• Название:

    трудова угода


  • Размер: 0.05 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

ТРУДОВА УГОДА

Місто ''__''________20__р.

_____________________________________________________________________________________________

( назва організації)

у особі _______________________________________________________________________ , що діє на підставі

(П.І.Б., посада)

_______________________________________________________________, названа у подальшому "Замовник",

з однієї сторони, і гр. _________________________________________________________________, що мешкає

(П.І.Б, дані паспорту)

____________________________________________________________, названий у подальшому "Виконавець",

(адреса)

з другої сторони, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати такі роботи _____________________________________________________________________________________________

( характер і вид робіт)

терміном до ____________________________.

1.2. Робота має відповідати таким вимогам: _____________________________________________________

1.3. Замовник забезпечує Виконавця усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим Договором.

1.4. Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти і оплатити роботу.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. За виконану роботу Замовник оплачує Виконавцеві _______________________грн.

2.2. Оплата виконується не пізніше ____________ з дня прийняття роботи.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з діючим законодавством.

4. Дострокове розірвання договору

4.1. В разі порушення однією з сторін зобов'язань за договором, інша сторона має право розірвати його в односторонньому порядку.

4.2._______________________________________________________________________________________

Суперечки з цього договору розглядаються народним судом.

5. Юридичні адреси сторін:

" Замовник" ________________________________________________________________________________

"Виконавець" ______________________________________________________________________________