• Название:

    22 Паулдан Тимутегя беренче хат

  • Размер: 0.28 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Название: Microsoft Word - TTRNT10E.DOC

·¨»³¬¨µ
º°´»º­«’©­¸­µ¿­½¨º
 ´ª®µ´§¥Œ

¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ¢Í̀݀œÎ—ÎÇÔÇÃÇÉ®œÓÊ×¥ÂËӜÏÇ~œÎÇ
ÒÇÃÕÇÏÙ®œÓÊ×¥ÂËӜҜÓkÍDZÂÕÍÆÂÏ ÊÎÂÏÆÂÅÝkÉÕÍÝÎ
´ÊÎÕÔÇŜ¢Ô¢ÍÍ€ÝĜ²ÂÃÃÝÃÝÉ®œÓÊ×¥ÂËӜƜÏΜÒל
ΜÔڜÖÌÂÔÞÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


ÎÚÒÏÜá©ÒéÚ×ÛÏáÚÏßáâßêÜÓÏÙ×à©áx
®ÂÌÇÆÕÏÊá —Í̜ÓÇϜ ÌÊÔÇÑ ÃÂÒÝÚÍÝË ÕÌ ÎÊÏ ÓÊÏϜÏ
¿ÖÇÓԜ ÌÂÍÕÝ~ÏÝ kÔÇÏŜÏ ÌkÌ ÓÊÏÇ~ לÉÇÒ Ɯ ÂÏÆÂ ÃÕÍÕÝ~ÏÝ
ÔÇÍÊÎ ¢ÏÆ ÌÂËÃÇҜk͜Ò ÙÊÔ ԜÅÜÍÊÎÂÔÌ —ËҜԜ͜Ò œ ÓÊÏ
ÂÍÂÒÏÝ ÔÕÌÔÂÔÝÒÅ ÔÊÇÚ ¢ÍÂÒÅ ÒÊÄÂáÔÞ͜ÒŜ €œÎ ÐÙÓÝÉÌÝ
ÒÝËÓÝÉڜrœÒœÍœÒŜÊÅÜÔÊÃÂÒÊÔΜÓ̜ÌÕÚ ¹—ÏÌÊ ÃÐÍÂÒ Ü
לÓ͜Ò ÅÇϜ ÔÕÆÝÒ €œÎ ¢ÍÍ€Ý ÏÊáÔÇÏÇ~ ÂÍÅ ÌÊÔkÇϜ áÒƜÎ
ÊÔÎÊœ¢ÍÍ€ÝÏÊáÔÇÊÎÂÏÂÒÌÝÍÝßÚÊԜ £ÕœÎÇÒÏÇ~ÎÂÌ
ÓÂÔÝÊӜxÓÂÖ˗ҜÌԜÏ€œÎÓÂÖėrÆÂÏÏÂÏÒÊáÓÝÉÊÎÂÏÏÂÏ
ÌÊÍŜÏΜלÃÜÔ  ¬ÂËÃÇҜk͜ÒÃÐÍÂÒÆÂÏÙÊÔ͜ÚÇÑÏÊӗË
͜k͜ÒÇÏ€œÎϜÒӜÒÂÓÍÂÕÍÂÒÝÏÂ~ÍÂÎÂÅÂÏלÍƜÌÂÏÕÏÕÌÝ
ÔÕÙÝÍÂÒÝ ÃÕÍÂÓÝ ÌÊÍÇÑ ÃÕÚ ÓkÉ͜Ò ӗË͜kŜ ÃÐÒÝÍÆÝÍÂÒ !Œ
ÃÇÉÃÇ͜ÃÇɜŜÒÌÂÏÕÏƗÒÇÓÌÕÍÍÂÏÝÍÓÂÕÍá×ÚÝ "ºÕÏÝÆÂ
ÃÇ͜ÃÇÉ ÌÂÏÕÏ ԜÌÜÄÂ ÌÇÚÇ͜Ò —ÙÇÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÌÂÏÕÏÓÝÉÍÂÒ
€œÎÃÕËÓÝÏÎÂÕÙÝÍÂÒÊÎÂÏÓÝÉÍÂÒ€œÎŗÏ€ÍÝÍÂÒ¢ÍÍ€ÝÏÝ
Æ ÊÉÅÇ ϜÒӜ͜ÒÏÇ Ɯ Ê×ÔÊÒÂÎ ÊÔΜkÙÇ͜Ò ÂÔÂÓÝÏ áÌÊ ÂÏÂ
ÓÝÏ kÔÇÒkÙÇ͜Ò €œÎ ÌÇÚÇ kÔÇÒkÙÇ͜Ò —ÙÇÏ ֜×ÇÚ͜Ò ÊÒ͜Ò
ÃÇ͜Ï rÇÏÓÊ ΗϜӜÜÔ̜ ÌÇÒkÙÇ ÊÒ͜Ò ÌÇÚÇ ÕÒÍÂÕÙÝÍÂÒ
áÍÅÂÏÙÝÍÂÒ áÍÅÂÏ Ú€ÊÔ͜Ò €œÎ ÂÇÌ ԜÅÜÍÊÎÂÔÌ ÌÂÒÚÝ ÌÊÍ
ŜÏÃÂÚÌÂÃÂÒÍÝÌϜÒӜ͜Ò—ÙÇÏÙÝÅÂÒÝÍÅÂÏ ®Ê~ÂÝÚÂÏÝÑ
ÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏ ΗÃÂҜÌ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÆÂÏÝ ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ Á×ÚÝ ל
ÜÒƜÚÕÍÂË—ËҜÔÇ͜


¯ÚÚύêÜꋾÏâÚÒÏÛ©ßä©Û©áÔ
®Ê~Â̗ÙÃÊÒŜϲÂÃÃÝÃÝÉ®œÓÊ×¥ÂËӜŜҜ×ΜÔµÍÎÊ
ÏÇ ÝÚÂÏÝÙÍÝ ÓÂÏÂÑ iÉÇÏÇ~ ×ÇÉΜÔÇϜ ÃÊÍÅÇ͜ÆÇ ßÍÇÌ ̗
ÖÇÒӗË͜kÙÇßɜÒÍÇÌ͜kÙÇ€œÎÆÐÒÖÂÃÕÍÓÂÎÆ¢ÍÍ€ÝÎÊ~Â


