• Название документа

    Cкачать RTF азастан тарихы емтихан бесплатно


  • Размер: 0.16 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Тесты:азастан тарихы емтихан

1. има аанаты?

a)IX . соы – XI . басы

b) X. соы – XI басы.

c)IX. басы – X . соы

d)756 – 940 жылы.

e)942 – 1212 жылдары.

2. .1975 жылы Алматыда жары кµрген «Аз и Я» атты ебекті авторы:

a) О. Слейменов.

b) Р. Сейсенбаев.

c)М. Єуезов.

d) А. Сєрсенбаев.

e) М. Шаханов.

3. .XIX I-жартысында азастанда ашылан Орыс-аза мектептеріні негізгі масаты:

a) Халы арасынан Ресей отарлау єкімшілігіне мамандар даярлау

b) Ол мектептерге жергілікті халы µкілдері абылданады

c) Халы арасында єскери мамандар даярлау

d) Халы арасынан ылыми мамандар даярлау

e)Халы арасынан дипломатиялы мамандар даярлау

4. Адамзат тарихы дамуыны е алашы кезеі

a)Рулы тайпалы кезе.

b)Андронов кезеі

c)Тас дєуірі

d)Темір дєуірі

e)ола дєуірі

5. Тркеш ааны С±луды арабтар алай атады?

a)атал

b)¤те у

c) Жеілмейтін

d) Сзеген

e)Таныр

6. .Индустрияландыру кезінде Ф.И.Голощекинні Кіші азан баытына арсы шыып, µз идеясын ±сынан кім?

a) .И.Сєтбаев

b) С.Сєдуаасов

c) С.¤тебаев

d) Н.Н±рмаов

e) А.А.Андреев

7. Ока жаасында,Воронино ыстаындаы шайаста 13 фашисті кµзін жойып,аза тапан батыр:

a) .ойбааров

b) Д.Шыныбеков

c)М.абдуллин

d)Т.Тотаров

e)Р.Амангелдиев

8. Сатарды ирандытар . . . . . деп атаан?

a)Азиялы скифтер

b)шоша бµріктілер

c)д±рыс жауабы жо

d)кулактар

e)Жйрік атты турлар

9. Тріктерді Орта Азияны алудаы басты масаты Каспий теізінен Солтстік ндістан мен Шыыс Тркістана дейінгі созылып жатан кшті мемлекетті жаулау болды. Б±л кімдерді территориясы?

a)Эфталиттер

b)Ирандытар

c)идандар

d)Содылар

e)Хазарлар

10. аза хандыыны ±рылу барысы ай екі мемлекеттерді ішкі саяси жадайымен байланысты болды?

a) Моолстан мен Ноай ордасыны.

b) А Орда мен Темір ±рпатары мемлекетіні.

c) Єбілайыр хандыы мен Моолстанны.

d) Ноай ордасы мен А Орданы.

e) ЄбілайырхандыыменНоайордасыны.

11. ыпшатарды «половшылар» деп атаан?

a)Орыстар.

b) Венгрлер.

c) Енисей ырыздар.

d) Еврейлер.

e) ¦йырлар.

12. Атлах шайасы ай жылы болды?

a)761 ж.

b)751 ж.

c)741 ж.

d)721 ж.

e)714 ж.

13. .Соыстан кейін аша реформасы ай жылы жргізілді?

a) 1949 ж.

b) 1945 ж.

c) 1946 ж.

d) 1947 ж.

e) 1948 ж.

14. .Б.з.д. VІ. Са тайпалары кімдермен соысты.

a)жоарлармен

b)моолдармен

c)ытайлармен

d)алматармен

e)парсылармен

15. ырыз (аза) АКСР – ны 1920 – 1924 ж. астанасы:

a)Орынбор

b) Верный

c)Амешіт

d)Орал

e)Семей

16. .Са жауынгерлеріні киім тсі?

a)оыр жєне ызыл

b)кµк жєне сары

c)ызыл жєне кµк

d)ызыл

e)оыр жєне сары

17. .ола дєуіріні жоары дін басылары?

a)Тайпа кµсемдері

b)Асаалдар

c)Молдалар

d)ариялар

e)Абыздар

18. 1985-1991 жж. КСРО-да жргізілген мемлекеттік іс-шаралар жйесіні атауы:

a) алпына келтіру.

b) айта ±ру.

c) Жаа баыт.

d) Тоырау.

e) Жаа экономикалы саясат.

