• Название:

    23 Паулдан Тимутегя икенче хат


  • Размер: 0.26 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTRNT10E.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
º°´»º­«’°²­µ¿­½¨º
 ´ª®µ´§¥Œ

®œÓÊ×¥ÂËӜƜÃÕÍÅÂÏÔÐÒÎÝÚÔÕÒÝÏÆÂÅÝĜÅÜƜÏÇÊÅÜ
ÍÂÏ ÊԜÒŜ rÊÜÒÇÍŜÏ ¢ÍÍ€Ý Ê×ÔÝáÒÝ ÃÕÇÏÙ ®œÓÊ×
¥ÂËӜÏÇ~ ҜÓkÍÇ ±ÂÕÍÆÂÏ ӗÇÌÍÇ ÕÍÝÎ ´ÊÎÕÔÇŜ ӜÍÂÎ
¢Ô ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ Ĝ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ®œÓÊ× ¥ÂËӜƜÏ ÓÊ~ ΜÒלΜÔ
ڜÖÌÂÔÞ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


ÁâÒßêÚêÙÚêÐâÚêßÒϤÜÓ©x
¬—ÏÆÇÉ€œÎԗÏ͜ÆÂÊÎÊҜÄÇÚԜÆÐÅÂÍÂÒÝÎÆÂÓÊÏÇÊÓ̜
ԗÚÇÒŜÏƜ ÎÊÏ Ɯ œÃÊÃÂÃÂÍÂÒÝÎ ÌÇÃÇÌ ÓÂÖ ėrÆÂÏ ÃÇ͜Ï
kÉÇÎ×ÇÉΜÔÊԜÔÐÒÅÂÏ¢ÍÍ€ÝÅÂҜ×ΜÔÃÇÍÆÇҜÎ ³ÊÏÇ~ÌkÉ
áÚÞ͜ÒÇ~ÏÇÊÓԜÔÐÔÝÑÌk~ÇÍÇÎÏÇÚÂÔÍÝÌÌÂÔÕÔÝÒÝÒ—ÙÇÏ
ÓÊÏÇÃÊÌÌkҜÓÇÎÌÊ͜ £ÂÚÔ­ÐÊÓœÃÊÇ~ƜÂÏÏÂÒÝœÏÊÇ~
ŒkÏÊ̜Ɯ áڜŜÏ ßÙÌÇÒÓÇÉ ÊÎÂÏÝ~ ÔÕÒÝÏÆÂ ÊÓ̜ ԗÚÇҜÎ
pœÎ ÕÍ ÓÊÏƜ Ɯ ÃÂÒ ÆÊÑ ÊÏÂÏÂÎ ºÕÍ ӜÜÑԜÏ לÔÇÒÇ~œ
ԗÚÇҜÎ ÌÕÍÍÂÒÝÎÏÝ —ÓÔÇ~œ ÌÕÇÑ ÂÍÕ ÂÚ ÓÊ~ ¢ÍÍ€Ý ÔÂ
ÒÂÖÝÏÏÂÏ ÃÊÒÇÍŜÏ ÒÕ×Ê Ãk͜ÌÏÇ kÓÔÇÒ ¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉŜ
ÌÕÒÌÕÒÕ×ÝÏÔkÅÇÍÜÍÌÊ̗ÙΜלÃÜÔ€œÎÂÇÌÖÊÌÇÒ˗ÒÔk
ÒÕ×ÝÏÃÊÒŜÏ
!ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ÔÕÒÝÏÆ ڀÊÔÍÇÌ ÃÊÒkƜÏ ¢ÏÝ~
×ÂÌÝÏ ÔÐÔÌÝÏ ÃÕÍÅÂÏ ÎÊÏϜÏ Ɯ ÐáÍΠœÎΠ¢ÍÍ€Ý ̗ÙÇ
ÃÇ͜ÏÏÝÅÝÔÝÍÝÑÁ×ÚÝלÜÒ—ÙÇÏÎÊÏÇÎÃÇ͜ÏÃÇÒŜÅÂÉÂÑ
ÙÊÌ"¢ÍÍ€ÝÌÝÍÅÂÏßÚ͜ÒÇÃÇÉÂÒÌÂÓÝÏÆÂÔkÅÇÍÜÍÌÊiÉÇÏÇ~
ÏÊáÔÇ€œÎΜÒלΜÔÇÏÊÅÇÉÇÏƜÌÐÔÌÂÒÝÑÃÇÉÏÇÊÉÅÇÔÐÒÎÝÚ
Ì ÙÂÌÝÒÅÂÏ µÍ ÃÇÉŜ ÃÕ ΜÒלΜÔÏÇ ÄÂÌÝÔ ÃÂÚÍÂÏÅÂÏÙÝ ÕÌ
®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÂÒÌÝÍÝ ÃÊÒŜÏ לÉÇÒ ÊӜ ÂÏÝ ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ
®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇ~ ÌÊÍkÇ ÂÚ ÌkÒӜÔ̜Ï Œ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ kÍÇÎÏÇ
àÌÌÂÙÝÅÂÒÅÂÏ€œÎÁ×ÚÝלÜÒÂÒÌÝÍÝÔÐÒÎÝÚĜ kÍÇÎÓÇÉ
ÍÇÌÏÇÊÒÇڜÂÍÝÒÍÝÌÊÔ̜Ï®ÊÏÚÕÍÁ×ÚÝלÜÒÏÇÊÅÜÍÂÏ
ÊÔkÙÇ ҜÓkÍ €œÎ —ËҜÔkÙÇ ÊÔÇÑ ÃÊÍÅÇ͜Ñ ÌÕÇÍÅÂÏ ®ÊÏ ÚÕ
ÏÝ~—ÙÇÏÅÂÉÂÑÙÊŜÎƜœÎÎÂÐáÍÎÝËÎٗÏÌʬÇÎŜÝÚÂÏÕ
ÝÎÏÝÃÇ͜΀œÎÎÊ~ÂÝÚÂÏÝÑÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏÏÝ¢ÏÝ~ÓÐ~ÅÝ
̗ÏŜÌÂƜÒÓÂÌÍÝËÂÍÂÙÂÅÝÏÂÊÏÂÏÂÎ


