06_Нуклеиновые кислоты. Биосинтез белка_Биохими..

Формат документа: rtf
Размер документа: 0.38 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

10


$$$001

ДНҚдың молекуласы:

А) Аминқышқылдардан құралған биополимер.

В) Нуклеотидтерден құрылған биополимер.

С) Глюкоза қалдығынан құралған биополимер.

D) 5',3'-фосфодиэфирлік байланыстарымен өзара байланысқан нуклеотидтердің биополимері.

Е) Пуриндік және пириминдік негіздері 2-дезоксирибозофосфатпен байланысқан.

F) Пуриндік және пириминдік негіздері рибозофосфатпен байланысқан.

G) 3',5'-фосфодиэфирлік байланыстарымен өзара байланысқан дезоксинуклеотидтердің биополимері.

H) Метилденген имидазол қалдығынан құралған биополимер.

Правильный ответ = В, Е, G.


$$$002

РНҚдың молекуласы:

А) 5',3'-фосфодиэфирлік байланыстарымен өзара байланысқан. нуклеотидтердің биополимері.

В) Глюкоза қалдығынан құралған биополимер.

С) Аминқышқылдардан құралған биополимер.

D) Пуриндік және пиримидиндік негіздері рибозофосфатпен байланысқан.

Е) Рибонуклеотидтерден құрылған биополимер.

F) Метилденген имидазол қалдығынан құралған биополимер.

G) 3',5'-Фосфодиэфирлік байланыстарымен өзара байланысқан рибонуклеотидтердің биополимері.

H) Пуриндік және пириминдік негіздері рибозофосфатпен байланысқан.

Правильный ответ = D, Е, G.


$$$003

ДНҚ құрамына кіретін азоттық гетероциклды негіздер:

А) Пиридин.

В) Гуанин.

С) Аденин.

D) Пиррол

Е) Имидазол.

F) Тимин.

G) Пролин.

H) Урацил.

Правильный ответ = В, С, F.


$$$004

РНҚ құрамына кіретін азоттық негіздер:

А) Цитозин.

В) Пиридин.

С) Аденин.

D) Пиррол

Е) Имидазол.

F) Тимин.

G) Пролин.

H) Урацил.

Правильный ответ = А, С, Н.


$$$005

Нуклеозидтерді көрсетіңіздер:

А) Цитозин.

В) Пиридин.

С) Аденозин.

D) Пиррол.

Е) Цитидин.

F) Тимин.

G) Пролин.

H) Уридин.

Правильный ответ = С, Е, Н.


$$$006

Рибонуклеозидтерге жатады:

А) Тимидин.

В) Гуанозин-3'-фосфат.

С) Цитидин.

D) Аденозин.

Е) Уридин-3'-фосфат.

F) Аденозин-5'-фосфат.

G) Уридин.

H) Цитидин-5'-фосфат.

Правильный ответ = С, D, G.


$$$007

Дезоксирибонуклеозидтерге жатады:

А) Дезоксицитидин.

В) Гуанозин-3'-фосфат.

С) Тимидин.

D) Дезоксиаденозин.

Е) Уридин-3'-фосфат.

F) Дезоксиаденозин-5'-фосфат.

G) Уридин.

H) Дезоксицитидин-5'-фосфат.

Правильный ответ = А, С, D.


$$$008

Дезоксинуклеотидтерге жатады:

А) Тимидин.

В) Аденозин -5'-фосфат.

С) Цитидин.

D) Уридил қышқылы.

Е) Дезоксиаденозин.

F) Гуанин.

G) Цитозин.

H) 2'-Дезоксигуанозин- 5'-фосфат.

Правильный ответ = В, D, Н.


$$$009

Нуклеотидтерге жатады:

А) Аденин.

В) Цитидин.

С) Аденил қышқылы.

D) Дезоксиаденозин.

Е) Дезоксицитидил қышқылы.

F) Тимидин.

G) Гуанил қышқылы.

H) Цитидин.

Правильный ответ = С, Е, G.


$$$010

Коферменттер – аденозинмонофосфаттың туындылары:

А) Коэнзим А

В) Биоцитин.

С) Тиаминпирофосфат.

D) ФАД.

Е) Пиридоксальфосфат.

F) НАДФН.

G) Ретиналь.

H) Кобамамид.

Правильный ответ = А, D, F.


$$$011

ДНҚ-ның қос қабат спиральді молекуласында екі полидезоксирибонуклеотид тізбектері байланысады:

А) Аденин мен гуанин арасында түзілген коваленттік байланыстар арқылы.

В) Цитозин мен тимин арасындағы сутектік байланыстың нәтижесінде

С) Азоттық гетероциклдық негіздерінің арнасында түзілетін стэкинг-әрекеттесу арқылы.

D) Цитозин мен тимин арасында түзілген коваленттік байланыстар арқылы.

Е) Аденин мен тимин арасында түзілген сутектік байланыстарымен.

F) Тізбектің арасында иондық байланыстардың түзілуі нәтежісінде.

G) Гуанин мен аденин арасындағы сутектік байланыстың нәтижесінде.

H) Гуанин мен цитозин арасындағы сутектік байланыстың нәтижесінде

Правильный ответ = С, Е, Н.


$$$012

ДНҚ молекуласы құрылымының ерекшелігі:

А) Оң жаққа бұрылған екі қабатты спираль.

В) Аденин қалдықтарының саны гуанин санына тең.

С) Сол жаққа бұрылған біртізбекті спираль.

D) Тимин қалдықтарының саны цитозин санына тең.

Е) Екі тізбегі антипаралельді және бір-біріне комплементарлы.

F) Оң жаққа бұрылған біртізбекті спираль.

G) Аденин қалдықтарының саны тимин санына тең.

H) Сол жаққа бұрылған екі қабатты спираль

Правильный ответ = А, Е, G.


$$$013

РНҚ-ның ДНҚ-дан айырмашылығы мыналар:

А) РНҚ молекуласында рибоза, ДНҚ -да - 2'-дезоксирибоза болады.

В) Нуклеотидтерді бір бірімен қосатын байланыстардың түрінде.

С) Азоттық негізі мен қант қалдығының арасындағы байланыстың түрінде

D) РНҚ молекуласында урацил, ДНҚ -да – тимин болады.

Е) РНҚ молекуласы толық гидролизге ұшырағанда гексозалар түзілмейді.

F) РНҚ молекуласында нуклеотидтер 3',5'- фосфодиэфирлік байланыстармен байланысқан

G) Адам РНҚ-ның молекуласы біртізбекті полинуклеотид, ДНҚ-да- қосарланған екі тізбек болады.

H) РНҚ молекуласы нуклеотидтерден құралады.

Правильный ответ = А, D, G.


$$$014

ДНҚ құрылымының сипаттамасын көрсетіңдер:

А) Антипараллельді орналасқан екі полинуклеотид тізбегінен құрылған.

В) Әр полинуклеотидтік тізбегнің екінші реттік құрылымы болады.

С) Екі полинуклеотид тізбектерінің азоттық негіздері өзара комплементарлы емес.

D) Екі полинуклеотид тізбектерінің азоттық негіздері өзара сутек байланыстарымен байланысқан.

Е) Екінші реттік құрылымы беде жапырағы түрінде болады.

F) Екі полинуклеотидтік тізбегі жалпы осі бар спиральға бұрылған.

G) Тимин саны цитозин санына тең.

H) Гуанин мен аденин саны бірдей болады.

Правильный ответ = А, D, F.


$$$015

тРНҚ-ның беде жапырақ құрылымында болмайды:

А) Антикодон ілгегі.

В) Инициация факторымен әрекеттесетін орталығы.

С) Вариабельді ілгегі.

D) Псевдоуридил ілгегі.

Е) Транспептидазаны байланыстыратын учаскесі.

F) Элонгация факторын байланыстыратын орталығы.

