• Название:

  20 Паулдян Тессалуникялеляргя беренче хат


 • Размер: 0.22 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер • Название: Microsoft Word - TTRNT10E.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
º­¹¹¨³»µ°²’³­³’¸«’
©­¸­µ¿­½¨º
 ´§³³¢­µ¯ª¬Œ­§­Œ²¥Œ

±ÂÕÍÆÂÏ ³ÊÍÂÓÔÂÏ €œÎ ´ÊÎÕÔÇƜÏ ´ÇÓÓÂÍÕÏÊ̜ƜÅÇ ÊÎÂÏ
ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇϜ ¢Ô ¢ÍÍ€Ý €œÎ ²ÂÃÃÝ ¥ÂËӜ ®œ
ÓÊ×—ÎΜÔÇϜ
ΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


ÁÔààÏÚâÜ×Ù©ÚÔÚ©ßÜԋ×ÛÏÜê

 £ÇÉ €œÒÄÂÌÝÔ ÆÐÅÂÍÂÒÝÃÝÉÆ ÓÇÉÏÇ ÊÓ̜ ÂÍÝÑ ÃÂÒÝÅÝÉ
—ÙÇÏ Ɯ ¢ÍÍ€ÝÅ Ҝ×ΜÔ͜Ò ÕÌÝËÃÝÉ ³ÇÉ ÊÎÂÏ ÂÒÌÝÍÝ
ÃÂÚÌÂÒÅÂÏ ßÚ͜ÒÏÇ ΜלÃÜÔ ÃÇ͜Ï ỀÂÎÍÂÏÆÝÒÝÍÅÂÏ ÂÄÝÒ
×ÇÉΜÔÇÅÇÉÏÇ€œÎ²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×̜ —ÎÇÔ ÃÂÅÍÂÑ ÏÝÌ
ÔÐÒÕÝÅÝÉÏÝ ¢ÍÍ€ÝÃÝÉ €œÎ ¢ÔÂÃÝÉ ÂÍÆÝÏÆ ÃÇÉ €œÒÄÂÌÝÔ
ÊÓÇÃÇÉƜÔÐÔÂÃÝÉ
ªÎÂÏÆÂÚ ÔÕÅÂÏÏÂÒ ÃÇÉ ÃÇ͜ÃÇÉ ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉÏÇ áÒÂÔ µÍ
ÓÇÉÏÇÓÂËÍÂÑÂÍÆÝ ¹—ÏÌÊÃÇÉӗË͜ŜÏÁ×ÚÝלÜÒÓkÉ͜ÒƜ
ÅÇϜÔkÅÇÍœÌÐÆҜÔªÉÅDzÕ×€œÎÔÊҜÏÝÚÂÏÕÃÇ͜ÏÓÇÉŜ
ÃÂÒÝÑÊÒÇÚÔdzÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜÄÂÌÝÔÔÂÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÏÊÙÇÌ
áڜŜÏÇÃÇÉÏÇ ÃÇ͜ÓÇÉ ³ÇÉ ÕÍ לÜÒÏÇ ÌkÑ ÅÂÉÂÑÍÂÒ ßÙÇÏƜ
ªÉÅDzÕ×ÔÂÏÌÊÍŜÏÚÂÔÍÝÌÃÇ͜ÏÌÂÃÕÍÊÔÇÑÃÇÉÏÇ€œÎÚÕÍÂË
Õ̲ÂÃÃÝÏÝÌÂÃÂÔÍÂÕÙÝÍÂÒÃÕÍÆÝÅÝÉ ºÕÍÂËÊÔÇÑÓÇÉ®ÂÌÇ
ÆÕÏÊá €œÎ ¢×Âá —Í̜͜ÒÇÏƜ áڜkÙÇ ÃÂÒÍÝÌ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜ÒŜ
kÒϜÌ ÃÕÍÆÝÅÝÉ !²ÂÃÃÝÏÝ~ ÓkÉÇ ÓÇÉÏÇ~ ÂÒÌÝÍÝ ®ÂÌÇÆÕÏÊá
€œÎ ¢×Âá —Í̜͜ÒÇÏƜ ÅÇϜ ÊÚÇÔÇÍÇÑ ÌÂÍÎÂÅÂÏ ÓÇÉÏÇ~ ¢ÍÍÂ
€ÝÅÂÊÎÂÏÊÔkÇÅÇÉÏÇ€œÒÌÂËÆÂÃÇ͜͜ÒºÕ~ÂÌkҜÃÇÉŜÔÂÅÝÏ
ϜÒӜÆÇÒӗË͜ÒŜÌÊҜÌԜÔkÅÇÍ"£ÇÉÏÇÏÊÙÇÌÌÂÃÕÍÊÔkÇÅÇÉ
ÔÕÒÝÏÆÂÌÇÚÇ͜ÒÃÇÉŜkÉ͜ÒÇӗËÍÊ͜ÒºÕÍÂËÕÌ×ÂÌ€œÎÔÇ
ÒÇ¢ÍÍ€ÝÅÂ×ÇÉΜÔÊÔk—ÙÇÏ¢Í̀ݵÅÍÝÏÝ~x¥ÂËӜÏÇ~x
ÌkÌ͜ÒƜÏ ÌÊÍkÇÏ ̗Ôk —ÙÇÏ ÑÐÔÍÂÒÏÝ ÌÂÍÆÝÒÝÑ ¢ÍÍ€ÝÅÂ
ÔÂàÃÐÒÝÍÕÝÅÝÉ ×ÂÌÝÏÆ œËԜ͜Ò ¢ÍÍ€Ý ¢ÏÝ kÍÇƜÏ ÔÇ
ÒÇÍÔÔÇ µÍ ÃÇÉÏÇ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ áÌÝÏÍÂÚÝÑ ÌÊÍkÙÇ ÂÙÕÝÏÏÂÏ
ÌÐÔÌÂÒÂÙÂÌ

