• Название:

    24 Паулдан Титуга хат


  • Размер: 0.25 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTRNT10E.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
º°º»¹²¨½¨º
´ª´µ³¬¢

¢ÍÍ€ÝÌÐÍÝ€œÎ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ҜÓkÍDZÂÕÍÆÂÏӜÍÂÎ
¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÓÂËÍÂÑÂÍÝÏÅÂÏÏÂÒÏÝÊÎÂÏÅ€œÎÆÊÏ
ÆÂÒÍÝÌÌ ÊÍÔkÙÇ ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍkŜ ÌÊÔÇÒk —ÙÇÏ
rÊÜÒÇÍÆÇÎÎÊÏ£ÇÉŜÃÕÊÎÂÏ€œÎ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇÔÂÏÝÑÃÇÍkx
¢ÍÍ€ÝÄÂÌÝÔÃÂÚÍÂÏÅÂÏÙÝÕÌĜÅÜƜÊÔ̜ÏΜ~ÅÇÍÇÌÔÐÒÎÝÚ
Ì —ÎÇÔ ÃÊҜ œ µÍ ÃÇÒÌÂËÙÂÏ Æ áÍÅÂÏÍÂÎÝË £ÊÍÅÇ͜ÏŜÏ
ÄÂÌÝÔ rÊÔ̜Ù ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ ¢ÍÍ€Ý ÃÐÇÒÝÅÝ ÃÕÇÏÙ ÎÊ~Â
ÝÚÂÏÝÑ ÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏ ĜÅÂÉÞ ÂÚ µÍ iÉÇÏÇ~ ÃÕ לÜÒÇÏ ÊÅÜ
ÍÂÏÊÔÔÇ®ÊÏÇÎÃÇ͜ÏÃÇÒkÌÊÎÂÏÏÝÕÒÔÂÌÍÂÚÕÙÝÙÝÏÕÍÝÎ
´ÊÔÕÓÌ¢Ô¢ÍÍ€ÝĜ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ®œÓÊ×¥ÂËӜƜÏΜÒל
ΜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


Á×áâàÜꋹß×áâáßÏÑêÜÓÏÒêÑÏÖ×ãÏÚÏßê
´—ÅœÍ͜ÏΜŜÏ ßÚ͜ÒÏÇ ԜÒÔÊÑ̜ ÌÊÔÇÒk €œÎ ÃÂÒÍÝÌ ڜ
€œÒ͜ÒƜ ÎÊÏ ÃÐÇÒÅÂÏÙ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇÏÇ~ —Í
̜ÏϜÒÇÏÃÊÍÅÇ͜k—ÙÇÏÎÊÏÓÊÏǬÒÊÔÔÂÌÂÍÆÝÒÆÝÎ †Í̜Ï
ÃÇÒÅÂÇÑÓÇÉÃÇÒÅÇϜ×ÂÔÝÏÏÝ~ÊÒÇÃÕÍÝÒÅÂÔÊÇÚ¢ÏÝ~ÃÂÍÂÍÂ
ÒÝÚÕÍÂËÕÌÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÂÌÝÍÓÝÉÍÝÌÔÂáÌÊÃÕËÓÝÏÎÂÕÙÂÏ
ÍÝÌÔÂ ÅÂÇÑ͜ÏΜkÙÇ͜Ò ÃÕÍÝÒÅÂ ÔÊÇÚ ¹—ÏÌÊ ÃÇÒƜÎÍÇÌԜÅÇ
rÊԜÌÙÇ¢ÍÍ€ÝßÚ͜ÒÇÃÇ͜ÏÊÆÂҜÊÔkÙÇÃÕÍÂÒÂÌÃÇÒÅÂÇÑ
ÓÇÉÃÕÍÝÒÅÂÔÊÇÚµÍԜ̜ÃÃÇÒÂÙÕÍÝßÙÌÇÙÇÓÕÅÝÚÙÕÌÎÂÒÝ
×ÕÒÍÝÌÍÝ ÔÂÃÝÚÌÂ ÐÎÔÝÍÕÙÂÏ ÔkÅÇÍ !ÜÍÌÊ ÌÕÏÂÌÙÝÍ á×ÚÝ
ÍÝÌ ӗàٜÏ ԗÑÍÇ ÅÂÆÇÍ ÊÉÅÇ kÉkÉÇÏ ÔÐÔÂ ÃÇÍkÙÇ ÃÕÍÝÒÅÂ
ÔÊÇÚ "£ÂÚÌÂÍÂÒÏÝ ƗÒÇÓ ԜÅÜÍÊÎÂÔÔ ϜÓÝËלÔ͜k €œÎ Â~Â
ÌÂÒÚÝÌÇÚÇ͜ÒÏÇÖÂÚÔÂÊԜÂÍÕ—ÙÇÏÚÕÍԜÅÜÍÊÎÂÔÌÂÔÕÒÝ
ÌÊÍŜÏÔÕÅÒÝÓkÉÏÇÔÐÔÂÒÅÂÔÊÇÚ