19. .Сарматтарды оамды басару ±рылымы?

a)республикалы

b)патриархалды

c)д±рыс жауабы жо

d)ханды билік

e)єскери демократиялы

20. .аза хандыыны алашы территориясы:

a)Шу мен Талас µзендері маы

b) Сарыара

c) Іле µзені

d)Жайы µзені

e) Дешті ыпша жері

21. 1726 жылы аза єскері жоарлара ойсырата соы берген жер:

a) Талас µзені жаасында.

b)Тркістан маында.

c) Аягµз µзені жаасында.

d) Ташкент маында.

e) Б±ланты µзені жаасында.

22. аза КСР-ін азастан Республикасы деп µзгерту шешімі абылданды:

a) 1991ж. 10 желтосанда

b)1991ж. 1 желтосанда.

c)1995ж. 30 тамызда.

d)1993ж. 28 атарда.

e)1991ж. 16 желтосанда.

23. 1916 жылы ±лт-азатты кµтеріліске негізгі себепші фактор

a)Ішкі Ордамен іргелес µірде бекіністерді салына бастауы

b)Кеес кіметі монополистерді патша кіметіне берген арыздарын айтарудан бас

c)Патша шенеуніктеріні,помещиктеріні жєне жергілікті ауатты топтарды аза шаруаларын екі жатап анауы

d) Халыаралы имперализм Ресей лгісі µз елдеріне таралады деп ауіптенд

e) 1916 жылы 25 маусымдаы патша кіметіні «Тркістан мен Дала µлкесінен 19-43 жас аралыында 500 мы адамды ара ж±мыса алу туралы»жарлыыны шыуы.

24. .Оыз жабыларыны м±рагерлері андай титула ие болды?

a)Инал.

b)Атабектер.

c)Кл – еркіндер.

d)Жабу.

e)Сюбашы.

25. Батыс Трік аанатына андай тайпалар енді?

a)Оыздар, ыпшатар, селж±тар

b) ±ндар, сатар, алматар

c)Аландар, сарматтар, хазарлар

d) Массагеттер, исседондар, каспилер

e) «он тайпа», дулу, нушиби

26. .С. Дат±лы бастаан кіші жз азатарыны кµтерілісі болды?

a) 1785- 1795 жж.

b) 1783 - 1797 жж.

c) 1781- 1787 жж.

d) 1775 - 1787жж.

e) 1787 – 1797 жж.

27. Оыз мемлекетіні кезеі?

a) VIII .соы – IX . басы

b) IX .ортасы – XI. ортасы

c) IX . басы – XI. соы

d) X . соы – XI .басы

e) IX . соы – XI . Басыp>

28. азастан жоары оу орындарыны студенттеріне 1995ж. бастап АШ-ты, Батыс Европаны оу орындарында білім алуа ммкіндік берген бадарлама:

a) “Єділет”.

b) “Атамекен”.

c)“Бµбек”.

d) “А бота”.

e)“Болаша”.

29. анша азастанды Кеес Одаыны Батыры атанды?

a)652 адам

b)497 адам

c) 954 адам

d)146 адам

e)583 адам

30. йсіндерді астанасы Чичуген (ызыл алап аласы) ай жерде орналасты?

a)Балаштан Алакµлге дейін

b)Алтай маы

c)Ертіс маы

d)Орхон µзеніндегі атын Балы

e) Ысты кµл жаасында

31. .1867-1868 жылы реформа бойынша салытан босатыландар

a)молдалар мен имамдар.

b) байлар.

c)Шыыс ханны ±рпатары.

d) билер.

e) батырлар.