´ª®µ´§¥Œ


ڜÖÌÂÔÞ ÌkÒӜÔÔÇ ¹—ÏÌÊ ®œÓÊ×̜ ÊÎÂÏ ÊÔΜŜÏŜ ÏÊ ßÚ͜
ŜÏÇÎÏÇ ÃÇÍÎÊ ÊÆÇÎ ²ÂÃÃÝÃÝÉÏÝ~ ΜÒלΜÔÇ ÊӜ ÎÊ~Â
ÂÒÔÝÅÝ ÃÇ͜Ï ®œÓÊ× ¥ÂËӜŜ ÊÎÂÏ ÊÔk €œÎ ¢ÏÝ~ ΜלÃÜÔÇ
ÃÇ͜ÏÃÇÒŜÃÊÒÇÍÆÇ
®œÓÊ× ¥ÂËӜ ƗÏÞáÅ ŗÏ€ÍÝÍÂÒÏÝ ÌÐÔÌÂÒÕ —ÙÇÏ ÌÊÍÆÇ
ÆÊŜÏ ÓkÉ ×ÂÌ €œÎ ÔÕÍÝÓÝÏÙ ÌÂÃÕÍ ÊÔkŜ ÍÂÇÌÍÝ ¥—Ï€ÍÝÍÂÒ
ÂÒÂÓÝÏÆÂÊ~ÏÂÙÂÒÝxÎÊÏ ­œÌÊÏ®œÓÊ×̜ÊÎÂÏÊÔÇÑΜ~
ÅÇÍÇÌ ÔÐÒÎÝÚÌ ÊÒÇڜÓÇ͜ÒŜ ÎÊÏÇ kÒϜÌ ÊÔk —ÙÇÏ ®œÓÊ×
¥ÂËӜÃÂÒÓÂÃÝÒÍÝÌÏÝÎÊÏƜxŗÏ€ÍÝÍÂÒÏÝ~Ê~ÏÂÙÂÒÝÏÆÂ
ÌkÒӜÔÓÇÏÆÊÑ¢ÍÍ€ÝÎÊ~ÂҜ×ÊÎڜÖÌÂÔÞÃÇÍÆÇÒÆÇ  ®œ~
ÅÇÍÇÌ ±ÂÔÚÂÅ kÍÇÎÓÇÉ ÌkÉŜ ÌkÒÇÏΜÓ ÃÇÒƜÏÃÇÒ ¢ÍÍ€ÝÅÂ
Μ~ÅÇΜ~ÅÇŜחÒΜÔ€œÎÆÂÏ¢ÎÊÏ
!´ÊÎÕÔÇ ÕÍÝÎ ÓÊÏÇ~ ×ÂÌÔ ßÍÇÌ ӗË͜ÏŜÏ ќËÅÂÎÜÒÍÇÌ
ÓkÉ͜ÒÇÃÕÇÏÙÂÃÕœÎÇÒÏÇÓÊ~ÂÝÚÂÏÝÑÔÂÑÚÝÒÂÎÓÊÏÂÍÂÒÅÂ
ÔÂáÏÝÑá×ÚÝÓÕÅÝÚÙÝÌÇÃÇÌ̗ҜÚ"ªÎÂÏ€œÎÓÂÖėrÆÂ
ÏÝ~ÏÝÓÂÌͬÂËÃÇҜk͜ÒÊӜÂÏÝÌÊÒÇÌÂÅÝÑÊÎÂÏÏÂÒÝÏ
€œÍÂ̜Ô̜ÆÕÙÂÒÊÔÔÇ͜Ò pkÎÇϜËÃÇ͜ϪÓ̜ÏƜÒÂÍÂÒÂÒÂ
ÓÝÏÆÂÊÆÇÎÊÏÂÍÂÒÏÝ̗ÖÇÒÓkÉ͜ÒӗË͜ΜÓ̜—ËҜÏÓÇÏϜÒ
ÆÊÑÚÂËÔÂÏÌÕÍÝÏÂÔÂÑÚÝÒÆÝÎ
²êØÐÏÓ©áÙêÚâ

ºÕÍÂË ÊÔÇÑ Ê~ ßÍÇÌ ÚÕÏÝ kÔÇϜÎ ÔÕÍÝÓÝÏÙ ÆÊÏÆÂÒ
ÍÝÌ €œÎ ÓÂÖÍÝÌ ÃÇ͜Ï ÅÂÕÅÂÓÝÉ Ĝ ÔÝÏÝÙ ÅÐÎÇÒ ÌÊÙÇÒÊÌ
ÆÊÑÃÂÒÌÇÚÇ͜ÒÑÂÔÚÂÍÂÒ€œÎƜk͜ÔÃÂÚÍÝÌÍÂÒÝ—ÙÇÏ
ÓÐÒÂÅÝÉÆÐÅÂÌÝÍÝÅÝÉáÍÄÂÒÝÅÝÉڗÌÇÒÊÔÇÅÇÉ £Õx¬ÐÔÌÂ
ÒÕÙÝÃÝÉ¢ÍÍ€ÝÂÍÆÝÏÆÂá×ÚÝ€œÎΜÅÜÌÕÍÞ µÍÃÂÒÍÝÌÌÇ
ÚÇ͜ÒÏÇ~ÌÐÔÝÍÕÝÏ€œÎ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇÔÂÏÕÅÂÊÒÇÚk͜ÒÇÏÔÇÍÊ
¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÒ €œÎ ¢ÍÍ€Ý ÃÇ͜Ï ÌÇÚÇ͜Ò ÂÒÂÓÝÏÆÂ
ÂÒÂÆÂÚÙÝÃÇÒµÍxÃÂÒÌÇÚÇ͜ÒÌÐÔÝÍÓÝÏ—ÙÇÏiÉÔÐÒÎÝÚÝÏ
ÃÊÒŜϬÇÚÇ®œÓÊ×¥ÂËӜÎÐ~ÂkÉÄÂÌÝÔÝÏÆÂÚ€ÊÔÍÇÌÃÊÒÇÍ
ÆÇ ®œÓÊ×¥ÂËӜÔÕÒÝÏÆÂÅÝÃÕלÜÒÏÇÔÂÒÂÔÕ—ÙÇÏÎÊÏĜ
ÅÂÉÞÙÇ€œÎҜÓkÍÊÔÇÑá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÅÂÊÎÂÏ€œÎ×ÂÌÝËÌÂÔÞ
—ËҜÔkÙÇÊÔÇÑÌÕÇÍÆÝήÊÏƗÒÇÓÇÏӗËÍÊÎáÍÅÂÏÍÂÎÝËÎ
!ªÏÆÇÚÕÏÝÔÇÍÊÎÊÒÂÔÍÂÒ€œÒrÊÒƜÒÕ×ÊáÌÔÂÏÓÂÖÃÕ
ÍÝÑ áÒÓÝÎÝËÙÂ Ĝ ÜלÓ͜ÚÎÊٜ ÌÕÍÍÂÒÝÏ ÌkԜÒÇÑ ÆÐÅÂ
ÌÝÍÓÝÏÏÂÒ
"ºÕÍÂË ÕÌ ×ÂÔÝÏÌÝÉÍÂÒ Æ ٜÙ͜ÒÇÏ kÒk ÂÍÔÝÏ áÌÊ ßÏrÇ
͜ÒáÊӜÌÝËÎΜÔÍÇÌÊÇÎϜÒÃÇ͜ÏÔkÅÇÍÜÍÌÊÔÝËÏÂÌÌÊÇÎƜ
ÐáÍÙÂÏÍÝÌ€œÎœ×ÍÂÌÍÝÍÝÌÃÇ͜Ï kÉ͜ÒÇÏ¢ÍÍ€ÝÅÂÔÂÃÝÏÕ
ÙÝ×ÂÔÝÏÌÝÉÍÂÒÅÂ×ÂÓÃÕÍÅÂÏÊÅÇÍÇÌÍÇßÚ͜ÒÃÇ͜ÏÃÊɜÓÇÏϜÒ
·ÂÔÝÏÌÝÉÌkÏƜÎÍÇÌÃÇ͜ÏÔÂÄÝÚÔÝÏÓÝÉÅÝÏ—ËҜÏÓÇÏ
·ÂÔÝÏÌÝÉÅÂÊӜÊÒÂÔÏÝ—ËҜÔÇÒŜÂÏÝ~—ÓÔÇÏϜÏÃÂÚÃÕ
ÍÝÒÅÂҗ×ӜÔÊÔÎÊÎÕÍÔÂÄÝÚÔÝÏÓÝÉÃÕÍÓÝÏ ¹—ÏÌÊÃÂÚÔÂ
´ª®µ´§¥Œ


