• Название документа

    Cкачать RTF Балаларды табиатпен жне экология негіздерімен таныстыру дістемесі бесплатно


  • Размер: 0.08 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Тесты:Балаларды табиатпен жєне экология негіздерімен таныстыру єдістемесі

1. Білім беру жйесіні негізгі масаты?

a)т±ланы оыту,тєрбиелеу дамыту

b)танымдылы дерісін дамыту

c)µзін-µзі алып жруге йрнту

d)дербестігін дамыту

e)эмоциялы сезімін дамыту

2. 6 жастаы балалар заттарды тсіне, тріне, кµлеміне арай ажырата бастап, оларды ±рылысын, пайдалану тєсілдерінін белгісі келеді» деген пікірді ай алым айтан болатын?

a)А.И.Керелов

b)А.Едігенова

c)Б.С.Мухина

d)Э.С.Вивотский

e)Э.Геккель

3. Дєрілік µсімдіктерді кµрсетііз

a)пияз,шырша

b)ияр,ызана,тймеда

c)емен,шырша,картоп

d)жолжелкен,µгейшµп,тймеда

e)сєбіз,картоп, тймеда

4. ай алымны айтуы бойынша баланы шыармашылы абілеті тєжірибелігіне байланысты дамиды дейді?

a)А. Ердігенова

b)А.И. Крилованы

c)Мукина

d)Дьяченко

e)Т. Рибоны

5. Экология бірге µмір сретін трлі µсімдіктер мен жануарлар туралы ылым деген АШ алымы:

a)Ч.Элтон

b)С.Шварц

c)Э.Геккель

d)Ф.Клементс

e)Р.Дажо

6. Бірінші эволюциялы ілімні авторы:

a)А.Гумбольд

b)Ж.Буффон

c)Ч.Элтон

d)Ч.Дарвин

e)Ж.Ламарк

7. Экологиялы сана деген не?

a)Белгіленген трде іс-єрекет болып саналады

b)оамды сананы формасы ретінде манызды ызмет атарады

c)Белгіленген жауапты барі д±рыс

d)Масата жету тєсілі

e)Єдісті бір белгісі

8. Єдіс сµзіне анытама берііз:

a)Єдісті бір белгісі

b)Баылау

c)Тєжірибелік тєсіл

d)Масата жету тєсілі

e)Тєжірибе

9. азастандаы жыл ±старын кµрсет

a)бозторай,ара,арлыаш

b)ара,сауысан

c)кµкек,арлыаш,араторай

d)кµкек,арлыаш

e)кептер,кµкек,ара

10. Мектепке дейінгі баланы ай абілеті арынды дамиды?

a)бейнені ойлау

b)ес

c)ойлау

d)абілет

e)зейінні

11. « оршаан ортаны орау туралы» за ай жылы абылданды?

a)1996 ж

b)2002 ж

c)1997 ж

d)2001 ж

e)1998 ж

12. Балабашадаы тєрбиешіні масаты?

a)Табиатты аялауа, аморлыа алуа уйрету

b)ызуышылыын арттыру

c)¤зін-µзі баылау

d)Танымды белсенділік

e)Обьектілерді елестетуге

13. Тірі табиат б±рышында ай сторектіні ±стауа болады болады?

a)Арыстан.

b)Аю.

c)асыр.

d)Маймыл.

e)оян.

14. ”Баланы бкіл µмір бойында оны даму дірісі жреді”деп андай алым айтан?

a)Т.Рибон

b)О.Н Дияченко

c)А.Едігенова

d)Е.С.Кравцова

e)Б.С Мухина

15. Балабашада тєрбиені масаты?

a)±былыстар жайында тсінік

b)адамгершілік не екені йрету

c)табиат туралы жалпы тсінік

d)табиатты аялап оны аморлыа алу

e)ебек туралы тсінік беру

16. Бµлме µсімдіктерін ата?

a)Тймеда,ызалда.

b)ызалда,алоэ.

c)Сирен,герань.

d)Астра,фиалка.

e)Алоэ,герань.