´ª®µ´§¥Œ


®œÓÊ×¥ÂËӜŜÊÎÂÏÊÔÇÑ€œÎ¢ÏÝ~ΜלÃÜÔÇÏƜÔÐÒÝÑ
ÎÊÏϜÏ ÊÚÇÔ̜Ï ƗÒÇÓ ÓkÉ͜ÒÏÇ kÒϜÌ ÊÔÇÑ ÔÐÔ ³Ê~ ÝÚÂ
ÏÝÑ ÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏ ÙÝÏ ԜÅÜÍÊÎÂÔÏÝ ÃÇÉƜ áڜkÙÇ ªÉÅÇ ²Õ×
áÒƜÎÇÃÇ͜ÏÓÂÌÍÂ
 ³ÊÏ ÃÇ͜ÓÇ~ ¢ÓÊá —Í̜ÓÇÏƜÅÇ͜ÒÏÇ~ ÃÂÒÝÓÝ Æ ÎÊÏÇ
ÔÂÚÍÂÑ ÌÊÔÔÇ͜Ò ¶kÅÇÍ €œÎ pÇÒÎÐÅÇÏÊÓ Ô ÂÍÂÒ ÂÒÂÓÝÏÆÂ
²ÂÃÃÝ°ÏÊÓÊÖÐÒÅÂÊ͜ÓÇϜڜÖÌÂÔÞÃÊÒÓÇÏٗÏÌÊÕÍÌkÑ
ÔÂÑÌÝÒÍÂÒÎÊÏÇÎÌk~ÇÍÇÎÏÇÌkԜÒÆÇ€œÎԗÒΜƜÕÔÝÒÕÝÎÏÂÏ
ÐáÍÎÂÆÝ  ¬ÊÒÇÓÇÏٜ²ÊÎÅÂÌÊÍŜÙÎÊÏÇÃÊÌÔÝÒÝÚÝÑßÉ
͜ŜÏ€œÎßÉ͜ÑÔÂÑÌÂÏ !³Ð~ÅÝ̗ÏƜÕͲÂÃÃÝáÒƜÎÇÃÇ͜Ï
·ÐÆÂË ڜÖÌÂÔÇÏ ÂÍÓÝÏ ¿ÖÇÓԜ ÙÂÌÔÂ ÂÏÝ~ ÎÊ~Â ÔÝÒÝÚÝÑ
×ÇÉΜÔÊÔkÇÏÃÊÌá×ÚÝÃÇ͜ÓÇ~


