• Название документа

    Cкачать RTF НОВ. полож.1 бесплатно


  • Размер: 0.1 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Додаток Б

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.О. Начальника Донецької залізниці

_________________ В.Б.Стадниченко

_________________2008 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Донецьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління

Державного підприємства Донецька залізниця

1ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Донецьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління (надалі-Управління)

є відособленим структурним підрозділом Державного підприємства Донецької залізниці

( надалі Залізниця).

1.2 Управління створене шляхом приєднання до Донецької дистанції цивільних споруд та водопостачання Будівельно-монтажного поїзду № 365 м.Ясинувата відповідно наказу начальника Донецької залізниці № 43/Н від 09.02.05р.

1.3 Управління у своїй діяльності керується Констітуцією України, законами

України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими актами Міністерства транспорту та зв,язку України, Укрзалізниці, Залізниці, Служби будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд, Статутом залізниць України, Статутом Залізниці, а також цим Положенням.

1.4 Найменування Управління:

- повна назва українською мовою: Донецьке будівельно-монтажне експлуатаційне

управління Державного підприємства Донецька Залізниця;

- скорочена назва (телеграфний шифр) українською мовою: БМЕУ-9

- повна назва російською мовою: Донецкое строительно-монтажное эксплуата-ционное управление Государственного предприятия Донецкая железная дорога.

- скорочена назва (телеграфний шифр) російскою мовою: БМЭУ-9.

1.5 Місцезнаходження Управління: 34018, м.Донецьк, вул. Артемівська,47.

2 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС УПРАВЛІННЯ

2.1 Управління є відособленим структурним підрозділом Державного підприємства Донецької Залізниці, що здійснює свою діяльність від імені Залізниці без статусу юридичної особи. Управління повністю підпорядковане, підзвітне та підконтрольно службі будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Залізниці ( надалі- Служба).

2.2 До Управління переходять усі майнові права та обов,язки Будівельно-мон- тажного поїзда № 365 м.Ясинувата та Донецької дистанції цивільних споруд та водопостачання.

2.3 Управління веде самостійний баланс, має поточний рахунок в установах банків,

печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки із своїм

найменуванням.

2.4 Управління наділено частиною майна Залізниці, що є державной власністю згідно із ст.34 Закона України Про власність; ст.5 Закона України Про залізничний транспорт; ст.9 Закона України Про транспорт,яке воно використовує для здійснення господарської діяльності на праві оперативного використання майна.

2.5 Управління планує і здійснює фінансову діяльність на основі кошторису експлуатаційних витрат, планів підсобно-допоміжної діяльності, економічних нормативів і лімітів, що доводяться Службою та затверджуються начальником Залізниці.

2.6 Відносини Управління з іншими суб,єктами господарювання в усіх сферах госпо-дарської діяльності здійснюється на основі договорів. Відносини Управління із струк-турними підрозділами Залізниці, а також Управління із Залізницею здійснюється на основі актів Залізниці та Укрзалізниці відповідно до чинного законодавства.

3 МЕТА І ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

3.1 Управління створене з метою забезпечення функціонування наземного залізнич-ного транспорту загального користування, реконструкції, капітального ремонту та експлуатації об,єктів, пов,язаних з посиленням пропускної та провозної спроможності

Залізниці, розвитком ії матеріально-техничної бази, забезпеченням безпеки руху поїздів,

поліпшенням соціально-культурних умов праці та побуту залізничників.

3.2 Основними напрямками діяльності Управління є:

3.2.1 Забезпечення функціонування наземного залізничного транспорту загального

користування.

3.2.2 Будівельна діяльність .

3.2.3 Надання житлово- комунальних послуг.

3.2.4 Надання рекламних послуг.

3.2.5 Утримання, експлуатація та ремонт житлового фонду, об,єктів комунального

і оздоровчого призначення, службово-технічних будівель, споруд та обладнань систем

водопостачання і каналізації, теплопостачання, електропостачання і газопостачання,

інших споруд та інженерних мереж, що перебувають на балансі Управління.

3.2.6 Проектування, монтаж, технічне обслуговання засобів протипожежного захисту

та систем опалення, оцінка протипожежного стану об,єктів.

3.2.7 Інжинірингові роботи.

3.2.8 Надання послуг з перевезення пассажирів і вантажів автомобільним транс-портом загального користування.

