• Название:

  Basaw Kurkow Flagi Belarusi wchora i syonnya


 • Размер: 2.61 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  Предпросмотр документа

  А. Н. БАСАЎ
  І. М. КУРКОЎ

  ФЛАГІ
  БЕЛАРУСІ
  ЎЧОРА I СЁННЯ

  МІНСК
  'ПОЛЫМЯ"
  1994

  ББК 67.99(4 Бен)0
  Б 27
  УДК

  342.228(476)

  П е р а к л а д

  на

  беларускую

  Р э ц э н з е н т
  начальнік

  Басаў
  Б27

  A.

  1994.—

  дзяржаўнай

  Камітэта

  па

  I. M.

  Беларусі

  ўчора

  34

  с:

  В.

  аддзела

  Н.г К у р к о ў

  Флагі

  архівах

  і

  мову
  Л.
  і
  і

  А.

  Н.

  НАЙДОВІЧА

  НАСЕВІЧ,
  геральдычнай

  службы

  справаводству

  сёння/Пер.

  A.

  Н.

  Найдовіч.—

  Мн.:

  Полымя,

  іл.

  ISBN 5 - 3 4 5 - 0 0 7 3 0 - 6 .
  У к н і з е ў папупярнай ф о р м е р а с к а з в а е ц ц а аб асновах вексілалогіі — навукі аб флагах,
  аб гісторыі з'яўлення флагаў у розных краінах. А л е асноўная ўвага ўдзелена ў з н і к н е н н ю
  флагаў на нашай Б а ц ь к а ў ш ч ы н е — ад сімвалаў полацкага князя Ізяслава, штандартаў вялікіх
  к н я з ё ў літоўскіх да адраджэння бела-чырвона-белага палотнішча ў якасці дзяржаўнага сімвала
  Рэспублікі Беларусь.
  3420228000—038
  М 306(03)—94
  ISBN

  5-345-00730-6

  ББК 67.99(4 Бен)0

  1—94
  ©

  А. Н. Басаў, I. М. К у р к о ў , 1994

  ©

  А ф а р м п е н н е . А. Н. Басаў ( м а л ю н к і фпагаў), В. А. Ф а н д у п е ў ( в о к л а д к а ) , 1994

  ©

  Пераклад А.

  Н. Найдовіч,

  1994

  ДА ЧЫТАЧА
  Гэта к н і г а аб ф л а г а х . Ні ў б ы ў ш ы м СССР, ні т ы м б б л ь ш у Б е л а р у с і гэта т э м а п р а к т ы ч н а
  н е асвятлялася, у той час я к з а р у б я ж о м в ы д а д з е н ы э н ц ы к л а п е д ы і ф л а г а ў . А д с у т н а с ц ь
  л і т а р а т у р ы п а д а д з е н а й т э м е п р ы в я л о д а таго, што ў д ы с к у с і і а б ф л а г а х , я к а я п р а х о д з і л а
  н я д а ў н а ў р э с п у б л і ц ы , б ы л а п р а я ў л е н а н е к а м п е т э н т н а с ц ь а б р э ч ы с п р э ч к і . Так, г і с т о р ы я
  ф л а г а ў б ы л а з в я з а н а з г е р а л ь д ы к а й , што з ' я ў л я е ц ц а п а м ы л к о в ы м . Н а в у к а аб флагах —
  в е к с і л а л о г і я , х а ц я і м а е а г у л ь н ы я к а р а н і з г е р а л ь д ы к а й , д а ў н о ж ы в ё па сваіх з а к о н а х . У
  с п р э ч ц ы г і с т о р ы я д з я р ж а ў н ы х ф л а г а ў з в я з в а л а с я з р ы ц а р с к і м і с ц я г а м і і с і м в а л а м і , у той
  час я к ф л а г і , у а д р о з н е н н е а д с ц я г о ў , а б а в я з а н ы с в а і м з ' я ў л е н н е м н е р ы ц а р с т в у , а
  мараплаванню.
  Мэта к н і г і п а з н а ё м і ц ь б е л а р у с к і х чытачоў з асновамі в е к с і л а л о г і і , з гісторыяй у з н і к н е н н я
  флагаў, з ф л а г а м і нашай д з я р ж а в ы .

