• Название:

    Pedagogika ekz


  • Размер: 0.05 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ

ЗМІСТОВИЙмодульІ.

1.Педагогіка як наука, її предмет, етапи розвитку. Основні педагогічні категорії:

2.Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

3.Рівні та методи науково-педагогічних досліджень.

4.Філософські основи педагогічного процесу. Цінності консерватизму та цінності розвитку у педагогічному процесі.

5.Школа і освіта у країнах Стародавнього Світу. Антична педагогічна думка.

6.Європейський досвід виховання і освітив Середні віки.

7.Діяльність і педагогічні погляди Я.Коменського, Й.Песталоцці, Ф.Дістервега,

8.Діяльність і педагогічні погляди Й.Гербарта, Г.Спенсера, Ж.Руссо, Д.Локка.

9.Інноваційні освітні процеси у Європі на поч. ХХ ст. Педагогічні погляди Г.Кершентейнера, Д.Дьюї, М.Монтессорі, С.Френе та ін

10.Основні напрями розвиткуєвропейськоїшколи і педагогічної думкиу другій половиніХІХ- на початку ХХ ст.

11.Сучасний світовий освітній простір. Система освіти однієї із країн (на вибір студента)

12.Сучасна системаосвіти Україниі її законодавча база.

13.Розвиток школи і педагогічної думки у Київській Русі: виховні традиції; зміст освіти.

14.Школа, освіта і педагогічна думка України другої половини ХУІ- першої половини ХУІІІ ст.

15.Освіта і педагогічна думка українців під владою Австрії, Австро-Угорщини Росії, Польщі ( 1919-1939): зіставлення загальних ознак – типових і специфічних.

16.Освіта і педагогічна думка України у складі СРСР Тенденції і основні етапи..

17.Поняття особистості та її розвитку, параметри розвитку.

18.Вихідні положення щодо поняття і процесу розвитку особистості.Основні фактори розвитку особистості: педагогічний аналіз.

19.Поняття віку, теорії вікового розвитку особистості.

20.Педагогічний аналіз основних психологічних підходів до дослідження процесу розвитку особистості.

21.Педагогічний аналіз процесу розвитку пізнавальної та емоційно-вольової сфер дитини з особливими потребами.

22.Поняття мети виховання в педагогічній діяльності. Поняття змісту виховання в історичному огляді.

23.Поняття виховного ідеалу. Виховний ідеал українців у історичному та народознавчому аспектах. Виховний ідеал Г. Ващенка.

24.Зміст і мета виховання у нормативних документах та концептуальних проектах (Національна доктрина розвитку освіти).

25.Зміст виховання як психолого-педагогічна (система відношень особистості) та соціально-педагогічна структура (напрями виховання).

26.Явища, що супроводжують непродуктивний педагогічний процес Опірність вихованню. Найтиповіші прояви опірності.

27.Форми опірності вихованню та способи запобігання їх проявам.

28.Закономірностівиховного процесу.Принципи виховання.

29.Сучасні підходи до розгляду структури процесу виховання.

30.Психічні механізми процесу виховання. Сучасні трактування механізмів індивідуалізації та персоналізації.

31.Сутність процесу виховання. Типові моделі процесу виховання.

32.Поняття методів виховання як способів взаємодії вихователя і вихованця.

33.Класифікації методів виховання.

34.Поняття і класифікація форм організації виховання.

35.Соціальні інституції виховання. Становище і роль дитини у групі.

36.Поняття групи, її загальні якості. Закономірності розвитку групи у високорозвинену (на прикладі дитячої, учнівської групи)

37.Група як виховуюче середовище. Види та стадії розвитку групи (А.Макаренко), В.Сухомлинський, І.Боско.

38.Вчитель як класний керівник. Основні завдання і напрями діяльності.

39.Учнівський актив як орган управління групою. Функції і умови ефективної діяльності. Лідери у дитячих групах. Особливості розвитку лідера.

40.Поняття педагогічного спілкування, його функції, структура і параметри.

41.Рівні, бар’єрита стилі у педагогічномуспілкуванні.

42.Порушення взаємодії.Причини конфліктів у педагогічній діяльності.

43.Типологія конфліктів. Способи виходу з конфліктних ситуаційу діяльності школи і сімейних стосунках з дитиною

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ П

1.Загальне поняття дидактики як теорії освіти і навчання.

2.Понятійний апарат сучасної дидактики. Зміна поглядів на процес учіння

3.Історія становлення основних рис сучасної дидактичної системи.

4.Порівняльний аналіз авторитарної і дитиноцентрованої дидактичних систем.

5.Порівняльний аналіз авторитарної і сучасної дидактичної системи.

6.Зміст освіти в сучасній школі, його компоненти.

7.Наукові вимоги до змісту освіти. Поняття державних стандартів освіти.нормативні документи, що визначають зміст освіти сучасної школи.

8.Навчальні програми з історії у сучасній школі (на прикладі програми за фахом)

9.Педагогічні теорії відбору змісту освіти. Особливості компонування змісту освіти у сучасній початковій, середній і вищій школі.

10.Навчальні підручники і посібники, вимоги до них (на прикладах за фахом)

11.Сутність процесу навчання (Ю.Бабанський, Ч.Купісевич, І.Підласий, П.Підкасістий, Л.Виготський).Функції процесу навчання

12.Поняття про процес навчання як діяльнісний,його компоненти(Ю.Бабанський)

13.Поняття про процес навчання як пізнавальний, його структура.

14.Етапи формування уявлень, методика формування наукових понять.

15.Поняття про закономірності, принципи і правила навчання.Принципи навчання розроблені класиками педагогічної науки.

16.Умови, що забезпечують реалізацію принципів навчання – науковості, доступності, активності учня у процесі, систематичності, ґрунтовності, зв’язку навчання з життям.

17.Поняття методу, прийому, засобу та технології навчання.

18.Традиційні та інноваційні технології навчання.

19.Технологія проблемного навчання у процесі викладання історії.

20.Класифікація методів навчання за: джерелом передачі і сприймання навчального матеріалу. (С.Петровський, Є.Голант, Ч.Купісевич);

21.Класифікації методів навчання на основі: ступеня пізнавальної активності (М.Скаткіна, І.Лернера); дидактичної мети (М.Данілова, Ю.Єсипова);

22.Поняття: форми навчання, форми організації навчальної діяльності на заняттях і форми організації навчальних занять. Історія розвитку форм організації навчання

23.Метод проектів. Навчання історії як дослідження.

24.Форми організації навчання в сучасній середній школі. Урок як основна форма організації навчання.

25.Класифікації типів уроків. Структура типів уроку класифікованих за критерієм основної дидактичної мети.

26.Контроль та педагогічна діагностика. Функції контролюВиди контролю, форми і методиконтролю.

27.Оцінка іоцінюванняуспішності. Критеріїі системиоцінювання. Дванадцятибальна система оцінювання у шкільному курсі історії.