• Название документа

    Cкачать RTF 13 0208 Шоан бесплатно


  • Размер: 0.18 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

$$$001

Шо'3fан У'3fлихановты'3f «'3fаза'3f халы'3f поэзиясыны'3f т'3fрлері ж'3fнінде» е'3fбегіндегі '3fле'3f т'3fрлері:

A) Мар'3fайыс тол'3fау

B) Т'3fйдектеу

C) Жыр, жо'3fтау

D) Сап тол'3fау

E) '3fайым '3fле'3f

F) Толымды '3fй'3fас

G) '3fара '3fле'3f, '3fле'3f

H) Шалыс '3fй'3fас

Правильный ответ = C, E, G

Сложность = 2

Учебник = '3f.'3fо'3fыратбаев.'3fаза'3f '3fдебиетіні'3f тарихы.Алматы, 1994. 122 б.

Характеристика = 0

Курс = 4

Семестр = 7

$$$002

Шо'3fан У'3fлихановты'3f хаттары:

A) Ф.М.Достоевскийге

B) Н.И.Ильминскийге

C) А.Н.Майковке

D) В.В. Катаринскийге

E) Ф.Д.Соколов'3fа

F) Г.А.Колпаковскийге

G)А.Веселовскийге

H) Е.Мелетинскийге

Правильный ответ = A, C, F

Сложность = 3

Учебник = '3fаза'3f ханды'3fы д'3fуіріндегі '3fдебиет. (ХY- ХYІІІ ?асыр ж'3fне ХІХ '3fасырда'3fы '3fаза'3f '3fдебиеті). '3f'3fрастырушылар: '3f.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. '3fызылорда, 2006.44б.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

$$$003

Ш.У'3fлихановті'3f ел м'3fдениеті туралы к'3fлемді е'3fбектері:

A) «Шаман дініні'3f '3fаза'3f арасында'3fы '3fалды'3fтары»

B) «Тірлікте к'3fп жаса'3fанды'3fтан к'3fрген бір тамашамыз»

C) «'3fаза'3f ж'3fртыны'3f осы к'3fнгі '3f'3fгімесі»

D) «Елдегі м?сылманшылды'3f туралы»

E) «'3f'3fлжа к'3fнделіктері»

F) «Сенбе жанны'3f б'3fрі дос еді деп»

G)«Хикаят Ора'3f-К'3fлше»

H) «Манз'3fмат '3fаза'3fия»

Правильный ответ = A, D, E

Сложность =2

Учебник = Х.С'3fйінш'3fлиев.ХІХ '3fасыр '3fаза'3f '3fдебиеті. Алматы,1992.821 б.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

$$$004

Ш.У'3fлихановты'3f фольклор тануда'3fы зерттеулері:

A) «'3fлі мен тірі»

B) «Манз'3fмат '3fаза'3fия»

C) «Абылай мен оны'3f батырлары туралы а'3fыз»

D) «Хикаят Ора'3f-К'3fлше»

E) «Тірлікте к'3fп жаса'3fанды'3fтан к'3fрген бір тамашамыз»

F) «'3fлы ж'3fз '3fаза'3fтарыны'3f ертедегі а'3fыздары»

G)«'3fаза'3fты'3f айнасы»

H) «'3fаза'3f ж'3fртыны'3f осы к'3fнгі '3f'3fгімесі»

Правильный ответ = A, C, F

Сложность = 3

Учебник = Х.С'3fйінш'3fлиев.ХІХ '3fасыр '3fаза'3f '3fдебиеті. Алматы,1992.824б.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

$$$005

Ш.У'3fлихановты'3f Омбы Кадет корпусында о'3fып ж'3fрген уа'3fыты:

A) 1847

B) 1848

C) 1853

D) 1854

E) 1845

F) 1844

G) 1854

H) 1855

Правильный ответ = A, B, C

Сложность = 3

Учебник = Х.С'3fйінш'3fлиев.ХІХ '3fасыр '3fаза'3f '3fдебиеті. Алматы,1992.835б.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

$$$006

Шо'3fан У'3fлихановты'3f '3fмірі мен е'3fбектері туралы зерттеулер жаз'3fан '3fаза'3f '3fалымдары:

A) А.Есембетов

B) М.'3fуезов

C) '3f.Мар'3f'3fлан

D) М.Иман'3fазинов

E) С.М'3f'3fанов

F) С.Асылбеков

G) С.Ма'3fпыров

H) З.Бисен'3fали

Правильный ответ = B, C, E

Сложность = 3

Учебник = Х.С'3fйінш'3fлиев.ХІХ '3fасыр '3fаза'3f '3fдебиеті. Алматы,1992.820б.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

$$$007

Ш.У'3fлихановты'3f саяхаттары:

A) Тарба'3fатай'3fа

B) Т'3fркістан'3fа

C) '3fыр'3fыз еліне

D) Жайы'3f '3f'3fіріне

E) Сыр бойына

F) Мо'3f'3fолия'3fа

G)'3fаш'3fария'3fа

H) Алтай '3fлкесіне

Правильный ответ = A, C, G

Сложность = 2

Учебник = '3fаза'3f ханды'3fы д'3fуіріндегі '3fдебиет. (ХY- ХYІІІ '3fасыр ж'3fне ХІХ '3fасырда'3fы '3fаза'3f '3fдебиеті). '3f'3fрастырушылар: '3f.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. '3fызылорда, 2006. 44б.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

$$$008

Ш.У'3fлихановты'3f '3fылыми очерктері мен к'3fнделіктері:

A) «'3fаза'3fты'3f айнасы»

B) «Насихат '3fаза'3fия»

C) «'3f'3fлжа к'3fнделіктері»

D) «Хикаят Ор'3fа-К?лше»

E) «Алтын ша?ар»

F) «Шайтанны'3f саудасы»

G) «'3fаш'3fария туралы»

H) «'3fаза'3fты'3f айнасы»

Правильный ответ = C, E, G

Сложность = 1

Учебник = '3fаза'3f ханды'3fы д'3fуіріндегі '3fдебиет. (ХY- ХYІІІ '3fасыр ж'3fне ХІХ '3fасырда'3fы '3fаза'3f '3fдебиеті). '3f'3fрастырушылар: '3f.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. '3fызылорда, 2006.45 б.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

$$$009

Ш.У'3fлиханов е'3fбектерін бастырып шы'3fар'3fан шетелдік зерттеушілер:

A) Г.Н.Потанин

B) Е.Мелетинский

C) И.Веселовский

D) П.М.Мелиоранский

E) В.Жирмунский

F) Б.Томашевский

G)А.Камю

H) М.Бахтин

Правильный ответ = A, C, D

Сложность = 3

Учебник = '3fаза'3f ханды'3fы д'3fуіріндегі '3fдебиет. (ХY- ХYІІІ '3fасыр ж'3fне ХІХ '3fасырда'3fы '3fаза'3f '3fдебиеті). '3f'3fрастырушылар: '3f.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. '3fызылорда, 2006. 46 б.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

$$$010

Шо'3fан е'3fбектеріні'3f шетел тілдерінде жары'3f к?руі:

A) Француз

B) А'3fылшын

C) Неміс

D) Араб

E) Парсы

F) '3fзбек

G) Татар

H) Армян

Правильный ответ = A, B, C

Сложность = 2

Учебник = '3fаза'3f ханды'3fы д'3fуіріндегі '3fдебиет. (ХY- ХYІІІ '3fасыр ж'3fне ХІХ '3fасырда'3fы '3fаза'3f '3fдебиеті). '3f'3fрастырушылар: '3f.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. '3fызылорда, 2006. 46 б.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

$$$011

Шо'3fанны'3f к'3fркем '3fдебиеттегі бейнесі:

A) Pоманда (С.М'3f'3fанов)

B) Пьесада (С.М'3f?анов)

C) Повесте(С.Бегалин)

D) Поэзияда (М.Ж'3fмабаев)

E) Новеллада (Д.Атантай)

F) '3f'3fгімеде(Ы.Алтынсарин)

G) Эсседе('3f.М'3fсірепов)

H) Эпоста(Нысанбай жырау)

Правильный ответ = A, B, C

Сложность = 2

Учебник = '3fаза'3f ханды'3fы д'3fуіріндегі '3fдебиет. (ХY- ХYІІІ '3fасыр ж'3fне ХІХ '3fасырда'3fы '3fаза'3f '3fдебиеті). '3f'3fрастырушылар: '3f.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. '3fызылорда, 2006. 46 б.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

$$$012

Шо'3fан У'3fлихановты'3f Питербургте таныс бол'3fан озы'3f ойлы т'3fл'3fалар:

A) Е.П.Ковалевский

B) Ждан-Пушкин

C) Капустин

D) Г.Н.Потанин

E) А.Н.Бекетов

F) Гонсевский

G) С.Ф.Дуров

H) П.С.Паллас

Правильный ответ = А, Е, G

Сложность = 2

Учебник = '3f.Молдаханов. М'3fхтар '3fуезов – фольклортанушы.Алматы,1997.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

$$$013

Шо'3fан У'3fлиханов зерттеулерінде есімдері атал'3fан т'3fл'3fалар:

A) Асан

B) Орынбай

C) Абыл

D) Жана'3f

E) М'3fделі

F) Жамбыл

G) Ш'3fже

H) Н'3fржан

Правильный ответ = B, D, G

Сложность =2

Учебник = '3fаза'3f '3fдебиетіні'3f тарихы. Алматы, 2005.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

$$$014

Шо'3fан У'3fлиханов ата'3fан дала '3fмірі жырлан'3fан шы'3fармаларды'3fы '3f'3fсасты'3fтар:

A) К'3fшпелі ел т'3fрмысы

B) Жігіт туралы

C) С'3fлу таби'3fат

D) '3fйел те'3fсіздігі

E) О'3fу-білім жайы

F) Рулы'3f тартыс

G) Бала т'3fрбиесі

H) Жасты'3f ша'3f

Правильный ответ =A, C, F

Сложность = 1

Учебник = '3fаза'3f '3fдебиетіні'3f тарихы. Алматы, 2005.

Характеристика = 0

Курс = 4

Семестр = 7

$$$015

Шо'3fан У'3fлихановты'3f '3fыр'3fыз Алатауына екінші сапарынан жазыл'3fан е'3fбектері:

A) «Жо'3f'3fария очерктері»

B) «'3fаза'3f халы'3f поэзиясы '3fлгілері ж'3fнінен»

C) «'3fыр'3fыздар туралы жазбалар»

D) «Т'3f'3fірі»

E) «Сот реформасы туралы»

F) «'3fаза'3fтарда'3fы шаманды'3fты'3f '3fалды'3fтары»

G) «'3fытай империясыны'3f батыс провинциясы ж'3fне '3f'3fлжа '3fаласы»

H) «Абылай ж'3fне оны'3f батырлары туралы»

Правильный ответ = A, C, G

Сложность = 1

Учебник = '3fаза'3f '3fдебиетіні'3f тарихы. Алматы, 2005.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

$$$016

Шо'3fан У'3fлихановты'3f е'3fбектері:

A) «'3fыр'3fыздар туралы '3fолжазбалары»

B) «Хикаят Ора'3f-К'3fлше»

C) «Манз'3fмат '3fаза'3fия»

D) «'3fаза'3fарда'3fы шаманды'3fты'3f '3fалды'3fтары»

E) «Батыр Баян»

F) «'3fыр'3fызды'3f шежіресі»

G)«Хал-ахуал»

H) «Тірлікте к'3fп жаса'3fанды'3fтан к'3fрген бір тамашамыз»

Правильный ответ = A, D, F

Сложность = 1

Учебник = Г.С.Умарова,С.?.Шарабасов. '3fаза'3f '3fдебиетіні'3f тарихы.Астана, 2007. 129 б.

Характеристика = 1

Курс = 4

Семестр = 7

X