• Название:

    21 Паулдян Тессалуникялеляргя икенче хат


  • Размер: 0.26 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTRNT10E.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
º­¹¹¨³»µ°²’³­³’¸«’
°²­µ¿­½¨º
 ´§³³¢­µ¯ª¬Œ­§­Œ²¥Œ

±ÂÕÍÆÂÏ ³ÊÍÂÓÔÂÏ €œÎ ´ÊÎÕÔÇƜÏ ´ÇÓÓÂÍÕÏÊ̜ƜÅÇ ÊÎÂÏ
ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇϜ ¢ÔÂÃÝÉ ¢ÍÍ€Ý €œÎ ²ÂÃÃÝ ¥ÂËӜ
®œÓÊ× —ÎΜÔÇϜ ӜÍÂÎ ³ÇÉŜ ¢ÔÂÃÝÉ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ €œÎ
²ÂÃÃÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×ԜÏΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


¾ÏâÚÜê‹Ó©ßáÚ©ÜÓÔßxàxÖÚ©ßÔ
£ÇÉ€œÒÄÂÌÝÔÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÅÂҜ×ΜÔ͜ÒœËÔÇÒŜÔÊÇÚ
ÊÎÂÏÆÂÚ ÔÕÅÂÏÏÂÒ pœÎ ÚÕÍÂË ßÚ͜k x ƗÒÇÓ ٗÏÌÊ ÓÇÉÏÇ~
ÊÎÂÏÝÅÝÉÏÝÌkӜ€œÒÌÂËÓÝÅÝÉÏÝ~ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜÌÂÒÂÔÂÃÕÍÅÂÏ
ΜלÃÜÔÇÂÒÔÂÃÂÒºÕ~ÂÌkҜÃÇÉÓÇÉÌÊÙÇҜÔÐÒÅÂÏÃÂÒÍÝÌ
ßɜÒÍÇÌ͜k͜Ò €œÎ ÅÂÉÂÑÍÂÒ ßÙÇÏƜ ÃÕÍÅÂÏ ÔkÉÇÎÍÇÍÇÅÇÅÇÉ €œÎ
ÊÎÂÏÝÅÝÉ ÃÇ͜Ï ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇ ÂÍÆÝÏÆ ÎÂÌÔÂÏÂ
ÃÝÉ £ÐÍÂÒÏÝ~ÃÂÒÝÓÝÆ¢ÍÍ€ÝחÌÇÎÇÏÇ~ÅÂÆÇÍÊ̜ÏÇÏÌkÒ
ӜԜ¯œÔÊrœÆœÓÇÉ¢Í̀ݱÂÔÚÂÍÝÅÝÏÂÌÇÒÇÒŜÍÂÇÌÍÝÆÊÑ