¢ÆœÎ ÂÏÏÂÏ ÓÐ~ ·ÂÕÄ áÒÂÔÝÍÅÂÏ €œÎ ¢ÆœÎ ÂÍÆÂÏÎÂÅÂÏ
ÜÍÌÊ×ÂÔÝÏÌÝÉÂÍÆÂÏÝÑŗÏ€ÌÂԗÚ̜ÏŒÎÎÂœ×ÍÂÌÝË
ÓÂÖÍÝÌ ÃÇ͜Ï ÊÎÂÏ ΜלÃÜÔ €œÎ œkÍÊáÍÇÌԜ ÔÐÒÓ ÕÍ ÂÏÂ
ÃÕÍÕÄÂÉÊÖÂÓÝÏkԜÑ
ÌÐÔÝÍÂÙÂÌ
°ÔßÓ©ÛÚÔÙá©ÒÔ×á©ÙæÔÚ©ß

ŒÅœÒ ÌÇÎ Ɯ ÃÕÍÓ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏÇ~ rÊԜÌ
ÙÇÓÇÃÕÍÝÒÅÂÐÎÔÝÍÓÂÕÍÃÊÌÏÝÌÊÅÇÍÇÌÍÇßÚÔÇÍÊÆÊŜÏ
ÓkÉ͜Ò ×ÂÌ µÍ rÊԜÌÙÇ ÊӜ ÃÇÒ ÅÂÇÑÓÇÉ ÃÇÒ ÅÇϜ ×ÂÔÝÏ
ÏÝ~ ÊÒÇ ÔÐÔÏÂÌÍÝ ԗÑÍÇ œÆœÑÍÇ ÌÕÏÂÌÙÝÍ —ËҜÔÇÒŜ Ӝ
͜ÔÍÇ ÃÕÍÝÒÅÂ ßÙÌÇÙÇ ÓÕÅÝÚ ÙÕÌÎÂÒÝ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ËÐÎÚÂÌ
Ìk~ÇÍÍÇ ÔÂÔÕÍÝÌ ӗàÙÇ ÃÂËÍÝÌ rÝáÒÅÂ áÒÂÔÎÂÕÙÝ ÃÕÍÝÒÅÂ
kÉ ÅÂÊ͜ÓÇ ÃÇ͜Ï ÐÓÔÂ ÊÆÂҜ ÊÔkÙÇ ÃÂÍÂÍÂÒÝÏ ×ÔÇÏ חÒΜÔ
ÃÇ͜ÏÌkÏƜÎÊÔÇÑԜÒÃÊá͜kÙÇÃÕÍÝÒÅÂÔÊÇÚ ŒÅœÒkÉËÐÒÔÝ
ÃÇ͜ÏÊÆÂҜÊԜÃÇÍΜӜÕÍ¢ÍÍ€ÝÃÇÒƜÎÍÇÅÇÔÕÒÝÏÆÂÏÊ
ÙÇÌÌÂËÅÝÒÔÂÂÍÝÒÓÐ~" ´œÌœÃÃÇÒ͜ÏÇÑÊÃÍÊÓԗÚ̜ÏחÌÇÎ
ŜԗÚΜÓ—ÙÇÏœÍÇÅÇϜÊÎÂÏÌÊÔÇÒŜÏÃÕÍÝÒÅÂÔÊÇÚÔkÅÇÍ
ºÇÍԜŜ€œÎÊÃÍÊÓÔÐÉÂÅÝÏÂԗÚΜÓ—ÙÇÏÙÊÔ ÌÇÚÇ͜Ò ÂÒÂ
ÓÝÏÆÂÆÂÕÍÂÃÒÕËÍÝÃÕÍÝÒÅÂÔÊÇÚ


°ÔßÓ©ÛÚÔÙîßÓ©ÛæÔÚ©ßÔ
ºÕÍÂËÕÌÃÇÒƜÎÍÇÌáÒƜÎÙÇ͜ÒÇƜÊÌÇ˗ÉÍÇßٜÒŜáÒÂ
ÔÕÙÝ×ÕÒÍÝÌÍÝÔÂÃÝÚÌÂÐÎÔÝÍÕÙÂÏÃÕÍÎÂÓÌ "ÊÎÂÏÝÃÝÉÏÝ~
ÓÇÒÇÏÓÂÖėrÆÂÏÃÇ͜ÏÓÂÌÍÂÕÙÝÊ×ÔÊÒÂÎÅÂÍÂÇÌÃÕÍÝÒÅÂÔÊ
ÇÚ ºÕÍÂËÊÔÇÑÂÍÂÒÏÝÆÂÃÂÚÔÂÓÝÏÂÑÌÂÒÂÓÝÏÏÂҜŜÒ
ÌÊÎÙÇÍÇÌÓÇÉ ÃÕÍÓÂÍÂÒ ÂÍÂÒ áÒƜÎÙÇ͜Ò ÃÕÍÝÑ ×ÇÉΜÔ ÊÔÓÇÏ
ϜÒ ºÕÍÂË ÕÌ ×ÂÔÝÏÌÝÉÍÂÒ