3.2.9 Культурно-масова діяльність.

3.2.10 Надання населенню та юридичним особам платних послуг, у тому числі з ремонту і опорядженню будівель, споруд, інженерних мереж, виготовлення товарів народ-

ного вжитку, видачі технічних умов підключення споживачів до систем водопостачання

та каналізації.

3.2.11 Забезпечення безперебійним водопостачанням технологічного процесу пере-

везень пасажирів та вантажу, юридичних та фізичних осіб згідно з нормативами та належ-

ної якості, а також забезпечення прийому і відводу стоків.

3.2.12 Здійснення контролю за якістю відпущеної води та відведених стоків на всіх

пунктах водопостачання і каналізації, які знаходяться на балансі управління, дотримання

державних стандартів на питну воду.

3.2.13 Розробка і експлуатація родовищ підземних вод.

3.2.14 Виробництво теплової енергії.

3.2.15 Здійснення інших видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством

України, а також видів діяльності, що відповідно до чинного законодавства України

вимагають спеціального дозволу (ліцензії).

4 МАЙНО ТА ФІНАНСИ УПРАВЛІННЯ

4.1 Майно та фінанси Управління становлять виробничі і невиробничі фонди,

а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Управління.

4.2 Майно та фінанси Управління є державною власністю і закріплюється за ними на праві оперативного використання майна.

4.3 Джерелами формування майна та фінанси Управління є:

4.3.1 Майно та фінанси, передані Залізницею, в оперативне використання;

4.3.2 Майно та фінанси, придбані в інших суб,єктів господарювання, організацій та громадян у встановленному законодавством порядку;

4.3.3 Доходи, одержані від реалізації послуг, інших видів господарської діяльності;

4.3.4 Капітальні вкладення і дотації із Залізниці, Укрзалізниці, бюджетів;

4.3.5 Кредити банків та інших кредиторів;

4.3.6 Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

4.3.7 Доходи від цінних паперів;

4.3.8 Інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.4 Відчуження майна, закріпленого за Управлінням, здійснюється у порядку, що встановлений чинним законодавством.

4.5 Управління має право від імені Залізниці списувати майно з балансу відповідно до чинного законодавства.

4.6 Збитки, завдані Управлінню в результаті порушення його майнових прав

громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються у добровольному порядку або за рішенням суду.

4.7 Контроль та ревізія виробничо-господарської та фінансової діяльності

Управління здійснюється відповідно до Статуту Залізниці, інших актів Залізниці,

Укрзалізниці та чинного законодавства.

4.8 Майновий стан Управління визначається сукупністю належних йому майнових прав та майнових забов,язань, що відображаються у бухгалтерскому обліку його господарської діяльності відповідно до вимог закону.

4.9 Володіння і користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами Управління здійснюється в установленому законом порядку за плату, а у виподках, передбачених законом , на пільгових умовах.

5 ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

5.1 Права Управління:

5.1.1 Планування своєї діяльності, визначення основних напрямків свого розвитку за погодженням зі Службою;

5.1.2 Реалізація продукції за цінами відповідно до діючого законодавства

України юридичним та фізичним особам:

- товарів народного споживання;

- понаднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей;

- залишків від виробництва;

5.1.3 Перевезення матеріалів, техніки, обладнання та інших механізмів власним вантажним автомобільним транспортом з заводів- постачальників, як на території України, так і за межами, перевезення працівників Управління на вантажно- пасажирських автомобілях, автобусах, легкових службових і спеціальних автомобілях.

5.1.4 Здійснення матеріально-технічного забезпечення виробництва в межах

прав, наданих Залізницею і Укрзалізницею.

5.1.5 Випуск виробів стропильних систем, металовиробів для потреб цивільного і промислового будівництва та об,єктів капітального ремонту.

5.1.6 Здійснення монтажу і демонтажу вантажопідіймальних кранів.

5.1.7 Одержання інформаціі про результати інспектування і перевірок його

діяльності не пізніше як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачено законом. Дії та рішення державних органів та нагляду, а також їх посадових осіб, які проводили інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені Управлінням у

встановленому законодавством порядку.

5.1.8 Захист своїх прав і законних інтересів відповідно до чинного законодавства.

5.1.9 Самостійне здійснення підприємницької діяльності, не забороненної законом.

