• Название:

    док 2


  • Размер: 0.06 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Щ о д е н н и к

Проходження практики студентки 3 курсу 3 групи юридичного факультету Національної академії управління Карась Альони Степанівни у Голосіївському районному суді м.Києва в період 17.03.2008 року по 21.03.2008 року

17.03.2008Ознайомилась з загальною структурою Голосіївського районно-го суду. Виконувала не складні доручення секретаря канцелярії.18.03.2008Детально ознайомилась з роботою канцелярії. Потім провела окреме знайомство з канцелярією по цивільних справах та канцелярією по кримінальних справах.19.03.2008Ознайомилась з змістом справ, що знаходяться в провадженні суду. Пізніше проводила опис документів. 20.03.2008Була присутня на розгляді кримінальної справи за обвинуваченням у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.286 КК України.21.03.2008Була присутня при розгляді цивільної справи.

У період з 17.03.2008 року по 21.03.2008 року я, Карась Альона Степанівна, проходила навчальну практику в Голосіївському районному суді м.Києва.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи судової влади здійснюють свої повноваження виключно на підставах, у межах та порядку, передбачених Конституцією України та законами України.

Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, кримінального, адміністративного, господарського та конституційного судочинства.

Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Судоустрій в Україні визначається Конституцією України та Законом України Про судоустрій України”, прийнятим 7 лютого 2002року.

Відповідно до статті 125 Конституції України система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

Систему судів загальної юрисдикції складають:

1Місцеві суди

2Апеляційний суд України

3Касаційний суд України

4Вищі спеціалізовані суди

5Верховний Суд України

Найвищим судовим органом у системі загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.

Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується:

1Єдиними засадами організації та діяльності судів

2Єдиним статусом суддів

3Обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом

4Забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування законів судами загальної юрисдикції

5Обовязковістю виконання на території України судових рішень

6Єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів

7Фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України

8Вирішення питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування.

Відповідно до статті 21 Закону України Про судоустрій України” місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські суди, а також військові суди гарнізонів. Місцевими господарськими судами є господарські суди АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами є окружні суди, що утворюються в округах відповідно до Указу Президента України. Місцевий суд складається з судів місцевого суду, голови та заступника голови суду у місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

Відповідно до статті 22 Закону України Про судоустрій України” місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності. Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування, крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди. Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.

Суддя місцевого суду здійснює:

1Правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом

2Процесуальні дії та організаційні заходи з метою зебезпечення розгляду справи

3Контроль відповідно до закону за своєчасним зверненням де виконання судових рішень, поставлених під його головуванням

4Інші передбачені законом повноваження

Голова місцевого суду:

1Здійснює організаційне керівництво діяльністю суду

2Визначає обсяг обов'язків заступника голови суду

3На підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстрокове або припинення повноважень судді видає відповідний наказ

4Приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду і присвоює їм рангу державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення

5Здійснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів

6Організовує ведення судової статистики

7Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду

8Представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями

9Здійснює інші передбачені законом повноваження

Голова місцевого суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази і розпорядження.

Голова місцевого суду має заступника. Заступник голови місцевого суду відповідно до визначених головою суду обов'язків бере участь в організації діяльності суду. У разі відсутності голови суду виконання його обов'язків здійснюються відповідно до встановленого ним розподілу обов'язків щодо організації діяльності суду.

Голова місцевого суду та його заступники призначаються та звільняються з посади в порядку, встановленому статтею 20 Закону України Про судоустрій України”.

Голова і заступники голови місцевого суду можуть бути признеченні на адміністративні посади повторно.

Місцевий суд має таку структуру:

1Голова суду

2Заступник голови суду

3Помічник голови суду

4Судді

5Канцелярія з цивільних справ

6Канцелярія з кримінальних справ

7архів

8машбюро

9господарський відділ

10архів

Прийом громадян у суді здійснюється головою суду, його заступниками, суддями в певні дні і години відповідно до графіка, затвердженого головою суду.

Видача довідок і документів канцелярією суду повинне проводитись протягом усього робочого дня.

Особлива увага під час проходження практики зверталася на роботу канцелярії, секретарів суду, секретарів судового засідання.

Компетенція працівників канцелярії суду регламентується Наказом Про затвердження Інструкції з діловодства у Верховному Суді АР Крим, обласному, міжобласному, Київському та Севастопольському міських, районних судах” від 13 березня 1997 року.

Голова суду здійснює загальне керівництво роботою канцелярії суду, своєчасно вживає заходів щодо усунення недоліків у її роботі.

Заступники голови суду відповідають за стан діловодства у відповідних судових колегіях.

Завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії, керує роботою секретарів, діловодів, архіваріуса.

