• Название:

    Biznesti ba 1171 alau test dlya E 1178 311 M 11..


  • Размер: 0.16 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

«'3fоз'3fалмайтын м'3fлікті ба'3fалау кітабыны'3f» авторы? Л. Н.Тепман

«Орман» т'3fсінігіне не кіреді? '3fр т'3fрлі тірі организмдер, емдік ш'3fптер, са'3fырау'3f'3fла'3fтар, а'3fаштар

1'3fа'3fтарды'3f 1995ж '3fоз'3fалмайтын м'3fлік т'3fсінігінін орнына '3fандай т'3fсінік '3fолданыла бастады? «Негізгі '3fор»

Акциялар, облигациялар ж'3fне капитал салымдарыны'3f бас'3fадай т'3fрлеріне салынатын инвестициялар б'3fл портфельді

Ауыл шаруашылы'3fына ?атысты жерлерге мысал келтір? егінді жерлер, к'3fпжылды'3f егістік жерлер

Ауыл шаруашылы'3f немесе осы ма'3fсат'3fа арнал'3fан жерлер '3fалай аталады? ауыл шаруашылы'3f

'3fлемде '3fоз'3fалмайтын м'3fлік '3f'3f '3fы'3fын тіркеуді'3f екі ж'3fйесі бар Т'3fмендегіні'3f '3fайсысы к'3fрсет? англо-американды'3f, европалы'3f

Ба'3fалау ж'3fргізуге ?ажетті а'3fпарат к'3fзі? '3fоз'3fалмайтын м'3fлікке '3f'3f'3fылы мемлекеттік тіркеу органдары

Ба'3fалау '3f'3fныны'3f '3fорытындысын '3fолдану м'3fмкіндігі? ба'3fалауды'3f ма'3fсаты

Ба'3fалау процессі '3fанша сатыдан т'3fрады 3

Ба'3fалау процесіні'3f со'3f'3fы сатысы '3fалай аталады? ба'3fалау есеп-'3fисабын '3f'3fру

Ба'3fалаушы ж'3fмыс барысында ба'3fалайтын объектіні '3fана емес, сонымен '3fатар сол районды, ауылды, орналас'3fан жерін '3fарастыруды '3fай этапта ж'3fргізіледі? м'3fліметті жинау ж'3f не '3fайта '3f'3fру

Ба'3fалаушыны'3f негізгі ма'3fсаты болды не табылады? '3fзіндік ба'3fалау нысанын на'3fты аны'3fтау

Барлы'3f '3fимараттарды'3f '3fш негізгі топтарын ата? '3fндірістік, т'3fр'3fын '3fй, '3fо'3fамды'3f

Бас'3fа жо'3fар'3fы су объектісіні'3f гидравликалы'3f байланысы жо'3f, к'3fлемі бойынша '3fлкен емкс ж'3fне непроточенный жасанды суды '3fалай атаймыз? айшы'3fтал'3fан

Бекіністі'3f '3f'3fрамына не кіреді? Инженерлік-'3f'3fрылыс нысандары

Бекітілген форма'3fа байланысты барлы'3f '3fоз'3fалмайтын м'3fлік объектісіне ж'3fне '3fР территориясында '3fайталанбайтын ж'3fне индивидуалды не бекітілуі тиіс?кадастрлы'3f номері

Белгіленген шекарасы, аума'3fы, орналас'3fан жері, за'3fды'3f статусы ж?не тб мінездемесі мемлекеттік жер кадастырында ж'3fне бірігей мемлекет реестрде '3fоз'3fалмайтын м'3fлікке '3f'3f'3fы'3fы ж'3fне онымен келісім жасауда'3fы жер бетіні'3f б'3fлігі '3fалай аталады? жер учаскісі

Берілген ретте толтырылма'3fан '3f'3fжатты'3f эксплуатациялы'3f нысан'3fа '3fабылданбауы '3fандай топ'3fа жатады? Жетілмеген '3f'3fрылыс

