• Название:

    ETN 2015 GRb 14 2 k


  • Размер: 0.19 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Ф '3fаз'3fТЗУ 718-02. Тестілік тапсырмаларыны'3f жиынты'3fыны'3f паспорты

"Меншiктен айыру" деген не:А) б'3fл адамны'3f '3fмiр с'3fру игiлiктерi мен ресурстарды '3fзiнi'3f тiршiлiк ету м'3fмкiншiлiгiне айналдыра алмауы;

"Экономикс" атауы кімні'3f е'3fбек-зерттеулерімен '3fылым саласын аны'3fтайтын болды? A) Альфред Маршаллды'3f;

Адамдар ара '3fатынас мектебіні'3f '3fкілдері болып табылады: E) Мери Фоллет ж'3fне Элтон Мэйо.

Е'3fбек б'3fлiнiсi терминiн '3fалай т'3fсiнесiз: B) '3fндiрушiлердi белгiлi бiр '3fызметтердi ат'3fару'3fа мамандандыру;

Не '3fндіру керек деген м'3fселені нары'3fты'3f экономикада байланысты: B) '3fндіріс '3f'3fрал-жабды'3fтарын '3fлде т'3fтыну заттарын '3fндіруді та'3fдау;

«Арзан а'3fша» саясаты '3fандай жа'3fдайда '3fолданады:A) да'3fдарыс кезінде;

«Жетілген б'3fсеке» т'3fсінігі т'3fмендегідей сипатталады A) саралан'3fан тауарларды шы'3fаратын ж'3fмыс басты салада'3fы фирмаларды'3f басым саны;

«'3fалай '3fндіру керек» проблемасы т'3fрмайды, егер: A) Егер '3fндіріс ресурстарыны'3f саны '3fата'3f т'3fра'3fтылы'3fы ж'3fне «на'3fты тауар'3fа» байланысты;

«'3fымбат а'3fша» саясаты экономикалы'3f ауыт'3fуды'3f '3fай кезе'3fінде '3fолданылады:A) '3fрлеу фазасында;

«Не, '3fалай, кім '3fшін '3fндіру» м'3fселелері ?андай экономика'3fа т'3fн:E) барлы'3f экономика'3fа.

ААА

А.Смит - '3f ай мектепті'3f негізін '3fалаушы?B) Классикалы'3f саяси экономия;

Адамдарды'3f т'3fлеуге '3fабілеттілігі мен '3fалауын '3fандай термин сипаттайды: B) С'3fраныс;

Айналмалы капитал – б'3fл: A) Шикізат, материалдар, ресурстар, отын, электр '3fуаты;

Айналмалы '3fндіріс '3fорлары - б'3fл:A) '3fндіріс процесінде толы'3f ж'3fмсалатын, ?'3fнын дайын '3fнімге аударатын е'3fбек заттары;

Айналымда'3fы а'3fша к'3fлеміні'3f '3fсуіне тікелей ы'3fпал жасайтын жа'3fдай:A) шы'3fарыл'3fан тауарлар'3fа ба'3fаны'3f '3fсуі;

Айнымалы шы'3fындар дегеніміз: B) Ресурс, шикізат, жала'3fы т'3fлеуге байланысты шы'3fындар;

А'3fша айналымын бас'3fаратын, реттейтiн институттар:A) рынок '3f'3fрылымы;

А'3fша-несие саясатын ж'3fргізетін:D) '3fлтты'3f банк;

А'3fшаны'3f '3fандай '3fызметi ба'3fа '3f'3fымын бiлдiредi:А) '3f'3fн '3fлшемi;

А'3fшаны'3f '3f'3fнсыздану '3fрдiсi ж'3fне оны'3f т'3fлем '3fабілеттiлiгiнi'3f т'3fмендеуi, б'3fл:D) девальвация;

А'3fшаны'3f пайда болу (туу) себептерi:B) мемлекет билiгiмен ту'3fан;

А'3fшаны'3f пайда болу (туу) себептерi:C) айырбас дамуыны'3f н'3fтижесi;