 ÆÂ ÅÂËÜÔÙÇ ÃÕÍÎÝËÙÂ ÂÇÌ
€œÒϜÒӜƜÔÕÅÒÝÍÝÌÍÝÊ×ÔÊÒÂÎÅÂÍÂÇÌÃÕÍÝÒÅÂÔÊÇÚ
£ÇÒƜÎÍÇÌáÒƜÎÙÇÓÇÏÇ~ÃÇÒÅÇϜ×ÂÔÝÏÝÃÕÍÝÒÅÂÔÊÇÚ
ÕÍkÉÃÂÍÂÍÂÒÝÏԜÒÃÊáÍÊ€œÎÅÂÊ͜ßÚ͜ÒÇÃÇ͜Ïá×ÚÝÊÆÂ
Ҝ ÊԜ ÃÇÍkÙÇ ÃÕÍÝÒÅ ÔÊÇÚ iÉ ×ÇÉΜÔ͜ÒÇÏ á×ÚÝ kԜkÙÇ
͜Ò ÃÂÚÌ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ Ê×ÔÊÒÂÎ ÌÂÉÂÏÂÍÂÒ €œÎ
®œÓÊ× ¥ÂËӜŜ ÊÎÂÏÆ kԜ ÌÝàÍÝÌÌ ÊÒÇڜ͜Ò ®ÊÏ ÎÐÏÝ
ÔÊÉƜÏ ÓÊÏÇ~ áÏÅ ÌÊÍÇÒÇΜ —ÎÇÔ͜ÏÇÑ áÉÂÎ ŒÅœÒ ÎÊÏ
ÔÐÔÌÂÒÍÂÏÓÂÎ ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ~ ÔÇҜÅÇ €œÎ ÏÊÅÇÉÇ ÃÕÍÅÂÏ ÔÇÒÇ
¢ÍÍ€Ý ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏƜ ÆÊΜÌ ¢ÍÍ€Ý ËÐÒÔÝÏÆ ÓÊÏ ϜÒӜ
ßÚ͜ÒŜÌÊҜÌÍÇÅÇÏÃÇÍÇÒŜÔÊÇÚ ªÎÂÏÓÇÒÇÏÇ~×ÇÌÃÕÍÕÝ
ÜלÓÓÇÉ
!


 # ¯ÜÏ ÐâÚâ ÑÏÖ×ãÏàêÜ xá©Þ x £Õ ÓkÉ͜ÒÏÇ ÃÂÍ ÔÕÆÝÒÕÙÝ ÃÕ
ÍÝѝÆÊÑԜÂ~ÍÂÒÅÂΗÎÌÊÏ

 # ÄÏáêÜÙêÖÚÏß x £Õ ÓkÉÏÇ ÃÐÍÂË Æ Â~ÍÂÒÅ ΗÎÌÊÏ ×Â
ÔÝÏÌÝÉáÒƜÎÙÇ͜ҝáÊӜáÒƜÎÙÇ͜ÒÏÇ~×ÂÔÝÏÏÂÒݝ´ª®µ´§¥Œ


µÍԜÏƜќËÆÂÃÕÍÆÝ
ªÉÅDzÕ×ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ×ÂÌÆÊÑÌkÒӜÔÇÍÆÇ
¢ÏÝ֜ÒÇÚԜ͜ÒÌkÒÆÇ
µÍ×ÂÍÝÌÍÂÒÂÒÂÓÝÏÆÂĜÅÂÉÞ͜ÏÆÇ
¦—ÏÞáÆÂÊÎÂÏÃÇ͜ÏÌÂÃÕÍÊÔÇÍÆÇ
¦ÂÏÃÇ͜ÏÌkÌ̜ÂÚÔÝ
Á×ÛâáÔÒ©Ù׋©çÚ©ß

²Õ×ÊӜÂÙÝÌœËԜÓÐ~ÅÝ ÄÂÌÝÔÍÂÒÆ ÌÂËÃÇҜk͜Ò ÂÍ
ÆÂÌÙÝ ÒÕ×ÍÂÒÅ €œÎ rÇÏ —ËҜÔk͜ÒÇϜ ÌÐÍÂÌ ÓÂÍÝÑ
ÊÎÂÏÏÂÏ ÌÊÒÇ ÙÊÅÇÏÇÒ͜Ò ºÕÏÆÝË —ËҜÔk͜Ò ėr
ÆÂÏÏÂÒÝ ÔÐà Ӝ͜ÔÇÏ àÅÂÍÔÌÂÏ áÍÅÂÏ ӗË͜kÙÇ͜ÒÏÇ~ ÊÌÇ
˗ÉÍÇÍÇÅÇ ÂÚ ÌÊÍÇÒ £Õ áÍÅÂÏÙÝÍÂÒ ÏÊÌÂ×ÍÂÚÕÏÝ ÔÝáÍÂÒ
€œÎ¢ÍÍ€ÝÒÊÉÝÌÍÂÒÏÝÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒĜ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇÃÇÍk
ÙÇ͜Ò ڗÌÇÒ ÊÔÇÑ ÌÂÃÕÍ ÊÔÓÇÏϜÒ —ÙÇÏ ÃÕÍÆÝÒÓÂ ÆÂ ÌÂËÃÇÒ
ÒÊÉÝÌÍÂÒÏÝ ÂÚÂÎÂÓÌ ÌÕÚÂÍÂÒ ŒÎΠ¢ÍÍ€Ý ÃÕÍÆÝÒÅÂÏ
€œÒϜÒӜ á×ÚÝ €œÎ ڗÌÇÒ ÊÔÇÑ ÌÂÃÕÍ ÊÔÇÍӜ €ÊÙϜÒӜ ÌÊÒÇ
ÌÂÅÝÍÎÂÓÌÂÔÊÇÚ ٗÏÌÊÕÍ¢ÍÍ€ÝÓkÉÇ€œÎÆÐÅÂÃÇ͜ÏÊÉ
ÅÇÊÔÇ͜
ªÎÂÏ ÓkÉ͜ÒÇ €œÎ €œÒÄÂÌÝÔ kÉÇ~ ÊáÒŜÏ á×ÚÝ ԜÅÜÍÊÎÂÔ
ÃÇ͜Ï ÒÕ×Ê áÌÔÂÏ ÃÂÇÑ ÃÐÍÂÒÏÝ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÅ —ËҜÔӜ~
®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇ~ á×ÚÝ ×ÇÉΜÔÙÇÓÇ ÃÕÍÝÒÓÝ~ ªÎÂÏÓÝÉ €œÎ
àÌÃÂÒ ÒÊÄÂáÔÞ͜ÒÏÇ ÊӜ ÌÊÒÇ ÌÂÌ œ kÉÇ~ÏÇ ÆÊÏÆÂÒÍÝÌÌÂ
ÌkÏÇÌÔÇÒ !¹—ÏÌÊԜÏÌkÏÇÌΜÓÇÏÇ~ÖÂËÆÂÓÝÂÉœÊÏÆÇÆÊÏ
ÆÂÒÍÝÌ €œÒϜÒӜŜ ÖÂËÆÂÍÝ ٗÏÌÊ ÕÍ לÉÇÒÅÇ €œÎ ÌÊٜ͜Ì
ÔÐÒÎÝÚÏÝ ĜÅÜƜ ÊԜ "£Õ ÓkÉ͜Ò ×ÂÌ €œÎ ÔÕÍÝÓÝÏÙ ÌÂÃÕÍ
ÊÔkŜ ÍÂÇÌÍÝ £Õ ÔÐÒÎÝÚÌ ÊÒÇÚk —ÙÇÏ ÃÇÉ ÂÄÝÒ ×ÇÉΜÔ
ÃÂÚÌÂÒÂÃÝÉ €œÎ ÂÚÌÝÏÂÃÝÉ ٗÏÌÊ ÃÂÒÍÝÌ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ ÃÊÅ
ҜÌ Ԝ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜ÒÏÇ ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝ ÔÇÒÇ ¢ÍÍ€ÝÅ —ÎÇÔ ÃÂÅ
ÍÝËÃÝÉ
 £Õ œÎÇÒ͜ÒÏÇ ÃÂÚÌÂÍÂÒÅ ÔÂÑÚÝÒ €œÎ —ËҜÔ  ³ÊÏÇ~
áÚÞÍÇÅÇ~œ €ÊÙÌÇÎ ÔkÜÏÓÇÔÇÑ ÌÂÒÂÎÂÓÝÏ ͜ÌÊÏ ӗË͜ÎƜ
kÉkÉÇ~ÏÇ ÔÐÔÝÚÝ~ÆÂ ΜלÃÜÔԜ ÊÎÂÏÆÂ ÓÂÖÍÝÌÔÂ ÊÎÂÏ
ÊÔkÙÇ͜ÒŜ kÒϜÌ ÃÕÍ ®ÊÏ ÌÊÍŜÏŜ ÌÂƜÒ ªÉÅÇ áÉÎÂÏÝ
ÃÇÒƜÎÍÇÌ ÂÍÆÝÏÆ ÕÌÕ ĜÅÂÉÞ ӗË͜k €œÎ —ËҜÔk ÃÇ͜Ï ΜÚ
ÅÕÍÞ ÃÕÍ †Í̜ÏϜÒ ÓÊ~ ÌÕÍÍÂÒÝÏ ÌÕËÅÂÏÆ ќËÅÂÎÜÒ ÓkÉÇ
ÂÚÂÃÊÒÇÍŜÏÒÕ×ÊÃk͜ÌÏÇÊÅÜÔÊÃÂÒÓÝÉÌÂÍÆÝÒÎÂ
¢ÍÅ ÌÊÔÇÚÇ~ €œÒÌÇÎŜ ÂÙÝÌ ÌkÒÇÏÓÇÏ —ÙÇÏ ÚÕÍÂÒ ÃÇ͜Ï
ڗÅÝÍÞ͜ÏkÉÇ~ÏÇÚÕÍÂÒÅÂÃÂÅÝÚÍ iÉkÉÇ~ÏÇ€œÎ—ËҜÔ
̜ÏԜÅÜÍÊÎÂÔÝ~ÏÝÌkɜÔÇÑÔÐÒ€œÎÏÝÌÔÐÒÝÑÎÐÏÝÃÂÚÌÂ
ÒÕÝ~ÏÝƜÄÂÎÊÔ¹—ÏÌÊÚÕÍÂËßÚ͜Ӝ~kÉÇ~ÏÇƜÔÝ~ÍÂÕ
ÙÝÍÂÒÝ~ÏÝÆÂÌÐÔÌÂÒÝÒÓÝ~