ÓÂÏÂÍÝÒÓÝÉ ÓÇÉ ¢ÍÍ€Ý ±ÂÔÚÂÍÝÅÝ —ÙÇÏ ÊÏÆÇ ÅÂÉÂÑ ÙÊŜÓÇÉ
³ÇÉÏÇ~ÅÂÉÂÑ ÙÊÅkÇÅÇÉŜ ÅÂÇÑÍÇ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÌÂËÅÝלÓҜÔ ÃÊÒk
œÓÇÉŜrœÖÂÙÊÅkÙÇ͜ÒŜ€œÎÃÇÉŜÔÝÏÝÙÍÝÌÃk͜ÌÊÔkx¢Í
Í€ÝÂÍÆÝÏÆÂÅÂÆÇÍ !µÍÎÐÏݲÂÃÃÝ¥ÂËӜÌkÌ͜ÒƜÏiÉÇÏÇ~
Ì՜ÔÍÇ֜ÒÇÚԜ͜ÒÇÃÇ͜ÏáÍÌÝÏÍÂÏÝÑáÏÝÑÔÐÒÅÂÏÕÔÔÂÌÊÍ
ŜÏƜßÚ͜Ò²ÂÃÃÝ¥ÂËӜ¢ÍÍ€ÝÏÝÃÇÍΜkÙÇ͜ÒÏÇ€œÎ²ÂÃÃÝ
ÃÝÉ ¥ÂËӜ ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ Á×ÚÝ לÜÒÏÇ ÔÝ~ÍÂÎÂÕÙÝÍÂÒÏÝ rœÉÂÅÂ
ÔÂÒÔÝÒ "¢ÍÂÒÅÂrœÉÂΜ~ÅÇÍÇÌ€œÍÂ̜ÔÃÕÍÝÒÂÍÂÒ²ÂÃÃÝáÏÝÏ
ÏÂÏ €œÎ ¢ÏÝ~ ÌÐÆҜÔÍÇ ڗ€ÒœÔÇÏϜÏ ÂÇÒÝÑ ÂÍÝÏÝÒÍÂÒ µÍ
̗ÏÏDzÂÃÃÝiÉÇÏÇ~ÊÉÅÇ͜ÒÇÏϜÏÆÂÏiÉÇϜÊÎÂÏÌÊÔÇÒŜÏϜÒ
ÏÇ~ÃÂÒÝÓÝÏÏÂÏÆÂÎÂÌÔÂÕÌÂÃÕÍÊÔk—ÙÇÏÌÊٜ̳͜ÇÉƜÂÍÂÒ
ÂÒÂÓÝÏÆÂÃÕÍÝÒÓÝÉٗÏÌÊÃÇÉӗË͜ŜÏלÜÒŜÝÚÂÏÆÝÅÝÉ
ºÕ~ ÌkҜ ÃÇÉ €œÒÄÂÌÝÔ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÆÐÅ ÌÝÍÂÃÝÉ ¢Í
Í€ÝÃÝÉÓÇÉÏÇiÉÇÙÂÌÝÒÅÂÏÔÐÒÎÝÚàÍÝÏÂÍÂÇÌÍÝÊÔÓÇÏ€œÒ
á×ÚÝÏÊáÔÏÇ€œÎÊÎÂÏßÚÇÏiÉÇÏÇ~̗ÙÇÃÇ͜ÏԗŜÍ͜ÓÇÏ
ÆÊÑÓÐÒÝËÃÝÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~€œÎ²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~
ΜÒלΜÔÇ ÃÕÇÏÙ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÓÇÉƜ ÚÕÍÂË ÊÔÇÑ
ÆÂÏÍÂÏÝÒ€œÎkÉÇÅÇÉƜ¢~ÂÒÆÂÆÂÏÍÝÌÍÝÃÕÍÝÒÓÝÉ