ÎÚÒÏÜâÙêáâæêÚÏßÜêãÏç×áx
¹—ÏÌÊÃÕËÓÝÏÎÂÕÙÂÏÔÂÌÝÍÆÝÌ€œÎáÍÅÂÏÙÝÍÂÒÃÊÅҜÌԜ
ΜÓÊ×ÙÇá€kÆ͜Ò ÂÒÂÓÝÏÆ ÌkÑ ¢ÍÂÒÏÝ ÂÄÝÉÍÂÒÝÏ áÃÂÒÅÂ
ΜrÃkÒÊԜÒŜÌÊҜÌٗÏÌÊÂÍÂÒ×ÕÒÍÝÌÍÝÔÂÃÝÚ×ÂÌÝÏÂÔÊ
ÇÚ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÏÝ —ËҜÔÇÑ ÃÇÒ ×ÔÇÏ ÅÂÊ͜͜ÒÏÇ rÊÎÇҜ͜Ò


´ª´µ³¬¢


¢ÍÂÒ ÂÒÂÓÝÏÏÂÏ ÃÇҜk ÃÇÒ ÂÌÝÍ ÊáÓÇ ¬ÒÊÔÍÝÍÂÒ x €œÒÄÂ
ÌÝÔ ÂÍÆÂÌÙÝ áÄÝÉ ÇÒÔÌÝÙÍÂÒ áÍÌÂÕ €œÎ ÅÕrÍÂҝ x ÆÊŜÏ
£ÕÚ€ÊÔÍÇÌ×ÂÌ
ºÕ~ ÌkҜ ÂÍÂÒ ×ÂÌ ÊÎÂÏÏÝ ÔÐÔÓÝÏÏÂÒ €œÎ á€kÆ͜ÒÏÇ~
ÒÊÄÂáÔÞ͜ÒÇϜ €œÎ ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ ÌÊÒÇ ÌÂÅÕÙÝÍÂÒÏÝ~ ÌÂÅÝË
Ɯ͜ÒÇϜ ÔÂáÏÎÂÓÝÏÏÂÒ —ÙÇÏ ÂÍÂÒÏÝ ÃÊÌ ÏÝÌ ԜÏÌÝËÔÞ͜
³ÂÖÍÂÒ—ÙÇÏÃÂÒÝÓÝÆÂÓÂÖœÎÎÂÃÐÉÝÌ€œÎÊÎÂÏÓÝÉÌÇÚÇ
͜Ò —ÙÇÏ ÃÇÒÏÊÏÆÊ ÓÂÖ ϜÒӜ àÌ ٗÏÌÊ ÂÍÂÒÏÝ~ ÂÌÝÍÍÂÒÝ
€œÎėrÆÂÏÏÂÒÝÃÐÉÝÌ ¢ÍÂÒ¢ÍÍ€ÝÏÝÃÇ͜ÃÇÉÆÊÑÝÚÂÏ
ÆÝÒÂÍÂÒ œÎΠßÚ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï ¢ÏÏÂÏ ÄÂÉ ÌÊٜ͜Ò ¢ÍÂÒ œÚœÌÇ
ÔÝ~ÍÂÕÓÝÉ€œÎ€œÒÃÇÒÊÅÇÍÇÌÍÇßÚ—ÙÇÏÖÂËÆÂÓÝÉ


