• Название:

    KONTRAKT LNU


  • Размер: 0.13 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Виконавець не несе відповідальності за працевлаштування Замовника після закінчення навчання, але за бажанням останнього може йому сприяти.

8.2. Всі доповнення та зміни до даного Договору оформлюються у письмовому вигляді.

8.3. Даний Договір складений в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. У випадку зміни адреси проживання, місця реєстрації Замовник повинен письмово повідомити про даний факт бухгалтерію університету та вказати нову адресу.

9.АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ: Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

92700, м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; тел. 2-22-50, 2-26-70

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», р/р 31253203103491, в ГУ ДКСУ у Луганській області,

МФО 804013, код 02125131

ЗАМОВНИК:_____________________________________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(дата, рік народження)

_________________________________________________________________________________________________

(домашня адреса, телефон з кодом міста)

_________________________________________________________________________________________________

Паспорт_________№______________________виданий _______________________________________________

ким_____________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер платника податку_____________________________________________________________

10. ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

________________________________________ __________________________________

________________________________________

Луганського національного університету __________________________________

імені Тараса Шевченка

_______________________________ ______________________________

(підпис)

М.П.

________________________ ____________________________

ДОГОВІР №________

про ______________________________________________

в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка

м. Луганськ «_____»___________20___р.

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», в особі

_______________________________________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту університету та законодавчих актів України, далі – Виконавець, і

(прізвище, імя, по батькові фізичної особи)

далі – Замовник, далі – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець бере на себе зобовязання за рахунок коштів Замовника здійснити його навчання за освітньо – професійною програмою______________________________ _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, надання додаткової освітньої послуги та інш.)

далі – освітня послуга, на _____________ курсі(ах), за освітньо – кваліфікаційним рівнем _______________________________________________________________________________________________ , за напрямом (спеціальністю)_______________________________________________________________________

з додатковою спеціальністю / спеціалізацією __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(факультет, інститут)

за _________________________________________________формою навчання.

(денна, заочна)

1.2.Строк надання освітньої послуги визначається датою зарахування Замовника, відповідно до наказу, та датою відрахування його з Луганського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до наказу про відрахування.

1.3. Строк навчання Замовника за навчальним планом становить _____ років ___ місяців.

1.4. Тривалість навчального року становить 12 місяців з урахуванням навчального періоду (навчальні дні, дні проведення підсумкового контролю, сесії тощо), який становить 10 місяців та вихідних, святкових і канікулярних днів.

2.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобовязується:

2.1.1. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.

2.1.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.

2.1.3. Здійснити навчально – виховний процес у відповідності до встановлених законодавством вимог.

2.1.4. Надати Замовнику відповідні умови для навчання за навчальним планом, програмою відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

2.1.5. Видати Замовнику документ про освіту державного зразка при успішному виконанні навчального плану, програми та складанні випускних іспитів (якщо освітня послуга передбачає, згідно з законодавством, видачу такого документа).

2.1.6. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обовязки сторін під час надання та отримання таких послуг.

2.1.7. Надати Замовнику можливість користуватися навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально – методичною та науковою літературою,

та устаткуванням на умовах, визначених Правилами внутрішнього розпорядку.

2.2. Виконавець, згідно із чинним законодавством про освіту, про вищу освіту та Статутом, має право:

2.2.1. Відрахувати Замовника у випадку несплати встановленої даним Договором суми за надання освітньої послуги у встановлений даним Договором термін.

2.2.2. Відрахувати Замовника у випадку невиконання ним вимог навчального плану, графіку навчального процесу, вимог Статуту Виконавця.

2.2.3. Відрахувати Замовника у випадку невиконання ним вимог даного Договору.

2.2.4. Надавати Замовнику академічну відпустку в порядку встановленому чинним законодавством.

2.2.5. Поновлювати у складі студентів в порядку встановленому чинним законодавством.

2.2.6. Застосовувати до Замовника в порядку встановленому чинним законодавством та Правилами внутрішнього розпорядку засоби морального та матеріального заохочення і накладати стягнення.

2.2.7. Визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до наявної ліцензії.

2.2.8. Вносити зміни у навчальні та робочі плани, навчальні програми з урахуванням стандартів освіти.

3.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобовязується:

3.1.1. Своєчасно вносити плату за надання освітньої послуги у порядку та у терміни, що встановлені цим Договором відповідно до п.п. 1.2., 4.3.1. – 4.3.4..

3.1.2. Дотримуватись вимог, що встановлені Правилами внутрішнього розпорядку, вимог встановлених нормативними документами, які повязані із правилами та обовязками Замовника, як особи, що навчається, дотримуватись Статуту Виконавця, наказів, рішень і розпоряджень щодо організації надання освітньої послуги.

3.1.3. Виконувати навчальний план за напрямом (спеціальністю), за яким він навчається.

3.1.4. Відвідувати всі види занять згідно навчального плану.

3.1.5. У встановлені строки складати іспити та заліки, ліквідувати академічні заборгованості сесії до початку наступного навчального семестру.

3.1.6. Не змінювати напряму (спеціальності) та (або) спеціалізації без погодження з Виконавцем.

3.1.7. Дбайливо та ощадливо ставитись до майна Виконавця.

3.1.8. Приступити до занять у термін встановлений графіком навчального процесу.

3.1.9. У п’ятиденний строк, у формі письмової заяви, інформувати Виконавця про неможливість продовжувати навчання. У випадку несвоєчасного повідомлення Замовником про відрахування з університету з будь-яких причин, плата за навчання за даний період нараховується.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. На погоджений з Виконавцем строк брати академічну відпустку.

3.2.2. Користуватись навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методичною та науковою літературою, навчальними й науковими приладами та устаткуванням на умовах, визначених Правилами внутрішнього розпорядку.

3.2.3. Брати участь у вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи.

4.ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна вартість освітньої послуги за весь період навчання становить___________________________________________________________________________________ ,

(сума прописом)

в тому числі: за перший рік навчання _________________________________________________________________________________________________;

(сума прописом)

за другий рік навчання ____________________________________________________________________________ ;

(сума прописом)

за третій рік навчання _____________________________________________________________________________ ;

(сума прописом)

за четвертий рік навчання ________________________________________________________________________________________________ .

(сума прописом)

4.2. Замовник вносить плату ______________________на розрахунковий рахунок Виконавця через

(готівкою, безготівково)

банківські установи, відповідно до зазначених реквізитів та у встановлені Договором терміни.

4.3. Терміни та порядок оплати вартості освітньої послуги:

4.3.1. щосеместру - вартість за навчальний семестр – шляхом передоплати за кожний відповідний семестр: до двадцять п’ятого серпня та до двадцять п’ятого січня відповідного календарного року;

4.3.2. щороку - вартість за кожний рік навчання (відповідно до п.4.1. даного Договору) – шляхом передоплати за кожний рік навчання: до двадцять п’ятого серпня відповідного календарного року;

4.3.3. одноразово - вартість за весь строк навчання – одноразово, шляхом передоплати:

до двадцять п’ятого серпня поточного року (в перший рік навчання);

4.3.4. щомісяця - вартість за місяць навчання – шляхом передоплати за кожний місяць навчання: до двадцять п’ятого числа кожного місяця, що передує звітньому. Щомісячна оплата за навчання можлива у будь-який період навчання (курс, семестр) окрім останнього семестру, оплата за який відбувається відповідно до п.4.3.1. цього Договору.

4.4. Зміна Замовником терміну та порядку внесення плати за надання освітньої послуги відбувається лише за погодженням із Виконавцем на підставі письмової заяви Замовника.

4.5. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і не може змінюватись, але у випадках передбачених чинним законодавством (видання та набрання чинності нових нормативно–правових актів), Виконавець має право збільшити розмір оплати з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції та цін (тарифів) на енергоносії. У даному випадку зміни у даний Договір вносяться односторонньо Виконавцем та оформлюються у вигляді Додаткової угоди з обов’язковими підписами усіх Сторін Договору.

4.6. Оплата за навчання проводиться в національній валюті України – гривні.

4.7. У разі дострокового припинення дії Договору (незалежно від підстав для припинення) у звязку з ненаданням Замовнику освітньої послуги – частина коштів, що були внесені Замовником як попередня плата, повертається.

4.8. У разі переводу Замовника в межах університету в порядку встановленому чинним законодавством на інший напрям (спеціальність) чи іншу форму навчання, залишок коштів може бути зарахований як оплата за навчання за новим напрямом (спеціальністю).

4.9. У разі пропусків занять з будь – яких причин протягом строку надання освітньої послуги – одержана плата за періоди пропусків не повертається.

4.10. У випадку надання Замовнику відпусток (академічних, для догляду за дитиною та ін.) сума коштів, внесених за навчання, зберігається. По закінченню відпустки залишок коштів зараховується.

4.11. У випадку відрахування та наступного поновлення Замовника між ним та Виконавцем укладається новий Договір, вартість навчання в якому встановлюється на момент його укладання.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобовязань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. Суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом узгодження, а при недосягненні згоди, - у встановленому законодавством порядку.

5.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за місцем знаходження Виконавця

.6. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Дія Договору припинення:

- за згодою сторін.

- якщо виконання стороною Договору своїх зобовязань є неможливим у звязку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

- за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов Договору.

- у разі відрахування Замовника – фізичної особи з навчального закладу згідно законодавства.

6.2. Дія Договору зупиняється у разі надання академічної відпустки Замовнику згідно із законодавством на весь строк такої відпустки.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до моменту відрахування Замовника згідно із наказом Виконавця.