Ал'3fаш'3fы '3fо'3fамды'3f е'3fбек б'3fлiнiсiн не сипаттайды:А) егiншiлiк пен мал'3fсiрудi'3f ерекше шаруашылы'3f т'3f рлерiне б'3fлiнуi;

Амортизация - б'3fл:A) негізгі капиталды'3f бір жылда т'3fтыныл'3fан '3f?нына те'3f '3fр-жылды'3f аударым;

Анализ т'3fсiлi немен сипатталады:A) экономикалы'3f '3f'3fбылыстарды '3f'3fратын жай элементтерге б'3fлу;

Аралас экономика ж'3fйесі дегеніміз: Дамуы, мемлекет жетімі ж'3fне нары'3fпен реттелетін алуан т'3fрлі меншік нысандарына негізделген экономикалы'3f ж'3fйе;

Атал?ан салы'3fтарды'3f '3fайсысы т'3fтынушы'3f а айтарлы'3fтай '3fсер етедi:B) '3fосыл?ан '3f'3fн'3fа салынатын салы'3f ('3f'3fС);

'3f'3f'3f

'3fкімшілдік-'3fміршілдік экономика '3fалай сипатталады: B) Орталы'3f тандырыл'3fан бас'3fарумен;

БББ

Ба'3fа деген т'3fсінікті аны'3fтайтын а'3fшаны'3f '3fандай '3fызметтері бар?D) т'3fлем '3f'3fралы;

Банкнотты'3f на'3fты '3f'3fнын б'3fгінгі к'3fні не аны'3fтайды:C) о'3fан сатып алынатын тауарлар мен '3fызметтерді'3f '3f'3fны;

Банктi'3f негiзгi '3fызметiне жатпайды:C) кедейлерге к'3fмек к'3fрсету;

Банктік несие – б'3fл: Банктермен, арнайы несие мекемелерімен, иеленушілермен '3fсынылатын а'3fшалай '3fарыз;

Барлы? экономикалы'3f ресурстарды келесi категориялар'3fа жат'3fызу'3fа болады:E) жер, е'3f бек, капитал.

Бас'3fаруды'3f '3fкімшілік мектеп '3fкілі кім:A) Анри Файоль;

Бизнес-жоспар есебiнi'3f толы'3f т'3fжырымы '3fандай:E) '3fндiрiстi'3f ма'3fсатын аны'3fтау ж'3fне олар'3fа жету жолын '3fсыну.

'3f'3f'3f

'3fылыми абстракция т'3fсiлi ненi к'3fрсетедi:A) бiздi'3f к'3fз'3fарасымызды'3f танып-бiлу принципiндегi кездейсо'3fты'3fтан тазар'3fанын;

ДДД

Д'3fст'3fрлі экономика: D) Халы'3fты'3f д'3fст'3fр, '3fдет-'3f'3fрып, таби'3fи за?дар т'3fр'3fысынан бас'3fарылатын экономика;

Дедукция дегенiмiз не:B) жалпы жа'3fдайларды, ереженi жеке б'3fлектердi'3f негiзiнде шы'3fару;

ЕЕЕ

Егер міндетті резерв нормасы 100 % болса, онда а'3fша мультипликаторы неге те'3f:A) 1;

Егер номиналды табыс 8 % -ал ба'3fа де'3fгей 10%- ке '3fскен болса, онда на'3fты табыс:A) 2 % -ке т'3fмендейді;

Е'3fбек а'3fыны'3f кесімді т'3fріне жатады:A) аккордты е'3fбек а'3fы;

Е'3fбек а'3fыны'3f негiзгi т'3fрлерiн ата'3fыз:A) на'3fты, номиналды, кесiмдi, мерзiмдi;

Е'3fбек ?німділігі '3fатынасымен '3fлшенеді, т'3fмендегілерді'3f '3fатынасымен:C)Ж'3fмыс уа'3fыты са'3fаттар саныны'3f '3f німіні'3f на'3fты к'3fлеміне;