´§³³¢­µ¯ª¬Œ­§­Œ²¥Œ


¹ÏÜâÜàêÖÚêÙÙÔçÔàÔáâßêÜÓÏ
²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ÌÊÍkÇ€œÎ¢ÏÝ~áÏÝÏÂrÝÇÍÂ
ÙÂÅÝÃÝÉÔÕÒÝÏÆÂáÉÝÑÌÊԜÃÇɪÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒÓÇÉƜÏ
kÔÇÏÇÑ ÓÐÒÝËÃÝÉ ÂÚÝÅÝÙ ÖÊÌÇÒ ˗ÒÔÇÑ ÂÌÝÍÝÅÝÉÏÝ
àÅÂÍÔÎÂÅÝɲÂÃÃÝÏÝ~̗ÏÇrÊÔÔÇÆÊÑÒÕ×ÊÅÜÍÂÏÊÔ̜ÏќË
ÅÂÎÜÒÍÇÌÓkÉÇƜáÌÊÌÇÎÆÇÒœËÔ̜ÏÓkÉƜáÌÊáϜÓÇÃÇÉƜÏ
ÌÊÍŜÏ ×ÂÔ Ô ÓÇÉÏÇ ÃÐÒÙÝÎÂÓÝÏ ¬ÂÒÂÅÝÉ ÂÏÝ ÓÇÉÏÇ ÃÇÒÌÇÎ
ƜÂÍÆÂÎÂÓÝϹ—ÏÌÊÉÕÒÙÕÂÍÝÚÃÕÍÎÝËÙ€œÎ€œÍÂ̜Ô̜ח
ÌÇÎÊÔÇÍŜÏÌÂÏÕÏÓÝÉÍÝÌÌÇÚÇÓÇÂÙÝÍÎÝËÙÂÔÐÒÝѲÂÃÃÝÏÝ~
ÌÊÍk̗ÏÇrÊÔΜáٜÌ µÍÌÇÚÇÂÍÍÂÆÊÑÂÔÂÍÅÂÏ€œÎÌÇÚÇ͜Ò
ÔÂÃÝÏ ÔÐÒÅÂÏ €œÒ ϜÒӜŜ ÌÂÒÚÝ ÙÝÅÝÑ kÉÇÏ àÅÂÒÝ ÌkԜҜ
ٜÌ ¢ÍÍ€Ý «ÐÒÔÝÏ ÌÇÒÇÑ ÕÔÝÒÂÙÂÌ €œÎ kÉÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÆÊÑ
ÊÅÜÍÂÏ ÊԜٜÌ ®ÊÏ ÓÇÉÏÇ~ áÏÝÅÝÉÆ ÃÕÍÅÂÏÆ ÚÕÍ ÔÕÒÝÆÂ
ӗË͜ŜÏÇÎÏÇלÔÇÒ͜ÎÊÓÇÉÎÇœÍ͜"
¬ÂÏÕÏÓÝÉÍÝÌ ÌÇÚÇÓÇ ÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏ ÄÂÌÝÔÔ ÂÙÝÍÓÝÏ —ÙÇÏ
ÂÏÝ ϜÒӜ ÔÐÔÌÂÒÍÂÑ ÔÐÒÕÝÏ ÓÇÉ לÉÇÒ ÃÇ͜ÓÇÉ ¬ÂÏÕÏÓÝÉ
ÍÝÌÏÝ~ áÚÇÒÇÏ ̗ÙÇ ÊÏÆÇ לҜ̜ÔԜ ͜ÌÊÏ ÔÐÔÌÂÒÍÂÕÙÝ kÉÇ
ÂÍÝÏÅÂÏÙÝ ÔÐÔÌÂÒÍÂÄÝÏ ƜÄÂÎ ÊÔÔÇҜٜÌ !¬ÂÏÕÏÓÝÉ ÂÙÝÍÅÂÙ
²ÂÃÃÝ ¥ÂËӜ ÂÏÝ iÉÇÏÇ~ ÔÝÏÝ ÃÇ͜Ï kÔÇҜٜÌ ÌÊÍkÇÏÇ~ ÃÂÍ
ÌÝÚÝÂÏÝàÌÊԜٜÌ "ºÂËÔÂÏËÐÅÝÏÔÝÓÝÂÓÔÝÏÆÂÌÂÏÕÏÓÝÉ