32. .±н державасыны негізін алаан?

a)Еділ

b)Томирис

c)Дарий

d)Мµде

e)Шыра

33. Тас µдеу биік дегейге кµтерілген кезе

a)Орта палеолит

b)Кейінгі палеолит

c)Ерте палеолит

d)Мезолит

e)Неолит

34. . Кіші жзді Ресейді ол астына алу туралы ±сынысын абылдаан патша?

a)Анна Иоанновна

b) I Петр

c) II Петр

d) Жауап жо

e) Александр

35. Б.з.д. 12-5 мыжылдытар

a) Б.з.д. 80-40 мыжылдытар

b) Б.з.д. 30-10 мыжылдытар

c) Б.з.д. 140-40 мыжылдытар

d) Б.з.д. 200-140 мыжылдытар

36. .Р Президенті Н.Назарбаев ашан Лиссабон хаттамасына ол ойып,азастан ядролы арудан еркін айма болатындыы мєлімдеді ?

a) 1993ж

b) 1992ж

c) 1990ж

d) 1994ж

e) 1991ж

37. . азастанда Индустрияландыруды жзеге асыру неден басталды?

a) Жергілікті халыты отырышылыа йрету

b) Ж±мысшы табын сан жаынан кµбейту

c) Темір жолдар салу

d) Жер асты ±быр жолдарын жргізу

e)Табии байлытарды зерттеу

38. .йсін басшысы?

a)хан

b)тасыр

c)шаньюй

d)д±рыс жауабы жо

e)гуньмо

39. Тркеш аанатында єр аймата анша єскер болды?

a)5 мы

b)10мы

c)7 мы

d) 8 мы

e)12 мы

40. .Алаш рет Кеес Одаыны Батыры атанан азастанды кім?

a) Кµкшетау, Жезазан, ызылорда

b) Т.Тотаров.

c) П.Вихрев

d) останай, Амола, Павлодар

e) К.Семенченко

f) Орал, Торай, Атµбе

g) ¤скемен, Семей, Талдыоран

h) Жамбыл, Алматы

i)Н.Єбдіров

j) И.Панфилов

k). азастанны ты жерлерін игеретін негізгі аудандары андай?

41. Батыс Трік аанатыны астанасы?

a)Сыана

b)Отырар

c)Яссы

d)Соза

e)Суяб

42. .Ислам діні 1312 жылы андай ханны т±сында Алтын Орданы мемлекеттік діні болып жарияланды?

a)Жєгір ханны т±сында

b)Мµге ханны т±сында

c) ¤збек ханны т±сында

d)Шаатайды т±сында

e)Жошы ханны т±сында

43. .Шоан Уєлихановты µмір срген жылдары.

a) 1850-1880 ж.

b)1835-1865 ж.

c) 1830-1860 ж.

d)1820-1850 ж.

e) 1840-1870 ж.

44. «Бµкей мен Мєулен» шыармасыны авторы?

a) Г.С.Карелин

b) Н.Рычов

c)А.С.Пушкин

d)А.Бутаков

e) В.И.Даль

45. .ай жылы ±діретті ±н мемлекеті от. жєне солт. болып 2 бµлінді.

a)56 жылы

b)60 жылы

c)50 жылы

d)43 жылы

e)55 жылы

46. аза с±лтандары хижраны 870 жылдары (1465-1466) билей бастады» деген мєлімет келтірілген тарихи шыарма:

a) Тарих-и-Абулхаир-хани

b)Оызнама

c)М±хаммед Хайдар Дулати «Та’рих-и-Рашиди»

d)Шежірелер жинаы

e) Кодекс куманикус

47. Батыс Трік аанатыны трікті ай тайпасынан шыан асйектер биледі?

a) Шігіл

b) Халаж

c)Ашина тайпасынан

d) Яма

e) Теле

48. Са дєуірінде андай стиль дамыан?

a)полихромды стиль

b)сызбалы

c)А стиль

d)д±рыс жауабы жо

e)керамикалы

49. Алашы адамдарды бастапы кезедегі топтасу жйесі

a)Тобыр

b)ауымдасты

c)Тайпалы

d)Рулы

e)Кµшпелілер

50. .1710 жылы жоарлара арсы ш жзді басын осан:

a) асым хан.

b) Тєуке хан.

c) Жєгір хан.

d) С±лтан айып.

e) Єбілайыр.

