• Название:

  26 Еврейляргя хат

 • Размер: 0.34 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Название: Microsoft Word - TTRNT10F.DOC

­ª¸­±³’¸«’½¨º
§¤²§«­Œ²¥Œ

¯ÚÚύêÂÚê…ã©ßÔçá©Ú©ßөܤÚÙ©Üß©Ù
¢ÍÍ€Ý ÃÐÒÝÏÅÝ ÉÂÎÂÏÆ ќËÅÂÎÜÒ͜Ò ÂÚ ÂÔÂÃÂÃÂÍÂ
ÒÝÃÝÉÅ ÌkÑ ΜÒԜÜ͜Ò €œÎ ÌkÑ ԗÒÍÇ ӗË͜ÆÇ ºÕÚÝ
ÓÐ~ÅÝ ̗ÏϜÒƜ µÍ ÃÇÉŜ ×ÔÇÏ ϜÒӜÏÇ~ ÄÂÒÊÓÝ ÊÔÇÑ
ÌÕËÅÂÏ µÍÝ ÂÚ ӗË͜ÆÇ ¢ÍÍ€Ý ÅÂ͜ÎÏÇ µÍÝ ÂÚ ÃÂÒÍÝÌÌÂ
ÌÊÔÇÒÆÇ ¢ÏÝ~µÍÝx¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÆÂÏÝ ٜÙ̜Ï áÌÔÝÍÝÌ Ĝ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ԗÑԗŜÍ ÙÂÅÝÍÝÚÝ µÍ €œÎΜ ϜÒӜÏÇ iÉÇÏÇ~
ÌÐÆҜÔÍÇ ÓkÉÇ ÃÇ͜Ï ÔÐÔÝÑ ÔÐÒ ¬ÇÚÇ͜ÒÏÇ ŗÏ€ÍÂÒÝÏÏÂÏ
ÙÊÓÔÂÒÔÌÂÙ µÍ ÌkÌԜ ®œ€ÂÜÔ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ Õ~ áÅÝÏ ÕÔÝÒÆÝ
µÍ֜ÒÇÚԜ͜ÒƜÏÏÊÌÂƜÒ—Í̜ÏҜÌÃÕÍÓ¢ÏÝ~ÊÓÇÎÇÂÍÂÒ
ÊÓÇÎÇÏϜÏÚÕÍÌÂƜÒàÅÂÒÝÒÂÌÔÐÒÂ
¹—ÏÌÊ֜ÒÇÚԜ͜ÒÏÇ~ÃÇҜÒÓÇϜÌÂËÙÂÏÆÂÃÕÍÓÂ
³ÊÏx®ÊÏÇεÍÝÎ
ÃkÅÇÏ®ÊϳÊÏÇÔÕÆÝÒÆÝΝx
ÆÊÑ œËÔ̜ÏÎÇ ¢ÍÍ€Ý" pœÎ ÔÂÅÝÏ ֜ÒÇÚԜ͜ÒÏÇ~ ÌÂËÓÝ ÔÕ
ÒÝÏÆÂÆÂÃÕÍÓÂ
®ÊÏx¢ÏÝ~¢ÔÂÓÝÃÕÍÂÙÂÌÎÝÏ
œµÍ®ÊÏÇεÍÝÎÃÕÍÂÙÂ̝x
ÆÊÑ œËÔ̜ÏÎÇ ¢ÍÍ€Ý" ¦—ÏÞáÅ iÉÇÏÇ~ ÃÇÒÇÏÙÇ ÔÕÅÂÏ µÍÝÏ
ÌÊÔÇÒŜÏƜ¢ÍÍ€Ý
£ÂÒÍÝÌ¢ÍÍ€Ý֜ÒÇÚԜ͜ÒÇ¢~ÂÒÅÂ
ÔÂÃÝÏÓÝϝx
ÆÊ ¶œÒÇÚԜ͜ÒÔÕÒÝÏÆ¢ÍÍ€Ý
¢ÍÍ€ÝiÉÇÏÇ~֜ÒÇÚԜ͜ÒÇÏrÊÍ͜ÒÊԜ
×ÇÉΜÔÙÇ͜ÒÇÏáÏÝÑÔÐÒÅÂÏáÍÌÝÏÊԜx
ÆÊ!µÍÝÔÕÒÝÏÆÂÊӜ
«Â¢ÍÍ€ÝαÂÔÚÂÍÝÅÝ~Μ~ÅÇÍÇÌ
³ÊÏÇ~×ÂÌÊÎÍÇÅÇ~ÅÂÆÇÍx
ÆÊ
"
x³ÊÏ×ÂÌÍÝÌÏÝӗËÆÇ~ÌÂÏÕÏÓÝÉÍÝÌÏÝ
ÌkÒÂÍÎÂÆÝ~
ºÕ~ÂÌkҜ¢Í̀ݳÊÏÇ~¢ÍÍ€Ý~
³Ê~ÂÊÑԜÚ͜ÒÇ~œÌÂÒÂÅÂÏÆÂ
§¤²§«­Œ²¥Œ


ÉÕÒÒÂÌÚÂÔÍÝÌÃk͜ÌÊÔÔÇ

¢ÍÍ€ÝÔÂÅÝÏÃÐÍÂËÆÊ
«Â²ÂÃÃÝÎÃÂÚÔ³ÊÏrÊÒÏÇ~ÏÊÅÇÉ͜ÒÇÏ
ÌÕÍÍÂÒÝ~ÃÇ͜ÏÌkÌ͜ÒÏÇÃÂÒÊÔÔÇ~

¢ÍÂÒÃÇԜÒœ³ÊÏÊӜΜ~ÅÇÌÂÍÝÒÓÝ~
¢ÍÂÒ€œÎΜÓÇƜÌÊÇÎÌÇÃÇÌÔÕÉÝÑÃÇԜٜÌ

³ÊÏÂÍÂÒÏÝ—ÓÌÊÇÎÇÌÇÃÇÌÊÔÇÑԗÒÇÑÂÍÂÙÂÌÓÝ~
ÂÍÂÒÌÊÇÎÌÇÃÇÌÂÍÝÚÔÝÒÝÍÂÙÂÌ
³ÊÏÊӜÅÇÍÃÇÒԗÒÍÇÌÂÍÂÙÂÌÓÝ~
³ÊÏÇ~ÅÐÎÇÒÇ~Μ~ÅÇÃÇÔΜáٜ̝
¶œÒÇÚԜ͜ÒÏÇ~ÃÇҜÒÓÇϜ¢ÍÍ€ÝÌÂËÙÂÏÆÂÃÕÍÓÂ
¦ÐÚÎÂÏÏÂÒÝ~ÏݳÊÏÇ~ÂáÌÂÓÔÝ~ÂÃÂÓÌÝÙÊÔÇÑ
ÓÂÍÅÂÏÙÝ
ÕÔÝÒ®ÊÏÇÎÕ~áÅÝÎƝx
ÆÊŜÏÎÇÏÊ" ¶œÒÇÚԜ͜ÒxÌÐÔÝÍÕÏÝÎÊÒÂÓÊÔÇÑÂÍÂÙÂÌÉÂÔ
ÍÂÒÅÂ×ÇÉΜÔÊÔk—ÙÇÏrÊÜÒÇÍŜÏÒÕ×ÍÂÒÔkÅÇÍÎÇÏÊ"


°¤ÔÙÙÝáÙÏßêÚâ

ºÕ~ ÌkҜ ÔÕÒÝ àÍÆÂÏ ÙÝÌÎÂÓ —ÙÇÏ ÊÚÇÔ̜ÏϜÒÇÃÇÉŜ
ÂÇÒÕÙÂ ÊÅÜÔÊÃÂÒÍÝ ÃÕÍÝÒÅÂ ÔÊÇÚÃÇÉ ¹—ÏÌÊ ֜ÒÇÚԜ͜Ò
ÂÚ rÊÔÌÇÒÇÍŜÏ ÓkÉ ƗÒÇÓ ÃÕÍÝÑ €œÒԗÒÍÇ rÊÏÂáÔÞ Ĝ
ÔÝ~ÍÂÕÓÝÉÍÝÌ ÔÊÇÚÍÇ rœÉÂÓÝÏ ÂÍÅÂÏ Ê̜Ï ÚÕÏÆÝË ×ÇÌ
ÌÐÔÌÂÒÝÍÕ ÃÇ͜Ï ÊӜÑ͜ÚΜӜÌ rœÉÂÆÂÏ ÃÇÉ ÏÊÙÇÌ ÌÐÔÝÍÝÑ
ÌÂÍÝÒÃÝÉ ÓÐ~" ²ÂÃÃÝ iÉÇ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÃÕ ×ÂÌÔ ÃÇÒÇÏÙÇ ÃÕÍÝÑ
לÜÒrÊÔÌÇÒÆÇpœÎ²ÂÃÃÝœËÔ̜ÏÏÇÊÚÇÔ̜ÏÌÇÚÇ͜ÒÃÕÌÐÔ
ÌÂÒÝÍÕÏÝ~ ÙÝÏ ÃÕÍÕÝÏ ÃÇÉŜ ÊÓÃÂÔ ÊÔÔÇ͜Ò ¢ÍÍ€Ý iÉÇ Ɯ
ÎÐÏÝÃÇÉŜÅÂ͜ΜÔ͜ÒÎÐÅrÊÉÂÍÂÒĜԗÒÍÇÌÐÆҜÔÍÇÅÂΜÍ͜Ò
ÌÝÍÝѪÉÅDzÕ×ÔÂÏÌÊÍŜÏÃk͜Ì͜ÒÏÇiÉÊ×ÔÝáÒÝÃÕÇÏÙÂÃk
ÍÇÑÃÊÒkàÍÝÃÇ͜ÏÊÓÃÂÔÊÔÔÇ


²ÏØà©ÙÔçÔÚ©ßÜÔÙÝáÙÏßêÚâÒÏÏÚêÞÐÏßÏ
¢ÍÍ€ÝÃÇÉלÉÇÒӗËÍÊÔÐÒÅÂÏÌÊٜ͜ÌƗÏÞáÏÝ֜ÒÇÚԜ
͜ÒÌÕÍÝÏÂÔÂÑÚÝÒÎÂÆÝ ŒÎÎÂÌÇÎÆÇÒÌÂËÆÂÆÝÒªÉÅÇáÉÎÂÆÂ
œËÔ̜Ï
³ÊÏÏÊ—ÙÇÏÌÇÚÇÔÕÒÝÏÆÂÌÂËÅÝÒÔÂÓÝ~"
³ÊÏÏÊŜÂƜÎÕÍÝÔÕÒÝÏÆÂÕËÍÝËÓÝ~"
³ÊÏÂÏÝÃÇÒÌÂƜÒÄÂÌÝÔÌÂ֜ÒÇÚԜ͜ÒƜÏÔkÜÏҜÌ
ÌÕËÆÝ~
³ÊÏÂÏÝ~ÃÂÚÝÏÂÆÂÏĜÌÂÆÇÒחÒΜÔÔÂrÝÏÌÊÆÇÒÆÇ~
!
€œÎΜÓÇÏƜÂÏÝ~ÌÕÍÝÏÂÔÂÑÚÝÒÆÝ~

 #"À׋Ï×Þá©çÚ©ßԋ©ÙÏßÏÒÏÜÓÏÖâßßÏÙçÏáÚêÙÐxÚ©Ù×ááÔxÅÒÇÌ
ÔÇÍÇÏƜÓkÉŜÓkɍºÂÔÍÝÌÎÂÇÃÇ͜ÏÎÂËÍÂѳÊÏÇÊÑԜÚ͜ÒÇ~œ
ÌÂÒÂÅÂÏÆ—ÓÔÇÏҜÌÌÕËÆݝ
§¤²§«­Œ²¥Œ


£ÂÒ ϜÒӜÏÇ Â~ ÃÕËÓÝÏÆÝÒÅÂÙ €œÎΜÓÇ Ɯ ÂÏÝ~ Ê×ÔÝáÒÝÏÂ
ÃÕËÓÝÏ ÔÐÒÅÂÏ ÃÕÍÆÝ ­œÌÊÏ œÍÇ ÃÇÉ €œÎΜ ϜÒӜÏÇ~ Â~ÂÒÅÂ
ÃÕËÓÝÏÅÂÏÝÏÌkÒÎÊÃÇÉ "ŒÎÎÂÃÇÉ¢ÍÍ€ÝΜÒלΜÔÇÂÒÌÂÓÝÏ
Æ€œÒÌÇÚÇ—ÙÇÏkÍÓÇÏÆÊÑÃÇÒÌÂƜÒÄÂÌÝÔÌÂ֜ÒÇÚԜ͜ÒƜÏ
ÔkÜÏҜÌÌÕÇÍÅÂÏ¥ÂËӜÏÇÌkҜÃÇÉ·œÉÇÒÃÇÉ¢ÏÝÅÂÉÂÑÙÊÌ̜ÏÇ
€œÎ kÍŜÏÇ ÂÒÌÂÓÝÏÆ ÆÂÏ Ĝ ÌÂÆÇÒחÒΜÔ ÔÂrÝ ÌÊŜÏ לÍƜ
ÌkҜÃÇÉ
¢ÍÍ€Ý €œÎΜ ϜÒӜÏÇ ÃÂÒ ÊԜ €œÎ ÓÂÌÍÝË iÉÇϜ ÊáÒkÙÇ
ÌkÑ͜ŜÏÌÇÚÇÏÇÆÂÏÅÂÊÍÔ̜ÏÙÂÅÝÏÆ¢ÏÝ~¥ÂËӜÏÇÅÂÉÂÑÍÂÒ
ÂÚÂÌÂÎÊÍÍÇÌ̜ÊÒÇÚÔÇÒkÇÕÒÝÏÍÝÃÕÍÆݹ—ÏÌÊÌÐÔÌÂÒÝÍÕÅÂ
ÂÍÂÒÏÝ¥ÂËӜÊÍԜ ¬ÇÚÇ͜ÒÏÇÊÉÅÇÊÔkÙÇ¥ÂËӜ€œÎµÍÊÉÅÇ
ÊÔ̜ÏÌÇÚÇ͜ÒxÊÌÇÓÇƜÃÇÒkÌ¢ÔÂÆÂÏ®ÇϜÏÊ—ÙÇÏ¥ÂËӜ
ÂÍÂÒÏÝÔÕÅÂÏÏÂÒÝÎÆÊÑÂÔÂÕÆÂÏÔÂÒÔÝÏÎÝË¥ÂËӜ
³ÊÏÇ~ÊÓÇÎÇ~ÏÇÔÕÅÂÏÏÂÒÝÎÂÊÅÜÍÂÏÊԜÒÎÇÏ
ÅÝËÃÂƜÔÌÝÍÝÒÅÂrÝÇÍÅÂÏ×ÂÍÝÌÂÍÆÝÏÆÂ
³Ê~ÂÆÂÏrÝÒÍÂÒÎÝϝx
ÆʵÍÔÂÅÝÏ
®ÊÏ¢ÍÍ€ÝÅÂÝÚÂÏÝÙÃÂÅÍÝËΝx
ÆʵÍÚÕÍÂËÕÌ
®ÇϜ®ÊÏiÉÇÎ
€œÎ®Ê~¢ÍÍ€ÝÃÊÒŜÏÃÂÍÂÍÂÒÝΝx
ÆÊ
£Õ ÃÂÍÂÍÂÒÏÝ~ ÌÂÏÝ Ĝ ԜÏÇ ÃÂÒ ¥ÂËӜ iÉ kÍÇÎÇ ÂÚÂ
kÍÇÎŜÃÂÚÃÕÍÅÂÏÊÃÍÊÓÏÇ~×ÂÌÊÎÍÇÅÇÏàÌÊԜÒ—ÙÇÏ ÅÐÎÇÒÇ
ÃÕÇÏÂkÍÇÎϜÏÌÕÒÌÝÑÌÐÍÃÕÍÝÑáڜŜÏÌÇÚÇ͜ÒÏÇÂÉÂÔÊԜÒ
—ÙÇÏiÉÇƜÌÇÚÇ͜ÒÌÇÃÇÌÃÕÍÆݹ—ÏÌʵ͜ÍÜÔԜ֜ÒÇÚ
Ԝ͜ÒŜ ÔkÅÇÍ œ ªÃÒ€ÊÎ ÔÐÌÝÎÝÏ áÒƜÎ ÊԜ ºÕ~ ÌkҜ
iÉÇÏÌÐÒÃÂÏÊÔÇÑ×ÂÍÝÌÏÝ~ŗÏ€ÍÂÒÝÏËÐÍÂÒ—ÙÇÏ¢ÍÍ€Ý
Å ×ÇÉΜÔ ÊÔkƜ Ҝ×ÊÎڜÖÌÂÔÞÍÇ Ĝ ÔÕÅÒÝÍÝÌÍÝ £ÂÚ ²Õ×ÂÏÊ
ÃÕÍÝÒ —ÙÇÏ ¥ÂËӜ ÃÂÒ ϜÒӜƜ iÉÇÏÇ~ ÔÕÅÂÏÏÂÒÝÏ Ð×ÚÂÒÅÂ
ÔÊÇÚÃÕÍÆÝ !¹—ÏÌʵÍiÉÇƜĜÓĜӜ͜ÏÆÇÒÇÍÇÑÅÂÉÂÑÙÊÌ
̜ÏŜÌkҜĜÓĜӜŜÆÕÙÂÒÃÕÍÅÂÏÏÂÒÅÂáÒƜÎÊԜÂÍÂ
²ÏØà©»âàÏÓÏܤÚÙ©Ü

ªÉÅÇ ÔÕÅÂÏÏÂÒ ÓÇÉÏÇ Ɯ ¢ÍÍ€Ý ÙÂÌÝÒÝÑ ÂÍÅÂÏ ºÕ~Â
ÌkҜ ÕËÍÂÒÝÅÝÉÆ ¥ÂËӜÏÇ x ÃÇÉ ÔÐÔÌÂÏ ÊÎÂÏÏÝ~ ¢ÍÍÂ
€ÝrÊÜÒŜÏ£ÂÚ²Õ×ÂÏÊÇÏ
ÓÂÌÍÂÅÝÉ µÍ®ÕÓ¢ÍÍ€Ý
ËÐÒÔÝÏÆÂÅÝ ßÚ͜ÒƜ ÔÕÅÒÝ ÃÕÍÅÂÏ ÌÇÃÇÌ kÌ iÉÇÏ ÃÊÍÅÇ͜ŜÏ
¢ÍÍ€ÝÅÂÔÕÅÒÝÃÕÍÆÝ «ÐÒÔÏÝԗÉkÙÇŜËÐÒÔÏÝ~kÉÇϜÌÂÒÂ
ÅÂÏÆÂÌkÃҜÌחÒΜÔÌkÒӜÔÇÍŜÏÌÇÃÇÌ¥ÂËӜ®ÕÓÂÅÂÌÂÒÂÅÂÏÆÂ

