• Название:

    Normal physiology


  • Размер: 0.19 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

------ Материалы взяты с сайта KrokTest.org.ua-----------

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 и КРОК-М

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

4.0 Нормальна фізіологія

7

У здорового обстежуваного в стані спокою кількість еритроцитів становить

$5,65*10^{{12}}$/л. Причиною цього може бути те, що обстежуваний:

A*Житель високогір’я

9

Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-ти

років досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є

причиною збільшення ЧСС?

A*Синоатріальний вузол

15

После у взрослого мужчины частота сердечных сокращений составляет 40 в 1 минуту.

Какой элемент проводящей системы сердца обеспечивает эту частоту?

A*Атриовентрикулярный узел

16

У взрослого человека длительность интервала РQ составляет 0,25 с (норма -

0,10-0,21 с). Это свидетельствует о замедлении проведения возбуждения:

A* от предсердий к желудочкам

19

У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові.

Це призведе, перш за все, до порушення:

A*другої фази коагуляційного гемостазу.

24

До приймально-діагностичного відділення доставлено жінку 38-ми років з маточною

кровотечею. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?

A*Зменшення гематокритного числа

25

У студента 18 років під час фізичного навантаження реографічно зареєсторовано

перерозподіл кровотоку органів. У яких судинах кровотік підвищився найбільшою

мірою?

A*Скелетних м’язів

29

На изолированном сердце изучалась скорость проведения возбуждения в различных

его участках. Где была обнаружена наименьшая скорость?

A* В атриовентрикулярном узле

30

При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. Зробити це можна на

підставі вимірювання:

A*Тривалості інтервалу R-R

39

Человек постоянно живет высоко в горах. Какое измененение показателей крови

можно обнаружить у него?

A*Увеличение количества эритроцитов.

41

В клетке полностью заблокирован синтез АТФ. Как изменится величина потенциала

покоя?

A*Исчезнет

BНезначительно увеличится.

CСущественно увеличится.

DВначале увеличится, затем уменьшится.

EВначале уменьшится, затем увеличится.

43

Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з

рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?

A*Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

44

Отруєння ботуліністичним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових

закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує:

A* Зупинкою дихання

45

При аналізі ЕКГ людини з’ясовано,що у другому стандартному відведенні від кінцівок

зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у

шлуночках серця нормально відбувається процес:

A*Реполяризації

46

При обробці атипових кардіоміоцитів біологічно активною речовиною зареєстровано

збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію.

Що впливало на кардіоміоцити?

A*Ацетилхолін

47

У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм

крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?

A*5 л

48

У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла

на 20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

A*Зменшення онкотичного тиску плазми крові

55

У пацієнта має місце зменшення швидкості проведення збудження по

атріовентрикулярному вузлу. На ЕКГ при цьому буде реєструватися збільшення

тривалості:

A*Інтервалу Р-Q

59

При регистрации ЭКГ больного с гиперфункцией щитовидной железы

зарегистрировано увеличение частоты сердечных сокращений. Укорочение какого

элемента ЭКГ об этом свидетельствует?

A* Интервала R-R

60

У собаки в досліді подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва;при

цьому спостерігали такі зміни серцевоїдіяльності:

A*Зменшення частоти скорочень

61

У хворого на ЕКГ виявили збільшення тривалості зубця Т. Це є наслідком зменшення

в шлуночках швидкості:

A*реполярізаці

63

При аналізі спірограми у обстежуваного встановлено зменшення частоти і глибини

дихання. Це призведе до зменшення:

A*Хвилинного об'єму дихання

65

У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через

атріовентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м за 1 секунду. Атріовентрикулярна

затримка забезпечує :

A*Послідовність скорочення передсердь та шлуночків

68

Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в

камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт.

ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.

A*Лівий шлуночок.

69

У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за

хвилину. Що є водієм ритму?

A*Атріовентрикулярний вузол.

70

Після гіпервентиляції у спортсмена спостерігається короткочасна зупина дихання. Які

зміни в крові це зумовлюють?

A*Зменшення напруги $СО_2$

75

У людини збільшена вентиляція легень внаслідок фізичного навантаження. Який з

наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?

