• Название документа

    Cкачать RTF Мине шжрм. RTF бесплатно


  • Размер: 0.12 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Мине'3f ш'3fж?р'3fм

Ш'3fж?р'3f – ул изге '3f'3f,

Ете быуынды беле'3f.

'3fаил'3f'3fде'3f тамыр'3fарын

'3fур а'3fас итеп те?е'3f.

Ата-баба васыятын

'3fис асан онотмайы,

'3f'3fр'3fф-'3fєґ'3fт, йолалар'3fы

Бик ?'3fерл'3fп '3fалайы.

«'3fине'3f олатайы'3f '3f'3fм '3fл'3fс'3fйе'3f кемд'3fр, улар ним'3f мен'3fн ш'3f'3f'3fлл'3fнг'3fнд'3fр?» Ошо '3fорау '3fе'3fг? ы'3fы'3f т'3fгелме? '3f ми'3f'3f бик т'3f ы'3fы'3f. Кем ул мине'3f ете быуын элекке ата-бабам? Улар ним'3f мен'3fн ш'3f'3f'3fлл'3fнг'3fн? '3f'3fе'3fде'3f '3fтк'3fнд'3fре'3fде терге'3fе'3f, уны '3fйр'3fне'3f, тарихы'3f мен'3fн '3fы'3fы'3f'3fыныу й'3fш'3fйешк'3f я'3fы м'3f'3f'3fн'3f '3f'3fт'3f й, я'3fы '3fы'3fы'3fлы м'3f'3fл'3fм'3fтт'3fр аса.

«Ш'3fж'3fр'3f» '3f '3f'3fе '3f'3fр'3fп телен'3fн т'3fржем'3f итк'3fнд'3f «н'3f'3fел», «генеалогия» (ырыу тарихы) тиг'3fнде а'3fлата.

Мине'3f атайым '3fмир Ми'3fран улы Солтанг'3fр'3fев ата'3fы, й'3f'3fни олатайым Ми'3fран Но'3fман улы мен'3fн '3f'3f н'3f'3fеле '3fс'3fн '3fйтеп б'3fтк'3f'3f'3f'3f '3fур эш баш?ара. Улар 1964 йылда Солтанг'3fр'3fевтар'3fы'3f ш'3fж'3fр'3f'3fен т'3f'3f'3f'3f '3f'3fт'3fнд'3f эш башлай. Э'3fл'3fне'3f эшт'3fре алып баралар, архив материалдарын фай'3fаланып, ололар'3fан '3fорашып, Солтанг'3fр'3fевтар'3fы'3f ун ике быуын'3fа тиклем, хатта унан да к'3fбер'3fк тарма'3fтарын табалар, '3fйр'3fн'3fл'3fр. Солтанг'3fр'3fевтар'3fы'3f ш'3fж'3fр'3f'3fе Башортостан '3f'3f'3fк д'3f'3f л'3fт архивыны'3f 1816, 1834 йыл'3fы перепись материалдары яр'3fамында 1984 йылда т'3f?'3fл'3f, 1994 йылда у'3fа т'3f'3f'3fтм'3fл'3fр индерел'3f. Та'3fы ла 2004 йылда я'3fы быуын мен'3fн тулыландырыла. Ш'3fж'3fр'3f а'3fасыны'3f тамырында Абдулла тора. Ул Байма'3f районыны'3f Тем'3fс ауылында, У'3fлы?ая, ('3fафури районыны'3f Таша?ты '3f'3fм Им'3fнд'3fш ауылдары эрг'3f'3fе), Урал ит'3fге (К'3fг'3fрсен районы), Никитинко ауылы эрг'3f'3fе (Ырымбур '3fлк'3f'3fе), Урай йыл'3fа'3fы башы (К'3fй'3fрг'3f'3fе районы), «'3fурайлы Муйыллы» тиг'3fн ер'3f'3f (З'3fк- Ишм'3fт ауылы эрг'3f'3fе), Андреевка ауылы урынында (Тайма'3fтан 7 са'3fрым. Тайма'3fта 1795 йылда 27 '3fй, 160 кеше) й'3fш'3fг'3fн. Абдулланы'3f улы Солтанг'3fр'3fй, уны'3f улы Ишм'3fх'3fм'3fт ошонда '3f'3fмер ит'3f.

