• Название:

    23 Паулдан Тимутегя икенче хат


  • Размер: 0.26 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTRNT10E.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
º°´»º­«’°²­µ¿­½¨º
 ´ª®µ´§¥Œ

®œÓÊ×¥ÂËӜƜÃÕÍÅÂÏÔÐÒÎÝÚÔÕÒÝÏÆÂÅÝĜÅÜƜÏÇÊÅÜ
ÍÂÏ ÊԜÒŜ rÊÜÒÇÍŜÏ ¢ÍÍ€Ý Ê×ÔÝáÒÝ ÃÕÇÏÙ ®œÓÊ×
¥ÂËӜÏÇ~ ҜÓkÍÇ ±ÂÕÍÆÂÏ ӗÇÌÍÇ ÕÍÝÎ ´ÊÎÕÔÇŜ ӜÍÂÎ
¢Ô ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ Ĝ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ®œÓÊ× ¥ÂËӜƜÏ ÓÊ~ ΜÒלΜÔ
ڜÖÌÂÔÞ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


ÁâÒßêÚêÙÚêÐâÚêßÒϤÜÓ©x
¬—ÏÆÇÉ€œÎԗÏ͜ÆÂÊÎÊҜÄÇÚԜÆÐÅÂÍÂÒÝÎÆÂÓÊÏÇÊÓ̜
ԗÚÇÒŜÏƜ ÎÊÏ Ɯ œÃÊÃÂÃÂÍÂÒÝÎ ÌÇÃÇÌ ÓÂÖ ėrÆÂÏ ÃÇ͜Ï
kÉÇÎ×ÇÉΜÔÊԜÔÐÒÅÂÏ¢ÍÍ€ÝÅÂҜ×ΜÔÃÇÍÆÇҜÎ ³ÊÏÇ~ÌkÉ
áÚÞ͜ÒÇ~ÏÇÊÓԜÔÐÔÝÑÌk~ÇÍÇÎÏÇÚÂÔÍÝÌÌÂÔÕÔÝÒÝÒ—ÙÇÏ
ÓÊÏÇÃÊÌÌkҜÓÇÎÌÊ͜ £ÂÚÔ­ÐÊÓœÃÊÇ~ƜÂÏÏÂÒÝœÏÊÇ~
ŒkÏÊ̜Ɯ áڜŜÏ ßÙÌÇÒÓÇÉ ÊÎÂÏÝ~ ÔÕÒÝÏÆÂ ÊÓ̜ ԗÚÇҜÎ
pœÎ ÕÍ ÓÊÏƜ Ɯ ÃÂÒ ÆÊÑ ÊÏÂÏÂÎ ºÕÍ ӜÜÑԜÏ לÔÇÒÇ~œ
ԗÚÇҜÎ ÌÕÍÍÂÒÝÎÏÝ —ÓÔÇ~œ ÌÕÇÑ ÂÍÕ ÂÚ ÓÊ~ ¢ÍÍ€Ý ÔÂ
ÒÂÖÝÏÏÂÏ ÃÊÒÇÍŜÏ ÒÕ×Ê Ãk͜ÌÏÇ kÓÔÇÒ ¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉŜ
ÌÕÒÌÕÒÕ×ÝÏÔkÅÇÍÜÍÌÊ̗ÙΜלÃÜÔ€œÎÂÇÌÖÊÌÇÒ˗ÒÔk
ÒÕ×ÝÏÃÊÒŜÏ
!ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ÔÕÒÝÏÆ ڀÊÔÍÇÌ ÃÊÒkƜÏ ¢ÏÝ~
×ÂÌÝÏ ÔÐÔÌÝÏ ÃÕÍÅÂÏ ÎÊÏϜÏ Ɯ ÐáÍΠœÎΠ¢ÍÍ€Ý ̗ÙÇ
ÃÇ͜ÏÏÝÅÝÔÝÍÝÑÁ×ÚÝלÜÒ—ÙÇÏÎÊÏÇÎÃÇ͜ÏÃÇÒŜÅÂÉÂÑ
ÙÊÌ"¢ÍÍ€ÝÌÝÍÅÂÏßÚ͜ÒÇÃÇÉÂÒÌÂÓÝÏÆÂÔkÅÇÍÜÍÌÊiÉÇÏÇ~
ÏÊáÔÇ€œÎΜÒלΜÔÇÏÊÅÇÉÇÏƜÌÐÔÌÂÒÝÑÃÇÉÏÇÊÉÅÇÔÐÒÎÝÚ
Ì ÙÂÌÝÒÅÂÏ µÍ ÃÇÉŜ ÃÕ ΜÒלΜÔÏÇ ÄÂÌÝÔ ÃÂÚÍÂÏÅÂÏÙÝ ÕÌ
®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÂÒÌÝÍÝ ÃÊÒŜÏ לÉÇÒ ÊӜ ÂÏÝ ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ
®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇ~ ÌÊÍkÇ ÂÚ ÌkÒӜÔ̜Ï Œ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ kÍÇÎÏÇ
àÌÌÂÙÝÅÂÒÅÂÏ€œÎÁ×ÚÝלÜÒÂÒÌÝÍÝÔÐÒÎÝÚĜ kÍÇÎÓÇÉ
ÍÇÌÏÇÊÒÇڜÂÍÝÒÍÝÌÊÔ̜Ï®ÊÏÚÕÍÁ×ÚÝלÜÒÏÇÊÅÜÍÂÏ
ÊÔkÙÇ ҜÓkÍ €œÎ —ËҜÔkÙÇ ÊÔÇÑ ÃÊÍÅÇ͜Ñ ÌÕÇÍÅÂÏ ®ÊÏ ÚÕ
ÏÝ~—ÙÇÏÅÂÉÂÑÙÊŜÎƜœÎÎÂÐáÍÎÝËÎٗÏÌʬÇÎŜÝÚÂÏÕ
ÝÎÏÝÃÇ͜΀œÎÎÊ~ÂÝÚÂÏÝÑÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏÏÝ¢ÏÝ~ÓÐ~ÅÝ
̗ÏŜÌÂƜÒÓÂÌÍÝËÂÍÂÙÂÅÝÏÂÊÏÂÏÂÎ