#²ÏØà©»©à×ä¤ÛÛ©áÔx¥ÂËӜ®œÓÊ×̜ÊÎÂÏÊÔkÙÇÌÇÚÇ͜Ò


´§³³¢­µ¯ª¬Œ­§­Œ²¥Œ


¾ÏâÚÜê‹ÁÔààÏÚâÜ×Ù©Ó©ÒÔäÔÖÛ©áÔ
ªÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒÃÇÍŜÏÇÅÇÉٜÓÇÉÏÇ~áÏÅÂÌÊÍÇÑÌÊ
ÔkÇÃÇÉÖÂËÆÂÓÝÉÃÕÍÎÂÆÝiÉÇÅÇÉÃÇ͜ÓÇÉßÍÇÅҜÌÃÇɶÊ
ÍÊÑÑÕËÆ ÅÂÉÂÑÍÂÒ ÌÊÙÇÒÆÇÌ ÃÇÉÏÇ ×ÕÒÍÂÆÝÍÂÒ ­œÌÊÏ
̗ÙÍÇ ÌÂÒÚÝÍÝÌÍÂÒÅ ÌÂÒÂÎÂÓÔÂÏ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÌÊÍŜÏ Á×ÚÝ
לÜÒÏÇÓÇÉŜӗË͜ÒŜ¢ÍÍ€ÝÃÝÉÃÇÉŜÌÝàÍÝÌÃÊÒÆÇ £ÇÉ
ÏÇ~—ËҜÔkÇÃÇÉáÍÅÝÚÔÂÔkÅÇÍÏÂÙÂÒÕËÍÂÒÃÇ͜ÏƜÔkÅÇÍ£ÇÉ
ÃÇҜkÏÇ Ɯ ÂÍÆÂÒÅ ÔÇ͜ÎÊÃÇÉ ¬ÊÒÇÓÇÏٜ Á×ÚÝ לÜÒÏÇ
ÔÂÒÂÔÕ ßÚÇÏ ÝÚÂÏÝÑ ÔÂÑÚÝÒÝÒÅ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉÏÇ ÍÂÇÌÍÝ ÆÊÑ
ÔÂÑÌÂÏÚÕ~ÂÌkҜÃÇÉ¢ÏÝ~Ê×ÔÝáÒÝÃÕÇÏÙÂӗËÍÊÃÇɳ—Ë͜
ŜÏƜ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÔkÅÇÍ œ ˗ҜÌ͜ÒÇÃÇÉÏÇ ÓÝÏÂÕÙÝ ¢ÍÍ€ÝÅÂ
áÒÂÒÅÂÔÝÒÝÚÂÃÝÉ
£ÇÍŜÏÇÅÇÉٜ ÃÇÉ ÃÇÒÌÂËÙÂÏ Æ áÍÂÅÂËÍÂÏÝÑ ӗË͜ΜÆÇÌ
£ÇÉÏÇ~ÓkÉ͜ÒÌÐÎÓÝÉÍÝÌÏÝÌÂÑÍÂÕ—ÙÇÏœËÔÇÍΜÆÇ¢ÍÍ€Ýx
ÃÇÉŜ Ú€ÊÔ £ÇÉ ÌÇÚÇ͜ÒƜÏ x ÓÇÉƜÏ Ɯ ÃÂÚÌÂÍÂÒÆÂÏ Æ x
ÆÂÏ̗ÔΜÆÇÌ ®œÓÊ×ÏÇ~ҜÓkÍ͜ÒÇÃÕÍÂÒÂÌÓÇÉƜÏÔÂ͜ÑÊԜ
