• Название:

    Новый документ в формате RTF (3)


  • Размер: 0.05 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Соы кезде елімізде секталарды арбауына тсіп, отбасынан айырылып, мірмен ерте оштасып жатан жандар саны крт суде. азастандаы аталмыш аымдарды дстрлі емес болып аталатын себебі, оларды мемлекет аумаында пайда боланына за уаыт бола ойан жо жне оларда дстрлі конфессиялара тн емес белгілер жеткілікті. Олар:

«Бахаи» – Ирак пен Иранда ХІХ асырды ортасында пайда болан, заманауи космополитикалы дін. Бахаизм ілімі мсылманды баббиттер тайпасыны негізінде пайда болан. Іс жзінде ислам мен бахаизм арасындаы алшатыты кп екендігі соншалы, «Бахаи» з ауымдастыын жеке-дара ілім, лемдегі е аии дін ретінде санайды. Барлы дстрлі емес культтер сияты, «Бахаиге» де Батыс пен Шыысты діни дстрлерін синтездеуге мтылыс сипаты тн. Сектаны символы тоыз крнекті діни йымды біріктіретін, тоыз шолаты жлдыз бейнеленген логотип болып табылады.

Елімізде «Бахаи» аымындаы 3 культтік ибадатхана, 19 діни бірлестік тіркелген. Оан лшылы етушілерді саны шамамен азастан бойынша 600 діндарды райды.

«Иегова кугерлері» – 1876 жылы АШ-та Чарльз Рассел негізін алаан діни аым. «Иегова кугерлері» – протестантты ілімні бірі. Олар Кресті христиандыты символы ретінде жоа шыарады. Аталан конфессия Христі дай ретінде санамайды, оны дайды лы деп таниды. Кугерлер дайды дрыс аты – Иегова, ол зін осылай атаан деп, сол себепті оны ізбасарлары дай ретінде соан лшылы етеді. Кугерлерді айтуы бойынша, адам мгілік мірге «Иегова кугерлері» ауымдастыына кіру арылы ана ие болады.

«Иегова кугерлері» скерде ызмет етуге арсы. Иконаа, крестке жне статуялара тазым етпейді, сондай-а андай да бір халыты рухтандыратын мемлекеттік нрандарды орындалуын, туларды идола табынуды жабы трі санап, рмет крсетуді ажет деп есептемейді. Рождествоны, туан кндер мен баса да мерекелерді атап тпейді.

«Иегова кугерлері» ізбасарларыны арасында скери ызметін теуден бас тарту жне бой тасалау фактілері де кездеседі.

азастанда ткен жылы есеп бойынша «Иегова кугерлеріні» 76 ауымдастыы ызмет етеді. Оларды крт суіне, Польша, Ресей мен лыбританиядан келген миссионерлер ыпал етуде. Тек облыстарды, Алматы жне Астана алалы ділет департаменттеріні ресми деректері бойынша «Иегова кугерлері» ізбасарларыны саны 6000-нан асады.

«Кришнаны тану оамы» да дстрлі емес діни бірлестіктерді атарына жатады. Басты асиетті кітаптары «Бхават – Гита» жне «Шримад – Бхагаватам» болып табылады. йымда рухани мірді трт кезеі айындалады: шкірттік, отбасылы мір, отбасылы мірден тысары, жары дниеден толытай ол зу. Бл кезедер діндарларды лына деген талаптарды айындайды. Ерлі-зайыпты жптар ызметшілер-тлімгерлер тарапынан іріктеледі. Тлімгерлер діндарлар монахты мірге абілетті емес деп шешкенде ана, некеге труына болады. Діндарлар дайы Кришна дайыны атын осып храмдарда – ашрамдарда тетін жиында дайа лшылы жасау керек. дайа лшылы етуді ажырамас блігі прасадты (вегетарианды трыда зірленген таам, алтарьді асына оюа арналан) жеу болып табылады. Культтік дстрлер асиетті есімдерді Кришна – санкританды таертегілік жне кешкі бірге шыраудан трады.