´ª®µ´§¥Œ


®œÓÊ×¥ÂËӜŜÊÎÂÏÊÔÇÑ€œÎ¢ÏÝ~ΜלÃÜÔÇÏƜÔÐÒÝÑ
ÎÊÏϜÏ ÊÚÇÔ̜Ï ƗÒÇÓ ÓkÉ͜ÒÏÇ kÒϜÌ ÊÔÇÑ ÔÐÔ ³Ê~ ÝÚÂ
ÏÝÑ ÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏ ÙÝÏ ԜÅÜÍÊÎÂÔÏÝ ÃÇÉƜ áڜkÙÇ ªÉÅÇ ²Õ×
áÒƜÎÇÃÇ͜ÏÓÂÌÍÂ
 ³ÊÏ ÃÇ͜ÓÇ~ ¢ÓÊá —Í̜ÓÇÏƜÅÇ͜ÒÏÇ~ ÃÂÒÝÓÝ Æ ÎÊÏÇ
ÔÂÚÍÂÑ ÌÊÔÔÇ͜Ò ¶kÅÇÍ €œÎ pÇÒÎÐÅÇÏÊÓ Ô ÂÍÂÒ ÂÒÂÓÝÏÆÂ
²ÂÃÃÝ°ÏÊÓÊÖÐÒÅÂÊ͜ÓÇϜڜÖÌÂÔÞÃÊÒÓÇÏٗÏÌÊÕÍÌkÑ
ÔÂÑÌÝÒÍÂÒÎÊÏÇÎÌk~ÇÍÇÎÏÇÌkԜÒÆÇ€œÎԗÒΜƜÕÔÝÒÕÝÎÏÂÏ
ÐáÍÎÂÆÝ  ¬ÊÒÇÓÇÏٜ²ÊÎÅÂÌÊÍŜÙÎÊÏÇÃÊÌÔÝÒÝÚÝÑßÉ
͜ŜÏ€œÎßÉ͜ÑÔÂÑÌÂÏ !³Ð~ÅÝ̗ÏƜÕͲÂÃÃÝáÒƜÎÇÃÇ͜Ï
·ÐÆÂË ڜÖÌÂÔÇÏ ÂÍÓÝÏ ¿ÖÇÓԜ ÙÂÌÔÂ ÂÏÝ~ ÎÊ~Â ÔÝÒÝÚÝÑ
×ÇÉΜÔÊÔkÇÏÃÊÌá×ÚÝÃÇ͜ÓÇ~