 # ¯ÚÚύê ×ЩßÒ©Ü °Ïç ¿âäÏÜ×ÔÜ x £Õ ÓkÉ͜ÒÏÇ ÅÒÇÌ ÔÇÍÇÏϜÏ
²œÓkÍÇÏ€œÎ£ÂÚ²Õ×ÂÏÊÇϝÆÊÑԜÂ~ÍÂÒÅÂΗÎÌÊÏ
§¤²§«­Œ²¥Œ


ÐÍÝÒÂÌ חÒΜÔ̜ ÍÂÇÌ ÆÊÑ ÓÂÏÂÍÆÝ ŒÍÜÔԜ €œÒÃÇÒ ËÐÒÔÏÝ
ÌÇÎƜÃÕÍÓÂÃÇҜkÓÂÍÂœ€œÎΜϜÒӜÏÇ¢ÍÍ€ÝÃÂÒÌÝÍÅÂÏ
®ÕÓ¢ÍÍ€ÝËÐÒÔÝÏÆÂÔÕÅÒÝ×ÇÉΜÔÙÇÊÆÇ€œÎ®ÕÓÂÏÝ~ßÚ
͜ÒÇ ¢ÍÍ€Ý ÌÊٜ͜ÌԜ œËԜٜÌ ϜÒӜ͜ÒŜ Ú€ÊÔÍÇÌ ÃÕÍÆÝ
Œ ®œÓÊ× ¢ÍÍ€Ý ËÐÒÔÝ —ÙÇÏ rÂÄÂÑÍÝ µÅÝÍ ÃÕÍÂÒÂÌ ÔÕÅÒÝ
ÍÝÌÍÝ ¢ÏÝ~ ËÐÒÔÝ ÊӜ x ÃÇÉ œÅœÒ Ɯ ÊÏÆÇ ÌÝàÍÝÌÏÝ Ĝ
—ÎÇÔ̜ÝÚÂÏÝÙÝÃÝÉÏÝÂ×ÝÒÅÂÌÂƜÒÓÂÌÍÂÓÂÌ
ÊçÏÜÛÏâæêÐâÚâÒÏÙÏßçêÙ×à©áx
ºÕÍÂËÊÔÇѪÉÅDzÕלËÔ̜Ïٜ
£kÅÇÏ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÔÂÄÝÚÝÏÊÚÇԜÓÇÉÊ̜Ï
!
ÙkÍƜÅÇÓÝÏÂÕ̗ÏÇÏƜ¢ÍÍ€ÝÅÂÌÂÒÚÝÙÝÌÌÂÏÆÂÅÝ
ÌÇÃÇÌ
krœÔ͜ÏΜÅÇÉ
"
ÂÏÆÂÓÇÉÏÇ~ÂÔÂÃÂÃÂÍÂÒÝÅÝÉ®ÊÏÇÓÝÏÂÆÝÍÂÒ
Ĝ®ÊÏÇÎÌÝÒÝÌÇÍÃÕÇÏÂϜÒӜßÚ͜ŜÏÇÎÏÇ
ÌkÒÆÇ͜Ò

ºÕÏÝ~—ÙÇÏ®ÊÏÇÎÃÕÌÇÚÇ͜ÒŜÂÙÕÝÎÙÝÌÔÝ
€œÎ®ÊÏf¢ÍÂÒÏÝ~Ìk~ÇÍ͜ÒÇ€œÒÄÂÌÝÔáÍÅÝÚÕËÍÝË
ÂÍÂÒ®ÊÏÌkÒӜÔ̜ÏàÍÍÂÒÏÝÃÇÍΜÆÇ͜Òux
ÆÊÆÇÎ

ºÕÏÝ~—ÙÇÏ®ÊÏÂÙÕÝÎÙÝÅÝÑ
f¢ÍÂÒÃÇÒÌÂËÙÂÏÆÂ
®ÊÏÇÎÔÝÏÝÙÍÝÅÝÎÂÌÇÒΜáٜÌ͜Òux
ÆÊÑÂÏÔÊÔÔÇΝ
³ÂÌ ÃÕÍÝÅÝÉ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÃÇÒÇÅÇÉƜ Ɯ ÔÇÒÇ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ
ÃÂÚÔÂÒÔÌÂÏáÄÝÉÝÚÂÏÎÝËÔÐÒÅÂÏ˗ҜÌÃÕÍÎÂÓÝÏ ¬ÊÒÇ
ÓÇÏٜ ÃkÅÇϝ ÆÊŜÏ ÓkÉ œÍÇ ÅÂΜÍƜ ÃÕÍÅÂÏÆ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇÒÇÅÇÉ
Ɯ ŗÏ€ ÂÍÆÂÕÍÂÒÝÏÂ ÃÊÒÇÍÇÑ ÌÊÒÇ͜ÏΜÓÇÏ —ÙÇÏ ÃÇÒÃÇÒÇ
ÅÇÉÏÇ €œÒ ̗ÏÏÇ ƜÒÔ͜ÏÆÇÒÇÑ ÔÐÒÝÅÝÉ ¹—ÏÌÊ ÃÇÉ ÃÂÒÝÃÝÉ
Æ œÅœÒ Ɯ Â×ÝÒÅ ÌÂƜÒ ÃÂÚÔÂÅÝ ÝÚÂÏÝÙÝÃÝÉÅ ÏÝÌ ÔÐÔÝÏ
ÓÂÌ ¥ÂËӜ ÃÇ͜Ï ÃÇÒ kÌ àÍÆÂÏ ÃÂÒÂÙÂÌÃÝÉ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ œË
ÔÇÍŜÏٜ
ŒÅœÒƜÓÇÉÃkÅÇÏ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÔÂÄÝÚÝÏÊÚÇԜÓÇÉÊ̜Ï
¢ÍÍ€ÝÅÂÌÂÒÚÝÙÝÌÌÂÏÆÂÅÝÌÇÃÇÌkrœÔ͜ÏΜÅÇɝ
¢ÍÍ€ÝÔÂÄÝÚÝÏÊÚÇÔÇÑ¢~ÂÌÂÒÚÝÃÂÚÌkԜÒŜÏÌÇÚÇ
͜Ò ÌÇÎϜÒ ÊÆÇ ÓÐ~" ®ÕÓ ®ÊÓÝÒÆÂÏ ÂÍÝÑ ÙÝÌÌÂÏ ÌÇÚÇ͜Ò
ÔkÅÇÍ ÊÆÇÎÇÏÊ ÂÍÂÒ" ¢ÍÍ€Ý ÌÝÒÝÌ ÇÍ ÃÕÇÏ ÌÇÎŜ ÂÙÕÍÝ
ÃÕÍÆÝ ÓÐ~" ¥—Ï€ ÌÝÍÝÑ ÙkÍƜ kÍÇÑ ÌÂÍÅÂÏ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÔkÅÇÍ
ÎÇ" !¢ÍÂÒ®ÊÏÇÎÔÝÏÝÙÍÝÅÝÎÂÃÇÒÌÂËÙÂÏÆÂÌÇÒΜáٜÌÆÊÑ
ÌÇÎÔÕÒÝÏÆÂÂÏÔÊÔÔÇÓÐ~¢ÍÍ€Ý"³kÉÔÝ~ÍÂÎÂÕÙÝÍÂÒ×ÂÌÝÏÆÂ
ÔkÅÇÍÎÇÏÊ" "ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÝÚÂÏÎÂÕÍÂÒÝ —ÙÇÏ ÂÍÂÒÏÝ~ ¢ÍÍÂ
€ÝÏÝ~áÍÊÔkÕÒÝÏÝÏÂÌÇҜÂÍÎÂÅÂÏÝÏÌkҜÃÇÉ


§¤²§«­Œ²¥Œ


¯ÚÚύêäÏÚÙê¤æÔÜáêÜêæÚêÙ
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÃÇÉŜ ÔÝÏÝÙÍÝÌ áÍ ÃÊÒk ×Â
ÌÝÏÆÂÅÝĜÅÜƜÓÇœÍÇkÉ̗ÙÇÏƜÌÂÍÅÂÏÅÂÌkҜÃÇҜÒÇÃÇÉ
ÂÏÝ ÂÍÕÆÂÏ Μ×ÒkÎ ÊÔÇ͜ ÆÊÑ ÔÂÃÝÍÎÂÓÝÏ —ÙÇÏ ÓÂÌ ÃÕ
ÍÝËÌ ªÓÒÂÊÍÍÇ͜ÒŜrÊÔÌÇÒÇÍŜÏÌÇÃÇÌÁ×ÚÝלÜÒÃÇÉŜ
Ɯ rÊÔÌÇÒÇÍÆÇ ͜ÌÊÏ ÂÍÂÒ ÕÍ לÜÒÏÇ ÊÚÇÔӜ͜Ò Ɯ ÖÂËÆÂÓÝ
ÃÕÍÎÂÆÝ ٗÏÌÊ ÂÍÂÒ לÜÒÏÇ ÔÝ~ÍÂÕÙÝÍÂÒÏÝ~ ÝÚÂÏÕÝÏ ÕÒ
ÔÂÌÍÂÚÎÂÆÝÍÂÒ £ÇÉ ÊӜ ÝÚÂÏÕÝÃÝÉ ÂÒÌÂÓÝÏÆ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
ÔÝÏÝÙÍÝÅÝÏÌÂÃÕÍÊԜÃÇÉ
¢ÍÍ€Ý
¢ÙÕÝÎÙÝÅÝÑ®ÊÏÂÏÔÊÔÔÇÎ
ÂÍÂÒÃÇÒÌÂËÙÂÏÆ®ÊÏÇÎÔÝÏÝÙÍÝÅÝÎÏÝÌÂÃÕÍ
ÊÔΜáٜ̝x
ÆÊÆÇ ¥œÒٜ ƗÏÞáÏÝÃÂÒÊÔ̜ÏϜÏ ÓÐ~ ¢ÏÝ~ ßÚ͜ÒÇ ÊÏÆÇ
ԜÎÂÎÍÂÏÅÂÏÃÕÍÓÂƵÍÚÕÍÂËÆÊÑœËÔÔÇ £ÇÒÕÒÝÏÆÂÂÔÏÂ
ÏÝ~rÊÆÇÏÙÇ̗ÏÇÔÕÒÝÏÆÂÃÐÍÂËÆÊÑáÉÝÍÅÂÏÃÊԍbÊÆÇÏÙÇ
̗ÏÏÇ ¢ÍÍ€Ý iÉÇÏÇ~ ÃÂÒÍÝÌ ßÚ͜ÒÇÏϜÏ áÍ ÊÔÔǝ ºÕÏÆÂ
ÕÌ ÔÂÅÝÏ £Õ ÌÇÚÇ͜Ò ÃÇÒÌÂËÙÂÏ Æ ®ÊÏÇÎ ÔÝÏÝÙÍÝÅÝÎÏÝ
ÌÂÃÕÍÊÔΜáٜ̝xÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ
Á×ÚÝ לÜÒÏÇ ßÍÇÅҜÌ ÊÚÇÔ̜Ï ÌÇÚÇ͜Ò ÔÝ~ÍÂÕÓÝÉÍÝÌ
ÍÂÒÝ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÔÝÏÝÙÍÝÅÝÏ ÌÂÃÕÍ ÊÔΜÆÇ͜Ò ­œÌÊÏ
ÌÂËÃÇҜk͜ÒÏÇ~ ÂÏÝ ÌÂÃÕÍ ÊԜٜÌ͜ÒÇ ƗÒÇÓ ÃÕÍÅÂÏÍÝÌÔÂÏ
¢ÍÍ€ÝÔÂÅÝÏÃÊÍÅÇÍÇÃÇÒ̗ÏÏÇxÃkÅÇÏÅÇ̗ϝÏÇÃÊÍÅÇ͜ÆÇ
¬kÑÇÍÍÂÒÕÉÅÂÏÏÂÏÓÐ~ÃÕ×ÂÌÔµͦÂÄÝÔÂÚÂÃÇÍÆÇÒÆÇÊÏÆÇ
œËÔÇÍŜÏٜ
³ÇÉÃkÅÇÏ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÔÂÄÝÚÝÏÊÚÇԜÓÇÉÊ̜Ï
krœÔ͜ÏΜÅÇɝ
!¹—ÏÌÊ ×ÂÍÝÌÌ ÔÝÏÝÙÍÝÌÏÝ §ÚÕ ÌÊÔÇÒŜÏ ÃÕÍÓ ¢ÍÍ€Ý
ÃkԜÏ ̗Ï ×ÂÌÝÏÆ œËÔΜÓ ÊÆÇ "¢ÍÂË ÃÕÍÅÂÙ ¢ÍÍ€Ý ×ÂÍÌÝ
—ÙÇÏÚÊÎÜ̗ÏáÍÃÕÍÂÙÂÌ ¹—ÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÔÝÏÝÙÍÝÅÝÏ
ÌÂÃÕÍÊÔ̜ÏÌÇÚÇ¢ÍÍ€ÝiÉÇÏÇ~ßÚ͜ÒÇÏϜÏáÍÊÔ̜ÏÌÇÃÇÌ
kÉßÚ͜ÒÇÏϜÏÓÐ~áÍÊԜٜ̺Õ~ÂÌkҜ¢ÏÝ~ÔÝÏÝÙÍÝÅÝÏ
ÂÍÕ—ÙÇÏÃÂÒ̗ÙÇÃÇÉÏÇÌÕËÝËÌÔÝ~ÍÂÕÓÝÉÍÂÒkÒϜÅÇϜÊáÒŜÏ
—ÙÇÏÃÇÒÌÇÎƜÂÏÏÂÏΜ×ÒkÎÌÂÍÎÂÓÝÏ
¹—ÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÓkÉÇÔÇÒÇĜÌ՜ÔÍÇÕÍÊÌÇáÅÝÆÂkÔÌÇÏ
ÔÇ͜Ӝ ÏÊÏÆÊ ÌÝÍÝÙÔÂÏ Æ kÔÌÇÏҜÌ µÍ ÃÇÉÏÇ~ ßÙÇÃÇÉŜ ÚÕÍ
ÌÂƜÒ ÔÊҜÏ kÔÇÑ ÌÇҜ ÌÊ rÂÏÏÝ ÒÕ×ÔÂÏ ÃÕÝÏÏÂÒÏÝ ӗáÌ
rÇÍÇÅÇÏϜÏ ÂÇÒ µÍ ÃÇÉÏÇ~ ˗ҜÅÇÃÇÉƜÅÇ ÕËÖÊÌÇÒ͜ÒÇÃÇÉÏÇ
חÌÇÎÊԜ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÌkÉÇÏϜÏÌÂÙÂÂÍÝÒÍÝÌÃÇÒÏÊƜàÌ
¢ÏÝ~ ÂÍÆÝÏÆ ÃÂÒ ϜÒӜ ÂÙÝÌ Ĝ ÏÊÙÇÌ ÃÕÍÓ ÚÕÍÂË ÌkÒÇϜ
£ÇÉ¢~Â×ÊÓÂÑÃÊҜٜÌÃÇÉ
§¤²§«­Œ²¥Œ


²ÏØà©…ФÔÙ°Ïç¿âäÏÜ×
£ÇÉÏÇ~ ÌkÌ͜Ò ÂÚ ÕÉÅÂÏ ×ÇÌ £ÂÚ ²Õ×ÂÏÊÇÃÝÉ x ¢ÍÍ€Ý
µÍÝ¥ÂËӜÃÇÉÃÂÒÚÕ~ÂÌkҜkÉÇÃÇÉÔÐÔÌÂÏÊÎÂÏÅÂÔÕÅÒÝÍÝÌ
ÍÝÃÕÍÝÑÌÂÍÝËÌ £ÇÉÏÇ~£ÂÚ²Õ×ÂÏÊÇÃÝÉÃÇÉÏÇ~rÊÔÇÚΜ
ŜÏ áÌÍÂÒÝÃÝÉÏÝ Â~ÍÂÎÂÕÙÝ ÃÇÉŜ ÔÇ͜ÌԜÚÍÇÌ ÊԜ ÃÇÍΜkÙÇ
©ÂÔ ÔkÅÇÍ µÍ ÃÇÉÏÇ~ ÌÇÃÇÌ kÌ ÓÝÏÂÍÆÝ ͜ÌÊÏ €ÊÙ ÌÇϜ Ɯ
ŗÏ€ÌÝÍÎÂÆÝ ºÕÍÂËÊÔÇÑáÒƜÎÌÊҜÌÃÕÍÅÂÏÆÂڜÖÌÂÔÞ
ÂÍÕ€œÎΜÒלΜÔÔÂÃÕ—ÙÇÏÝÚÂÏÝÙÃÇ͜ÏΜÒלΜÔԜ×ÇÔÇ
áÏÝÏÂÃÂÒÝËÌ
pœÒÃÂÚÒÕ×ÂÏÊÌÇÚÇ͜ÒÂÒÂÓÝÏÏÂÏÓÂËÍÂÏÝÑ¢ÍÍ€ÝÅÂ
×ÇÉΜÔÊÔk—ÙÇÏÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ĜÌÊÍÇÊÔÇÑÌÕÇÍ€œÎÕÍÌÇ
ÚÇ͜ÒÏÇ~ ŗÏ€ÍÂÒÝ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝÅ Ãk͜Ì Ĝ ÌÐÒÃÂÏÏÂÒ
ÃÊҜ ¢ÏÆÝË ÃÂÚ ÒÕ×ÂÏÊ ÃÇÍΜkÙÇ͜ÒÏÇ Ɯ ÔÕÒÝ àÍÆÂÏ ÔÂË
ÑÝÍÕÙÝÍÂÒÏÝ ÆÂ Â~ÍÝË ÂÍÂ ٗÏÌÊ ÕÍ kÉÇ Ɯ ̗ÙÓÇÉ ÃÇÒ ÜÏƜ
ÅÇϜÆÇÒ ºÕ~ ÌkҜ ÕÍ kÉ ŗÏ€ÍÂÒÝ —ÙÇÏ Ɯ ×ÂÍÝÌÏÝ~ ŗ
Ï€ÍÂÒÝ—ÙÇÏƜÌÐÒÃÂÏÌÊÔÇÒÇÒŜÔÊÇÚ
®ÐÏÆÝË חÒΜÔÍÇ ÃÕÒÝÙÏÝ ÌÇÚÇ kÉ —ÓÔÇϜ kÉÇ ˗ÌÍÊ ÂÍ
ÎÝË ÂÏÝ kÉ ÄÂÌÝÔÝÏÆ pÂÒÕÏÏÝ ÓÂËÍÂÅÂÏ ÌÇÃÇÌ ¢ÍÍ€Ý iÉÇ
ÃÊÍÅÇ͜Ñ ÌÕá ºÕÍÂË ÊÔÇÑ £ÂÚ ²Õ×ÂÏÊ ÃÕÍÕ חÒΜÔÇÏ ¥ÂËӜ
iÉ—ÓÔÇϜiÉÇÂÍÎÂÆÝÌÊÒÇÓÇÏٜ¢Í̀ݢ~ÂÒÅÂ
³ÊÏx®ÊÏÇεÍÝÎ
ÃkÅÇÏ®ÊϳÊÏÇÔÕÆÝÒÆÝΝx
ÆÊÆÇ¢ÏÏÂÒÝÔÂÅÝϪÉÅÇáÉÎÂÆÂÅÝÊÌÇÏÙÇÃÇÒÕÒÝÏÆ¢ÍÍ€Ý
®œÍÊ̳ÂÆÝËÌÏÊÙÇÌÒÕ×ÂÏÊÃÕÍÓÂ
³ÊÏƜΜ~ÅÇŜ²Õ×ÂÏÊÃÕÍÂÓÝ~x
ÆÊÆÇ
bÊÒƜ áڜŜÏ ÙÂÅÝÏÆ ¥ÂËӜ ÌkÉ áÚÞ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï ÌÝÙÌÝ
ÒÝÑ ÇÍÂÑ iÉÇÏ kÍÇÎϜÏ ÌÐÔÌÂÒ ÂÍÂÙÂÌ ¢ÍÍ€ÝÅ ÆÐÅ ÌÝÍÆÝ
€œÎáÍÄÂÒÆÝ¢ÍÍ€ÝÊ×ÔÝáÒÝÏÂÃÕËÓÝÏÕÙÝÃÕÍÂÒÂÌ¢ÏÝ~áÍ
ÄÂÒÕÝ¢ÍÍ€ÝÅÂÃÂÒÝÑÊÒÇÚÔÇ !¢Í̀ݵÍÝÃÕÍÓÂƵÍiÉ
ÅÂÉÂÑÍÂÒÝ ÂÚ ÔÝ~ÍÂÕÙÂÏ ÃÕÍÝÒÅ —ËҜÏÆÇ €œÎ "ÌÂÎÊÍÍÇÌ̜
ÊÒÇÚ̜ÏϜÏÓÐ~iÉÇϜÔÝ~ÍÂÕÙÂÏÃÕÍÅÂÏ€œÒÌÇΗÙÇÏΜ~ÅÇ
ÍÇÌÌÐÔÝÍÕÙÝÅÂÏÂÅÝÃÕÍÆÝ µÍ®œÍÊ̳ÂÆÝËÌÏÊÙÇÌÒÕ×ÂÏÊ
ÃÕÍÓÂÚÕÍÂË¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ£ÂÚ²Õ×ÂÏÊÊÔÇÑÃÊÍÅÇ͜ÏÆÇ³¤ßÔàíÚÓÏÜæ×áÙ©áÏØÞêÚâáâßêÜÓÏÙ×à©áx
£Õ×ÂÌÔÂÌkÑӗË͜ÒŜÌÊҜÌÊÆÇ͜ÌÊÏÓÇÉŜÂ~ÍÂÔÕÝÃÊÌ
ÌÝÇÏٗÏÌÊÓÇÉӗË͜ŜÏÏÇÃÊÌÂÄÝÒÂ~ÍÝËÃÂÚÍÂÆÝÅÝɵÉ
ÅÂÏ ÄÂÌÝÔÌÂ ÌÂÒÂÓÂÌ ÓÇÉ ÊÏÆÇ kÉÇÅÇÉ —ËҜÔkÙÇ ÃÕÍÝÒÅÂ ÔÊÇÚ
ÊÆÇÅÇÉ͜ÌÊÏœÍÇŜÓÇÉÏÇ~kÉÇÅÇÉÏÇ¢ÍÍ€ÝԜÅÜÍÊÎÂÔÝÏÝ~Ê~
ÃÇÒÇÏÙÇ ƜÒÇÓ͜ÒÇϜ —ËҜÔÇÒŜ ÌÊҜÌ ³ÇÉŜ ÌÂÔÝ ÂÉÝÌ ÔkÅÇÍ
ӗÔÃÊÒÇÒŜ ÌÊҜÌ ³—Ô ÃÇ͜Ï ÔÕÇÏÕÙÝ ÌÇÚÇ ×ÂÌ ÃÇ͜Ï áÍÅÂÏ
§¤²§«­Œ²¥Œ