G) Акцепторлық учаскесі.

H) Дигидроуридил ілгегі.

Правильный ответ = В, Е, F.

7


$$$016

ДНҚ репликациясының сипаттамасы:

А) ДНҚ-репликазаның қатысуымен ғана жүзеге асады.

В) Репликация цитозольда жүреді.

С) Жартылай консервативті.

D) Түзілген ДНҚ-ның қосарланған спиралі екі жаңадан түзілген тізбектерінен құралады.

Е) Аналық ДНҚ-ның әр тізбегі жаңа тізбегінің синтезінде матрица ретінде болады.

F) Жаңа тізбектің синтезі 3ґ→5 бағытта жүреді.

G) Жаңа тізбектің синтезінің басталуы затвтравканы қажет етпейді.

H) Ерекше мультиферменттік комплекстің қатысуымен жүзеге асады.

Правильный ответ = С, Е, Н.


$$$017

ДНҚ репликациясының сипаттамасына жатпайды:

А) Аналық ДНҚ-ның тізбектердің ажырауынан басталады

В) Жаңа екі тізбектердің синтезі 5ґ→3' бағытта жүреді.

С) Субстраттары дезоксинуклеозидтрифосфаттар болып табылады.

D) Жаңа екі тізбектердің синтезі 3ґ→5' бағытта жүреді.

Е) ДНҚ-лигазаның қатысуымен Оказаки фрагменттері өзара тігіледі.

F) Матрица ретінде ДНҚ-ның бір ғана тізбегі болады.

G) Жаңа тізбектің синтезі комплементарлық принципіне негізделінеді.

H) Жаңа екі тізбектердің түзілетін бағыты репликативті вилканың жүру бағытымен сәйкес болады.

Правильный ответ = D, F, Н.


$$$018

Репликация процесіне қатысатын ақуыздар:

А) ДНҚ-полимераза.

В) Рибонуклеаза.

С) Праймаза.

D) Дезоксирибонуклеаза.

Е) ДНҚ-лигаза.

F) Аминоацилсинтетаза.

G) Нуклеозидфосфорилаза.

H) Нуклеозидаза.

Правильный ответ = А, С, Е.


$$$019

Репликация процесіне қатыспайтын ақуыздар:

А) ДНҚ-полимераза.

В) Рибонуклеаза.

С) РНҚ-праймаза.

D) Аденилатциклаза

Е) ДНҚ-лигаза.

F) Топоизомераза.

G) Нуклеозидфосфорилаза.

H) SSB-белки.

Правильный ответ = В, D, G.


$$$020

ДНҚ молекуласында:

А) Нуклеотидтер 2-5-фосфодиэфирлік байланыстарымен өзара жалғасады.

В) Гуанин қалдықтарының саны цитозин санына тең.

С) Екі полинуклеотидтік тізбектер параллельды орналасады.

D) Құрылымдық қызметті азоттық гетероциклдық негіздері атқарады.

Е) Нуклеотидтер 3-5-фосфодиэфирлік байланыстарымен өзара жалғасады.

F) Екі полинуклеотидтік тізбегі дисульфидтік байланыстармен байланысады.

G) Аденин қалдықтарының саны тимин санына тең.

H) Екі полинуклеотидтік тізбегі сол жаққа бұрылған спираль түрінде болады.

Правильный ответ = В, Е, G.


$$$021

тРНҚ құрылымының сипаттамасы:

А) Екінші реттік құрылымы стэкинг әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі.

В) Молекуланың 5' соңында үнемі ССА триплеті орналасады.

С) Екінші реттік құрылымы беде жапырағының құрылымы түрінде.

D) тРНҚ молекуласы екі тізбекті сол жаққа бұрылған спираль.

Е) Молекуланың 3' соңында төрт жұптаспаған нуклеотид болады және оның ұшында міндетті түрде ССА. Болады.

F) тРНҚ тізбегінің 5'- и 3'-соңдары акцепторлы сабақ түзеді.