»©à×ä²ÏØà©ÜԋîäçêàâÒêçæêàê

µÍÝÎ ÓÊÏ ®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇ~ ΜÒלΜÔÇ ÃÇ͜Ï ÏÝÌ ÔÐÒ
€œÎÌkÑÚ€ÊÔ͜ÒÂÍÆÝÏÆÂÎÊÏϜÏÊÚÇÔ̜ÏϜÒӜ͜ÒÏÇ
ÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝ ÆÂ —ËҜÔÇÒŜ Ӝ͜ÔÍÇ ÃÕÍÂÙÂÌ ÝÚÂÏÝÙÍÝ ÌÇ
ÚÇ͜ÒŜ ÔÂÑÚÝÒ ®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇ~ á×ÚÝ ÓÕÅÝÚÙÝÓÝ ÌÇÃÇÌ
ÃÂÒÍÝÌ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇ͜Ï ÅÂÉÂÑ ÙÊÌ £ÇÒÏÊÏÆÊ לÒÃÊ ×ÇÉ
ΜÔ̜ÒƜÅÂÓ̜ÒÃÂÚÍÝÅÝÏÂáÒÂÒÅÂÔÝÒÝÚÝÑkÉÇÏ̗ÏƜÍÇÌ
ßÚ͜Ò ÃÇ͜Ï ÜË͜ÎÊ ºÕÍ ҜÄÇÚٜ œÅœÒ ÌÇÎÆÇÒ ˗ÅÇÒk
áÒÝÚÝÏÆÂ ÌÂÔÏÂÚÝÑ ÌÂÅÝËƜ͜Ò ÃÕÇÏÙÂ ˗ÅÇÒÎÊ Ê̜Ï ÕÍ
rÊ~kÙÇŜÆÊŜÏÃk͜Ì̜ÍÂÇÌÃÕÍÂÂÍÎÂÓ ¢ÄÝÒ×ÇÉΜÔÃÂÚÌÂ
ÒÕÙÝÊÅÇÏÙÇrÝÇÑÂÍÝÏÅÂÏÕ~ÝÚÔÂÏkÉ—ÍÇÚÇÏÃÇÒÇÏÙÇÂÍÝÒÅÂ
ÔÊÇÚ ®ÊÏœËÔ̜ÏϜÒÔÕÒÝÏÆÂÕËÍ€œÎ²ÂÃÃÝÓÊ~ÂÃÂÒϜÒ
ӜÏÇƜÂ~ÍÂÒÅÂáÒƜÎÊԜÒ
!¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇÊÓÇ~ƜÔÐԵͦÂÄÝÔϜÓÇÍÇÏϜÏÃÕÍÝÑ
kÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔÇÑÔÐÒÅÝÉÝÍÆÝ£ÕÔÕÒÝÆÂÎÊÏÊÅÜÍÂÏÊÔ̜ÏÁ×ÚÝ
לÜÒƜ œËÔÇ͜ "Á×ÚÝ לÜÒÏÇ ÔÂÒÂÔÕ ×ÇÉΜÔÇÏ ÃÂÚÌÂÒÝÑ
לÔÔÂrÊÏÂáÔÞÙÇÌÇÃÇÌÃÐÅÂÕÍÂÏÝÑÎÊÏÅÂÉÂÑÍÂÒÅÂÔkɜÎœÎÎÂ
¢ÍÍ€ÝÓkÉÇÃÐÅÂÕÍÂÒÆÂÔkÅÇÍ ºÕ~ÂÌkҜ¢ÍÍ€ÝÓÂËÍÂÑÂÍ
ÅÂÏÏÂÒ×ÂÌÝÏÂÂÍÂÒÆ®œÓÊ×¥ÂËӜÃÊÒŜÏÌÐÔÝÍÕÏÝ€œÎÚÕ
ÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜΜ~ÅÇÍÇÌÆÂÏÂÍÓÝÏ—ÙÇÏÎÊÏÃÂÒÝÏÂÆÂÔkɜÎ
´kÜÏƜÅÇÓkÉ͜Ò×ÂÌ
¢ÏÝ~ÃÇ͜ÏkÍŜÏÃÇÉÊ̜Ï
¢ÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜáڜÒÃÇÉƜ

ŒÅœÒÔkɜÃÇÉÊ̜Ï
¢ÏÝ~ÃÇ͜ÏÑÂÔÚÂÍÝÌÔÂÊԜÒÃÇÉ
ŒÅœÒ¢ÏÏÂÏÃÂÚÔÂÒÔÓÂÌ
µÍÆÂÃÇÉƜÏÃÂÚÔÂÒÔÝÒ

£ÇÉÔÕÅÒÝÃ&Ot