На завідувача канцелярії покладається:

1розподіл роботи між працівниками канцелярії суду і контроль за виконанням ними своїх обов'язків

2розподіл кореспонденції, що надійшла до суду

3контроль за веденням документів первинного обліку, нарядів, обліку і реєстрації звернень громадян і юридичних осіб та строками їх вирішення

4організація роботи по обліку і збереженню судових справ, речових доказів та канцелярського приладдя

5контроль за виконанням постанов про помилування

6контроль за своєчасною відправкою справ зі скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки суду та витребуваних для перевірки порядком нагляду

7забезпечення збереження та правильного заповнення трудових книжок працівників суду, особистих справ та карток оліку

8ведення фінансової звітності

9облік явки на роботу працівників суду

10впровадження науково-технічних засобів в роботу працівників канцелярії

На секретарів суду покладається ведення діловодства з судових справ, зокрема:

ьреєстрація, облік і зберігання справ кримінальних, цивільних, про адміністративні правопорушення та інших справ матеріалів

ьведення картотек, журналів, нарядів

ьоформлення документів по зверненню до виконання вироків, рішень, ухвал, постанов суду і контроль за одержанням повідомлень про виконання

ьоблік і зберігання речових доказів

ьреєстрація і облік виконавчих документів, що передаються на виконання

ьведення контрольних та зведених виконавчих проваджень

ьпідготовка і передача до архіву закінчених провадженням справ, картотек, журналів

ьпідготовка та видача копій судових рішень та інших документів по судових справах

ьвиконання інших доручень голови суду, завідувача канцелярії

На секретаря судового засідання покладається:

·виконання необхідної роботи під час прийому суддею громадян

·виклик учасників процесу і свідків

·складання і вивішування списків справ, призначених до розгляду в судовому засіданні

·перевірка явки осіб, які викликались в судове засідання, та зазначенню на повістках часу перебування їх у суді

·ведення протоколів розпорядчих і судових засідань

·оформлення справ після їх розгляду

·ведення журналу судових засідань

·виписування виконавчих листів у справах, по яких судом допущене негайне виконання рішень

·виклик засідателів і облік їх роботи

·виконання іншої роботи за дорученням голови суду, судді, завідувача канцелярії

На помічника голови суду покладається:

1збір, узагальнення пропозицій та підготовка проекту плану роботи суду

2контроль за виконанням плану роботи суду

3організація та аналіз роботи з вирішення звернень громадян і юридичних осіб

4діловодство по кадрах, ведення книги наказів

5ведення судової статистики, правильне та своєчасне складання звітів

6підготовка даних судової статистики та інших матеріалів для розгляду на оперетивних нарадах, засіданнях президії

7контроль за виконанням рішень оперативних нарад та засідань президії

8забезпечення зв'язку з громадськими організаціями, засобами масової інформації, правоохоронними огранами та підготовкою відповідних матеріалів

На архіваріуса покладається:

Шведення архіву

Швидача копій судових документів по справах, що знаходяться в архіві

Шскладання графіка передачі справ до архіву канцелярією суду судовими колегіями

Шоблік і зберігання архівних справ

Швиконання іншої роботи за дорученням голови суду, завідувачів канцелярії

Висновок:

За час проходження практики я виконувала різноманітну роботу та дорученні завдання, була присутня на засіданнях суду, ознайомлювалася з документацією з якою працює суд. Це стало мені на користь, оскільки практика сприяла закріпленню вивченого теоретичного матералу, поглибленню знань та відпрацювання практичних навичок роботи. За цей період я здобула нові знання, що стануть мені в нагоді у подальшій юридичній діяльності. Власне для себе ще раз з'ясувала принципи діяльності, режим та порядок роботи судової установи. Прагнула набути більш глибинних практичних знань, стосовно роботи установи суду.

Характеристика

Студентки Національної академії управління

Карась Альони Стапенівни

Проходила практику в Голосіївському районному суді м.Києва з 17.03.2008 по 21.03.2008 року

За час проходження практики студентка Карась А.С. брала участь у підготовці справ до розгляду, ознайомилася з роботою кримінальної та адміністративної канцелярії суду, архіву суду, була присутня на судових засіданнях. Також вона ознайомилася із системою, структурою і організацією роботи районного суду, структурою штатів, розподіленням обов'язків між працівниками суду. Під час проходження практики Карась А.С. виявила зацікавленість до змін в законодавстві, була присутня на прийомах громадян, підвищувала свій професійний рівень.

Карась А.С. процесуальні документи складає юридично грамотно, вільно володіє державною мовою.

Студентка Карась А.С. зарекомендувала себе з позитивного боку. Своєчасно, згідно з графіком, з'являлася до суду, якісно виконувала доручену їй роботу, відносилася до неї з відповідальністю.

До відвідувачів і працівників суду відносилася з повагою. Особисті якості: ввічлива, старанна, уважна, пунктуальна, стримана, відповідальна.

За проходження практики в Голосіївському районному суді м.Києва заслуговує на оцінку відмінно”.

В.о. заступника голови Голосіївського

районного суду м.Києва Н.П. Чередніченко

Національна академія управління

Звіт

про проходження практики

в Голосіївському районному суді м.Києва_

студентки 3 курсу, 3 групи

спеціальності Правознавство”

Карась Альони Степанівни

Керівник практики від НАУ:

________________________

Керівник практики від суду:

________________________

2008