»©à×ä²ÏØà©ÜԋîäçêàâÒêçæêàê

µÍÝÎ ÓÊÏ ®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇ~ ΜÒלΜÔÇ ÃÇ͜Ï ÏÝÌ ÔÐÒ
€œÎÌkÑÚ€ÊÔ͜ÒÂÍÆÝÏÆÂÎÊÏϜÏÊÚÇÔ̜ÏϜÒӜ͜ÒÏÇ
ÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝ ÆÂ —ËҜÔÇÒŜ Ӝ͜ÔÍÇ ÃÕÍÂÙÂÌ ÝÚÂÏÝÙÍÝ ÌÇ
ÚÇ͜ÒŜ ÔÂÑÚÝÒ ®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇ~ á×ÚÝ ÓÕÅÝÚÙÝÓÝ ÌÇÃÇÌ
ÃÂÒÍÝÌ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇ͜Ï ÅÂÉÂÑ ÙÊÌ £ÇÒÏÊÏÆÊ לÒÃÊ ×ÇÉ
ΜÔ̜ÒƜÅÂÓ̜ÒÃÂÚÍÝÅÝÏÂáÒÂÒÅÂÔÝÒÝÚÝÑkÉÇÏ̗ÏƜÍÇÌ
ßÚ͜Ò ÃÇ͜Ï ÜË͜ÎÊ ºÕÍ ҜÄÇÚٜ œÅœÒ ÌÇÎÆÇÒ ˗ÅÇÒk
áÒÝÚÝÏÆÂ ÌÂÔÏÂÚÝÑ ÌÂÅÝËƜ͜Ò ÃÕÇÏÙÂ ˗ÅÇÒÎÊ Ê̜Ï ÕÍ
rÊ~kÙÇŜÆÊŜÏÃk͜Ì̜ÍÂÇÌÃÕÍÂÂÍÎÂÓ ¢ÄÝÒ×ÇÉΜÔÃÂÚÌÂ
ÒÕÙÝÊÅÇÏÙÇrÝÇÑÂÍÝÏÅÂÏÕ~ÝÚÔÂÏkÉ—ÍÇÚÇÏÃÇÒÇÏÙÇÂÍÝÒÅÂ
ÔÊÇÚ ®ÊÏœËÔ̜ÏϜÒÔÕÒÝÏÆÂÕËÍ€œÎ²ÂÃÃÝÓÊ~ÂÃÂÒϜÒ
ӜÏÇƜÂ~ÍÂÒÅÂáÒƜÎÊԜÒ
!¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇÊÓÇ~ƜÔÐԵͦÂÄÝÔϜÓÇÍÇÏϜÏÃÕÍÝÑ
kÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔÇÑÔÐÒÅÝÉÝÍÆÝ£ÕÔÕÒÝÆÂÎÊÏÊÅÜÍÂÏÊÔ̜ÏÁ×ÚÝ
לÜÒƜ œËÔÇ͜ "Á×ÚÝ לÜÒÏÇ ÔÂÒÂÔÕ ×ÇÉΜÔÇÏ ÃÂÚÌÂÒÝÑ
לÔÔÂrÊÏÂáÔÞÙÇÌÇÃÇÌÃÐÅÂÕÍÂÏÝÑÎÊÏÅÂÉÂÑÍÂÒÅÂÔkɜÎœÎÎÂ
¢ÍÍ€ÝÓkÉÇÃÐÅÂÕÍÂÒÆÂÔkÅÇÍ ºÕ~ÂÌkҜ¢ÍÍ€ÝÓÂËÍÂÑÂÍ
ÅÂÏÏÂÒ×ÂÌÝÏÂÂÍÂÒÆ®œÓÊ×¥ÂËӜÃÊÒŜÏÌÐÔÝÍÕÏÝ€œÎÚÕ
ÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜΜ~ÅÇÍÇÌÆÂÏÂÍÓÝÏ—ÙÇÏÎÊÏÃÂÒÝÏÂÆÂÔkɜÎ
´kÜÏƜÅÇÓkÉ͜Ò×ÂÌ
¢ÏÝ~ÃÇ͜ÏkÍŜÏÃÇÉÊ̜Ï
¢ÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜáڜÒÃÇÉƜ

ŒÅœÒÔkɜÃÇÉÊ̜Ï
¢ÏÝ~ÃÇ͜ÏÑÂÔÚÂÍÝÌÔÂÊԜÒÃÇÉ
ŒÅœÒ¢ÏÏÂÏÃÂÚÔÂÒÔÓÂÌ
µÍÆÂÃÇÉƜÏÃÂÚÔÂÒÔÝÒ

£ÇÉÔÕÅÒÝÃÕÍÎÂÓÂÌÔÂ
µÍ€œÒÙÂÌÔÕÅÒÝÃÕÍÝÑÌÂÍÂ
ٗÏÌʵÍiÉiÉÇϜÌÂÒÚÝÌÊ͜ÂÍÎÝË

´ª®µ´§¥Œ


¯ÚÚύêÜê‹ÛÏÙáÏâÚêìçæÔàÔ
£ÐÍÂÒÏÝ ×ÔÇÏ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ÊÓ͜ÒÇϜ ԗÚÇÒ €œÎ ÓkÉ͜Ò
ÔÕÒÝÏÆ ÜלÓ͜ÚΜÓÇÏϜÒ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÌÂÒÚÝÏÆ ÂÍÂÒÏÝ
ÏÝÅÝÔÝÑÌÊӜÔ®ÐÏÝ~ÃÇÒÏÊÏÆÊƜÖÂËÆÂÓÝàÌœÔÝ~ÍÂÕÙÝ
ÍÂÒÏÝ€œÍÂ̜Ô̜ÊÍԜ ·ÂÌÝËÌÂÔÞÓkÉÇϜƗÒÇÓ—ËҜÔkÙÇ€œÎ
ßÚÇÏÐáÔÌÂÌÂÍÎÂÓÍÝÌÊÔÇÑÃÂÚÌÂÒÕÙÝßÚÙÇÌÇÃÇÌ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
×ÕÑÍÂÄÝÏÂÊÒÇÚk—ÙÇÏΗÎÌÊÏÃÕÍÅÂÏÏÂÒÏÝ~ÃÂÒÝÓÝÏÆÂßÚ͜
ªÎÂÏÓÝÉÃÕÚÓkÉ͜ÒƜÏÊӜÇÒÂÌÔÐÒٗÏÌÊÂÍÂÒÌÇÚÇ͜ÒÏÇ
¢ÍÍ€ÝÆÂÏÔÂÅÝÏÆÂÏÝÅÒÂÌÙÊÔ͜ÚÔÇҜ  ¢ÏÆÝËÓkÉ͜ÒxÔÂ
ÒÂÍÕÙÝáÎÂÏÚÇÚÌÇÃÇÌpkÎÇϜËÃÇ͜϶ÊÍÊÔԜÚÕÍÂÒÏÝÔÂ
ÒÂÔÕÙÝÍÂÒ ÂÒÂÓÝÏÆ !£ÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍk ÊÏÆÇ ÃÕÍÆÝ
ÆÊÑ ÂÍÂÒ ×ÂÌÝËÌÂÔÞԜÏ ÙÊÔ̜ ÔÂËÑÝÍÆÝÍÂÒ €œÎ ÌÂËÃÇҜk͜Ò
ÏÇ~ ÊÎÂÏÏÂÒÝÏ ÌÂÌÚÂÔÔÝÍÂÒ "ŒÎΠ¢ÍÍ€Ý ÌÐÒÅÂÏ ÏÊÅÇÉ
ÏÝÌÔÐÒÂÂ~ÂÒÅÂÎÐÏÆÝËÓkÉ͜ÒáÉÝÍÅÂύ²ÂÃÃÝiÉÇÏÇÌÇ͜ÒÇÏ
ÃÇ͜€œÎ²ÂÃÃÝÅÂÔÂÃÝÏÕÙÝáÄÝÉÍÝÌÔÂÏÙÊÔ͜ÚÓÇϝ
©ÕÒËÐÒÔÔÂÂÍÔÝÏ€œÎ̗ÎÇÚԜÏáÓÂÍÅÂÏÓÂÄÝÔÌÝÏÂÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ ÂÅÂÙ €œÎ ÃÂÍÙÝÌ ÓÂÄÝÔÍÂÒ Æ ÃÂÒ €œÎ ÂÍÂÒÏÝ~ ÌÂËÃÇÒ
͜ÒÇ ÎÂ×ÓÕÓ ÔÐÔÝÍ ÔÐÒÅÂÏ ÊÌÇÏÙÇ͜ÒÇ ÅÂƜÔÊ ÌÕÍÍÂÏÝÚÔÂ
ºÕÍÂËÊÔÇÑÌÇÎkÉÇÏáÄÝÉÍÝÌÌÝÍÕÆÂÏÙÊÓÔÂÒÔÝÒÕÍxkÉÇÏ
¢ÍÍ€ÝÅÂÃÂÅÝÚÍÂÅÂÏ«ÐÒÔ·ÕrÂÓÝÏÂáÒÂÌÍÝ€œÒÃÇÒÊÅÇÍÇÌ
ÍÇßÚ̜œÉÇÒÃÕÍÅÂÏÎÂ×ÓÕÓÌÕÍÍÂÏÝÍÝÚÔÂÅÝÓÂÄÝÔÃÕÍÝÒ
ÁÚÞÍÇÌÏÇ~œÆœÑÓÇÉÔÇ͜Ì͜ÒÇÏϜÏÌÂÙpœÎ²ÂÃÃÝÏÝÙÝÏ
˗ҜÌԜÏ áÒƜÎŜ ÙÂÌÝÒÕÙÝÍÂÒ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ԜÌÜÄÂÍÝÌÌÂ
ÊÎÂÏÅÂΜלÃÜÔ̜ÊÎÊÏÍÇÌ̜ÐÎÔÝÍ ¢ÌÝÍÓÝÉ€œÎÔÐÎÂÏÂ
ÜלÓ͜ÒŜ ÌÂÔÝÚÎÂ ÂÍÂÒÏÝ~ ÝÉÅÝÚÔÂÍÂÚÍÂÒ ÅÝÏÂ ÌÊÔÇÒÇÑ
ÙÝÅÂÒÕÝÏÃÇ͜ÓÇ~ ²ÂÃÃÝÌÐÍÝÊӜÜלÓ͜ÚÇÒŜÔÊÇÚÔkÅÇÍ
œÎΠ€œÎΜÓÇϜ Ɯ áÅÝÎÍÝ ÃÕÍÝÒÅ ÐÓÔ ÊÔÇÑ —ËҜÔkÙÇ €œÎ
ÓÂÃÝÒÃÕÍÝÒÅÂ —ËҜÔk͜ÒŜÌÂÒÝÚÕÙÝÍÂÒÅÂÃÂÓÝÏÌÝÍÝÌÃÇ
͜ÏkÅÇÔϜÓÝËלÔÃÊÒÇÒŜÔÊÇÚ£œÍÌÊ¢ÍÍ€ÝÂÍÂÒÅÂ×ÂÌÝË
ÌÂÔÞÏÇ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍkŜ ÂÍÝÑ ÌÊ͜ ÔÐÒÅÂÏ ԜkÜ ÃÊÒÇÒ ÜÍÌÊ
ÂÍÂÒÂÌÝÍÅÂÕÔÝÒÝÒÍÂÒ€œÎÊÃÍÊÓkÉÇÏÇ~Ê×ÔÝáÒÝÏkԜÓÇÏϜÒ
—ÙÇÏß͜ÌÔÇÒŜÏÔÐÉÂÌÔÂÏÌÐÔÝÍÝÑÌÂÍÝÒÍÂÒ


