• Название:

    №2 лечение СД Акнур 1


  • Размер: 0.08 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

1.Тмендегілерді айсысы инсулинутерапияны негізгі крсеткіші болып табылады?

А)ант диабеті 2 тип

Б)+ ант диабеті 1 тип

В)Ашарына бзылан гликемия

Г) Гестационды ант диабеті

Д) Глюкозаа толеранттылы бзылысы

2.Тмендегі жадайларды айсысына бірінші бигуанидтер тобы таайындалады?

А) ант диабеті 1 тип

Б)+ ант диабеті 2 тип

В) Ашарына бзылан гликемия

Г) Гестационды ант диабеті

Д) Глюкозаа толеранттылы бзылысы

3.Тмендегі препараттарды айсысы ант дегейін тмендететін препараттарды серін тмендетеді?

А)АПФ ингибиторлары

Б)+глюкокортикоидтар

В)бета-адреноблокаторлар

Г) салицил ышылыны туындылары

Д)тікелей емес серлі антикоагулянттар

4.Тмендегі айсысы крделі инсулиндік терапияа жатады?

А) амиотрофия

Б)+ липодистрофия

В) бауырды майлы бзылысы

Г) кз ретракциясыны бзылысы

Д) тромбоцитопения,лейкопения

5.Тмендегі препараттарды сер ету механизміні негізінде инсулин секрециясыны глюкозаа туелділігі жатыр:

А) глинидтер

Б) бигуанидтер

В)тиазолидиндиондар

Г)+ инкретиномиметиктер

Д) сульфанилмочевина препараттары

6.Тмендегі препаттарды айсысы глюкозаны сіірілуін тежейді?

А) бигуанидтер

Б) тиазолидиндиондар

В) ДПП-4 инбиторлары

Г)+а-глюкозидаза ингибиторлары

Д) асазан-ішек липазаларыны тежегіштері

7.ыса серлі инсулинге жатады:

А) лантус

Б) детемир

В) протафан

Г) хумулин НПХ

Д)+ имнсуман рапид

8.Нефропатияда олданылатын сульфаниламид препараты:

А) манинил

Б) диабетон

В) хлорпропамид

Г) предиан

Д)+ глюренорм

9.андай комада инфузионды терапия кезінде изотониялы ерітіндіні кктамыра енгізуден басталады?

А) Ст-ышылды кома

Б) гипотиреоидты кома

В) гиперосмолярлы кома

Г)гипогликемиялы кома

Д)+ кетоацидозды кома

10.Диабеттік гиперосмолярлы комада инфузионды терапияны кктамыра енгізуден бастайды:

А) реополигюкин

Б) 5% глюкоза ерітіндісі

В) 10% альбумин ерітіндісі

Г) натрий хлоридіні (0,9%) изотониялы ерітіндісі

Д) +натрий хлоридіні (0,45%)гипотониялы ерітіндісі

11.Тмендегі ант дегейін тмендететін препараттарды ай комбинациясы рацинальды емес болып саналады?

А) СМ + ТЗД

Б) Мет + СМ

В) Мет + аГПП-1

Г) + ТзД + инсулин

Д) инсулин + иДПП-4

12.Д 2 типіндегі стартты терапияда олданылатын бірінші атар препараттары:

А) инсулин

Б) глинидтер

В) + инкретиномиметиктер

Г) а-гликозидаза ингибиторлары

Д) сульфонилмочевина препараттары

13.Диабеттік кетоацидозда инфузионды терапияны кктамыра енгізуден басайды:

А) 5% глюкоза ерітіндісі

Б) натрий хлоридіні (0,45%) гипотониялы ерітіндісі

В) реополиглюкин

Г) 10% альбумин ерітіндісі

Д)+ натрий хлоридіні (0,9%) изотониялы ерітіндісі

14.Тмендегі перпараттарды айсысы ДПП-4 ингибиторларына жатады:

А) амарил

Б) сиофор

В)+ янувия

Г) глибомед

Д) протафан

1.Ер адам 5 жыл бойы ант дегейін тмендететін препараттар абылдайды.мір сру салты активті, тренажор залына атысады.Жаттыу кезінде анда ант дегейіні тмендеп кетуінен ауіптенеді.