ÂÍÝÒ ÊÆÇÌ ͜ÌÊÏ ÃÇÉ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ÃÕÍÅÂÏÆÂ ÂÏÂ ÌÇÚÇ kÉÇÏÇ~
ÓÂÃÝËÍÂÒÝ ÔÕÒÝÏÆ ÌÂËÅÝÒÔÌÂÏÆÂË ÓÇÉŜ ÌÂÒÂÔ áÅÝÎÍÝ ÃÕÍ
ÆÝÌ !³ÇÉÏÇÚÕÍÂËÏÝÌáÒÂÔÌÂÏÅÂÌkҜ¢ÍÍ€ÝÏÝ~Á×ÚÝל
ÜÒÇÏrÊÔÌÇÒkÅÇϜÔkÅÇÍÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏrÂÏÏÂÒÝÃÝÉÏÝÃÊÒÇÒ
Ŝ œÉÇÒ ÊÆÇÌ ¹—ÏÌÊ ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÚÕÏÆÝË ÌÂÆÇÒÍÇ ÃÕÍÆÝÅÝÉ
"ªÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒ ßÚÇÃÇÉÏÇ €œÎ ÂÄÝÒ ×ÇÉΜÔÇÃÇÉÏÇ לÔÇÒ
ÍÊÓÇÉ ÃÊÔ ³ÇÉŜ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ Á×ÚÝ לÜÒÇÏ ӗË͜ŜÏƜ ÃÇÒÇ
ÅÇÉŜ Ɯ ˗Ì ÃÕÍÎÂÓ —ÙÇÏ ̗ÏÇԗÏÇ ßÚ͜ÆÇÌ ³ÇÉÏÇ~ ÂÍÆÂ
ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÂÍÆÝÏÆ ÊÉÅÇ ԜÌÜÄ €œÎ ÌÊÎÙÇÍÇÌÓÇÉ ÃÕÍÅÂÏ
ÍÝÅÝÃÝÉÅÂÓÇÉ€œÎÚÕÍÂËÕÌ¢ÍÍ€ÝÚ€ÊÔ ¢ÔÂÌÇÚÇkÉÃÂ
ÍÂÍÂÒÝÏÂÌÂÒÂÔÂÏÊÙÇÌÃÕÍÓÂÃÇÉƜ€œÒÃÇÒÇÅÇÉŜÌÂÒÂÔÂÚÕÍÂË
ÃÕÍÆÝÌ €œÎ ÓÇÉ ÃÕ ÔÕÒÝÆ ÃÇ͜ÓÇÉ £ÇÉ ÚÕÍÂË ÊÔÇÑ ÓÇÉÏÇ
ƜÒÔ͜ÏÆÇÒÆÇÌàÂÔÔÝÌiɱÂÔÚÂÍÝÅÝÏ €œÎ ÆÂÏÝÏ ÙÂÌÝÒÕ
ÙÝ¢ÍÍ€ÝÏÝ~Ê×ÔÝáÒÝÃÕÇÏÙÂáڜÒŜ—ÏƜÆÇÌ