Еркін сауда экономикасын не сипаттайды:B) жетілген б'3fсеке ж'3fне еркін нары'3f жа'3fдайы;

ЖЖЖ

Жа'3fын уа'3fыта ж'3fмыс табу'3fа '3fміткер адам:A) ж'3fмыссыздар'3fа жатады;

Жалпы шы'3fындар формуласын к'3fрсеті'3fіз: B) АТС = VС + FС;

Жалпы ішкі '3fнім б'3fл: E) Осы елді'3f '3fндіріс факторларын пайдалана отырып елде жасал'3fан товарлар мен '3f ызметтерді'3f жиынты'3f '3f'3fны.

Жекешелендіру дегеніміз – б'3fл:C) Мемлекеттік ж'3fне муниципалды меншікті жеке немесе '3fжымды'3f етіп '3fайта '3f'3fру процесі;

Жина? кассасында'3fы, мемлекеттiк банктегi, алтын ж'3fне ба'3fалы металдарда'3fы а'3fша '3fандай '3fызмет ат'3fарады:C) '3fор жинау '3f'3fралы;

Жиынты'3f '3fлтты'3f '3fнім (Ж'3f'3f) - б'3fл:A) ел ішіндегі ж'3fне шетелдерде орналас'3fан '3fлтты'3f к'3fсіпорындарды'3f бір жыл мерзімінде шы'3fар'3fан '3fнімдеріні'3f нары'3fты'3f '3f'3fны;

ИИИ

Индукция дегенiмi з не:A) жеке, даралар негiзiнде жалпы жа'3fдайды, принциптердi '3fорытындылау;

Инфляция деп айту'3fа болады, егер:B) '3fнерк'3fсіп е'3fбегіні'3f '3fсуімен салыстыр'3fанда е'3fбек а'3fыны'3f '3fсуіні'3f ал'3fа шы'3fуы;

ККК

К.Марксті'3f экономикалы'3f теориясыны? негізгі ережелері:C) '3fосымша '3f'3fн теориясы;

Капиталды'3f айналымды'3f жылдамды'3fы - б'3fл:D) ресурстарды'3f бір жылда жаса'3fан айналымдар саны;

Капиталды'3f ауыспалы айналымы – б'3fл: A) Тауарды'3f '3fндіріс ж'3fне айналыс процесін '3fамтитын ж'3fне капиталды'3f бастап'3fы а'3fшалай формасына '3fайтарылуымен ая'3fталатын капитал '3fоз'3fалысыны'3f бір циклі;

К'3fсiпкерлiк дегенiмiз:A) пайда табу ма'3fсатында'3f ы '3fабiлеттiктi'3f т'3fрi;

К'3fсіпкерлік - б'3fл:B) '3fндіріс факторларын (е'3fбек, капитал, жер) табыс алу '3fшін тиімді '3fйымдастыру '3fрекеті;

Кез келген '3fо'3fамда'3fы шешiлетiн '3fш с'3fра'3f :D) не, '3fалай, кiм '3fшiн;

Келтiрiлген '3fызметтердi'3f '3fайсысын алтын а'3fша '3fана ат'3fара алады:А) асыл '3fазына жинау '3f'3fралы;

Коммерциялы'3f банк – б'3fл: A) Е'3f алдымен депозиттер ашу мен '3fарыз беруге байланысты '3fызмет к'3fрсету диапазоны ке'3f банктер;

'3f'3f'3f

'3fазiргi жо'3fары дамы'3fан елдерде '3fндiрiс '3f'3fралдарына болатын меншiктi'3f т'3fрлерi:C) к'3fп т'3fрлi;

'3fазi ргi экономикалы'3f саясатты'3f сипаттары:C) физиократты'3f;

'3fаза'3fстан Республикасында Конституция бойынша меншікті'3f келесі формалары бар:B) жеке меншік ж'3fне мемлекеттік меншік;