азіргі уаытта Олар жер мселесі бойынша созылан жанжалды наты себептеріне жгінбей, жадайды жергілікті билік органдары тарапынан діни себептер бойынша удалау жне арасай ауданынан ауымдастыты масатты трде аластату маынасында крсеткісі келеді.

«Саентология шіркеуі» АШ-та 1954 жылы пайда болды. Негізін алаушы – жазушы-фантаст Лафайет Рональд Хаббард. зіні діни ілімі бо-йынша саентология буддизм мен Хаббардты жеке баылауларыны осындысынан ралан.

Л.Р.Хаббард шыармаларыны негізгі райтын бірінші кезекте «Дианетика»: жан саулыыны заманауи ілімі», сондай-а, индуистік жне буддистік мтіндер болып саналады. Дианетика саентологтар тарапынан аыл-ой туралы, жан саулыы туралы, зиянды деттер мен мінезден арылу технологиясы туралы ілім болып табылады. Хаббардты айтуы бойынша, ол кез келген адамды ауруды барлы трінен емдеуге ммкіндігі бар.

«Саентология шіркеуі» зіні кптеген филиалдары арылы экономикалы, саяси жне оамда леуметтік ыпала ие болуа мтылады. Саентология шіркеуіні баса конфессиялардан зекті ерекшелігі, ол тарапынан сынылан ресімдер мен діснаманы барлыы аылы негізде. рбір курсты баасы оматы. Алашы кезде жаадан келгендер шін міндетті «Адам ммкіндігіні оксфордтты тесті» ана тегін теді (200 сауалдан тратын сауалнама). Саентологиялы ресімдерді баасы ірге арай, жергілікті халыты тлем абілетіне жне баса да жадайлара арай ртрлі болып келеді. Ресімге алан тлемаы шіркеуге кмек ретіндегі мшелік жарна, айырмалды деп аталады. Яни, белгілі бір діни ызметке атысты «аша алуа ыы бар» деген трізді. Егерде аша тлемесеіз, дін ретінде саентологияны игеру ммкін емес.

Бгінде «Саентология шіркеуі» ізбасарларыны саны шамамен 5 000-а жуытайды. Саентологтарды здеріні айтуы бойынша бгінде 30 000-а жуы азастанды саентологиямен танысып жне оны з мірінде олданады екен.

«Ахмадие жамааты». Ол 1889 жылы ндістанда Кадианнан шыан Хазрат Мырза Гулмом Ахмад тарапынан рылан. ауымдасты атауын Мухаммедті екінші аты – Ахмедпен байланыстырады. Мсылман-ахмадиеліктер здерін аии исламды алпына келтірушілерміз деп санайды (Пкістанда ахмадиеліктерге мсылманбыз деп айтуа тыйым салынан).

«Ахмадие» орталыы Лондонда орналасан. Ахмадиелік озалыс Еуропа жне ТМД елдері жне Азияда барлыы шамамен 12 миллион адамды амтиды. Олар Англияда, Германияда, Голландияда, Испанияда, Австралияда жне баса да мемлекеттерде 12 мынан аса мешіт трызан.

азастанда «Ахмадие» ауымдастыы пкіс-танды пірадарларды ыпалымен 1994 жылы Алматыда пайда болды. ауымдастыты толы атауы – «азастан Республикасыны лтты Ахмадиелік мсылман жамааты».

2008 жылды 1 атарына азастанда 4 Ахмедиелік жамаат діни бірлестігі (Алматы облысы, Шыыс азастан, Алматы жне Шымкент алалары) ызмет етеді.

