• Название документа

    Cкачать RTF Асист практика полож бесплатно


  • Размер: 0.1 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

РозглянутоЗатверджено

на засіданні кафедрина засіданні Вченої ради факультету

інформатики та

прикладної математики

Протокол № _____Протокол №

від ___ __________2007 р.від ___ _____2007 р.

Завідуючий кафедроюГолова Вченої ради

Н. В. Моісеєнко____________Проф. _______________

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

для студентів фізико-математичного факультету ,

спеціальність: інформатика

Упорядник:

Погоджено:Погоджено:

Голова науково-методичноїЗаступник декана

комісії факультетфізико-математичного факультету

Віхрова О.В.

Київ-2007

1.ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

1.2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Педагогічна практика є важливим компонентом освітньої підготовки студентів фізико-математичного факультету. Педагогічна практика готує майбутнього спеціаліста до викладання інформатики, що є одним із головних напрямків професійної діяльності випускника факультету.

Педагогічна практика студентів факультету організується відповідно до Положення про проведення практики студентів Криворізького державного педагогічного університету та даного положення.

Умовою успішного проходження педагогічної практики є оволодіння студентом змістом фундаментальних дисциплін з інформатики, методикою викладання інформатики.

У відповідності з навчальним планом фізико-математичного факультету педагогічну практику проходять студенти V курсу протягом чотирьох тижнів із початку 10 семестру з відривом від навчання.

1.2.МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета педагогічної практики - оволодіння студентами головними вміннями, необхідними для успішного викладання інформатики.

Завдання практики студентів:

nбезпосередньо ознайомитись з формами та методами викладання дисциплін з інформатики;

nоволодіти вміннями готувати та проводити лекційні, практичні заняття, уроки з дисциплін Інформатика;

nздобути вміння критично оцінювати та рецензувати навчальні заняття своїх колег та робити на підставі цього висновки щодо організації власної викладацької роботи.

1.3.ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Головні напрямки діяльності практиканта:

1.Відвідування навчальних занять, що проводить керівник практики від базового навчального закладу, із метою вивчення досвіду й методів викладацької роботи;

2.Відвідування занять, що проводять студенти-практиканти, із наступним обговоренням та письмовим рецензуванням;

3.Оволодіння методикою підготовки до навчальних занять;

4.Самостійне проведення лекцій, практичних занять, уроків.

Педагогічну практику студент V курсу проходить у середніх та вищих навчальних закладах І-ІІІ рівня акредитації.

Керівництво базових навчальних закладів закріплює студентів за викладачем відповідного фаху, який здійснює безпосередній контроль за проходженням практики й оцінює її на рівні з викладачем-методистом від університету.

Керівник-методист практики з відповідної кафедри факультету надає всебічну консультативну допомогу практиканту, здійснює загальний контроль підготовлених студентами навчально-методичних матеріалів, контактує з викладачем, за яким закріплено студентів-практикантів.

Педагогічна практика студентів V курсу може проходити, як у Кривому Розі, так й поза його межами.

До початку самостійного проведення навчальних занять студент надає керівникові від базового навчального закладу тексти лекцій, методичні розробки практичних занять або уроків. Обсяг тексту лекції має бути у межах одного друкованого аркуша, методичних розробок практичних (семінарських) занять, уроків - 5-7 сторінок. Після погодження тексту лекцій і методичних розробок із керівником студент допускається до самостійного проведення занять.

Обсяг відвіданих студентом-практикантом аудиторних занять, що проводились керівником практики від базового навчального закладу чи іншими студентами-практикантами, становить 12 академічних годин.

Обсяг проведених під час педагогічної практики аудиторних занять складає 8 академічних годин:

n2 лекції - 4 години;

n2 практичних (семінарських) заняття - 4 години.

У разі організації практики у школі обсяг проведених аудиторних занять повинен бути рівноцінним.

На залікових заняттях мають бути присутні керівник практики від базового навчального закладу, студенти-практиканти. Після закінчення заняття проводиться обговорення, в якому приймають участь всі присутні. В ході обговорення висловлюються зауваження теоретичного (стосовно змісту лекції, семінару) та методичного (якість подачі матеріалу, управління аудиторією, активність студентів, використання технічних засобів навчання тощо) плану. Студенти-практиканти фіксують свої зауваження у письмовій формі у вигляді рецензії, керівник практики від базового навчального закладу надає характеристику з рекомендованою оцінкою.

1.4.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

Загальне керівництво педагогічною практикою здійснює декан факультету та факультетський керівник практикою, який призначається розпорядженням декана факультету.