'3fаза'3fстанны'3f тарихыны'3f бастап'3fы кезiнде '3fандай экономикалы'3f даму басым болды:C) к'3fшпелi мал шаруашылы'3fы;

'3fай '3fо'3fамды'3f-экономикалы'3f формацияда тауар '3fндiрiсi шешушi орын алады:D) капиталистiк;

'3fандай да бiр '3fнiмдi бiр'3fана фирма сатып алатын экономикалы'3f жа'3fдай '3fалай аталады:A) монополия;

'3fандай пайдалы заттар тауар болады:B) айырбас '3fшiн та'3fайындал'3fан е'3fбек '3fнiмдерi;

'3fандай экономикалы'3f теория тек сауда-сатты'3f '3fатынастарын зерттеудi '3fсынады:C) меркантилизм;

'3fаржы ж'3fйесі дегеніміз, б'3fл:B) за'3fмен бекітілген нормативтер негізінде тиісті институттар мен мекемелер ар'3fылы '3fаржы '3fорын жасау мен пайдалану ж'3fніндегі экономикалы'3f субъектілер арасында'3fы жеке т'3fтынушылар'3fа '3f ызмет етеді;

'3fаржыны'3f '3fызметтері:C) шо'3fырландыру, б?лу, реттеу, ба'3fылау;

'3fо'3fамны'3f экономикалы'3f '3fмiрiндегi е'3f басты аны'3fтауышы '3fатынастар:C) '3fндiрiстiк;

'3fо'3fамны'3f '3fарапайым '3fндіргіш к'3f штеріне не жатады:B) '3fндіріс '3f'3fралдары мен ж'3fмыс к'3fштеріні'3f жиынты'3fы;;

'3fо?амны'3f '3fарапайым '3fндіргіш к'3fштеріне не жатады:B) '3fндіріс '3f'3fралдары мен ж'3fмыс к'3fштеріні'3f жиынты'3fы;;

'3fоз'3fалмайтын м'3fлікке берілетін несие ол:A) ипотекалы'3f несие;

'3fолда?ы табыс – б'3fл:A) Жеке салы'3fтарды ж'3fне салы'3fты'3f емес т'3fлемдерді шегергеннен кейін '3fалатын жеке табыс;

'3fосымша '3f'3fн – б'3fл:B) '3fндірілген '3fнім к'3fлеміні'3f нары'3fты'3f ба'3f асынан т'3fтыныл'3fан шикізаттар мен '3fндірісте пайдаланыл'3fан материалдар '3f'3fнын шегеру;

'3fР а'3fша-несие саясатыны'3f басты ма'3fсаты:A) инфляцияны т'3fмендету;

МММ

Макроэкономика экономикалы'3f теорияны'3f ба'3fыты ретінде нені зерттеп аны'3fтайды? B) бірт'3fтас ж'3fйе ретінде алын'3fан ?лтты'3f экономикада'3fы болып жат'3fан процестерді;

Маркетинг – б'3fлE)& '3fндірісті бас'3fару ж'3fйесі.

М'3fселесін жартылай нары'3f, жартылай '3fкімет шешетін экономика:E) аралас экономикалы'3f ж'3fйе.

Мемлекеттiк бюджет дегенiмiз:D) мемлекеттiк меншiктен т'3fскен табыс;

Мемлекеттік бюджет-ол:B) '3fкіметті'3f бас'3fаруында'3fы ірі орталы'3fтандырыл'3fан '3fор;

Менеджмент – б'3fл:B) Фирма ау'3fымында'3fы '3fндірісті рационалды бас'3fару туралы '3fылым;

Меншік дегеніміз экономикалы'3f категория ретінде:A) М'3fлікті иемдену ж'3fне шаруашылы'3fта пайдалану ж'3fніндегі адамдар арасында'3fы на'3fты '3fатынастар;

Микроэкономика '3fандай м'3fселені зерттейтін '3fылым саласы ретінде аны'3fтаулы м'3fмкін? A) жеке т'3fтынушылар топтарыны'3f, фирмаларды'3f ж'3f не ресурс иелеріні'3f экономикалы'3f іс-'3fрекеттерін;

Монополия – б'3fл:B) бір фирмадан т'3fратын сала;

Мына келтi рiлген м'3fлiметтердi'3f жалпы пайдалылы'3fын '3fайсысы шектелген пайдалылы'3fты'3f азаю за'3fын суреттейдi:E) 200 150 120 100.

