• Название:

  Росписание на День города


 • Размер: 1.63 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  Предпросмотр документа

  {ень м1ста
  |!рограма святкових заход1в
  10 вересня 20\| року

  |{ентр м1ста

  9.00
  9.00
  10.00

  Фестива.гль хл!ба. Биставка кул|нарного мистецтва.

  1(онкурс малтонк!в на асфальт| <Р|дне м1сто очима д|тей>.

  Биставка худо}кник|в, пленер, конкурс на кращий порщет
  м|сцевих фотощаф|в, майсщ|в

  <<[во] лтоди-€м!тянщино>>,

  '

  10.00
  10.00
  10.30
  11.00
  |2.00
  |2.00
  |2.з0
  13.00
  -

  14.00
  15.00
  15.00
  16.00
  17.00
  18.00

  19.00
  -

  декоративно-у)китковогомистецтва. (\ентпральна7шощам!стпа)

  Биступ духового оркестру.

  (!!еншральна у1]!оща м!сша)

  1(в|ткове панно в|д 3Ф1]] м|ста. (!]ентпральна 7шоща м!спа).

  €вяткова хода,
  }ронисте в1дкриття свята.
  Фбласне свято танц}о.

  (!!ентпральна сцена)

  |{ертш|сть м|ста з| стр|тболу.

  Фестиваль <<€упер 6а6уся
  |{оказов| виступи
  0ен7прсшьна 7шоща

  €вято

  спорц

  _

  |

  ген|альний онук. (!!енпр лс!спа)

  ексщемальн| види€пФрщг*$од|-артг€|перея.

  лл1споа)

  @лоща б!ля мае. <}|1онол1п>)

  |{од|ум: пок€в мод | зач|сок. @лоща

  б!ля !и1Б()

  1{онцерт 9еркаського дж€ш_кв|нтец.([!енпр

  20-р|ння клубу

  <<Будокан>>. (7лоща б!ля

  1{онкщс краси <й|с €м|ляночка>>.

  Ат1Б1{)

  (!!енпра]!ьна сцена)

  йузинний дарунок сучасника _ виступи рок_црту <|{|рам|да),
  репера
  €вген|я

  |[авлточенка ([лоща

  б!ля

  мБк).

  1(онцерт з|рок укра|нсько? есщади:

  гурт <<,{елема), црт <Ё|к|то>, [!на 1{ароль
  (1]енпральна сцена)

  22.з0

  м1стпа)

  €вятковийфеерверк.(|!енпрапьна/|"|!ощалл!стпа)

  ]}1!ський парк культури та в!дпочинку

  12.00
  12.00

  Биставка вироб|в

  ""*'",''ц

  <.{итян| т€}панти-р|дному

  |з дм'"н'х творчих студ!й

  м1сц>. ([оловна

  алея парку)

  [итяне свято _ концерт дитячихколектив|в та виконавц{в,
  показов| виступи гуртк|вц1в, позат'тк1лля.

  (€цен!нншй

  :пайо анчц* парку)

  олина озер

  |2.00
  12'00
  |2.30

  |{ертп|сть м|ста з техн|ки п1т'|то;!дцого

  цризму.

  Биступи творчих молод|жних колектив1в
  [остинне подв|р.я запро1шуе:

  м|ста.

  :

  Биставка фрукт|в та овоч|в <<Ащиприроди).
  €вято вареник|в.

  "
  15.00
  _
  17 .00
  14.00

  Биступи народних аматорських колектив|в м|ста
  <<йистецьк1
  в!трила)).

  Фбласне фольклорне свято.
  1щи, розваги, аукц|он, козацьк | забави.
  1\:[!ське водоймище. Район
  центрального пля?ку.

  й|н|-регата. Бесщ.в ання на 6айдарках

  1

  каное.