До обов’язків факультетського керівника входить підготовка наказу про практику, загальне керівництво нею та координація методичного керівництва з боку кафедр. По закінченню практики факультетський керівник за результатами обговорення практики на засіданнях кафедр готує письмовий звіт декану (Додаток 3).

Керівництво практикою студентів за кожною кафедрою покладається на завідуючих кафедрами, які планують розподіл студентів-практикантів між викладачами-методистами, а також здійснюють контроль за проходженням практики.

Безпосереднє керівництво педагогічною практикою кожного студента виконує викладач-методист, якого призначає кафедра відповідно до педагогічного навантаження. До обов’язків викладача-методиста входить допомога студенту-практиканту у виконанні завдань практики, їх оцінка, звіт про проходження практики.

При призначенні викладача-методиста враховуються його наукові інтереси та спеціалізація студента-практиканта. Після закінчення практики відповідному викладачеві, як правило, доручається керівництво кваліфікаційною роботою даного студента.

1.5.ДОКУМЕНТИ ПРАКТИКИ

До документів педагогічної практики належать: наказ про педагогічну практику; протоколи засідань кафедр, індивідуальні звіти студентів про проходження практики, звіт факультетського керівника практики.

Наказ про практику. Є головним документом, що визначає терміни та порядок проходження практики, базові кафедри, базові навчальні заклади, викладачів-методистів, порядок та термін здачі звітів про практику. Наказ готується та надається факультетським керівником практики деканові факультету за 20 днів до початку її проведення. Наказ про практику складається факультетським керівником після подання кафедрами виписок із протоколів із переліком викладачів-методистів та закріплених за ними студентів-практикантів.

Протоколи відповідних рішень кафедр містять розподіл студентів між керівниками-методистами, результати оперативного контролю за проходженням практики, результати обговорення та оцінки індивідуальних звітів практикантів.

16

Індивідуальний звіт про проходження педагогічної практики є головним звітним документом, що надає студент. Текст індивідуального звіту включає такі компоненти у зазначеній послідовності:

·титульний аркуш (Додаток 1);

·зміст із найменуванням та номерами початкових сторінок усіх розділів звіту;

·характеристику практиканта з бази практики з рекомендованою оцінкою;

·розгорнутий звіт про проходження практики за встановленою формою (Додаток 2);

·повні тексти двох лекцій на різні теми, що прочитав практикант;

·методичні розробки двох практичних (семінарських) занять;

·якщо практика проходила у школі, замість текстів лекцій та методичних розробок практичних занять, надаються методичні розробки чотирьох уроків;

·дві рецензії на заняття інших практикантів, що відвідав студент;

Індивідуальний звіт практиканта має відповідати загальним вимогами до оформлення звіту з науково-дослідної роботи.

Загальний звіт про проведення педагогічної практики подається факультетським керівником практики деканові факультету, затверджується Вченою радою факультету. Звіт включає в себе кількісні характеристики практики (число студентів, що пройшли практику, число задіяних викладачів-методистів, перелік базових навчальних закладів, оцінки практики тощо), а також зауваження щодо організації практики, пропозиції щодо її вдосконалення. Форма звіту додається (див. Додаток 3).

1.6.ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання поставлених завдань. Диференційованій оцінці з боку викладача-методиста (керівника практики від факультету) підлягають всі завдання, що виконав студент-практикант. Лекції, практичні заняття або уроки оцінюються за змістом, а також із точки зору дотриманням вимог методики викладання. Кінцева узагальнена оцінка затверджується базовою кафедрою. Оцінка має враховувати рівень виконання завдань практики та зміст представлених звітних документів.

Звіт із практики захищається студентами на засіданні кафедри протягом перших 10 днів після закінчення практики.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку студента.

Студенту, який не виконав програми практики, може бути надано право проходження практики повторно без відриву від навчання. Студент, який удруге отримав негативну оцінку з практики, відраховується з Університету.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики підводяться на засіданні Вченої ради факультету.

2.АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА

2.1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Асистентська практика завершує підготовку майбутнього фахівця до викладання психологічних дисциплін у вищих навчальних закладах, що є одним із головних напрямків професійної діяльності випускника факультету.

Асистентська практика студентів факультету організується відповідно до Положення про проведення практики студентів Криворізького державного педагогічного університету.

Умовою успішного проходження асистентської практики є оволодіння студентом змістом фундаментальних дисциплін з інформатики, методикою викладання інформатики, проходження педагогічної практики на V курсі.