Мына к'3fрсетiлгендердi'3f '3fайсысы таза экспорт есебiмен Ж'3f'3f к'3fлемiн бейнелейдi:E) Ж'3f'3f = C + I + G + NX.

ННН

Нары'3f ты экономиканы'3f iргелi негiзi болады:C) жеке меншiк;

Нары'3fты'3f ба'3fаны'3f '3fандай аны'3fтамасы неоклассикалы'3f ба'3fа теориясына с'3fйкес келедi:D) нары'3fты'3f ба'3fа – б'3fл бiр жа'3fынан с'3fраныс ж'3fне шектелген пайдалылы'3f '3fсерiнен '3f'3fрастырылатын ба'3fа, ал бас'3fа жа'3fынан - '3fсыныс ж'3fне '3fндiрiс шы'3fындары;

Нары'3fты'3f шаруашылы'3fты'3f негізгі субъектілері:A) ?й шаоуашылы'3fтар, бизнес ж'3fне '3fкімет;

Нары'3fты? экономикада '3fалай '3fндіру м'3fселесі шешіледі B) '3fндірушілерді'3f пайда алу'3fа ж'3fне шы'3fындарын минималдау'3fа '3fмтылуы ар'3fылы;

Неге технология экономика '3fшін ма'3fызды:A) '3fндіріс м'3fмкіншілігін '3fндіріс факторларыны'3f тиімді пайдалануын '3fсіреді;

Негізгі капитал б'3fл:A) '3fндірісте толы'3f ж'3fмсалатын ж'3fне '3fз '3f'3fнын біртіндеп сі'3fіретін капитал;

Негізгі '3fндіріс '3fорлары - б'3fл:A) '3fндірісте '3fза'3f мерзім, сан рет '3fайталана пайдалынатын материалды'3f '3f'3fралдар;

Несиелiк а'3fша а'3fшаны'3f '3fай '3fызметiнен пайда болады:А) т'3fлем '3f'3fралы;

Номиналды е'3fбек а'3fы - б'3fл:A) белгілі ж'3fмыс уа'3fытына т'3fленетін а'3fша сомасы;

ООО

Олигополия - б'3fл:A) біркелкі немесе '3fрт?рлі тауарлар шы'3fаратын бірнеше ірі фирмалар рынокта '3fстемдік ж'3fргізеді;

Олигополия ('3fктемдік) – б'3fл: C) стандарттал'3f ан ж'3fне '3fаралан'3fан тауар шы'3fаратын бірнеше ірі фирма билейтін рынок;

'3f'3f'3f

'3fзін-'3f зі '3fалпына келтіретін таби'3fат ресурстары - б'3fл:A) '3fорша'3fан орта;

'3fзін-'3fзі '3fалпына келтіретін таби'3fат ресурстары - б'3fл:A) '3fорша'3fан орта;

'3fндiрiс тиiмдiлiгi дегенiмiз не: B) е'3fбек '3f'3fралдарыны'3f, техниканы'3f тиiмдiлiгi;

'3fндiрiс факторына не жатпайды?C) пайда;

'3fндіріс дегеніміз:D) '3fажеттіліктерді '3f ана'3fаттандыру '3fшін материалды игіліктер мен '3fызметтерді '3fндіру ма'3fсатында адам баласыны'3f таби'3fатпен '3fзара '3fрекеттесу процесі;

'3fндіріс шы'3fындарын минималдау:B) пайда алу'3fа ж'3fне оны арттыру'3fа м'3fмкіншілігі;

'3fндірістегі негізгі капиталды'3f т'3fтыну жарнамасы - б'3fл:A) амортизация;