ÉÕÒ̗ÙáÍÅÂÏÅÂ͜ΜÔ͜ÒáÍÅÂÏÎÐÅrÊÉÂÍÂÒÌkÒӜÔÇÑÌÊÍÇÒ
pœÒԗÒÍÇ áÄÝÉ áÍÅÂÏÏÂÒÏÝ €œÍÂ̜Ô̜ ÃÂÒÕÙÝÍÂÒÅ ÌÂÒÚÝ
ÌÕÍÍÂÏÝÒ¢ÍÂÒ€œÍÂ̜Ô̜ÃÂÒÂÍÂÒٗÏÌÊÂÍÂÒkÉ͜ÒÇÏÌÐÔÌÂ
ÒÂÂÍÝÒÆÂË×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇáÒÂÔÕÆÂÏÃÂÚÔÂÒÔÔÝÍÂÒ ºÕ~ÂÌkҜ
¢ÍÍ€ÝÂÍÂÒÅÂÉÕÒáÍÅÝÚÕrÊÜÒÇÒ€œÎÂÍÂÒáÍÅÂÏÅÂÝÚÂÏÝÒ
ÍÂÒ ¯œÔÊrœÆœ×ÂÌÝËÌÂÔÞ̜ÝÚÂÏÎÝËÙÂáÄÝÉÍÝÌÔÂÏԜÎÔÂ
ÃÕÙÝÍÂÒחÌÇÎÊÔÇÍÇÒ͜Ò


¯ÚÚύêàÔÖÜÔàÏØÚÏÓê*ÜêÙáÝßêÒêÖ
³ÇÉÏÇ~—ÙÇÏÊÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒ²ÂÃÃÝÏÝ~ӗÇÌÍÇ͜ÒÇÃÇÉ
€œÒÄÂÌÝÔ ¢ÍÍ€ÝÅ Ҝ×ΜÔ͜Ò œËÔÇÒŜ ÔÊÇÚÃÇÉ ٗÏÌÊ ²Õ×
ÏÝ~ ÓÇÉÏÇÊÉÅÇÊÔkÇÂÒÌÝÍÝ×ÂÌÝËÌÂÔÞ̜ÝÚÂÏÕÝÅÝÉÂÒÌÝÍÝ
¢ÍÍ€Ý ÓÇÉÏÇ ÃÇÒÇÏÙÇ ÃÕÍÝÑ ÌÐÔÝÍÕ —ÙÇÏ ÓÂËÍÂÆÝ ³ÇÉ ²ÂÃ
ÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ڗ€ÒœÔÇϜÊÒÇÚÓÇÏ—ÙÇÏÃÇÉӗË͜ŜÏ
Á×ÚÝלÜÒÂÒÌÝÍÝ¢ÍÍ€ÝÓÇÉÏÇÓÂËÍÂÆÝ€œÎÚÕÚÝÌÐÔÝÍÕ
ÅÂÙÂÌÝÒÆݺÕ~ÂÌkҜÔÕÅÂÏÏÂÒÏÝÌÔÐÒÝÅÝÉÃÇÉӗË͜ŜÏ
áÌÊ×ÂÔÍÂÒÂÚÂÓÇÉŜrÊÔÌÇÒŜÏ—ËҜÔk͜ÒŜÔÐÔÝÏÝÅÝÉ
²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× iÉÇ €œÎ ÃÇÉŜ iÉÇÏÇ~ ΜלÃÜÔÇÏ
ÌkÒӜÔ̜Ï iÉÇÏÇ~ ΜÒלΜÔÍÇÍÇÅÇÏƜ Μ~ÅÇÍÇÌ àÂÏÕ ÌÂÌ
ÚÂÎÂÓ—ÎÇÔÃÊÒŜÏ¢ÔÂÃÝÉ¢ÍÍ€Ý  ÓÇÉÏÇ~ƜÌk~ÇÍ͜ÒÇÅÇÉÏÇ
àÂÔÓÝÏ€œÒԗÒÍÇá×ÚÝßÚ͜ÒÏÇÃÂÚÌÂÒÝÒÅ€œÎá×ÚÝÓkÉ͜Ò
ӗË͜ÒŜÓÇÉÏÇÏÝÅÝÔÓÝÏ


