• Название:

    АП К 2 по Т 7


  • Размер: 0.14 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА № 2

для проведення навчальної практики з

Курсу АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Робоче місце кабінет № 14

Тривалість занять: 2 години

Варіант № 1,2

Тема № 7 роботи : Органи місцевого самоврядування.

Мета роботи: Ознайомлення студентів з адміністративно-правовим статусом органів місцевого самоврядування; повноваженнями і формами діяльності органів місцевого самоврядування

Правила техніки безпеки.

Забезпечення заняття:

а) література:

1.КонституціяУкраїни від 28.06.1996р.2.Кодекс України про адміністративні порушення від 07.12.1984р.зі змінами і доповненнями3.Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред.С.В.Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003.4.Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.5.Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л.Попова . – М.: Юристъ, 2002.6.Авер’янов В. Актуальні завдання реформування адміністративного права. // Право України – 1999. - №8.7.Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 2001. – 336с.8.Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч. Посібник. – Тернопіль: Картбланш, 2004. – 520 с.9.Комзюк А.Т. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч.посібник. – Харків: Ун-т внутрішніх справ, 1998.10.Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навч. Посіб. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.11.Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник/ За ред.. О.В. Кузьменко. – К.: Атака, 2007. – 416с.12.Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право// Право України. – 2005. - № 7. – С. 8-11.б) інструкційні картки.

Зміст та послідовність виконання завдання.

1. Ознайомлення з інструкційною картою

2. Вивчення змісту завдання.

3. Ознайомлення з літературою для виконання завдання.

4.Вирішення практичних ситуацій.

5. Виконання практичного завдання.

6. Відповіді на контрольні запитання.

1.Вирішити практичні ситуації .

Варіант № 1.

Задача № 3

Начальник органу внутрішніх справ одержав від заступника райдержадміністрації матеріали на службовця К. про вчинення ним корупційного діяння, передбаченого ст.7 Закону України Про боротьбу з корупцією.

Через три місяці під час перевірки органу внутрішніх справ прокуратурою району було зафіксовано, що протокол про правопорушення залишився без відповідного реагування.

Яку відповідальність нестиме начальник органу внутрішніх справ?

Які обмеження для державних службовців передбачає Закон України Про боротьбу з корупцією?

Задача № 4

Службовці районної державної адміністрації М. і С. були присутні на мітингу політичної партії. Наступного дня за наказом голови райдержадміністрації службовці М. і С. були звільнені з посади за порушення принципу політичного нейтралітету.

Проаналізуйте ситуацію і дайте правову оцінку дій службовців М. і С. та голови райдержадміністрації. Чи закріплює чинний Закон України Про державну службу принцип політичного нейтралітету державного службовця? Чи змінилася б ситуація, коли б М. і С. були організаторами проведення мітингу ?

Варіант № 2.

Задача № 5.

За неналежне виконання своїх службових обов’язків головному спеціалісту податкової адміністрації Русову було оголошено догану і затримано на один рік присвоєння чергового рангу. Русов, вважаючи, що за один дисциплінарний проступок до нього застосовано два дисциплінарних стягнення, оскаржив даний наказ у суді.

Яким повинно бути рішення суду?

Задача № 6

Гр. Хімко, перебуваючи на посаді спеціаліста у відділі торгівлі міської ради, була уповноважена на перевірку дотримання Правил торгівлі на міському ринку і складання протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, відповідно до ст.255 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як стало відомо працівникам прокуратури, вона досить часто не зважала на грубі порушення цих правил особами, які торгували на ринку, а також сприяла у підприємницькій діяльності особам, які не мали на це відповідного дозволу. За це вона отримувала м’ясо, інші продукти, транспортні послуги директора ринку.

Уповноваженим прокурором було складено протокол про порушення Закону України Про боротьбу з корупцією і матеріали справи передано до суду.

Дайте правовий аналіз даної справи. Складіть проект протоколу про адміністративні правопорушення.

2. Виконайте практичне завдання.

Варіант № 1.

1. Скласти характеристику Закону України Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999р. зі змінами і доповненнями.

Варіант № 2.

1. Скласти характеристику Закону України Про місцеве самоврядування в Україні від 21 травня 1997 р.

3. Дайте відповідь на контрольні питання, посилаючись на положення діючого законодавства.

Варіант № 1.

1.Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.

2.Повноваження і форми діяльності органів місцевого самоврядування.

Варіант № 2.

1.Власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування, їх характер та співвідношення.

2.Відносини органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої, влади.

Після виконання завдання студент повинен знати:

1.Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.

2.Повноваження і форми діяльності органів місцевого самоврядування.

Після виконання завдання студент повинен вміти:

Правильно виходити із складних ситуацій та знати органи місцевого самоврядування та місцеві органами виконавчої, влади.

Викладач: Р.В.Сороченко