• Название:

    Zoologia Voud 11


  • Размер: 0.16 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

А

Amniota тобына келесі жануарлар кіреді D) '3f'3fстар

Активті ж'3fзіп ж'3fріп тіршілік ететін жануарлар A) Нектон

Асцидия'3f а т'3fн белгілер E) Ганглий т'3fріндегі нерв ж'3fйесі

Hydra olidactis гидрасыны'3f эктодерма клеткаларыD) Ж?йкелік, интерстициальды, атпа

Hydra olidactis гидрасыны'3f энтодерма клеткаларыС) Безді

'3f

'3fрт'3fрлі клеткаларда'3fы генеративті ядроларды'3f '3fосылуы жолымен к'3fбеюіE) Коньюгация

Б

Балы'3fтарды'3f '3fорек '3fоры B) Б'3fтам'3fрттылар

Ба'3fа опалинасыны'3f (Opalina ranarum) жынысты'3f к'3fбеюі '3fтетін организмC) Личинка стадиясында (итбалы'3f)

Балы'3fтарда'3fы жабын с'3fйек '3fалыптастырады D) Бас '3fа'3f'3fаны'3f '3fа'3fпа'3fын ж'3fне т'3fбін

Балы'3fтарда'3fы омырт'3fаны'3f т'3fрі D) Амфицелді

Балы'3fтарда'3fы торсылда'3f '3fызметіA) Гидростатикалы'3f аппарат

Балы'3fтарды'3f анадромды'3f миграциясы В) Те'3fізден '3fзенге

Басая'3fтыларды'3f ба'3fалша'3fыA) Рудимент т'3fріндеБуылты'3f '3f'3fрттарды'3f ішектері D) Алды'3f'3fы, орта'3f'3fы, арт'3fы ішектерден т'3fрадыБауырая'3fтыларды'3f педальды нерв т'3fйіндері нервтендіреді C) Ая'3fтыБуыная'3fтылар'3fа т'3fн белгілер C) Хитинді кутикулаБуыная'3fтылар'3fа т'3fн белгілер A) Аралас дене '3f уысы (миксоцель)

Баск'3fкірек біріккен, '3f'3fрса'3fы '3f'3fрса'3f алдынан ж'3fне '3f'3fрса'3f артынан т'3fратын '3fрмекшіт'3fрізділер A) Скорпиондар ('3f'3fршаян)

Буыная'3fтыларды'3f нерв ж'3fйесі B) '3f'3fрса'3f нерв тізбектері Бас'3fа'3f'3fасыздар тип тарма'3fыны'3f '3fкілдеріне т'3fн белгілер D) Нерв т'3fтігі

Бауырымен жор'3fалаушылар класына B) 4 отряд

Бекініп тіршілік ететін '3fабы'3fшалылар тобы C) Асцидиялар

Буыная'3fтыларды'3f тіршілігін жой'3fан топтары A) Трилобиттер

Г

Гельминттерді'3f аралы'3f иесі D) Ескекая'3fтылар

Д

Дене пішіні '3fапшы'3f т'3fріздес, денесіні? сырты '3fалы'3f '3fабы'3f туникамен '3fаптал'3fан, к'3fпшілігі су т'3fбіне бекініп тіршілік ететін те'3fіз жануарлары '3fабы'3fшалылар

Денесі ар'3fа-'3f'3fрса'3f ба'3fытында '3fысы'3f'3fы, карапаксі жо'3f, к'3f кірек ая'3fтары бір б'3fталы, ж'3fру ая'3fтарыны'3f '3f'3fрылысы бірдей шаянт'3fрізділер D) Те'3fая'3fтыларД'3f'3fгелекауыздыларды'3f нерв ж'3fйесіне т'3fн ерекшеліктер С) Ж'3fлын

Е

Екі ересек грегаринаны'3f '3fосылу н'3fтижесінде т'3fзіледі B) СизигияЖ

Жалпа'3f '3f'3fрттарды'3f '3fйымдастыру де?гейі A) '3fш'3fабаттылы'3f

Жануарларды'3f тарихи дамуы туралы '3fылым B) ФилогенетикаЖа'3fсыздар'3fа жататын ежелгі жануарлар тобы С) '3fал'3fандылар

Жиырыл'3fыш вакуоль болмайтын '3fарапайымдылар Е) Те'3fіздік ж'3fне паразиттік

Ж'3fмыр '3f '3fрттарды'3f з'3fр шы'3fару ж'3fйесі D) Протонефридия ж'3fне гиподермальды бездерЗ

