• Название:

    защита инвесторов


  • Размер: 0.07 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузер



Предпросмотр документа

Проект

(06.05.99)

Вноситься народним

депутатаом України

Н.ВІТРЕНКО, 160 в.о.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Фонд захисту громадян інвесторів

Цей Закон установлює правові заходи створення та діяльності

в Україні Фонду захисту громадян інвесторів (далі Фонд).

Метою створення Фонду є гарантування прав фізичних осіб на

відшкодування можливих втрат при здійсненні довірчих операцій з

належними цим особам коштами та майном.

Стаття 1. Правовий статус

Фонд є окремим структурним підрозділом Національного банку

України.

Фонд не відповідає за зобов`язання держави, а держава не

відповідає за зобов'язання Фонду.

Фонд не вправі займатись підприємницькою діяльністю та

інвестуванням з метою отримання прибутку.

Стаття 2. Учасники Фонду

Учасниками Фонду є добровільні товариства та комерційні

банки, які здійснють довірчі операції з коштами та майном

довірителей-фізичних осіб (далі - учасники).

Стаття 3. Форми діяльності Фонду

Для досягнення поставленої мети Фонд здійснює свою

діяльність у слідуючих формах:

1) здійснює попередню перевірку документів учасників та

подає документи для внесення Національним банком України учасника

в Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж та інших

фінансово-кредитних установ та видачу ліцензій на здійснення

довірчих операцій;

2) акумулює кошти, що надходять до Фонду з джерел,

передбачених статтею __ цього Закону;

3) представники Фонду приймають участь в засіданнях

арбітражних судів під час розгляду справ про банкрутство

учасників;

4) представники Фонду беруть участь в роботі ліквідаційних

комісій учасників, що визнані банкрутами;

5) здійснює компенсаційні виплати за рахунок коштів Фонду

громадянамінвесторам, що втратили кошти внаслідок ліквідації або

банкрутства учасників;

6) здійснює перевірки поточної діяльності учасників щодо

здійснення довірчих операцій з коштами та майном

довірителей-фізичних осіб, вносить пропозиції про призупинення

дії або анулювання Національним банком України ліцензії на

здійснення довірчих операцій, а також виключення учасника з

Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших

фінансово-кредитних установ;

7) роз`яснює громадянам-інвесторам через засоби масової

інформації їх права, порядок реалізації та захисту цих прав;

8) надає консультації громадянам-інвесторам;

9) разом з правоохоронними органами здійснює комплекс

організаційних заходів щодо розшуку учасників та їх засновників,

що уникають відповідальності за здійснення довірчих операцій з

майном та коштами довірителей-громадян.

Стаття 4. Обов`язки учасників

Учасник зобов`язаний стати на облік у Фонді не пізніше 30

календарних днів з дати отримання ним ліцензії на здійснення

довірчих операцій.

У разі невиконання учасником вимог частини першої цієї

статті Національний банк України має право призупинити дію або

анулювати ліцензію на здійснення таким учасником довірчих

операцій.

Учасники, рекламуючи свою діяльність або повідомляючи про

неї у будь-якій іншій формі, повинні обов'язково інформувати про

те, що вони є учасниками Фонду.

Стаття 5. Формування та використання коштів Фонду

Джерелами формування коштів Фонду є:

1) поточні (щомісячні) резервні внески учасників Фонду,

розраховані згідно порядку, встановленому абзацепм другим цієї

статті;

2) щоквартальні внески учасників, розраховані згідно

порядку, встановленому абзацем третім цієї статті;

пеня, що стягується з учасників Фонду за несплату, або

несвоєчасну сплату щомісячних та щоквартальних внесків.

Учасники Фонду щомісячно, не пізніше 15 числа місяця,

наступного за звітним, на підставі розрахунку обов'язкового

резервування сплачують поточні резервні внески в розмірі різниці

між сумою коштів та майна залучених у довірче управління від

фізичних осіб протягом звітного місяця та сумою коштів та майна

повернутих учасником з довірчого управління власникам-фізичним

особам. У разі виникнення за підсумками звітного місяця

від'ємного значення різниця між залученими та повернутими

довірним фізиним особам коштами та майном, учасник має право на

відшкодування йому цієї різниці протягом 10 днів з дати подання

розрахунку обов'язкового резервування. Джерелами сплати поточних

резервних внесків є чистий прибуток або кошти, внесені до

статутного фонду учасника, а для довірчих товариств можуть

використовуватись також цільові внески засновників товариства в

межах їх п'ятикратної додаткової відповідальності.

Учасники здійснюють щоквартальні внески до Фонду не пізніше

20 числа місяця, наступного за звітним кварталом у розмірі 0,5

відсотка від суми коштів та майна, залучених у довірче управління

від фізичних осіб протягом звітного кварталу. Розмір квартальних

внесків до Фонду для всіх його учасників може зменшуватися за

рішенням Національного банку України залежно від фінансового

стану Фонду.