'3fндірістік '3fатынастар деген не:A) материалды'3f игіліктерді '3fндіру, б'3fлу, айырбастау ж'3fне т'3fтыну процесіндегі адамдар арасында'3fы '3fатыастар;

'3fндірістік '3fатынастар деген не:A) материалды? игіліктерді '3fндіру, б'3fлу, айырбастау ж'3fне т'3fтыну процесіндегі адамдар арасында'3fы '3fатыастар;

'3fндірістік '3fатынастар дегеніміз не?А) '3fндіріс '3fдерісіндегі адамдар арасында'3fы '3fатынастар, б'3fлу, айырбас ж?не т'3fтыну;

'3fндірісті'3f ай'3fын емес шы'3fындары – б'3fл: B) Фирманы'3f меншікті ресурстарын пайдалануда?ы балама шы'3fындары;

'3fнерк'3f сіптегі шешiлетiн '3fш с'3fра'3f:D) не, '3fалай, кiм '3fшiн;

РРР

Рынокта?ы К'3fрiнбейтiн '3fол терминiнi'3f авторы: C) А. Смит;

ССС

Саяси экономия '3f'3fымын '3fз е'3fбегінде бірінші болып '3fолдан'3fан: E) Антуан де Монкретьен.

С'3fраныс за'3fы нені білдіреді:A) с'3fраныс к'3fлеміні'3f тауар ба'3fасына кері байланысын;

ТТТ

Таза инвестициялар - б'3fл:A) жалпы инвестициялар минус амортизация;

Таза '3fлтты'3f '3fнім б'3fл: A) Аммортизациялы'3f т'3fлем сомасына азайтыл'3fан Ж?'3f;

Тауар белгісін пайдалануы бойынша келісім шарт, ол:D) франчайзинг;

Тауарды жасауда'3fы е'3fбекті'3f екі жа'3fты сипаты – б'3fл:B) На'3fты ж'3fне абстрактілі е'3fбек;

Тауарды'3f т'3fтыну '3f'3fны – б'3fл:C) Тауарды'3f '3fажеттілікті '3fана'3fаттандыру '3fасиеті;

Тауарды'3f т'3fтыну '3f'3fны, б'3fл:C) тауарды'3f '3fажеттілікті '3fана'3fаттандыру ?асиеті;

Тауарлар мен '3fызметтер нары'3fы тепе-те'3fдік жа'3fдайда болады, егер:A) '3fсыныс к'3fлемі с'3fраныс к'3fлеміне те'3f болса;

Т'3fменде келтірілген белгілерді'3f '3fайсысы экономикалы'3f емес игіліктерді сипаттай алмайды:A) адамдарды'3f '3fажеттіліктерін '3fана'3fаттандыра алмайды;

Т'3fменде келтірілген сипатты'3f белгілерді'3f '3fайсысы экономикалы'3f игілікке '3fатысы жо'3f:A) '3fндірісті'3f н'3fтижесі болады;

Т'3fменде келтірілген сипатты'3f белгілерді'3f '3fайсысы экономикалы'3f игілікке '3fатысы жо'3f:A) '3fндірісті'3f н'3fтижесі болады;

Т'3fмендегi экономистердi'3f '3fайсысы ал'3fаш рет Экономикалы'3f кестенi жасады:D) Ф.Кенэ,

Т'3fмендегiлердi'3f '3fайсысы меншiктiк '3f'3f'3fы'3fты бiлдiредi:E) билік ету.

