• Название:

    АП К 5 по Т 23


  • Размер: 0.17 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА № 5

для проведення навчальної практики з

Курсу АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Робоче місце кабінет № 14

Тривалість занять: 2 години

Варіант № 1,2

Тема № 23 роботи : Організаційно-правові засади управління фінансами.

Мета роботи: Ознайомлення студентів із засадами управління фінансів.

Правила техніки безпеки.

Забезпечення заняття:

а) література:

1.КонституціяУкраїни від 28.06.1996р.2.Кодекс України про адміністративні порушення від 07.12.1984р.зі змінами і доповненнями3.Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред.С.В.Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003.4.Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.5. Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л.Попова . – М.: Юристъ, 2002.6.Авер’янов В. Актуальні завдання реформування адміністративного права. // Право України – 1999. - №8.7. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 2001. – 336с.8. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч. Посібник. – Тернопіль: Картбланш, 2004. – 520 с.9.Комзюк А.Т. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч.посібник. – Харків: Ун-т внутрішніх справ, 1998.10. Комзюк А.Т., Бевзенко В. М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навч. Посіб. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.11. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник/ За ред.. О.В. Кузьменко. – К.: Атака, 2007. – 416с.12. Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право// Право України. – 2005. - № 7. – С. 8-11.б) інструкційні картки.

Зміст та послідовність виконання завдання.

1. Ознайомлення з інструкційною картою

2. Вивчення змісту завдання.

3. Ознайомлення з літературою для виконання завдання.

4.Вирішення практичних ситуацій.

5. Виконання практичного завдання.

6. Відповіді на контрольні запитання.

1.Вирішити практичні ситуації .

Варіант № 1.

Задача № 15.

У плані роботи Державної фінансової інспекції в Львівській області була передбачена планова виїзна ревізія в управлінні юстиції в Львівській області з 27.08.2012 по 29.09.2012. Письмове повідомлення про початок проведення ревізії було надіслане до управління юстиції в Львівській області 14.08.2012. Дату закінчення такої ревізії було повідомлено управлінню юстиції 17.08.2012 по телефону.

Проведення планової виїзної ревізії було продовжено за рішенням Державної фінансової інспекції України з погодженням Генеральної прокуратури України на 5 днів.

Чи відповідає вимогам закону описане проведення ревізії? Якщо ні, то яких порушень було допущено? Які права має управління фінансів в Львівській області в разі, якщо вважатиме такі дії Державної фінансової інспекції в Львівській області незаконними?

Варіант № 2.

Задача № 16.

У плані роботи Державної фінансової інспекції в Сумській області була передбачена планова виїзна ревізія в управлінні юстиції в Сумській області з 27.08.2012 по 29.09.2012. Письмове повідомлення про початок проведення ревізії було надіслане до управління юстиції в Сумській області 14.08.2012. Дату закінчення такої ревізії було повідомлено управлінню юстиції 17.08.2012 по телефону.

Чи відповідає вимогам закону описане проведення ревізії? Якщо ні, то яких порушень було допущено? Які права має управління фінансів в Сумській області в разі, якщо вважатиме такі дії Державної фінансової інспекції в Сумській області незаконними?

2. Виконайте практичне завдання.

Варіант № 1,2.

1. Проаналізуйте Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Випишіть основні законодавчі новели нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Контроль за якими видами діяльності не підпадає під дію закону?

3. Дайте відповідь на контрольні питання, посилаючись на положення діючого законодавства.

Варіант № 1.

1.Правові засади управління фінансами.

2.Система органів, які здійснюють управління фінансами.

3.Кабінет Міністрів України та його повноваження у сфері управління фінансами.

4.Міністерство фінансів України.

5.Державна казначейська служба України.

6.Державна фінансова інспекція України.

7.Управління митною справою.

8.Адміністративно-правове регулювання банківською системою.

Варіант № 2.

1.Фінансовий контроль: форми та методи його здійснення.

2.Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади як суб'єкти державного управління фінансами.

3.Державна пробірна служба України.

4.Державна служба фінансового моніторингу України.

5.Міністерство доходів і зборів України.

6.Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

7.Національний банк України та його повноваження у сфері фінансового контролю.

8.Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів.

Після виконання завдання студент повинен знати:

1.Правові засади управління фінансами.

2.Адміністративно-правове регулювання банківською системою.

Після виконання завдання студент повинен вміти:

Правильно виходити із складних ситуацій .

Викладач: Р.В.Сороченко