¯ÚÚύêàxÖÔxÖìçÔÜìçÚ×
´ÂÅÝÏÚÕÏÝ~—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÅ€œÒÄÂÌÝÔҜ×ΜÔ͜ÒœËԜÃÇÉ
ÃÇÉ rÊÔÌÇÒŜÏ ¢ÍÍ€Ý ÓkÉÇÏ ÓÇÉ ÌÇÚÇƜÏ ÃÕÍÅÂÏ לÜÒ ÊÔÇÑ
ÔkÅÇÍ œ ÙÝÏÝÏÆ ÏÊÙÇÌ ÃÕÍÓ ÚÕÍÂË ÊÔÇÑ ¢ÍÍ€Ý ÓkÉÇ ÊÔÇÑ
ÌÂÃÕÍ ÊÔÔÇÅÇÉ €œÎ ÚÕÍ ÓkÉ ÓÇÉƜ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜ÒƜ kÉ ßÚÇÏ
ßÚÍÊ ªÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒÓÇÉ®œÓÊ×¥ÂËӜÏÇ~Á€kÆÊáƜ ÕÒ
ÏÂÚÌÂÏ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇ ÌÇÃÇÌ ÃÕÍÆÝÅÝÉ ÂÍÂÒ á€kÆ͜Ò
ƜÏ rœÖ ÙÊÌ̜Ï ÌÇÃÇÌ ÓÇÉ Ɯ kÉ ÎÊÍ͜ÔԜÚ͜ÒÇÅÇÉƜÏ rœÖÂ
ÙÊÌÔÇÅÇÉ Á€kÆ͜Ò²ÂÃÃÝ¥ÂËӜÏÇ€œÎќËÅÂÎÜÒ͜ÒÏÇkÔÇÒ
ŜÏϜÒ ÃÇÉÏÇ ÌÕÝÑ rÊÜÒÆÇ͜Ò ¢ÍÂÒ ¢ÍÍ€ÝÅ Æ ΜÅÜÌÕÍÞ
ÔkÅÇÍÃÂÒÌÇÚÇ͜ÒŜƜÌÂÒÚÝ £ÇÉÃÂÚÌÂ×ÂÍÝÌÍÂÒÌÐÔÝÍÂ
´§³³¢­µ¯ª¬Œ­§­Œ²¥Œ


ÂÍÓÝÏ—ÙÇÏÂÍÂÒÅÂӗË͜ÒŜÔÇÍÊÃÇÉœá€kÆ͜ÒÃÇÉŜÌÐÎÂÙÂÕ
ÍÂÒÅÂÔÝÒÝÚÂpœÒÄÂÌÝÔÚÕÏÆÝËßÚ͜ÒÌÝÍÝÑÂÍÂÒkÉŗÏ€
ÍÂÒÝÏÌkÜËÔ̜ÏϜÒ€œÎÏʀÂáÔÞ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÂÙÕÝÂÍÂÒ—ÓÔÇϜ
ԗÚ̜Ï
¾ÏâÚÜê‹áÔààÏÚâÜ×Ù©ÚÔÚ©ßÜÔÙxßÔßÒ©áÔÚ©ÑÔ
ŒÃÇÉÔÕÅÂÏÏÂÒÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÌÝÓÌÂÄÂÌÝÔÌÂÂÇÒÝÍÝÚÔÝÌ
Ìk~ÇÍ͜ÒÇÃÇÉ ÔkÅÇÍ œ ԜÏϜÒÇÃÇÉ ÅÇϜ ÂÇÒÝÍÝÚÔÝ €œÎ ÓÇÉÏÇ
ÚÕÏÆÝËÓÂÅÝÏÆÝÌkÉÇÅÇÉÏÇÃÊÌÏÝÌÌkҜÓÇÃÇÉÌÊÍÆÇ !³ÇÉÏÇ~
áÏÝÅÝÉÅÂÃÂÒÝÒÅÂÔÇ͜ÆÇÌ®ÊϱÂÕÍÃÇÒÏÊٜÔÂÑÌÝÒ­œÌÊÏ
ÚÂËÔÂÏ ÃÇÉŜ ÌÐÎÂÙÂÕÍÂÆÝ "²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ÌÊÍŜÏƜ ÓÇÉ x
¢ÏÝ~ÂÍÆÝÏÆÂÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏ—ÎÇÔÚÂÔÍÝÌ€œÎÎÂÌÔÂÕÔÂrÝÃÊÔ
ŒËÇÓÇÉxÃÇÉÏÇ~ÆÂÏÝÃÝÉ€œÎÚÂÔÍÝÅÝÃÝÉ
ºÕ~ÂÌkҜÃÇÉÃkԜÏ̗ÔÇÑÔÐÒÂÂÍÎÂÆÝÌ¢ÖÊÏÂÆÂkÉÇÃÇÉ
ÅÇϜ ÌÂÍÝÒÅ ÃÕÍÆÝÌ €œÎ ßɜÒÍÇÌ͜k͜ÒŜ ÌÂÒÂÑ ÃÇÒÇ
ÅÇÉ Ɯ ÃÐÒÙÝÍÎÂÓÝÏ —ÙÇÏ ÓÇÉÏÇ ÏÝÅÝÔÝÒÅÂ ÊÎÂÏÝÅÝÉÏÝ
ƜÒÔ͜ÏÆÇÒÇÒŜ ÆÊŜÏ ÎÂÌÓÂÔ ÃÇ͜Ï ®œÓÊ×ÏÇ~ Á×ÚÝ לÜÒÇÏ
ĜÅÂÉÞ͜kƜ¢ÍÍ€ÝÏÝ~×ÇÉΜÔԜÚÇÃÕÍÅÂÏ´ÊÎÕÔÇÔÕÅÂÏÝÃÝÉ
ÏÝÓÇÉÏÇ~áÏÅÂrÊÜÒÆÇÌ£ÇÉŜßɜÒÍÇÌ͜k͜ÒÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏ£Õ
ÔÕÒÝÆ ÓÇÉ kÉÇÅÇÉ Ɯ ÃÇ͜ÓÇÉ £ÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ÚÕÏÆÝË ßɜÒÍÇÌ
͜k͜ÒÃÕÍÂÙÂÅÝ×ÂÌÝÏÆÂÂÍÆÂÏÃÇÉÃÇÒŜÃÕÍÅÂÏÄÂÌÝÔÔÂœËÔ
̜ÏÊÆÇÌ€œÎÃÇÍŜÏÇÅÇÉٜÚÕÍÂËÃÕÍÆÝÆ ºÕ~ÂÌkҜÎÊÏ
ÃkԜÏ ̗ÔÇÑ ÔÐÒ ÂÍÎÂÆÝÎ ÊÎÂÏÝÅÝÉÏÝ~ ÏÝÌÍÝÅÝ ×ÂÌÝÏÆÂ
ÃÇÍÇÒŜÔÇ͜Ñ´ÊÎÕÔÇÏÇÓÇÉÏÇ~áÏÅÂrÊÜÒÆÇι—ÏÌÊÂÉÆÝÒÕ
ÙÝ
 ÓÇÉÏÇ ÌÐÔÌÝÅ ÌÇÒÔ̜Ï €œÎ ×ÇÉΜÔÇÃÇÉ ÃÕÚÌ ÌÊÔ̜Ï ÆÊÑ
לÄÇÖ͜ÏÆÇÎ
 


