Принципи, шляхи й засоби адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України План Стратегічні завдання розвитку освіти України Завдання щодо вдосконалення вищої освіти України у контексті вимог Болонського процесу Формування інноваційного середовища у ВНЗ у контексті вимог Болонського процесу Освітньо-кваліфікаційні рівні (ступенева освіта) в УкраїніСприяння європейській співпраці в галузі гарантій якості освіти Підвищення мобільності через подолання перешкод Стратегічна мета Модернізаціяосвітянськоїдіяльності задлятого, щоб готуватилюдину, здатнудо ефективноїжиттєдіяльності у ХХІ столітті Утвердженняв суспільствірозумінняабсолютноїпріоритетності сферосвіти і науки тафактичне їїзабезпечення Стратегічні завдання розвитку освіти України Суттєво скоригувати спрямованістьосвітнього простору Зміна ідей, технологій, знань відбувається швидше, ніж зміна поколінь людей Функції Навчити дитину на все життя не можна, тому не треба зводити навчання лише до засвоєння певної суми знань Завдання освіти - навчити людину самостійно навчатися, оволодівати новою інформацією, виробити для цього необхідні компетенції Модернізація освіти Перехід від авторитарної педагогіки до педагогіки толерантності, завдяки якій навчання і виховання здійснювалося б з урахуванням природних здібностей і психологічних особливостей кожної особистості Переведення матеріально-технічної базинавчального процесу на сучасний рівень Дошка Традиційні засоби Сучасні засоби Мовний прорив в освіті і в українському суспільстві Знаннядержавноїмови Знанняіноземних мов Якнайшвидше удосконалитизаконодавчу базу і практичнуроботу щодо страхування інноваційних ризиків,пільгового оподаткування,трансферу технологій,інтелектуальної власності Завдання щодо удосконалення вищої освіти України у контексті вимог Болонського процесу Уряд України має прийнятиусвідомлене політичне рішенняпро інтеграцію національноїсистеми вищої освіти і наукив Європейський освітнійі науковий простір,яке б було покладено в основузовнішньої політики держави Подальша модернізаціявищої школи Україниповинна бути зорієнтованана інтегрування національноїсистеми вищої освіти доЄвропейського освітньогота наукового простору Міністерству освіти і наукита вищим навчальнимзакладам необхіднопровести значнуроботу щодо прийняттясистеми чітко встановленихта взаємовизначених ступенівчерез впровадження додатка до диплома, аби сприятивизнанню національної вищоїшколи Європейськоюсистемою вищої освіти Вищим навчальним закладам – учасникам педагогічного процесу –зосередити зусилля на апробаціїсистеми кредитів, узгодженоїз Європейською системоюперезарахування кредитів (ECTS)з подальшим поширеннямцієї системи в національнійсистемі вищої освіти Активізувати роботу щодовпровадження європейських критеріїв оцінки якостізнань студентів, їх практичної підготовки, ефективності наукових досліджень Вищим навчальнимзакладам – апробувати вумовах національноїсистеми вищої освітиєвропейські критерії щодорозроблення навчальнихпланів, співпраці закладівосвіти, схем мобільностіта інтегрованих програмнавчання, практичноїпідготовки та науковихдосліджень Умови запровадження КМСОНП Наявність структурно-логічних схем підготовки фахівців за усіма напрямами та спеціальностями Запровадження модульної організації навчального процесу, системи тестування та рейтингового оцінювання знань студентів Організація навчального процесу на базі програм навчання, які формуються як набір залікових кредитів Введення граничного терміну навчання за програмою, включаючи граничний термін бюджетного фінансування Дозвіл Міністерства освіти і науки України на частковий відхід від галузевих стандартів вищої освіти Умови запровадження КМСОНП Розроблення індивідуальних графіків навчального процесу з урахуванням особливостей КМСОНПЗарахування на навчання до ВНЗ здійснюється тільки за напрямами підготовки Наявність необхідного навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення КМСОНПФормування програм навчання усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників та освітньо-професійних програм підготовки, які передбачають можливі зміни співвідношення обсягів кредитів освітньої та кваліфікаційної складових підготовки Введення інституту викладачів-кураторів індивідуальних програм навчання Підготовка фахівців, здатних забезпечити перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства через новаторство у навчанні, вихованні та науково-методичній роботі Мета вищої освіти Основний зміст діяльності ВНЗ –формування інноваційногоосвітньо-виховного середовища Зміна організації і змісту освітиз метою інтеграції у світовий освітній простір Оптимізація кадрового забезпечення Комплексне удосконалення професійної майстерностіпедагогів через опанування інноваційними ідослідно-експериментальними видами діяльності Інформатизація навчального процесу Розвиток матеріально-технічного забезпечення комп`ютерною технікою Комп`ютерна система управління діяльністю ВНЗВикористання СІТ у навчальному процесіРозроблення інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКМЗД) Загальна педагогіка Освітньо-кваліфікаційні рівні(відповідно до структуривищої освіти України) Молодший спеціаліст Бакалавр Спеціаліст Магістр Стандарти вищої освіти Державний стандарт Галузевий стандарт Стандарт ВНЗ Державні стандарти вищої освіти визначають перелік напрямів, спеціальностей, кваліфікаційза освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра та вимогами до професійної підготовки фахівців Галузеві стандарти вищої освіти відображають освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника ВНЗ, місце фахівця у структурі галузей економіки,вимоги до рівня йогокомпетентності, системувиробничих функційі сфер діяльності Стандарти вищої освіти ВНЗ визначають спеціалізації підготовки фахівців з урахуваннямвимог ринку праці та регіональнихособливостей, варіативні частинипрограм підготовки фахівців (зміст,кількість і термін вивченнянавчальних дисциплін),навчальні плани та графікинавчального процесу,форми навчальних занять і форми підсумкового контролю Структура системиконтролю якості в Україні Державна система оцінки якості(включаючи стандарти освіти та акредитацію) Контроль на рівні навчального закладу Участь недержавних структур,що забезпечують суспільну експертизуі враховують вимоги ринку праці Структура розроблена відповідно до взаємин в суспільстві:держава – вищий навчальний заклад - підприємство Всі критерії оцінки якості мають бути визнані міжнародними організаціями з якості, однак в силу національних особливостей і різних рівнів економічного розвитку паралельно можуть застосовуватися додаткові критерії та оцінки Мобільність – важлива якісна особливість європейського простору, що передбачає вільне пересування студентів і викладачів між вищими навчальними закладами та державами