´ª®µ´§¥Œ


ÁÝÚäÏáêÜÜÏߤÚÙ©ÜÜ©ßÙÝÚÚÏßáâßêÜÓÏÙ׋©ç
†Í̜Ï áÚÞԜÅÇ ÊÒÂÔÍÂÒÏÝ ÚÇÍԜ͜Μ ÜÍÌÊ ÂÔÂ~ÏÝ
kÅÇÔ͜ŜÏ ÌÇÃÇÌ kÅÇÔ͜ áÚÞ ÊÒÂÔÍÂÒÏÝ ÌÂÒƜÚ͜ÒÇ~ÏÇ
kÅÇÔ͜ŜÏÌÇÃÇÌ —Í̜Ï×ÂÔÝÏÏÂÒÏÝÂÏÂ~ÏÝkÅÇÔ͜ŜÏ
ÌÇÃÇÌáÚÞ×ÂÔÝÏÏÂÒÏÝÃÂÒÓÂÖÍÝÌÃÇ͜ÏÌÝÉÌÂÒƜÚ͜ÒÇ~ÏÇ
kÅÇÔ͜ŜÏÌÇÃÇÌkÅÇÔ͜
¹ÝÏÏÂÏ Æ áÍÅÝÉ ÃÕÍÅÂÏ ÔÐÍ ×ÂÔÝÏÏÂÒÅ חÒΜÔ ÌkÒӜÔ Œ
ÔÐÍ ×ÂÔÝÏÏÝ~ ÃÂÍÂÍÂÒÝ áÌÊ ÐÏÝÌÍÂÒÝ ÃÕÍÓ ÂÍÂÒ ÃÂÚÔÂ
ÂÔÂÂÏÂÍÂÒÝ €œÎ œÃÊÃÂÃÂÍÂÒÝ ×ÂÌÝÏÆ ÌÂËÅÝÒÔÝÑ ÊÎÂÏÏÂ
ÒÝÏ ßÚԜ ÌkÒӜÔÇÒŜ —ËҜÏÓÇÏϜÒ ٗÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ÚÕÏÝ ÔÇÍÊ
ŒÙÝÏÏÂÏÆÂÔÐÍ€œÎáÍÅÝÉ×ÂÔÝÏ¢ÍÍ€ÝÅ—ÎÇÔÃÂÅÍÝË€œÎ
¢ÍÍ€ÝÅ áÍÄÂÒÝÑ ̗ÏÇԗÏÇ ÆÐÅ ÌÝÍ Œ ̜ÇÖÓÂÖÂÅ ÃÊ
ÒÇÍŜÏ ÔÐÍ ×ÂÔÝÏ áڜӜ Ɯ ÕÍ ÊÏÆÇ kÍÇ ¬ÊÎÙÇÍÇÌÓÇÉ ÃÕÍ
ÓÝÏÏÂÒ—ÙÇÏÃÕÔÕÒÝÆÂÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~Ìk~ÇÍÇϜÓÇ~ÆÇÒ !ŒÅœÒƜ
ÃÇҜkÌÂÒƜÚÝÒÕÍÂÒÝÃÊÅҜÌԜáÌÝÏÏÂÒÝ×ÂÌÝÏÆÂÌÂËÅÝÒÔ
ÎÝËÊ̜ÏÕÍÊÎÂÏÝÏÏÂÏÄÂÉÌÊÙ̜Ï€œÎÊÎÂÏÓÝÉÆÂÏÆÂáÎÂÏ
ÒÂÌÃÕÍÂ
"£ÇÒÊÒÏÇ~ÅÇϜ×ÂÔÝÏÝÃÕÍÝÑÂÍÔÎÝÚáÚÞԜÏÌÊÎ ÃÕÍ
ÎÂÅÂÏ ÔÐÍ ×ÂÔÝÏ kÉÇÏÇ~ ÊÅÇÍÇÌÍÇ ßÚ͜ÒÇ ÃÕÇÏÙ ÔÂÏÝÍÅÂÏ
ÃÕÍÓÂ ÃÂÍÂÍÂÒ ԜÒÃÊá͜Ñ kÓÔÇÒŜÏ ÌÕÏÂÌÙÝÍÍÝÌ ÌkÒӜÔ̜Ï
ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÏÝ~ ÂáÌÍÂÒÝÏ àÅÂÏ
 ÂÄÝÒÍÝÌ ÌÊÍŜÏϜÒŜ áÒ
ƜÎÊÔ̜Ï€œÎkÉÇÏ€œÒԗÒÍÇÊÅÇÍÇÌÍÇßÚ̜ÃÂÅÝÚÍÂÅÂÏÃÕÍÓÂ
ÅÝÏÂÔÐÍÍÂÒÏÝ~ÃÇÒƜÎÍÇÌԜÅÇÊÓÇÎÍÇÅÇϜ