Бечевник '3fзынды'3fы ?анша метр ? 3

Б'3fл за'3fмен бекітілген реттеу, шарт ж'3fне на'3fты ма'3fсаттарда '3fолдану'3fа шектеу Б'3fл жерді '3fолдануды'3f '3fандай бекітілуі? ма'3fсатты'3f

Б'3fгінгі к'3fні '3fолда бар а'3fшаны, м'3fлікті ж'3fне бас'3fа да заттарды, я'3fни капиталды '3fандай да бір '3fндірісті дамыту '3fшін ж'3fмсап, сол ар'3fылы келешекте пайыз т'3fрінде не бас'3fадай '3fлкен к'3fсіпкерлік табыс табу не болып табылады? Инвестиция

Б'3fгінгі к'3fні '3fолда бар а'3fшаны, м'3f лікті ж'3fне бас'3fа да заттарды, я'3fни капиталды '3fандай да бір '3fндірісті дамыту '3fшін ж'3fмсап, сол ар'3fылы келешекте пайыз т'3fрінде не бас'3fадай '3fлкен к'3fсіпкерлік табыс табу не болып табылады? инвестиция

Б'3fкіл ресейлік классификаторлы'3f негізгі '3fор '3fашан '3fалыптасты? 3 '3fа'3fтар 1993ж

'3fимарат, '3fимаратты? жабды'3fтар ,к'3fпжылды'3f ормандар ж'3fне де бас'3fа жермен тікелей байланысты м'3fліктер ,я'3fни т'3fра'3fты ж'3fне жерге мы'3fты орны'3f'3fан т'3fра'3fтарды не деп атаймыз? '3fоз'3fалмайтын м'3fлік

'3fимаратты'3f ж'3fне бекіністі'3f кадастырлы'3f номері '3fанша структуралы'3f д'3fрежесі бар? 3

'3fимаратты'3f '3f'3fрамына не кіреді? '3f'3fрылыс-архитуралы'3f нысандар

'3fимаратты'3f негізгі конструтивтік б'3fлігі не болып табылады? '3fабыр'3fа ж'3fне т'3fбе

Европалы'3f ж'3fйе неге негізделген? '3fоз'3fалмайтын м'3fлік '3f '3f'3fы'3fыны'3f мемлекеттік гарантия'3fа

Егер '3fор'3fауды'3f, экологиялы'3f ж'3fне тб к'3fрсетілсе ж'3fне су объектілері мемл Ж'3fне муниципалды'3f меншікте болса, онда ол? жалпы '3fолданысты'3fы

Елден тыс жердегі осы ел азаматтары немесе '3fкімет алатын активтер дегеніміз не? шетелдік инвестициялар

Есеп-'3fисапты '3f'3fру кезенінде '3fанша сатыдан т'3fрады? 3

Жа'3fадан жасал'3fан '3fосымша '3f'3fнны'3f, я'3fни таза табысты'3f инвестиция к'3fзі оны'3f пайдаланылмай са'3fтал'3fан бір б'3fлігі дегеніміз не? инвестиция к'3fзі

Жасанды к'3fпжылды'3f к'3fшеттерді'3f б'3fкіл т'3fрін '3fарастыратын б?лім? К'3fпжылды'3f к'3fшеттер

Жер адамзатты'3f анасы , ал оны'3f '3fкесі деген с'3fзді кім айтты? Уильям Петти

Жер нары'3fты'3f '3fатынастарыны'3f '3fлемдік т'3fжірибесіндегі бірінші '3fауіп не деп аталады? латифундий

Жер участкісі орналас'3fан жерін алты позиция бойынша бірігей аны'3fтауды '3fамтамасыз ететін санды'3f код дегеніміз? кадастірлік номер

Жерге біріккен немесе '3fимарат пен '3f'3fрылыста орналастырыл'3fан '3f оз'3fм'3fлікті'3f ажырамайтын б'3fлігі болып табылатын жылжымалы б'3fйым не деп аталады? фиксчерс

Жерді '3fолдануды'3f ж'3fне экономикалы'3f ортаны'3f на'3fты н'3fс'3fасыны'3f ара'3fатынасыны'3f н'3fтижесі не деп аталады? ситус

