• Название:

    22 Паулдан Тимутегя беренче хат


  • Размер: 0.28 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTRNT10E.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
º°´»º­«’©­¸­µ¿­½¨º
 ´ª®µ´§¥Œ

¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ¢Í̀݀œÎ—ÎÇÔÇÃÇÉ®œÓÊ×¥ÂËӜÏÇ~œÎÇ
ÒÇÃÕÇÏÙ®œÓÊ×¥ÂËӜҜÓkÍDZÂÕÍÆÂÏ ÊÎÂÏÆÂÅÝkÉÕÍÝÎ
´ÊÎÕÔÇŜ¢Ô¢ÍÍ€ÝĜ²ÂÃÃÝÃÝÉ®œÓÊ×¥ÂËӜƜÏΜÒל
ΜÔڜÖÌÂÔÞÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


ÎÚÒÏÜá©ÒéÚ×ÛÏáÚÏßáâßêÜÓÏÙ×à©áx
®ÂÌÇÆÕÏÊá —Í̜ÓÇϜ ÌÊÔÇÑ ÃÂÒÝÚÍÝË ÕÌ ÎÊÏ ÓÊÏϜÏ
¿ÖÇÓԜ ÌÂÍÕÝ~ÏÝ kÔÇÏŜÏ ÌkÌ ÓÊÏÇ~ לÉÇÒ Ɯ ÂÏÆÂ ÃÕÍÕÝ~ÏÝ
ÔÇÍÊÎ ¢ÏÆ ÌÂËÃÇҜk͜Ò ÙÊÔ ԜÅÜÍÊÎÂÔÌ —ËҜԜ͜Ò œ ÓÊÏ
ÂÍÂÒÏÝ ÔÕÌÔÂÔÝÒÅ ÔÊÇÚ ¢ÍÂÒÅ ÒÊÄÂáÔÞ͜ÒŜ €œÎ ÐÙÓÝÉÌÝ
ÒÝËÓÝÉڜrœÒœÍœÒŜÊÅÜÔÊÃÂÒÊÔΜÓ̜ÌÕÚ ¹—ÏÌÊ ÃÐÍÂÒ Ü
לÓ͜Ò ÅÇϜ ÔÕÆÝÒ €œÎ ¢ÍÍ€Ý ÏÊáÔÇÏÇ~ ÂÍÅ ÌÊÔkÇϜ áÒƜÎ
ÊÔÎÊœ¢ÍÍ€ÝÏÊáÔÇÊÎÂÏÂÒÌÝÍÝßÚÊԜ £ÕœÎÇÒÏÇ~ÎÂÌ
ÓÂÔÝÊӜxÓÂÖ˗ҜÌԜÏ€œÎÓÂÖėrÆÂÏÏÂÏÒÊáÓÝÉÊÎÂÏÏÂÏ
ÌÊÍŜÏΜלÃÜÔ  ¬ÂËÃÇҜk͜ÒÃÐÍÂÒÆÂÏÙÊÔ͜ÚÇÑÏÊӗË
͜k͜ÒÇÏ€œÎϜÒӜÒÂÓÍÂÕÍÂÒÝÏÂ~ÍÂÎÂÅÂÏלÍƜÌÂÏÕÏÕÌÝ
ÔÕÙÝÍÂÒÝ ÃÕÍÂÓÝ ÌÊÍÇÑ ÃÕÚ ÓkÉ͜Ò ӗË͜kŜ ÃÐÒÝÍÆÝÍÂÒ !Œ
ÃÇÉÃÇ͜ÃÇɜŜÒÌÂÏÕÏƗÒÇÓÌÕÍÍÂÏÝÍÓÂÕÍá×ÚÝ "ºÕÏÝÆÂ
ÃÇ͜ÃÇÉ ÌÂÏÕÏ ԜÌÜÄÂ ÌÇÚÇ͜Ò —ÙÇÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÌÂÏÕÏÓÝÉÍÂÒ
€œÎÃÕËÓÝÏÎÂÕÙÝÍÂÒÊÎÂÏÓÝÉÍÂÒ€œÎŗÏ€ÍÝÍÂÒ¢ÍÍ€ÝÏÝ
Æ ÊÉÅÇ ϜÒӜ͜ÒÏÇ Ɯ Ê×ÔÊÒÂÎ ÊÔΜkÙÇ͜Ò ÂÔÂÓÝÏ áÌÊ ÂÏÂ
ÓÝÏ kÔÇÒkÙÇ͜Ò €œÎ ÌÇÚÇ kÔÇÒkÙÇ͜Ò —ÙÇÏ ֜×ÇÚ͜Ò ÊÒ͜Ò
ÃÇ͜Ï rÇÏÓÊ ΗϜӜÜÔ̜ ÌÇÒkÙÇ ÊÒ͜Ò ÌÇÚÇ ÕÒÍÂÕÙÝÍÂÒ
áÍÅÂÏÙÝÍÂÒ áÍÅÂÏ Ú€ÊÔ͜Ò €œÎ ÂÇÌ ԜÅÜÍÊÎÂÔÌ ÌÂÒÚÝ ÌÊÍ
ŜÏÃÂÚÌÂÃÂÒÍÝÌϜÒӜ͜Ò—ÙÇÏÙÝÅÂÒÝÍÅÂÏ ®Ê~ÂÝÚÂÏÝÑ
ÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏ ΗÃÂҜÌ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÆÂÏÝ ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ Á×ÚÝ ל
ÜÒƜÚÕÍÂË—ËҜÔÇ͜


¯ÚÚύêÜꋾÏâÚÒÏÛ©ßä©Û©áÔ
®Ê~Â̗ÙÃÊÒŜϲÂÃÃÝÃÝÉ®œÓÊ×¥ÂËӜŜҜ×ΜÔµÍÎÊ
ÏÇ ÝÚÂÏÝÙÍÝ ÓÂÏÂÑ iÉÇÏÇ~ ×ÇÉΜÔÇϜ ÃÊÍÅÇ͜ÆÇ ßÍÇÌ ̗
ÖÇÒӗË͜kÙÇßɜÒÍÇÌ͜kÙÇ€œÎÆÐÒÖÂÃÕÍÓÂÎÆ¢ÍÍ€ÝÎÊ~Â


´ª®µ´§¥Œ


ڜÖÌÂÔÞ ÌkÒӜÔÔÇ ¹—ÏÌÊ ®œÓÊ×̜ ÊÎÂÏ ÊÔΜŜÏŜ ÏÊ ßÚ͜
ŜÏÇÎÏÇ ÃÇÍÎÊ ÊÆÇÎ ²ÂÃÃÝÃÝÉÏÝ~ ΜÒלΜÔÇ ÊӜ ÎÊ~Â
ÂÒÔÝÅÝ ÃÇ͜Ï ®œÓÊ× ¥ÂËӜŜ ÊÎÂÏ ÊÔk €œÎ ¢ÏÝ~ ΜלÃÜÔÇ
ÃÇ͜ÏÃÇÒŜÃÊÒÇÍÆÇ
®œÓÊ× ¥ÂËӜ ƗÏÞáÅ ŗÏ€ÍÝÍÂÒÏÝ ÌÐÔÌÂÒÕ —ÙÇÏ ÌÊÍÆÇ
ÆÊŜÏ ÓkÉ ×ÂÌ €œÎ ÔÕÍÝÓÝÏÙ ÌÂÃÕÍ ÊÔkŜ ÍÂÇÌÍÝ ¥—Ï€ÍÝÍÂÒ
ÂÒÂÓÝÏÆÂÊ~ÏÂÙÂÒÝxÎÊÏ ­œÌÊÏ®œÓÊ×̜ÊÎÂÏÊÔÇÑΜ~
ÅÇÍÇÌ ÔÐÒÎÝÚÌ ÊÒÇڜÓÇ͜ÒŜ ÎÊÏÇ kÒϜÌ ÊÔk —ÙÇÏ ®œÓÊ×
¥ÂËӜÃÂÒÓÂÃÝÒÍÝÌÏÝÎÊÏƜxŗÏ€ÍÝÍÂÒÏÝ~Ê~ÏÂÙÂÒÝÏÆÂ
ÌkÒӜÔÓÇÏÆÊÑ¢ÍÍ€ÝÎÊ~ÂҜ×ÊÎڜÖÌÂÔÞÃÇÍÆÇÒÆÇ  ®œ~
ÅÇÍÇÌ ±ÂÔÚÂÅ kÍÇÎÓÇÉ ÌkÉŜ ÌkÒÇÏΜÓ ÃÇÒƜÏÃÇÒ ¢ÍÍ€ÝÅÂ
Μ~ÅÇΜ~ÅÇŜחÒΜÔ€œÎÆÂÏ¢ÎÊÏ
!´ÊÎÕÔÇ ÕÍÝÎ ÓÊÏÇ~ ×ÂÌÔ ßÍÇÌ ӗË͜ÏŜÏ ќËÅÂÎÜÒÍÇÌ
ÓkÉ͜ÒÇÃÕÇÏÙÂÃÕœÎÇÒÏÇÓÊ~ÂÝÚÂÏÝÑÔÂÑÚÝÒÂÎÓÊÏÂÍÂÒÅÂ
ÔÂáÏÝÑá×ÚÝÓÕÅÝÚÙÝÌÇÃÇÌ̗ҜÚ"ªÎÂÏ€œÎÓÂÖėrÆÂ
ÏÝ~ÏÝÓÂÌͬÂËÃÇҜk͜ÒÊӜÂÏÝÌÊÒÇÌÂÅÝÑÊÎÂÏÏÂÒÝÏ
€œÍÂ̜Ô̜ÆÕÙÂÒÊÔÔÇ͜Ò pkÎÇϜËÃÇ͜ϪÓ̜ÏƜÒÂÍÂÒÂÒÂ
ÓÝÏÆÂÊÆÇÎÊÏÂÍÂÒÏÝ̗ÖÇÒÓkÉ͜ÒӗË͜ΜÓ̜—ËҜÏÓÇÏϜÒ
ÆÊÑÚÂËÔÂÏÌÕÍÝÏÂÔÂÑÚÝÒÆÝÎ
²êØÐÏÓ©áÙêÚâ

ºÕÍÂË ÊÔÇÑ Ê~ ßÍÇÌ ÚÕÏÝ kÔÇϜÎ ÔÕÍÝÓÝÏÙ ÆÊÏÆÂÒ
ÍÝÌ €œÎ ÓÂÖÍÝÌ ÃÇ͜Ï ÅÂÕÅÂÓÝÉ Ĝ ÔÝÏÝÙ ÅÐÎÇÒ ÌÊÙÇÒÊÌ
ÆÊÑÃÂÒÌÇÚÇ͜ÒÑÂÔÚÂÍÂÒ€œÎƜk͜ÔÃÂÚÍÝÌÍÂÒÝ—ÙÇÏ
ÓÐÒÂÅÝÉÆÐÅÂÌÝÍÝÅÝÉáÍÄÂÒÝÅÝÉڗÌÇÒÊÔÇÅÇÉ £Õx¬ÐÔÌÂ
ÒÕÙÝÃÝÉ¢ÍÍ€ÝÂÍÆÝÏÆÂá×ÚÝ€œÎΜÅÜÌÕÍÞ µÍÃÂÒÍÝÌÌÇ
ÚÇ͜ÒÏÇ~ÌÐÔÝÍÕÝÏ€œÎ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇÔÂÏÕÅÂÊÒÇÚk͜ÒÇÏÔÇÍÊ
¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÒ €œÎ ¢ÍÍ€Ý ÃÇ͜Ï ÌÇÚÇ͜Ò ÂÒÂÓÝÏÆÂ
ÂÒÂÆÂÚÙÝÃÇÒµÍxÃÂÒÌÇÚÇ͜ÒÌÐÔÝÍÓÝÏ—ÙÇÏiÉÔÐÒÎÝÚÝÏ
ÃÊÒŜϬÇÚÇ®œÓÊ×¥ÂËӜÎÐ~ÂkÉÄÂÌÝÔÝÏÆÂÚ€ÊÔÍÇÌÃÊÒÇÍ
ÆÇ ®œÓÊ×¥ÂËӜÔÕÒÝÏÆÂÅÝÃÕלÜÒÏÇÔÂÒÂÔÕ—ÙÇÏÎÊÏĜ
ÅÂÉÞÙÇ€œÎҜÓkÍÊÔÇÑá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÅÂÊÎÂÏ€œÎ×ÂÌÝËÌÂÔÞ
—ËҜÔkÙÇÊÔÇÑÌÕÇÍÆÝήÊÏƗÒÇÓÇÏӗËÍÊÎáÍÅÂÏÍÂÎÝËÎ
!ªÏÆÇÚÕÏÝÔÇÍÊÎÊÒÂÔÍÂÒ€œÒrÊÒƜÒÕ×ÊáÌÔÂÏÓÂÖÃÕ
ÍÝÑ áÒÓÝÎÝËÙÂ Ĝ ÜלÓ͜ÚÎÊٜ ÌÕÍÍÂÒÝÏ ÌkԜÒÇÑ ÆÐÅÂ
ÌÝÍÓÝÏÏÂÒ
"ºÕÍÂË ÕÌ ×ÂÔÝÏÌÝÉÍÂÒ Æ ٜÙ͜ÒÇÏ kÒk ÂÍÔÝÏ áÌÊ ßÏrÇ
͜ÒáÊӜÌÝËÎΜÔÍÇÌÊÇÎϜÒÃÇ͜ÏÔkÅÇÍÜÍÌ&Ecir