51. .Республикада 1954 мен 1986 жылдар аралаында жабылан аза тіліндегі мектептер саны:

a) 500 ден астам.

b) 400 ден астам.

c) 300 ден астам.

d) 700 ден астам.

e) 600 ден астам

52. Атлах шайасы кімдерді арасында болды?

a)Арабтар мен нді

b) ытай мен нді

c)Арабтар мен Грек

d)Грек пен нді

e)Арабтар мен ытай

53. ¦жымдастыру кезінде Республика аумаында болан толулар мен кµтерілістер:

a)219

b)145

c)400 – ге жуы

d)317

e)372

54. «аламан -Мамыр»поэмасыны авторы:

a) Ш.±дайбердиев

b) С.Торайыров

c). С.Кµбеев

d) Б.Майлин

e) М.Ж±мабаев

55. 1991 жылы желтосанны бірінде:

a) КСРсын азастан Республикасы деп атау жµнінде шешім абылданды.

b)Н.Є. Назарбаев азастан Президенті болып сайланды.

c)ТМД дниеге келді.

d) азастан Компартиясы таратылды.

e) азастан Лениншіл Коммунистік Жастар Одаы азастанны Жастар Одаы болып µзгертілді.

56. .аза хандыыны негізін алаан хандар:

a) Єбілхайыр мен Єбілмємбет

b)асым мен Т±рсын

c) Есім мен Т±рсын

d) Керей мен Жєнібек

e) Жєнібек пен Жолбарыс

57. иматар ±рамында болан е ірі ж/е кшті тайпа?

a) арл±тар.

b)арахандар.

c)араытайлар.

d) Оыздар.

e)ыпшатар.

58. Тркеш тайпасын негізін алаан аан?

a)апаан

b)Шегу

c)Слу<>d)Тон

e)шелік

59. Сатар туралы дерек алдыран грек авторы?

a)Рузбихан

b)Страбон

c)Томирис

d)Кир

e)Герадот

60. .Трік аанатыны µмір срген кезеі:

a)603-704 ж.ж.

b)552-603 ж.ж.

c) 704-756 ж.ж.

d)756-940 ж.ж.

e)682-744 ж.ж.

61. 1836 – 1838 жж. кµтеріліске трткі болан жадай?

a) Жєгірді єділетсіздігі.

b) Патша кіметіні салыты µсіруі.

c) Исатайды сота тартылуы

d) Жєгірді айын атасы арауыложаны Каспий µіріндегі рулара билеуші болып таайындалуы.

e) Бµкей ордасына Жєгір ханны таайындалуы.

62. .уын- сргінге ±шыраан XIX . II жартысындаы аза сазгері,єншісі:

a) Дєулеткерей

b) Аан сері

c). Жаяу М±са

d) Таттімбет

e) Ыылас

63. .алылар мекені?

a)Іле маы

b)Сырдарияны орта аысы

c)Каспий маы

d)д±рыс жауабы жо

e)Жетісу жері

64. Ежелгі адамдарды т±ыш баспаналары

a)Кркелер

b)Т±руа олайлы орман арасы

c)Ааштан істелген оршаулар

d)Лашытар

e)гірлер

65. 1979ж. Амола аласында жастарды шеруге шыуына не себеп болды?

a) Экологиялы мєселелер

b) Неміс автономиясын ±ру

c) Тіл мен мєдениетті тµмендеуі

d) ¦лтаралы атыыс

e) Елді экономикалы жадайы

66. .Темучин е жоары билеушісі-Шыыс хан болып кай жылы сайланды?

a) 1210 жылы

b)1207 жылы

c)1206 жылы

d) 1209 жылы

e) 1208 жылы

67. Кіші жздегі ханды билік ай жылы жойылды?