З'3fр шы'3fару м'3fшелері : антенналды ж'3fне максималлярлы бездері бар D) Шаянт'3fрізділерИ

И.И.Мечников (1882) т'3fсінігі бойынша к'3fпклеткалыларды'3f пайда болу теориясына '3fлгі болатын жануарлар E) Талшы'3fтылар (шар т'3fрізді колония)

И.Хаджи (1963) т'3fсінігі бойынша к'3fпклеткалыларды'3f пайда болу теориясына '3fлгі болатын жануарлар D) Инфузориялар Инеліктерді'3f личинкалары A) Наяда

К

К'3fшпелі фазасында паразиттер саныны'3f к?беюіне м'3fмкіндік беретін '3fарапайымдыларды'3f даму стадиясы E) Спорогония

'3f

'3fабы'3fшалар'3fа т'3fн ерекшеліктер E) Тек жынысты жолмен '3fана емес, сонымен '3fатар б'3fршіктену жолымен к'3fбею '3fабілеттілігі

'3fаза'3fстан фаунасында'3fы с'3fт'3fоректілер класыны'3f саны B) 9 отряд

'3fаза'3fстанны'3f '3fызыл Кітабына енгізілген балы'3fтар E) Сырдария тас бекіресі

'3fаза'3fстанны'3f '3fызыл Кітабына енгізілген жануарлар D) '3fнді жайраны

'3fарапайымдыларды'3f ата-тегіні'3f ал'3fаш'3fы ж'3fне жалпы белгілеріне ие бірклеткалыларE) Саркомастигофоралар'3fосарлы тыныс алу термині '3f'3fстар'3fа '3fатысты айтылады, '3fйткені оларда газ алмасу Тыныс ал'3fанда ж'3fне тыныс шы'3fар'3fанда ауа '3fапшы'3fтарында, '3fкпеде

'3f'3fйры'3fты '3fосмекенділер отрядына жататын жануарлар C) Сирендер

'3f'3fстарды'3f ж'3fрек со'3fу жиілігі E) 400

'3f'3fстарды'3f миграциясыны'3f негізгі себептері B) К'3fн '3fза'3fты'3fы

'3fоректі '3fнта'3fтау'3fа арнал'3fан (терка-радула) ж'3fт'3fынша'3f органы E) МоллюскалардаЛ

Ланцетникке т'3fн белгі C) метаплевральды'3f '3fатпар

Ланцетниктерді'3f к'3fбею органы D) Жыныс безі

Ланцетникті'3f нефридия жасушалары B) соленоциттер

Ланцетникті'3f тері жабыны B) бір'3fабатты эпителий

Личинкахордалылар тип тарма'3fына енетін класс B) Сальпылар

М

Моллюскаларды'3f з'3fр шы'3fару органдары A) Б'3fйректерМысы'3f '3fосауызыны'3f (Opisthorchis felineus) со'3f'3fы иесі E) Ит, мысы'3fМаксилладан ж'3fне т'3fменгі еріннен т'3fратын т'3fмсы'3f жо'3fар'3fы жа'3f кеміргіш т'3fрдегі насекомдарды'3f ауыз аппараты D) Кеміргіш-жала'3fышМ'3fдени '3fсімдіктерді'3f зиянкестері B) ШырыштарМоллюскаларды зерттейтін '3fылым A) МалакологияМаржан полиптеріне т'3fн белгілер С) Мезоглеяны'3f дамы'3fан '3fлкен к'3fлеміМедузалар'3fа т'3fн белгілер A) '3fарапайым сезім органдарыны'3f болуыН

Насекомдарды'3f з'3fр шы'3fару органдары C) Мальпиги тамырларыНасекомдарды'3f сезгіш органдарыны'3f '3fарапайым бірлігі B) Сенсилла

О

О.Бючли (1884) т'3fсінігі бойынша к'3fпклеткалыларды'3f пайда болу теориясына '3fлгі болатын жануарлар D) Трихоплакс (жалпа'3f бір '3fабатты колония)

Омырт'3fалыларды'3f сопа'3fша миы С) Тамырларды нервтейді

Отряд '3fкілдеріне I3/3 C1/1 Pm4/4 M2/3 х 2=42 т'3fн тіс формуласы А) Жырт'3fыштар