ÌÇÒÔÇÍÓÇÏ
ÁÚÞ ÔÐÍ ×ÂÔÝÏÏÂÒÏÝ ÊӜ ÊÓÇÎÍÇÌ̜ ÌÇÒÔΜ ٗÏÌÊ ÂÍÂÒ
rÇÏÓÊ ÔÇ͜Ì̜ ÃÊÒÇÍÇÑ ÔÂÅÝÏ ÏÊÌÂ×Ì ÌÇÒÇÒŜ ÔÇÍÊ͜Ò €œÎ
ÚÕÍÂËÊÔÇÑkÉ͜ÒÇÏ®œÓÊ×̜ÃÂÅÝÚÍÂÕÆÂÏÔÕÌÔÝËÍÂÒ€œÎkÉ
͜ÒÇÏחÌÇÎŜÆÕÙÂÒÊԜ͜ÒºÕÏÝ~—ÓÔÇϜÂÍÂÒ—ËƜÏ—ËŜ
˗ÒÇÑßÚÍÇÌÓÇÉÃÕÍÝÒÅÂÌkÏÇŜ͜Ò€œÎßÚÓÇÉ˗ÒÇÑÌÇϜÌÂÍ
ÎÝËÍÂÒ ÔÊÇÚÓÇÉ ϜÒӜ͜Ò ӗË͜Ñ ÅÂËÜÔ ÓÂÔÂÍÂÒ €œÎ ÌÇÚÇ
ßÚÇϜÔÝÌÚÝÏÂÍÂÒ ºÕ~ÂÌkҜÎÊÏÚÕÏÝÔÇÍÊÎáÎÂÏÂÔÝÏ
ÓÂÔÂÒ—ÙÇÏÆÐÚÎÂÏÏÂÒÅ€ÊÙÏÊÏÆÊӜÜÑÃÊÒΜÓ—ÙÇÏáÚÞÔÐÍ
×ÂÔÝÏÏÂÒÏÊÌÂ×ÌÂÌÇÒÓÇÏϜÒÃÂÍÂÍÂÒÔÕÆÝÒÓÝÏÏÂÒËÐÒÔrÊÒ
ÏÇÌÂÒÂÓÝÏÏÂÒ ªÏÆÇÌÂËÃÇҜk͜ÒƗÒÇÓàÍÆÂÏÙÊÔ̜ ÃÐÒÝ
ÍÝÑÚÂËÔÂÏàÍÝÏÂÃÂÓÔÝÍÂÒÃÊÔ
ŒÅœÒ ÏÊÏÆÊÆÇÒ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ ×ÂÔÝÏÏÝ~ ÅÂÊ͜ÓÇÏƜ ÔÐÍÍÂÒ
ÃÕÍÓ ÃÇÒƜÎÍÇÌ ÂÍÂÒ —ÙÇÏ ΜڜÌÂÔÞ͜ÏΜÓÇÏ €œÎ ÙÝÏÏÂÏ

 #"¯îÙÚÏßÜêíâxÌÕÏÂÌÙÝÍÍÝÌÃÊÍÅÇÓÇ£ÕßÚÏÇÅÂƜÔԜÌÐÍ
ÍÂÒÃÂÚÌÂÒÅÂÏ

 #" ·àÔÛÚÔÙ x ªÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏƜ ÙÝÏ ÔÐÍ ×ÂÔÝÏ
ÏÂÒÏÝ~ҜÓÎÊÊÓÇÎÍÇÅÇԗÉÇÍŜÏ€œÎÃÇÒƜÎÍÇÌÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÂÍÂÒ
ÅÂÎÂÔÆÊáÒƜÎÌkÒӜÔÇÍÇÒŜÔÊÇÚÃÕÍÅÂÏ
´ª®µ´§¥Œ