·ÛÏÜ×áxæÔÚ©ßÐÔßÓ©ÛÚÔÒÔ¤æÔÜÙÏÒêØÓ©Ú©ß

ŒÎÎÂÓÊÏÂÇÌԜÅÜÍÊÎÂÔÌÂÔÕÒÝÌÊÍŜÏϜÒÏÇ—ËҜÔ †Í
̜ÏáÚÞԜÅÇÊÒÂÔÍÂÒÅÂœËÔÂÍÂÒÔÐÔÏÂÌÍÝÊ×ÔÊÒÂÎÅÂÍÂÇÌ
ԗÑÍÇ ÃÕÍÝÒÅ €œÎ ÊÎÂÏ ΜלÃÜÔ ÔkÉÇÎÍÇÌԜ ÏÝÌ ÔÐ
ÒÝÒÅÂÔÊÇÚ ºÕÍÂËÕÌ—Í̜ÏáÚÞԜÅÇ×ÂÔÝÏÌÝÉÍÂÒÅÂÆÂœËÔ
ÂÍÂÒkÉ͜ÒÇÏÙÝÏÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÌÇÃÇÌÔÐÔÂÒÅÂÅÂËÜÔӗË͜Ú
ΜÓ̜ßÙÌÇÙÇÍÇÌ̜ÃÊÒÇÍΜÓ̜€œÎÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝá×ÚÝÍÝÌÌÂ
—ËҜÔÇÒŜÔÊÇÚ ¢ÍÍ€ÝÓkÉÇϜÌÂÒÂÔÂ×ÕÒÍÝÌÌÊÍΜÓÇÏ—ÙÇÏ
ÂÍÂÒ áÚÞ ×ÂÔÝÏÏÂÒÏÝ kÉ ÊÒ͜ÒÇÏ €œÎ ÃÂÍÂÍÂÒÝÏ áÒÂÔÝÒÅÂ
ԗÑÍÇÓÂÖá×ÚÝ×ÕrÂÃÊ̜ÃÕÍÝÒÅ€œÎÊÒ͜ÒÇϜÌkÏƜÎÃÕ
ÍÝÒÅ—ËҜÔÇÒŜÔÊÇÚ ºÕÍҜÄÇÚٜáÚÞÊÒÂÔÍÂÒÅÂÆÂԗÑÍÇ
ÃÕÍÝÒÅÂϜÓÝËלÔÃÊÒ ¢ÍÂÒÅÂÃÂÒÍÝÌá×ÚÝÅÂΜÍ͜ÒƜkÒϜÌ
ÌkÒӜÔ†ËҜÔk͜ÒÇ~ƜÏÂÎÕÓÍÝ€œÎrÊÔÆÊÃÕÍ!ÌÂÒÚÝÔÐÒÕ
ÙÝÍÂÒ ÃÇÉÏÇ~ ÔÕÒÝÆ €ÊÙÏÊÏÆÊ ÏÂÙÂÒ ÓkÉ œËԜ ÂÍÎÝËÙ ÐáÔÌÂ
ÌÂÍÓÝÏ—ÙÇÏӗË͜ÎÇ~ԜÏÌÝËÔÞÊԜÂÍÎÂÓÍÝÌƜҜrœÆœƗ
ÒÇÓÃÕÍÓÝÏ "¬ÐÍÍÂÒÅÂϜÓÝËלÔÃÊÒÂÍÂÒÃÂÒϜÒӜƜ×ÕrÂÍÂ
ÒÝÏÂ ÃÕËÓÝÏÓÝÏÏÂÒ áÒÂÒÅÂ ÔÝÒÝÚÓÝÏÏÂÒ ÜלÓ͜ÚΜÓÇÏϜÒ
ÕÒÍÂÚÎÂÓÝÏÏÂÒÜÍÌÊkÉ͜ÒÇÏÇ~€œÒϜÒӜƜÙÝÏÏÂÏÆÂÔÕÅÒÝ
ÃÕÍÕÍÂÒÝÏÌkÒӜÔÓÇÏϜÒ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ԜÅÜÍÊÎÂÔÝ
ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ÊÅÜÔÊÃÂÒÝÏ ÃÂÒ ϜÒӜƜ kÉÇϜ rœÍÇÑ ÊԜ ÔÐÒÅÂÏ
ÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏÂÍÂÒÅÂÃÐÍÂÒÏÝßÚ͜kÌÊҜÌ


¯ÚÚύêÜê‹Û©ßä©Û©áÔ
¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ €œÒ ÌÇÚÇŜ ÌÐÔÝÍÕ ÃÊÒkÙÇ Μ&Og