17. Мектеп жасына дейінгі баланы иялын дамыту неше кезеге бµлінеді?

a)1

b)2

c)3

d)6

e)4

18. Мектеп жасына дейінгі балалара экологияны тсіндіргенде нені йрету керек?

a)¤лі,тірі табиат жєне жануарлар єлемі,µсімдіктер єлемін йрету

b)Денсаулыты алай кту туралы тсінік

c)¤мірдегі ауіпсіздік ережелерді тсіндіру

d)Сандар,кеістіктер туралы тсінік

e)Геометриялы пішіндер,денелер туралы тсінік

19. Балабашада неше даму барысы бар?

a)9

b)7

c)8

d)2

e)5

20. Кз мезгіліндегі µзгерістер

a)жыл ±стары келеді,жабыр жауады

b)кн ысарады,жапыра теді,жыл ±старыны жылы жаа кетуі

c)кн ысты болады,кн ±зарады

d)ар жауып,кн суытады

e)кн ±зарады,ар тседі

21. Е.Е. Крисованы зерттеуінде иялды даму ызметінде неше компонентті бµліп кµрсетті

a)1

b)2

c)4

d)6

e)3

22. Мектепке дейінгі жастаы балаларды табиатпен таныстыру неше топа бµлінеді?

a)5

b)2

c)1

d)3

e)4

23. Оу тєрбие ж±мыстарыны алдында т±ран міндеттерді д±рыс орындау шін м±алімдермен оушыларды бірлесіп ж±мыс істеу шін олданылатын андай єдіс?

a)Ауызша єдіс

b)Дидактикалы єдіс

c)Тєжірибелік єдіс

d)Кµрнекілік єдіс

e)Ойын єдістері

24. О.Э. Дияченкова мен А.И. Кирилованы тєжірибелік зерттеулерінде бала дамуында иялды неше трі бар?

a)2

b)3

c)4

d)5

e)1

25. Едігенованы айтуы бойынша бала неше жастан бастап баланы даму дерісі жреді?

a)8

b)7

c)6

d)4-5

e)5-6

26. Тсіндіру, єгімелеу, кітаппен ж±мыс ай єдіске жатады?

a)Кµрнекілік

b)Ойын

c)Ауызша

d)Тєжірибелік

e)Сµздік

27. Экологиялы тєрбие ж±мысын жргізу, оытуды негізгі формалары андай?

a)Оу, серуендеу, баылау

b)Экологиялы сана,таным

c)Экологиялы арым атынас, баылау

d)Серуендеу, ызытау,оу

e)Баылау, ызытау, серуендеу

28. ай алымны айтуы бойынша баланы шыармашылы абілеті тєжірибелерімен байланысты дамиды деп т±жырымдаан?

a)А.Едігенова

b)Э.С.Вивотский

c)А.И.Керелов

d)Т.Рибон

e)Э.Геккель

29. Е.Кравцованы зертеуінде иялды даму ызметі неше компонеттен т±рады деп жазан?

a)6

b)3

c)8

d)7

e)4 p>

30. Жабайы адарды кµрсет

a)ит,осая,тлкі

b)аю,оян,тлкі,тиын

c)тлкі,тауы,оян

d)кірпі,балапан,оян

e)аю,тиын,мысы

31. Табиат аясында µзін-µзі ±стауды арапайым ережелері?

a)Барлыы д±рыс.

b)Глді ж±лмау,±яларды б±збау,оыс тастамау.

c)±стара кµмек бермеу.

d)Глді ктпеу,тоайды кесу.

e)оыс тµгу.

