• Название документа

    Cкачать RTF Ep ek 2017 1 бесплатно


  • Размер: 0.12 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Орієнтовні тестові завдання

1.Термін екологія означає:

2.Хто першим ввів термін екологія в науку:

3.Предметом екологічного права є:

4.До основних підходів щодо предмету екологічного права України належать:

5.Метод екологічного права – це:

6.Система екологічного права – це:

7.Складовими елементами системи екологічного права є:

8.Принципи екологічного права – це:

9.Джерела екологічного права – це:

10.Джерела екологічного права класифікуються:

11.За юридичною силою джерела екологічного права поділяються на:

12.За характером правового регулювання джерела екологічного права поділяються на:

13.За предметом правового регулювання джерела екологічного права поділяються на:

14.За способом правового регулювання джерела екологічного права поділяються на:

15.За ступенем систематизації джерела екологічного права поділяються на:

16.До джерел екологічного права належать:

17.Системоутворюючим актом комплексної галузі екологічного права і законодавства є:

18.Екологічні правовідносини – це:

19.До екологічних правовідносин відносяться:

20.До об’єктів екологічних правовідносин належать:

21.До суб’єктів екологічних правовідносин відносяться:

22.Екологічні права громадян – це:

23.До екологічних прав громадян відносяться права:

24.До екологічних обов’язків громадян відносяться:

25.Право природокористування в об’єктивному розумінні – це:

26.За типом природного об’єкта право природокористування поділяється на:

27.За правовими підставами виникнення право природокористування поділяється на:

28.За строками, на які надається право природокористування, виділяється право:

29.Право загального природокористування – це:

30.Право спеціального природокористування – це:

31.До природних об’єктів загальнодержавного значення належать:

32.Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, є:

33.Державний моніторинг навколишнього природного середовища – це:

34.Державні кадастри природних ресурсів – це:

35.До органів державного управління загальної компетенції відносяться:

36.До органів державного управління спеціальної компетенції в екологічній сфері відносяться:

37.Стаття 50 Конституції України закріплює право на:

38.Істотною ознакою екологічної небезпеки є:

39.Екологічне правопорушення – це:

40.Юридична відповідальність за екологічні правопорушення – це:

41.Екологічними проступками є:

42.Об’єктом екологічного правопорушення є:

43.Юридичні склади екологічних правопорушень, за які настає адміністративна відповідальність, закріплені:

44.Юридичні склади екологічних злочинів закріплені:

45.Частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння – це:

46.За своїм значенням надра поділяються на:

47.За поширенням надра поділяються на:

48.Мінеральні утворення земної кори, які за хімічним складом і фізичними властивостями придатні для використання в матеріальному виробництві – це:

49.Головним кодифікованим законодавчим актом гірничого права є:

50.За строками користування надрами надрокористування поділяється на:

51.Родовище корисних копалин – це:

52.Води, як об’єкт правового регулювання, це:

53.Правовідносини у сфері використання і охорони вод регулюються:

54.До водного фонду України належать:

55.До водних об’єктів загальнодержавного значення належать:

56.До водних об’єктів місцевого значення належать:

57.Право водокористування, з огляду на підстави та порядок його виникнення, поділяється на такі види:

58.Загальне водокористування – це:

59.Спеціальне водокористування – це:

60.На території водоохоронних зон забороняється:

61.Частина водоохоронної зони, відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони – це:

62.Тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище – це:

63.Правовідносини у сфері використання і охорони лісів регулюються:

64.До земель лісогосподарського призначення належать:

65.Ліси можуть перебувати:

66.Громадяни та юридичні особи України можуть набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств замкнені лісові ділянки загальною площею:

67.За строками використання право користування лісами поділяється на:

68.Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, є:

69.У порядку спеціального використання можуть здійснюватися такі види використання лісових ресурсів:

70.До побічних лісокористувань належать:

71.Ліси України за екологічним і соціально-економічним значенням та залежно від основних виконуваних ними функцій поділяються на такі категорії:

72.Правовідносини у сфері використання та охорони рослинного світу регулюються:

73.Відповідно до законодавства України сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угрупувань на певній території – це:

74.Об’єкти рослинного світу, що використовуються або можуть бути використані населенням, для потреб виробництва та інших потреб – це:

75.За своєю екологічною, господарською, науковою, оздоровчою, рекреаційною цінністю та іншими ознаками природні рослинні ресурси поділяються на:

76.До природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення належать:

77.Право використання природних рослинних ресурсів в залежності від підстав його виникнення поділяється на:

78.Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види рослин, що зростають в природних умовах на території України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, заносяться до:

79.Офіційний державний документ, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угрупувань, які підлягають охороні – це:

80.В межах загального використання природних рослинних ресурсів забороняється:

81.Сукупність диких тварин, живих організмів, які існують і розвиваються у стані природної волі у навколишньому середовищі на території держави на суші, у воді, в атмосфері, ґрунті і т.ін. – це:

82.Правовідносини у сфері використання та охорони тваринного світу регулюються:

83.Об’єктами тваринного світу відповідно до Закону України «Про тваринний світ» є:

84.Об’єкти тваринного світу в Україні можуть перебувати у:

85.Право використання об’єктів тваринного світу в залежності від підстав його виникнення поділяється на:

86.Добування диких тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються у напіввільних умовах в межах мисливських угідь і можуть бути об’єктами полювання – це:

87.Правові засади мисливства встановлені:

88.Офіційним державним документом, який містить перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів тваринного та заходи щодо їх збереження і відтворення, є:

89.Життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень – це:

90.Природним ресурсом, який як частина навколишнього природного середовища в кількісному вимірі не вираховується, є:

91.Правовідносини у сфері охорони атмосферного повітря регулюються:

92.Норматив якості атмосферного повітря – це:

93.Атмосферне повітря як природний ресурс є:

94.Охорона атмосферного повітря – це:

95.Особливість правової охорони атмосферного повітря полягає в тому, що:

96.Правовідносини, пов’язані з формуванням в Україні екологічної мережі, регулюються:

97.Єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України підлягають особливій охороні – це:

98.Складовими екологічної мережі є:

99.Зведена схема формування екологічної мережі України є складовою:

100.Елементами екологічної мережі України є:

101.Перелік ключових територій екологічної мережі України включає:

102.Перелік буферних зон екологічної мережі України включає:

103.Перелік сполучних територій екологічної мережі України включає:

104.Перелік відновлювальних територій екологічної мережі включає:

105.Природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки – це:

106.Окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне значення, з метою збереження їх у природному стані – це:

107.Природоохоронні рекреаційні установи місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об’єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення – це:

108.Установи, які створюються з метою організації екологічної освітньо-виховної роботи, створення експозиції рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ її розведення у неволі – це:

109.Для забезпечення необхідного режиму охорони природних комплексів та об’єктів природних заповідників, запобігання негативному впливу господарської діяльності на прилеглих до них територіях установлюються:

110.До складу природно-заповідного фонду України належать:

111. Надзвичайна екологічна ситуація – це:

112.Підставами для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації є:

113.Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій визначається:

114.Надзвичайні ситуації відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити їх виникнення, поділяються на:

115.Залежно від обсягів заподіяних наслідків, технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, законодавством передбачено такі рівні надзвичайних ситуацій:

116.Державного рівня визнається надзвичайна ситуація, яка:

117.Центральним органом державної виконавчої влади, завданням якого є реалізація державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобіганню їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, є:

118.Правовий режим поводження з відходами регулюється:

119.Будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення, називаються:

120.Суб’єктами права власності на відходи є:

121.Залежно від стану, в якому перебувають відходи, вони поділяються на:

122.Операції з поводження з відходами – це:

123.Генеральний план населеного пункту – це:

124.Правові основи охорони земель визначені:

125.Навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від території житлової забудови створюються:

X