a) 1824 ж

b) 1825 ж

c) 1828 ж

d) 1826 ж

e) 1827 ж

68. Монголша «найман» сµзіні маынасы алай?

a) «сегіз»

b) «он»

c) «тоыз»

d) «тµрт»

e) «бес»

69. .ола дєуірінде азастан аумаын мекендегендер?

a)Савроматтар

b)Сатар

c)Андроновтытар

d)алылар

e)йсіндер

70. ±н оамында анша ру болды?

a)32

b)17

c)12

d)20

e)24

71. .Ежелгі адамдарды т±ыш баспаналары

a)Лашытар

b)Кркелер

c)гірлер

d)Ааштан істелген оршаулар

e)Т±руа олайлы орман арасы

72. Кеес єскеріні Ауанстан жеріне енгізілген жылы:

a) 1979

b) 1980

c) 1981

d) 1978

e) 1982

73. араытайларда билеушісіні титулы кім?

a)Гурхан (хандарды ханы)

b)Байлар

c)С±лтан

d)Уєзір

e) Би

74. Кенесары асым±лы бастаан кµтеріліс ай жылдары болды?

a) 1847-1857 жж

b) 1837-1847 жж

c) 1837-1857 жж

d) 1837-1849 жж

e) 1737-1747 жж

75. Андрондытарды е асиетті орны?

a)Оша

b)Шаыра

c)Тµр

d)Босаа

e)Дігек

76. .Ежелгі адамдарды е алашы кєсібі

a)Мал шаруашылыы

b)Терімшілік

c)А аулау мен балы аулап кнелту

d)Егіншілік

e)Терімшілік пен жеміс µсіру

77. Алматыдан Амолаа астананы кµшіру туралы Президент жарлыы ай жылы шыты?

a) 1998 ж.

b) 1991 ж.

c) 1996 ж.

d) 1995 ж.

e) 1997 ж.

78. . XX . 70 ж. азастанны ауыл шаруашылыын басаруды жаа формаларын ±сынан, сол шін сота тартылып трмеде айтыс болан ауыл шаруашылы саласыны ызметкері кім?

a) Н.Ким.

b) А.адыров.

c)И.Худенко.

d) С.М±санов.

e) И.Головацкий.

79. .А орданы астанасы?

a) Сарайшы

b) Яссы

c) Сыана

d) Суяб

e) Алмалы

80. Сібір азатарыны жарысы’’ бойынша Орта жз айматарыны єкімшілік бірлікке бµлінуі.

a) ыста, аудан, уездер.

b) Айма, болыс

c) Ауыл, болыс, округ.

d) ыста, округ, ышла.

e) Ауыл, облыс, губерния.

81. ¦лтты валюта ашан енгізілді ?

a) 1993

b) 1991

c) 1995

d) 1990

e)1992

82. .Абылай ханны ішкі жєне сырты саясатына мейлінше єсер еткен дарынды аын-жырау.

a) Б±ар жырау

b) Доспамбетжырау

c) мбетей.

d) Тєтіара.

e) Асанайы.

83. .Андроновтарды µмірі туралы мєліметтер беретін дерек?

a)Жылнамалар жинаы

b)Авеста

c)Тарих кітабы

d)Скиф жазбалары

e)Трік шежіресі

84. 1986ж. Алматыда болан желтосан оиасына 1987 ж. КОКП ОК-ны шілдедегі Пленумында берілген баа:

a) Демократиялы жастарды бас кµтеруі.

b) Жастарды арулы кµтерілісі.

c) ¦лт-азатты озалыс.

d) Ынтыматасты демонстрациясы.

e)аза ±лтшылдыыны кµрінісі

85. Батыс Трік аанатында ябу, шад, елтебер атаы берілген

a)Арындар руынан шыандара

b) Керей руынан шыандара

c) Найман руынан шыандара

d) аан руынан шыандара

e) Дулат руынан шыандара

86. .Сатар µздеріні ат мифологиясын немен байланыстырады. кн жєне отпен

a) су жєне кнмен

b)ота

c) кµкке

d) отпен жєне сумен

87. .Екі мєрте Кеес Одаыны Батыры атаын алан аза ±шышы:

a) Талат Бигелдинов.

b) С±лтан Баймаамбетов.

c) Н±ркен Єбдіров.

d) Тµлеген Тотаров.

e) арсыбай Сыпатаев.