ант диабеті бар науаса гипогликемияны жеіл трінде андай біріншілік кмек крсетілді?

А) 1 мл глюкагон тері астына

Б) адреналин ерітіндісі тері астына

В) 5% глюкоза ерітіндісі кктамыра тамшылатып

Г)+1-2 ХЕ жеіл сіетін кмірсулар

Д) физикалы кштемені арындылыын ,санын тмендету

2.Ер адам 48 ж,3 ай брын инфаркт миокардынан кейін Новорапидом 30ЕД/ тул,Левемиром 20 ЕД/тул терапиясына ауыстырылды.Жмыс кезінде ая асты есін жоалтты.ріптестері оны жрек аймаындаы ауырсыну жне лсіздікке шаымданатынын байаан.

Берілген комада біріншілік ем кезінде андай препаратты енгізу олданылады?

А) инсулин енгізу

Б) глюкагон енгізу

В) адреналин енгізу

Г)+ глюкоза ерітіндісін енгізу

Д) физиологиялы ерітінді енгізу

3.Науас кома жадайында реанимация блімшесіне келіп тсті.Зерттеу кезінде : А -130/80 мм.с.б,ЖСЖ -64, анда глюкоза -28,6 ммоль/л, емдеуден 2 са-тан кейін 8,2 ммоль/л. Есін жоалтуды себебін крсетііз?

А) Кетоацидоз

Б) Лактацидоз

В)+ Ми ісінуі

Г) Гипогликемия

Д) Ми анайналымыны жедел бзылысы

4.Науаста арты дене салмаымен ант диабетіні 2 типі аныталды.Патогенетикалы емні масаты андай?

А) глюкозаны ішекте сіірілуін тежеу

Б) экзогенді инсулин серін кшейту

В) инсулин ецепторларыны сезімталдыын тмендету

Г) Лангерганс аралшытарындаы В -жасушаларыны функционалды ызметін ынталандыру

Д) + шеткі тіндерді инсулинге сезімталдыын жоарылату

5.йел 32 жаста,онглиза абылдауына 2 жыл жктілікті жоспарлауда. Д - 2 типіндегі науаса инсулинді таайындауда абсолютті крсеткіш болып табылады:

А) +жктілік

Б) ЖИА - ауырсынусыз трі

В) диабеттік нефропатия

Г) бауырды майлы дистрофиясы

Д) интеркуррентті инфекция

6.йел адам 45 жаста,метформин 2000мг/тул абылдайды.зін-зі баылауда гликемия дегейі таматануа дейін 6-8 ммоль/л, таматанудан 2 са.тан кейін 13 ммоль/л -ге дейін ктеріледі. Тмендегі препараттарды поспрандиальді гипергликемияда айсысы серлі болып табылады?

А) глинидтер

Б) бигуанидтер

В) тиазолидиндиондар

Г) глюкокортикостероидтар

Д)+ а-глюкозидаза ингибиторлары

7.ант диабетін емдеу стратификациясы тмендегі креткіштерді айсысыны дрежесіне туелді?

А) андаы рН дегейіне

Б) глюкозурия

В) инсулинемия

Г) препрадиальді гликемия

Д)+гликирленген гемоглобин

8.йел адам ДСИ 26кг/м2.Пофилактикалы арау кезінде капиллярлы анда 5,7 ммоль/л ашарына гликемия аныталды.Кштемеден 2 са.тан кейін 8,0 ммоль/л.

Науаса аса маызды андай препарат таайындалды?

А) глулизин

Б) +акарбоза

В) гликлазид

Г) репаглинид

Д) глимепирид

9.Науаста ан ысымымен анда инсулинні жоарылауы аныталды.Тмендегі препараттарды айсысы инсулинорезистенттілікті тмендету масатында олданылады?

А) инкретиндер

Б)+ бигуанидтер

В) инсулин препараттары

Г) а-гликозидаза ингибиторлері

Д) сульфонилмочевина препараттары

10.ант диабеті кезіндегі емдік масаттаы холестеринні крсеткіш дегейі ( ммоль/л):

А) < 3,2

Б)+ < 4,5

В) < 5,1

Г) < 5,5

Д)< 6,1

11.Тмендегі препараттарды айсысы глюкозатуелді ант дегейін тмендететін сер крсетеді?

А) глинидтер

Б) метформин

В)+ ГПП-1 агонистері

Г) а-глюкозидаза ингибиторлары

Д) сульфонилмочевина препараттары

12.йел адам 55 жаста,жру кезінде траты ауырсыну сезіміне шаымданады.Берілген диабеттік нейропатияда андай дрілік препаратрады сері мол?

А)+ габапентен

Б) суллодексид

В) реополиглюкин

Г) пентоксифиллин

Д) простагландин Е

13.Ер адам 44 жаста, жаттыу залынан келгеннен кейін жеіл лсіздікке жне тез йытап алуына шаымданады.Анамнезінде ант диабетімен ауырады, инсулин абылдайды.

1 сааттан кейін йелі кйеуіні юозаран бетінен тер тамшыларын,йысыны аны еместігін байаан.

Берілген жадайда андай ем таайындау аса маызды?

А) регидратация жргізу

Б) адреналинді тері астына енгізу

В) 10 ЕД Актрапид тері астына

Г)+ кктамыра 30мл 40% глюкоза ерітіндісін

Д) кктамыра тамшылатып 20мл 1% метилен кгі

14.андай жадайда тек ыса серлі инсулин олданылады?

А) гестационды диабет

Б)+ диабеттік кома-

В) диабеттік гангрена

Г) жедел миокард инфаркты

Д) ант диабеті 1 тип дебюті

15.йел адам 32 жаста,метформин 2000 мг/тул ,гликлазид 30мг абылдайды.HbA1-6.7 % .

Биохимиялы ан крсеткіштері алыпты.жктілікті жоспарлауда.

Дрігер андай ем жоспарын абылдау керек?

А) гликлазид млшерін жоарылату

Б) емге инсулинді осу

В) метформин млшерін жоарылату

Г)+ инсулинді емге ауыстыру

Д) екі препараттында млшерін жоарылату

16.йел адам 48 жаста, зерттеуде ДСИ 25 кг/м2,ашарына гликемия 7,1 ммоль/л. айталамалы гликемия анализі 7,3 ммоль/л.

Тмендегі препараттарды айсысын таайындау аса маызды?

А)+ сиофор

Б) антарис

В) акарбоза

Г) диабетон

Д) пиоглитазон

17.йел адам новонорм 1мг кніне 3 рет,глюкофаж 2000 мг/тул абылдайды.Таматанудан кейін ашты сезіміне шаымданады.

андай емдік тзетулер аса маызды?

А) новонормды тотату

Б) глюкофажды тотату

В) глюкофаж млшерін тмендет

Г)+ новонорм млшерін тмендету

Д) новонормды диабетонмен аустыру

18.Ер адам 38 жста, соы кезде су,іш аймаындаы ауру сезімі ,лсіздікке шаымданады.ойылан сраа иындыпен жауап береді. Тері абатары ра,блшы ет тонусы тмендеген,аузынан ацетон исі сезіледі. А 80/50 мм/с.б.ЖСЖ 100/ мин. Анализінде гликемия -30 ммоль/л,кетонурия +++.

Алашы саатта енгізілетін 0,9 % натрий хлоридіні аса маызды млшері:

А) 200 мл

Б) 400 мл

В) 600 мл

Г) 800 мл

Д) +1000 мл

19.йел адам 55 жаста,сиофор 2000 мг/тул,диабетон 60 мг/тул абылдайды.зін*зі баылауда ашарына гликемия 13 ммоль/л жоарылыан.

андай емдік тзетулерді сері мол болып табылады?

А) инсулинмен емдеуге ауыстыру

Б) сиофор млшерін 3000 мг/тул дейін жоарылату

В) диабетон млшерін 90 мг/тул дейін жоарылату

Г) а-глюкозидаза ингибиторларын осу

Д)+ емге за серлі нсулиндерді осу

20.ант диабетімен ауыратын йел адам соы жылдары ан ысымы 160/90мм/с.б.Зерттеуде: ЖЗА -еш згеріссіз.Тест МАУ 2 рет о.

Крсетілгендер бойынша науаса дереу таайындау ажет?