У відповідності з навчальним планом фізико-математичного факультету асистентську практику проходять студенти V курсу (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр) із початку 10 семестру протягом шести тижнів із відривом від навчання.

2.2.МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета асистентської практики - поглиблене оволодіння студентами головними вміннями, що необхідні для успішного викладання психологічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Завдання практики студентів:

nособисто ознайомитись з формами та методами викладання дисциплін з інформатики на різних факультетах Університету;

nоволодіти вмінням готувати та проводити лекційні, практичні заняття з інформатики у ВУЗі;

nудосконалити вміння критично оцінювати та рецензувати навчальні заняття своїх колег та робити на підставі цього висновки щодо організації власної викладацької роботи.

2.3.ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Головні напрямки діяльності студента-практиканта:

1.Відвідування лекцій, практичних ( семінарських) занять, що проводить керівник-методист, із метою вивчення досвіду й методів викладацької роботи;

2.Відвідування лекцій, практичних (семінарських) занять, що проводять студенти-практиканти, із наступним обговоренням та письмовим рецензуванням;

3.Оволодіння методикою підготовки до лекцій, практичних (семінарських) занять;

4.Самостійне проведення лекцій, практичних (семінарських) занять.

Обсяг відвіданих студентом-практикантом аудиторних занять, що проводились викладачем-методистом чи іншими студентами-практикантами, становить 12 академічних годин.

Обсяг проведених під час асистентської практики аудиторних занять складає 8 академічних годин:

n2 лекції - 4 години;

n2 практичних (семінарських) заняття - 4 години.

Асистентська практика проводиться переважно на факультетах Криворізького державного педагогічного університету, а в разі необхідності (як виключення) в інших вузах, де планується майбутня робота випускника.

Кафедра, за якою спеціалізується студент, закріплює практиканта за викладачем-методистом. Останній здійснює безпосередній контроль за проходженням практики.

До початку самостійного проведення навчальних занять студент надає викладачу-методисту тексти лекцій та методичні розробки практичних занять. Обсяг тексту лекції має бути у межах одного друкованого аркуша, методичних розробок практичних занять - 5-7 сторінок. Після погодження тексту лекцій і методичних розробок із керівником студент допускається до самостійного проведення занять.

На залікових заняттях мають бути присутні викладач-методист, студенти-практиканти. Після закінчення заняття проводиться обговорення, в якому приймають участь всі присутні. В ході обговорення висловлюються зауваження теоретичного (стосовно змісту лекції, семінару) та методичного (якість подачі матеріалу, управління аудиторією, активність студентів, використання технічних засобів навчання тощо) плану. Студенти-практиканти фіксують свої зауваження у письмовій формі у вигляді рецензії.

2.4.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

Загальне керівництво асистентською практикою здійснює декан факультету та факультетський керівник практикою, який призначається розпорядженням декана факультету.

До обов’язків факультетського керівника входить підготовка наказу про практику, загальне керівництво нею та координація методичного керівництва з боку кафедр. По закінченню практики факультетський керівник за результатами обговорення практики на засіданнях кафедр готує письмовий звіт декану (Додаток 3).

Керівництво практикою студентів за кожною кафедрою покладається на завідуючих кафедрами, які планують розподіл студентів-практикантів між викладачами-методистами, а також здійснюють контроль за проходженням практики.

Безпосереднє керівництво педагогічною практикою кожного студента виконує викладач-методист, якого призначає кафедра відповідно до педагогічного навантаження. До обов’язків викладача-методиста входить консультативна допомога студенту-практиканту, всебічне сприяння виконанню завдань практики, оцінка якості виконаних завдань.

При призначенні викладача-методиста враховуються його наукові інтереси та спеціалізація студента-практиканта. Після закінчення практики відповідному викладачеві, як правило, доручається керівництво кваліфікаційною роботою даного студента.

2.5.ДОКУМЕНТИ ПРАКТИКИ

До документів асистентської практики належать: наказ про асистентську практику; протоколи засідань кафедр, індивідуальні звіти студентів про проходження практики, звіт факультетського керівника практики.

Наказ про практику. Є головним документом, що визначає терміни та порядок проходження практики, базові кафедри, викладачів-методистів, порядок та термін здачі звітів про практику. Наказ готується та надається факультетським керівником практики деканові факультету за 20 днів до початку її проведення. Наказ про практику складається факультетським керівником після подання кафедрами виписок із протоколів із переліком викладачів-методистів та закріплених за ними студентів-практикантів.