У разі несплати, або несвоєчасної сплати учасником Фонду

квартальних внесків з нього стягується пеня у розмірі 0,2

відсотка несплаченої або несвоєчасно сплаченої суми за кожний

день прострочки. Сплата пені не звільняє учасника Фонду від

сплати квартального внеску.

Кошти Фонду використовуються виключно на здійснення

компенсаційних виплат інвесторам-фізичним особам, що втратили

свої кошти внаслідок ліквідації або банкрутства учасників, а

також на покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, які не

повинні перевищувати сум надходжень до Фонду з джерел, визначених

пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.

Стаття 6. Розміщення і облік коштів Фонду

Кошти Фонду, отримані у вигляді поточних (щомісячних)

резервних внесків учасників розміщуються на депозитних рахунках

Національного банку України. Депозитні рахунки відкриваються

окремо для кожного з учасників Фонду. За залишками на депозитних

рахунках нараховуються відсотки в розмірі облікової ставки

Національного банку України яка діяла у відповідному періоді.

Нараховані відсотки щомісяця спрямовуються на збільшення залишку

на депозитному рахунку учасника. Розмір щомісячного поточного

резервного внеску учасника зменшується на суму нарахованих за

звітний місяць відсотків за його депозитом.

Порядок ведення бухгалтерського обліку операцій, що

здійснюються Фондом, режим ведення рахунків Фонду, а також

порядок внесення щомісячних та щоквартальних внесків,

встановлюється Національним банком України. Фінансовий контроль

за операціями Фонду здійснюється Міністерством фінансів України.

Парламентський контроль над діяльністю Фонду захисту здійснює

Рахункова палата.

Стаття 7. Розгляд претензій громадян

Претензії громадян-інвесторів виникають до учасників, що

знаходяться у слідуючому стані:

1) що припинили свою діяльність і відмовились виконувати

договірні зобов'язання;

2) що продовжують свою діяльність, але не виконують своїх

договірних зобов'язань;

3) що починають діяти і громадяни-інвестори вимагають

гарантій виконання договірних зобов'язань.

7.1. У випадку, передбаченому пунктом 1 цієї статті Фонд

- здійснює обчислення втрат громадян інвесторів, які

постраждали внаслідок діяльності учасника Фонду;

- забезпечує відшкодування втрат фізичних осіб за рахунок

депозиту відповідного учасника;

- на підставі установчих документів учасника установлює його

засновників;

- в разі необхідності з метою відшкодування втрат фізичних

осіб, які не були покриті за рахунок депозитного рахунку

учасника, оголошує розшук засновників довірчого товариства із

залученням правоохоронних органів, через суд та(або) арбітражний

суд здійснює конфіскацію майна засновників в межах їх додаткової

відповідальності, здійснює продаж конфіскованого майна на біржі,

забезпечує повернення коштів фізичним особам пропорційно їх

вкладів.

7.2. У випадку, передбаченому пунктом 2 цієї статті Фонд

- здійснює інвентаризацію витрат громадян-інвесторів, що

мають претензію до даного учасника;

- на підставі примусового аудита розробляється план санації

учасника чи визнається у встановленому порядку банкрут;

- Компенсація втрат фізичних осіб, фінансові активи яких

виявилися неповерненими частково або повністю, здійснюються

Фондом захисту у випадку недостатності коштів (майна) такої

фінансової установи, визнаної у встановленому порядку банкрутом,

а також майна засновників (учасників) такої фінансової установи,

що прийняли на себе додаткову або повну відповідальність.

7.3. Учасники, що починають здійснення довірчих операцій,

повинні виконувати всі вимоги Національного банку України та

Фонду щодо реєстрації і організації їх діяльності, спрямовані на

зменшення можливості виникнення втрат громадян-інвесторів.

Стаття 8. Участь та повноваження Фонду під час реорганізації

або ліквідації, провадження справи про визнання

банкрутом учасника

Беручи участь у підготовці та засіданнях арбітражних судів

під час розгляду справ про банкрутство учасників як сторона або

третя особа, а також в роботі ліквідаційних комісій учасників, що

визнані банкрутами, Фонд має право:

вимагати від учасників передачі Фонду будь-яких документів

та надання необхідної інформації;

вимагати громадян-інвесторів, що постраждали внаслідок

банкрутства учасника, а також розміри завданих їм збитків;

отримувати від громадян-інвесторів, що постраждали внаслідок

діяльності або припинення діяльності учасника, інформацію про

розміри завданих їм збитків;

виступати на засіданнях арбітражного суду.

Прикінцеві положення

Нормативні акти, видані до набрання чинності цим Законом,

діють у частинах, що не суперечать цьому Закону.

Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування.