• Название:

    24 Паулдан Титуга хат

  • Размер: 0.25 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Название: Microsoft Word - TTRNT10E.DOC

·¨»³¬¨µ
º°º»¹²¨½¨º
´ª´µ³¬¢

¢ÍÍ€ÝÌÐÍÝ€œÎ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ҜÓkÍDZÂÕÍÆÂÏӜÍÂÎ
¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÓÂËÍÂÑÂÍÝÏÅÂÏÏÂÒÏÝÊÎÂÏÅ€œÎÆÊÏ
ÆÂÒÍÝÌÌ ÊÍÔkÙÇ ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍkŜ ÌÊÔÇÒk —ÙÇÏ
rÊÜÒÇÍÆÇÎÎÊÏ£ÇÉŜÃÕÊÎÂÏ€œÎ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇÔÂÏÝÑÃÇÍkx
¢ÍÍ€ÝÄÂÌÝÔÃÂÚÍÂÏÅÂÏÙÝÕÌĜÅÜƜÊÔ̜ÏΜ~ÅÇÍÇÌÔÐÒÎÝÚ
Ì —ÎÇÔ ÃÊҜ œ µÍ ÃÇÒÌÂËÙÂÏ Æ áÍÅÂÏÍÂÎÝË £ÊÍÅÇ͜ÏŜÏ
ÄÂÌÝÔ rÊÔ̜Ù ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ ¢ÍÍ€Ý ÃÐÇÒÝÅÝ ÃÕÇÏÙ ÎÊ~Â
ÝÚÂÏÝÑ ÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏ ĜÅÂÉÞ ÂÚ µÍ iÉÇÏÇ~ ÃÕ לÜÒÇÏ ÊÅÜ
ÍÂÏÊÔÔÇ®ÊÏÇÎÃÇ͜ÏÃÇÒkÌÊÎÂÏÏÝÕÒÔÂÌÍÂÚÕÙÝÙÝÏÕÍÝÎ
´ÊÔÕÓÌ¢Ô¢ÍÍ€ÝĜ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ®œÓÊ×¥ÂËӜƜÏΜÒל
ΜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


Á×áâàÜꋹß×áâáßÏÑêÜÓÏÒêÑÏÖ×ãÏÚÏßê
´—ÅœÍ͜ÏΜŜÏ ßÚ͜ÒÏÇ ԜÒÔÊÑ̜ ÌÊÔÇÒk €œÎ ÃÂÒÍÝÌ ڜ
€œÒ͜ÒƜ ÎÊÏ ÃÐÇÒÅÂÏÙ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇÏÇ~ —Í
̜ÏϜÒÇÏÃÊÍÅÇ͜k—ÙÇÏÎÊÏÓÊÏǬÒÊÔÔÂÌÂÍÆÝÒÆÝÎ †Í̜Ï
ÃÇÒÅÂÇÑÓÇÉÃÇÒÅÇϜ×ÂÔÝÏÏÝ~ÊÒÇÃÕÍÝÒÅÂÔÊÇÚ¢ÏÝ~ÃÂÍÂÍÂ
ÒÝÚÕÍÂËÕÌÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÂÌÝÍÓÝÉÍÝÌÔÂáÌÊÃÕËÓÝÏÎÂÕÙÂÏ
ÍÝÌÔÂ ÅÂÇÑ͜ÏΜkÙÇ͜Ò ÃÕÍÝÒÅÂ ÔÊÇÚ ¹—ÏÌÊ ÃÇÒƜÎÍÇÌԜÅÇ
rÊԜÌÙÇ¢ÍÍ€ÝßÚ͜ÒÇÃÇ͜ÏÊÆÂҜÊÔkÙÇÃÕÍÂÒÂÌÃÇÒÅÂÇÑ
ÓÇÉÃÕÍÝÒÅÂÔÊÇÚµÍԜ̜ÃÃÇÒÂÙÕÍÝßÙÌÇÙÇÓÕÅÝÚÙÕÌÎÂÒÝ
×ÕÒÍÝÌÍÝ ÔÂÃÝÚÌÂ ÐÎÔÝÍÕÙÂÏ ÔkÅÇÍ !ÜÍÌÊ ÌÕÏÂÌÙÝÍ á×ÚÝ
ÍÝÌ ӗàٜÏ ԗÑÍÇ ÅÂÆÇÍ ÊÉÅÇ kÉkÉÇÏ ÔÐÔÂ ÃÇÍkÙÇ ÃÕÍÝÒÅÂ
ÔÊÇÚ "£ÂÚÌÂÍÂÒÏÝ ƗÒÇÓ ԜÅÜÍÊÎÂÔÔ ϜÓÝËלÔ͜k €œÎ Â~Â
ÌÂÒÚÝÌÇÚÇ͜ÒÏÇÖÂÚÔÂÊԜÂÍÕ—ÙÇÏÚÕÍԜÅÜÍÊÎÂÔÌÂÔÕÒÝ
ÌÊÍŜÏÔÕÅÒÝÓkÉÏÇÔÐÔÂÒÅÂÔÊÇÚ


ÎÚÒÏÜâÙêáâæêÚÏßÜêãÏç×áx
¹—ÏÌÊÃÕËÓÝÏÎÂÕÙÂÏÔÂÌÝÍÆÝÌ€œÎáÍÅÂÏÙÝÍÂÒÃÊÅҜÌԜ
ΜÓÊ×ÙÇá€kÆ͜Ò ÂÒÂÓÝÏÆ ÌkÑ ¢ÍÂÒÏÝ ÂÄÝÉÍÂÒÝÏ áÃÂÒÅÂ
ΜrÃkÒÊԜÒŜÌÊҜÌٗÏÌÊÂÍÂÒ×ÕÒÍÝÌÍÝÔÂÃÝÚ×ÂÌÝÏÂÔÊ
ÇÚ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÏÝ —ËҜÔÇÑ ÃÇÒ ×ÔÇÏ ÅÂÊ͜͜ÒÏÇ rÊÎÇҜ͜Ò


´ª´µ³¬¢


¢ÍÂÒ ÂÒÂÓÝÏÏÂÏ ÃÇҜk ÃÇÒ ÂÌÝÍ ÊáÓÇ ¬ÒÊÔÍÝÍÂÒ x €œÒÄÂ
ÌÝÔ ÂÍÆÂÌÙÝ áÄÝÉ ÇÒÔÌÝÙÍÂÒ áÍÌÂÕ €œÎ ÅÕrÍÂҝ x ÆÊŜÏ
£ÕÚ€ÊÔÍÇÌ×ÂÌ
ºÕ~ ÌkҜ ÂÍÂÒ ×ÂÌ ÊÎÂÏÏÝ ÔÐÔÓÝÏÏÂÒ €œÎ á€kÆ͜ÒÏÇ~
ÒÊÄÂáÔÞ͜ÒÇϜ €œÎ ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ ÌÊÒÇ ÌÂÅÕÙÝÍÂÒÏÝ~ ÌÂÅÝË
Ɯ͜ÒÇϜ ÔÂáÏÎÂÓÝÏÏÂÒ —ÙÇÏ ÂÍÂÒÏÝ ÃÊÌ ÏÝÌ ԜÏÌÝËÔÞ͜
³ÂÖÍÂÒ—ÙÇÏÃÂÒÝÓÝÆÂÓÂÖœÎÎÂÃÐÉÝÌ€œÎÊÎÂÏÓÝÉÌÇÚÇ
͜Ò —ÙÇÏ ÃÇÒÏÊÏÆÊ ÓÂÖ ϜÒӜ àÌ ٗÏÌÊ ÂÍÂÒÏÝ~ ÂÌÝÍÍÂÒÝ
€œÎėrÆÂÏÏÂÒÝÃÐÉÝÌ ¢ÍÂÒ¢ÍÍ€ÝÏÝÃÇ͜ÃÇÉÆÊÑÝÚÂÏ
ÆÝÒÂÍÂÒ œÎΠßÚ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï ¢ÏÏÂÏ ÄÂÉ ÌÊٜ͜Ò ¢ÍÂÒ œÚœÌÇ
ÔÝ~ÍÂÕÓÝÉ€œÎ€œÒÃÇÒÊÅÇÍÇÌÍÇßÚ—ÙÇÏÖÂËÆÂÓÝÉ


·ÛÏÜ×áxæÔÚ©ßÐÔßÓ©ÛÚÔÒÔ¤æÔÜÙÏÒêØÓ©Ú©ß

ŒÎÎÂÓÊÏÂÇÌԜÅÜÍÊÎÂÔÌÂÔÕÒÝÌÊÍŜÏϜÒÏÇ—ËҜÔ †Í
̜ÏáÚÞԜÅÇÊÒÂÔÍÂÒÅÂœËÔÂÍÂÒÔÐÔÏÂÌÍÝÊ×ÔÊÒÂÎÅÂÍÂÇÌ
ԗÑÍÇ ÃÕÍÝÒÅ €œÎ ÊÎÂÏ ΜלÃÜÔ ÔkÉÇÎÍÇÌԜ ÏÝÌ ÔÐ
ÒÝÒÅÂÔÊÇÚ ºÕÍÂËÕÌ—Í̜ÏáÚÞԜÅÇ×ÂÔÝÏÌÝÉÍÂÒÅÂÆÂœËÔ
ÂÍÂÒkÉ͜ÒÇÏÙÝÏÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÌÇÃÇÌÔÐÔÂÒÅÂÅÂËÜÔӗË͜Ú
ΜÓ̜ßÙÌÇÙÇÍÇÌ̜ÃÊÒÇÍΜÓ̜€œÎÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝá×ÚÝÍÝÌÌÂ
—ËҜÔÇÒŜÔÊÇÚ ¢ÍÍ€ÝÓkÉÇϜÌÂÒÂÔÂ×ÕÒÍÝÌÌÊÍΜÓÇÏ—ÙÇÏ
ÂÍÂÒ áÚÞ ×ÂÔÝÏÏÂÒÏÝ kÉ ÊÒ͜ÒÇÏ €œÎ ÃÂÍÂÍÂÒÝÏ áÒÂÔÝÒÅÂ
ԗÑÍÇÓÂÖá×ÚÝ×ÕrÂÃÊ̜ÃÕÍÝÒÅ€œÎÊÒ͜ÒÇϜÌkÏƜÎÃÕ
ÍÝÒÅ—ËҜÔÇÒŜÔÊÇÚ ºÕÍҜÄÇÚٜáÚÞÊÒÂÔÍÂÒÅÂÆÂԗÑÍÇ
ÃÕÍÝÒÅÂϜÓÝËלÔÃÊÒ ¢ÍÂÒÅÂÃÂÒÍÝÌá×ÚÝÅÂΜÍ͜ÒƜkÒϜÌ
ÌkÒӜÔ†ËҜÔk͜ÒÇ~ƜÏÂÎÕÓÍÝ€œÎrÊÔÆÊÃÕÍ!ÌÂÒÚÝÔÐÒÕ
ÙÝÍÂÒ ÃÇÉÏÇ~ ÔÕÒÝÆ €ÊÙÏÊÏÆÊ ÏÂÙÂÒ ÓkÉ œËԜ ÂÍÎÝËÙ ÐáÔÌÂ
ÌÂÍÓÝÏ—ÙÇÏӗË͜ÎÇ~ԜÏÌÝËÔÞÊԜÂÍÎÂÓÍÝÌƜҜrœÆœƗ
ÒÇÓÃÕÍÓÝÏ "¬ÐÍÍÂÒÅÂϜÓÝËלÔÃÊÒÂÍÂÒÃÂÒϜÒӜƜ×ÕrÂÍÂ
ÒÝÏÂ ÃÕËÓÝÏÓÝÏÏÂÒ áÒÂÒÅÂ ÔÝÒÝÚÓÝÏÏÂÒ ÜלÓ͜ÚΜÓÇÏϜÒ
ÕÒÍÂÚÎÂÓÝÏÏÂÒÜÍÌÊkÉ͜ÒÇÏÇ~€œÒϜÒӜƜÙÝÏÏÂÏÆÂÔÕÅÒÝ
ÃÕÍÕÍÂÒÝÏÌkÒӜÔÓÇÏϜÒ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ԜÅÜÍÊÎÂÔÝ
ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ÊÅÜÔÊÃÂÒÝÏ ÃÂÒ ϜÒӜƜ kÉÇϜ rœÍÇÑ ÊԜ ÔÐÒÅÂÏ
ÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏÂÍÂÒÅÂÃÐÍÂÒÏÝßÚ͜kÌÊҜÌ


¯ÚÚύêÜê‹Û©ßä©Û©áÔ
¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ €œÒ ÌÇÚÇŜ ÌÐÔÝÍÕ ÃÊÒkÙÇ ΜÒלΜÔÇ
ÌÊÍÆÇ £ÕΜÒלΜÔÂÍÍÂÓÝÉÍÝÌÏÝ€œÎƗÏÞáÄÊϜÖÇÓ͜ÒÏÇ
ÌÊÒÇÌÂÅÝÑÃÇÉÏÇÃÕƗÏÞáÆÂԗÑÍÇÅÂÆÇÍ€œÎ¢ÍÍ€ÝÏÝחÒ
ΜÔ ÊÔÇÑ áڜÒŜ —ËҜԜ ºÕÍ ÕÌ ÄÂÌÝÔÔ ×ÇÌ ¢ÍÍ€Ý €œÎ
¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ڗ€ÒœÔÇ ÌÊÍkÇϜ ÌÕÂÏÝÙÍÝ
—ÎÇÔÇÃÇÉÃÂÒ®œÓÊ×ÃÇÉÏÇ€œÒԗÒÍÇŗÏ€ÔÂÏËÐÍÝÑÂÍÕ—ÙÇÏ
€œÎ á×ÚÝÍÝÌ ÌÝÍÝÒÅ ÂÚÌÝÏÝÑ ÔÐÒÕÙÝ kÉÇÏٜÍÇÌÍÇ ×ÂÍÌÝÏ
iÉÇ—ÙÇÏÙÊÓÔÂÒÔÝÒÅÂÆÊÑiÉÇÏÌÐÒÃÂÏÊÔÔÇ
´ª´µ³¬¢


®ÐÏÝ~ ÃÂÒÝÓÝÏ €œÒԗÒÍÇ ×ÂÌÊÎÍÇÌ ÃÇ͜Ï ӗË͜ ϜÓÝË
לÔÊÔ€œÎÖÂÚÊÔ³Ê~ÂÃÇÒÌÇÎƜÔkÜÏÓÇÔÇÑÌÂÒÂÎÂÓÝÏ


»©à×äæÔÜԋîäçêÒÏÛ©ÚÚ©ßÔ

£ÂÚÍÝÌÍÂÒÅ ×ÂÌÊÎÍÇÌ̜ ÃÕËÓÝÏÝÒÅ €œÎ ÂÍÂÒÏÝ ÔÝ~
ÍÂÒÅ €œÒԗÒÍÇ á×ÚÝ ßÚ͜ÒŜ €œÒÄÂÌÝÔ œÉÇÒ ÔÐÒÝÒÅÂ
ÌÊҜÌÍÇÅÇÏ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜ÒÏÇ~ ÊÓ͜ÒÇϜ ԗÚÇÒ ¢ÍÂÒÏÝ
ÚÕÍÂËÕÌÃÇÒÌÇÎÏÇƜáÎÂÏÍÂÎÂÓÌÂÜÍÌÊÃÂÒÌÇÚÇ͜ÒŜÌÂÒÂ
Ô €œÒϜÒӜƜ ÃÂÓÝÏÌÝÍÝÌ ÌkÒӜÔÇÑ ÔÝÏÝÙ €œÎ ÊÅÜÔÊÃÂÒÍÝ
ÃÕÍÝÒÅÂ —ËҜÔ ¹—ÏÌÊ ÌÂËÙÂÏÆÝÒ ÃÇÉ Ɯ ÔÊÏԜÌ ÔÝ~ÍÂÕÓÝÉ
ÂÍÆÂÏÅÂÏԗÒÍÇϜÖÇÓ€œÎ͜ÉɜÔ͜ÒÌÐÍÍÝÅÝÏÆÂÊÆÇÌÃÇÉÔÐÒ
ÎÝÚÝÃÝÉÏÝ áÄÝÉÍÝÌÔ €œÎ ̗ÏÙÇÍÇÌԜ kÔ̜ÒÆÇÌ ÃÇÉŜ ϜÖ
ҜÔ͜ÏÆÇ͜Ò €œÎ ÃÇÉ Ɯ ÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉŜ ϜÖҜÔ͜ÏÆÇÌ ŒÎÎÂ
¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ ¢ÍÍ€Ý iÉÇÏÇ~ ÊÅÇÍÇÌÍÇÍÇÅÇÏ €œÎ ÌÇÚÇ͜ÒŜ
ÌÂÒÂÔÂΜלÃÜÔÇÏÌkÒӜÔ̜ÏƜ ÃÇÉÏÇÌÝÍÅÂÏԜÌÜÄÂßÚ͜ÒÇ
ÃÇÉ ÂÒÌÂÓÝÏÆ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ iÉÇÏÇ~ ڜÖÌÂÔÇ ÃÕÇÏÙ ªÉÅÇ ²Õ×
ÃÇ͜Ï á~ÂÆÂÏ ÔÕÆÝÒÕ Ĝ á~ÂÒÔÕ ÂÒÌÝÍÝ iÉÇÏÇ~ àÝÑ ÙÊÓÔÂÒÔÕ
ÅÂΜÍÇÂÚÂÌÐÔÌÂÒÆÝ £ÇÉ¢ÏÝ~ΜÒלΜÔÇÂÒÌÝÍÝÂÌÍÂÏÝÑ
kÉÇÃÇÉ—ÎÇÔÊÔ̜ÏΜ~ÅÇÍÇÌÔÐÒÎÝÚÌÂÊáÃÕÍÕ—ÙÇϵÍÃÕ²Õ×
ÏÝ ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÂÚ ÃÇÉŜ ÎÕÍ ÊÔÇÑ áÕÆÝÒÆÝ
!£ÕÓkÉ͜Ò×Â̳ÊÏÇ~ÃÕϜÒӜ͜ÒÔÕÒÝÏÆÂÃÂÓÝÎáÓÂÑœËÔk
Ç~ÏÇ ÔÇÍÊÎ ¢ÍÍ€ÝÅ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò kÉ͜ÒÇÏ á×ÚÝ ßÚ͜ÒŜ
ÃÂÅÝÚÍÂÓÝÏ ٗÏÌÊ ÃÐÍÂÒ œËÜÔ €œÎ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÖÂËÆÂÍÝ "Œ
ÔÊÏԜÌ ÜלÓ ڜrœÒœÍœÒ €œÎ ÌÂÏÕÏ ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ ÝÉÅÝÚÔÂÍÂÚ
€œÎ ÌÝÙÌÝÒÝÚÕÍÂÒÆÂÏ ÙÊÔ͜Ú ٗÏÌÊ ÂÍÂÒ ÖÂËÆÂÓÝÉ €œÎ
ΜÅÜϜÓÇÉ£ÇÒáÌÊÊÌÇÔÂÑÌÝÒÌÊӜÔ̜ÏϜÏÓÐ~ÃkÍÇÏÇÚ͜Ò
ÌÊÔÇÒÇÑÙÝÅÂÒÂÔÐÒÅÂÏÌÇÚÇÃÇ͜ÏÃÇÒÏÊÏÆÊÕÒÔÂÌßÚÇ~ÃÕÍ
ÎÂÓÝÏ ³ÊÏ ÃÇ͜ÓÇ~ ÂÏÆÝË ÌÇÚÇ ÃÐÉÝÌ €œÎ ÕÍ ŗÏ€ ÌÝÍÂ
ÚÕÏÝ~ÃÇ͜ÏkÉkÉÇÏחÌÇÎŜÆÕÙÂÒÊÔÔÇ


Ç©äà×Ù׋©çکߍ©ÛxáÔÜÔæÚ©ß
®ÊÏÓÊÏÇ~áÏÅÂŒÒÔÊΜÓáÌÊ´Õ×ÊÌÏÝrÊÜҜ΢ÍÂÒÌÊ
ÍÇÑ rÊÔ̜Ù kÉÇ~ ÎÊÏÇÎ áÏÅ ¯Ê̜ÑÐÍÊÓ̜ ÌÊÍk —ÙÇÏ ×ÔÇÏ
̗ÙÇ~ÏÇÌÕËٗÏÌÊÎÊÏÌÝÚÏÝÂÏÆÂÙÝÅÂÒÅÂÕËÍÝËÎ ¬ÂÏÕÏ
ÙÝ ©ÊϜÓ €œÎ ¢ÑÕÍÍÕÓÏÝ ÂÍÂÒ ÃÇÒϜÒӜŜ ÎÐ×ÔÂr ÃÕÍÎÂÓÍÝÌ
ÊÔÇÑÃÊÌÔÝÒÝÚÍÝÌÃÇ͜ÏàÍÅÂœÉÇÒ͜ £ÇÉÏÇ~ÊÎÂÏÊÔkÙÇ
͜Ò ÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝ~ Ê×ÔÝárÍÂÒÝÏ ÌÂϜÅÂÔÞ͜ÏÆÇҜ ÂÍÓÝÏ —ÙÇÏ
kÉ͜ÒÇÏ ÊÅÇÍÇÌÍÇ ßÚ͜ÒŜ ÃÂÅÝÚÍÂÒÅ —ËҜÏÓÇÏϜÒ ¢ÍÂÒÏÝ~
ÔÐÒÎÝÚÍÂÒÝÖÂËÆÂÓÝÉÃÕÍÎÂÓÝÏ
 ®ÊÏÇÎ ÃÇ͜Ï ÃÕÍÅÂÏÏÂÒÏÝ~ ÃÂÒÝÓÝ Æ ÓÊÏÇ ӜÍÂÎÍÊ
£ÇÉÏÇáÒÂÔÕÙÝÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÏÇ~ÃÂÒÝÓÝÏÂÆÂӜÍÂÎÔÂÑÚÝÒ
®œÒלΜÔÓÇÉÏÇ~ÃÂÒÝÅÝÉÃÇ͜ÏƜÃÕÍÓÝÏ