• Название:

  Бойко О. Д. Історія України. Посібник (вид. 2 е)...


 • Размер: 3.15 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер



  Предпросмотр документа

  О. Д. Бойко

  Історія
  України
  Посібник
  Видання 2-ге, доповнене

  ББК 63.3 / 2 /
  Б 77

  Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник
  для студентів вищих навчальних закладів
  (Лист №14/18. 2-1008 від 04. 07. 2001 р.)
  Це — друге видання посібника, який за нетривалий час здобув
  неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів
  приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а пе­
  редусім концептуально-смислова самодостатність, оригінальне і
  разом з тим науково коректне мислення автора, розкуте і водночас
  тактовне слово.
  У процесі підготовки до друку цього видання уточнено деякі фор­
  мулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій
  і фактів, які розглядаються в єдностях та суперечностях різно­
  манітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості мо­
  тивів вчинків конкретних історичних постатей. Виклад подій дове­
  дено до середини 2001 р.
  Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних
  закладів. Корисним він буде учителям середніх загальноосвітніх
  шкіл, усім, хто прагне пізнати суть і наслідки подій минулого
  нашого народу.

  © 0. Д. Бойко, 2002

  I S B N 966-580-122-8

  © ВІД «Академія», орипнал-макет, 2002
  © Обкладинка В. М. Штогрина, 2002

  Зміст

  1. Первісне
  суспільство
  і перші державні
  утворення на
  території України

  1.1. Початок формування людської
  цивілізації на території України
  1.2. Скіфо-сарматська доба.
  Античні міста-держави
  Північного Причорномор'я
  1.3. Східні слов'яни в VI—XI ст.

  2. Київська Русь

  2.1. Походження Давньоруської держави
  2.2. Виникнення і становлення
  Давньоруської держави
  (кінець IX — кінець X ст.)
  2.3. Піднесення й розквіт Київської Русі
  (кінець X — середина XI ст.)
  2.4. Політична роздрібненість
  Київської Русі
  (кінець XI — середина XIII ст.)
  2.5. Монгольська навала
  та встановлення золотоординського іга
  2.6. Політичний устрій
  2.7. Соціально-економічний розвиток
  2.8. Етнічний розвиток
  2.9. Охрещення Русі
  2.10. Характерні риси та особливості
  розвитку культури Київської Русі
  2.11. Походження та суть
  національного символу — тризуба

  9
  23
  32
  41
  44
  51
  57
  61
  66
  68
  72

  80
  86

  3. ГалицькоВолинська
  держава —
  спадкоємиця
  Київської Русі

  3.1. Утворення, піднесення та занепад
  Галицько-Волинської держави
  3.2. Роль Галицько-Волинського
  князівства в історії української
  державності

  4. Українські
  землі у складі
  Литви та Польщі

  4.1. Приєднання українських земель
  до Великого князівства Литовського
  4.2. Польська експансія на українські
  землі наприкінці XIV —
  в середині XVI ст.
  4.3. Люблінська унія
  4.4. Утворення Кримського ханства
  та його експансія на українські землі
  4.5. Соціально-економічні процеси
  в XIV—XVI ст.
  4.6. Церковне життя.
  Берестейська унія
  4.7. Культура України в XIV—XVI ст.

  5.Виникнення
  українського
  козацтва

  6. Українська
  національна
  революція

  7. Україна
  наприкінці
  XVII — у XVIII ст.

  5.1. Феномен козацтва: генезис,
  характерні риси та особливості
  5.2. Запорозька Січ
  5.3. Козацько-селянські повстання
  наприкінці XVI — на початку XVII ст.
  5.4. Козацтво як впливовий чинник
  міжнародного життя
  6.1. Причини, характер, періодизація
  6.2. Розгортання національновизвольної війни (лютий 1648 —
  серпень 1657 р.)
  6.3. Утворення Української
  гетьманської держави
  6.4. Громадянська війна
  та поділ козацької України
  на два гетьманства
  (вересень 1657 — червень 1663 р.)
  6.5. Боротьба за возз'єднання
  Української держави
  (червень 1663 — вересень 1676 р.)
  7.1. Українська державність наприкінці
  XVII — на початку XVIII ст.
  7.2. Колоніальна політика Російські^
  імперії щодо України у XVIII ст.
  '
  7.3. Правобережна Україна
  наприкінці XVII — у XVIII ст.
  7.4. Соціально-економічний розвиток
  наприкінці XVII—XVIII ст.

  90
  96
  97
  102
  105
  107
  110
  120
  123
  129
  133
  137
  144
  148
  154
  163

  167
  172
  178
  186
  191
  197

  7.5. Культура України
  наприкінці XVII—XVIII ст.
  8. Україна в першій 8.1. Соціально-економічний розвиток
  половині XIX ст. українських земель у складі
  Російської імперії
  8.2. Суспільні рухи
  8.3. Національне відродження
  в Україні. Кирило-Мефодіївське
  товариство
  8.4. Західноукраїнські землі
  під владою Австрійської імперії
  9. Україна в другій 9.1. Модернізаційні процеси
  половині XIX ст.
  в Російській імперії та Україна
  9.2. Суспільні течії та рухи
  другої половини X I X ст.
  9.3. Соціально-економічний розвиток
  у пореформений період
  9.4. Українська культура
  в другій половині X I X ст.
  10. Україна
  на початку XX ст.

  11. Українська
  національнодемократична
  революція
  (1917—1920)

  10.1. Соціально-економічний розвиток
  на початку XX ст.
  10.2. Національний рух
  на початку XX ст.
  10.3. Україна в роки першої
  російської революції 1905—1907 pp.
  10.4. Україна в роки
  третьочервневої монархії
  (серпень 1907 — липень-1914 р.)
  10.5. Західноукраїнські землі в другій
  половині X I X — на початку XX ст.
  10.6. Українські землі
  в роки Першої світової війни
  10.7. Поява модерністської течії
  в українській культурі на рубежі
  X I X і X X ст.
  11.1. Лютнева революція в Росії
  та її вплив на Україну
  11.2. Проголошення
  автономії України
  11.3. Проголошення Української
  Народної Республіки.
  Війна Радянської Росії проти УНР
  11.4. Гетьманат П. Скоропадського
  11.5. Директорія УНР
  11.6. Західноукраїнська
  Народна Республіка

  203

  213
  218
  229
  238
  249
  255
  263
  273
  285
  289
  294
  299
  302
  313
  318
  321
  324
  330
  338
  344
  350

  11.7. Політика радянської влади
  в Україні 1919 р.
  11.8. Україна в другій половині
  1919 — на початку 1920 pp.
  11.9. Радянсько-польська війна
  та Україна
  12. Україна
  в складі СРСР
  (1922—1939)

  12.1. УСРР на початку 20-х років
  42125 Нова економічна політика
  12.3. Утворення Радянського Союзу.
  Остаточна втрата Україною
  незалежності
  Г
  Щ14^Індустріалізація: завдання,
  труднощі, характерні риси,
  огидливості, наслідки
  СІІ^іОКолективізація
  сільського господарства.
  Голод 1932—1933 pp.
  12.6. Культурне будівництво
  в 20—30-х роках
  12.7. Політика коренізації:
  українізація і розвиток
  національних меншин
  12.8. Україна і процес формування
  тоталітарного режиму в СРСР

  355
  359
  368
  372
  379
  384
  388
  395
  401
  414
  420

  13. Західно13.1. Українські землі в складі Польщі 429
  українські землі
  13.2. Українські землі
  в 20—30-х роках в складі Румунії
  437
  13.3. Українські землі
  в складі Чехословаччини
  439
  14. Україна
  в роки Другої
  світової війни
  (1939—1945)

  14.1. Українське питання
  в міжнародній політиці напередодні
  Другої світової війни. Проголошення
  автономії Карпатської України
  14.2. Роль «українського питання»
  в німецько-радянському зближенні.
  Пакт Молотова—Ріббентропа
  14.3. Входження західноукраїнських
  земель до складу СРСР
  14.4. Напад Німеччини на СРСР,
  невдачі Червоної армії в боях
  на території України 1941—1942 pp.
  14.5. Місце України
  в планах фашистів
  14.6. Встановлення фашистського
  окупаційного режиму
  14.7. Радянський партизанський рух
  на окупованій території України

  442
  448
  453
  458
  461
  465
  468

  14.8. Збройна боротьба формувань
  ОУН—УПА в 1941—1944 pp.
  14.9. Визволення України
  15. Повоєнна
  відбудова
  і розвиток України
  в 1945 —
  середині
  50-х років

  16. Україна
  в умовах
  десталінізації
  (1956—1964)

  17. Україна на
  порозі кризи:
  наростання
  застійних явищ
  (1965—1985)

  15.1. Повоєнні адміністративнотериторіальні зміни
  15.2. Зовнішньополітична
  діяльність УРСР
  /
  15.3. Особливості процесу відбудови
  народного господарства України
  15.4. Рівень життя та побуту населення
  15.5. Радянізація західних
  областей України
  15.6. Боротьба ОУН—УПА
  з радянською репресивною машиною
  15.7. Масові репресії радянського
  режиму проти населення
  Західної України. Операція «Вісла»
  15.8. Культурно-ідеологічні процеси
  в Україні
  16.1. Суспільно-політичне життя
  та політична боротьба в УРСР
  16.2. Соціально-економічний
  розвиток України
  16.3. Духовне життя в Україні:
  основні тенденції та характерні риси
  17.1. Соціально-економічний
  розвиток УРСР
  17.2. Суспільно-політичне життя:
  «стабілізація» і закритість
  17.3. Духовний розвиток суспільства:
  ідеологічний диктат
  17.4. Дисидентський рух

  18. Україна
  18.1. Головні чинники,
  і процес
  що зумовили процес перебудови
  перебудови в СРСР 18.2. Етапи перебудови
  та її наслідки для України
  (квітень 1985 —
  серпень 1991 p.]
  19. Україна
  на шляху
  незалежності

  19.1. Стартові умови розгортання
  державотворчого процесу
  19.2. Становлення владних структур
  19.3. Конституційний процес
  19.4. Формування багатопартійності
  19.5. На шляху творення
  національної економіки
  (1991 — перша половина 1994 р.)

  472
  481
  485
  487
  491
  495
  497
  502
  504
  507
  511
  516
  525
  529
  537
  542
  544
  549
  552

  566
  571
  584
  588
  592

  19.6. Реалізація нового соціальноекономічного реформаційного курсу
  та його наслідки
  (друга половина 1994—2000 р.)
  19.7. Специфіка взаємодії культури
  та суспільства в умовах
  перехідного періоду
  19.8. Основні тенденції розвитку
  сучасної української культури
  19.9. Характерні риси
  релігійного життя
  19.10. Роль національної ментальності
  в житті суспільства
  19.11. Формування концепції
  зовнішньополітичного курсу
  19.12. Альтернативні варіанти
  геополітичної орієнтації України
  19.13. Західний напрям
  зовнішньої політики
  19.14. Україна та СНД
  19.15. Відносини України
  з державами СНД
  Термінологічний словник
  Література

  597
  604
  606
  613
  615
  619
  621
  624
  633
  640
  648
  654

  1.
  Первісне суспільство
  і перші державні утворення
  на території України
  1.1. Початок формування людської
  цивілізації на території України
  Першим періодом історії людства був кам'яний вік.
  Йому належить особливе місце в цивілізації. Саме цієї
  доби на тлі кардинальних зрушень у природі, пов'язаних
  з різкими змінами клімату, сформувалася примітивна сус­
  пільна організація, зародилися першооснови таких форм
  людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.
  Археологічні знахідки в Ефіопії, Кенії, Танзанії дають
  підстави зробити припущення про появу людини на Землі
  понад 2 млн років тому. Першолюдиною фахівці вважа­
  ють істоту, для якої праця стала необхідністю і яка здатна
  була не тільки використовувати знаряддя праці, а й виго­
  товляти їх. У ході еволюції поглиблювалися відмінності
  між мавпою та людиною — з'явилося прямоходіння, сфор­
  мувалася розвинута рука з протиставленим великим паль­
  3
  цем, збільшився о б ' є м мозку (досяг 800 с м ) , започаткува­
  лася членоподільна мова. Саме ці якісні зміни у біологіч­
  ному та психологічному розвиткові зумовили появу homo
  sapiens (людини розумної), сприяли остаточному виділен­
  ню людини з тваринного світу.
  І с т о р і ю первісного суспільства вчені поділяють на
  кілька періодів залежно від матеріалу та технології виго­
  товлення знарядь праці: палеоліт (стародавній кам'яний
  в і к ) , мезоліт (середній к а м ' я н и й в і к ) , неоліт (новий
  кам'яний вік), енеоліт (мідно-кам'яний вік), бронзовий вік.

  10

  Первісне суспільство і перші державні утворення

  Ранній палеоліт
  (від появи людини до 150 тис. років тому)
  Первісна людина на території України з'явилась май­
  же 1 млн років тому, в період раннього палеоліту. Наш
  регіон, як і Європа загалом, не входив до ареалу антропо­
  генезу, тобто місцевості, де відбувся процес олюднення
  високорозвинутої мавпи. На думку археологів, найвіро­
  гідніше, що найдавніші люди (архантропи) прийшли на
  територію України з Передньої Азії через Балкани і Цен­
  тральну Європу. Ця міграція не була одномоментним
  актом, а хвилеподібно тривала протягом багатьох тися­
  чоліть. Рештки найдавніших стоянок первісних людей
  на території України знайдені біля с. Королеве (Закар­
  паття), м. Амвросіївка (Донбас), с. Лука-Врублівецька
  (Хмельниччина). Всього відомо на території України по­
  над ЗО стоянок доби раннього палеоліту.
  А р х а н т р о п и жили невеликими групами, що утво­
  рювали первісне л ю д с ь к е стадо. Ця перша форма соці­
  альної організації базувалася на основі кровнородинних с т о с у н к і в . Господарство первісних людей було прис­
  в о ю ю ч и м , бо базувалося на збиранні плодів, ягід та їстів­
  них коренів і полюванні на тварин.
  Основним знаряддям праці архантропів стало ручне ру­
  било, що виготовлялося шляхом оббивання кам'яної за­
  готівки з двох боків. Це знаряддя мало довгасту, плескату
  форму завдовжки 20—25 см, вагою до 1,5 кг. У руках пер­
  вісної людини рубило стало універсальним інструментом
  впливу на навколишній світ. Залежно від ситуації воно
  виконувало роль сокири, кайла, метального каменя тощо.
  Поява однотипних кам'яних знарядь на зразок рубила свід­
  чить про зародження мислення, початок переходу до сві­
  домої виробничої діяльності.

  Середній палеоліт (150—35 тис. років тому)
  Наприкінці раннього палеоліту природа зазнала знач­
  них змін: клімат став сухішим, відбулося деяке підняття
  поверхні, розпочалося чергове, але на цей раз найбільше
  похолодання.
  Наслідки цих кардинальних зрушень у природі стали
  особливо відчутними у середньому палеоліті (мустьєрська
  епоха). Північна та більша частина Центральної Європи
  були закуті в льодовий панцир товщиною понад 600 мет­
  рів. На території України південна межа максимального
  зледеніння орієнтовно проходила повз такі сучасні міста:
  Львів, Ковель, Ж и т о м и р , Кременчук, Миргород, Суми.

  Початок формування людської цивілізації

  11

  Зміни в природі змусили первісну людину пристосову­
  ватися до нових умов існування. Помітне зменшення фло­
  ри, зумовлене сухим різкоконтинентальним кліматом, по­
  ява нових представників фауни — мамонтів, шерстистих
  носорогів, північних оленів, печерних ведмедів та інших
  тварин, призвели до того, що традиційне для попередньо­
  го періоду збиральництво дедалі більше поступається міс­
  цем полюванню, яке відіграє у житті людини мустьєрської епохи вирішальну роль. У цей час помітно поліпшу­
  ється технологія виготовлення знарядь праці, урізнома­
  нітнюються їхня форма та призначення: ручне рубило удос­
  коналюється; з'являються кам'яні гостроконечники, що
  використовувалися як вістря для списів; набувають поши­
  рення скребла, якими обробляли шкури тварин.
  Помітне ускладнення умов життя не зупинило посту­
  пального фізичного та розумового розвитку людини. Внас­
  лідок еволюції на зміну архантропу в мустьєрську епоху
  приходить неандерталець (назва походить від місцевості
  у Німеччині, де було знайдено рештки к і с т о к ) . Він був
  невисокий на зріст, сутулий, мав велику голову видов­
  женої форми з низьким лобом і нависаючим надбрів'ям.
  3
  Об'єм його мозку становив від 925 до 1800 см , особливо
  були розвинутими ділянки мозку, пов'язані з просторо­
  во-координаційними функціями та їхнім контролем. Не­
  андерталець як більш розвинений тип людини попри
  складні умови існування, помітно розширив порівняно
  зі своїм попередником — архантропом ареал проживан­
  ня. Знайдені археологами на території України 200 мустьєрських с т о я н о к (Кіїк-Коба та Холодний Грот у Кри­
  му, Антонівка на Донбасі, Рихта на Волині, Молодово
  на Дністрі та ін.) — переконливе тому підтвердження.
  Боротьба за існування змусила людину в середньому
  палеоліті виготовляти одяг із шкур тварин, інтенсивно
  заселяти печери, будувати штучні наземні житла, не тіль­
  ки використовувати, а й добувати вогонь. Завдяки цьому
  людина стала більш захищеною і менш залежною від при­
  родних у м о в .
  У мустьєрську епоху почали закладатися першооснови
  духовного світу людини. Неандертальські поховання в пе­
  черах Криму свідчать про зародження релігійних уявлень
  та вірувань, а знайдені на деяких стоянках кістки, різьб­
  лені геометричним орнаментом, з гравійованими на них
  контурами тварин і людей, рештками намальованих чор­
  ною фарбою ліній — про перші кроки образотворчого мис­
  тецтва.

  12

  Первісне суспільство і перші державні утворення

  Пізній палеоліт (35—11 тис. років тому)
  Цей етап в історії людства порівняно з попередніми
  досить короткий, але він характеризується значними змі­
  нами в економіці, сфері соціальних відносин, мистецтві.
  Безперечно, центральною подією цієї доби стало завер­
  шення майже 35 тис. років тому процесу фізичного та
  розумового формування людини сучасного типу — homo
  sapiens. Цю людину за місцем першої знахідки її кісток
  у гроті Кро-Маньйон (Франція) називають кроманьйон­