ÂÒÂÓÝÏÆÂÅÝ ÂÇÒÎÂÏÝ ÓÊɜ ÂÍÎÝË ¬ÂÔÝ ÂÉÝÌ ÊӜ —Í̜ÏϜÒ
—ÙÇÏ ÂÍÂÒ ÔÐÒÎÝÚ ÊÔk ԜrÒÊÜÓÇ ÂÚ á×ÚÝÍÝÌ ÃÇ͜Ï áÎÂÏ
ÍÝÌÏÝÂÇÒÝÒÅ—ËҜϜ͜Ò
 ºÕ~ ÌkҜ ®œÓÊ× ԜÅÜÍÊÎÂÔÝÏÝ~ Ê~ ÃÂÚÍÂÏÅÝÙ
—ÍÇÚÇÏ ÌÂÍÆÝÒÝÑ ÌÂÎÊÍҜÅÇϜ ÌkÙÊÌ iÍÇÎŜ ÌÊÔÇÒkÙÇ
ßÚ͜ÒƜÏԜkÜÊÔkŜ¢ÍÍ€ÝÅÂÊÏÂÏÕÅÂÚÕÍÂËÕÌÓÕÅÂ
ÙÕÎÆÝÒÝÍÕ ËÐÍÂÍÂÒÝ ÌÕÍÍÂÒÏÝ ÌÕà
 kÍŜÏϜÒÏÇ~ ÔÇÒÇÍkÇ Ĝ
Μ~ÅÇÍÇÌחÌÇÎÔÕÒÝÏÆÂÅÝԜÅÜÍÊÎÂÔÌÂáϜÏÊÅÇÉÓÂÍÂÃÂÚÍÂ
ÎÝËÌÊÏÆÇ¢ÍÍ€ÝiÉÇҗ×ӜÔÊÔӜÃÇÉÂÍÅÂÔÂÃÂÌÊÔÊÌ
ªÏÆÇ ÃÇÒ ΜÒԜÜ ¢ÍÍ€Ý לÜÒÇÏ ×ÂÌ ÆÊÑ ÔÂÏÝÅÂÏ ÌkÌ
Ãk͜ÅÇÏÇ~ ԜÎÇÏ ÔÂÔÝÅÂÏ ªÉÅÇ ²Õ×Ô ÌÂÔÏÂÚÌÂÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
á×ÚÝÓkÉÇÏĜÌÊٜ͜ÌƗÏÞá̗Ù͜ÒÇÏÇ~ԜßÓÊÒÇÏÔÂÔÝÅÂÏ œ
ÂÏÏÂÒÝƗÒÇÓàÍÆÂÏÙÊÔ̜ÔÂËÑÝÍÅÂÏÌÇÚÇ͜ÒÏÇá~ÂÆÂÏԜk
ÜŜÌÊÔÇÒÇÒŜΗÎÌÊÏÔkÅÇÍٗÏÌÊ¢Í̀ݵÍÝÏÂÍÂÒkÉ͜ÒÇ
á~ÂÆÂÏ ×ÂÙÌ ÌÂÆÂÌÍÝËÍÂÒ ¢ÏÝ ×ÔÇÏ ×ÂÍÝÌ ÂÍÆÝÏÆ ΜÓל
ҜÍÊ͜Ò
Á~ÅÝÒ ÎÕÍ ÊÔÇÑ ÓÕÅÂÒÅÂÏ rÊÒ ÆÝÎÏÝ kÉÇϜ ÓÇ~ÆÇÒÇÑ rÊÒ
ÌÇΗÙÇÏßÚ̜ÒÔÇÍӜÚÕÍÌÇÚÇŜÖÂËÆÂÍÝÕ~ÝÚÃÊÒӜ¢ÍÍÂ
€ÝÏÝ~ÖÂÔÊ×ÂÓÝÏÂÍ !­œÌÊϜŜÒÃÕrÊÒƜÚÂËÔÂÏÔÂáÅÝĜ
ٜÏÇÙÌÇÍÇÌÕÂÌÍÂÒkӜÔÐÒÅÂÏÃÕÍÓÂÂÏÝ~ÃÇÒÏÊÏÆÊƜÖÂËÆÂ
ÓÝàÌ¢ÏÝÌÂÒÅÝÚ̗ԜÂ×ÝÒÌÊÍÇÑÕÍrÊÒÏÇáÏÆÝÒÝÒÍÂÒ
"­œÌÊÏ ӗÇÌÍÇ͜ÒÇÎ ÎÊÏÇÎ ÚÕÍÂË ÆÊÑ œËÔӜÌ Ԝ ÓÇÉÏÇ~
לÍÇÅÇÉœËÜÔҜÌĜÕÍÓÇÉÏÇÌÐÔÌÂÒÝÍÕÅÂÊÍԜÆÊÑÝÚÂÏÂÃÝÉ
¢ÍÍ€ÝÅÂÆÇÍÓÇÉÔkÅÇ͵ÍÓÇÉÏÇ~×ÇÉΜÔ͜ÒÇÅÇÉÏÇƜÊÎÂÏ
ÆÂÚÍÂÒÝÅÝÉÅÂ áÒƜÎ ÌÝÍÅÂÏÝÅÝÉ Ĝ áÒƜÎ ÌÝÍÕÏÝ ƜÄÂÎ
ÊÔkÇÅÇÉ ÂÚÂ ¢~Â ÃÕÍÅÂÏ ΜלÃÜÔÇÅÇÉÏÇ ÌkÒӜÔ̜ÏÇÅÇÉÏÇ Ɯ
ÐÏÝÔÎÂáÙÂÌ
£ÇÉ ÓÇÉÏÇ~ €œÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇ~ Â×ÝÒÅ ÌÂƜÒ —ÎÇÔÇÅÇÉÏÇ~ ÔÕ
ÍÝÓÝÏÙÂÔÐÒÎÝÚÌÂÂÚÕÝÏÂÌÂƜÒÔÝÒÝÚÍÝÌÌÕàÝÏÔÇÍÊÃÇÉ
ÁÍÌÂÕ ÃÕÍÎÂÅÝÉ ÜÍÌÊ ÊÎÂÏÍÝ Ĝ ÔkÉÇÎÍÇ ÃÕÍÕÍÂÒÝ ÃÇ͜Ï
kÉ͜ÒÇϜĜÅÜƜÊÔÇÍŜÏÏÇÂÍÕÙÝÌÇÚÇ͜ÒkÒϜÅÇϜÊáÒÇÅÇÉ
¯ÚÚύêÜê‹êçÏÜêæÚêÑ©ÒéÓ©àÔ
ªÃÒ€ÊÎÅ ĜÅÜƜÓÇÏ ÃÊÒŜÏƜ ¢ÍÍ€Ý ÂÏÔ ÊԜÒÍÇÌ àÅÂ
ÒÝÒÂÌ €ÊÙÌÇÎ ÃÕÍÎÂÅÂÏÍÝÌÔÂÏ iÉiÉÇ ÃÇ͜Ï ÂÏÔ ÊÔÔÇ µÍ
®ÊÏÓÊ~ÂÖÂÔÊ×—ÓÔÇϜÖÂÔÊ×ÂÃÊҜήÊÏÓÊÏÇ~ÔÐÌÝÎÝ~
ÏÝ ÊڜËÔ̜ÏϜÏÊڜËԜٜÌÎÇϝ x ÆÊÆÇ pœÎ ªÃÒ€ÊÎ
ÓÂÃÝÒÍÝÌ ÃÇ͜Ï ̗Ô̜ÏϜÏ ÓÐ~ ĜÅÜƜ ÊÔÇÍŜÏÏÇ ÂÍÆÝ ¬Ç
ÚÇ͜Ò kÉ͜ÒÇÏϜÏ àÅÂÒÝÒÂÌ ÉÂÔ ÃÇ͜Ï ÂÏÔ ÊԜ͜Ò ÕÍ ÂÏÔ œË
ÔÇÍŜÏÏÇÒÂÓÍÝËĜ€œÒԗÒÍÇÜלÓ͜ÒŜÙÊÌÌÕá ºÕ~ÂÌkҜ

#¹âÚÚÏßÜêÙâíx¢ÍÍ€Ý×ÇÉΜÔÇϜÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏÌÇÚÇ͜ÒŜÚÕ
ÚÝלҜ̜ÔÂÒÌÝÍÝÖÂÔÊ×€œÎÌ՜ÔÃÊÒÇ͜
§¤²§«­Œ²¥Œ


¢ÍÍ€Ý iÉ ÎÂÌÓÂÔÝÏÝ~ kÉŜÒÇÚÓÇÉ ÃÕÍÕÝÏ ¢ÍÍ€Ý ĜÅÜƜ ÊÔ
̜ÏÏÇ ÂÍÂÙÂÌ ÌÇÚÇ͜Ò Â~ÍÂÓÝÏ —ÙÇÏ ÂÏÝ ÂÏÔ ÃÊÒÇÑ ÒÂÓÍÂÆÝ
!ªÌÇ kÉŜÒÇÚÓÇÉ ϜÒӜ x ĜÅÜƜ €œÎ ÂÏÔ ÔÕÒÝÏÆ ¢ÍÍ€Ý
€ÊÙ Ԝ áÍÅÂÏÍÝË ÂÍÎÝË ¢ÍÂÒ ÃÇÉÏÇ ¢ÍÍ€ÝÅ ÓÝÇÏÅÂÏÏÂÒÏÝ
ÂÍÆÝÃÝÉÆÂ ÔÐÒÅÂÏ —ÎÇÔ̜ ÏÝÌ ÔÐÔÝÏÝÒÅÂ ƜÒÔ͜ÏÆÇҜ "£Õ
—ÎÇÔ ÃÇÉÏÇ~ rÂÏÝÃÝÉÏÝ~ ÝÚÂÏÝÙÍÝ Ĝ ÏÝÌÍÝ áÌÐÒÇ ÓÝÎÂÏ
µÍќÒƜÂÒÔÝÏÆÂÅݪ~ÊÉÅÇÕÒÝÏÅÂÌÇҜ¥ÂËӜÂÏÆÂÃÇÉÏÇ~
×ÂÌÌÂÃÇÉƜÏÂÍÆÂÒÂÌÌÇÒÆÇ®œÍÊ̳ÂÆÝËÌÏÊÙÇÌÃÂÚÒÕ×ÂÏÊ
ÃÕÍÓÂ¥ÂËӜƜΜ~ÅÇŜ£ÂÚ²Õ×ÂÏÊÃÕÍÆÝ
»©Ú×ÙÀÏÓêØÙßâäÏÜ×

£Õ ®œÍÊ̳ÂÆÝËÌ ºÂÍÊÎ ÑÂÔÚÂÓÝ ¢ÍÍ€Ý ´œÅÂ͜ÏÇ~
ÒÕ×ÂÏÊÇ ÊÆÇ ÕÍ ÑÂÔÚÂÍÂÒÏÝ ÔÂÒÎÂÒ ÊÔÇÑ ÌÂËÔÝÑ ÌÊÍ
ŜϪÃÒ€ÊÎÏÝÐÙÒÂÔÝÑÂ~ÂÖÂÔÊ×ÂÓÝÏÃÊÒÆǪÃÒ€ÊÎ
Â~ÂÒÅÂ ÓÕÅÝÚÔÂ ÔÂÑÌÂÏ ÃÂËÍÝÅÝÏÝ~ ÕÏÏÂÏ ÃÇÒ —ÍÇÚÇÏ ÃÊÒÆÇ
¢ÏÝ~®œÍÊ̳ÂÆÝË̝ÆÊŜÏÊÓÇÎǍ×ÂÌÍÝÌÑÂÔÚÂÓݝÆÊŜÏ
ÏÇœºÂÍÊÎÑÂÔÚÂÓݝxÊÎÊÏÍÇÌÑÂÔÚÂÓݝÆÊŜÏÏÇÂ~ÍÂÔÂ
®œÍÊ̳ÂÆÝËÌÏÝ~ œÔÊœÏÊÓÇ Ɯ ÂÔÂÃÂÃÂÍÂÒÝ Æ ÃÊÍÅÇÓÇÉ
¢ÏÝ~ ÅÐÎÇÒÇÏÇ~ ÃÂÚÝ Ĝ Â×ÝÒÝ ÔÕÒÝÏÆ Æ ÃÇÒÏÊ ΜÅÜÍkÎ
ÔkÅÇÍÕÍ¢Í̀ݵÍÝÌÇÃÇÌΜ~ÅÇÒÕ×ÂÏÊÃÕÍÝÑÌÂÍÂ
¢ÏÝ~ÏÊÌÂƜÒ×ÇÌÊ̜ÏÍÇÅÇÏÌkÒÆÇÅÇÉÎÇÊÏÆÇ·œÔÔÂÝÒÕÅ
ÃÂÚÍÝÅݪÃÒ€ÊÎÆÂÂ~ÂÓÕÅÝÚÔÂÔÂÑÌÂÏÃÂËÍÝÅÝÏÝ~Ê~á×
ÚÝÓÝÏÏÂÏÕÏÏÂÏÃÇÒ—ÍÇÚÇÏÃÊÒÆÇ ³Ð~ÝÏÏÂÏÒÕ×ÂÏÊÃÕÍÅÂÏ
­ÇÄÊ ÔÐÌÝÎÝ ÕÅÝÍÍÂÒÝ ÌÂÏÕÏ ÌÕÚÕÝ ÃÕÇÏÙÂ ÔÕÅÂÏÏÂÒÝÏÏÂÏ
ÂÍÂÒƪÃÒ€ÊÎÔÐÌÝÎÝÏÏÂÏÃÕÍÓÂÍÂÒÆÂÔÂÃÝÚÝÏÝ~ÕÏÏÂÏ
ÃÇÒ —ÍÇÚÇÏ ÂÍÝÒÅ ÔÊÇÚ ®œÍÊ̳ÂÆÝËÌ ÒÕ×ÂÏÊ ÊӜ ­ÇÄÊ
ÔÐÌÝÎÝÏÏÂÏÃÕÍÎÂÓÂƪÃÒ€ÊÎÔÂÃÝÚÝÏÝ~ÕÏÏÂÏÃÇÒ—ÍÇ
ÚÇÏ ÌÂÃÕÍ ÊÔÔÇ €œÎ Â~ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ĜÅÜƜÓÇÏ ÌÂÃÕÍ ÊÔ̜Ï
ÌÇÚÇŜ ÖÂÔÊ×ÂÓÝÏ ÃÊÒÆÇ ¶ÂÔÊ×ÂÏÝ ÃÊÒkÙÇ ÌÇÚÇ €ÊÙÚÊÌ
ÓÇÉ ÂÏÝ ÌÂÃÕÍ ÊÔkÙÇƜÏ —ÓÔÇÏҜÌ ÃÕÍ !£ÇÒÇÏÙÇ ÐÙÒÂÌÔ ÔÂ
ÃÝÚÏÝ~ ÕÏÏÂÏ ÃÇÒ —ÍÇÚÇÏ k͜ÓÇ ÒÕ×ÂÏÊÍÂÒ rÝËÆÝ œ ÊÌÇÏÙÇ
ÐÙÒÂÌÔÂÕÏÏÂÏÃÇÒ—ÍÇÚÇϪÉÅÇáÉÎÂÚ€ÊÔÍÇÌÊÔ̜ÏٜΜ~ÅÇ
áڜkÙÇÌÇÚÇÂÍÆÝ "¬kÑÎÇÆÇÒΜÅÜϜƜ­ÇÄÊלÔÔÂkÉÇƜÔÂ
ÃÝÚÝÏÝ~ ÕÏÏÂÏ ÃÇÒ —ÍÇÚÇÏ ªÃÒ€ÊÎ ÂÚ ®œÍÊ̳ÂÆÝËÌÌÂ
Ôk͜ŜÏÆÊÑœËÔÇÒŜÃÕÍ ¹—ÏÌÊ®œÍÊ̳ÂÆÝË̪ÃÒ€ÊÎ
ÏÝÐÙÒÂÔÌÂÏÄÂÌÝÔÔ­ÇÄÊœÍÇÔÕÎÂÅÂÏÃÕÍÓÂÆÂÕÍÊÏÆÇkÉÇÏÇ~
ÂÔÂÃÂÃÂÓݪÃÒ€ÊÎÏÝ~ԜÏÇÏƜÊÆÇ


»©Ú×ÙÀÏÓêØÙÙÔÐÔÙ¿âäÏÜײÏØà©
ŒÅœÒƜÍÇÄÊÍÇÒÕ×ÂÏÊÍÂÒ×ÇÉΜÔÇÂÚÂÌÂÎÊÍÍÇÌ̜ÊÒÇÚÇ
ÍÇÒŜ ΗÎÌÊÏ ÃÕÍÓ ٗÏÌÊ ®ÕÓ ÌÂÏÕÏÝ ÍÇÄÊÍÇ ÒÕ×ÂÏÊÍÝÌ
ÃÇ͜ÏÔÝÅÝÉÜË͜ÏÇÚԜÃÊÒÇÍŜÏÃÕÍÅÂÏ pÂÒÕÏÌÇÃÇÌÔkÅÇÍ
œ ®œÍÊ̳ÂÆÝËÌ ÌÇÃÇÌ ÊÌÇÏÙÇ ²Õ×ÂÏÊÏÝ~ ÌÊÍkÇϜ Ê×ÔÝár
§¤²§«­Œ²¥Œ