A*Дихальний об'єм

76

У тварини видалили каротидня тільця з обох сторін. На який з зазначених факторів у

неї не буде розвиватися гіпервентиляція?

A*Гіпоксемія

77

Людина зробила спокійних видих. Як називається об'єм повітря, який міститься у неї в

легенях при цьому?

A*Функціональна залишкова ємкість легень

78

Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об'єм повітря, що

знаходиться в її легенях?

A*Залишковий об'єм

79

При дослідженні ізольованого кардіоміоциту (КМЦ) встеновлено, що він не генерує

імпульси збудження автоматично. КМЦ отримано з :

A*шлуночків

80

В експерименті на ссавці руйнуванням певної структури серця припинили

проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?

A*Атріовентрикулярний вузол

81

При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл,

систолічний об'єм - 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?

A*70 скорочень за хвилину

82

При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалчсть серцевого циклу у

людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?

A*60

83

У міокарді шлуночків досліджуваної людини порушені процеси реполяризації. Це

призведе до порушення амплітуди, конфігурації, тривалості зубця:

A*Т

84

Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно

збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?

A*Калієві

86

У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла

на 20\\%. Найбільш вірогідною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

A*Зменшення онкотичного тиску плазми крові

87

У людини, яка обертається на каруселі виникло посилене частоти серцевих

скорочень, потовиділення, нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це

пов'язано?

A*вестибулярних

88

Внаслідок фізичного навантаження киснева ємність крові в людини збільшилася з 180

до 200 мл/л. Основною причиною цього є те, що при фізичному навантаженні

збільшується:

A*Вміст гемоглобіну в одиниці об' єму крові

89

На прохання лікаря хворий зробив максимально глибокий видих. Які з наведених м'язів

приймають участь у розвитку такого видоху?

A*Живота

90

У людини в стані спокою значно збільшена робота м'язів вдиху. Що з наведеного

може бути причиною цього?

A*Звуження дихальних шляхів

92

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала

дихання, якщо величина тиску дорівнює –7,5 см.вод.ст.?

A*Спокійний вдих

96

У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її

наявність ?

A*Укорочення інтервалу R – R

99

У пацієнта тривалість інтервалу P-Q ЕКГ перевищує норму при нормальній

тривалості зубця Р. Причиною цього є зниження швидкості проведення збудження:

A* Атріо-вентрикулярним вузлом

101

У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників

роботи серця. Як це вплине на величину артеріального тиску?

A* Зросте переважно діастолічний

102

При дослідженні людини у вертикальній позі встановлено, що в альвеолах верхівок

легень парціальний тиск кисню складає 140 мм рт. ст. Причиною цього є те, що у

даних відділах легень:

A* Вентиляція переважає над перфузією

103

Внаслідок крововтрати в людини зменшився об’єм циркулюючої крові. Як це вплине

на величину артеріального тиску ?

A* Зменшиться систолічний та діастолічний тиск

106

Робітник при температурі повітря $35^0С$ дві години інтенсивно фізично працював.

Які зміни показників крові будуть спостерігатися при цьому?

A*Збільшиться гематокритне число

107

Жінці 36-ти років після хірургічного втручання внутрішньовенно ввели

концентрований розчин альбуміну. Це спричинить посилений рух води у такому

напрямку:

A*З міжклітинної рідини у капіляри

110

У чоловіка 40 років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило

появу цих симптомів?

A*Зниження синтезу еритропоетинів

114

При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії

встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл

вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?

A*0,8

115

При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний

коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно

окислюються:

A*Вуглеводні

127

У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації 80 мл/хв (норма -125±25 мл/хв).

Причиною цього може бути збільшення:

A*Онкотичного тиску плазми крові

128

У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації 180 мл/хв (норма -125±25

мл/хв).Причиною цього може бути зменшення:

A*Онкотичного тиску плазми крові

132

Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води:

A*З клітин до міжклітинної рідини

133

При визначенні групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів

досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I и II груп та не викликала

сироватка III групи. Якою є група крові?