´§³³¢­µ¯ª¬Œ­§­Œ²¥Œ


°ÔÖÜԋ¤æÔÜÓÝÒÏÙêÚêÒêÖ
ŒËÔÇÍŜÏϜÒŜ —ÓԜÑ ÓÇÉƜÏ ÓÐÒÝËÃÝÉ ÔÕÅÂÏÏÂÒ ÃÇÉ
ÏÇ~—ÙÇÏÆÐÅÂÌÝÍÝÅÝÉÓÇÉƜÅÇÌÇÃÇÌÃÂÚÌÂrÊÒ͜ÒƜƜ
²ÂÃÃÝÏÝ~ ÓkÉÇ ÔÊÉ ÔÂÒÂÍÓÝÏ €œÎ Ê×ÔÊÒÂÎ ÊÔÇÍÓÇÏ ºÕ
ÍÂË ÕÌ ÃÐÉÝÌ €œÎ áÄÝÉ ÌÇÚÇ͜ÒƜÏ ÂÒÝÏÓÂÌ ÊÆÇ ٗÏÌÊ ÃÂÒ
ÌÇÚÇ͜ÒƜÊÎÂÏÊÔÎÊ͜ÒÃÊÔ
Œ²ÂÃÃݵÍxÔÕÅÒݵÍÓÇÉÏÇÏÝÅÝÔÝÒ€œÎáÄÝÉÆÂÏÓÂÌ
ÍÂÒ ²ÂÃÃÝÆÂÏ ÌÊÍŜÏ ÝÚÂÏÕÝÃÝÉ ÂÒÌÝÍÝ ÃÇÉ ÌÕÚÌÂÏÏÂÒÏÝ
ÃÂÚÌÂÒÕÝÅÝÉÅ€œÎÌÊٜ͜ÌԜƜÃÂÚÌÂÒÂÙÂÅÝÅÝÉÅÂÊÎÂÏÝÃÝÉ
ÌÂÎÊÍ
 ²ÂÃÃÝÓÇÉÏÇ~˗ҜÌ͜ÒÇÅÇÉÏÇ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ΜלÃÜÔÇ
Ϝ€œÎ®œÓÊ×ÃÊҜÔÐÒÅÂÏÔkÉÇÎÍÇÍÇÌ̜àϜÍÔÓÇÏ


ÎÚÙÏâÚêÙáâßêÜÓÏÙ×à©áx
ªÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒ²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÊÓÇÎÇÏϜÏÓÇÉŜ
œÎÇÒ ÊԜÃÇÉ ÃÇÉƜÏ ÌÂÃÕÍ ÊÔ̜Ï —ËҜÔk͜Ò ÃÕÇÏÙ áڜÎÊٜ
áÍÌÂÕÍÝÌÔÂÅÐÎÇÒÌÊÙÇҜÔÐÒÅÂÏÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÃÇ͜ÏÂÒÂÍÂÚÎÂ
ÅÝÉ £ÇÉÏÇ~kÒϜÌÃÕÇÏÙÂÏÊÙÇÌáڜÒŜÔÊÇÚÊ̜ÏÇÅÇÉÏÇkÉÇÅÇÉ
ÃÇ͜ÓÇÉ £ÇÉ ÓÇÉÏÇ~ ÂÒÂÅÝÉÆ áڜŜÏƜ áÍÌÂÕÍÂÏÎÂÆÝÌ !£ÇÒ
ÌÇÎÏÇ~ Ɯ ÊÑÊÇÏ ÃÕÚÍÂË ÂÚÂÎÂÆÝÌ ÃÇÒÇÅÇÉŜ Ɯ ˗Ì ÃÕÍÎÂÓ
—ÙÇÏ ̗ÏÇԗÏÇ ÔÝÒÝÚÝÑ ßÚ͜ÆÇÌ "³ÐÒÂÒÅ ×ÂÌÝÃÝÉ ÃÕÍÎÂ
ÅÂÏ —ÙÇÏ ÔkÅÇÍ œ ÓÇÉ ÊáÒÇÑ ßÚ͜ÓÇÏ —ÙÇÏ ÓÇÉŜ ÚÕÍÂË kÒϜÌ
ÌkÒӜÔÔÇÌ ÁÏÝÅÝÉÆ ÃÕÍÅÂÏÆ ÃÇÉ ÓÇÉŜ ¬ÇÎ ßÚ͜ÎÊ ÚÕÍ