À݋ÒêÑÏÙêáÚÏßÏÚÚÏàêÖÚêÒê

£ÇÍÇÑ ÔÐÒ ÓÐ~ÅÝ ̗ÏϜÒƜ ÂÄÝÒ ÄÂÌÝÔÍÂÒ ÃÕÍÂÙÂÌ
¹—ÏÌÊÌÇÚÇ͜ÒkÉ͜ÒÇÏÅÇϜӗàٜÏÃÂËÍÝÌáÒÂÔÕÙÂÏ
ÎÂÌÔÂÏÙÝÌ€ÂÄÂÍÝ€œÎ×ÕÒÍÂÕÙÂÏÃÕÍÝÒÍÂÒÂÍÂÒÂÔÂÂÏÂ
ÍÂÒÝÏÂ ÃÕËÓÝÏÎÂÓÍÂÒ á×ÚÝÍÝÌÏÝ ÃÇÍΜÓ͜Ò ÊÉÅÇ ϜÒӜ
͜ÒÏÇ Ê×ÔÊÒÂÎ ÊÔΜÓ͜Ò ¢ÍÂÒ ΜלÃÜÔÓÇÉ ÌÊÍÇÚΜkٜÏ
áÍÂáÅÕÙÂÏÔÐÔÏÂÌÓÝÉڜÖÌÂÔÞÓÇÉÃÕÍÝÒÍÂÒ€œÎá×ÚÝÍÝÌÏÝ
ÆÐÚÎÂÏ ÌkÒÇÒ͜Ò ÂÍÂÒ ×ÝáϜÔÙÇ ÐáÔÓÝÉ Ԝ̜ÃÃÇÒ ÃÕÍÝÒ
€œÎ ¢ÍÍ€ÝÏÝ áÒÂÔÕÅ ÌÂÒÂÅÂÏÆ ͜ÉɜÔÏÇ ÌkÃҜÌ áÒÂÔÝÒÍÂÒ

´ª®µ´§¥Œ


´ÝÚÌÝáÌÔÂÏÊÎÂÏÔÐÔÕÙÝÃÕÍÝÑÌkÒÇÏÇÒ͜ÒœÊÎÂÏÔÐÔÕÏÝ~
̗ÙÇÏÊÏÌáÒÊԜÒ͜Ò¢ÏÆÝËÍÂÒÆÂÏÇÒÂÌÔÐÒ
¢ÏÆÝËÍÂÒ ÓÊÉÆÇÒÎÊٜ ÅÇϜ ËÐÒÔÍÂÒÅ ÌÇҜ͜Ò €œÎ ŗÏ€ÌÂ
ÃÂÔÌÂÏ Ĝ ԗÒÍÇ ÂÉÅÝÏ ÔÇ͜Ì͜ÒÏÇ~ ÌÕÃÝÉÝÏ ÃÊàÙÇ Ü×ÇÔÓÇÉ
×ÂÔÝÏÌÝÉÍÂÒÏÝ~ Ìk~ÇÍ͜ÒÇÏ ÃÊ͜Ñ ÂÍÂÍÂÒ £Õ ×ÂÔÝÏÏÂÒ ÊӜ
€œÒÄÂÌÝÔ —ËҜϜ͜Ò œÎΠÃÇÒÌÂËÙÂÏ Æ ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ Â~ÍÂÕÅÂ
ÊÒÇڜÂÍÎÝËÍÂÒ !ÁÏÊÓ€œÎÁÎÃÒÊÓ®ÕÓÂÅÂÌÂÒÚÝÌÊÍŜÏÌÇ
ÃÇÌ ÃÐÉÝÌ ÂÌÝÍÍÝ €œÎ ÊÎÂÏÆ ÖÂËÆÂÓÝÉ ÃÕÍÅÂÏ ÃÕ ÌÇÚÇ͜Ò
ÚÕÍÂË ÕÌ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ̜ ÌÂÒÚÝ ÌÊ͜͜Ò "ŒÎΠÇÒÂÌ ÌÊԜ ÂÍ
ÎÂÓÍÂÒ ٗÏÌÊ ÔÇÅÇ͜ÒÏÇ~ ÂÌÝÍÓÝÉÍÝÅÝ ΜÅÜÍkÎ ÃÕÍÅÂÏ ÌkÌ
ÂÍÂÒÏÝÌÝÆ€œÎΜÓÇϜÂÙÝÌÌkÒÇÏÇÒ