A*В (III) альфа

BА (II) бета

CА В (IV)

DO (I) альфа, бета

EНеможливо визначити

135

У людини 70 років швидкість розповсюдження пульсової хвилі виявилася суттєво

вище, ніж у 25-річного. Причиною цього є зниження:

A*Еластичності стінок артерій

136

У собаки в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого

нерву, при цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:

A*Зменшення частоти скорочень

159

Перед проведенням оперативного втручання з’ясовано, що у людини час кровотечі

збільшений до 15 хвилин. Дефіцит у складі крові яких формених елементів може бути

причиною таких змін?

A*Тромбоцитів

160

При аналізі ЕКГ людини з'ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок

зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у

шлуночках серця нормально відбувається процес:

A*Реполяризації

161

Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з

частотою 60/хв. Цю клітину отримано з:

A*Сино-атриального вузла

162

У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість

еритроцитів у крові збільшилася з $4,0*10^{{12}}/л$ до $4,5*10^{{12}}/л$. Що є основною

причою цього?

A*Вихід еритроцитів з депо

165

Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в

камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120

мм рт.ст. Назвіть цю камеру серця:

A*Лівий шлуночок

170

Під час помірного фізичного навантаження хвилинний об’єм крові у досліджуваного

становив 10 л/хв. Який об’єм крові проходив у нього за хвилину через судини легень?

A* 10 л/хв

175

Новонароджений не зробив перший вдих. При патологоанатомічному розтині тіла

встановлено, що при вільних дихальних шляхах легені не розправилися. Що з

наведеного могло бути причиною цього?

A*Відсутність сурфактанту

176

У немовляти, народженої передчасно, частина альвеол не розправилася за рахунок

підвищеної еластичної тяги легень. Цю силу можна зменшити шляхомі:

A*Введення сурфактантів

178

У нертенованого чоловіка під час фізичного навантаження ЧСС зросла з 80 (у стані

спокою) до 180 уд. за хвилину. Як зміниться при цьому артеріальний тиск?

A* Зросте діастолічний тиск при зменшенні пульсового

180

Під час екзаменів у студента збільшилась частота серцевих скорочень внаслідок

збудження симпатичної нервової системи. Який механізм прискорення ритму

скорочень серця?

A* Зменшення тривалості повільної діастолічної деполяризації в сино-атріальному

вузлі

181

Під час функціонального навантаження на велотренажері у досліджуваного

збільшилася частота дихання. Що є основною причиною зміни діяльності дихального

центру в цьому випадку?

A*Підвищення напругиї СО2 у крові

186

У людини частота серцевих скорочень збільшилась з 60 до 90 разів за хвилину. Яка з

зазначених змін може відбуватися при цьому у клітинах синоатріального вузла?

A*Збільшення швидкості повільної діастолічної деполяризації

BЗменшення швидкості повільної діастоличної деполяризації

CЗбільшення порога деполяризації

DЗбільшення потенціалу спокою

EЗменшення критичного рівня деполяризації

187

У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця. Зонд знаходится

у лівому шлуночку. Під час якої фази (періоду) серцевого циклу буде зареєстровано

збільшення тиску від 8 до 70 мм рт.ст.?

A*Фаза ізометричного скорочення

189

Внслідок натискування на очні яблука частота серцевих скорочень у людини

зменшилась з 72 до 60 за хвилину. На які структури серця впливають еферентні

нервові сигнали, що зумовлюють ці зміни?

A*Синоатріальний вузол

191

У жінки під час пологів в зв’язку з крововтратою визначили групу крові, Реакція

аглютинації еритроцитів відбудася зі стандартними сироватками груп О (( (I), А( (II) і

не відбулася зі стандартною сироваткою групи В( (III). Досліджувана кров належить до

групи

A* В( (III)

192

У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна.

Реакція аглютинаців еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп 0 ((

(I), А( (II), В ( (III), Досліджувана кров належить до групи:

A*0 (( (I)

195

У людини до травми гемотокритний показник 40\\%. Яким він буде через 1 добу після

втрати 750 мл крові?

A*30\\%

198

У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі

стандартними сироватками груп 0 (( (1), В ( (111) і не відбулася зі стандартною

сироваткою групи А ( (11). Дослуджувана кров належить до групи:

A* А ( (11)

199

У чоловіка 30 років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна.

Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп

0$\\alpha\\beta$ (I), А$\\beta$ (II), В$\\alpha$ (III). Досліджувана кров належить до групи:

A*0$\\alpha\\beta$ (I)

201

У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм

рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів

звуження судин буде найменшим?

A*Серце

202

При аналізі крові у спортсмена виявлено: вміст еритроцитів 5,5 * 1012/л, гемоглобіну -

180 г/л, лейкоцитів - 7 * 109/л, нейтрофілів - 64\\%, базофілів - 0,5\\%, еозинофілів -

0,5\\%, моноцитів - 8\\%, лімфоцитів - 27\\%. Такі показники свідчать про стимуляцію,

перш за все:

A*Еритропоезу

203

В експерименті подразнюють гілочки блукаючого нерва, які інервують серце. Це

призвело до того, що припинилося проведення збудження від передсердь до

шлуночків. Електрофізіологічні зміни в яких структурах серця є причиною цього?

A* Атріовентрикулярний вузол

206

У юнака 16 років після перенесеного захворювання знижена функція синтезу білків у

печінці внаслідок нестачі вітаміну К, що призведе, перш за все, до порушення:

A*Зсідання крові

207

На перехід із горизонтального положення у вертикальне система кровообігу

відповідає розвитком рефлекторної пресорної реакції. Що з наведеного є її

обов’язковим елементом?

A* Системне звуження венозних судин ємкості

208

При обстеженні вагітної жінки знайдено збільшення рівня фібриногену у плазмі крові

у 2 рази. Якою може бути величина ШОЕ у цієї жінки?

A*40-50 мм/год.

209

При уведенні великої дози гістаміну піддослідній тварині у неї різко знизився

артеріальний тиск внаслідок:

A*Розширення судин опору

211

В експерименті подразнюють гілочки блукаючого нерва, які інервують серце. Це

призвело до зменшення частоти серцевих скорочень, тому що через мембрану клітин

водія ритму серця збільшився:

A* Вихід іонів калію

217

У піддослідної тварини під час експерименту подразнюють периферичний відрізок

блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?

A* Зменшення частоти серцевих скорочень

218

Після довільної затримки дихання в людини зросла глибина і частота дихання.

Головним чинником, що стимулює ці зміни зовнішнього дихання є:

A* Підвищення в крові напруги СО_2.

219

У хворого сповільнене проведення збудження через атріовентрикулярний вузол. Які

зміни ЕКГ будуть при цьому?

A* Збільшення тривалості інтервалу P-Q

220

Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку

рефлекторно підвищився тонус м’язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів:

A* Вестибулорецепторів маточки і мішечка

225

У легенях передчасно народженої дитини виявлені ділянки ателектазу (спадіння).

Основна причина:

A* Дефіцит сурфактантів

226

В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з двох боків. Як при

цьому зміниться характер дихання?

A*стане глибоким і рідким

227

Хворому чоловіку 75 років, в якого частота серцевих скорочень була 40/хвилину,

імплантували серцевий електростимулятор. Після цього ЧСС зросла до 70/хв.

Функцію якого відділа серця взяв на себе електростимулятор?

A*Синоатрільного вузла

228

В лікарню звернувся хворий зі скаргами на швидку стомлюваність і сильну м'язову

слабкість. При обстеженні виявлено автоіммунне захворювання, внаслідок якого

порушується функціональний стан рецепторів в нервово-м'язових синапсах. Дія якого

медіатора буде заблокована?

A*Ацетілхоліну

233

У молодої жінки, яка зайшла у виробничий цех з різким запахом лако-фарбової

продукції, виник бронхоспазм. Подразнення яких рецепторів викликало виникнення

даного рефлексу?

A*Іритантних

236

При лабораторном исследовании крови пациента 33-х лет установлена реакция

агглютинации эритроцитов в стандартных сыворотках I и II групп. Реакция

агглютинации с сывороткой III группы и антирезусной сывороткой не состоялась.

Кровь какой группы, учитывая систему резус фактора, можно переливать в случае

необходимости?

A* III(B)Rh-