88. “Жз” деген атау андай маына береді?

a)Жеке халы

b)Бір мемлекеттегі єртрлі тілде сµйлейтін тайпаларды территориясы

c)Жеке мемлекет

d)Бір мемлекеттегі єртрлі шаруашылыпен айналысатын тайпаларды территориясы

e)Тарихи-шаруашылы айма

89. . 1932 ж. шілдеде ашты апаты туралы Ф.И.Голощекинге хат жазандар:

a) Б.Майлин,Д.Серікбаев

b)Т.Рыс±лов, І.Жансгіров

c)М.Дєулеталиев,.Мсірепов

d)Є.Жангельдин,А.Акулов

e)С.Сейфуллин,І.Жансгіров

90. 1870ж. Маыстаудаы кµтеріліс басылары

a) Досан Тєжі±лы, Иса Тіленбай±лы.

b) С±лтан Хангали Арслан±лы, Дєуіт Асау±лы.

c) Бекмет±лы, Май±лы.

d) Исатай Тайман±лы, Махамбет ¤теміс±лы.

e) Молдалар Рыс±л±лы, Дос±лы.

91. Тарихшы Рузбихан ай кесене туралы "дние жзіндегі е ірі ±рылысты бірі, кесенеде адамзатты сєулет µнеріндегі жетістіктері таажайып дєрежеде берілген- деп жазды.

a) Бабаша-хатун кесенесі

b) Айша бибі кесенесі

c) Ахмет Яссауи кесенесі

d) арахан кесенесі

e) Есім кесенесі

92. Азамат соысы кезеінде алыптасан экономикалы жєне саяси жйе.

a)Єскери коммунизм

b) Жаа экономикалы саясат.

c) Индустрияландыру.

d) диктатура.

e) Демократия.

93. .Алтын Орданы глденген кезі ай хандарды т±сында болан?

a)Жошы мен Шаатай

b)¤збек пен Жєнібек

c) ¤збек пен Ємір Темір

d) Д±рыс жауабы жо

e) Керей мен Жєнібек

94. еліні астанасы?

a)ызыл Аар

b)Жетісу

c)Шаш-Ила

d)Янгикент

e)Битянь

95. .оланы алыну осындысы ?

a)алайы мен кміс

b)Мыс пен темір

c)Мыс пен алайы

d)Алтын мен мыс

e)Кміс пен алтын

96. Батыс Трік аанатында «ара будундар»,- деп кімдерді атаан?

a) арапайым халыты

b)Саудагерлерді

c) Асйектерді

d)олµнершілер

e) Єскер

97. аза хандыында тєртіп сатау жєне мемлекеттік ±рылысты негізгі принциптерін анытаан "Жеті жары" за жобасы ай ханны т±сында жасалды?

a) Тєуке

b)Абылай

c) Есім хан

d) асым

e) Ханазар

98. Тркеш аанаты неше єкімшілік аймаа бµлінді?

a)30 єкімшілік

b)40 єкімшілік

c)10 єкімшілік

d)15 єкімшілік

e)20 єкімшілік

99. .азаты алашы арышкерлері ?

a)Т.Єубєкіров,Ж.Аймауытов

b)О.Слейменов ,М.Шаханов

c) Т.М±сабаев,О.Слейменов

d)Т.Єубєкіров ,Т.М±сабaев

e)А.Байт±рсынов,М.Дулатов

100. .азастан Республикасыны Елтабасыны авторларын атаыз?

a)А.Байт±рсынов,О.Слейменов

b)В.Ш.±дайбердиев,Ш.Уєлиханов

c)Ж.Аймауытов,Ж.Мєлібеков

d)Ж.Мєлібеков,Ш.Уєлиханов

e)М.Ж±мабаев,

X