• Название:

    Рекомендована література


  • Размер: 0.19 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Література з української мови за професійним спрямуванням:

підручники і посібники

Жирним шрифтом виділені основні підручники з української мови професійного спрямування, звичайним – додаткові посібники, курсивом – книги для додаткового читання і загального розвитку.

1.Антисуржик / за ред. О. Сербенської. — Львів: Світ, 1994. – 149 с.

2.Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. 5-е вид., перероб. і доп. – К.: Книга, 2010. – 252 с.

3.Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

4.Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 476 с.

5.Ботвина Н.В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі): Навчальний посібник. 3-є вид., доп. та перероб. – К.: АртЕк, 2001. – 280 с.

6.Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. та перероблене. – К.: АртЕк, 2002. – 208 с.

7.Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1998.

8.Брус М.П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей, Івано-Франківськ: Типовіт, 2004.– 205 с.

9.Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова українська мова: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

10.Волкотруб Г.Й., Венцковський А.М. Українська ділова мова. – К.: МАУП, 2003. – 156 с.

11.Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 208с.

12.Галузинська Л.І., Науменко Н.В., Колосюк В.О. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. / Л.І.Галузинська, Н.В.Науменко, В.О.Колосюк. – К.: Знання, 2008. – 430 с.

13.Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К. 2002. – 398 с.

14.Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

15.Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. – К.: Міжнародна агенція BeeZone, 2004. – 336 с.

16.Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.

17.Ділова українська мова: Навч. посібник / О.Д.Горбул, Л.І.Галузинська, Т.І.Ситнік, С.А.Яременко; За ред. О.Д.Горбула. – 6-те вид., випр. – К.: Т-во Знання, КОО, 2007. – 222с.

18.Діловий етикет. Етика ділового спілкування. К.: Альтерпрес, 2003. – 368с., іл. – (Бібліотека ділової людини).

19.Жайворонок В.В. та ін. Українська мова в професійній діяльності: Навч. посібник / В.В.Жайворонок, В.М.Бріцин, О.О.Тараненко. – К.: Вища школа, 2006. – 431 с.

20.Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк. ТОВ ВКФ БАО, 2004. – 480с.

21.Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене.– Х.: Торсінг, 2002.

22.Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування. Навч. посібник, 2-е вид, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

23.Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, 2004 р.

24.Караванський С. До зір крізь терня, або хочу бути редактором. Львів: БаК, 2008. – 120 с. (про культуру мовлення, вибір слова і редагування)

25.Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. – М., 1994.

26.Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей. – К., 1996.

27.Кисіль Г.Г. Культура сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: Міленіум, 2005.

28.Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч. посібник. – 3-тє вид., стереотипне. – Суми: Університетська книга, 2005.

29.Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 496с.

30.Коваль А. Культура ділового спілкування: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

31.Корніяка О. Мистецтво ґречності: Чи вміємо себе поводити? – К.: Либідь, 1995. – 94 с.

32.Культура мови на щодень / За ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1997. – 138 с.

33.Культура української мови: Довідник / С.Я.Єрмоленко, Н.Я.ДзюбишинаМельник, К.В.Ленець та ін.; За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990.– 304 с.

34.Мамрак А.В., Шаров О.І. Українська ділова мова: комп’ютерна версія: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с.

35.Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. Навч. посібник. 2-е вид. К.: Каравела, 2005. – 352 с.

36.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посібник. – К.: ВЦ Академія, 2007. – 360 с.

37.Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-тє, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2008. – 592с.

38.Молдованов М., Сидорова Г. Сучасний діловий документ: Зразки найвживаніших документів українською мовою. – К., 1992.

39.Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Харків: Акта, 1997. – 192 с.

40.Паламар Л., Кацавець Г. Мова ділових паперів. Практичний посібник. – К., 2000.

41.Палеха Ю.І. Ділова етика: Навчальний посібник. – 4- е вид. – К: Вид-во Європейського ун-ту, 2002. – 180с.

42.Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.

43.Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє видання. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 256 с.

44.Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

45.Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. – К., 1993.

46.Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посібник. – 4-те вид., випр. – К.: МАУП, 2001. – 256 с.

47.Поуст Емілія. Американський етикет. Мистецтво розмови. – К., 1993.

48.Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 291 с.

49.Росінська О.А. Культура сучасної української мови. Довідник для всіх. – Донецьк: ТОВ ВКФ БАО, 2009. – 448 с.

50.Сагач Г., Мартиненко В. Мистецтво ділового спілкування. – К., 1991.

51.Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. / За ред. канд. філол. наук Г.Л.Вознюка. – К.: Знання, 2010. – 211 с.

52.Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділових людей / Уклад. Н.Г.Горголюк, І.А.Казімірова: За ред. В.М.Бріцина.– К.: Довіра, 2007. – 687 с.

53.Томаш Іржі. Мистецтво говорити. – К., 1989.

54.Томаш Іржі. Як удосконалювати самого себе. – К., 1984.

55.Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень / М.Д.Гінзбург, І.О.Требульова, С.Д.Левіна, І.М.Корніловська; За ред. М.Д.Гінзбурга. – 2-ге вид., виправлене і доповнене. – К.: Фірма ІНКОС, Центр навчальної літератури, 2007. –627с.

56.Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: навч. посібник / Т.В.Симоненко, Г.В.Чорновол, Н.П.Руденко. – К.: ВЦ Академія, 2009. – 272 с.

57.Українська мова у ХХ столітті: історія лінгвоциду / За ред. Л.Масенко. – К., 2005.

58.Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ БАО, 2008. – 480 с.

59.Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – стереотип. вид. – К.: Наук. думка, 2004. – 240 с.

60.Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2004. – 280 с.

61.Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб.– 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Вікар, 2003. – 224 с.

62.Шевчук С. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – 6-те вид., випр. і допов. – К.: Алерта, 2008. – 301 с.

63.Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. 3-тє вид. – К.: Видавництво Арій, 2007. – 448 с.

64.Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посіб.– К.: Атіка, 2005.

65.Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. – К.: Літера, 1999. – 108 с.

66.Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник. За програмою МОНУ. 4-те видання. – К : Алерта, 2014. – 696 с.

67.Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. – Вид. 2е. – Київ: Лібра, 2003. – 416 с.

Словники загальні

1.Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.: Перун, 2003. – 1440 с. + CD

2.Новий тлумачний словник української мови: В 4-х томах / Укл. В.В. Яременко, О.Сліпушко. – В 3-х т. – К.: Аконіт, 2004.

3.Полюга Л.М. Словник українських синонімів і антонімів / НАН України; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. — К. : Довіра, 2007. — 575 с.

4.Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів :Фенікс,1996. – 224с.

5.Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. — К. : Освіта, 2008. — 320 с.

6.Фразеологічний словник української мови / Укл. В.М. Білоноженко, В.О. Винник, І.С. Гнатюк та ін. – К.: Наук, думка, 1999. – Т.І. – 528 с.; Т. ІІ. – 984 с.

7.Нові слова та значення: словник / Ін-т укр. мови НАН України; уклали: Л.В.Туровська, Л.М. Василькова. – К.: Довіра, 2009. – 271 с.

8.Українсько-російський словник наукової термінології: Близько 100 000 термінів і термінів-словосполучень / НАН України; Інститут української мови. Комітет наукової термінології / Л.О. Симоненко (заг.ред.), М.П. Годована (уклад.). — К. ; Ірпінь : Перун, 2004. — 403 с.

9.Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 слів і словосполучень / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк; За ред. Л.І.Шевченко – К.: Арій, 2008. – 672 с.

10.Карачун В.Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: понад 300000 слів. – К.: Криниця, 1999. – 524 с.

11.Лозова Н.Є. Дзвона чи дзвону? або –а (-я) чи –у (-ю) в родовому відмінку: Словник-довідник / Н.Є. Лозова, В.Б. Фридрак. – К.: Наук. думка, 2007. – 168 с.

12.Орфоепічний словник української мови: В 2 т. / Уклад.: М.М. Пещак, В.М. Русанівський, Н.М. Сологуб, В.В. Чумак, Г.М. Ярун. – К.: Довіра, 2001.

13.Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – 3 тє вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 367 с.

14.Полюга Л.М. Словник українських морфем: понад 45 000. / Л.М.Полюга. – Вид. 3є, допов. і випр. – К.: Довіра, 2009. – 554 с.

15.Лучик А.А. Російсько- український та українсько-російський словник еквівалентів слова. – К.: Довіра, 2004. – 495 с.

Словники з української мови за професійним спрямуванням

1.Євтушенко Л.І., Гнатюк І.М., Міхненко Н.Ф., Шевченко Н. О., Шпак Н.А. Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики = Англо-украинско-русский тематический словарь деловой лексики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Людмила Іванівна Євтушенко (заг. ред.). — 2 вид., доп. — К. : Фірма ІНКОС, 2009. — 392 с.

2.Олійник О.Б. Словник ділової людини (Російсько-український) / Академія наук вищої школи України. — К. : Слов’янський клуб, 1996. — 448 с.

3.Російсько-український словник ділової мови / Уклад. О.Мокровольський, О. Шокало. – 3тє вид., випр. і доп. – К.: Редакція журналу Український світ, 1992. – 302 с.

4.Російсько-український словник-довідник Порадник ділової людини / Уклад. О.М.Коренга та ін. – К.: Основи, 1995. – 320 с.

5.Складні випадки перекладу: Словник-довідник для студентів, які вивчають курс Ділове українське мовлення / Державна академія легкої промисловості України / О.Ф. Пінчук (упоряд.), І.Я. Дзира (упоряд.). — К., 1996. — 32 с.

6.Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини: Короткий словник бізнесмена. — К.: Криниця, 1999. — 199 с.

7.Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. – К.: Знання, 2004. – 367 с.

8.Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування) = Русско- украинский словарь (сфера делового общения) / А.А.Тараненко, В.М.Брицын / Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. 2 вид., випр. і доп. — К. : Основа, 1999. — 398 с.

9.Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини: 15 000 слів. / Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу / П.Г. Зеленський (уклад.), О.П.Зеленська (уклад.). — 1 вид. — К., 1998. — 560 с.

10.Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи / С.В.Шевчук. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К.: Вища школа, 2008. — 487 с.

ПРОФЕСІЙНІ СЛОВНИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

1.Англійсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. – Львів. – 1995.

2.Англійсько-український словник з програмування і математики = English-Ukrainan distionary of programming and mathematics: Above 22 000 terms: Понад 22 000 термінів / Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації / Мирослав Іванович Кратко (укл.). — Луцьк: Надстир’я, 1998. — 640 с.

3.Бурковський Ю. Англо-український словник з комп’ютерної, аудіо- та відеотехніки: У 2-х частинах. – Чернівці. – 1991.

4.Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови: Термінологія процесових понять. — К., 1997.

5.Гейченко В.В., Завірюхіна В.М., Зеленюк О.О., Коломієць В.Г., Кратко М.І. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / НАН України. Комітет наукової термінології; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні / Ю.О.Митропольський (ред.). — К.: Наукова думка, 1998. — 888 с.

6.Гнатишена І.М., Кияк Т. Р. Словник інтернаціональних терміноелементів грецького та латинського походження в сучасній термінології. — К. : КМ Academia, 1996. — 203 с.

7.Іваницький Р.В., Кияк Т.Р. П’ятимовний тлумачний словник з інформатики. — К., 1995. — 372 с.

8.Карачун В.Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: понад 300000 слів. – К.: Криниця, 1999. – 524 с.

9.Коллін С.М.Г. Англо-український словник комп’ютерних термінів: Понад 10000 термінів / В.В.Воробйов (пер. з англ.). — Х.: Книжкове рекламне агентство РА, 2002. — 480 с.

10.Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем / укладачі: Козловська С.С., Поліщук Н.М. – К., 2004. – 60 с.

11.Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки: Понад 15000 термінів / О.Р.Микитюк (лінгв. ред.). — Львів : СП БаК, 1995. — 304 с.

12.Перехрест В.І. Російсько-український словник з математики, фізики та інформатики: 46 000 термінів / Дніпропетровський національний ун-т. — К.: Довіра, 2008. — 685 c.

13.Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування. — 2-ге вид., доп. і доопр. — К.: СофтПрес, 2007. — 824 с.

14.Сіренко Г.О. Тлумачний словник наукових термінів з буквою Ґ [текст]: Близько 8000 термінів / Г.О. Сіренко, О.В. Кузишин. – Івано-Франківськ: [Третяк І.Я.], 2007. – 317 с.

15.Українсько-російський словник наукової термінології: Близько 100 000 термінів і термінів-словосполучень / НАН України; Інститут української мови. Комітет наукової термінології / Л.О.Симоненко (заг.ред.), М.П.Годована (уклад.). — К. ; Ірпінь : Перун, 2004. — 403 с.

16.Шило Н. Російсько-український словник: Термінологічна лексика. – К.: Видавничий центр Просвіта, 2004. – 211 с.