А)+рамиприл

Б) индапамид

В) амлодипин

Г) бисопролол

Д) гипохлортиазид

1.Ер адам 35 жаста, тауа серуенге шыанан кейін дене температурасы 38,0 С,полиурия жне шлдеу сезімі кшейген.Зерттеуде: ашарына гликемия 12 ммоль/л ,постпрандиальді

21 ммоль/л,зрде ацетон ++.

андай ем тсілі аса маызды ?

А) ыса серлі инсулинді тотату

Б) инсулинні туліктік млшерін тмендету

В) ыса серлі инсулин млшерін жоарылату

Г)+ инулинні туліктік млшерін жоарылату

Д) сері зартылан инсулин млшерін жоарылату

2.йел адам 45 жаста, метформин 1500 мг/тул абылдайды. Диета сатайды. Соы кезде ашарына гликемияны 8,00 ммоль/л дейін жоарылаанын байаан.HbA 1c 7.8%.

Науасты келесі емдік станымдары андай?

А) метформин млшерін жоарылату

Б) а-глюкозидаза ингибиторларын осу

В) за серлі инсулинді осу

Г)+ сульфонилмочевина препараттарын осу

Д) метформинді сульфонилмочевина препаратымен ауыстыр

3.йел адам 68 жаста,зр шыаруды жиіленуіне ,шат аймаындаы ышу сезіміне шаымданады.Глюкофаж 2000 мг/тул ,амарил 4 мг/тул абылдайды.HbA 1c 11%.

андай емдік тзетулер аса маызды?

А) инсулиндік емге ауыстыру

Б) амарил жне метформин млшерін жоарылату

В)+ за серлі инсулинді осу

Г) амарилді ыса серлі инсулинмен алмастыру

Д) глюкофажды за серлі инсулинмен алмастыру

4.Ер адам 48 жаста,метформин 1500мг/тул жне гликлазид 90 мг/тул абылдайды.HbA 1c 9,5%.анда креатинин 160 ммоль/л.ДСИ -24.Дрігерге соы жылдары 4 кг салмаа арытауына шаымданады.

Дрігерді андай емдік таайындауы маызды?

А) инкретинге ауыстыру

Б) метформин млшерін жоарылату

В) глибенкламид млшерін жоарылату

Г)+ инсулиндік емге ауыстыру

Д) екі препаратты да млшерін жоарылату

5.Ер адам 47 жаста, озалысты жне психикалы озыштытан кейін есін жоалтты. арап тексергенде: тері абаты ылалды, инекция іздері аныталады.Бет блшы еттеріні тартылуы байалады.Кз арашыы кеейген. ТАЖ 32/ мин.андай препараттты таайындау маызды?

А) +40% глюкоза ерітіндісі

Б)2 % натрий бикорбанаты ерітіндісі

В)0,9 % натрий хлориді ерітіндісі

Г) 0,45 % натрий хлориді ерітіндісі

Д) ыса серлі инсулин 10 Ед

6.йел адам 68 жаста. 6 Ед-дан тама алдында Актрапид жне 8.00 де 20 Ед Лантус абылдайды.Гликемиялы крсеткіш 8:00-де 7,00ммоль/л, 11:00-де 10,8 ммоль/л,13:00-де 8,1 ммоль/л,16:00-де 11 ммоль/л,18:00-де 7,3 ммоль/л, 20:00 -де 10,4 ммоль/л.

Кмірсу алмасуыны компенсациясына жету масатында инсулин млшерін алай згерту ажет?

А) Лантус млшерін тмендету

Б) Лантус млшерін жоарылату

В)+ыса серлі инсулинні барлы млшерін доарылату

Г) тскі таматану алдында ыса серлі инсулин млшерін жоарылату

Д) кешкі таматану алдында ыса серлі инсулин млшерін жоарылату

7.йел адам 58 жаста,инфарк аланнан кейін инсулинмен емдеуге ауыстырылды.Науас 1 жыл ішінде гипергликемияа байланыста Актрапид млшерін 36 ЕД/тул жне Лантус млшерін 40 ЕД/тул -не оарылатты.Гликемиялы крсеткіш ашарына 12 ммоль/л, постпрандиальды 18 ммоль/л.

Кмірсу алмасуыны компенсациясына жетуде емдеуде андай тзетулер ажет?

А) Лантус дозасын тмендету

Б) + метформин осу

В) Актрапид дозасын тмендету

Г) инсулинмен емдеуді тотату

Д) барлы инсулин дозасын жоарылату

8.Метформин жне гликлазид абылдайтын науас А 160/90 мм/с.б жоарылауына шаымданады.Зерттеуде ашарына гликемия крсеткіші 603 ммоль/л ,таматанудан кейін 9,5 ммоль/л.ШФЖ - 89мл/мин.

Нефропротективті масатта тмендегі препаратарды айсысы таайындалады?

А)+АПФ ингибиторлары

Б) В-адреноблокаторлар

В) а-адреноблокаторлар

Г) кальций агонистері

Д) тиазидті диуретиктер

9.Ер адам 44 жаста ,24ЕД/тул Актрапид жне 30ЕД/тул Лантус абылдайды.Соы кезде йысыны бзылысы ,лсздік, таертегі оянуы иындаанын байаан.Гликемия ашарына 13 ммоль/л,таматанудан кейін 7-9 ммоль/л .

Осы жадайда андай ем таайындау аса маызды?

А) инсулинні кешшкі дозасын жоарылату

Б) кешкі ыса серлі инсулин дозасын тмендету

В) таертегі ыса серлі инсулин дозасын жоарылату

Г) кешкі зартылан инсулин дозасын жоарылату

Д)+кешкі зартылан инсулин дозасын тмендету

10.Жкті йел 20-аптада ауызыны рауына,шлдеуге шаымданады.А 135/85 мм/с.б.Зерттеуде ашарына гликемия 5,4 ммоль/л,таматанудан 2 сааттан кейін 10 млмоль/л.

Жадайа байланысты аса маызды ем таайындауы андай?

А) метформин таайындау

Б) динамикасын юаылау

В)+инсулиндік ем таайындау

Г) млшерленген физикалы кштеме

Д) жеіл сіірілетін кмірсуларды шектеумен диета

11.йел адам 68 жаста, Актрапид 8 ЕД таматану алдында жне Лантус 20ЕД 8:00. Гликемиялы крсеткіш 8:00-7,0ммоль/, 11:00-10,8ммоль/, 13:00-8,1ммоль/л, 16:00- 8,9 ммоль/л, 18:00-7,3ммоль/л, 20:00-8,4ммоль/л.

Кмірсу алмасуыны компенсациясына жету масатында инсулин млшерін алай згерту ажет?

А) за серлі инсулин дозасын тмендету

Б) за серлі инсулин дозасын жоарылату

В) барлы ыса серлі инсулин дозасын жоарылату

Г) ыса серлі инсулин дозасын кешкі таматану алдында тмендету

Д)+ыса серлі инсулин дозасын таертегі ас алдында жоарылату

12.Ер адам 57 жаста,1500 мг/тул метформин абылдайды.Бойы 172 см,салмаы 70 кг.Анамнезінде ЖИА жне АГ аныталды.зін-зі баылауда гликемиялы крсеткіш

8:00 – 6,1 ммоль/, 11:30 – 12 ммоль/л, 13:00 – 7,2 ммоль/, 16:00 – 13 ммоль/л.

Осы жадайда андай емдік тзетулер аса маызды?

А) Левемир осу

Б) Акарбоза осу

В)+ Репаглинид осу

Г) Глибенкламид осу

Д) метформин дозасын жоарылату

13. Инфаркт миокардымен ауыран сонымен атар ант диабеті бар науас инсулиндік емге ауыстырылды.Дрігер абылдауында науас жадайыны жасаранын ,тбетінін жоарылаанын ,салма осуын байаан.

андай емдік тзеулер аса дрыс болып табылады?

А) Акарбоза осу

Б) Метформин осу

В) Диета жне аэробика таайындау

Г) жргізіліп жатан емді жаластыру

Д)+ инсулин дозасын згерту

14. Ер адам 67 жаста,метформин 2500 мг/сут жне гликлазид 60 мг абылдайды,ан ысымыны 180/100 мм/с.б.,кз круіні нашарлауына шаымданадыБойы 170 см,салмаы 89 кг. Зерттеуде : глюкоза анда 7,3 ммоль/л, креатинин 125 мкмоль/л, мочевина 8,9 ммоль/л, калий 5,3 ммоль/л.

Науаса андай ем трін жргізу аса маызды болып табылады?

А) АПФ ингибиторын таайындау

Б) тиазидті диуретиктер таайындау

В)+ инсулиндік емге ауыстыру

Г) метформинді тотатып,инсулин таайындау

Д) метформинді тотатып,гликлазид млшерін жоарылату

15. Ер адам 56жаста, инсулиндік ем абылдауда 5 ай бойы аяындаы жараны жазылмауына шаымданады.Анмнезінде ЖИА. АГ аныталан. Зерттеуде: гликемиялы крсеткіш 6,7 – 10,3 – 7,6 – 9,6 ммоль/л.Тменгі бліктерде ан тамырларыны ангиографиясында магистральді артерияларды тімділігі 40 %.

андай емдеу варианттарында жараны жазылуы тез жреді?

А) пентоксифиллин таайындау

Б) аяа физиотерапия таайындау

В) туліктік инсулин дозасын жоарылату

Г) жараны хлоргексидинмен деу

Д)+тменгі бліктерге антамырларыны ангиоплатикасын жргізу

16. Науас 74 жаста,аылдау блімшесіне лсіздік жне жрек аймаындаы ауру сезімдерімен келіп тсті.Анамнезінде ЖИА, екі рет инфаркт миокарды.Зерттеуде: тропонин теріс.Гликемиялы крсеткіш 6,7-4,6-9,4-6,0 ммоль/л. Лантус 16 ЕД/тул и глибенкламид 15 мг/тул абылдайды.

андай ?

А) глибенкламид дозасын тмендету

Б) екі препаратты да дозасын тмендету

В) инсулиндік емге ауыстыру

Г)+ глибенкламидті гликлазидпен ауыстыру

Д) глибенкламидті тотатып , метформин таайындау

17. йел адам 65 жаста,терапия блімшесінде ,жрек аймаындаы ауру сезіміне шаымданады.Срастыруда ауру сезіміні тнде дискомфортпен лсіздікпен басталаны аныталды.Зерттеуде: тропонин теріс.Гликемиялы крсеткіш 3:00 - 2,2 ммоль/л, 8:00- 10,8ммоль/л, 11:00- 6,8ммоль/л. Лантус 20 ЕД в 8:00, Актрапид 12 ЕД 3 рет /к, глюкофаж 1000 мгтнде абылдайды.

андай емдік тзетулер аса маызды?

А)тнде ас абылдау

Б) тнге глюкофаж таайындамау

В) таертеі глюкофаж таайындау

Г) +кешкі инсулин млшерін тмендету

Д) таертегі инсулин дозасын жоарылату

18. Ер адам 67 жаста,Сиофор 2000 мг/сут жне Диабетон 60 мг абылдайды.Гликемия крсеткіші 6-9 ммоль/л.НbA1c – 6,7%. ЖА: Hb- 122г/л, Э-4,5*1012/л, ЦП-0,8. БХ анализі: креатинин 109 мкмоль/л, холестерин - 6,3 ммоль/л, ТГ – 2,1 ммль/л. ШФЖ 3 айда 57 мл/мин.

андай станым ?

А) статиндер жне фибрат таайындау

Б)+инсулиндік емге ауыстыру

В) сиофорды тотатып АПФ ингибиторын таацындау

Г) сиофорды тотатып Лантус таайындау

Д) препараттар дозасын тмендетіп Ланус таайындау

19. Ер адам 64 жаста, жалпы лсіздік жне денені тменгі бліктеріндегі дірілге шаымданады.Актрапид 6 ЕД кніне 3 рет, Лантус 12 ЕД/тул абылдайды. зін зі баылауда гликемия крсеткіші 4,6-5,3-6,1 ммоль/л. Зертеуде: креатинин 245 мкмоль/л, СКФ – 43 мл/мин. ОАК: Hb- 112г/л, Э- 4,-0*1012/л, ЦП-0,7.

андай ?

А) АПФ ингибиторын таайындау

Б) инсулин таайындау

В) гемодиализге ауыстыру

Г)+инсулин дозасын тмендету

Д) темір препараттарын таайындау

20. йел адам 5 жаста, 1 ай ішінде 9 кга бірден арытауына ,ауызыны рауына ,жиі зр шыаруына,су, тбетіні жоалуына шаымданады.арап тексеруде: тері абаттары ра, алаан-табандары сарыш тсті, фурункулез байалады.Бойы 167 см,салмаы 55 кг.Зр анализінде ант дегейі 2,9 % жне ацетонурия.

андай ем трі аса маызды?

А) виктоза 0,6 мг

Б) глюкофаж 1000 мг

В) новомикс 30, 10 ЕД 2 рет

Г) глюкофаж 500 мг жне диабетон 30 мг

Д)+ лантус 12 Ед жне актрапид по 6 ЕД 3 рет/тул

21.Науас 42 жаста,трофикалы жараны болуына байланысты Левемир 14 ЕД/тул, Апидра 6 ЕД таматану алдында абылдайды. Гликемиялы крсеткіш: 8:00-8,0 ммоль/л, 11:00-6,2 ммоль/л, 13:00-7,0 ммоль/л, 15:30-12,0 ммоль/л, 18:00-10,0 ммоль/л, 20:30-8,2 ммоль/л.

андай емдік тзетулер аса маызды?

А) Левемир дозасын жоарылату

Б) Актрапид туліктік дозасын жоарылату

В) таертегі ас алдында актрапид дозасын тмендету

Г)+тскі ас алдында актрапид млшерін жоарылату

Д) тскі ас алдында Левемир ,актрапид млшерін жоарылату

22.Науас йел адам гепатит маркерлеріне зерттеуде anti-HCV-о.Жалпы билирубин 26 мкмоль/л, АЛТ-78 мМЕ/мл, АСТ 90 мМЕ/мл. Гликемия крсеткіші 6,7-7,2-7,8 ммоль/л. Метформин 1500мг/тул, линаглиптин 5 мг/тул абылдайды.

андай емдік таайындау аса маызды?

А) Метформинді тотату

Б) Линаглиптинді тотату

В)+ Инсулиндік емге ауыстыру

Г) Линаглиптинді Гликлазидпен ауыстыру

Д) за серлі инсулин таайындау

23.йел адам 50жаста, Д семіздіктікті 3 дрежесімен ауырады. Монотерапиялы диета (2000 ккалтул). тмендеуіне арамастан туліктік гликемия крсеткіші 10-15 ммоль/л ,глюкозурия 3 %-а дейін.

андай емдік таайындау аса маызды?

А) бигуанидтер таайындау

Б)+сульфаниламидтер таайындау

В) 1200ккал/тул диетаны анытау

Г) ыса серлі инсулин таайындау

Д) за серлі инсулин таайындау

24.йел адам 50жаста, монотерапиялы ем 1500 мг/тул метформин абылдайды.Ашарына гликемия крсеткіші 6-7 ммоль/л.НвА1с 8%.

андай емдік таайындау аса маызды?

А) метформин дозасын жоарылату

Б)+сульфаниламидтер таайындау

В) ыса серлі инсулин таайындау

Г) за серлі инсулин таайындау

Д) млшерленген физикалы кштеме таайындау

25.йел адам 51 жаста,ДСИ 27кг/м2.Гликолизирленген гемоглобин 9%, гликемия ашарына 10 ммоль/л, АД 160/90 .Микроальбуминурия аныталады.

андай тзетулер енгізу маызды болып табылады?

А) белок жне тз дарды олдануды шектеу

Б) кмірсу жне белок алмасуыны компенсация сатысына жету

В) антибактериальды жне инфузионды ем таайындау

Г)+диабетті компенсация сатысына жету жне АПФ ингибиторларын таайындау

Д) абынуа арсы ем жне тзды шектеу

26.йел адам 50 жаста, Д- 2 типі жне АГ-мен ауырады.Физикалы кштемеден кейінгі жрек аймаындаы ауру сезіміне жне физикалы кштемеге толеранттылыыны тмендеуіне шаымданады. Денесін горизонтальды алыптан вертикальды алыпа ауыстыранда ортостатикалы гипотония байалады.

Тмендегі препараттарды айсысын таайындау аса маызды ?

А) сулодексида

Б) габапентен

В) реополиглюкина

Г) простагландина Е

Д) +аль фа-липой ышылы