32. «Баланы бкіл бойында оны даму рдісі жреді» деп кім айтты?

a)Т.Рибоны

b)Б.С. Мухинаны

c)А.И.Кирилованы

d)О. Э. Дияченконы

e)Е.Е.Едігенованы

33. Экология термині енгізген алым:

a)Ж.Буффон

b)Гумбольд

c)Ж.Ламарк

d)Ч.Элтон

e)Э.Геккель

34. ¤сімдіктер жасы даму шін андай жадай керек

a)су суы ауа топыра

b)ылал,жары,ауа,алыпты температура

c)±м,±нарсыз топыра

d)су,топыра,ысты температура

e)ылал,±нарсыз топыра

35. Экологиялы тєрбие ж±мысын жргізуді негізгі формаларын кµрсетііз?

a)тµрт мезгілді тсіндіру

b)µсімдіктермен таныстыру

c)оны трлерін айтызу

d)баылау, серуендеу, ызытыру

e)экологиялы тєрбие беру

36. Кµкеністерді кµрсетііз

a)сєбіз,ияр,пияз,ыры абат

b)алм±рт, картоп, пияз

c)банан, блдірген, картоп

d)алма,ияр,ызана

e)лимон,апельсин,ырыабат

37. Экологияны міндеттері:

a)Табии жєне алды материялды ±ратыру

b)Жолда жру ережесі туралы тсінік

c)ызыушылыын дамыту барысында белсенді оу іс єрекетін алыптастыру

d)Отан туралы тсінік беру

e)Мектеп жасына дейінгі балаларды абылдауына сай келетін арапайым экологиялы білім беру

38. Айналамен танысу сабаыны масаты не?

a)Зиян келтіру.

b)¤сімдіктерді ктпеу.

c)Ааштарды кесу.

d)Табиатты аялап оны аморлыа алу.

e)Гл екпеу.

39. 5-6 жастаы балалар ааштарды тріне ерекшеліктеріне арай алай ажыратады?

a)Жапыраына,гліне, топыраына

b)Т±ымына,топыраына

c)шырынына, гліне,дііне,топыраына

d)Жапыраына,гліне,дііне,жемісіне

e)гліне,дііне,суына

40. Неше жастан бастап бала тстерді, заттарды жєне толы ажырата бастайды?

a)5

b)7

c)4

d)3

e)6

41. Білім беру жйесіні негізгі масатын атаыз?

a)Аыл-ой дамыту

b)танымды рдісін дамыту

c)т±ланы оыту, тєрбиелеу, дамыту

d)зерделі дамыту

e)кєсіби шеберлікті йрету

42. Экология нені зерттейді?

a)Тірі организмдерді.

b)Тірі организмдерді тіршілік ортасын.

c)Тірі организмдерді тіршілік ету жадайын.

d)Тірі организмдерді µзара байланыстарын.

e)Тірі организмдер µмір сретін µзара байланыс, арым-атынас жасайтын табии ортаны.

43. Тєрбие ж±мысыны неше нысаны бар?

a)8

b)7

c)5

d)4

e)6

44. Мектепке деиінгі балаларды табиатпен таныстыру неше топа бµлінеді?

a)2

b)3

c)5

d)4

e)1

45. Кµрнекілік єдісті ай алым енгізді?

a)Подзоров

b)Мухина

c)Ушинский

d)Рибон

e)Коменский

46. Оу танымды іс-єрекет ±йымдастыру жєне жзеге асыру неше топа бµлінеді?

a)6

b)5

c)8

d)3

e)4

47. Табиат» сµзін алай тсінесіз?

a)Ол арапайым ебек трі.

b)Барлыы д±рыс.

c)Жан-жануарлар мекені.

d)Ол кнделікті µмірдегі байланыс.

e)Бкіл тіршілік атауыны алтын ±ясы.

48. Мотификация дегеніміз не?

a)кµп білу

b)асиеттерін

c)жетісттікке жету

d)арым -атынасты

e)Мектеп жасына дейінгі балаларды жєне бастауыш мж балаларда мінез ±лыты айтады

49. «Балаларды шыармашылы абілеті тєжірибесіне байланысты дамиды» - деп кім айтан?

a)Т.Рибоны

b)Е.Е.Едігенованы

c)Б.С. Мухинаны

d)О. Э. Дияченконы

e)А.И.Кирилованы

50. азастанда ыстап алатын ±стар

a)бозторай,сауысан,ара,кептер

b)кµкек,арлыаш

c)±за,арлыаш

d)сауысан,араторай,кептер

e)бозторай,ау,сауысан

X