Æ ÔÐÍ ÃÕÍÅÂÏ ×ÂÔÝÏÏÂÒÅ áÒƜÎ ÊԜ ÂÍÓÝÏ —ÙÇÏ ÕÍ ÂÍÂÒÅÂ
kÉÇáÒƜÎÊԜÒŜÔÊÇÚ
°ÔßÓ©ÛÚÔÙ¤ÚÙ©ÜÜ©ßÔ
Á×ÚÝ rÊԜÌÙÇÍÇÌ ÊÔkÙÇ —Í̜ÏϜÒ ÃÊÅҜÌ Ԝ ¢ÍÍ€Ý Ók
ÉÇÏ ÃÇÍÆÇÒkƜ €œÎ —ËҜÔkƜ ÂÄÝÒ ×ÇÉΜÔ ÃÂÚÌÂÒÕÙÝÍÂÒ ÊÌÇ
ÔÂÑÌÝÒ ÂÒÔÝÌ ÂÍÝÒÅÂ ÍÂÇÌÍÝ ÃÕÍÝÑ ÓÂÏÂÍÓÝÏÏÂÒ !¹—ÏÌÊ
ªÉÅÇáÉÎÂÃÐÍÂËÆʍÂÚÍÝÌÓÕÅÕÙÝkÅÇÉÏÇ~ÂÄÝÉÝÏÔÐÎÂÍÂΝ
€œÎßÚÙÇ×ÇÉΜÔ×ÂÌÝÏÂÍÂÇ̝ "†Í̜ÏŜÌÂÒÚÝÚÊÌÂáÔÞÏÇ
ÊÌÇáÌÊ—ÙÚ€ÊÔÃÇ͜ÏÃÕÍÅÂÏÆÂÅÝÏÂÌÂÃÕÍÊÔ £ÂÚÌÂÍÂÒ
ÆÂ ÆÂ ÌÕÒÌÕ ÔÕÓÝÏ —ÙÇÏ ŗÏ€ ÌÝÍÕÙÝÍÂÒÏÝ ÃÂÒÝÓÝ ÂÍÆÝÏÆÂ
ÖÂÚÊÔ
¢Í̀ݮœÓÊ×¥ÂËӜ€œÎÓÂËÍÂÏÅÂÏ ֜ÒÇÚԜ͜Ò ÂÍÆÝÏÆÂ
ÎÊÏ ÓÊ~Â ÌÕÚÂÎ ÃÕ ÌÂÅÝËƜ͜ÒÏÇ ÂÍÆÂÏ ÕÌ ÔÊÓ̜ÒÇ ÌÂÒÂÚÔÂ
ÔÐÒÝÑ€œÎÃÇÒÞáÌÍÝÍÝÌÌkÒӜÔÇÑÌÕÍÍÂÏΠ·ÇÉΜÔ̜ÓÂËÍÂÕ
ÃÊÍÅÇÓÇ ÊÔÇÑ €ÊÙÌÇÎ —ÓÔÇϜ ÂÚÝÅÝÙÍÝÌ ÃÇ͜Ï ÌÕÍÍÂÒÝ~ÏÝ
ÌÕËΠ€œÎ ÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝ~ ŗÏ€ÍÂÒÝÏ ÌÂÔÏÂÚΠkÉÇ~ÏÇ ÓÂÖ
ÔÐÔ £kԜÏ ÌÐÒÝ ÓÕ ÅÝÏÂ ßÙΜ ÌÂÒÝÏÝ~ —ÙÇÏ ÇÚ ÂÄÝÒÎÂÓ
—ÙÇÏÃÇÒÂÉڜÒÂÃÔÂßÙ
 ªÏÆÇ ÌÂËÃÇÒ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ŗÏ€ÍÂÒÝ ÃÊÍÅÇÍÇ €œÎ ÔÕÒÝ
ÆÂÏÔÕÒÝ חÌÇÎŜ ÊÍԜ͜Ò œ ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇÏÇ~ ŗÏ€ÍÂÒÝ ÊӜ
ÓÐ~ÒÂÌÂÙÝÍÝÒ ºÕÍÕÌҜÄÇÚԜÊÅÇÍÇÌÍÇßÚ͜ÒƜÃÊÍÅÇ
ÍÇ œÅœÒ ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇ ÃÊÍÅÇÓÇÉ Ê̜Ï áÚÇÒÇÏÇÑ ÌÂÍÕ ΗÎÌÊÏ
ÔkÅÇÍ
 

¹ÝÚÚÏßáâßêÜÓÏ


¢ÍÍ€Ý ÊÓÇÎÇÏ €œÎ ԜÅÜÍÊÎÂÔÏÝ €ÊÙÌÇÎ ×ÕÒÍÂÎÂÓÝÏ
—ÙÇÏÌÐÍÍÝÌÃÐÅÂÄÝÏÆÂÅÝÍÂÒkÉ×ÕrÂÍÂÒÝÏÃÂÒÍÝÌÊ×ÔÊ
ÒÂÎÅÂ ÍÂÇÌÍÝ ÆÊÑ ÓÂÏÂÒÅÂ ÔÊÇÚ ·ÕrÂÍÂÒÝ ÊÎÂÏÍÝ ÃÕÍ
ÅÂÏÏÂÒ ÃÇÒÃÇÒÓÇ ÃÇ͜Ï ÊÎÂÏÆÂÚ ÃÕÍÅÂÏÍÝÌÔÂÏ ÂÍÂÒ ÃÇ͜Ï
ÊÍÔÊÖÂÔÓÝÉ ΗÅÂΜ͜ ÊԜÒŜ ÔÊÇÚ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÔÂÅÝÏ ÆÂ ÌkÃ
ҜÌ ×ÇÉΜÔ ÌkÒӜÔÇÒŜ ÔÊÇÚ ٗÏÌÊ ×ÇÉΜÔԜÏ ÖÂËÆ ÌÂÉÂÏÕÙÝ
×ÕrÂÍÂÒ x ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò €œÎ ӗÇÌÍÇ͜Ò £ÐÍÂÒÏÝ —ËҜÔ €œÎ
ϜÓÝËלÔÊÔ


ÎÚÒÏÜá©ÒéÚ×ÛÏ፩ÛæêÜÐÏØÚêÙ
ŒÅœÒ ÌÇÎ Ɯ ÌÇÎ ÃÂÚÌ ԜÅÜÍÊÎÂÔ —ËҜԜ €œÎ ²ÂÃÃÝÃÝÉ
¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ ×ÂÌ ÓkÉ͜ÒÇ €œÎ ÊÎÂÏ ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ —ËҜÔk ÃÇ
͜Ï ÌÊÍÇÚÎÊ Ê̜Ï ÕÍ Ԝ̜ÃÃÇÒ €ÊÙϜÒӜ ÃÇÍÎÊ œÎÎÂÜ
לÓ͜ÚÇÒŜ €œÎ ÓkÉ ̗ҜÚÔÇÒÇÒŜ €œÄœÓÍÇÌ ÃÇ͜Ï ÂÅÕÍÂÏÅÂÏ
ÃÕÍ€œÎÃÐÍÂÒÆÂÏ̗ÏÙÇÍÇÌÏÊÉÂÅ×ÕÒÍÂÕΜÌÇÒÍÇÚÊÌ͜Ïk#"Ç×ÙÏîáëxÌÇÚÇÏÇ~ÅÂÇÃÇÏÌkÒӜÔ̜ÏÓkÉáÌʜ͜Ì´ª®µ´§¥Œ