G) Молекуласы циклдық полинуклеотид түрінде.  

H) Дигидроуридил бұтағы кодонмен байланысуына жауапты.

Правильный ответ = С, Е, F.


$$$022

Рибосомалық РНҚ:

А) Рибосоманың құрылымдық компоненті.

В) Молекуласы беде жапырағы түрінде.

С) Ақуыздың синтезінде матрица ретиінде қызмет атқарады.

D) Рибосоманың мРНҚ-мен дұрыс байланысуын қамтамасыз етеді.

Е) Трансляция процесінде адаптор ретінде болады.

F) Рибосоманың тРНҚ-мен әрекетесуіне қатысады.

G) Молекуласы екі тізбектен құралады.

H) Аминқышқылдарды рибосомаға жеткізеді.

Правильный ответ = А, D, F.


$$$023

Пиримидиндік нуклеотидтері синтезінің алғы заты:

А) Глицин.

В) Сірке қышқылы.

С) Глутамин.

D) Тетрогидрофолят

Е) Аланин

F) Аспарагин қышқылы.

G) Пролин.

H) СО2.

Правильный ответ = С, F, Н.


$$$024

АТФ гидролизденгенде шыққан энергия ағзада жұмсалынады:

А) Анаболизм процестеріне.

В) Полисахаридтердің гидролизіне.

С) Пуриндік нуклеотидтердің ксантинге айналуына.

D) Механикалық жұмысына.

Е) Ақуыздардың аминқышқылдарға дейін гидролизіне.

F) Заттардың градиентіне қарсы мембрана арқылы активті тсымалдануын жүзеге асыру үшін.

G) Ацетил-КоА мен қымыздық сірке қышқылының әрекеттесу нәтижесінде лимон қышқылының түзілуіне.

H) Заттардың мембрана арқылы пассивті тасымалдануына..

Правильный ответ = А, D, F.


$$$025

Пиримидиндік нуклеотидтерден катаболизм процесінде түзілетін ақырғы өнім:

А) Бета-аминомай қышқылы.

В) Ксантин.

С) Гипоксантин.

D) Зәр қышқылы.

Е Бета-аланин.

F) Алантоин.

G) Несепнәр.

H) Аммиак.

Правильный ответ = А, Е, G.


$$$026

Пуриндік нуклеотидтерден катаболизм процесінде түзілетін ақырғы өнім:

А) Ксантин.

В) Бета-аланин.

С) Гипоксантин.

D) Зәр қышқылы.

Е) Бета-аминомай қышқылы.

F) Алантоин.

G) Несепнәр.

H) Аммиак.

Правильный ответ = D, F, G


$$$027

Ақуыздарды синтездейтін жүйенің құрамына кіреді:

А) Лигазалар.

В) мРНҚ.

С) ДНҚ

D) Рибосомалар.

Е) Трансляцияның инициация, элонгация және терминация белоктық факторлары.

F) Дисульфидизомераза.

G) Протеазалар.

H) Витаминдер.

Правильный ответ = В, D, Е.


$$$028

Ақуыздарды синтездейтін жүйенің құрамына кірмейді:

А) ДНҚ.

В) мРНҚ.

С) Лигазалар.

D) Макроэргтар АТФ және ГТФ.

Е) Трансляцияның элонгация және терминация белоктық факторлары.

F) Дисульфидизомераза.

G). Аминоацил-тРНҚлардың жиынтығы.

H) Рибосомалардың 2 суббөлігі..

Правильный ответ = А, С, F.


$$$029

Трансляция процеінің негізгі кезеңдері:

А) Аминқышқылдардың синтезі.

В) Белок синтездейтін аппараттың түзілуі.

С) Аминқышқылдардың түрөзгерісі.

D) Дисульфидизомеразаның экспрессиясы

Е) Рибосомада түзілетін полипептидтік тізбектің түзілуі мен ұзаруы.

F) Аминоацил-тРНҚларды кодтайтын гендердің экспрессиясы.

G) мРНҚның түзілуі.