Т'3fмендегі '3fылыми мектептерді'3f '3fайсысы «байлы'3fты'3f к'3fзі — ауыл шаруашылы'3fында» деп есептеген:B) физиократтар мектебі;

Т'3fмендегілерді'3f '3fайсысы таза б'3fсекелі е'3fбек нары'3fын сипаттайды: A) Жала'3fы '3fойылымын фирмалар да, ж'3fмысшылар да ба'3fылай алмайды;

Т'3fра'3f ты шы'3fындар дегеніміз не:C) Банк несиелеріні'3f орнын толтыру мен са'3fтандыру салымдарын т'3fлеумен байланысты шы'3fындар;

Тізімдегілерді'3f '3fайсысы несиелік а'3fша емес:A) '3fазнашылы'3f билет;

'3f'3f'3f

'3fлтты'3f табыс - б'3fл: C) '3fызметтер ж'3fне '3fза'3f пайдаланатын заттарды'3f '3f'3fны;

'3fсыныс за'3fы нені білдіреді:A) ба'3fа мен сатылатын тауарлар к'3fлеміні'3f арасында'3fы тікелей байланысты;

ФФФ

Фирма пайдасына салы'3f- ол:B) пропорционалды салы'3f салу;

Фирманы? ай'3fын шы'3fындары – б'3fл: A) '3fндіріс факторларын пайдалануда'3fы фирманы'3f на'3fты шы'3fындары;

Фискалды саясат—б'3fл:A) Мемлекеттік шы'3fын ж'3fне салы'3f салу саясаты '3fлтты'3f '3fнімні'3f '3fсуі мен адамдарды ж?мыспен '3fамтамасыз етуге ба'3fыттал'3fан

ХХХ

Халы'3fаралы'3f сауданы'3f к'3fрсеткіштері:A) Импорт, экспорт, сырт'3fы сауда айналымы;

ШШШ

Шешім '3fабылдау жауапкершілігі кімге артылады:A) к'3fсіпкерге;

ЭЭЭ

Экономикалы'3f '3fылымны'3f зерттеу '3fдісі нені білдіреді? A) барлы'3f біліп-тану '3fдістеріні'3f оптималды '3fолдануын;

Экономикалы'3f дамуды'3f интенсивтi факторына жатады:B) е'3fбек '3fнiмдiлiгiнi'3f '3fсуi;

Экономикалы'3f дамуды'3f экстенсивтi факторына жатады:C) '3fор '3fайтымдылы'3fыны'3f '3fсуi;

Экономикалы'3f ж'3fйе '3f'3fымыны'3f д'3fрыс аны'3fтамасын та'3fда'3fыз:C) белгiлi бiр т'3fтасты'3fты '3f'3fрастыратын экономикалы'3f элементтер байланыстарыны'3f жиынты?ы;

Экономикалы'3f ж'3fйедегi ж'3fмыссызды'3f ж'3fне ба'3fаны'3f жалпы де'3fгейi о'3fытатын курс:B) макроэкономика;

Экономикалы'3f ж'3fйелердегi е'3f басты '3fатынасты ата'3fыз:D) меншiк;

Экономикалы'3f ж'3fйені дамытуды'3f '3fазіргі кездегі ма'3fсаттары '3fандай?E) экономикалы'3f тиімділік, '3fлеуметке ба'3fытталу ж'3fне жа'3fанды'3f м'3fселелерді шешу.

Экономикалы'3f категория дегенiмiз:A) '3fндiрiстiк '3fатынастары т'3fрлi жа'3fтарын '3fылыми абстракциясы; (ойша о'3fшаулану);

Экономикалы'3f '3fсудi'3f типтерiн ата'3fыз C) экстенсивтi, интенсивтi;

Экономикалы'3f пайда – б'3fл: C) Жалпы пайда мен барлы'3f шы'3fындар арасында'3fы айырмашылы'3f;

Экономикалы'3f теория нені зерттеп аны'3fтайды? A) Адамдарды'3f '3fажеттіліктерін '3fана'3fаттандыру '3fшін товарларды '3fндіруде шектеулі ресурстарды '3fо'3fам '3fалай пайдалануын зерттейді;

Экономикалы'3f теорияны'3f басты '3fызметтерi:E) танымдылы'3f, '3fдiстемелiк, т'3fжірибелік, идеологиялы'3f.

Экономиялы'3f теория '3fандай е'3f басты '3fатынастар ж'3fйесiн зерттейдi:B) '3fлеуметтiк – экономикалы'3f;