ÌÊÍÇÑÙÝÅÂÂÌÝÍÍÂÒÝÏÂÉÝáÏÌÊÍŜÏ€œÎ×ÂÌÝËÌÂÔÞԜÏΜ×
ÒkÎ ÌÂÍÅÂÏ ÌÇÚÇ͜Ò ÂÒÂÓÝÏÆÂ ÖÊÌÇÒ ÌÂÒÚÝÍÝÌÍÂÒÝ ÔÕÂ ºÕÍ
ÌÇÚÇ͜ÒÆÊÏÆÂÒÍÝÌÔÂÃÝÚÌÂÉÂÏÕÅÂ×ÇÉΜÔÊԜÆÊÑÕËÍÝËÍÂÒ
¢ÏÆÝËÍÂÒÆÂÏÇÒÂÌ˗Ò
 ¬ÇÚÇ kÉÇÏƜ ÃÕÍÅÂÏÏÂÒ ÃÇ͜Ï ÌÂϜÅÂÔÞ Ê̜Ï ¢ÍÍ€ÝÅÂ
ÊÎÂÏÊÔkÂÏÝ~ÔÐÒÎÝÚÝÏÃÊÌÏÝÌÃÂÇÔ ٗÏÌÊÃÇÉƗÏÞáÅÂ
€ÊÙϜÒӜ ÂÍÝÑ ÌÊÍΜÆÇÌ ÂÏÏÂÏ €ÊÙϜÒӜ ÂÍÝÑ Ô ÌÊԜ ÂÍÎÂ
ÃÝÉ !²ÊÉÝÅÝÃÝÉ €œÎ ÌÊÇÎÓÂÍÝÎÝÃÝÉ ÃÕÍÓ ÚÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï
ÌÂϜÅÂÔÞÃÕÍÝËÌ "ŒÊÏÆÇÃÂÇÒÅÂÔÇ͜kÙÇ͜ÒÌÐÔÌÝÅ€œÎÔÐ
ÉÂÌÌÂԗڜÂÍÂÒÆÂÃÊÌÌkÑÂÌÝÍÓÝÉ€œÎÉÂÒÂÒÍÝÔÇ͜Ì͜ÒÔÕÂ
£ÕÊÏÆÇÌÇÚÇ͜ÒÏÇÂ֜Ô̜€œÎ€œÍÂ̜Ô̜ÌÊÔÇҜ ٗÏÌÊÃÂÒ
áÄÝÉÍÝÌÍÂÒÏÝ~ ÃÂÚÍÂÏÅÝÙÝ x ÂÌÙÂÅ ×ÊÒÝÓÍÝÌ ¬ÂËÃÇҜk
͜ÒÎÐ~ÂÃÊÒÇÍÇÑÊÎÂÏÏÂÏÙÊÔ͜Ú̜ÏϜÒ€œÎkÉkÉ͜ÒÇÏÌkÑ
ÌÂËÅÝÍÂÒÅÂÆÕÙÂÒÊÔ̜ÏϜÒ
Œ ÓÊÏ ¢ÍÍ€Ý ÌÇÚÇÓÇ ÃÐÍÂÒÆÂÏ ÌÂÙ €œÎ ԜÌÜÄÂÍÝÌÌÂ
ÆÊÏÆÂÒÍÝÌÌÂÊÎÂÏÅÂΜלÃÜÔ̜ÔkÉÇÎÍÇÍÇÌ̜€œÎÃÂÓÝÏÌÝ
ÍÝÌÌ ÐÎÔÝÍ ªÎÂÏ ̗ҜÚÇÏ Ì€ÂÒÎÂÏÏÂÒÙ ÂÍÝÑ ÃÂÒ Μ~
ÅÇÍÇÌ ÔÐÒÎÝÚÌÂ Êá ÃÕÍ ٗÏÌÊ ÓÊÏ ÚÕÍ Μ~ÅÇÍÇÌ ÔÐÒÎÝÚÌÂ
ÙÂÌÝÒÝÍÆÝ~ €œÎ ÌkÑ Ú€ÊÔ͜Ò ÂÍÆÝÏÆ kÉ ÊÎÂÏÝ~ÏÝ ÊÌÜ
ÒÂÒ ÊÔÔÇ~ pœÒϜÒӜŜ ÔÇÒÇÌÍÇÌ ÃÊÒkÙÇ ¢ÍÍ€Ý ÂÍÆÝÏÆ €œÎ
±ÐÏÔʱÊÍÂÔÌÂÚ€ÊÔÍÇÌÃÊÒÇÑ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇÊÌÜÒÂÒÊÔ̜Ï®œ
ÓÊ×¥ÂËӜÂÍÆÝÏÆÂÓÊ~ÂÃÐÇÒÝÌÃÊҜβÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×
ÌÊÍŜÏŜÌÂƜÒœÎÇÒÏÇÔÇÍÔÊÆÇÒΜÓÍÇÌ€œÎÚÇÍԜÓÇÉÊÔÇÑÃÂÚ
ÌÂÒ ®—ÃÂҜÌ€œÎÃÇÒƜÏÃÇÒ·ÂÌÊÎÑÂÔÚÂÍÂÒÏÝ~±ÂÔÚÂÓÝ
€œÎ×ÕrÂÍÂÒÏÝ~·ÕrÂÓÝÃÇÒƜÏÃÇÒkÍΜÓáÌÝÏÃÂÒÂÂÍÎÂÓÍÝÌ
áÌÔÝÍÝÌÔÂÔÐÒÕÙÝÌÇÚÇ͜ÒƜÏ€ÊÙÌÇÎÌkÒΜŜÏ€œÎÌkÒkÇƜ
ΗÎÌÊÏ ÃÕÍÎÂÅÂÏ ¢ÍÍ€Ý ®œÓÊ×ÏÇ kÉ ÄÂÌÝÔÝÏÆ ÌkÒӜԜٜÌ
¢ÍÍ€ÝÅÂחÒΜÔ€œÎΜ~ÅÇÍÇÌ×ÂÌÊÎÍÇÌÃÕÍÓÝÏ¢ÎÊÏ
 £ÕƗÏÞáÆÂÅÝÃÂËÍÂÒÏÝÌÊӜÔÂÍÂÒԜ̜ÃÃÇÒ͜ÏΜÓÇÏϜÒ
€œÎÝÚÂÏÝÙÓÝÉÃÂËÍÝÌÌÂÔkÅÇÍÜÍÌÊ×ÐÉÕÒÍÂÏÕ—ÙÇÏÃÇÉŜ
€œÒϜÒӜÏÇ ÎÕÍ ÊÔÇÑ ÃÊÒkÙÇ ¢ÍÍ€ÝÅ —ÎÇÔ ÃÂÅÍÂÓÝÏÏÂÒ
!¢ÍÂÒÅ á×ÚÝÍÝÌ ÌÝÍÝÒÅ ÊÅÇÍÇÌÍÇ ßÚ͜ÒÇ ÂÒÌÝÍÝ ÃÂË €œÎ
àÎÂÒÔ ÃÕÍÝÒÅ ÃÂËÍÝÌÍÂÒÝÏ ÃÂÚÌÂÍÂÒ ÃÇ͜Ï ÃkÍÇÚÇÒŜ œÉÇÒ
ÔÐÒÝÒÅÂ ÃÐÇÒÝÌ ÃÊÒ "ºÕÍ ҜÄÇÚٜ ÙÝÏ ÔÐÒÎÝÚÌÂ ÊÒÇÚk
—ÙÇÏÌÊٜ͜Ì̜ÏÊÅÇÉÃÕÍÝÒÍÝÌלÉÊϜÔÕÑÍÂÒÍÂÒ
ŒË´ÊÎÕÔÇiÉÇ~œÝÚÂÏÝÑÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏÏÝÓÂÌͦ—ÏÞá
ÄÊÃÕÚÓkÉ͜ÒÕÒÝÏÓÝÉÅÂÅÝËÍÇÎÆÊÑÂÔÂÍÅÂÏ€œÎƗÒÇÓÍÇÌ̜
ÔÕÒÝÌÊÍΜŜÏϜÒӜ͜ÒƜÏÙÊÔԜÔÐÒ ¬ÂËÃÇҜk͜ÒÚÕÍÂÒÅÂ
ÃÊÒÇÍÇÑÊÎÂÏÏÂÏÙÊÔ͜ÚÔÇ͜Ò
®œÒלΜÔÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÕÍÓÝÏ