• Название:

    билеты по каз яз 9 кл.


  • Размер: 0.14 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

№1 билет

«Орталы'3fы» с'3fзіне морфологиялы'3f талдау жаса'3fыз.

№2 билет

«Эстетикалы'3f» с'3fзіне морфологиялы'3f талдау жаса'3fыз.

№3 билет

Сын есімні'3f шырайларын аны'3fта'3fыз.

'3fте жары'3f, сап- сары, аппа'3f, '3fте '3fдемі.

№4 билет

Сан есімге морфологиялы'3f талдау жаса'3fыз.

То'3fызыншы.

№ 5 билет

М'3fтіннен есімдіктерді аны'3fта'3fыз.

№6 билет

«Ту'3fан».с'3fзіне морфологиялы'3f талдау жаса'3fыз.

№7 билет

Етістікке морфологиялы'3f талдау жаса'3fыз.

«Ойнадым».

№ 8 билет

Етістікті'3f ша'3fтарын аны'3fта'3fыз.

Бара жатырмын,бардым, барма'3fпын.

№9 билет

Есімшені'3f т'3fуелденген т'3fрін табы'3fыз.

К'3fргені'3f,к'3fрген, к'3fрер,к'3fретін.

№10 билет

С'3fздерге к'3fсемше ж'3fрна'3fтарын жал'3fа'3fыз.

Шы'3fу, ойлану, айту,жазу.

№11 билет

Берілген с'3fздерден орта'3f етіс формасын жаса'3fыз.

Жаз,айт, б'3fл.

№12 билет

'3fстеу т'3fрлерін аны'3fта'3fыз.

Б'3fгін ,емін-еркін, '3fте.

№13 билет

Шылау т'3fрлерін аны'3fта'3fыз.

Ж'3fне, туралы, немесе.

№14 билет

Ода'3fай т'3fрлерін аны'3fта'3fыз.

Т'3fйт, '3f'3fрау-'3f '3fрау, ала'3fай.

№15 билет

С'3fйлемні'3f т'3fрлаулы м'3fшелерін табы'3fыз.

'3fкесі оны Тор'3fайда'3fы орыс-'3fаза'3fмектебіне о'3fу'3fа береді.

№16 билет

С'3fйлемні'3f т'3fрлаусыз м'3fшелерін табы'3fыз.

'3fаза'3f тілі '3fзіні'3f к'3fп '3fасырлы? дамуы барысында рулы'3f тіл д'3fуірін де басынан кешірді.

№17 билет

С'3fйлем т'3fрін аны'3fта'3fыз.

'3fн басылып '3fалды, дегенмен гитара сазы то?та'3fан жо'3f.

№18 билет

Жай с'3fйлем т'3fрлерін аны'3fта'3fыз.

Сен оны танисы'3f ба? '3fыста б'3fл жерді'3f ауа райы '3fте суы'3f болады.

№19 билет

Салалас '3f'3fрмалас с'3fйлемні'3f т'3fрлерін аны'3fта'3fыз.

№20 билет

1. Лексикалы'3f та'3fырып "'3fаза'3f тілі-мемлекеттік тіл".

2. "Ш'3fмші '3fалдая'3fов" м'3fтінін мазм'3fндау.

3. Саба'3fтас '3f'3fрмалас с'3fйлем. Оны'3f т'3fрлері.

№21 билет

1. Лексикалы'3f та'3fырып "'3fаза'3fстан '3fалалары ".

2. "Т'3fле би" м'3fтінін мазм'3fндау.

3. Буын. Оны'3f т'3fрлері.

№22 билет

1. Лексикалы'3f та'3fырып "Маманды'3f".

2." Абайды'3f м'3fражайы" м'3fтінін мазм'3fндау.

3. Т'3fл с'3fз. Автор с'3fзі.

№23 билет

1. Лексикалы'3f та'3fырып " Мені'3f досым"

2. «'3fаза'3fстанны'3f '3fоры'3fтары» м'3fтінін мазм'3fндау.

3. Синоним, антоним, омоним.

№24 билет

1. Лексиккалы'3f та'3fырып "К'3fкшетау м'3fражайлары"

2. " К'3fкшетауды'3f а'3fын-жазушылары" м'3fтінін мазм'3fндау.

3. Т'3fра'3fты тіркестер.

№25 билет

1. Лексикалы'3f та'3fырып "Ескерткіштер".

2."Жамбыл Жабаев" м'3fтінін мазм'3fндау.

3. С'3fзді'3f тура ж'3fне ауыспалы ма'3fынасы.