Á×ÛâáÔÒ©Ù׋©çÚ©ß
³ÊÏ ÊӜ ԜÅÜÍÊÎÂÔÝΠáڜk ҜÄÇÚÇΜ ÏÊáÔ͜ÒÇΜ
ÊÎÂÏÝÎÂ ÓÂÃÝÒÍÝÅÝÎÂ ΜלÃÜÔÇΜ ÔkÉÇÎÍÇÅÇΜ ÊáÒÆÇ~
®ÊÏÇ ÏÊÙÇÌ ßɜÒÍÇÌ͜k͜ÒÇÏ €œÎ ÏÊÙÇÌ ÅÂÉÂÑ ÙÊÅk͜ÒÇÎÏÇ
ÃÇ͜ÓÇ~ ¢ÏÔÊÕ×Çá ªÌkÏÊÕÏ €œÎ ­ÕÓÔÒ ڜ€œÒ͜ÒÇÏƜ ÏÊÏ
ÆÊ ßɜÒÍÇÌ͜k͜ÒŜ ÆÕÙÂÒ ÃÕÍÕÝÎÏÝ Æ ÃÇ͜ÓÇ~ ®ÊÏÇ ÃÂÒÝÏ
ÏÂÏ Æ ²ÂÃÃÝ ÌÐÔÌÂÒÆÝ ¹ÝÏÍÂÑ Ô ®œÓÊ× ¥ÂËӜŜ ×ÇÉΜÔ
ÊÔÇÑ×ÂÌ ÆÊÏ ÃÕÇÏÙ áڜÒŜ ÔÇ͜kÙÇ͜ÒÏÇ~ ÃÂÒÝÓÝ Æ ßɜÒ
ÍÇÌ͜ÏÇÒ ŒÎÎÂΜÌÇÒÍÇÌÇÚÇ͜Ò€œÎÂÍÆÂÌÙÝÍÂÒÊӜÂÆÂÚ
ÔÝÒÝÑ €œÎ kÉ͜ÒÇ Ɯ ÂÆÂÚÝÑ áÄÝÉÍÝÌÍÂÒÝÏÆ ÔÂÅÝÏ Æ ÂÍÅÂ
ÌÊԜÒ͜Ò


·ÛÏ܍©Û·ÖÒÔîÖÛÏ
³ÊÏÊӜϜÒӜŜ—ËҜÏÆÇ~€œÎϜÒӜŜÊÏÂÏÆÝ~ÚÕÍÂÒ
ÏÝƜÄÂÎÊÔٗÏÌÊÌÇÎϜÏ—ËҜÏŜÏÇ~ÏÇÃÇ͜ÓÇ~ ºÕÏÝ~
—ÓÔÇϜÓÊϪÉÅÇáÉÎÂÍÂÒÏÝÃÂÍÂÙÂÌÔÂÏÕÌÃÇ͜ÓÇ~¢ÍÂÒÓÊ~Â
®œÓÊ×¥ÂËӜŜÊÎÂÏÊÔkÂÚÂÓÊÏÇÌÐÔÝÍÕÅÂÌÊÔÇÒkÙÇÉÊҜÌÍÇÌ
ÃÊҜ ÂÍ  ¢ÍÍ€Ý ÌÇÚÇÓÇ Ӝ͜ÔÍÇ €œÎ ÃÂÒÍÝÌ á×ÚÝ ßÚ̜
œÉÇÒ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ×ÔÇÏ ÁÉΠ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÒÕ×ÍÂÏÆÝ
ÒÝÍÅÂÏ€œÎ—ËҜÔkÚÇÍԜ͜kԗɜÔk€œÎ¢ÍÍ€ÝÅÂáÒÂÌÍÝÃÕ
ÍÝÑáڜkÔÕÒÝÏÆÂkÅÇÔϜÓÝËלÔÃÊÒk—ÙÇÏÖÂËÆÂÍÝ
´ÇÒÇ͜ÒÏÇ€œÎkÍÇ͜ÒÏÇחÌÇÎÊԜٜÌ®œÓÊ×¥ÂËӜ±ÂÔ
Ú ÃÕÍÝÑ ÌÊٜ͜Ì ÚÕ~ ÌkҜ ¢ÍÍ€Ý €œÎ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ
ÂÍÆÝÏÆÂÓÊ~ÂrÊÔÆÊҜÄÇÚԜÌÕÚÂÎ ¢ÍÍ€ÝÓkÉÇÏÊÅÜ
ÍÂÏ ÊÔ ÎÐÏÝ Õ~ÂËÍÝ €œÎ Õ~ÂËÓÝÉ ÄÂÌÝÔÔ Æ ßÚ͜ÒŜ œÉÇÒ
ÔÐÒ ԗɜÔ ÚÇÍԜ͜ —ËҜÔ̜ÏƜ €œÒÄÂÌÝÔ ÓÂÃÝÒÍÝÌ ÃÇ͜Ï
kÅÇÔ͜ ¹—ÏÌÊ ÚÕÏÆÝË ÄÂÌÝÔ ÌÊÍÇÒ ƗÒÇÓ ԜÅÜÍÊÎÂÔÏÝ ÔÝ~
ÍÂÒÅÂÔÇ͜ΜÓ͜ÒÜÍÌÊkÉ͜ÒÇϜÐÚÂÅÂÏÌÐÍÂÌÍÂÒÝÏÂáÔÝÚ
ÍÝ ÊÔÇÑ —ËҜÔkÙÇ ÕÌÝÔÕÙÝÍÂÒÏÝ ÅÝÏ kÉ͜ÒÇ áÏÝÏ ÌkÑ ÊÔÇÑ
rÝáÒÍÂÒ €œÎ ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ ÔÝ~ÍÂÎÝËÙ ÌÇÚÇ͜Ò ÕËÍÂÑ ÙÝ
ÅÂÒÅÂÏ ÒÊÄÂáÔÞ͜ÒŜ ÌÐÍÂÌ ÓÂÍÝÒÍÂÒ ³ÊÏ ÊӜ ÃÇÒÌÂËÙÂÏ ÆÂ