Отряд '3fкілдеріне I3/3 Pm3-7/3-2 M3/3 х 2=32 (28) т'3fн тіс формуласы В) Кеміргіштерге

Отыр'3fыш инфузорияларды'3f (сувойки) '3fоз'3fалыс м'3fшелері B) Жиырыл'3fыш фибрилдер-мионемалар

'3f

'3fрмекшіт'3fрізділерді'3f лир т'3fрізді органдары A) Химиялы'3f сезгіш органдарыР

Рептилилерді'3f ата-тегі болуы м'3fмкін А) Лаборинтодонтылар

Рептилилерді'3f '3fан айналу ж'3fйесіне т'3fн ерекшелік С) Ж'3fректі'3f 3 артериялы'3f ба'3fанасыны'3f шы'3fуы

С

Саркодиналарды'3f '3fоз'3fалыс м'3fшелері C) Псевдоподия

С'3fулет'3fрізді, зонтт'3fрізді, шарт'3fрізді, жіпт'3fрізді пішіндер т?н жануарлар A) ПланктондарСуды'3f беткі '3fабатында тіршілік ететін жануарлар C) Нейстон

Суды'3f тере'3f '3fабатында тіршілік ететін жануарларC) Бентос

С'3fйелтабандылар отрядына жататын жануарлар D) Викунья

С'3fт'3fоректілерге т'3fн белгілер Е) Гетеродонтты тіс ж'3fйесі

С'3fт'3fоректілерде болмайтын бездер E) '3f?ймыша'3f безі

С'3fт'3fоректілерде плацента '3fызметі А) ?ры'3fты'3f '3fоректенуі

С'3fт'3fоректілерді'3f миыны'3f салма'3fыны'3f артуы С) Неопаллиумны'3f нерв заттарыны'3f

Т

Талшы'3fтыларды'3f '3fоз'3fалыс м'3fшелері E) Талшы'3fтар

ТМД территориясына жа'3fсы жерсіндірілген жануарлар C) Ондатра

Т'3fменгі сатыда'3fы хордалылар B)Бас'3fа'3f '3fасыздар

Т'3fйы'3f емес лакунды '3fан айналу ж'3fйесі т'3fн B) Асцидиялар'3fа

Тікентерілілерді'3f '3fан айналу ж'3fйесі A) лакуньді т'3fрдеТікентерілілерді'3f целом '3fуысыны'3f '3fызметі A) ішкі ортаны'3f гомеостазы

Тікентерілілерді'3f амбулакральді ж'3fйесіні'3f '3fызметіD) '3fоз'3fалысты'3f

Тікентерілілерді'3f жыныс синусыны'3f '3fызметі Е) жыныс

Тері-ет '3fапшы'3fы : тегумент, са'3fиналы ж'3fне к'3fлдене'3f б'3fлшы'3f ет '3fабаты т'3fн C) Сор'3fыштар'3fа

Тікентерілілерді'3f псевдогемальды ж'3fйесіні'3f '3fызметі В) ж'3fйке ж'3fйесін ба'3fыттайды

У

Улы инесімен насекомдарды ша'3fып '3fоректенетін т'3fнгі жырт'3fыштар C) Скорпиондар ('3f '3fршаян)

'3f

'3fса'3f планктонды шаяндар карапакспен, '3f осжа'3fтаулы ба'3fалша'3fты пішіндері бар C) Б'3fтам'3fрттыларХ

Хелицералыларды'3f '3fармалауыш ая'3fтары A) '3fоректі '3fстауоргандарыШ

Шаянт'3fрізділер ар'3fасында'3fы сегменттерді'3f склеротизилденген б'3fлімдері B) ТергитШеміршекті балы'3fтарды'3f '3fабырша'3fтары С) Плакоидты

І

Ішек'3fуыстыларды'3f личинкасыА)Планула

Ішек'3fуыстыларды'3f сипаттамалы'3f белгілері C) '3fш'3fабаттылы'3f

Ішкі '3fа'3f'3fасы ізбесті жануарлар A) ТікентерілілерІшкі органдар аралы'3fы паренхимамен толтырыл'3fан '3f'3fрттарA) Жалпа'3f '3f'3fрттар

Э

Экологиялы'3f топ тарма'3fында'3fы '3f'3fстарды'3f денесі жуан, созылы'3f'3fы, жар'3fа'3fты '3fыс'3fа ая'3fтары арт'3fа '3fарай ы'3fыс'3fан D) Ж'3fзушілер