«Алля-Аят» (Фархатшылар) культтік-мистикалы діни аым. Аымны негізін алаушы – зін дай жне «Жаратушы» деп жариялаан Алматы облысы Шонжы кентіні трыны Фархат Абдуллаев. Ол айтыс боланнан кейін емдеу насихатымен оны зайыбы Нина (асиетті Нина, Нина Ана) айналысады. Бл аымны кілдері дстрлі діндерді мойындамайды. Емдеу курсы Фархат атаны энергиясына осылу арылы басталады. Яни, «мір формуласы» – «Алля Нина Ана Жаратушы Фархад ата, алля аят 37406810, алля Лязат Селеной, алля уйгур аят алля», мнда «алля» – сби (йырша), «Селенная» – мірге бастайды, сатандырады, «Фархат ата» – Абдуллаевты зі, «Нина ана» – Фархатты йелі. Цифрлары: «37» – Фархатты туан жылы, «40» – йеліні туан жылы, оларды «6» баласы, отбасында – «8» адам, «10» – Жаратушыны кші, «1» – оны зі, «0» – кн.

рі арай аталан формуланы айталай отырып, кн сайын кп мрте кн кзіне 3 минут бойы арап тру керек. Сондай-а, «емдік эткен шай» (тз осылан арапайым шай) жне «Звезда Селенной» (Новосибирск аласында басылады, баасы 300 бен 600 теге аралыында) журналын оу керек.

озалыс мшелері «Алля-Аят» аымыны негізін алаушы Ф.Абдуллаевты тласын пір ттып, «Фархат Ата» деп атайды. Осылайша, «фархатшылар» озалысы Ф.Абдуллаевты дай дегейінде креді, сондай-а оны зайыбы Нинаны асиеттілер атарына осады.

2000 жылдан бастап тек ана Солтстік азастан облысында «Алля Аят» дістемесі бойынша «емдеумен» байланысты адамдар айтыс болан екі факті тіркелген. Петропавл аласыны трыны М.В.В. (1-ші типтегі ант диабетімен ауырады, инсулинге туелді) аым мшелеріні ыпалымен инсулин абылдаудан бас тартан, аыр аяында ш кннен кейін айтыс болан.

Денсаулы сатау министрлігіні бастамасы бойынша рылан мемлекеттік органдарды ведомствоаралы комиссиясы Алматы облысы Шонжы кентіне барып «Алля Аят» ызметін зерттеу барысында оны ызметін ел азаматтарыны міріне жне еркіндігіне атер тндіреді деп тану туралы сыныс жасады.

«Ата жолы» (басаша атауы «А жол»). «А жол» йым етінде зіні ызметін 1997 жылды апанынан бастады. Ол кейінірек «Ата жолы» атауын алып, 2001 жылы Алматы аласында коммерциялы йым ретінде (ЖШС) тіркеуден тті. йымдастырушысы – ыдырлі Тарыбаев. азастан бойынша кптеген шкірттері, рухани-танымды «Ата жол» журналы, «Ата жолы ліппесі» брошюрасы жне баса да баспа німдері бар.

Аталан йымны негізгі масаты белгілі бір сомаа арапайым адамнан улие жасау болып табылады. Емдеу курсына азастанны отстік ірлеріндегі улиелі-мбиелі жерлерді аралап, балаларды аруаымен сйлесу кіреді. Адама улиелік жне емшілік асиетке ие екендігін жне оны адамдарды емдеуге ммкіндігі бар екендігін сендіріп баады. Егерде ол аруатарды айтанына ла аспаса, ол баытсыздыа шырауы ммкін дегенді санасына сііреді.

Елді ы орау органдары «Ата жолы» «Алля Аят» аымы сияты ізбасарларды міндетті аржылы орынан ралатындыын айындады. аржыландыру принциптері «аржылы пирамидалара сас», йткені аымны рбір мшесі рылымны дегейін рі арай арттыру шін зімен бірге жаа ізбасарларды тартуы тиіс.