Протоколи відповідних рішень кафедр містять розподіл студентів між керівниками-методистами, результати оперативного контролю за проходженням практики, результати обговорення та оцінки індивідуальних звітів практикантів.

Індивідуальний звіт про проходження асистентської практики є головним звітним документом, що надає студент. Індивідуальний звіт містить такі компоненти у зазначеній послідовності:

·титульний аркуш (Додаток 1);

·зміст із найменуванням та номерами початкових сторінок усіх розділів звіту;

·звіт про проходження практики (Додаток 2);

·повні тексти двох лекцій на різні теми, що прочитав практикант;

·методичні розробки двох практичних (семінарських) занять;

·дві рецензії на заняття інших практикантів, що відвідав студент;

Індивідуальний звіт практиканта має відповідати загальним вимогами до оформлення звіту з науково-дослідної роботи.

Загальний звіт про проведення асистентської практики подається факультетським керівником деканові факультету, затверджується Вченою радою факультету. Звіт включає в себе кількісні характеристики практики (число студентів, що пройшли практику, число задіяних викладачів- методистів, перелік базових навчальних закладів, оцінки практики тощо), а також зауваження щодо організації практики, пропозиції щодо її вдосконалення. Форма звіту додається (див. Додаток 3).

2.6.ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання поставлених завдань.

Диференційованій оцінці з боку викладача-методиста підлягають всі завдання, що виконав студент-практикант. Лекції, практичні заняття оцінюються за змістом, а також з точки зору дотриманням вимог методики викладання. Кінцева узагальнена оцінка затверджується кафедрою. Оцінка має враховувати рівень виконання завдань практики та зміст представлених звітних документів.

Звіт із практики захищається студентами на засіданні кафедри протягом перших 10 днів після закінчення практики.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку студента.

Додаток 1

Форма титульного аркушу звіту про проходження педагогічної (асистентської) практики

Криворізький державний педагогічний університет

Фізико-математичний факультет

Кафедра інформатики та прикладної математики

ЗВІТ

про проходження педагогічної практики

студентом(кою) магістратури

(спеціальність: інформатика)

П.І.П.

Викладач-методист

П.І.П.

науковий ступень,

вчене звання

Кривий Ріг-200__

Додаток 2

Форма звіту про проходження педагогічної (асистентської) практики

З ___ _____________ 200_ року по __ ___________ 200_ року я проходив(ла) педагогічну практику у (назва навчального закладу, факультету).

Керівник-методист: (посада, науковий ступень, вчене звання, П.І.П.).

Керівник від базового навчального закладу (вказується, якщо практика проходила поза межами Криворізького державного педагогічного університету): (посада, науковий ступень, вчене звання, П.І.П.).

За зазначений час виконав(ла) такі види робіт:

1.Спостереження та аналіз навчального процесу з комп’ютерних дисциплін:

№Факультет, курс, групаП.І.П. викладача або іншого студента-практиканта, який проводив заняттяТема лекції, практичного (семінарського) заняття чи урокуДатаПідпис викладача-методиста

2.Самостійне проведення занять:

№Факультет, курс, групаТема лекції, практичного (семінарського) заняття чи урокуДатаОцінкаПідпис викладача-методиста

Загальна оцінка__________підпис керівника-методиста

Пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практики_________________________________________________________________________________________________________________________________.

Затверджено на засіданні кафедри _______________________

Протокол №____ від ___ __________ 200_ року.

Додаток 3

Форма звіту факультетського керівника практики

ЗВІТ

про проведення педагогічної (асистентської) практики студентів ___курсу

фізико-математичного факультету ( спеціальність: інформатика)

1.Термін проведення__________________________________________

2.Кількість студентів згідно наказу ______________________________

3.Кількість студентів, які проходили практику _____________________

4.Кількість студентів, які не пройшли практику ____________________

5.Бази практики _______________________________________________

6.Кількість студентів, які проходили практику в м. Кривому Розі _____________

7.Кількість студентів, які проходили практику поза межами міста _____

8.Оцінки за практику:

·відмінно _______

·добре __________

·задовільно _____

·не задовільно ___

9.Пропозиції щодо вдосконалення організаційних питань проведення практики ____________________________________________________________________

10.Пропозиції щодо вдосконалення змісту практики _______________________

11.Загальна кількість керівників практики ________________________________

12.Загальна кількість керівників практики з науковими ступенями, вченими званнями _______________

Керівник практики_______________

П. І. П., підпис

X