• Название документа

    Cкачать RTF Балалар дебиетінен жне мнерлеп оу практикумы . бесплатно


  • Размер: 0.2 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Тесты:Балалар єдебиетінен жєне мєнерлеп оу практикумы .

1. Абдрахман Асылбековты алашы кітабы алай аталады?

a) «Туысыды тапты ба?»

b)«Єлемге ні тараан»

c)«Досты балладасы»

d) «Жапыратар»

e) «Кµкорай кµктем»

2. «Марат, ананы арашы, - араттым, араттым, шелек тбін жалаттым». Тєжікелесуді ай тріне жатады?

a) жасанды диалога негізделген тєжікелесу

b) табии диалога негізделген тєжікелесу

c) алдамшы тєжікелесу

d) тєжіке-ж±мба

e) тєжіке-сауал

3. «Жау тылындаы бала» повесіні авторы, партизан жазушы, жерлес батыр.

a).айсенов

b) Ж. Жабаев

c) .Мсірепов

d)М.Хакімжанова

e)Б.Б±лышев

4. 30-жылдардаы аза ауылындаы ашаршылыты бейнелейтін Б.Сопабаевты шыармасы.

a)Балалы шаа саяхат

b)айдасы, Гауар?

c) ¤лгендер айтып келмейді

d)Аяжан

e) Мені атым - ожа

5. Ескен Елубаевты е алашы µлеі ай басылымда жары кµрді?

a)«Ара»

b) «азастан пионері»

c)«Пионер»

d)«Балдыран»

e) «Жалын»

6. «Балама хат» µлеіні авторы.

a)Ж.Жабаев

b) .айсенов

c).Мсірепов

d) М. Хакімжанова

e) Б. Б±лышев

7. «Алтын алап», «Кншуа», «Оташы», «Айымбет», «ызыл арай» шыармаларыны авторы.

a) С. Омаров

b)М.Тиесов

c)¤.Т±рманжанов

d)С.Сарасаев

e)Б.Сопабаев

8. «Єкем адыр осы колхоз ±рылан кннен бастап, ±ста болып істеді, мамам – сауыншы. Бір атты бір кндік терін пайдалануа мені неге аым жо?» Б. Сопабаевты ай кейіпкеріні монологы?

a)Жантай

b)Аяжан

c)С±лтан

d)ожа

e)Гауар

9. ¤.Т±рманжановты «Алтын мен нан» аыз-ертегісіні басты т±жырымы.

a) Алтын ардан да ымбат

b) Бір тілім наннан сары алтын арты

c) Нан – асыл ас, алтын – сары тас

d) Нан болса, єн де болады

e) Алтын кµрсе періште жолдан таяды

10. 1958 ж. Алматы телестудиясы ашыланда балалар хабары редакциясыны т±ыш редакторы болан балалар аыны, «Арамшµп пен бидай», «Сылдырма», «Аю алай адасты» шыармаларыны авторы.

a)Є.Дйсенбиев

b) .М±ышев

c)Ж.Смаов

d)Є.Ахметов

e)Ж.Кєрбозин

11. ¤.Т±рманжановты «...... мен инелік» мысал-µлеінде инелік нені µзіні ±рбаны етеді?

a)кірпіні

b) араны

c)аюды

d) масаны

e) асырды

12. Балалара арналан шаын шыармалармен атар єндерге текст жазуда да ебек еткен аын кім?

a)¤тебай Т±рманжанов

b) Н±рс±лтан Єлім±лов

c)Сапарали Бегалин

d)Єбдікєрім Ахметов

e) алмаан Єбдіадыров

13. Ауыз єдебиетіні балалар тілін жаттытыруа, жаылмай сµйлеуге баулитын жанры.

a) жаылтпаш

b) санама

c) мазатамалар

d) ж±мба

e) тапа

14. М. Иманжановты «Алашы айлар» повесіні бас кейіпкері.

a) Есенбек

b)Єсет

c)Сєкен

d) Жаыпбек

e)Келдібек

15. Сейітжан Омаровты шыармасын кµрсет.

a)«Ноян оян»

b)«Екі мысы»

c)«Алтын алап»

d)«Ораз бен ораз»

e)«Атайла»

16. Дйсенбиевті шыармасын ата.

a)«Барлы бала дос-бауыр»

b)«Сыйа сый»

c) «Бєтеке, ш±жы, балайма»

d)«азастан – байта ел»

e)«А маржан»

17. Сол бір ±ят µтіпті, гл ызыл боп кетіпті,- деп аяталатын ¤.Т±рманжановты мысал-µлеі.