´ª®µ´§¥Œ


àÅÂÍÝÑÌÂÍÎÂÌÂËÅÝÍÂÒÅÂÔkÉÁ×ÚÝלÜÒÔÂÒÂÔÕßÚÇÏÌÝÍ
kÉ×ÇÉΜÔÇ~ÏÇÃÂÚÌÂÒÝÑÙÝÌ
¹—ÏÌÊ ÎÊ~ ÃÕ ƗÏÞáÆÂÏ ÌÊԜÒ ÄÂÌÝÔ rÊÔÔÇ ®ÊÏÇÎ ÔÐÒ
ÎÝÚÝÎÌÐÒÃÂÏÌÊÔÇÒkÕÒÝÏÝÏÂÓÂÍÝÏÅÂÏÌÐÒÃÂÏÌÇÃÇÌ ®ÊÏ
á×ÚÝáÒÝÚÔÝÎÂ×ÝÒÅÂÔÊÌÍÇ˗ÅÇÒÆÇÎÊÎÂÏÏÝÓÂÌÍÂÑÌÂÍ
ÆÝÎ !·œÉÇÒÎÊÏÇrÊ~kÙÇÃk͜ÅÇx×ÂÌÍÝÌÔÂrÝ ̗Ԝ ²ÂÃÃÝ
ÅÂÆÇÍ ·—ÌÇÎ ÌÝÍÕÙÝ ÎÊ~ ÂÏÝ ÓÐ~ÅÝ ̗ÏƜ ÃÊҜٜÌ pœÎ
ÎÊ~ÂÅÝÏÂÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ¢ÏÝ~ ÌÊÍkÇÏ ÓÂÅÝÏÝÑ ̗ÔkÙÇ͜ÒÏÇ~
ÃÂÒÓÝÏÂÆÂÃÊҜٜÌ
Ç©äà×Ù׋©çکߍ©ÛxáÔÜÔæÚ©ß
´ÊÉƜÏ ÎÊÏÇÎ áÏÅ ÌÊÍÇÒŜ ÔÝÒÝÚ ٗÏÌÊ ÃÕ ƗÏÞáÏÝ
áÒÂÔÝѦÊÎÂÓÎÊÏÇÔÂÚÍÂÑ´ÇÓÓÂÍÕÏÊ̜ڜ€œÒÇϜ¬ÒÊÓÌÊÓx
¥œÍœÔÊá´ÊÔÕÓx¦ÂÍÎÂÔÊá—Í̜͜ÒÇϜÌÊÔÔÇ͜Ò ®ÐÏÆÂÎÊ
ÏÇÎÃÇ͜ÏÃÇÒ­kÌÌÇϜ®ÂÒÌÏÝkÉÇ~ ÃÇ͜Ï ÂÍÝÑ ÌÊÍ ٗÏÌÊ
×ÇÉΜÔÇÎƜÕÍÎÊ~ÂáÒƜÎÊԜÂÍ ´Õ×ÊÌÏÝÊӜ ÎÊÏ¿ÖÇÓ
ڜ€œÒÇϜ rÊÜÒÆÇÎ ¬ÊÍŜÏƜ ´ÒÐÂÓ ڜ€œÒÇÏƜ ¬ÂÒÑÍÂÒÆÂ
ÌÂÍÆÝÒÅÂÏrÊ͜ÏÇÎÏÇ€œÎÎÊÏÇÎáÉÎÂԗÒŜÌ͜ÒÇÏÃÊÅҜÌԜ
ÌkÏϜÏáÓÂÍÅÂÏÏÂÒÝÏÂÍÝÑÌÊÍ
´ÊÎÇÒÙÇ ªÓ̜ÏƜÒ ÎÊ~ ÌkÑ áÄÝÉÍÝÌÍÂÒ ßÚ͜ÆÇ ²ÂÃÃÝ
Â~ÂßÚ͜ÒÇϜÌÂÒÂÑÔk͜Ò ³ÊÏkÉÇ~ƜÂÏÏÂÏÓÂÌÍÂÏٗÏÌÊ
ÕÍÃÇÉÏÇ~ÓkÉ͜ÒŜÃÊÌÏÝÌÌÂÒÚÝÌÊÍÆÇ
iÉÇÎÏÇÃÇÒÇÏÙÇÔÂÑÌÝÒáÌÍÂÅÂÏÄÂÌÝÔÔÂÎÊÏÇÎÃÇ͜ÏÃÇÒ
ÌÇÎƜàÌÊÆÇÃÂÒÝÓÝÆÂÎÊÏÇÌÂÍÆÝÒÝÑÌÊÔÔÇ£ÕÂÍÂÒÅÂÅÂÇÑ
ÃÕÍÝÑÓÂÏÂÍÎÂÓÝÏ  ²ÂÃÃÝÊӜÎÊÏÇÎáÏÆÂÃÕÍÆÝ€œÎ ¢ÍÍÂ
€ÝÏÝ~ לÜÒÇ ÎÊÏÇÎ ÂÒÌÝÍÝ ÔÕÍÝÓÝÏÙ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÇÍÓÇÏ €œÎ
ÃÂÒ ×ÂÍÝÌÍÂÒÅ ÊÚÇÔÇÍÓÇÏ —ÙÇÏ ̗Ù ÃÊÒÆÇ €œÎ ÎÊÏ ÂÒÝÓÍÂÏ
ÂÄÝÉÝÏÏÂÏ ÌÐÔÌÂÒÝÍÆÝÎ !²ÂÃÃÝ ÎÊÏÇ €œÒÃÇÒ áÄÝÉ ßÚ͜Ò
ƜÏËÐÍÝÑÂÍÝÒ€œÎÌÐÔÌÂÒÝÑiÉÇÏÇ~¬kÌԜÅDZÂÔÚÂÍÝÅÝÏÂ
ÂÍÝÑÌÊԜÒ¢~ÂΜ~ÅÇƜÏΜ~ÅÇŜÆÂÏ¢ÎÊÏ
"±ÒÊÓÌÊÍ͜ÃÇ͜ÏŒÌkÍ€œÎ°ÏÊÓÊÖÐÒÍÂÒÅÂÊ͜ÓÇÏ ӜÍÂÎ
͜ ¿ÒÂÓÔݬ—ÒÊÏÔڜ€œÒÇÏƜÌÂÍÆÝ´ÒÐÖÊÎÏÝÊӜ®ÊÍÊÔ
ڜ€œÒÇÏƜÂÄÝÒÕÌÊÍÇÚÌÂÍÆÝÒÆÝÎ ¬ÝÚÌÂלÔÍÇÌÊÍÇÑrÊ
ԜÒŜÔÝÒÝÚ³ÊÏÇŒkÃkÍ€œÎ±ÕÆÊÓ­ÊÏÃÇ͜Ϭ͜kÆÊလÎ
ÃÂÒÍÝÌÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒӜÍÂÎÍÊ
²ÂÃÃÝÓÊÏÇ~ÒÕ×Ý~ÃÇ͜Ï®œÒלΜÔÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜Ï
"