Á×ÛâáÔÜԋÙâÏÜêæÚêä©Ð©ßÔ
ŒלÉÇÒ´ÊÎÕÔÇ´ÇÓÓÂÍÕÏÊ̜ƜÏÌÂËÔÔÝ€œÎÃÇÉŜÊÎÂÏÝ
ÅÝÉ €œÎ ΜלÃÜÔÇÅÇÉ ×ÂÌÝÏÆÂÅÝ ÌÕÂÏÝÙÍÝ לÜÒÏÇ rÊÔÌÇÒÆÇ
£ÇÉÏÇ á×ÚÝ ÕËÍÂÒ ÃÇ͜Ï ÊÓ̜ ÂÍÕÝÅÝÉ ÃÇÉ Ɯ ÓÇÉÏÇ ÃÊÌ ÏÝÌ
ÌkÒÇÒŜÔÇ͜ŜÏƜËÓÇÉÏÇ~ƜÃÇÉÏÇÌkÒÇÒŜÔÇ͜ÄÇÅÇÉÔÕÒÝÏÆÂ
œËÔÔÇ ºÕ~ÂÌkҜÔÕÅÂÏÏÂÒÓÇÉÏÇ~ÊÎÂÏÝÅÝÉÔÕÒÝÏÆÂÊÚÇÔ
̜Ù ÃÂÒÍÝÌ ÅÂÉÂÑÍÂÒ €œÎ ßɜÒÍÇÌ͜k͜Ò ßÙÇÏƜ Ìk~ÇÍÇÃÇÉ
àÂÏÆÝ !³ÇɲÂÃÃÝÆÂÏÝÌÔÐÒÂÓÝÉÊ̜ÏÆÊΜÌÃÇÉƜáÚÊÃÇÉ
"³ÇÉÏÇ ÕËÍÂÑ ¢ÍÍ€ÝÃÝÉ ÂÍÆÝÏÆ ÌÊÙÇÒŜÏ ÚÂÔÍÝÌ —ÙÇÏ ¢~Â
ÏÊÏÆÊ Ҝ×ΜÔ͜Ò œËÔÊÌ" ³ÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ÌkÒÇÚÇÒŜ €œÎ ÊÎÂ
ÏÝÅÝÉÅÂ rÊÔÇÚΜŜÏ ϜÒӜ͜ÒÏÇ ÃÊÒÇÒŜ ÔÇ͜Ñ ̗ÏÇԗÏÇ
ÔÝÒÝÚÍÝÌÃÇ͜ÏÆÐÅÂÌÝÍÂÃÝÉ
¢Í̀ݢÔÂÃÝÉiÉÇ€œÎ²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜÓÇÉÏÇ~áÏÅÂÃÂÒÝÒ
àÍÝÃÝÉÏÝÔÕÒÂËÔÓÝÏ £ÇÉÏÇ~ÓÇÉŜÃÕÍÅÂÏΜלÃÜÔÇÃÇÉÌÇÃÇÌ


#¯ÖÓêßâæêxÚÂËÔÂÏÆÊŜÏΜÅÜϜƜ´§³³¢­µ¯ª¬Œ­§­Œ²¥Œ


²ÂÃÃÝÃÝÉÓÇÉÏÇ~ƜÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ€œÎÃÂÒÍÝÌÌÇÚÇ͜ÒŜÌÂÒÂ
Ô ÃÕÍÅÂÏ ΜלÃÜÔÇÅÇÉÏÇ ÂÒÔÔÝÒÓÝÏ ÎÕÍ ÊÔÓÇÏ ²ÂÃÃÝÃÝÉ
¥ÂËӜiÉÇÏÇ~ÊÉÅÇ͜ÒÇÃÇ͜ÏÌÊÍŜÏƜ¢Í̀ݢÔÂÃÝÉÂÍÆÝÏ
ÆÂÓÇÉÌÇÒÓÇÉÊÉÅÇÃÕÍÓÝÏ—ÙÇϲÂÃÃÝÚÕÍÂËÊÔÇÑ˗ҜÌ͜ÒÇ
ÅÇÉÏÇÏÝÅÝÔÓÝÏ
¯ÚÚύêÜê‹áÔÚ©ÒÔ*×ÖÒÔÐâÚêÒêÖ