ÔÕÎÂÓ ÊÆÇ ¹—ÏÌÊ ÒÕ×ÂÏÊÍÝÌ kÉŜÒӜ ÌÂÏÕÏ Æ €ÊÙÚÊÌÓÇÉ
kÉŜҜ ŒÃÇÉӗË͜ŜÏ©ÂÔÊÌÇÏÙÇÃÇÒÝÒÕÆÂÏÊÆÇÕÍÝÒÕÆÂÏ
ÃÇÒÌÇÎ Ɯ ÌÐÒÃÂÏ ÌÊÔÇÒk ÕÒÝÏÝ áÏÝÏÆ ×ÇÉΜÔ ÊÔΜÆÇ £ÇÉ
ÏÇ~ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ÃÊÔ Á€kÆ ÝÒÕÝÏÏÂÏ ÙÝÌÔÝ œ ®ÕÓ ÒÕ×ÂÏÊÍÂÒ
ÔÕÒÝÏÆÂӗË͜ŜÏƜÃÕÝÒÕÔÕÒÝÏÆÂÃÇÒÏÊƜœËÔΜŜÏ
®ÐÏÝ~ ÚÕÍÂË Ê̜ÏÍÇÅÇ ®œÍÊ̳ÂÆÝËÌ ÌÇÃÇÌ á~ ²Õ×ÂÏÊ
ÌÊÍŜÙÔÂÅÝÏÆÂÂÙÝÅÒÂÌÂ~ÍÂÇÚÍÝÒÂÌÃÕÍÆݵÍÌÇÚÇÏÇ~ÙÝ
ÅÝÚÝÏ ÌÂÅÝÍÝÚÍÝ ÌÂÏÕÏ œÎÇÒÇ ÃÕÇÏÙ ÔkÅÇÍ œ Μ~ÅÇ ÃÇÔÎÊ
ÔÐÒÅÂÏáڜk̗ÙÇÃÕÇÏÙ²Õ×ÂÏÊÃÕÍÆÝ ¢ÏÝ~×ÂÌÝÏƪÉÅÇ
áÉÎÂƍ®œÍÊ̳ÂÆÝËÌÏÊÙÇÌÒÕ×ÂÏÊÃÕÍÓ³ÊÏƜΜ~ÅÇŜ
²Õ×ÂÏÊÃÕÍÂÓÝ~xÆÊÇÍŜÏ!ºÕ~ÂÌkҜɜÅÝËÖÞĜÖÂËÆÂÓÝÉ
ÃÕÍÕÝ ӜÜÑÍÇ ßÍÇÌÌÇÅÇ ÌÂÏÕÏ œÎÇÒÇ kÉ ̗ÙÇÏ àÅÂÍÔÔÝ "®ÕÓÂ
ÌÂÏÕÏÝÃÇÒÏÊÏÇƜÌÂÎÊÍ͜ÚÔÇÒΜÆÇœÂÏÝ~ÕÒÝÏÝÏÂÃÇÉÏÇ
¢ÍÍ€ÝÅÂÏÝÅÒÂÌáÌÝÏÂËÔÌÂÏÉÕÒÒÂÌ—ÎÇÔÃÂÒÍÝÌÌÂÌÊÔÇÒÇÍÆÇ
†ÓԜÄÇϜÃÕ©ÂÔÏݲÕ×ÂÏÊÊÔÇÑÃÊÍÅÇ͜ÄÇÏ¢ÍÍ€ÝiÉÇÏÇ~
ÂÏÔÝÃÇ͜ÏÒÂÓÍÂÆݬÂÍÅÂÏÒÕ×ÂÏÊÍÂÒÂÏÔÓÝÉÒÕ×ÂÏÊÍÂÒÃÕÍÆÝ
͜ÌÊÏ¥ÂËӜÊӜ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÂÏÔÝÂÒÌÝÍÝáÅÜÏÊ¢Í̀ݢ~Â
²ÂÃÃÝÂÏÔÊÔÔÇ
µÍiÉÇÏÇ~ÌÂÒÂÒÝÏkÉŜÒÔΜáٜÌ
f³ÊÏxΜ~ÅÇÍÇ̲Õ×ÂÏÊux
ÆÊŜÏƜ²Õ×ÂÏÊÃÕÍÆÝ ºÕÍҜÄÇÚÍÇ¢ÍÍ€ÝԗÉÇŜÏœËÜÔ
ҜÌÌÊÍÇÚkÏÇ~ÝÚÂÏÝÙÍÝÓÝ¥ÂËӜÃÕÍÆÝ
£ÂÚÌÂÒÕ×ÂÏÊÍÂÒÌkÑÊÆÇ͜ÌÊÏÂÍÂÒ×ÇÉΜÔ͜ÒÇÏƜÄÂÎ
ÊԜ ÂÍÎÂÆÝÍÂÒ ٗÏÌÊ k͜ ÔÐÒÆÝÍÂÒ Œ ¥ÂËӜ Μ~ÅÇ ÔÇÒÇ
¢ÏÝ~ÒÕ×ÂÏÊÍÝÅÝÆÂkÉŜÒÇÚÓÇÉ ºÕ~ÂÌkҜƜµÍkÉÇÂÒÌÝ
ÍÝ¢ÍÍ€ÝÅÂÌÊÍkÙÇÌÇÚÇ͜ÒÏÇÔÕÍÝÓÝÏÙÂÌÐÔÌÂÒÂÂ͹—ÏÌÊ
µÍÂÍÂÒÔÕÒÝÏÆ¢ÍÍ€ÝÅÂΗҜrœÅÂÔÞÊÔÇÑÂÍÂÒÔÕÒÝÏÆÂáÍ
ÄÂÒÕ—ÙÇÏ€œÒÄÂÌÝÔáÚÊ
£ÇÉŜϜÌÜÎÇϜÚÕÏÆÝË£ÂÚ²Õ×ÂÏÊÌÊҜ̵ÍÊÉÅÇÅÂÇÑ
ÓÇÉÓÂÖŗÏ€ÍÝÍÂÒÆÂÏÂÇÒÝÑÌÕÇÍÅÂÏĜÌkÌԜÏƜàÅÂÒÝÌk
ԜÒÇÍŜÏ µÍ ÃkԜÏ ÃÂÚ ÒÕ×ÂÏÊÍÂÒ ÓÝÎÂÏ ̗Ï ÓÂÇÏ ÃÂÚÔÂ
iÉÇÏÇ~ŗÏ€ÍÂÒÝÂÏÏÂÒÝ×ÂÍÝÌÏÝ~ŗÏ€ÍÂÒÝ—ÙÇÏÌÐÒÃÂÏ
ÌÊÔÇÒkŜÎÐ×ÔÂrÔkÅÇ͵ÍiÉÇÏÌÐÒÃÂÏÊÔÇÑÃÇÒÔÂÑÌÝÒ€œÎ
Μ~ÅÇÍÇÌÌÐÒÃÂÏÌÊÔÇÒÆÇ !®ÕÓÂÌÂÏÕÏÝÃÂÚ ÒÕ×ÂÏÊ ÊÔÇÑ ÌÇ
ÚÇ͜ÒÏÇÃÊÍÅÇÍÊœÌÇÚÇÕÍɜÅÝËÖÞŒÊÏÆÇÌÂÏÕÏÏÂÏÓÐ~ÃÊ
ÒÇÍŜÏ ÂÏÔ ÃÕÇÏÙ ¢ÍÍ€Ý µÍÝ £ÂÚ ²Õ×ÂÏÊ ÊÔÇÑ ÃÊÍÅÇ͜ÏÆÇ
µÍxΜ~ÅÇÍÇÌÌÂÎÊÍÍÇÌ̜ÊÒÇÚ̜Ï©ÂÔ
΋ÏÙ×ÚÔçxÜԋ°Ïç¿âäÏÜ×Ô

£ÇÉ ÓÇÉŜ ӗË͜ŜÏϜÒƜ Ê~ Η€ÊÎÇ x ÌkÌԜ ®œ€ÂÜÔ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~Õ~áÅÝÏÆÂÕÔÝÒÕÙÝ£ÂÚ ²Õ×ÂÏÊÇÃÝÉ ÃÂÒ µÍ
ªÉÅÇ ËÐÒÔÔ x ÌÇÚÇ͜Ò ÔkÅÇÍ œ ²ÂÃÃÝ iÉÇ ÌÐÒÅÂÏ ÙÝÏ
ÅÝËÃÂƜÔ ÌÝÍÕ ÙÂÔÝÒÝÏÆ ×ÇÉΜÔ ÊԜ pœÒ ÃÂÚ ÒÕ×ÂÏÊ Ãk͜Ì
§¤²§«­Œ²¥Œ


Ĝ ÌÐÒÃÂÏÏÂÒ ÌÊÔÇÒk —ÙÇÏ ÃÊÍÅÇ͜Ϝ ºÕ~ ÌkҜ ÃÇÉÏÇ~ £ÂÚ
²Õ×ÂÏÊÇÃÝÉÏÝ~ Æ ÌÐÒÃÂÏ ÌÊÔÇÒk —ÙÇÏ ϜÒӜÓÇÆÇÒ ÃÕÍÝÒÅÂ
ÔÊÇÚ ÊÆÇ ŒÅœÒ rÊÒƜ ÃÕÍÓ µÍ ÒÕ×ÂÏÊ ÃÕÍÎÂÓ ÊÆÇ ٗÏÌÊ
®ÕÓÂ ÌÂÏÕÏÝ ÃÕÇÏÙÂ ÌÐÒÃÂÏ ÌÊÔÇÒkÙÇ͜Ò ÊÏÆÇ ÃÂÒ bÊÒƜÅÇ
ÒÕ×ÂÏÊÍÂÒ ÌkÌԜÅÇ ËÐÒÔ kÒϜÅÇϜ ÊáÒÇÑ ԗÉÇÍŜÏ ªÉÅÇ ËÐÒÔÔÂ
×ÇÉΜÔÊԜ͜ÒœÕÍÌkÌԜÅǪÉÅÇËÐÒÔÏÝ~֜ÌÂÔÞÌk͜ŜÓÇÅÇϜ
®ÇϜ ÚÕ~ ÌkҜ ®ÕÓÂÅ ÅÝËÃÂƜÔ ÌÝÍÕ ÙÂÔÝÒÝ ÌÐÒÝÒ ÂÍÆÝÏ
ÏÂÏÌÊӜÔÇÑÌÕÇÍÆݍ¬ÂÒÂÂÏÝ€œÎΜÓÇÏƜÔÂÕÆÂÌkÒӜÔÇÍŜÏ
kÒϜÌÃÕÇÏÙÂßÚ͜xÆÊÆÇ¢Í̀ݪÓÌÇÌÊÍÇÚkŜÌÂÒÂÅÂÏ
ÆÂ¥ÂËӜ¢ÒÂÆÂÚÙÝÃÕÍÅÂÏá~ÂÌÊÍÇÚkœËÜÔҜÌÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌ
¢~ ÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏ ×ÇÉΜÔ rÊÒƜÅÇ ÒÕ×ÂÏÊÍÂÒ ×ÇÉΜÔÇÏϜÏ œË
ÜÔҜÌ Á~ ÌÊÍÇÚk œËÜÔҜÌ ٗÏÌÊ ÕÍ œËÜÔҜÌ ĜÅÜƜ͜ÒŜ
ÏÊÅÇÉ͜ÏŜÏ
¹—ÏÌÊÃÇÒÇÏÙÇÌÊÍÇÚkÌÊÎÙÇÍÇÌÓÇÉÃÕÍÅÂÏÃÕÍÓÂÊÌÇÏÙÇÓÇ
Ϝ Ê×ÔÝár Æ ÃÕÍÎÂÓ ÊÆÇ !­œÌÊÏ ¢ÍÍ€Ý iÉ ×ÂÍÌÝÏÏÂÏ ÅÂÇÑ
ÔÂÃÝÑÃÐÍÂËÆÊÑœËԜ
ºÕÏÆÝË̗ÏϜÒÌÊٜ͜ÌÆʲÂÃÃÝ
®ÊϪÓÒÂÊÍ×ÂÍÌÝĜÁ€kÆ×ÂÍÌÝÃÇ͜Ï
á~ÂÌÊÍÇÚkԗÉÊáٜÌÎÇÏ
"
£ÕÌÊÍÇÚk®ÊÏÂÍÂÒÏÝ~ÂÔÂÃÂÃÂÍÂÒÝÏ
®ÊÓÝÒÆÂÏrÊԜÌ͜ÑÙÝÅÂÒÅÂÏÆÂԗÉÇŜÏÌÊÍÇÚkŜ
Ð×ÚÂÎÂÅÂÏ
¢ÍÂÒ®ÊÏÇÎÌÊÍÇÚkÇΜÔÕÅÒÝÍÝÌÍÝÃÕÍÎÂÆÝÍÂÒ
€œÎ®ÊÏÇÎÂÍÂÒÆÂÏÅÂËҜÔÇÎÙÊÌÔÇÆʲÂÃÃÝ

ªÓÒÂÊÍ×ÂÍÌÝÃÇ͜Ï®ÊÏÌÊٜ͜Ì̗ÏϜÒƜԗÉÊáٜÌ
ÌÊÍÇÚkÚÕÚÝ
iÉÌÂÏÕÏÏÂÒÝÎÏÝ®ÊÏÂÍÂÒÏÝ~ÉʀÇÏϜÒÇϜ
ÓÂÍÂÙÂÌÎÝÏ
Ìk~ÇÍ͜ÒÇϜáÉÝÑÌÕáÙÂÌÎÝÏ
®ÊÏxÂÍÂÒÏÝ~¢ÍÍ€ÝÓÝ
œÂÍÂÒ®ÊÏÇÎ×ÂÍÌÝÎÃÕÍÂÙÂÌ

ªÏÆÇÃÇÒÌÇÎƜÊÌÇÏÙÇÃÇҜkÏÇkÉÇÏÇ~ÔÕÅÂÏÝÏ
f²ÂÃÃÝÏÝÔÂÏÝÑÃÇÍuxÆÊÑ—ËҜÔΜáٜÌ
¹—ÏÌÊ®ÊÏÇÌÇÙÇÓÇÏϜÏÃÂÚÍÂÑÐÍÝÓÝÏÂÌÂƜÒ
ÃÇٜ͜Ì

¹—ÏÌÊ®ÊÏÂÍÂÒÏÝ~áÄÝÉßÚ͜ÒÇÏÌÊÙÇҜٜÌÎÇÏ
ÌÝÍÅÂÏŗÏ€ÍÂÒÝÏÊÏÆÇÃÇÒÌÂËÙÂÏÆÂÊÓ̜
ÂÍÎÂáÙÂÌÎÝϝ
£ÕÌÊÍÇÚkÏǵ͍á~ÆÊÑÂÔÂÑÊÓÌÇÓÇÏÅÂΜÍƜÏÙÝÅÂÒÆÝ
œ ÅÂΜÍƜÏ ÙÝÅÂÒÝÍÅÂÏ €œÎ ÊÓÌÇÒŜÏ €œÒ ϜÒӜ ÔÊÉƜÏ àÌÌÂ
ÙÝÅÂÙÂÌ
§¤²§«­Œ²¥Œ


·àÙÔÙ×ÚÔçxÑÏÙêáêÜÓÏÒêØÐÏÓ©áÙêÚâ
£ÇÒÇÏÙÇ ÌÊÍÇÚkÏÇ~ ÅÝËÃÂƜÔ ÌÝÍÕ ×ÂÌÝÏÆ ÌkÒӜÔΜ
͜ÒÇ €œÎ rÊÒƜÅÇ ªÉÅÇ ËÐÒÔÝ ÃÂÒ ÊÆÇ ¥ÝËÃÂƜÔ ÌÝÍÕ
ÙÂÔÝÒÝÌÐÒÝÍÆÝÂÏÝ~ÂÍÅÝ—ÍÇÚÇÏƜڜÎƜÍ€œÎ¢ÍÍÂ
€ÝÅÂÃÂÅÝÚÍÂÏÅÂÏÊÌΜÌ͜ÒÌÕÇÍÅÂÏ—ÓԜÍÕÒÏÂÚÔÝÒÝÍÆÝ£Õ
—ÍÇÚÏǍªÉÅÇÕÒÝϝÆÊÑÂÔÂÆÝÍÂÒ ªÌÇÏÙÇќÒƜÂÒÔÝÏÆÂÙÂ
ÔÝÒÏÝ~ª~ÊÉÅÇÕÒÝϝÆÊÑÂÔÂÍÅÂÏ—ÍÇÚÇÃÂÒÊÆÇ ¢ÏÆÂ×ÕÚ
ÊÓÍÇÓÕÎÂÍÂáÏÆÝÒÕ—ÙÇÏÂÍÔÝÏÏÂÏáÓÂÍÅÂÏÊÉÅÇ—ÓԜÍĜÂÍÔÝÏ
ÃÇ͜Ï ÌÂÑÍÂÏÅÂÏ ÌÊÍÇÚk ÓÂÏÆÝÅÝ ÃÂÒ ÊÆÇ ³ÂÏÆÝÌÌ ÎÂÏÏÂ
ÓÂÍÝÏÅÂÏÂÍÔÝÏÓÂÄÝÔpÂÒÕÏÏÝ~ٜٜÌÂÔÌÂÏÔÂáÅÝ€œÎ¢ÍÍ€Ý
œÎÇÒ͜ÒÇáÉÝÍÅÂÏÔÂÚÔÂÌÔÂÍÂÒÕÒÏÂÚÔÝÒÝÍÅÂÏÊÆÇŒÓÂÏÆÝÌ
—ÓÔÇϜ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÚÕÏÆÂÃÕÍÕÝÏÓÕҜÔ͜ŜÏÌkÌԜÅÇÌÂÏÂÔÍÝ
ÉÂÔÍÂÒÏÝ~ÓÝÏÏÂÒÝÌÕÇÍÅÂÏÊÆÇÂÍÂÒÏÝ~ÌÂÏÂÔÍÂÒÝÏÏÂÏԗÚ
̜ÏÌk͜ŜŗÏ€ÍÂÒÏÝËÐÍÕÕÒÝÏÝÏÌÂÑÍÂÑÔÐÒÆÝ­œÌÊÏÃÇÉ
לÉÇÒ€œÎΜÓÇÏƜrÇÏÔÇÌ͜ÑӗË͜ÑÔÐÒÎÝËÃÝÉ
£ÕœËÃÇÒ͜ÒÎÇϜÃÐÍÂËÕÒÏÂÚÔÝÒÝÍÅÂÏÊÆǹÂÔÝÒÏÝ~ÂÍ
ÅÝ —ÍÇÚÇϜ ÒÕ×ÂÏÊÍÂÒ ¢ÍÍ€ÝÅ ÅÝËÃÂƜÔ ÌÝÍÅÂÏÆ €œÒ̗Ï
ÌÇҜ͜Ò ŒÊÌÇÏÙÇ—ÍÇÚ̜ÃÂÚÒÕ×ÂÏÊÅÝÏÂÇÍÅÂÃÇÒΜÒԜÜ
ÌÇҜ µÍ kÉÇ ÃÇ͜Ï ÌÂÏ ÂÍÝÒÅ ÔÊÇÚ ÕÍ kÉÇ —ÙÇÏ Ɯ ÃÇÍÎÊٜ
ŗÏ€ÌÝÍÅÂÏ×ÂÍÝÌ—ÙÇÏƜ¢ÍÍ€ÝÅÂÌÐÒÃÂÏÊÔÇÑÌÂÏÌÊÔÇҜ
!ºÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï ªÉÅÇ ²Õ× œÍÇ ÙÂÔÝÒÏÝ~ ÂÍÅÝ —ÍÇÚÇ ÃÕÍÅÂÏÆÂ
ª~ÊÉÅÇÕÒÝÏÅÂàÍÏÝ~œÍÇŜÂÙÝÌÃÕÍÎÂÄÝÏÌkÒӜԜ "®ÐÏÝ~
ÃkÅÇÏÅÇ̗Ï—ÙÇÏƜΜÅÜϜÓÇÃÂÒÃk͜Ì͜ÒĜÌÐÒÃÂÏÏÂÒÌÊÔÇ
ÒÇÍkÃÇ͜Ï¢ÍÍ€ÝÅÂÅÝËÃÂƜÔÌÝÍÕÙÝÏÝ~ėrÆÂÏÝÓÂÖÍÂÏÂÂÍ
ÎÝË£ÕËÐÍÂÍÂÒÂÚÂÕßÙkԗÒÍÇàÝÏÕËÐÍÂÍÂÒÝÏÅÝÏÂÌkÉƜ
ÔÐÔÔÝ £ÐÍÂÒ ÔÝÚÌÝ áÌÏÝ ÅÝÏ ÌkÉƜ ÔÐÔÕÙÝ ÌÂÅÝËƜ͜Ò ÊÆÇ
€œÎÂÍÂÒá~ÂԜÒÔÊÑÕÒÏÂÚÔÝÒÝÍÅÂÏÙÝÅÝÏÂkÉ̗ÙÇÏƜÃÕÍÂ


