• Название:

    Рекомендована література


  • Размер: 0.07 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Рекомендована література

з курсу «Практична стилістика української мови»

Базова

1.Антисуржик : посібник / За заг. ред. О.Сербенської. — Львів : Світ, 1994. — 152с.

2.Антоненко-ДавидовичБ.Д. Як ми говоримо / Б.Д. Антоненко-Давидович. — К. : Либідь, 1991. — 256с. (Можна використовувати й інші видання.)

3.БабичН.Д. Основи культур мовлення : навчальний посібник / Н. Д. Бабич.— Львів : Світ, 1990. — 232 с.

4.БабичН.Д. Практична стилістика і культура української мови : навчальний посібник / Н. Д. Бабич. — Львів : Світ, 2003. — 431 с.

5.БотвинаН.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: навчальний посібник / Н. В. Ботвина. — К.: АртЕк, 1999. — 264 с.

6.Ващенко В. С. Стилістичні явища в українській мові / В.С.Ващенко. — Х.: Вид-во Харк. ун-ту. — 228 с.

7.Волкотруб Г. Й. Практична стилістика української мови : навч. посібник / Г.Й.Волкотруб. — Тернопіль : Видавництво «Підручники і посібники», 2008. — 256 с.

8.ДудикП.C. Стилістика української мови : навчальний посібник / П.С.Дудик. — К.: Видавничий центр Академія, 2005. — 368с.

9.ЄрмоленкоС.Я. Нариси з української словесності (Стилістика та культура мови) / С.Я.Єрмоленко. — К. : Довіра, 1999. — 435 с.

10.КовальА.П. Культура української мови / А.П.Коваль. — К. : Наук. думка, 1966. — 192с.

11.КравецьЛ.В. Стилістика української мови: Практикум: Навч. посіб. / За ред. Л.І.Мацько. – Вища шк., 2004. – 199с.

12.Культура української мови : довідник / За ред. В.М.Русанівського. — К.: Либідь, 1990. — 304 с.

13.Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / Олена Курило. — К. : Вид-во Соломії Павличко Основи, 2004. — 303 с.

14.МацькоЛ.І. Стилістика української мови : підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько; за ред. Л.І.Мацько. — К. : Вища шк., 2003. — 462с.

15.Мова і час: Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови. — К., 1977.

16.Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. — К., 1976.

17.ПономарівО.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради : навч. посібник/ Олександр Пономарів. — К. : Либідь, 2001. — 240с.

18.ПономарівО.Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / Олександр Пономарів. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. — 248 с. (Також інші видання.)

19.РізунВ.В. Літературне редагування : підручник. — К.: Либідь, 1996. — 240с.

20.Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. — Львів : Фенікс, 1996. — 368 с.

21.Сучасна українська літературнна мова. Стилістика / за ред. І. К. Білодіда. — К., 1973.

22.Усне побутове літературне мовлення. — К., 1970.

23.Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української літературної мови / І.Г.Чередниченко. — К., 1962.

Допоміжна

1.БабичН.Д. Сила мовленого слова: Науково-публіцистичні нариси з культури української мови / Н. Д. Бабич. — Чернівці : Рута, 1996. — 176 с.

1.БойкоН.І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти : монографія / Н. І. Бойко. — Ніжин, 2005.

2.Ващенко В. С. Стилістика речення в українській мові : навч. посібник з стилістичного синтаксису / В. С. Ващенко. — Д., 1968.

3. Ващук В. О. Важкі випадки вираження присудка і його стилістичні особливості/ В.О.Ващук // УМЛШ. – 1970. – № 12.

4. ВирганІ.О. Російсько-український словник сталих виразів / І.О.Вирган, М.М.Пилинська. — Х. : Прапор, 2000. — 864с.

5.Взаємодія усних і писемних стилів / відп. ред. М.М.Пилинський. — К.: Наук. думка, 1982. — 180 с.

6.ГоловащукС.І. Російсько-український словник сталих словосполучень / С.І.Головащук.. — К. : Наук. думка, 2001. — 640с.

7.ГоловащукС.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С.І.Головащук. — К. : Наук. думка, 2004. — 448с.

8.ГоловащукС.І. Українське літературне слововживання : словник-довідник / С.І.Головащук. — К.: Вища шк., 1995. — 319с.

9.Іваненко З. І. Односкладні реченя як синонімічні паралелі двоскладних / З.І.Іваненко // УМЛШ. – 1985. – № 8.

10.КалашникВ.С. Українсько-російські синтаксичні паралелі: Труднощі перекладу / В.С.Калашник, Ж.В.Колоїз.— Х. : Прапор, 2003. — 112с.

11.КалашникВ.С. Українсько-російський словник наголосів / В.С.Калашник, Л.Г.Савченко. — Х. : Кравела, 1997. — 112 с.

12.Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навчальний посібник / А. О. Капелюшний. – Львів, 2005. – 304 с.

13.КапелюшнийА.О. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста / А.О.Капелюшний. — Львів : ПАІС, 2002. — 576 с.

14.КараванськийС. Секрети української мови : науково-популярна розвідка з додатком словничків репресованої та занедбаної української лексики / С.Караванський. — К. : УКСП Кобза, 1994. — 152 с.

15.КараванськийС. Російсько-український словник складної лексики / Святослав Караванський. — Львів : БаК, 2006. — 526 с.

16.НепийводаН.Ф. Сам собі редактор. Порадник з української мови / Н.Ф.Непийвода. — К.: Укр. книга, 1998. — 236 с.

17.Орфоепічний словник / укладач М.І.Погрібний. — К. : Рад. шк., 1984. — 629с.

18.Чабаненко В. А. Основи мовної експресії / В.А.Чабаненко. — К., 1984.

19.Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання / Є. Д. Чак. — К. : А.С.К., 1998. — 272 с.

15. Інформаційні ресурси

http://www.slovnyk.net/

http://aphorism.org.ua/

http://www.rozum.org.ua