• Название документа

    Cкачать RTF Белсенді туристік саяхатта дрыс таматануды йымдастыру тест бесплатно


  • Размер: 0.12 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

ТЕСТ

Белсенді туристік саяхатта д'3fрыс тама'3fтануды '3fйымдастыру

1.Негізгі зат алмасу '3fрдісінде жас ер адамдар к'3fніне '3fанша энергия ж'3fмсайды.

А)1600-1700 ккал В)2500-2600 ккал С)6600 ккал Д) 2000 ккал Е)1500 ккал

2.Адам '3fшін пластикалы'3f заттарды толы'3fтыратын жал'3fыз '3fор

А)к'3fнделікті заттар В)спорт С)тама? '3fнімдері Д)энергия Е)'3f'3fрылыс матриалдары

3.Аз '3fимылдайтын адам к'3fніне '3fанша энергия ж'3fмсайды

А)1700 ккал В)2500 ккал С)2000 ккал Д) 28 00 ккал Е)1500 ккал

4.Тама'3fтану рационы дегеніміз не?

А)жоры'3f жа'3fдайында туристерді'3f тама'3fтану ережелері В) т'3fнеу орны

С)жоры'3fты'3f бір к'3fніне, бір туристке есептелген топты'3f азы'3f-т'3fлік тізімі мен к'3fлемі

Д)елдімекендер

Е)маршрутты'3f басталатын жері

5.Тама'3fтану мерзімі дегеніміз?

А) жоры'3f жа'3fдайында туристерді'3f тама'3fтану ережелері

В)жоры'3f жа'3fдайында туристерді'3f тама?тану ережелері

С)туристік жоры'3f'3fа '3fатысушыларды'3f тіршілік етуін '3fамтамасыз ету

Д)жоры'3fты'3f '3fрбір к'3fнне дайындау'3fа ж'3fне пайдалану'3fа жоспарлан'3fан та'3fамдар мен азы'3f-т'3fлік жиынты'3fы

Е) барлы'3f жауап д'3fрыс

6.Тама'3fтану т'3fртібі дегеніміз?

А) жоры'3f жа'3fдайында туристерді'3f тама'3fтану ережелері

В)жоры'3f жа'3fдайында туристерді'3f тама?тану ережелері

С)туристік жоры'3f'3fа '3fатысушыларды'3f тіршілік етуін '3fамтамасыз ету

Д)жоры'3fты'3f '3fрбір к'3fнне дайындау'3fа ж'3fне пайдалану'3fа жоспарлан'3fан та'3fамдар мен азы'3f-т'3fлік жиынты'3fы

Е) барлы'3f жауап д'3fрыс

7.Белокты'3f '3fайнар к'3fзі

А) т'3fс ет В)шош'3fа майы С)'3fант Д)'3fр т'3fрлі жарма Е)соядан жасал'3fан та'3fамдар

8.Майды'3f '3fайнар к?зі

А)'3fрмеб'3fрша'3f В)шикі '3fа'3fтал'3fан ш'3fжы'3f С)картоп Д) макарон Е)балы'3f

9.К'3fмірсуларды'3f '3fайнар к'3fзі

А)к'3fмпиттер В)шош'3fа майы С)кілегей Д)т'3fс ет Е) ірімшік майлары

10. Та'3f'3fы асты'3f калориялы'3fы '3fанша

А)1000-1700 ккал В)1700 ккал С)1250-1700 ккал Д)1250 ккал Е)1000 ккал

11. 10 немесе одан да к'3fпк'3fндік жоры'3fта ас м'3fзірінде '3fай '3f айталанбалы кезе'3f пайдаланылады?

А) 1-2 к'3fндік В)7-10 к'3fндік С)10к'3fндік Д)5-7 к'3fндік Е)1 к'3fндік

12.Жазда к'3fнні'3f '3fза'3fты'3fы кезінде жаяу ж'3fне су жоры'3fтарында неше мезгіл тама'3fтанады

А)1 В)2 С)'3fз '3fалаулары ббойынша Д)топ басшыны'3f айтыу бойынша Е)3

13.Та'3f'3fы ас к'3fндік рационны'3f '3fанша б'3fлігін '3f'3fрайды?

А)25% В)30% С)35% Д)40% Е)45%

14. '3f'3fр'3fа'3f азы'3fпен тама'3fтануды'3f калориялы'3fына рационны'3f '3fанша б'3fлігін '3f'3fрайды?

А)20% В)30% С)35% Д)40% Е)45%

15.2 мезгілдік ысты'3f тама'3f ішетін к'3fн т'3fртібінде '3fанша рет '3f'3fр'3fа'3f азы'3f беріледі

А)1 В)3 С)'3fркім '3fз '3fалауынша Д)2 Е)берілмейді

16.Же'3fіл тама'3fты'3f жалпы калориялы'3fы

А)500-700 ккал В)400-500 ккал С)200-600 ккал Д)300-600ккал Е)500-600ккал

17.Ысты'3f тама'3f калориялы'3fына '3fарай нешеге б'3fлінеді

А)3 В)4 С)б'3f лінбейді Д)5 Е)2

18.Су адам салма'3fыны? '3fанша пайызын '3f'3fрайды

А)65 В)20 С)40 Д)55 Е)35

19.Ет та'3fамдары рацион салма'3fыны'3f '3fанша пайызын '3f'3fрайды

А) 35-40 В)25-30 С)10-15 Д)25-30 Е)10-20

20.Ж'3f'3fалап турал'3fан етті '3fанша минуттан кейін жеуге болады

А)10 мин В)3-4 мин С)6 мин Д)5-7 Е)1-2 мин

21.Сублимат '3fанша уа'3fытта су'3fа айналады

А)5-10 мин В)10-15 мин С)1 са'3f Д)30 мин Е)айналмайды

22.Жармалар турист та?амыны'3f жалпы калориялы'3fыны'3f '3fанша пайызын '3fамтамасыз етеді

А)35-40 В)30-35 С)15-20 Д)10-15 Е)25-30

23. Ш'3fлдеген кезде 1 литр су'3fа '3fанша ас т'3fзынан келеді

А)10,25 В)4,05 С)5,35 Д)8,45 Е)7,56

24.А'3fзада су жетіспеушілігі '3fанша пайыз'3fа дейін жетеді

А)30-35 В)35-40 С)25-30 Д)10-15 Е)20-25

25. '3fшреттік ысты'3f тама'3f ішу кезінде та'3f'3fы ас к'3fрсеткіші

А)30% В)15% С20 % Д)35% Е)10%

Жауап

№Жауап№Жауап1А14А2С15Д3В16С4С17Е5Д18А6В19В7Е20Д8В21А9А22С10С23Д11Д24Е12Е25А13В

X