5.2 Обов,язки Управління:

5.2.1 Якісне і своєчасне виконання завдань Залізниці та Служби щодо виробництва конструкцій для об,єктів будівництва та капітального ремонту;

5.2.2 Якісне і своєчасне виконання завдань Залізниці та Служби щодо утримання, експлуатації та ремонту житлового фонду, об,єктів комунального і оздоровчого призначення, службово-технічних будівель, споруд та обладнань систем водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання і газопостачання, інших споруд та інженерних мереж, що перебувають на балансі Управління;

5.2.3 Покращення умов праці, техніки безпеки, виконання заходів щодо попередження виробничого травматизму;

5.2.4 Проведення заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, організація підготовки та перепідготовки кадрів, здійснення роботи з організації нормування та оплати праці, організації виробничого змагання, раціонального використання трудових,

матеріальних та фінансових ресурсів;

5.2.5 Якісне і своєчасне надання житлово- комунальних послуг споживачам.

5.2.6 Безперебійне забезпечення водою належної якості і у нормативній

кількості потреб вантажних і пасажирських перевезень, а також інших споживачів за умови раціонального використання водних ресурсів та безперебійне відведення в необхідній кількості господарсько- побутових та виробничих стічних вод підприємств і організацій залізничного транспорту, від інших підприємств та населення, які мають

договорні стосунки з Залізницею;

5.2.7 Здійснення статистичного, бухгалтерського та податкового обліку,

надання у Службу оборотно- сальдового баланса та інформацію про стан відокремлених

облікових реєстрів.

6 КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ І ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

6.1 Управління очолює начальник . Призначення на посаду і звільнення начальника Управління та головного бухгалтера здійснюється згідно номенклатури посад за поданням начальника Служби відповідно до чинного законодавства.

6.2 Начальник Управління безпосередньо підпорядковується начальнику Служби.

6.3 Начальник Служби відповідно до чинного законодавства призначає головного інженера Управління, заступників начальника Управління, а також помічника начальника Управління з кадрів.

6.4 Начальник Управління розробляє штатний розклад підрозділу відповідно

до типових штатів і подає на узгодження в Службу.

6.5 Начальник Управління має право:

6.5.1 Самостійно вирішувати питання діяльності свого відособленного структурного підрозділу, за винятком тих, що віднесені до компетенції Залізниці, Служби

та інших органів управління.

6.5.2 Укладати колективний договір з трудовим колективом Управління.

6.5.3 Розпоряжатися коштами та майном Управління відповідно до чинного

законодавства та погодження зі службою і Залізницею.

6.5.4 Представляти інтереси Залізниці, захищати ії права та законні інтереси в усіх держанвих органах, на підприємствах, в установах та організаціях.

6.5.5 Укладати договори та вчиняти інші правочини від імені Залізниці відповідно до чинного законодавства України на підставі довіреності начальника Залізниці.

6.5.6Узгоджувати кандидатів на прийом, звільняти, здійснювати переведення,

притягати до відповідальності та заохочувати згідно з чинним законодавством України.

6.5.7 В межах своєї компетенції видавати накази та вказівки, обов,язкові для

всіх працівників Управління.

6.6 Начальник Управління несе повну відповідальність за діяльність Управління, забезпечує облік і звітність в питаннях роботи з кадрами, за винятком номенклатури Залізниці та Служби.

6.7 Начальник Управління несе персональну відповідальність за збереження

комерційної таємниці в Управлінні, єфективне використання майна, стан профілактики

правопорушень у підрозділі.

6.8 Повноваження трудового колективу Управління реалізується загальними зборами та їхним виборним органом- профспілковим комітетом.

6.9 Взаємовідносини трудового колективу з адміністрацією Управління регулюються законодавством України, цим положенням та колективним договором.

7 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється у вигляді окремих додатків або шляхом викладення Положення у новій редакції з додержанням вимог чинного законодавства України. Зміни і доповлення до цього Положення, оформле-

ні належним чином, є невід,ємною частиною цього Положення.

8 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

8.1 Припинення діяльності Управління здійснюється шляхом його реорганізації ( злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням начальника Залізниці відповідно до чинного законодавства України.

8.2 При ліквідації і реорганізації Управління працівникам, які звільняються гарантується дотримання їх прав відповідно до законодавства.

X