a) ызалдатай ызыл май

b)Терек пен алма ааш

c) Туан µлкем

d) ¦стаза деп µсірген гл

e) Гл мен тамырлар

18. «Мені атым ожа» повесіні авторы.

a) С. алиев

b) Ж. Кєрбозин

c) . Єбдіадыров

d) Б. Сопабаев

e) Е. ¤тетілеуов

19. Тµмендегі берілген жинаты айсысы Жаан Смаовтікі?

a) «Сылдырма»

b)«±рыш ±с»

c)«Єлімні єлегі»

d)«Кµршілер»

e)«Рахима»

20. Сейітжан Омаровты «Кншуа» повесіні бас кейіпкері.

a)орыс дєрігері Иван Петрович

b)Халы µкілі Оспан

c) ты игеруге келген Абрек

d)Жауынгер жігіт Айымбет

e)ауыл м±алімі Шырынкл

21. «Адамзата пайдалы боп, бір кєдеге жараан опы жемейді» - деген орытынды жасалатын ¤.Т±рманжановты мысал-µлеі.

a)Терек пен алма ааш

b)Шырша мен шегел

c)Гл мен тамырлар

d)Маса мен инелік

e) Аю мен аралар

22. Санаматы ай трі?

a) сюжетті санама

b) тізбекті санама

c)ж±мба сµзді санама

d) диалогты санама

e) жай санама

23. Балалар «аламаты» ай жадайда айтады?

a)сйінші с±раанда

b)ойындаы єр баланы атаратын ызметін анытау шін

c) араздасандарды достастыру шін

d) ойын шарты бойынша екі немесе бірнеше топа бµліну шін

e)балаларды ойына шаыру шін

24. Бірім – екім,

a) Сен бол дайын.

b) Ту ±шып шы.

c) Мен санайын,

d) Сары шымшы

e) Тыыл бекім,

25. аза балалар єдебиетіні бастауы болып єдебиетті ай саласы саналады?

a)ежелгі дєуір єдебиеті

b) ханды дєуір єдебиеті

c) єдебиет сыны

d) халы ауыз єдебиеті

e)єдебиет теориясы

26. ¤.Т±рманжановты «Жолаушы мен жеті асыр» ертегі-поэмасы алай аяталады?

a)ыстау иелері ±тарып алады

b)жолаушы мен асырлар достасады

c)асырлар «жеіске» жетеді

d)жолаушы ашып ±тылады

e)айла-єдіспен асырды µлтіреді

27. ¤збекті ±лама аыны аф±р ±ламны шыармаларын аза тіліне аударан фольклортанушы.

a)М.Тиесов

b)С.Сарасаев

c)Б.Сопабаев

d)М.Єлімбаев

e) ¤.Т±рманжанов

28. «Не деу керек?», «А мамам», «А тайла» µледеріні, «Бєтеке, ш±жы, балайма» ертегісіні, «айырлы та, балалар», «Глзар», «Ана жрегі», «Аулы айдын», «Сыйлы» жыр жинатарыны авторы.

a)М.Жаманбалинов

b)Ж.Кєрбозин

c)А.Асылбеков

d)Є.Дйсенбиев

e)Е.Елубаев

29. «¤тірік» атты жинаты авторы кім?

a) А. Байт±рсынов

b)С. Сейфуллин

c)Є. Диваев

d) М. Єуезов

e) І. Жансгіров

30. 1975 жылы Нью-Иорк аласында µткен мультфильмдерді халыаралы фестивалінде «ола праксиноском» сыйлыын алан аын.

a) асым айсенов

b) Бркіт Ысаов

c) Жамбыл Жабаев

d) ¤тебай Т±рамнжанов

e)Сапарали Бегалин

31. М.Тиесовты «Дала перзенті» повесіні бас кейіпкері.

a)Жігер

b)Еркеб±лан

c)Жас±лан

d)Ерасыл

e)Ермек

32. М.Хакімжанованы ¦лы Отан соысы таырыбына арналан поэмасы.

a)Жау тылындаы бала

b)Партизан ызы

c)¤мір мен µлім туралы

d)Мєншк

e)Жеіс жырын жырладар

33. ¤тебай Т±рманжановты тµмендегі шыармаларыны ішінен ертегі- поэмасын тап.

a)«Аю мен аралар»

b) «Алтын мен нан»

c)«Екі соа»

d) «Маса мен инелік»

e)«Бала мен шеге»

34. ¤. Т±рманжановты «Орман ертегісі» атты ертегі-поэмасыны негізгі таырыбы.

a)табиата аморлы

b) досты, бірлік

c) жауызды, астанды

d)бейбітшілік

e)ебекорлы

35. Абай атындаы аза драма театры ай жазушыны андай шыармасы негізінде спектакль ойып, Бкілодаты байауда 1 орына ие болды?

a) Ж. Смаов «Сыйлы»

b)Н. Єлім±лов «Барабан»

c) А. Асылбеков «Байа, балаай»

d) Є. алдыбаев «Шаншар атай»

e) Е. Елубаев «Кµкпар»

36. абыкен М±ышевті ай шыармасы Рахымжан Мєдинні (1916 жылы ±лт азатты кµтерілісіні жетекшілеріні бірі) ерлігін дєріптейді?

a) «Кµршілер»

b)«Таат»

c)«Дана мен бала»

d)«Алашы айас»

e)«Кй атасы»

37. «С±раматар» жеткіншектер поэзиясыны ай тріне жатады?

a)балалар µледері

b)арнау- тілек µледері

c)маусымды жырлар

d) ойынды фольклор

e) єлпештеу поэзиясы

38. Т±рманжановты «Терек пен алма ааш» мысалында андай асиет сына алынады?

a)арамды

b)тєкаппарлы

c)салаты

d)олаты

e)сарады

39. Амола аласында туан, «Алыпты алыбы» атты алашы µлеінен бастап µзін єдебиетке келдім деп есептеген балалар аыны.

a)Н.Єлім±лов

b)Є.Дйсенбиев

c)Є.Ахметов

d)Е.¤тетілеуов

e) .М±ышев

40. Балалар єдебиеті пєні жоары оу орындарында ай жылдан бастап

a)1995 ж.

b)1930 ж.

c)оытылып келеді?

d)1980 ж.

e)1990 ж.

f)1960 ж.

41. «Мені атым – ожа» шыармасыны алашы атауы.

a)Жекпе- жек

b)Балалы шаа саяхат

c) ¤зім туралы

d)Бала болым келеді

e)Ауыл баласы

42. ¤.Т±рманжановты «Аю мен аралар» мысалында аюды арандатушы ±с.

a)±зын

b)ара

c)кµкек

d)сауысан

e)т±рымтай

43. «оырау», «Бес алдым», «Телефон», «Кємпит» µледерін жазан балалар аыны, «айыта», «Армандастар», «Алтыным», «Єдемі- ау», «Алатау» єндеріні авторы.

a)Є.Ахметов

b).М±ышев

c)Ж.Смаов

d) Є.Дйсенбиев

e) Н.Єлім±лов

44. . Ауыз єдебиеті жанрыны ай трі?

a)ж±мба

b) жаылтпаш

c)тапа

d)мазатама

e)санама

45. «Алашы айлар» повесіні, «Жырты дєптер», «Адам туралы аыз» єгімелеріні авторы.

a)Маз±м Тиесов

b) асым айсенов

c) М±ан Иманжанов

d) Сейітжан Омаров

e)Сансызбай Сарасаев

46. «Ораз бен ораз», «Кµршілер» «Екі мысы», «Мысы неге етіксіз», «Дана мен бала» атты µле жинатарыны авторы.

a)Ж.Кєрбозин

b)Є.Ахметов

c)Є.Дйсенбиев

d).М±ышев

e)Ж.Смаов

47. Тапаа «Салт-санасы сєйкес пікірлерді келтесінен келтіріп, µле трінде ±йастырып айту, тапа болады» деген анытаманы кім берді?

a) А. Байт±рсынов

b) К. Чуковский

c) . М±ышев

d) ¤. Т±рманжанов

e)Ы. Алтынсарин

48. «Дала перзенті», «Жиделібайсын жерінде», «Баытты бозторай» кітаптарыны авторы, балалар жазушысы.

a)С.Сарасаев

b)¤.Т±рманжанов

c)Б.Сопабаев

d)С.Омаров

e) М. Тиесов

49. ¦лы Отан соысы кезінде жазылан Б.Б±лышевты шыармасы.

a) аза солдаты

b) Партизан ызы

c)¤мір мен µлім туралы

d) Ленинградты µрендерім

e) Мєншк

50. Жєшік деші,Жєшік Сені єке піркєшік. Б±л ойынды фолклорды ай тріне жатады?

a)ойына шаыру

b) балалар айтысы

c)тєжікелесу

d)алама

e)санама

X