ÂÚÂÎÝ˝ x ÆÊŜÏ ÓkÉ͜ÒÏÇ ÌÂÅÝËƜ ÊÔÇÑ œËÔ̜Ï ÊÆÇÌ £ÇÉ
ÓÇÉŜ ÃÕ ÔÕÒÝÆ áÉÂÃÝÉ ٗÏÌÊ ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇÅÇÉÏÇ~ áÍÌÂÕÍÝÌÌÂ
ÓÂÍÝÚÕÍÂÒÝ ÃÇÒϜÒӜ ßÚ͜ÎÊٜ ÃÂÚÌ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ×ÇÉΜÔ
͜ÒÇϜ ÌÇÒk͜ÒÇ ÔÕÒÝÏÆ ÊÚÇÔÔÇÌ ¢ÏÆÝË ÌÇÚÇ͜ÒŜ ²ÂÃÃÝ
¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ÊÓÇÎÇÃÇ͜ÏœÎÇÒÊԜÃÇÉ€œÎ—ÏÆÊÃÇÉkÉÒÊ
ÉÝÌÍÂÒÝÏ kÉ͜ÒÇ ×ÇÉΜÔ ÌÕÇÑ ÔÝÏÝÙ ÌÝÏ ßÚ͜Ñ ÔÂÑÓÝÏÏÂÒ
ŒÓÇÉÊÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒá×ÚÝÍÝÌßÚ͜ÒŜÂÒÝÎÂÅÝÉ
ŒÅœÒƜÃÇҜÒÓÇÃÕ×ÂÔÔÂáÉÝÍÅÂÏÓkÉ͜ÒÏÇÔÝ~ÍÂÎÂÓÂÕÍ
ÌÇÚÇŜ ÊÅÜÔÊÃÂÒÝÅÝÉÏÝ àϜÍÔÇÅÇÉ €œÎ ÂÏÝ~ ÐáÔÝ ÌÊÍÓÇÏ
—ÙÇÏ ÂÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÚÎÂÅÝÉ ­œÌÊÏ ÕÍ ÌÇÚÇÏÇ ÆÐÚÎÂÏ
ÆÊÑÊӜÑ͜ΜÅÇÉœÔÕÅÂÏÅÂÌÂÒÂÅÂÏÌÇÃÇÌÊÔÇÑkÅÇÔ͜ÅÇÉ
´ÝÏÝÙÍÝÌ ÙÝÅÂÏÂÅÝ ²ÂÃÃÝ iÉÇ ÓÇÉŜ €œÒÄÂÌÝÔ €œÎ €œÒ
ßÚԜÊÎÊÏÍÇÌÃÊÒÓÇϲÂÃÃÝÃÂÒÝÅÝÉÃÇ͜ÏƜÃÕÍÓÝÏ
 ®ÊÏ ±ÂÕÍ kÉ ÌÕÍÝÎ ÃÇ͜Ï ӜÍÂÎ͜k ÓkÉ͜ÒÇÏ áÉÂÎ £Õ
ÓkÉ͜Ò €œÒ ×ÂÔÝÎÏÝ~ ÎÊÏϜÏ Ê̜ÏÇÏ ÌkÒӜԜ ®ÊÏ ÚÕÍÂË
áÉÂÎ !£ÂÒÝÅÝÉÃÇ͜ÏƜ²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ΜÒלΜ
ÔÇÃÕÍÓÝÏ #¿ÏÐÐêÓÏÜÙ×ÚÒ©ÜêçÏÜâêÐêÖÏßÙêÚê×ÛÏÜêÐêÖÙÏÛ×Úx£ÕÓkÉ͜Ò
ÅÒÇÌÔÇÍÇÏƜ²ÂÃÃÝÆÂÊÎÂÏÝÃÝÉÌÂÎÊ͝