  Гл а в а 1
  3 ГІСТОРЫІ ФЛАГАЎ
  ШТО

  ТАКОЕ

  ФЛАГ

  Нашаму
  чытачу,
  які
  выхаваны
  на
  сучасных
  дэтэктывах, д о б р а в я д о м ы выраз, які в ы к а р ы стоўваецца ў к р ы м і н а л ь н ы м а с я р о д д з і , "стаяць на
  ш у х е р ы " . А л е м а л а хто в е д а е , ш т о ш у х е р а м с а
  старажытных часоў называецца сцяг м а н г о л ь с к і х
  рэлігійных
  лідэраў — багдагегенаў.
  Яшчэ
  зусім
  нядаўна
  шухер з'яўляўся
  штандартам
  Манголіі.
  Т а м у д а д з е н ы в ы р а з у п р а м ы м с э н с е гэтага с л о в а
  азначае " в а р т а в а ц ь с ц я г " .
  А што а з н а ч а ю ц ь к о л е р ы ф р а н ц у з с к а г а " т р ы к а лора"? I адкуль узяўся на д з я р ж а ў н ы м флагу
  В я л і к а б р ы т а н і і такі с т р о г і , с к л а д а н ы і п р ы г о ж ы
  ў з о р ? На гэтыя і і н ш ы я п ы т а н н і чытач з н о й д з е а д к а з
  у
  спецыяльнай
  гістарычнай
  дысцыпліне —
  вексілалогіі. Тэрмін вексілалогія ўзнік ад лацінскага
  слова " в е к с і л у м " — в е р т ы к а л ь н ы шост з к а в а л к а м
  т к а н і н ы , якая б ы л а п а д в е ш а н а д а г а р ы з а н т а л ь н а й
  перакладзіны ў выглядзе і дагэтуль п р ы м я н я е м а й
  ( у а с н о ў н ы м п р ы б о г а с л у ж э н н і ) х а р у г в ы ( м а л . 1).
  Ен б ы ў у в е д з е н ы ў 105 г. да н. э. к о н с у л а м
  М а р а е м для рымскіх кагорт. Археолагам пашанцавала з н а й с ц і
  в е к с і л у м у пахаванні
  рымскага
  в о е н а ч а л ь н і к а — на я г о а д н а к а л я р о в ы м п а л о т н і ш ч ы
  быў змешчаны лік багіні.
  А л е і да в е к с і л у м а выкарыстоўвалася нешта
  накшталт с ц я г а . Гэта б ы л і ш а с т ы з у м а ц а в а н ы м і на
  іх с і м в а л а м і — з о р к а м і , д р а к о н а м і , с т у ж к а м і і г. д.
  Так,
  сцяг
  рымскіх
  легіёнаў — сігна — нагадваў
  шост, н а в я р ш ы н е я к о г а б ы ў у м а ц а в а н ы а д н а г а л о в ы
  з а п у ш ч а н ы м і к р ы л а м і " р ы м с к і " арол або іншы
  с і м в а л ( м а л . 2). Н і ж э й на шасце былі п а д в е ш а н ы
  к р у г л ы я бляхі ( м е д а л і ) з р э л ь е ф а м — ф а л е р ы , якія
  даваліся легіёну за а д з н а к у ў баі. П а д о б н ы я сцягі
  выкарыстоўваліся яшчэ з у с і м нядаўна. Да іх м о ж н а
  аднесці ў п р ы г о ж а н ы я к о н с к і м і хвастамі б у н ч у к і
  ( м а л . 3), я к і я ў XVIII с т а г о д д з і р а с і й с к і я п а л к а в о д цы ў дастатку д а с т а ў л я л і ў я к а с ц і т р а ф е я ў у
  і м п е р с к у ю сталіцу — С а н к т - П е ц я р б у р г . Іх м о ж н а
  сустрэць і сёння над урачыста м а р ш ы р у ю ч ы м і
  ваеннымі аркестрамі.

  Мал.

  1.

  Вексілум

  Мал. 2.
  Сігна — сцяг
  рымскага
  легіёна

  караблях.
  Адна з хронік паведамляе,
  што на
  флагах г а н д л ё в ы х к а р а б л ё ў готаў м а л я в а л а с я я г н ё ,
  ваенных — д р а к о н . На суднах вікінгаў " ф л а г і " былі
  выкаваны
  з бронзы
  і
  ўяўлялі
  сабой
  ажурны
  м а л ю н а к , у які ўпляталіся в і д а р ы с ы свяшчэннага
  гругана бога А д з і н а , д р а к о н а або іншай м і ф і ч н а й
  істоты. А д н а к с а п р а ў д ы ш ы р о к а е р а з в і ц ц ё с ц я г а ў
  і ф л а г а ў п а ч а л о с я з у з н і к н е н н е м р ы ц а р с т в а , пасля
  з'яўлення п е р ш ы х законаў г е р а л ь д ы к і , якая аказала
  значны ўплыў на малюнак флагаў. Таму раней ч ы м

  С т а р а ж ы т н ы я к р ы н і ц ы п а в е д а м л я ю ц ь , што ф л а г і
  існавалі я ш ч э ў с т а р а ж ы т н ы х І н д ы і і К і т а і . У п е р ш ы я
  с т а г о д д з і н а ш а й э р ы ф л а г і пачалі п р ы м я н я ц ь н а
  3

  ГВІДОН, а трохвугольнікі называюцца К А С І Ц А М І .
  Флаг
  звычайна
  мацуецца
  да
  ФАЛУ
  сваёй
  ШКАТОРЫНАЙ
  (бок
  палотнішча,
  узмоцнены
  больш
  моцным
  матэрыялам)
  або
  прыбіваецца
  да ДРЭЎКА. Ен м о ж а вывешвацца як гарызантальна,
  так
  і
  вертыкальна,
  што
  з в ы ч а й н а агав о р в а е ц ц а ў з а к а н а д а ў ч ы х актах аб ф л а г у .
  Як
  правіла, флаг м а е аднолькавы відарыс з абодвух
  бакоў палотнішча.
  Па свайму назначэнню флагі
  могуць быць д з я р ж а ў н ы м і — афіцыяльны сімвал
  д з я р ж а в ы , і н а ц ы я н а л ь н ы м і — с і м в а л н а ц ы і . Часта
  яны
  адрозніваюцца
  толькі
  дэталямі.
  Так,
  нацыянальны
  флаг
  Аўстрыі
  адрозніваецца
  ад
  дзяржаўнага толькі адсутнасцю герба рэспублікі.
  Побач
  з
  дзяржаўным
  флагам
  асноўнымі
  сімваламі
  краіны
  з'яўляюцца
  таксама
  флагі
  гандлёвага
  і
  ваенна-марскога
  флатоў.
  Флагі
  ваенна-марскога флоту ў сваю чаргу дзеляцца
  на
  кармавыя,
  якія
  выконваюць
  па
  сутнасці
  ф у н к ц ы і сцяга карабля, і флагі, якія вывешваюцца
  на
  насавым
  флагштоку
  (гюйсштоку) —
  ГЮЙСЫ.
  Гюйсы
  ўпершыню
  сталі
  прымяняць
  у
  канцы
  XVI
  стагоддзя
  галандскія
  гёзы
  (гёз
  па-галандскі
  жабрак,
  у
  рускай
  транскрыпцыі
  "гюйс").
  Першы
  гюйс
  быў
  быццам
  сшыты
  з
  асобных
  абрэзкаў
  (мал.
  5).
  3
  XIX
  стагоддзя
  гэты
  флаг
  падымаецца
  на
  караблях
  толькі
  ў
  час іх стаянкі ў п о р т а х . Гюйс ч а с а м з ' я ў л я е ц ц а
  флагам,
  які
  адрознівае
  розныя
  часткі
  флота.
  Такое
  назначэнне
  ён
  выконваў
  у
  1940—1944
  гадах
  на
  караблях
  ВМС
  "Свабоднай
  францыі"
  (мал.
  6).
  Уважлівыя
  чытачы
  пэўна
  заўважылі
  сходнасць
  крыжоў
  на
  гюйсе
  ВМС
  "Свабоднай
  Ф р а н ц ы і " і шчыце конніка Дзяржаўнага герба
  Р э с п у б л і к і Б е л а р у с ь . С п р а в а ў т ы м , што стваральнікі
  нашага
  герба
  выкарысталі
  відарыс
  "пагоні",
  змешчаны
  на
  надмагільным
  помніку
  польскага караля Ягайлы, д з е на ш ч ы ц е конніка
  н а м а л я в а н ы н е к р ы ж Вітаўта, с у ч а с н і к а Ягайлы,

  працягваць свой расказ аб флагах, для аблягчэння
  р а з у м е н н я тэксту ч ы т а ч а м і п а з н а ё м і м іх з а с н о ў н а й
  тэрміналогіяй, якая прынята ў в е к с і л а л о г і і , і т ы м ,
  я к і я с і м в а л ы в е к с і л о л а г і ў к л ю ч а ю ц ь у с ф е р у сваіх
  навуковых інтарэсаў.
  Т а к і м ч ы н а м , л ю б ы флаг м а е з у с і м п э ў н у ю (як
  і г е р б ) к а н а н і ч н у ю п а б у д о в у , якая выпрацавалася
  на працягу многіх стагоддзяў.
  Палотнішча л ю б о г а флага павінна м е ц ь п р о сты,
  добра
  чытаемы
  малюнак.
  Сімвалічна
  яно
  дзеліцца
  на
  чатыры
  часткі:
  першая
  і
  другая
  р а з м е ш ч а н ы ўверсе, трэцяя і чацвёртая — унізе
  ( м а л . 4). П р ы ч ы м п е р ш а я і т р э ц я я з н а х о д з я ц ц а
  ля
  дрэўка.
  Самая
  ганаровая
  чвэрць — першая.
  Калі
  ў
  гэтай
  чвэрці
  змешчан
  малюнак,
  які
  адрозніваецца
  ад
  малюнка
  флага
  (гэта
  можа
  б ы ц ь і п р о с т а д р у г і к о л е р ) , т о яна н о с і ц ь н а з в у
  КРЫЖ
  або
  радзей — КАНТОН.
  У
  працах
  аб
  флагах, я к і я в ы д а д з е н ы н а р у с к а й м о в е , з а ў с ё д ы
  п р ы м я н я е ц ц а п е р ш ы т э р м і н , але так я к с л о в а
  " к р ы ж " у беларускай мове мае
  іншае, з у с і м
  пэўнае значэнне, то м ы , каб пазбегнуць блытаніны,
  будзем
  карыстацца
  другім
  тэрмінам.
  Кантон
  не
  абавязкова
  павінен
  займаць
  роўна
  чвэрць палотнішча — ён м о ж а б ы ц ь б о л ь ш ы або
  м е н ш ы чвэрці, м о ж а б ы ц ь п р а м а в у г о л ь н ы м або
  к в а д р а т н ы м , але з а ў с ё д ы р а з м е ш ч а н ы ў в е р х н і м
  л е в ы м в у г л е ф л а г а (па п р ы н я т а м у ў в е к с і л а л о г і і
  п р а в і л у ф л а г з а ў с ё д ы р о б і ц ц а так, к а б д р э ў к а я
  частка з н а х о д з і л а с я з л е в а ) . З в ы ч а й н а ў п е р ш а й
  ч в э р ц і ф л а г а (але часта і ў ц э н т р ы ) р а з м я ш ч а ю ц ь р о з н ы я с і м в а л ы . Так, н а в я д о м ы м у с і м
  нам
  флагу
  СССР у
  гэтым
  месцы
  знаходзіліся
  залатыя
  серп
  і
  молат
  і
  чырвоная
  зорка —
  сімвалы
  Саветаў
  рабочых
  (молат),
  сялянскіх
  (серп)
  і
  чырвонаармейскіх
  ("марсава"
  зорка)
  дэпутатаў. Размяшчэнне на флагу д ы к т у е ц ц а не
  законамі геральдыкі, а мэтазгоднасцю, сімволікай
  і э с т э т ы к а й . П а л о т н і ш ч а з в ы р а з а м н о с і ц ь назву
  4

  Мал.

  Мал.

  6.

  5.

  Гюйс

  ВМФ

  СЦЯГ ( м а л . 7) — гэта с т а р а ж ы т н е й ш ы с і м в а л , я к і
  а с а б л і в а б у р н а р а з в і в а ў с я ў р а м а н т ы ч н ы я часы
  рыцарства. Сцяг, у а д р о з н е н н е ад флага, не м а е
  такога ш ы р о к а г а назначэння, з а ў с ё д ы вырабляецца
  ў а д н ы м э к з е м п л я р ы , багата ў п р ы г о ж в а е ц ц а , м а е
  складаны малюнак. Ш'ецца з дарагой матэрыі.
  Відарысы
  на
  ім
  вышываюцца
  або
  малююцца
  фарбамі і з'яўляюцца сімвалам дзяржаўнага органа, в о і н с к а й ч а с ц і , п р ы в а т н а й а с о б ы . Н а с ц я г у
  ў м а ц о ў в а ю ц ц а ў з н а г а р о д ы і ў г э т ы м в ы п а д к у да
  яго наверша п р ы в я з в а ю ц ц а о р д э н с к і я ленты. Сцяг
  п а р а ў н а ў ч а н я д а ў н а стаў р э л і к в і я й — у р у с к а й а р м і і
  т а к і м я г о з р а б і ў у 1796 г о д з е і м п е р а т а р П а в е л I.
  Д а гэтага ё н б ы ў т о л ь к і часткай р э ч а в а г а з а б е с п я чэння і з'яўляўся з н а к а м , які абазначаў м е с ц а з н а х о д ж а н н е д ы в і з і і , палка або батальёна на полі б о я .
  Ш Т А Н Д А Р Т з'яўляецца разнавіднасцю сцяга і мае
  два прызначэнні: п е р ш а е — флаг або сцяг главы
  д з я р ж а в ы , д р у г о е — невялікі сцяг кавалерыйскай
  часці. Штандарт главы д з я р ж а в ы раней дзяліўся
  на д в а р ц о в ы і м а р с к і , сёння р о з н і ц ы ў м а л ю н к у
  звычайна
  няма.
  ПАНІР — д з я р ж а ў н ы
  сцяг,
  які
  з ' я ў л я ў с я ў Расіі а д н о й з ц а р с к і х р э г а л і й і в ы н о с і ў с я
  п р ы каранацыі або пахаванні с а м а д з е р ж ц а .

  Нідзрландаў

  Гюйс "Свабодная Францыя" 1940— 7 944
  ганаровы гюйс ВМФ
  Францыі

  гады —

  а "патрыяршы" к р ы ж з ушыранымі канцамі —
  родавая э м б л е м а генерала Д э Голя.
  Гюйс з ' я ў л я е ц ц а т а к с а м а ф л а г а м м а р с к і х к р э пасцей. А с о б ы , якія з а й м а ю ц ь к а м а н д н ы я пасады
  ў В М С , м а ю ц ь свае с п е ц ы я л ь н ы е ф л а г і . А к р а м я
  ў п а м я н у т ы х , і с н у ю ц ь ф л а г і а р м і і , ВПС, г р а м а д з я н скай авіяцыі, с л у ж б о в ы х асоб і с у д н а ў розных
  д з я р ж а ў н ы х с л у ж б а ў ( м ы т н а й , пачтовай і і н ш . ) ,
  флагі
  рэгіёнаў
  краіны
  (аўтаномных
  рэспублік,
  штатаў, р а ё н а ў і г. д . ) , г а р а д о ў , с п а р т ы ў н ы х і і н ш ы х
  таварыстваў,
  партый,
  рухаў,
  суднаходных
  і
  а в і я ц ы й н ы х к а м п а н і й , с і г н а л ь н ы я і г. д. Павага да
  флага — м і ж н а р о д н а я
  норма.
  У
  час
  сустрэчы
  высокапастаўленага
  госця
  флаг
  яго
  краіны
  развіваецца побач з флагам гаспадара. У гонар
  флага п р а в о д з і ц ц а а р т ы л е р ы й с к і салют. Публічная
  ж знявага яго ў м н о г і х краінах к а р а е ц ц а . Наогул
  флаг — сімвал
  надзвычай
  разнастайны
  і
  інфарматыўны.
  А д н а к вексілалогія не замыкаецца на вывучэнні
  флагаў. П р а д м е т а м яе інтарэсаў з ' я ў л я ю ц ц а сцягі,
  харугвы,
  вымпелы,
  флюгеры,
  значкі,
  занавесі,
  транспаранты, а р ы ф л а м ы .