Жиынты'3f тозу дегеніміз не? физикалы'3f функционалды ж'3fне сырт'3fы пішінні'3f ескеруімен байланысты к'3fсіпорынны'3f '3f'3fнын жо'3f алту

Ж'3fнделген '3f'3fнына '3fара'3fанда а'3fымда'3fы '3f'3fрылысты'3f ремотына кеткен шы'3fыны аз '3fандай тозу болып табылады? жойылатын физикалы'3f тозу

Ж'3fмыс графигі, а'3fпарат к'3fзі ж'3fне жинау т'3fсілі, о'3fан кеткен шы'3fындар '3fай этапта аны'3fталады? ж'3fмыс жоспарын '3f'3fру

Ж'3fмыс графигі, а'3fпарат к'3fзімен оны жинау т'3fсілі, о'3fан кеткен шы?ындар, ба'3fалау методологиясы, ба'3fалаушыны'3f сыйа'3fысы '3fай т'3fрге жатады? Ба'3fалау методологиясы

Инвестиция '3fзіні'3f арналымы немесе алын'3fан ма'3fсаты бойынша '3fанша'3fа б'3fлінеді? 3

Инвестициялы'3f '3fызметті'3f ма'3fсаты т'3fрлі н'3fтижесінде к'3fсіпкерліктен не алу болып табылады? табыс ж'3fне процентИнвестиция '3fанша'3fа б'3fлінеді? 3

Инвестициялы'3f '3fызметті'3f ма'3fсаты т'3fрлі н'3fтижесінде к'3fсіпкерліктен не алу болып табылады? табыс ж'3fне процент

Инвестициялы'3f саясатты'3f '3fанша басты ба'3fыттары бар? 3Инвестиция '3fзіні'3f арналымы немесе алын'3fан ма'3fсаты бойынша '3fанша'3fа б'3fлінеді? 3Инвестициялы'3f '3fызметті'3f ма'3fсаты т'3fрлі н'3fтижесінде к'3fсіпкерліктен не алу болып табылады? табыс ж'3fне процент

Инвестиция '3fанша'3fа б'3fлінеді? 3

Инвестициялы'3f саясатты'3f '3fанша басты ба'3fыттары бар? 3Коммерциялы'3f т'3fжірибеде инвестицияны'3f келесі т'3fрлері '3fанша деседі? 3Елден тыс жердегі осы ел азаматтары немесе '3fкімет алатын активтер дегеніміз не? шетелдік инвестицияларИнвестиция '3fзіні'3f арналымы немесе алын'3fан ма'3fсаты бойынша '3fанша'3fа б'3fлінеді? 3'3fандай да болса шаруашылы'3f ж'3fргізуші субъектіні'3f жалпы шаруашылы'3f '3fызметіні'3f ажыратылмайтын б'3fлігі дегеніміз не? инвестициялы'3f '3fызмет

Классификацияны'3f объектілері болып не табылады? к'3fптеген зерттелінетін элементтер ('3f'3fрылыс,'3fимараттар тб)

Классификацияны'3f т'3fсілдері? иерахиялы'3f,фасеттік

Коммерциялы'3f т'3fжірибеде инвестицияны'3f келесі т'3fрлері '3fанша деседі? 3

К'3fп жылды'3f егістерге не жатады? ба'3fтар, ж'3fзімдіктер ж'3fне тб

К'3fп жылды'3f егістерді'3f техникалы'3f '3fнімдерді'3f тауарлы '3fолданыс'3fа т'3fсінуіні'3f жасын ата? 3-10

К'3fпжылды'3f егістерді'3f техникалы'3f '3fнім т'3fрлеріне не жатады? чай, хмель, тунга, каучук

'3fалпына келтіру '3f'3f ны дегеніміз не? б'3fрын аны'3fтал'3fан негізгі '3fаржыларды '3fазіргі талаптар'3fа сай '3fайта '3fндіру '3f'3fны

'3fалпына келтрілген ба'3fаны'3f жо'3fалуы? '3fалыпты физикалы'3f тозу

'3fандай да болса шаруашылы'3f ж'3fргізуші субъектіні'3f жалпы шаруашылы'3f '3fызметіні'3f ажыратылмайтын б'3fлігі дегеніміз не? инвестициялы'3f '3fызмет

'3fоз'3fалмайтын м'3fлік ба'3fалау процесі ба'3fалаушыдан не талап етеді? К'3fп санды'3f факторлы'3f анализді'3f ж'3fргізілуі

'3fоз'3fалмайтын м'3fлік '3f'3f'3fы'3fын тіркеуді'3f басты мемлекеттік реестрі ж'3fне оны'3f жал'3fыз а'3fпаратыны'3f '3fайнар к'3fзі болып табылатын не? '3f'3f'3fы'3fты'3f кадастр

'3fоз'3fалмайтын м'3fлік '3f'3f'3fы'3fыны'3f объектілеріні'3f мемлекеттік тіркеу ж'3fне онымен келісім жасауда тіркеу объектілері '3fанша'3fа б'3fлінеді? 3

'3fоз'3fалмайтын м'3fлік сату келісімінде келісілмеген болып не табылады? Егерде келісім м'3fтінінде '3fоз'3fалмайтын м'3fлік ба'3fасы к'3fрсетілмесе

'3fоз'3fалмайтын м'3fлік тауарын '3fанша т'3fрге сипаттаймыз ж'3fне оларды ата? санды'3f, сапалы'3f, '3fр т'3fрлілігі

'3fоз'3fалмайтын м'3fлікті ба'3fалау '3fанша топ'3fа біріктірілген? 3

'3fоз'3fалмайтын м'3fлікті ба'3fалауда '3fанша т'3fсіл '3fолданылады? 3 т'3fсіл

'3fоз'3fалмайтын м'3fлікті ба'3fалауда тозуды б'3fлу жолы ар'3fылы '3fанша негізгі т'3fрі аны'3f талады ж'3fне олрады ата? физикалы'3f, функцоналды'3f, ішкі

'3fоз'3fалмайтын м'3fлікті ба'3fалауда'3fы '3fорытынды документ ба'3fалау '3fорытындысы

'3fоз'3fалмайтын м'3fлікті'3f эксплуатациялы'3f кіруінен ж'3fне бітуінен бастап ая'3fталма'3f ан процестерді'3f '3fмір с'3fруі не деп аталады? '3fмірлік цикл

'3fоз'3fалмайтын м'3fлікті'3f басты б'3fлігі? Негізгі '3fор

'3fоз'3fалмайтын м'3fлікті'3f концепцияларын ата? географиялы? ,экономикалы'3f, занды'3f ,'3fлеуметтік

'3fоз'3fм'3fлікті'3f физкалы'3f сипаттамасын '3f'3fрылыс материалдарын ,к'3fлемін , орналас'3fан жерін ,климатын ж'3fне де бас'3fа да параметрлерін бейнелейтін концепция не деп аталады? географиялы'3f

'3fоз'3fм'3fлікті'3f бірнеше объектілерді'3f бірдей '3fасиеттермен '3f дістеріне байланысты, соны'3f ішінде '3f'3fсасты'3fы мен айырмашылы'3fтарына байланысты б'3fлінуі не деп аталады? '3fоз'3fалмайтын м'3fлік классификациясы

'3fолдану аясы бойынша барлы'3f аз объектілер» '3fандай екі топ'3fа б'3fлінеді? жалпы ж'3fне арнайы

'3fР Президентіні'3f «'3fоз'3fалмайтын м'3fлікті тіркеу '3f'3f'3fы'3fы ж'3fне онымен келісім жасау» '3fай жылы '3fабылданды? 1993 ж 3 желто'3fсан

'3f'3fнды аны'3fтауда ж'3fргізілетін '3fрекетті'3f жал'3fасуы 8сатыдан т'3fрады, ол не? ба'3fалау процессі

'3f'3fрылыс – '3fимараттарыны'3f '3fызмет ету мерзімі? 3-200

'3f'3fрылыс – '3fимараттарыны'3f '3fызмет ету мерзімі? 3-200ж

Ма'3fсатына '3fарай '3fР жер '3fоры '3fанша категория'3fа б'3fлінеді? 3

Материалды'3f негізгі '3fор'3fа не жат'3fызамыз? '3fимарат, к'3fлік, '3fор'3fаныс, транспорт, к'3fпжылды'3f к'3fшеттер, азы'3f-т'3fлік

М'3fлімет жинау, берілген м'3fліметтерді толы'3fтыр'3fанда тексеру '3fайта '3f'3fру, '3fай т'3fрге жатады? м'3fліметті жинау ж'3fне '3fайта '3f'3fру

М'3fлік болатын ашы'3f ж'3fне б'3fсеке нары'3fында'3fы сату ба'3fасы не деп аталады? нары'3fты'3f '3f'3fн

М'3fлікті'3f ба'3fалау '3fорытындысынан т'3fратын '3f'3fжат, ол ба'3fалаудан клиентке беріледі? ба'3fалау '3fорытындысы

Негізгі '3fор'3fа не жат'3fызамыз? Шы'3fарылатын , шы'3fарылмайтын

Объектіні'3f иденфикациясы, ба'3fалауды'3f ма'3fсаты, ба'3fалауды'3f уа'3fыты, ба'3fалау шы'3fармашылы'3fыны'3f т'3fрі, '3fай т'3fрге жатады? есепті '3f'3fру

Орман таби'3fи объект ретінде '3fандай '3fш негізгі '3fмірлік функциялар ат'3fарады? экологиялы'3f, экономикалы'3f, '3fлеуметтік

'3fмірлік циклді'3f стадияларын ата? формирование ,эксплутация, смена, снос

'3fмірлік циклді'3f стадияларын ата? '3f?ру, эксплутация, смена, снос

'3fнерк'3fсіпке, '3f'3fрылыс'3fа, ауыл шаруашылы'3fына ж'3fне та'3fы да бас'3fа салаларында'3fы шаруашылы'3f субъектілеріне м'3fліктей, заттай, сондай-а'3f а'3fша '3fаражаты т'3fрінде салынып, ол шаруашылы'3fты ары '3fарай '3fркендетіп дамыту '3fшін ж'3fмсалынатын шы'3fындарды'3f жиынты'3fын не деп атаймыз? инвестиция

'3fнерк'3fсіпке, '3f'3fрылыс'3fа, ауыл шаруашылы'3fына ж'3fне та'3fы да бас'3fа салаларында'3fы шаруашылы'3f субъектілеріне м'3fліктей, заттай, сондай-а'3f а'3fша '3fаражаты т'3fрінде салынып, ол шаруашылы'3fты ары '3fарай '3fркендетіп дамыту '3fшін ж'3fмсалынатын шы'3fындарды'3f жиынты'3fын не деп атаймыз? инвестиция

'3fнерк'3fсіпке, '3f'3fрылыс'3fа, ауыл шаруашылы'3fына ж'3fне та'3fы да бас'3fа салаларында'3fы шаруашылы'3f субъектілеріне м'3fліктей, заттай, сондай-а'3f а'3fша '3fаражаты т'3fрінде салынып, ол шаруашылы'3fты ары '3fарай '3fркендетіп дамыту '3fшін ж'3fмсалынатын шы'3fындарды'3f жиынты'3fын не деп атаймыз? инвестиция

Практикалы'3f '3fасиеті ма'3fызды '3fажетті объектілерді'3f сипаттамасы ж'3fне топтастыру немесе б'3fлісу негізіндегі '3fызмет не деп аталады? классфикацияны'3f белгілері Инвестициялы'3f саясатты'3f '3fанша басты ба'3fыттары бар? 3Коммерциялы'3f т'3fжірибеде инвестицияны'3f келесі т'3fрлері '3fанша деседі? 3Елден тыс жердегі осы ел азаматтары немесе '3fкімет алатын активтер дегеніміз не? шетелдік инвестицияларИнвестиция '3fзіні'3f арналымы немесе алын?ан ма'3fсаты бойынша '3fанша'3fа б'3fлінеді? 3'3fандай да болса шаруашылы'3f ж'3fргізуші субъектіні'3f жалпы шаруашылы'3f '3fызметіні'3f ажыратылмайтын б'3fлігі дегеніміз не? инвестициялы'3f '3fызметИнвестициялы'3f '3fызметті'3f ма'3fсаты т'3fрлі н'3fтижесінде к'3fсіпкерліктен не алу болып табылады? табыс ж'3fне процентИнвестиция '3fанша'3fа б'3fлінеді? 3

Инвестициялы'3f саясатты'3f '3fанша басты ба'3fыттары бар? 3

Инвестиция '3fзіні'3f арналымы немесе алын'3fан ма'3fсаты бойынша '3fанша'3fа б'3fлінеді? 3Инвестициялы'3f '3fызметті'3f ма'3fсаты т'3fрлі н'3fтижесінде к'3fсіпкерліктен не алу болып табылады? табыс ж'3fне процентИнвестиция '3fанша'3fа б'3fлінеді? 3Та'3fайындалу т?рлері бойынша инвестиция '3fанша т'3fрге б'3fлінеді? 3Та'3fайындалу т?рлері бойынша инвестиция 2 т'3fрге б'3fлінеді Соларды ата? на'3fтылы'3f, '3fаржылы'3f

Тауар сия'3fты жер саныны'3f бірлігін '3fлшеу '3fалай аталады? квадраттік метр, сотка, гектар

Тауарды а'3fшалы'3f т'3fсілге тез ж'3fне жо'3fалтпай айналдыру не деп аталады? '3fоз'3fалмайтын м'3fлік '3fтімділігі

Тауарды а'3fшалы'3f т'3fсілге тез ж'3fне жо'3fалтпай айналдыру не деп аталады? '3fоз'3fм'3fлік '3fтімділігі

Тозу де'3fгейіне '3fарай '3fанша '3fдіске б'3fлінеді? 3

Тозу кезінде бол'3fан шы'3fындар есебінен ба'3fала'3f'3fны '3fай т'3fсілде '3fолданылады? шы'3fын т'3fсілі

Т'3fр'3fын '3fйлер '3fалаларды 4 негізгі категория'3fа бірігеді Соларды ата? престиждік, массалы'3f, т'3fрт этажды'3f, элиттік

Уа'3fытша емес т'3fру'3f а арнал'3fан '3fимарат? т'3fр'3fын '3fй

'3fйымдастырыл'3fан жоспарда орман '3fш б'3fліктен т'3fрады '3fандай? орманды жер '3fоры, орман '3fорына кірмейтіндер, а'3f ашты б'3fталы '3fсімдіктер

Физикалы'3f б'3fзылулардан, функциялары ескіруден ж'3fне '3fр т'3fрлі сырт'3fы факторлардан болатын к'3fсіпорын м'3fлкі '3f'3fныны'3f т'3fмендеуі '3fалай аталады? тозу

Физикалы'3f тозу дегеніміз не? элементті'3f бастап'3fы '3fасиеттеріні'3f жо'3fалуына байланысты м'3fлікті'3f '3f '3fныны'3f азаюы

Физиологиялы'3f,психологиялы'3f,интеллектуалды'3f ж'3fне бас'3fа да адамдарды'3f '3fажеттілігін '3fана'3fаттандыратын концепция не деп аталады? '3fлеуметтік

Физиологиялы'3f,психологиялы'3f,интеллектуалды'3f ж'3fне бас'3fа да адамдарды'3f '3fажеттілігін '3fана'3fаттандыратын концепция не деп аталады? '3fлеуметтік концепция

Функционалды тозу дегеніміз не? '3fзіні'3f тікелей ба'3fытталуы бойына пайдалану '3fабілетіні'3f жо'3fалуына байланысты м'3fлік '3f'3f ныны'3f азаюы

Функционлды'3f '3fажеттілігі т'3fр'3fысынан '3fажетті стандарт'3fа сай еместігі? функционалды'3f тозу