Р Денсаулы сатау министрлігі тарапынан рылан сарапшы комиссияны 2008 жылы 31 шілдедегі 201 баалауына сйкес, «Ата жолы»-ны «емін» халыты медицинаа жатызу ммкін емес. Оны ызметінде адамдарды арбау мен санасына сер ету (бгінгі адамды ткенімен, брыны бабаларымен байланыстыруа мтылыс, адамдарды эмоциялы жадайын, жан иналысын жне кіл ауанын пайдалану) жадайлары кездеседі. «Ата жолына» атысты даулы фактіні бірі останайды іргесіндегі мекен трыны 48 жастаы Р.Б.лжанны зіне ол жмсауы болды. Туыстарыны айтуы бойынша, ол «Ата жолы» сектасы ызметіні нтижесінде уксус ішуге мжбр болан.

Ведомствоаралы комиссия жргізген «Ата жолы» ызметіне баа беру кезінде оны ізбасарлары негізінен республиканы 9 ірінде шоырлананы белгілі болды. Шыыс азастан облысы, Солтстік азастан облысы, Амола, Атбе, араанды, останай, Жамбыл облыстарында, Астана жне Алматы алаларында орналасан.

«Шыра жау», «аты жабу», «бата шыару» сеанстарын ткізу уаытында «Ата жолы» озалысы тарапынан «ордаа» жаындарын, балаларын, кйеулері мен йелдерін тартуа белсенді трде насихат жргізіледі.

азастандаы леуметтік маызы бар аурулар. Аса ауіпті инфекциялар (жпалар).

Жоспар:

1. Туберкулез, бруцеллез.

2. Теріні паразитарлы аурулары.

3. Оба (чума), тырыса (холера).

4. АИТВ (ВИЧ) инфекциясы жне ЖИТС (СПИД).

Тірек сздер: леуметтік, паразитарлы аурулар.

Туберкулез – созылмалы жпалы ауру. Ол ртрлі органдарда жайылуы ммкін. Оларда са бдырматар, латынша туберкулдер пайда болады, ауруды туберкулез атауы осыдан шыан.

Сатандыру. леуметтік, санитарлы жне арнайы сатандыру шараларын амтиды. леуметтік сатандыру халыты денсаулыын жасартуа, ана мен баланы орауа, елді мекендерді кріктендіруге, халыты жалпы мдениетін ктеруге, дене шынытыру мен спортты дамытуа баытталуы тиіс.

Бруцеллез – бруцелл тобы оздырыштары туызатын жпалы ауру. Адам ауру жануарларды стін жне ст німдерін ішу кезінде немесе малды жайаан кезде тері жамылысыны заымдануы аркылы оздырышты ту кезінде ауруа шалдыады.

Вирустык гепатит – жалпы уландыратын жне негізінен бауырды закымдайтын жпалы ауру.

СПИД – адамны иммунды дефицит вирусынан туындаан (ВИЧ) жне жынысты атынас кезінде сонымен атар адам анымен берілетін жпалы ауруды соы сатысы.

Теріні паразитарлы аурулары

отыр – отыр кенесінен жатын теріні жпалы паразитарлы ауруы.

Сатандыру. отыр шыандарды з уаытында анытау, оларды емдеу, аурумен бірге тратын адамдарды немесе ауру бала аныкталан балалар башасын дрігерлерді тексеруі. отырдан сатандыру шін жасылап жуыну, тазалы сияты жеке гигиена тртібін сатауды маызы лкен.

Педикулез (биттеу)

Биттеу – адамны биттен заымдануы. Биттер – ан сорыш жндіктер, адамны паразиты жне са оректіліктер, оларды бкіл мірі адамда теді. Битті 150 трі белгілі. Адамда киім-кешек, бас жне шат биті болады.

Жеке сатандыру. Денені жиі жуу (аптасына кемінде 1 рет) жне іш киіммен тсек жаймасын ауыстыру, басты, сіресе балаларды басын тісі жиі тарапен тарау, битті адамдармен атынасты шектеу арылы жргізіледі.