  Мал.

  7.

  Сцяг

  нямецкага

  студэнцкага Саюза "Буршэншафт"
  1816 года:
  1 — навершша; 2 — кутас; 3 — дрзўка; 4 — махра

  Х А Р У Г В А ( м а л . 8) — гэта с ц я г , п а л о т н і ш ч а я к о г а
  ўмацоўваецца на папярэчнай рэйцы, прымацаванай
  да д р э ў к а ш н у р а м і ,
  і звісае вертыкальна. Як
  правіла, м а е касіцы. Сёння скарыстоўваецца ў
  асноўным у царкоўных абрадах. У р э ш ц е першапач а т к о в а яна б ы л а п е р а м о ж н ы м з н а к а м а б о т р а ф е е м ц а р к в ы , які азначае п е р а м о г у над светам.
  Прывычная ф о р м а харугвы з'явілася на захадзе
  Е ў р о п ы ў VI с т а г о д д з і , а на яе ў с х о д з е — у IX
  с т а г о д д з і . У п а з н е й ш ы час х а р у г в ы п р ы м я н я л і
  б о л ь ш ш ы р о к а : яна б ы л а р а с п а ў с ю д ж а н а ў с я р э д невяковых
  гарадах,
  часам
  сустракалася
  сярод
  ваенных сімвалаў,
  шырока
  прымянялася
  ў час
  р э в а л ю ц ы й н ы х п а д з е й 1 9 1 7 — 1 9 1 8 г а д о ў у Расіі. У
  летапісах часта х а р у г в а м і
  п а м ы л к о в а называліся
  сцягі.

  застаецца
  на
  караблях
  як
  традыцыя.
  Вымпел
  заўсёды падымаецца на мачце судна. Мае прамое,
  часцей
  канічнае
  палотнішча,
  часам
  з
  дзвюма
  касіцамі. Вымпел м о ж а мацавацца на фале, як
  флаг, або на р э й ц ы , як харугва. Існуюць с п е ц ы яльныя в ы м п е л ы для к а м а н д н ы х асоб — БРЭЙДВЫМПЕЛЫ. Брэйд-вымпел адрозніваецца ад в ы м пела
  больш
  кароткім
  і
  больш
  шырокім
  пал о т н і ш ч а м . А к р а м я таго, р а н е й існаваў с п е ц ы я л ь н ы
  г а л е р н ы в ы м п е л КАРНЕТ, які часам проста н а д з я ваўся н а в я р ш ы н ю м а ч т ы г а л е р ы .
  Ф Л Ю Г Е Р ( м а л . 10) — ф л а ж о к , я к і ў м а ц о ў в а ў с я
  на канцы пікі кавалерыста. С л у ж ы ў для абазнач э н н я п р ы н а л е ж н а с ц і а с а б о в а г а састава д а д а д з е нага п а д р а з д з я л е н н я . Т а к у ю ф у н к ц ы ю в ы к о н в а ў і
  белы трохвугольны вымпел з п р а м ы м чырвоным
  к р ы ж а м — сімвалам
  Св.
  Георга,
  заступніка
  е ў р а п е й с к і х р ы ц а р а ў . Яго мы б а ч ы м на канцах
  к о п ' я ў атрада р ы ц а р а ў , намаляванага на к а р ц і н е ,
  якая а д л ю с т р о ў в а е п а д з е і А р ш а н с к а й б і т в ы 1514
  года беларуска-літоўскіх атрадаў з р у с к і м і войскамі.
  Нярэдка
  яго
  няправільна
  трактуюць
  як
  правобраз беларускага флага. Ф л ю г е р м а е на піцы
  к о ж н ы кавалерыст.

  Мал.

  8.

  Харугва

  ВЫМПЕЛ
  нам

  на

  (мал.

  марскіх

  асноўным

  на

  Кавалергардскага

  9)

  Расіі

  прымяняецца

  суднах,

  ваенных.

  палка

  прычым
  У

  час

  у

  1800

  года

  галоўным
  апошні

  паруснага

  чы-