΋ÏÙ×ÚÔçxÙÝßÐÏÜê
·œÉÇÒ ÊÏÆÇ ®œÓÊ× ÎÐÏÆ ÃÕÍÅÂÏ á×ÚÝ ϜÒӜ͜ÒÏÇ~ £ÂÚ
²Õ×ÂÏÊÇÃÕÍÝÑÌÊÍÆǵÍ×ÇÅҜÌĜÌÂÎÊÍҜÌÌÇÚÇÌÕÍÝÓÂÍ
ÎÂÅÂÏ€œÎÃÕÖÂÏÊƗÏÞáÏÝÌÝÃÕÍÎÂÅÂÏÙÂÔÝÒÂÒÌÝÍÝÃÂÒÆÝ
ª~ÊÉÅÇÕÒÝÏÅ®œÓÊ×̜rœĜÃÐÉÂÕÌÂÏÝÃÇ͜ÏÔkÅÇÍœÃÂ
ÒÝÃÇÒΜÒԜÜiÉÌÂÏÝÃÇ͜ÏÌÇÒÆÇÌÇÚÇ͜ÒŜΜ~ÅÇÍÇÌÌÐ
ÔÝÍÕ ԜßÎÊÏ ÊÔÔÇ ¹—ÏÌÊ œÅœÒ Ɯ kÅÇÉ €œÎ ̜rœ ÌÂÏÝ áÊӜ
ÌÐÒÃÂÏÊÔÇÑáÏÆÝÒÝÍÅÂÏáÚÞÃÐÉÂÕ̗ÍÇלҜÎÃÕÍÅÂÏÏÂÒ—Ó
ÔÇϜÓÊÃÇÍÇÑԜÏÏÇÔÝÚÌÝáÌÔÂÏÙÊÓÔÂÒÔÂÊ̜Ï ®œÓÊ×ÌÂÏÝ
ÃÇÉÏÇÙÂÅÝÚÔÝÒÝÑÃÕÍÎÂÓÍÝÌƜҜrœÆœÌkÃҜÌÙÊÓÔÂÒÔÂÙÂÌÃÊÔ "# »ÏÜÜÏ x ÃÐÒÝÏÅÝ ªÓÒÂÊÍ ×ÂÍÌÝÏ ÌÐÍÍÝÌÔÂÏ ÂÉÂÔ ÊÔÇÑ ®Ê
ÓÝÒÆÂÏ ÙÝÅÂÒÅÂÙ ÙkÍƜ ÔÕËÆÝÒÕ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÌkÌԜÏ rÊÜÒÇÑ
ÔÐÒÅÂÏÒÊÉÝÌ§¤²§«­Œ²¥Œ
µÍΜ~ÅÇÍÇ̲Õ×ÂÒÌÝÍÝiÉÇÏiÉÇÌÊÎÙÇÍÇÌÓÇÉÌÐÒÃÂÏҜÄÇ
ÚÇÏƜ ÔÂÑÚÝÒÆÝ €œÎ ÃÇÉ ÔÇÒÇ ¢ÍÍ€ÝÅ ×ÇÉΜÔ ÊԜ ÂÍÓÝÏ
—ÙÇÏ ¢ÏÝ~ ÌÂÏÝ ÃÇÉÏÇ~ ėrÆÂÏÏÂÒÝÃÝÉÏÝ kÍÇÎŜ ÌÊÔÇÒkÙÇ
ÅÂΜÍ͜ÒƜÏÙÊÓÔÂÒÔÝÒ
ºÕ~ ÌkҜ ®œÓÊ× ÊÓÌÇ ÌÊÍÇÚk ÄÂÌÝÔÝÏÆ ÌÝÍÝÏÅÂÏ ŗ
Ï€ÍÂÒÆÂÏ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ iÉ kÍÇÎÇ ÃÇ͜Ï ÌÐÔÌÂÒÝÑ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂ
ÖÝÏÏÂÏÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏÏÂÒĜÅÜƜÊÔÇÍŜÏΜ~ÅÇÍÇÌÎÊÒÂÓÏÝÂÍÂ
ÂÍÓÝÏÏÂÒ —ÙÇÏ á~ ÌÊÍÇÚkÏÇ µÒÏÂÚÔÝÒÕÙÝ ÃÕÍÆÝ ŒÅœÒ Ɯ
ÄÂÓÝáÔÞ
 ÃÂÒ Ê̜Ï ÂÏÝ áÉÅÂÏ ÌÇÚÇÏÇ~ kÍŜÏÇÏ ÊÓÃÂÔÍÂÒÅÂ
ÌÊҜÌ ¹—ÏÌÊÄÂÓÝáÔÞÂÏÝáÉÅÂÏÌÇÚÇÊӜÏÙÂÅÝÏÆÂÃÇÒÏÊÏ
ÆÊ Ɯ ̗Ù̜ Êá ÃÕÍÎÝË ¤ÂÓÝáÔÞ ÂÏÝ áÉÅÂÏ ÌÇÚÇ kÍŜÙ ÌÇϜ
̗ÙÇϜ ÌÇҜ !ºÕÏÝ~ —ÙÇÏ ÃÇÒÇÏÙÇ ÌÊÍÇÚk
 ÌÂÏÏÂÏ ÃÂÚÌÂ
ÅÂΜÍŜ ÌÇҜ ÂÍÎÂÆÝ "®ÕÓÂ ÌÂÏÕÏ ÌkÒӜÔΜ͜ÒÇÏÇ~ ÃÂÒÝÓÝÏ
ÆÂ×ÂÍÝÌÂÍÆÝÏÆÂÕÌÝÑÙÝÌÌÂÙÌÝÉÝÍËÐÏĜ€kÓӗÑ

ÙÝÃÝÌ
ÍÂÒÝÏ ÂÍÝÑ ÃÂÒ ×ÂÍÝÌÌ €œÎ ÌÂÏÕÏ áÉÝÍÅÂÏ ԗÒŜÌÏÇ~ kÉÇϜ
ÃÐÉÂÕ̜rœÌÂÏÝÃÇ͜ÏÓÕÓÊÃÇÑÙÝÌÔÝ µÍ£ÕxÌÊÍÇÚkÏÇ
ÒÂÓÍÂÕÙÝÌÂÏ¢ÍÍ€ÝÓÇÉŜÕÍÌÊÍÇÚkÏÇkԜÒŜœÎÇÒÃÊÒÆǝx
ÆÊÆÇ µÍÚÕÍÂËÕÌÙÂÔÝÒÅ€œÎÂÏÆÂÃÕÍÅÂÏ¢ÍÍ€ÝÅÂÅÝËÃÂ
ƜÔÌÝÍÅÂÏÆÂÌÕÍÍÂÏÝÍÅÂÏÃÂÒÍÝÌœËÃÇÒ͜ÒŜÌÂÏÓÊÃÇÑÙÝÌ
ÔÝ ¬ÂÏÕÏ ÃÂÒ ϜÒӜÏÇ~ ÆÊáÒÍÇÌ ÌÂÏ ÃÇ͜Ï ÑÂÌÞ͜ÏÆÇÒÇÍkÇÏ
ÔÂ͜ÑÊԜ€œÎÌÂÏÔkÅÇÍÎÊٜáÒÍÝÌÂÕÃÕÍÎÝË
¬kÌԜÅÇ kÒϜÌ ÃÕÇÏÙÂ rÊÒƜ ԗÉÇÍŜÏ ϜÒӜ͜Ò ÚÕÍ Ҝ
ÄÇÚÍÇÙÊÓÔÂÒÔÝÍÝÒÅÂÔÊÇÚÊÆÇ͜ÌÊÏÌkÌÏÇÌÇá×ÚÝÒÂÌÌÐÒ
ÃÂÏÏÂÒ ÃÇ͜Ï ÑÂÌÞ͜ÏÆÇÒkÏÇ ÔÂ͜Ñ ÊԜ ¹—ÏÌÊ ®œÓÊ× ÌÇÚÇ
ÌÕÍÝ ÃÇ͜Ï ԗÉÇÍŜÏ Ĝ ÙÝÏ ªÉÅÇ ËÐÒÔÏÝ~ ÏÊÃÂÒÝ ÌkÙÇÒΜÓÇ
ÅÇϜ ÃÕÍÅÂÏ ªÉÅÇ ËÐÒÔÌ ÌÇÒΜÆÇ µÍ ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÂÍ
ÆÝÏÂÃÂÒÝÑÃÂÓÂÒÅÂÆÊÑÌkÌÏÇ~kÉÇϜÌÇÒÆÇ µÍÃÂÚÒÕ×ÂÏÊ
€œÒ ÇÍÏÝ ª~ ÊÉÅÇ ÕÒÝÏÅ kÉ ÌÂÏÝ ÃÕÍÎÂÅÂÏ ÌÂÏ ÂÍÝÑ ÌÇÒŜÏ
ÓÝÎÂÏ iÉÇÏ ÌÂÃÂÔÌÂÃÂÔ ÌÐÒÃÂÏ ÊԜÒ —ÙÇÏ ÌÇÒΜÆÇ ŒÅœÒ Ɯ
ÚÕÍÂË ÃÕÍÓ ®œÓÊ× ƗÏÞá áÒÂÔÝÍÅÂÏÏÂÏ ÃÊÒÍÇ iÉÇÏ ÌÐÒÃÂÏ
ÊÔÇÑ ÌÂÃÂÔÌÂÃÂÔ ÅÂÉÂÑ ÙÊŜÒŜ ÔÊÇÚ ÃÕÍÝÒ ÊÆÇ ­œÌÊÏ µÍ
iÉÇÏÌÐÒÃÂÏÊÔkÂÚÂŗÏ€ÏÝÃÇÔÇÒÇÒ—ÙÇÏÓÐ~ÅÝƜÄÇÒƜÃÂ
ÒÝÔÊÌÃÇÒΜÒԜÜÌÊÍÆÇ pœÒÌÇÎÌÂËÙÂÏÆÂÃÕÍÓÂÃÇÒkÍÇÑ
ÂÏÏÂÒÝ חÌÇÎ ÂÍÆÝÏ ÃÂÓÂÒÅ ÔÊÇÚ ÃÕÍÅÂÏ ÌÇÃÇÌ !®œÓÊ×
ÌkÑ͜ŜÏÌÇÚÇÏÇ~ŗÏ€ÍÂÒÝÏiÉ—ÓÔÇϜÂÍÝÒ—ÙÇÏÃÇÒΜÒ
ԜÜÌÐÒÃÂÏÊÔÇÍÆÇ€œÎµÍœÍÇÊÌÇÏÙÇÔÂÑÌÝÒÌÊٜ͜Ì͜ÌÊÏ
ÊÏÆÇ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ŗÏ€ÍÂÒÝÏ ËÐÍÕ —ÙÇÏ ÔkÅÇÍ œ iÉÇÏ ̗ÔÇÑ
ÔÐÒÕÙÝÍÂÒÏÝÌÐÔÌÂÒÕ—ÙÇÏÌÊٜ͜Ì

 "#! ±Ïàêîáë Ù×ÚÔçx x ÅÒÇÌ ÔÇÍÇÏƜÅÇ ÆÊÂÔÇÌǝ ÓkÉÇÏÇ~ ÌÊ
ÍÇÚk€œÎÄÂÓÝáÔޝÆÊŜÏΜÅÜϜ͜ÒÇÃÂÒ

 "#"}xàà¤Þxá€kÆ͜ÒÏÇ~ÆÊÏÊËÐÍÂÍÂÒÝÏÆÂÌÕÍÍÂÏÝÍÂÔÐÒÅÂÏ
kÓÇÎÍÇÌ§¤²§«­Œ²¥Œ


¬ÂÏÕÏ x ÌÊ͜ÓÇ á×ÚÝ ϜÒӜ͜ÒÏÇ~ ԗŜÍ ÙÂÅÝÍÝÚÝ
ÔkÅÇÍ œ ÂÍÂÒÏÝ~ Ìk͜ŜÓÇ ÅÇϜ ºÕ~ ÌkҜ ÕÍ ÇÍ ÓÂÇÏ
ÃÇÒkÌÌÐÒÃÂÏÏÂÒÌÊÔÇÒÇÑ¢ÍÍ€ÝÂÍÆÝÏÂÌÊÍŜÏÌÇÚÇ
͜ÒÏÇ ÃÇÒÌÂËÙÂÏ Æ ÌÂÎÊÍ ÊԜ ÂÍÎÝË ŒÅœÒ Ɯ ÌÂÏÕÏ ÎÐÏÝ
ßÚÍÊÂÍÓÂÌÐÒÃÂÏÏÂÒÌÊÔÇÒkƜÏÔÕÌÔÂÎÂÓÍÂÒÊÆÇÎÇÏÊ"¹—ÏÌÊ
ÃÇÒÔÂÑÌÝÒÙÊÓÔÂÒÝÏÅÂÙÅÝËÃÂƜÔÌÝÍÕÙÝÍÂÒkÉ͜ÒÇÏŗÏ€ÍÝ
ÆÊÑ ×ÊÓ ÊÔÎÊ ÃÂÚÍÂÒÍÂÒ ÊÆÇ ŒÎΠ͜ÌÊÏ ÌÐÒÃÂÏÏÂÒ ÇÍ ÓÂÇÏ
ŗÏ€ÔÕÒÝÏÆÂÊÓ̜ԗÚÇÒÇÑÔÐÒÂ ٗÏÌÊkÅÇÉÌÂÏÝÃÇ͜Ï̜
rœÌÂÏÝÌÇÚÇÏÇ~ŗÏ€ÝÏàÂÂÍÎÝË
ºÕ~ÂÌkҜƗÏÞáÅÂÌÊÍŜÙ®œÓÊ×
³ÊÏÌÐÒÃÂÏÌÊÔÇÒkÏÇƜÃk͜ÌÃÊÒkÏÇƜÔÇ͜ΜÆÇ~
͜ÌÊϳÊÏ®ÊÏÇΗÙÇÏԜÏœÉÇÒ͜ÆÇ~xÆÊÆÇ

x³ÊÏÇáÏÆÝÒÝÍÅÂÏ×ÂËÄÂÏÌÐÒÃÂÏÏÂÒÝÆÂ
ŗÏ€ÍÂÒ—ÙÇÏÌÊÔÇÒÇÍŜÏÌÐÒÃÂÏÏÂÒÆÂӗÇÏÆÇÒΜÆÇ
ºÕÏÆ®ÊÏf«Â¢ÍÍ€ÝÎÇϜ®ÊÏ
ªÉÅÇáÉÎÂԗÒŜÅÇÏƜ
®ÊÏÇÎ×ÂÌÔÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
³ÊÏÇ~Ê×ÔÝáÒÝ~ÏÝrÊÒÇϜrÊÔÌÇÒk—ÙÇÏ
ÌÊÍÆÇÎux
ÆÊÆÇΝ !ºÕÍÂËÊÔÇÑÃÂÚÔµ͍³ÊÏÌÐÒÃÂÏÏÂÒÆÂÃk͜Ì͜Ò
ƜáÏÆÝÒÝÍÅÂÏÌÐÒÃÂÏÏÂÒÆÂŗÏ€—ÙÇÏÌÐÒÃÂÏÏÂÒÆÂÌÊÔÇ
ÒkÏÇÔÇ͜ΜÆÇ~ÂÍÂÒ³ÊÏÇӗÇÏÆÇÒΜÆǝxÆÊÆÇ£ÕÌÐÒÃÂÏ
ÏÂÒÌÂÏÕÏÃÕÇÏÙÂÔÂ͜ÑÊÔÇÍkŜƜÌÂÒÂÎÂÓÔÂϵÍÚÕÍÂËÆÊÆÇ
"¢ÏÏÂÒÝ µÍ ®ÇϜ ®ÊÏ ³ÊÏÇ~ Ê×ÔÝáÒÝ~ÏÝ rÊÒÇϜ rÊÔÌÇ
ÒÇÒ —ÙÇÏ ÌÊÍÆÇΝ x ÆÊÑ —ÓԜÆÇ µÍ ÊÓÌÇ ÌÊÍÇÚkÏÇ ÅÂΜÍƜÏ
ÙÝÅÂÒÝÑÊÌÇÏÙÇÓÇÏ x ¢ÍÍ€Ý Ê×ÔÝáÒÝÏ kԜkÏÇ ÅÂΜÍŜ ÌÇÒÔ
ÔÇ ¢ÍÍ€ÝÊ×ÔÝáÒÝÃÕÇÏÙÂÃÇÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~iÉԜÏÇÏÃÇÒ
ΜÒԜÜ€œÎΜ~ÅÇÍÇÌ̗Ù̜ÊáÃÕÍÅÂÏÌÐÒÃÂÏÊÔkÇÃÇ͜ÏÊÉÅÇ
ÊÔÇÍÆÇÌ
pœÒÒÕ×ÂÏÊ̗ÏÓÂÇÏÅÝËÃÂƜÔÌÝÍÝÑÌkÑÔÂÑÌÝÒÍÂÒÚÕÍ
ÕÌ ÌÐÒÃÂÏÏÂÒÏÝ ÌÊÔÇҜ œÎΠÂÍÂÒ ÌÇÚÇÏÇ €ÊÙÌÂËÙÂÏ ŗÏ€
ÍÂÒÆÂÏ ÂÒÝÏÆÝÒ ÂÍÎÝË ­œÌÊÏ ÃÕ £ÂÚ ²Õ×ÂÏÊ ŗÏ€ÍÂÒ
—ÙÇÏΜ~ÅÇÍÇÌ̗Ù̜ÊáÃÕÍÅÂÏÌÐÒÃÂÏÏÝÃÇÒΜÒԜÜÌÊÔÇÒ
ŜÙ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ Õ~ áÅÝÏ ÕÔÝÒÆÝ ºÕÍ ÄÂÌÝÔÔÂÏ ÂÍÝÑ µÍ
ÆÐÚÎÂÏÏÂÒÝÏÝ~ iÉÂáÅÝÂÓÔÝÏÂÃÂÓÌÝÙÊÔÇÑÓÂÍÝÏÕÝÏ̗Ԝ
¹—ÏÌÊÃÇÒÌÐÒÃÂÏÃÇ͜ϵÍÊÉÅÇÊÔÇÍkÙÇ͜ÒÏÇΜ~ÅÇŜÌÂÎÊÍ
ÌÝÍÆÝ
£Õ ×ÂÌÔ ÃÇÉŜ ªÉÅÇ ²Õ× Ô ڀÊÔÍÇÌ ÌÝÍ £ÂÚÔ µÍ ÃÐ
ÍÂËÆÊ

¬Êٜ͜Ì̗ÏϜÒƜ®ÊÏÂÍÂÒÃÇ͜ÏԗÉÊáٜÌÌÊÍÇÚk
ÚÕÚÝxÆÊ¢ÍÍ€Ý

 # ·ÖÒÔ îÖÛÏ á¤ßÒ©ÒÔ x ÕÍ ÉÂÎÂÏÆ áÉÎÂÍÂÒ ԗÒŜÌ ÖÐÒÎÂÓÝÏÆÂ
ÃÕÍÅÂÏ ÒÕÓÙÂxÓÄÊÔÐÌ 
§¤²§«­Œ²¥Œ


x®ÊÏiÉÌÂÏÕÏÏÂÒÝÎÏÝÂÍÂÒÏÝ~Ìk~ÇÍ͜ÒÇϜ
ÓÂÍÂÙÂÌÎÝÏ
ÉʀÇÏϜÒÇϜáÉÝÑÌÕáÙÂÌÎÝϝ
 ¢ÏÏÂÒݵÍÃÐÍÂËÆÊÑ—ÓÔÊ ¢ÍÂÒÏÝ~ ŗÏ€ÍÂÒÝÏ Ĝ áÄÝÉ
ßÚ͜ÒÇÏ ®ÊÏ ÊÏÆÇ ÃÇÒÌÂËÙÂÏ Æ ÊÓ̜ ÂÍÎÂΝ !£ÐÍÂÒ ÌÊÙÇ
ÒÇÍŜÏÊ̜ÏŗÏ€—ÙÇÏÌÐÒÃÂÏÃÊÒkÏÇ~ÊÏÆÇÌÊҜÅÇàÌ
¼êÙáÝßêÒêÖ
ºÕÍÂËÊÔÇÑÊÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒ¥ÂËӜÌÂÏÝÃÇ͜ÏÃÇɪ~
ÊÉÅÇÕÒÝÏÅÂÝÚÂÏÝÙÃÇ͜ÏÌÇҜÂÍÂÃÝÉ µÍÃÇÉŜá~ÂĜÔÇÒÇ
àÍÏÝÂÙÌÂÏ£ÕàÍќÒƜáÅÜÏÊ¢ÏÝ~ԜÏÇÂÚÂÃÂÒ £ÇÉÏÇ~
¢ÍÍ€Ý ËÐÒÔÝ ÃÂÚÝÏÆ ÔÐÒÕÙÝ ×ÇÌ ²Õ×ÂÏÊÇÃÝÉ ÃÂÒ ºÕ~Â
ÌkҜ œËƜÅÇÉ ¢ÍÍ€ÝÅ Ê×ÍÂÓ Ìk~ÇÍ Ĝ ÊÎÂÏ ÝÚÂÏÝÙÍÝÍÝÅÝ
ÃÇ͜Ï Ìk~ÇÍ͜ÒÇÃÇÉ ŗÏ€ÍÝ ėrÆÂÏÏÂÏ ÙÊÓÔÂÒÝÏÅÂÏ ԜÏ
ϜÒÇÃÇÉÙÊÓÔÂÓÕÃÇ͜ÏàÝÍÅÂÏלÍƜ¢ÍÍ€ÝÅÂáÌÝÏÂËÝËÌ
 iÉÇÃÇÉ ÊÌÜÒÂÒ ÊÔ̜Ï —ÎÇÔ̜ ÏÝÌ ÔÐÔÝÏÝËÌ ٗÏÌÊ ÃÇÉŜ
ĜÅÜƜÃÊÒŜÏ©ÂÔÔÕÅÒÝÍÝÌÍÝŒËƜÅÇÉÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉŜÊÅÜ
ÔÊÃÂÒÍÝ ÃÕÍÝËÌ ÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉÏÇ ΜלÃÜÔ Ĝ ÊÉÅÇ ßÚ͜ÒŜ
ƜÒÔ͜ÏÆÇÒÊÌ ¬ÂËÃÇҜk͜ÒÌÇÃÇÌÅÝËÃÂƜÔÌÝÍÕ—ÙÇÏÃÇÒŜ
rÝÇÍÕÆÂÏ ÃÂÚ ÔÂÒÔÎÝËÌ ÌÊÒÇÓÇÏٜ ÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉŜ ̗Ù ÃÊÒÇÑ
ÔÂÅÝÏÆÂÏÝÅÒÂÌƜÒÔ͜ÏÆÇÒÇÑÔÐÒÝËÌٗÏÌʲÂÃÃÝ̗ÏÇÏÇ~
áÌÝÏÍÂÚÕÝÏÌkÒÇÑÔÐÒÂÓÝÉ
ŒÅœÒ Ɯ ÃÇÉ ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍŜÏϜÏ ÓÐ~ Â~ÍÝ Ҝ
ÄÇÚԜ ŗÏ€ ÌÝÍÕÝÃÝÉÏÝ ƜÄÂÎ ÊԜÃÇÉ Ê̜Ï ŗÏ€ÍÂÒ —ÙÇÏ
ÊÏÆÇÃÇÒÏÊÏÆÊÌÐÒÃÂÏÆÂÌÂÍÎÝË ŒÕÍÙÂÅÝÏÆÂÊÏÆÇחÌÇÎÏÇ
€œÎ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÆÐÚÎÂÏÏÂÒÝÏ áÏÆÝÒÂÙÂÌ ÃÇÒÏÊÏÇ Ɯ ÌÝÉÅÂ
ÏÝÑÔÐÒÎÂáÙÂÌÕÔÏÝÌÕÒÌÝÏÝÑ̗ÔÇÑÔÐÒÂÓÝÅÝÏÂÌÂÍÂ!®ÕÓÂ
ÌÂÏÕÏÝÏÏÂÏ ÃÂÚ ÔÂÒÔÌÂÏ ÌÇÚÇ ÊÌÇ áÊӜ —Ù Ú€ÊÔ ÌkÒӜÔkÇ
ÏÊÅÇÉÇÏƜ €ÊÙ ÌÝÉÅÂÏÕÓÝÉ kÍÇÎŜ ÆÕÙÂÒ ÊÔÇ͜ "¢ÍÂË ÃÕÍÅÂÙ
¢Í̀ݵÍÝÏÂáÌÂÓÔÝÏ ÓÂÍÝÑ ÔÂÑÔÂÅÂÏ ¢ÍÍ€Ý ÌÊÍÇÚkÇÏÇ~
ÂÏÝÊÉÅÇ͜ÏÆÇÒŜÏÌÂÏÝÏϜrÇÓÆÊÑÓÂÏÂÕÙÝΜÒלΜÔ²Õ×ÝÏ
ÌÊÎÓÇÔkÙÇÌÇÚÇÏÊƜҜrœÆœÌÂÔÝrœÉÂÅÂÍÂÇÌÓÐ~" £ÇɍiÙ
ÂÍÕ®ÊÏÇÎßÚiÉÇÎÌÂËÔÂÒÝÑÃÊҜٜÌÎÇϝxÆÊŜÏ€œÎ¢Í
Í€Ý iÉ ×ÂÍÌÝÏ iÉÇ חÌÇÎ ÊԜٜ̝ x ÆÊŜÏ ©ÂÔÏÝ ÃÇ͜ÃÇÉ
´ÇÒÇ¢ÍÍ€ÝÌÕÍÝÏÂß͜ÅkÌÐÔÐÙÌÝÙßÚ
³ÇÉ¢ÍÍ€ÝáÌÔÝÍÝÅÝÓÇÉÏÇá~ÂÅÝÏÂáÌÔÝÒÔÌÂÏÏÂÏÓÐ~ÃÕ
ÍÝÑkÔ̜Ï̗ÏϜÒÏÇÊÓÇÅÇÉŜԗÚÇÒÇÅÇɵÍÙÂÅÝÏÆÂÓÇÉÅÂÉÂÑ
ÍÂÒÅÂÌÂÒÚÝ̗ҜÚkƜÏÝÌÔÐÒÂÊÆÇÅÇɬÂËÄÂÌÝÔÓÇÉÏÇÃÂÒ×Â
ÍÝÌ ÂÍÆÝÏÆÂ ΜÓלҜ͜ÆÇ͜Ò ÓÇÉÏÇ ßɜÒÍÇÌ͜ÆÇ͜Ò ÌÂËÄÂÌÝÔ
ÓÇÉÃÐÍÂÒÏÝkÉÃÂÚÝÏÏÂÏÌÊÙÇÒŜÏÌÇÚÇ͜ÒáϜڜÓÇÏƜÃÕÍÆÝ
ÅÝÉ ³ÇÉÔÐÔÌÝÏÍÝÌÔÂÅÝÌÇÚÇ͜ÒŜÔÇ͜ÌԜÚÍÇÌÊÔÔÇÅÇÉÎÊÍ
ÌÇÅÇÉƜÏΜ×ÒkÎÊÔ̜ÏƜÓÇÉӗÇÏÆÇÅÇÉƜٗÏÌÊkÉÇÅÇÉÏÇ~œË
ÜÔҜÌΜ~ÅÇÍÇÌÃÂËÍÝÅÝÅÝÉÃÂÒÝÏÃÇ͜ÊÆÇÅÇÉ ¬ÝàÃÕÍÕÆÂÏ
"§¤²§«­Œ²¥Œ


ÔÕÌÔÂÎÂÅÝÉÎÐÏÝ~œrÇÒÇÉÕÒÃÕÍÂÙÂÌ ­œÌÊÏ¢ÍÍ€ÝÊ×ÔÝá
ÒÝÏkԜÒ—ÙÇÏÓÇÉŜÓÂÃÝÒÍÝÌÌÊҜÌÂÏÝkԜŜÏϜÏÓÐ~¢ÍÍÂ
€ÝĜÅÜƜÊÔ̜ÏÏÇÂÍÝÒÓÝÉ ¹—ÏÌʪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
ªÏÆÇÌkÑÌÂÍÎÂÆÝ
€œÎÌÊÍÇÒŜÔÊÇÚÍÇ©ÂÔÐÉÂÌ̗ÔÔÇÒÎÊÌÊٜ͜Ì
!
®ÊÏÇÎԜÌÜÄÂÌÇÚÇÎkÉÇÏÇ~ÊÏÂÏÕÝÃÇ͜ÏáڜáٜÌ
͜ÌÊϜŜÒÙÊÅÇÏӜ
ÕÍ®Ê~ÂáÒÂÌÍÝÃÕÍÎÂáÙÂ̝
"­œÌÊÏ ÃÇÉ ÊÎÂÏÏÂÏ ÃÂÚ ÔÂÒÔÝÑ €œÍÂÌ ÃÕÍÕÙÝÍÂÒÆÂÏ ÔkÅÇÍ
àÌÃÇÉÊÎÂÏÆÂÔÐÒÂÃÝÉ€œÎÌÐÔÌÂÒÝÍÂÙÂÌÃÝÉ
·ÛÏÜ

ªÎÂÏ ÕÍ x ÃÇÉ —ÎÇÔ͜ÏÇÑ ̗Ô̜ÏϜÒÏÇ~ ÔÐÒÎÝÚÌÂ
ÂÚÕÝÏÂ ÝÚÂÏÕ ÌkÒÇÏΜŜÏ ϜÒӜ͜ÒŜ ÊÏÂÏÅÂÏ ÃÕÍÕ
£ÇÉÏÇ~ÃÐÒÝÏÅÝÂÔÂÃÂÃÂÍÂÒÝÃÝÉÚÕÏÆÝËÊÎÂÏÂÒÌÂ
ÓÝÏÆ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ×ÕÑÍÂÕÂÍÅÂÏ
¥Â͜ÎÏÇ~¢ÍÍ€ÝÓkÉÇÃÇ͜ÏÃÕÍÆÝÒÝÍÅÂÏÝÏ€œÎÌkÉŜÌk
ÒÇÏkÙÇ ϜÒӜÏÇ~ ÌkÉŜ ÌkÒÇÏÎÊ ÔÐÒÅÂÏ ϜÒӜƜÏ ÃÂÒÍÝÌÌÂ
ÌÊÍŜÏÇÏ ÃÇÉ ÊÎÂÏ ÂÒÌÝÍÝ Â~ÍÝËÃÝÉ pÂÃÊÍ ¢ÍÍ€ÝÅ ÊÎÂÏ
ÃÇ͜Ï ¬ÂÃÊÍÏÝÌÝÏ ÌÂÒÂÅÂÏÆ œËÜÔҜÌ ÌÐÒÃÂÏ ÌÊÔÇÒŜÏ
ªÎÂÏÝ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÂÏÝ~ ÌÐÒÃÂÏÏÂÒÝÏ ×ÕÑÍÂÆÝ €œÎ ÂÏÝ ×ÂÌ
ÌÇÚÇÆÊÑÒÂÓÍÂÆݪÎÂÏÝÂÒÌÝÍÝpÂÃÊÍkÉÇÊӜÏÃÕÍÎÂÓÂÆÂ
ÃÇÉŜœÍÇ€ÂÎÂÏӗËÍÊ ªÎÂÏÂÒÌÂÓÝÏÆ·ÂÏÕ×kÍÇÎÏÇÌÊÙÇÒ
ÎÊٜ ÃÕ ƗÏÞáÆÂÏ ÂÍÝÏÅÂÏ ¢ÏÝ ÃÇÒ rÊÒƜÏ Ɯ ÔÂàÂÍÎÂÆÝ
ÍÂÒٗÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÂÏÝiÉáÏÝÏÂÂÍÅÂÏÊÆÇ¢ÏÝ~ÔÕÒÝÏÆÂÕÍ
ƗÏÞáÆÂÏ ÂÍÝÏÅÂÏÙÝ ¢ÍÍ€ÝÅ áÒÝË ÂÍÅÂÏ ÆÊÑ œËÔÇ͜ ªÉÅÇ
áÉÎÂÆ ªÎÂÏ ÌÊÔÇÒÎÊ ÔÐÒÝÑ ¢ÍÍ€ÝÅ áÒÂÑ ÃÕÍÎÝË ٗÏÌÊ
¢~ÂÌÊÍkÙÇ€œÒÌÇ΢ÍÍ€ÝÏÝ~ÃÂÒÍÝÅÝÏÂĜ¢ÏÝÊ×ÍÂÓÔÂÏßÉ
͜ŜÏ ÌÇÚÇ͜ÒŜ œrÇÒÇÏ ÃÊÒÎÊ ÌÂÍÎÂáÙÂÅÝÏÂ ÊÏÂÏÝÒÅÂ ÔÊÇÚ
ªÎÂÏ ÂÒÌÂÓÝÏÆ ¯Õ× ϜÒӜ͜Ò ÃÕÍÂÓÝ ÔÕÒÝÏÆ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ
ÌÊӜÔk ÂÍÅÂÙ ͜ÌÊÏ œÍÇ ÂÏÝ ÌkÒΜÓ ÃÐÒÝÏ ¢~ ÃÕËÓÝÏÝÑ
ÅÂÊ͜ÓÇÏÌÐÔÌÂÒÕ—ÙÇÏ̗ËΜԗÉÇŜÏ¢ÏÝ~ÊÎÂÏÝƗÏÞáÏÝ
חÌÇÎÊÔ̜Ï€œÎÊÎÂÏÝÂÒÌÂÓÝÏÆ¢ÍÍ€ÝÂÏÝ×ÂÌÆÊÑÊÅÜ
ÍÂÏÊÔ̜Ï
!ªÎÂÏÂÒÌÝÍݪÃÒ€Ê΢ÍÍ€ÝÙÂÌÝÒÅÂÙÃÕËÓÝÏÝÑÌÊ
ٜ͜ÌԜ kÉÇϜ ÎÊÒÂÓ ÆÊÑ ĜÅÜƜ ÊÔÇÍŜÏ rÊÒŜ ÌÊÔ̜Ï ŜÒٜ
ÌÂáÃÂÒÅÂÏÝÏÃÇÍΜӜƜ "ªÎÂÏÃÇ͜ÏÕÍĜÅÜƜÊÔÇÍŜÏÊÍƜ
ÌÊÍÎÇڜÌÃÕÍÝÑáڜŜϪÓ×ÂÌĜÁÅÜÌÕÃÌÇÃÇÌkÌÕÍÆÂÙÂ
ÔÝÒÍÂÒÆÂáڜŜÏÂÍÂÒÆÂÂÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜ¢ÍÍ€ÝĜÅÜƜÊÔ
̜ÏÏÇ ÂÍÝÒÅÂ ÔÊÇÚ ÃÕÍÅÂÏ ¹—ÏÌÊ ÕÍ ҜÓÓÂÎÝ Ĝ ԗÉkÙÇÓÇ
¢ÍÍ€ÝÃÕÍÅÂÏΜ~ÅÇÍÇÌÏÊÅÇÉÍÇڜ€œÒÏÇ̗Ô̜Ï
ªÎÂÏÝ ÂÒÌÂÓÝÏÆ ªÃÒ€ÊÎÏÝ~ ×ÂÔÝÏÝ ³ÂÒ kÉÇ Ɯ ÊÏÆÇ
ÌÂÒÔ ÃÕÍÓÂ ÆÂ ÃÂÍÂÅÂ ÕÉÂ ÂÍÅÂÏ ٗÏÌÊ ÕÍ kÉÇϜ ĜÅÜƜ ÃÊÒŜÏ
§¤²§«­Œ²¥Œ


¢ÍÍ€ÝÏÝ ÝÚÂÏÝÙÍÝ ÆÊÑ ÊӜÑ͜ŜÏ
 ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ԜÏÇ
ÊÏÆÇÌÂÒÔÂËÅÂϪÃÒ€ÊÎÌkÌԜÅÇËÐÍÆÝÉÍÂÒÌÂƜÒÌkÑÓÂÏÍÝ
Ĝ ÆÊ~ÅÇÉ áÒÝÏÆÂÅÝ ÊӜÑÓÇÉ×ÊÓÂÑÓÝÉ ÌÐÎ ×ÒÔÇÌ͜ÒÇ ÌÂƜÒ
ÔÐÌÝÎÃÊÒÆÇ
£ÂÒÍÝÌ ÃÕ ÌÇÚÇ͜Ò ÊÎÂÏÏÂÒÝÏ ÓÂÌÍÂÑ kÍŜÏϜÒ ¢ÍÂÒ kÉ
͜ÒÇϜ ĜÅÜƜ ÊÔÇÍŜÏϜÒÏÇ ÌÂÃÕÍ ÊÔÎÊٜ ÇÒÂÌÔÂÏ ÅÝÏÂ
ÌkÒŜÏϜÒ €œÎ ӜÍÂÎ͜ŜÏϜÒ ¢ÍÂÒ ÃÕ ƗÏÞáÆ kÉ͜ÒÇÏÇ~
ÌÊÍÎÇڜÌĜàÍÙÝÍÂÒÅÝÏÂÊ̜ÏÍÇÌ͜ÒÇÏÔÂÏÝÅÂÏÏÂÒ £Ð
ÍÂËÆÊÑœËÔkÙÇÌÇÚÇ͜ÒkÉ͜ÒÇÏÇ~ÙÝÏÄÂÔÂÏÏÂÒÝÏßÉ͜k͜ÒÇÏ
ÌkÒӜԜ͜Ò ŒÅœÒƜÂÍÂÒkÉ͜ÒÇÌÂÍÆÝÒÝÑÌÊÔ̜ÏÊÍÔÕÒÝÏ
ÆÂ לÔÇÒ͜ÒÇϜ ԗÚÇÒÇÑ ÕËÍÂÅÂÏ ÃÕÍÓÂÍÂÒ ÂÏÆÂ ÌÊÒÇ ÌÂËÔÕ
ΗÎÌÊÏÍÇÅÇ Ɯ ÃÕÍÅÂÏ ÃÕÍÝÒ ÊÆÇ ÀÌ ÂÍÂÒ œËÜÔҜÌ ÊÍŜ x
ÌkÌ ÊÍÇϜ ÐÎÔÝÍÅÂÏÏÂÒ ºÕ~ ÌkҜ ÂÍÂÒÏÝ~ ¢ÍÍ€ÝÏÝ kÉ
¢ÍÍ€ÝÓÝ ÆÊÑ ÔÂÏÕÝ ¢ÍÍ€ÝÅ ÐáÔ ÔkÅÇÍ ٗÏÌÊ µÍ ÂÍÂÒ —ÙÇÏ
ڜ€œÒœÉÇÒ͜ÑÌÕËÅÂÏ
 !ªÃÒ€ÊÎ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÓÝÏÂÍÅÂÏÆ ÊÎÂÏÝ ÂÒ
ÌÂÓÝÏÆ ªÓ×ÂÌÏÝ ÌÐÒÃÂÏÅ ԜÌÜÆÊÎ ÊÔÔÇ µÍ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
ĜÅÜƜÓÇÏ ÂÍÅÂÏ ÃÕÍÓ Æ €œÎ Â~ ³ÊÏÇ~ ϜÓÇÍÇ~ ªÓ×ÂÌ ÂÚÂ
ÌÊ͜xÆÊÑœËÔÇÍŜÏÃÕÍÓÂÆÂÕÍkÉÇÏÇ~ÃÇÒƜÏÃÇÒÕÍÝÏÌÐÒ
ÃÂÏ ÊԜÒŜ œÉÇÒ ÔÐÒÆÝ "ªÃÒ€ÊÎ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍԜ
ÂÍÕÝÏ ÊӜÑ ÔÐÔÔÝ €œÎ ªÓ×ÂÌ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍÔÇÍkÏÇ ÂÍÆÂÏ ÌkÒ
ӜÔkÙÇÃÊÍÅÇÃÕÍÂÒÂÌœÔÊÓÇϜÌÊÒÇÌÂËÔÂÒÝÍÆÝ
¬Êٜ͜Ì̜ÊÎÂÏÃÇ͜ÏÌÂÒÂÕÙݪÓ×ÂÌÁÅÜÌÕÃÃÇ͜Ï¿ÓÂÕ
Å ÖÂÔÊ×ÂÓÝÏ ÃÊÒÆÇ ªÎÂÏ ÂÒÌÝÍÝ ÁÅÜÌÕà k͜Ò ÂÍÆÝÏÏÂÏ
«ÐÓÝÖÏÝ~ÊÌÇÕÍÝÏÂÆÂÖÂÔÊ×ÂÃÊÒÆÇ€œÎÔÂáÅÝÏÂÔÂáÏÅÂÏ
ÌÊÍÇÚ¢ÍÍ€ÝÅÂÔÂÃÝÏÝÑÃÂÚÊÆǪÎÂÏÂÒÌÝÍÝ«ÐÓÝÖÅÐ
ÎÇÒÇÏÇ~ Â×ÝÒÝÏÆ ªÓÒÂÊÍ ×ÂÍÌÝÏÝ~ ®ÊÓÝÒÆÂÏ ÙÝÅÂÙÂÅÝ ÔÕ
ÒÝÏÆÂӗË͜ÆÇ€œÎkÉӗáÌ͜ÒÇÏϜÒӜßÚ͜ÔÇÒŜÊ̜ÏÇÏœËÔÔÇ
ªÎÂÏÂÒÌÝÍÝ®ÕÓÂÏÝ~ÂÔÂÂÏÂÓÝ®ÕÓÂÔÕÅÂÏÏÂÏÓÐ~—Ù
ÂË ÃÕÇÏÂ ÂÏÝ áÚÇÒÇÑ ÓÂÌÍÂÆÝÍÂÒ ٗÏÌÊ ÂÏÝ~ ÅÂƜÔԜÏ ÔÝÚ
ÎÂÔÕÒ ÃÂÍÂ ÃÕÍÕÝÏ ÌkÒÆÇ͜Ò ÂÍÂÒÏÝ ÑÂÔÚÂ ֜ÒÎÂÏÝ ÌÕÒÌÝÔ
ÎÂÆÝ ªÎÂÏÂÒÌÝÍÝ®ÕÓÂÐÍÝÌÇÚÇÃÕÍÅÂÙÖÊÒÅÂÄÇÏÌÝÉÝ
ÏÝ~ÕÅÝÍÝÆÊÑ˗ÒÔÇÍkƜÏÄÂÉÌÊÙÔÇ¥—Ï€ÔÂÏÌÝÓÌÂÄÂÌÝÔ
ÍÝ ͜ÉɜÔ ÂÍÕÅ ÌÂÒÂÅÂÏÆ ¢ÍÍ€Ý ×ÂÍÌÝ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÅÂÉÂÑÍÂÒ
ÌÊÙÇÒkÏÇΜÅÜÌÕÍÞҜÌÌkÒÆÇ µÍÃÕÍÂÙÂÌœrÇÒÏÇÌÂÒÂÑÔÐÒÆÝ
€œÎ ÚÕ~ ÌkҜ ®œÓÊ× ×ÂÌÝÏ ×ÕÒÍÝÌ ÌÊÙÇÒkÏÇ ®ÊÓÝÒ ÃÂË
ÍÝÌÍÂÒÝÏÏÂÏÌÂÆÇÒÍÇҜÌÊӜÑ͜ÆÇ ªÎÂÏÂÒÌÝÍÝ®ÕÓÂÑÂÔ
ÚÂÏÝ~ ÂÙÕÝÏÏÂÏ ÌÕÒÝÌÎÝËÙ ®ÊÓÝÒÆÂÏ ÙÝÌÔÝ iÉ ÂÍÆÝÏÆÂ

 #¥ÒÇÌÔÇÍÇÏϜÏÃÕÂáÔÞÏǍªÎÂÏÝÂÒÌÂÓÝÏƪÃÒ€ÊÎÊÏÆÇ
kÉÇ ÌÂÒÔ ×ÂÔÝÏÝ ³ÂÒ ÃÂÍ ÔÕÆÝÒÕÅ Ӝ͜ÔÓÇÉ ÃÕÍÓ Æ œÔÊ ÌÇÚÇ
ÃÕÍÂ ÂÍÅÂÏ ٗÏÌÊ ÕÍ kÉÇϜ ĜÅÜƜ ÃÊÒŜÏ ©ÂÔÏÝ ÝÚÂÏÝÙÍÝ ÆÊÑ
ÊӜÑ͜ŜϝÆÊÑԜÂ~ÍÂÒÅÂΗÎÌÊÏ§¤²§«­Œ²¥Œ


ÌkÉŜÌkÒÇÏÎÊÔÐÒÅÂÏ¢ÍÍ€ÝÏÝÌkÒŜÏÌÇÃÇÌÃÕÍÅÂÏÍÝÌÔÂÏÕÍ
ÔkÉÆÇ !ªÎÂÏ ÂÒÌÝÍÝ ÕÍ ÃÇÒÇÏÙÇ ÃÕÍÝÑ ÔÕÅÂÏÏÂÒÏÝ €œÍÂÌ
ÊÔkÙÇ ֜ÒÇÚԜ ªÓÒÂÊÍ ×ÂÍÌÝÏÝ~ ÃÂÍÂÍÂÒÝÏ ÌÂÅÝÍÎÂÓÝÏ
—ÙÇÏ ÊÚÇÌ͜ÒŜ ÌÂÏ ÓÊÃk €œÎ ¬ÐÔÌÂÒÝÍÕ ÜËҜÎÇ kÔ̜ÒÆÇ
"ªÎÂÏÂÒÌÝÍݪÓÒÂÊÍ×ÂÍÌݬÝÉÝÍÆÊ~ÅÇÉÏÇÌÐÒÝrÊÒƜÏ
ÃÂÒÅÂÏÆÂËÂÔÍÂÑÙÝÌÔÝœÎÊÓÝÒÍÝÍÂÒÚÕÏÝÕÌßÚ͜ÑÌÂÒÂÅÂÙ
€œÎΜÓÇƜÃÂÔÝÑkÍÆÇ
ªÎÂÏÂÒÌÝÍݪÓÒÂÊÍÌÇÚÇ͜ÒÇڜ€œÒÏÇÔÝÚÌÝáÌÔÂÏrÊÆÇ
̗Ï ҜÔԜÏ œË͜ÏÇÑ ÙÝÌÌÂÙ ŒÒÊלÏÇ œË͜ÏÆÇÒÇÑ ÂÍÅÂÏ ÔÂÚ
ÆÊÄÂÒÍÂÒ ÊÚÇÍÇÑ ԗÚÔÇ ªÎÂÏ ÂÒÌÝÍÝ ÃÐÉÝÌ ×ÂÔÝÏ ²œ×œÃ
ªÓÒÂÊÍ ÚÝÎÙÝÍÂÒÝÏ ÆÕÓ ÆÊÑ ÌÂÃÕÍ ÊÔ̜ÏŜ ÌkҜ ¢ÍÍ€ÝÏÝ
ÔÝ~ÍÂÎÂÕÙÝÍÂÒÃÇ͜ÏÃÇÒŜ€œÍÂÌÊÔÇÍÎÊٜÌÐÔÝÍÝÑÌÂÍÆÝ
ºÕÏÏÂÏÆÂÂÒÔÝÅÝÏ ӗË͜Ñ ÔÐÒÝÒÅ ÌÊҜÌÎÇ Ê̜Ï" ¥ÊÆÇ
ÐÏ£ÂÒÂ̺ÊÎÚÐϪÖÔÂצÂÄÝÔºÂÎÕÊÍĜќËÅÂÎÜÒ͜Ò
ÔÕÒÝÏÆ ӗË͜Ñ ÔÐÒÝÒÅ ÄÂÌÝÔÝÎ rÊÔΜÓ ÊÆÇ ¢ÍÂÒ ÊÎÂÏ
ÃÇ͜Ï ÑÂÔÚÂÍÝÌÍÂÒÏÝ ÃÕËÓÝÏÆÝÒÆÝÍÂÒ ÅÂÆÇÍÍÇÌ ÕÒÏÂÚÔÝÒ
ÆÝÍÂÒ ĜÅÜƜ ÊÔÇÍŜÏŜ ÊÒÇÚÔÇ͜Ò ¢ÒÝÓÍÂÏÏÂÒÏÝ~ ÂÄÝÉÍÂ
ÒÝÏ áÑÔÝÍÂÒ áÒÓÕÍÝ ÕÔÏÝ ÓkÏÆÇÒÆÇ͜Ò ÌÝÍÝÙÔÂÏ ÌÐÔÝÍÝÑ
ÌÂÍÆÝÍÂÒ ¢ÍÂÒÏÝ~ ̗ÙÓÇÉÍÇÅÇ ̗Ù̜ œË͜ÏÆÇ ÓÕÅÝÚÔ ÂÍÂÒ
Ì՜ÔÍÇÃÕÍÆÝÍÂÒ€œÎÙÊÔÊÍÅÂÓ̜Ò͜ÒÇÏÌÂÙÂÒÅÂΜrÃkÒÊÔÔÇ
͜Ò ¬ÂËÃÇÒ×ÂÔÝÏÏÂÒkÍŜÏáÌÝÏÏÂÒÝÏÔÇÒÇÌÊÍÇÚÌÊÒÇÂÍ
ÆÝÍÂÒ £kԜÏϜÒÇ kÍÇƜÏ œËÜÔҜÌ ÔÇÒÇÍkŜ ÊÒÇÚk —ÙÇÏ ÂÉÂÔ
ÊÔÇÍkƜÏÃÂÚÔÂÒÔÝÑrœÉÂÍÂÏÆÝÍÂÒ ¬ÂËÃÇҜk͜ÒÏÇÎÝÓÌÝÍ
ÊÔÔÇ͜ÒÂÍÂÒÏÝÌÂÎÙÝÃÇ͜ÏÌÝËÏÂÆÝÍÂÒÌÂËÃÇÒ͜ÒÇϜלÔÔÂ
ÃÐÅÂÕ ÌÊÅÇÉÇÍÆÇ ÂÍÂÒ ԗÒΜ͜ÒŜ áÃÝÍÆÝ ¢ÍÂÒÏÝ ÔÂÚÍÂÒ
ÂÔÝÑ kÔÇÒÆÇ͜Ò ŜkƜ͜ÒÇÏ ÑÝÙÌÝ ÃÇ͜Ï ÕÒÔÂÍÂË ÌÊÓÔÇ͜Ò
ÌÝÍÝÙÔÂÏkÔ̜ÒÆÇ͜Ò¢ÍÂÒÓÂÒÝÌĜ̜rœÔÊÒÇ͜ÒÇϜԗÒÇÏÇÑ
˗ÒÆÇ͜ÒÃÂÚÍÂÒÝÎÐ×ÔÂrÍÝÌÔÂÏÙÝÌÎÂÆÝÂÍÂÒÏÝßɜÒÍÇÌ
͜ÆÇ͜ÒÌÝËÏÂÆÝÍÂÒ !¦—ÏÞáÃÕÉÂÔÍÂÒÅÂÍÂÇÌÔkÅÇÍÊÆÇ¢ÍÂÒ
ÙkÍ͜ÒƜÔÂÕÍÂÒÆÂΜÅÂҜ͜ÒƜÕÑÌÝÏÏÂÒÆÂÌÂ~ÅÝÒÝÑ˗ÒÆÇ
"¢ÍÂÒ €œÎΜÓÇ Ɯ ÊÎÂÏÏÂÒÝ —ÙÇÏ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ œËÜÔ Üá
ÂÍÆÝÍÂÒ ͜ÌÊÏ ÃÇÒÓÇ Ɯ rÊÒƜ áڜŜÏ ÙÂÅÝÏÆÂ kÉ͜ÒÇϜ
ĜÅÜƜÊÔÇÍŜÏÏÇÂÍÎÂÆÝ £ÕÌÇÚÇ͜ÒÃÂÒÝÔÊÌÃÇÉÏÇ~ÃÇ͜Ï
ÅÇϜÌÂÎÊÍÍÇÌ̜ÊÒÇÚÓÇÏ—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏœËÜÔҜÌ
ÃÇÒϜÒӜÏÊáÔ͜ÆÇ
²ÏØà©Ó©ÜÙxÖÔÐÔÖÜÔÏÚÛêØÙ

£ÇÉÏÇ~ ÔÊҜáÅÝÃÝÉÆ ڀÊÔ͜Ò ÚÕÍÌÂƜÒ ÌkÑ ºÕ~Â
ÌkҜ œËƜÅÇÉ àÍÝÃÝÉÆ ÔÐÒÅÂÏ ÃÂÒ ÌÊÒԜÏÇ ÂÍÝÑ
ÔÂÚÍÝËÌÃÇÉÏÇrÊ~ÇÍÅÇϜÂÍÆÂÑ˗ÒÔkÙÇŗÏ€ÍÂÒÏÝ
ÌÂÍÆÝÒÝËÌ €œÎ kÉÇÃÇÉŜ ÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏ áÒÝÚ àÍÝÏ ÓÂÃÝÒÍÝÌ
ĜÏÝÌÍÝÌÃÇ͜Ï˗ÅÇÒÇÑkÔÊÌ¥ÂËӜƜÏxÊÎÂÏÏÝ£ÂÒÍÝÌ
ÌÂÌÊÔÇÒkÙÇĜ¬ÂÎÊÍ͜ÚÔÇÒkÙÇƜÏÌkÉÇÃÇÉÏÇ€œÒÆÂÊÎÂÍÎÝË
§¤²§«­Œ²¥Œ


ÔÐÒÝËÌiÉÇÏÌÊٜ͜ÌԜ̗Ô̜ÏÚÂÔÍÝÌ×ÂÌÝÏÂ×ÂÙÌÂÌÂÆÂÌÍÂ
ÏÕ ×ÕÒÍÝÅÝÏ ÊÅÜÔÊÃÂÒ ÊÔÎÊٜ µÍ ×ÂÙÔ kÍkÏÇ ÌÊÙÇÒÆÇ לÉÇÒ
ÎÇϜ¢ÍÍ€ÝԜ×ÇÔÇÏÇ~Õ~áÅÝÏÆÂÕÔÝÒ ¥—Ï€ÍÝÍÂÒÔÂÒÂÖÝÏ
ÏÂÏÚÕÏÆÝËÌÂÒÚÝÍÝÌÏÝÌÊÙÇÒŜÏ¥ÂËӜÔÕÒÝÏÆÂÕËÍÂÅÝÉÃÕ
Ìk~ÇÍÇÅÇÉÏÇԗÚÇÒΜÓ̜€œÎ¢ÍÍ€ÝÅÂÝÚÂÏÕÆÂÏÔÕÌÔÂÎÂÓÌÂ
áÒƜÎÊԜÒ
³ÇÉÏÇ~ œÍÇ ŗπ̠ÌÂÒÚÝ ÓÕÅÝÚÔ ÌÂÏ ÔkÌ̜ÏÙÇ ÌÂÒÚÝ
ÍÝÌÌkÒӜÔ̜ÏÇÅÇÉÃÕÍÎÂÆÝ ¢ÔÂÌÇÚÇkÉÃÂÍÂÍÂÒÝÏÂßÏƜÚ̜Ï
ÓÝÎÂÏ¢ÍÍ€ÝÓÇÉŜ
µÍÝήÊÏÇβÂÃÃÝ~ÚÕÍÂËԜÒÃÊá͜ŜÏŜÅÂÎÞÓÇÉ
ÌÂÒÂÎÂ
ÅÂÇÃÇ~ÏÇÌkÒӜÔ̜ÏƜÌk~ÇÍÇ~ÏÇԗÚÇÒΜ

²ÂÃÃÝiÉÇáÒÂÔÌÂÏÌÇÚÇ͜ÒÏÇkÅÇÔ͜ÑԗɜԜ
ĜÕÍÝÆÊÑÌÂÃÕÍÊÔ̜Ï€œÒÌÇÚÇÏÇԜÒÃÊáÍʝx
ÆÊŜÏ ƜÒÔ͜ÏÆÇÒk ÓkÉ͜ÒÇÏ ÐÏÝÔÌÂÏÓÝÉ ³ÇÉÏÇ~ ÅÂÉÂÑ ÙÊÅkÇ
ÅÇÉ ԜÒÃÊá͜ÏkŜ ÂÍÝÑ ÌÊ͜ £Õ x ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉŜ iÉ ÃÂÍÂÍÂÒÝ
ÊÔÇÑ ÌÂÒÝË ÆÊŜÏ ÓkÉ ¢ÔÂÓÝ ԜÒÃÊá ÃÊÒΜŜÏ ÃÂÍÂ ÃÂÒÎÝÏÊ"
!ŒÅœÒƜÓÇÉ€œÒÌÇÎkԜÒŜÔÊÇÚÍÇԜÒÃÊáÏÇkÔÎÊÓÇÉÊ̜ÏÆÊ
ΜÌÓÇÉÙÝÏÕÅÝÍÍÂÒÔkÅÇÍœrÊÍƜÏÔÕÅÂÏÃÂÍÂÍÂÒ "®ÐÏÏÂÏ
ÔÝÚÃÇÉÏÇ~€œÎΜÃÇÉÏÇ~ƜrÊÒƜÃÇÉÏÇԜÒÃÊá͜ŜÏÂÔÂÍÂÒÝ
ÃÕÍÆÝ €œÎ ÃÇÉ ÂÍÂÒÏÝ Ê×ÔÊÒÂÎ ÊԜ ÊÆÇÌ Œ ÒÕ×ÍÂÒÝÃÝÉÏÝ~
¢ÔÂÓÝÏÂÃÇÉÔÂÅÝÏÆÂÏÝÅÒÂÌÃÕËÓÝÏÝÒÅÂÔÊÇÚÔkÅÇÍÎÇÏÊ"¢~Â
ÌÐÍÂÌ ÓÂÍÕ ÃÇÉŜ áڜk ÃÊҜ ÃÊÔ £ÇÉÏÇ~ ÂÔÂÍÂÒÝÃÝÉ ÃÇÉÏÇ
ÃÇÒÌÂƜÒ ÄÂÌÝÔ ÃÕÇÏÂ kÉ͜ÒÇ Ê~ á×ÚÝ ÆÊÑ ÔÂÑÌÂÏ ͜ÌÊÏ ÃÊÌ
kÌ ÌÂÎÊÍ ÃÕÍÎÂÅÂÏ ÙÂÒÂÍÂÒ ÃÇ͜Ï ԜÒÃÊáÍÊ͜Ò ͜ÌÊÏ ¢ÍÍ€Ý
ÃÇÉÏÇ¢ÏÝ~ÊÉÅÇÍÇÅÇϜÌÂÔÏÂÚÂÂÍÓÝÏÏÂÒÆÊÑkÉÊÎÊÏÍÇÅÇÃÇÉ
×ÂÌÝÏÂԜÒÃÊáÍÊ £ÇÉÏÇԜÒÃÊá͜ŜÏƜÃÕÅÂΜÍÚÂÔÍÝÌÔkÅÇÍ
œ ÂÄÝÒÔÕ ÌÊÔÇÒkÙÇ ÙÂÒ ÃÕÍÝÑ ÌkÒÇϜ ­œÌÊÏ ÓÐ~ÒÂÌ ԜÒÃÊá
ÕÉÅÂÏ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÕÍ Õ~ÝÚ ÌÊÔÇҜ ÊÎÊÏ Ĝ ¢ÍÍ€ÝÅ ΜÅÜÌÕÍÞ
ÔÐÒÎÝÚÃÊҜ
ºÕ~Â ÌkҜ לÍÓÇÉ ÌÕÍÍÂÒÝÅÝÉÏÝ ÌÂÍÔÝÒÂÏÅÂÏ ̗ÙÓÇÉ ÔÇÉ
͜ÒÇÅÇÉÏÇÏÝÅÝÔÝÅÝÉ ¢ÌÓÂÕÙÝÂáÌԜÎÂÎÊÎŜÏΜÓÇÏÌÊÒÇ
ÓÇÏٜӜÍÂΜÔÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏÔÕÒÝàÍÆÂÏ˗ÒÇÅÇÉ
¹ÏÙçÏÛÏàÞÏáçÏÚêÙ
£ÂÒÍÝÌ ÌÇÚÇ ÃÇ͜Ï ÔÝÏÝÙÍÝÌÔ áڜÒŜ €œÎ ÊÉÅÇ ÃÕÍÝÒÅÂ
ÐÎÔÝÍÝÅÝÉ ٗÏÌÊ ÊÉÅÇ ÃÕÍÝÑ áڜΜӜ ÃÇÒÌÇÎ Ɯ ¢ÍÍ€ÝÏÝ
ÌkÒΜáٜÌ ¬ÂÒÂÅÝÉÂÏÝÃÇÒÌÇÎƜ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ΜÒלΜÔÇÏ
ϜÏΜ×ÒkÎÌÂÍÎÂÓÝÏÂÙÝÔÂÎÝÒÍÝk͜ÏkÓÇÑÙÝÅÝÑÃÇÒÌÇÎŜ
ƜÜÍÂÌÂÉÂÌÊÔÇÒÇÒÍÇÌÃÕÍÎÂÓÝÏ€œÎÌkÑ͜ÒÏÇϜrÇÓ͜ΜÓÇÏ
¬ÂÒÂÅÝÉ ÂÏÝ ÃÇÒÌÇÎ Ɯ rÇÏÓÊ ˗ŜÏÓÇÉÍÇÌ̜ ÃÊÒÇÍΜÓÇÏ
ÃÇÒÂÚÂÒÍÝÌÂÚ—ÙÇÏÐÍÝÕÅÝÍÃÕÍÂÒÂÌÃÊÒÇÍÇÒŜÔÊÇÚÍÇ×Ð
ÌÕÌÍÂÒÏÝÓÂÔÌÂÏ¿ÓÂÕÌÇÃÇÌœ×ÍÂÌÓÝÉÔÐÒÎÝÚÃÇ͜ÏáڜΜÓÇÏ
§¤²§«­Œ²¥Œ


£ÇÍŜÏÇÅÇÉٜ ÓÐ~ÝÏÏÂÏ ÕÍ ÖÂÔÊ× ÂÍÝÒÅ ÔÇ͜ŜÏ ͜ÌÊÏ
ÌÊÒÇÌÂÅÝÍÅÂÏ£Õ×ÂÌÔÂÌkÉáÚÞ͜ÒÇÃÇ͜ÏÓÐÒÂÓÂÆÂÃÕÍÅÂÏ
לÍÏÇÃÇÒÏÊÙÇÌԜkÉŜÒԜÂÍÎÂÅÂÏ
!³ÇÉÌÂÅÝÍÝÒÅÂΗÎÌÊÏÃÕÍÅÂÏƗÒ͜ÑáÏÅÂϳÊÏÂËÔÂÄÝ
ÏÂxÌÂÒÂ~ÅÝÅÂÆÂÆÂÄÝÍÅÂÆÂÌÊÍΜÆÇÅÇÉ"³ÇÉÃÝÒÅÝÔÂÄÝÚÝ
ÏÂÆÂÔÝ~ÍÂÕÙÝÍÂÒÃkԜÏÊÚÇÔÇÒŜÔÇ͜ΜŜÏÓkÉ͜ÒӗË͜kÙÇ
ÔÂÄÝÚÌÂÆÂÌÊÍΜÆÇÅÇɵÍÓkÉ͜ÒÏÇÊÚÇÔ̜ÏÌÇÚÇ͜ÒÃÐÍÂÒ
ÏÝÃkԜÏӗË͜ΜkÏÇkÔÇÏŜÏϜÒٗÏÌÊÂÍÂҍ·œÔÔÂÃÕÔÂÕÅÂ
×ÂËÄÂÏÌÂÅÝÍÓÂÆÂÂÏÝÔÂÚÍÂÒÂÔÝÑkÔÇÒÇÒŜÔÊÇÚÍǝxÆÊŜÏ
ÃÐÇÒÕ ÓkÉ͜ÒÇϜ Ôkɜ ÂÍÎÂÅÂÏÏÂÒ £Õ ÌkÒÇÏÇÚ ÚÕÏÆÝË ÌÕÒ
ÌÝÏÝÙÃÕÍÅÂÏלÔÔ®ÕÓÂƍ®ÊÏÌÕÒÌÕÝÎÏÂÏÔÇÔҜϜΝx
ÆÊŜÏ ÀÌ ³ÇÉ ³ÊÐÏ ÔÂÄÝÏ ÌkÌԜÅÇ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÅ x ÔÇÒÇ
¢ÍÍ€Ý ڜ€œÒÇϜ ÌÊÍÆÇÅÇÉ ³ÇÉ ÚÂÔÍÝÌÍÝ ÔÂÏÔÂÏÂÅ rÝÇÍÅÂÏ
ÎÇ~͜ŜÏ֜ÒÇÚԜ͜ÒáÏÝÏÂÌÊÍÆÇÅÇÉ ³ÇÉÊÓÇÎϜÒÇÌkÌ̜
áÉÝÑ ÌÕÇÍÅÂÏ ÃÇÒÇÏÙÇ ÔÕÅÂÏ ÃÂÍÂÍÂÒ rÝÇÏÝÏ ÌÊÍÆÇÅÇÉ ³ÇÉ
¢ÍÍ€ÝÅÂÃÂÒÌÇÚÇÏÇ·—ÌÇÎÌÝÍÕÙÝáÏÝÏÂÌÂÎÊÍ͜ÚÔÇÒÇÍ
ŜÏ ԜÌÜÄ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ÒÕ×ÍÂÒÝ áÏÝÏ ÌÊÍÆÇÅÇÉ ³ÇÉ á~Â
ÌÊÍÇÚkÏÇ µÒÏÂÚÔÝÒÕÙÝ ÃÕÍÅÂÏ ¥ÂËӜ áÏÝÏ Ĝ ¢ÏÝ~ pÂÃÊÍ
ÌÂÏÝÏÏÂÏœËÜÔҜÌӗË͜kÙÇÓÊÃÇÍŜÏÌÂÏÝ
áÏÝÏÂÌÊÍÆÇÅÇÉ
¬ÂÒÂÅÝÉ ÂÏÝ kÉÇÅÇÉŜ ӗË͜kÙÇ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ÌÊÒÇ ÌÂÌÎÂÅÝÉ
bÊÒƜӗË͜ŜÏÙÂÅÝÏÆÂÌÇÚÇ͜Ò¢ÏÝÔÝ~ÍÂÎÂÅÂÏ—ÙÇÏrœÉÂ
ÓÝÉÌÂÍÎÂÅÂÏÊ̜ÏÌkÌԜÏÔÐÒÝÑÌÊӜÔ̜ÏƜ¢~ÂÒÆÂÏÃÂÚÔÂÒÔ
ÓÂÌÃÇÉÔÂÅÝÏÆÂÉÕÒÒÂÌrœÉÂÅÂÆÕÙÂÒÃÕÍÂÙÂÌÃÝÉ µÍÙÂÅÝÏÆÂ
¢ÏÝ~ÔÂÄÝÚÝrÊÒÏÇÆÇÒÓÇÍÌÇÔÔÇ͜ÌÊϵÍלÉÇҍ®ÊÏrÊÒÏÇ
ÔÂÅÝÏÃÇÒÔÂÑÌÝÒÔÇÔҜԜ΀œÎrÊÒÏÇÅÇϜÔkÅÇÍÌkÌÏÇƜx
ÆÊÑĜÅÜƜÊԜ ´ÂÅÝÏÃÇÒÔÂÑÌÝҝÆÊŜÏÓkÉ͜ÒÚÕÏÝÃÇÍ
ÆÇҜ ÔÐÔÒÝÌÍÝ ϜÒӜ͜Ò ÅÇϜ ÌÂÍÓÝÏ —ÙÇÏ €œÒ ÔÐÔÒÝÌÓÝÉ
áÅÜÏÊÃÂÒÊÔÇÍŜÏϜÒӜàÌÌÂÙÝÅÂÒÝÍÂÙÂÌ !£ÇÉŜÌÂÌÚÂÎÂÓ
ÑÂÔÚÂÍÝÌÃÊÒÇ͜ÚÕ~ÂÌkҜœËƜÅÇÉ Ҝ×ΜÔÍÇ ÃÕÍÝËÌ €œÎ
¢ÍÍ€ÝÅ ΜÅÜÌÕÍÞ ҜÄÇÚԜ ÔÊҜÏ Ê×ÔÊÒÂÎ ÃÇ͜Ï ÌÕÒÌÝÏÝÑ
¢~ÂÒÅÂÔÂÃÝÏÝËÌ"ٗÏÌÊÃÇÉÏÇ~¢ÍÍ€ÝÃÝÉxËÐÔÂÔÐÒÅÂÏÕÔ
 

¯ÚÚύêÒÏÝçÏÒÏÜáÝßÛêç

£ÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇ ÔÕÅÂÏÏÂÒ ÌÇÃÇÌ áÒÂÔÕÆÂÏ ÔÕÌÔÂÎÂÅÝÉ
¬ÕÏÂÌÙÝÍÍÝÌ ÌkÒӜÔÇÒŜ ÐÏÝÔÎÂÅÝÉ ÃÐÍÂË ßÚ͜Ñ
ÌÂËÃÇҜk͜ÒkÉ͜ÒÇƜÃÇÍÎÊٜ֜ÒÇÚԜ͜ÒÏÇÌÕÏÂÌ
ÊÔ̜ÏϜÒ ´—ÒΜƜÅÇÌÇÚÇ͜ÒÏÇÂÍÂÒÃÇ͜ÏkÉÇÅÇÉƜÔÐÔÌÝÏ
ÍÝÌÔÂÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌÊÓÇÅÇÉƜÔÐÔÝÅÝÉ¥ÂÉÂÑÙÊÅkÙÇÌÇÚÇ͜Ò
ÏÇkÉÇÅÇÉƜÂÍÂÒÃÇ͜ÏÅÂÉÂÑÙÊÌ̜ÏÓÝÎÂÏÊÓÇÅÇÉƜÔÐÔÝÅÝÉ

#À×ÐÔÚÒ©ÜÙÏÜx´œkÒÂÔÔÂÏÃÊÍÅÇÍÇÃÕÍÅÂÏÙÂÒÕ×ÂÏÊÑÂÌÞ͜Ï
ÆÇÒk —ÙÇÏ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ŗÏ€ÍÂÒÝ —ÙÇÏ ÙÂÍÝÏÅÂÏ ÌÐÒÃÂÏÏÝ~ ÌÂ
ÏÝÏÌÊÍÇÚkÓÂÏÆÝÅÝ—ÓÔÇϜÓÊÑ̜Ï

§¤²§«­Œ²¥Œ


¯ÊÌÂ×ÏÝ€œÒÞáÌÍÂÑàÅÂÒÝÜá͜ÅÇÉÏÊÌÂ×ÝÅÝÉÙÊÓÔÂÃÕÍÝÒ
Å ÔÊÇÚ ٗÏÌÊ ÊÒÇϜ áÊӜ ×ÂÔÝÏÝÏ ×ÝáϜÔ ÊÔ̜Ï Ĝ ÃÐÉÝÌ
ÔÐÒÎÝÚÃÇ͜ÏáڜŜÏÌÇÚÇÏÇ¢ÍÍ€ÝחÌÇÎÊԜٜÌ £ÂËÍÝÌ
áÒÂÔÎÂÅÝÉ ÃÕÍÅÂÏÝÏ ÌÂϜÅÂÔÞ ÃÕÍÝÑ áڜÅÇÉ ٗÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý
³ÇÉÏÇÃÇÒÌÂËÙÂÏÆÂÌÂÍÆÝÒÎÂÎĜÃÇÒÌÂËÙÂÏÆÂÔÂÚÍÂÎÂΝx
ÆÊŜϺÕ~ÂÌkҜÌÝàÃÕÍÝËÌٗÏÌÊÃÇÉ
¢ÍÍ€ÝxÎÊÏÇÎÁÒƜÎÙÇÎ
ÎÊÏÌÕÒÝÌÎÂÎ
¬ÇÚÇÎÊ~ÂϜÒӜßÚÍÊÂÍÓÝÏ"x
ÆÊÑœËԜÂÍÂÃÝÉ


¯ÚÚύêÒÏîßÏÙÚêÙÝßÐÏÜÜÏß
³ÇÉŜ ¢ÍÍ€Ý ÓkÉÇÏ rÊÔÌÇÒŜÏ rÊԜÌÙÇ͜ÒÇÅÇÉÏÇ ÊÓÇÅÇÉƜ
ÔÐÔÝÅÝÉÂÍÂÒÏÝ~ÅÐÎÇÒϜÔÊrœÍœÒÇÔÕÒÝÏÆ ÕËÍÂÑ ÊÎÂÏÏÂ
ÒÝÏkÒϜÌÊÔÇÑÂÍÂÒÅÂÊáÒÇÅÇÉ !¥ÂËӜ®œÓÊ×ÌÊٜƜÃkÅÇÏ
Ɯ€œÎΜ~ÅÇŜÚÕÏÆÝËÕÌ
"pœÒԗÒÍÇÙÊÔáÔԜÅÜÍÊÎÂÔÍÂÒÓÇÉÏÇÔÕÒÝàÍÆÂÏÙÊÔ̜ÂÍÝÑ
ÌÊÔΜÓÇÏ«—ÒœÌ͜ÒÇÅÇÉÏÇÒÊÉÝÌÂÚÂÕÔÕÒÝÏÆÂÅÝÌÂÅÝËƜ͜Ò
ÏÇÔÐÔÕÃÇ͜ÏÔkÅÇÍœ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ΜÒלΜÔÇÃÇ͜ÏÏÝÅÝÔÝÒÅÂ
ÌÊҜÌ ®ÐÏÆÝË ÌÂÅÝËƜ͜Ò ÂÍÂÒÏÝ kԜkÙÇ͜ÒŜ ÖÂËÆ ÌÊÔÇÒ
ΜŜÏ £ÇÉÏÇ~ ÌÐÒÃÂÏ ÌÊÔÇÒk ÕÒÝÏÝÃÝÉ ÃÂÒ ÙÂÔÝÒÆÂÅÝ ×ÇÉ
ΜÔÙÇ͜ÒÏÇ~ ÂÏÆÂÅÝ ÌÐÒÃÂÏÏÝ ÂÚÂÒÅ ×ÂÌÝ àÌ £ÂÚ ÒÕ×ÂÏÊ
×ÂËÄÂÏÌÂÏÝϪ~ÊÉÅÇÕÒÝÏÅÂŗÏ€ÍÂÒÜÒÂÜÒÇϜÌÐÒÃÂÏÌÊÔÇ
ÒÇÒŜÂÍÝÑÌÇҜœ×ÂËÄÂÏÔkÚ̜͜ÒÇÊÓÒÂÊÍÍÇ͜ÒÏÇ~ÄÂÌÝÔÍÝ
ÔÐÒÂÌÕÒÝÏÝÏÝ~ÔÝÚÝÏÆÂáÏÆÝÒÝÍ ºÕÏÝ~ÂÒÌÂÓÝÏÆÂ¥ÂË
Ӝ Ɯ ×ÂÍÝÌÏÝ iÉÇÏÇ~ ÌÂÏÝ ÃÇ͜Ï ÊÉÅÇ͜ÏÆÇÒÇÒ —ÙÇÏ ڜ€œÒ
ÌÂÑÌÂÓÝ ÔÝÚÝÏÆ ÅÂÉÂÑ ÙÊÌÔÇ ºÕ~ ÌkҜ œËƜÅÇÉ ÃÇÉ µÍ
ÌÊÙÇÒŜÏ×ÕÒÍÝÌÏÝÌÊÙÇÒÇÑÄÂÌÝÔÍÝÔÐÒÂÌÕÒÝÏÝÏÝ~ÔÝÚÌÝ
áÅÝÏ¢ÏÝ~áÏÝÏÂÙÝÅÝË̹—ÏÌÊÃÊÒÇƜrÊÒƜÃÇÉÏÇ~ÆÂÊ
ÎÊÔÐÒÂÔÐÒÅÂÏÕÒÝÏÝÃÝÉàÌ͜ÌÊÏÃÇÉÌÊÍÇÒŜÔÊÇÚÍÇڜ€œÒ
ÏÇ̗ԜÃÇɺÕ~ÂÌkҜ¥ÂËӜÂÒÌÝÍÝ¢ÍÍ€ÝÅÂÆÂÊÎÊҜÄÇÚԜ
ÆÂÏÍÂÕÌÐÒÃÂÏÝÌÊÔÇÒÊÌ¢ÏÝ~ÊÓÇÎÇÏÔÇÍÇÃÇÉÃÇ͜ÏÎÂÌÔÝËÌ
¬ÇÚÇ͜ÒŜ ÊÅÇÍÇÌ ßÚ͜kÏÇ kÉÇÅÇÉƜ ÃÕÍÅÂÏÏÝ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉ
ÃÇ͜ÏÃkÍÇÚkÏÇÐÏÝÔÎÂÅÝÉxÃÕ¢ÍÍ€ÝáÒÂÔÂÔÐÒÅÂÏÌÐÒÃÂÏ
 bÊԜÌÙÇ͜ÒÇÅÇÉÏÇ ÔÝ~ÍÂÅÝÉ Ĝ ÂÍÂÒÅ ÃÕËÓÝÏÝÅÝÉ ¢ÍÂÒ
×ÊÓÂÑ ÃÊÒÇÒŜ ÔÊÇÚÍÇ ÌÇÚÇ͜Ò ÃÕÍÂÒÂÌ ÓÇÉÏÇ~ rÂÏÏÂÒÝÅÝÉ
ÔÕÒÝÏÆÂÌÂËÅÝÒÔÂÍÂҌŜÒÂÍÂÒÏÝÔÝ~ÍÝËÓÝÉÊ̜ÏÂÍÂÒÚÂÔ
ÍÂÏÝÑ ßÚ͜Ò͜Ò ÔÝ~ÍÂÎÂÓÂÅÝÉ ÌÂËÅÝÒÝÑ ßÚ͜Ò͜Ò €œÎ ÃÕ
ÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÖÂËÆÂÍÝÃÕÍÎÂÓ
!£ÇÉÏÇ~—ÙÇÏÆÐÅÂÌÝÍÝÅÝÉ£ÇÉÏÂÎÕÓÝÃÝÉÏÝ~ÙÊÓÔÂÃÕÍÕ
ÝÏÂÝÚÂÏÂÃÝÉٗÏÌÊÃÂÒϜÒӜƜƗÒÇÓÅÂΜÍÌÝÍÝÒÅÂÔÇÍÊ
ÃÇÉ "®ÊÏÓÇÉƜÏ¢ÍÍ€ÝÓÊÏÇÃÇÉÏÇ~áÏÅÂÔÊÉҜÌÌÂËÔÂÒÓÝÏ
ÊÆÇÆÊÑÆÐÅÂÌÝÍÕÝÅÝÉÏÝÂÇÒÕÙÂkÔÇϜÎ
§¤²§«­Œ²¥Œ


³ÝÒÏÑ©à©ÚÏÛÚ©xàxÖÚ©ßÔ
®œ~ÅÇÍÇÌ ÌÊÍÇÚkÏÇ ÒÂÓÍÂÕÙÝ ÌÂÏ ÂÒÌÂÓÝÏÆ ²ÂÃÃÝÃÝÉ
¥ÂËӜÏÇÓÂÒÝÌÍÂÒÏÝ~×Ç̬—ÔkÙÇÓÇÏÔÝÏÝÙÍÝÌ¢ÍÍ€ÝÓÝ
kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍÔÔÇ iÉÇÏÇ~ Ê×ÔÝáÒÝÏ kԜÒ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉÏÇ
€œÒ á×ÚÝ ϜÒӜ ÃÇ͜Ï ԜßÎÊÏ ÊÔÓÇÏ €œÎ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÂÚÂ
ÃÇÉŜ iÉÇϜ ΜÅÜÌÕÍÞ ÃÕÍÅÂÏÏÝ ßÚ͜ÓÇÏ ®œ~ÅÇÍÇÌ ÆÂÏ ®œ
ÓÊ×̜¢ÎÊÏ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÓÇÉƜÏÃÕ×ÂÔÝÎÆÂÃÊÒŜÏÌÊ~œÚ͜ÒÇΜ
ÔkÉÇÎÍÇÍÇÌÃÇ͜ÏÌÐÍÂÌÓÂÍÕÝÅÝÉÏÝkÔÇÏÇÑÓÐÒÝËÎٗÏÌÊÎÊÏ
ÃÊÔ ÌÝÓÌ ÅÝÏ ÊÔÇÑ áÉÆÝÎ £ÇÉÏÇ~ ÔÕÅÂÏÝÃÝÉ ´ÊÎÕÔÇÏÇ~
ÂÉÂÔÊÔÇÍŜÏÇÏÓÇÉŜÃÇÍÆÇÒÇÒŜÔÇÍÊΌŜÒƜÕÍÔÊÉƜÏÎÊ
ÏÇÎáÏÅÂÌÊÍӜÎÊÏÂÏÝkÉÇÎÃÇ͜ÏÃÇÒŜÂÍÝÑÓÇÉÏÇÌkÒÇÒŜ
ÌÊÍÇÒÎÇÏ
£ÂÒÍÝÌ ÃÂÚÍÝÌÍÂÒÝÅÝÉÅ Ĝ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÃÂÒÍÝÌ ÊÉÅÇ͜
ÒÇϜ ӜÍÂÎ ªÔÂÍÊáƜÏ ÃÕÍÅÂÏ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÃÝÉ ÓÇÉŜ ӜÍÂÎ
àÍÍÝË£ÂÒÝÅÝÉÅÂÆ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ΜÒלΜÔÇÃÕÍÓÝÏ