Тарих, кил'3fс'3fк быуындар тура'3fында т'3fр'3fн уйланыусан, й'3fнсел '3f'3fм '3fт'3f изгелекле, б'3fт'3f '3f'3fмерен хал'3fына то'3fро хе'3fм'3fт ите'3fг'3f арна'3fан Б'3fй'3fк Ватан '3fу'3fышы инвалиды бул'3fан олатайым Ми'3fран Но'3fман улыны'3f '3f'3fе был донъянан китер'3f'3fн алда баш'3fар'3fан эше оло матау'3fа лайы. Беґґе шєжєрє а'3fасыбыґ шундай бай єм са'3fыу япратарґан ы?ылып тора, унда яынан-яы исемдєр алтын хєрефтєр менєн яґылып бара. Нєѕел а'3fасыбыґ нурланып, яты'3fа саыра.

Олатайымды оло улы Азат 1978 йылды 2 февралендє Алыѕ Кµнсы'3fышта пограничник булып хеґмєт итє, тыу'3fан я'3fына айтыр'3fа кµн ярым ал'3fанда алдат єм гражданлы бурысын тєп, батырґарса єлєк була.

Башорт халында «Егет кешегє етмеш тµрлµ µнєр ґє аґ» тигєн тапыр мєєл бар. Ул тап мине атайым кеек кешегє єйтелгєн. Сµнки уны белмєгєн эше ю: урайґа, гармунда, баянда µґґµрµп уйнау менєн бергє рєссам да, бер нисє дєреслекте авторы, юридик ґлектєр тµґµй, китап-редколлегия'3fы '3f'3fм Баш'3fортостан Республика'3fыны'3f Журналистар союзы а'3fза'3fы, республикабы'3f'3fы'3f т'3fп закондарын эшл'3f?'3f'3f '3fатнашты. Баш'3fортостанды'3f ат'3fа'3fан'3fан юрисы, юридик ф'3fнд'3fр кандидаты.

Бе'3f'3fе'3f н'3f'3fел а'3f асыбы'3f'3fы Баш'3fортостанды'3f к'3fренекле я'3fыусы'3fы Р'3fшит Солтанг'3fр'3fевты'3f исеме би'3f'3fй.

Олатайымды'3f ике ту'3fан а'3fалары Нур'3f'3fле (1923 йыл'3fы) Б'3fй'3fк Ватан '3fу'3fышынан '3fу'3f Эстонияны'3f Кахтло-Ярви '3fала'3fында 26 йыл буйына '3fаланы'3f район советы президиумы р'3fйесе, '3f Тимербай бабай (1922 йыл'3fы) Литвала Шевели '3fала'3fында 1947 йылдан 1969 йыл'3fа тиклем '3fала партия комитетыны'3f беренсе секретары була.

Баш'3fорт хал'3fы балаларына б'3fл'3fк'3fй'3f'3fн '3fк, икм'3fк т'3fмен татый баш-ла'3fан са'3fтан алып, тыу'3fан ерен'3f, ата-бабалары тарихына '3fарата '3f'3fй'3f'3f хисе '3fе'3fдерг'3fн.

Солтанг'3fр'3fевтар'3fа ер, ил той'3fо'3fо к'3fсл'3f, бары'3fы ла ту'3fан телен ярата. Ш'3fж'3fр'3f а'3fасыны'3f '3f'3fр бота'3fы, '3f'3fр япра'3fы – '3f'3fе бер тарих бите. Эш '3f'3fй'3f'3fс'3fнлек, '3f'3fж'3fп ки'3f к?'3fеллелек, кешел'3fрг'3f тик я'3fшылы'3f эшл'3f'3f, ду'3fтар'3fы'3f, ту'3fандар'3fы'3f '3f'3f'3fерен беле'3f, ололар'3fы ололау, кесел'3fр'3fе кесел'3f'3f, ихтирамлы'3f, ит'3f'3f'3fтлек билд'3fл'3fре хас мине'3f ата-бабаларыма, ин'3fй-'3fл'3fс'3fй'3f'3fрем'3f.

'3f'3f ш'3fж'3fр'3fбе'3fг'3f вайым'3fы'3f булма'3f'3fа к'3f'3f'3fш ит'3f олатайым. Тамыр'3fарыбы'3f'3fы онот'3fа'3f, хал'3fыбы? '3fа б'3fт'3fр, баш'3fорт иле л'3f булма'3f, '3f'3f телебе'3f'3f'3f уый '3fа алмабы'3f, китаптар, г'3fзит-журналдар '3fа ба'3fылма'3f, с'3fн'3f'3fтебе'3f '3f'3fнер. Бе'3f бы'3f а битараф '3fалыр'3fа тейеш т'3fгелбе'3f. С'3fнки кил'3fс'3fк – бе'3f'3fе'3f '3fулда!

Булат СОЛТАНГ'3fР'3fЕВ,

10-сы синыф у'3fыусы'3fы.

2009 йыл.

X