H) Полипептидтік тізбегінің синтезінің аяқталуы мен рибосомадан босануы.

Правильный ответ = В, Е, Н.


$$$030

Рибосома:

А) Екі суббөліктерден құралады.

В) Трансляцияның үш орталығы болады.

С) ДНҚ мен гистондардан құрылған комплекс.

D) Ақуыздармен рРНҚ-ның кешені.

Е) Төрт суббөліктерінен құралады.

F) Екі суббөліктерінің ақуыздық құрамы толық ұқсас болады.

G) Бір суббөліктен құралады.

H) Трансляцияның пептидильдік (Р-орталығы) және аминоацилдік (А-орталығы) орталықтары болады.

Правильный ответ = А, D, Н.


$$$031

Трансляцияның аяқталуы:

А) Рибосоманың А-орталығы мРНҚ бойымен жылжып стоп кодонға жетеді.

В) Рибосома ыдырап кетеді.

С) Транспептидаза инактивтенеді.

D) Р-орталығында тРНҚ-полипептид байланысы гидролизденеді.

Е) Рибосоманың Р-орталығы мРНҚ бойымен жылжып стоп кодонға жетеді.

F) Рибосомаға EF2 элонгация факторы байланысады.

G) Полипептид рибосомадан босап шығады.

H) ЕF-1 және ГДФ комплекс рибосомадан ажырап кетеді.

Правильный ответ = А, D, G.


$$$032

Амин қышқылының тРНҚмен байланысуы:

А) тРНҚ-ның 3'-соңындағы гидроксил тобына амин қышқылы альфа-карбоксил тобы арқылы байланысады.

В) Реакция Са2+ иондардың қатысуымен жүреді.

С) Реакция аминоацил-тРНК-синтаза Mg2+ қатысуымен катализденеді.

D) Амин қышқылы тРНҚ-ның 5'- соңына альфа-карбоксил тобы арқылы байланысады.

Е) Амин қышқылы тРНҚмен әрекетескенде түзілетін аралық өнім –

аминоацил-АМФ.

F) Барлық 20 амин қышқылдары бір аминоацил-тРНК синтаза қатысуымен активтенеді.

G) Амин қышқылы тРНҚ-ның 3'-соңындағы гидроксил тобына аминотоп арқылы байланысады.

H) Амин қышқылы тРНҚмен әрекетескенде түзілетін аралық өнім –

аминоацил-ГДФ.

Правильный ответ = А, С, Е.


$$$033

Рибосомадағы ақуыздар синтезінің кезеңдері:

А) ДНҚ репликациясы.

В) Инициация.

С) мРНҚ-ның түзілуі.

D) Элонгация.

Е) ДНҚ-лигазаның активтенуі.

F) мРНҚ-ның алғы затының түзілуі.

G) Терминация.

H) Амин қышқылының тРНҚмен байланысуы.

Правильный ответ = В, D, G.


$$$034

Генетикалық кодтың қасиеттеріне жатады:

А) Әр амин қышқылы бес кодонмен кодталады.

В) Азғынданған.

С) Бір ақуызды кодтайтын ген құрамында кодондар бір-бірін бүркейді.

D) Ген құрамында кодондар бірін-бірі бүркемейді.

Е) Кодондар үтірмен бөлінеді.

F) Бір мағыналы емес.

G) Кодон төрт нуклеотидтерден құралған.

H) Бір мағыналы.

Правильный ответ = В, D, Н.


$$$035

Жануарлар клеткаларында ақуыздардың синтезіне қатысатын РНҚ-ның түрі:

А) Интерференциялық РНҚ.

В) Информациялық РНҚ.

С) miРНҚ.

D) Рибосомалық РНҚ.

Е) Төменмолекулалы ядролық РНҚ.

F) Төменмолекулалы цитоплазмалық РНҚ.

G) Тасымалдаушы РНҚ.

H) Құрамында интрондар бар иРНҚ.

Правильный ответ = В, D, G.

X