¢ÍÍ€ÝÏÝÌÂϜÅÂÔÞ͜ÏÆÇÒk—ÙÇÏÏÊÙÇÌáڜÒŜÌÊҜÌÍÇ
ÅÇÔÕÒÝÏÆ—ËҜÔ̜ÏÊÆÇÌ€œÎÓÇÉÚÕÍ—ËҜÔk͜ÒÃÕÇÏÙÂ
áÚÊÓÇÉŒלÉÇÒÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÃÇÉ€œÎΜÃÇɲÂÃÃÝ¥ÂËӜ
ÏÇÌÇÃÕÍÅÂÏÅÂÌkҜÓÇÉƜÏkÔÇÏÇÑÓÐÒÝËÃÝÉÔÂÅÝÏÆÂÉÕÒÒÂÌ
ÔÝÒÝÚÍÝÌÍÂÒ ÌÕÇÅÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ĜÌÂ͜ÔÇ ÃÇ͜Ï ÓÇÉÏÇ
ϜÒӜ͜ÒŜ—ËҜÔ̜ÏÇÃÇÉÔÕÒÝÏÆÂÃÇ͜ÓÇÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÔÇ͜ÅÇ
ÓÇÉÏÇ~ÊÉÅÇÃÕÍÕÝÅÝɵÍrÇÏÓÊÂÉÅÝÏÍÝÌÏÝÙÊÔ̜ßԜÒkÇÅÇÉÏÇ
ÔÇÍÊpœÒÃÇÒÇÅÇÉkÉԜÏÇÏÊÉÅÇÍÇÌԜ€œÎÌÂÆÇÒ͜ÑÓÂÌÍÂÒÅ—Ë
ҜÏÓÇÏ ÊÆÇ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ÃÇÍΜŜÏ ΜrkÓÊ͜Ò ÌÇÃÇÌ ƜÒÔ €œÎ
ڜ€ÄœÔ
 ÌÕÚÌÂÏÅ ÊáÒΜÅÇÉ £Õ áÌÔÂÏ ÃÇÒÇÅÇÉ Ɯ kÉ ÔÕÅÂÏÝ
ÅÝÉÅÂáÄÝÉÍÝÌßÚ͜ΜÅÇÉkÉÇÅÇÉŜÖÂËÆ ßÉ͜Ñ ÂÏÝ ÌÕÍÍÂÏÎÂ
ÅÝÉ ٗÏÌÊ ÂÏÆÝË ßÚ͜Ò ÌÝÍÅÂÏ €œÒ ÌÇÚÇ ²ÂÃÃÝ ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
rœÉÂÅ ÔÂÒÔÝÍÂÙÂÌ £ÇÉ ÓÇÉŜ ÃÕ ÔÕÒÝÆ ÌÊӜÔk áÓÂÑ œËÔ̜Ï
ÊÆÇÌÊÏÆÇ ¢ÍÍ€ÝÃÇÉÏÇÚÂÌÚÝÃÕÍÝÒÅÂÔkÅÇÍœÊÉÅÇÃÕÍÝÑ
áڜk—ÙÇÏÙÂÌÝÒÆÝ !ºÕ~ÂÌkҜÃÕ—ËҜÔk͜ÒÏÇÌÊÒÇÌÂÅÕÙÝ
ÉÂÔÌÇÚÇ͜ÒÏÇÔkÅÇÍœÓÇÉŜiÉÇÏÇ~ªÉÅDzÕ×ÝÏrÊÜÒkÙÇ¢Í
Í€ÝÏÝÌÊÒÇÌÂÅÂ
"ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÅÝÉÏÝ áÒÂÔÕÅ ÌÊÍŜÏƜ ÃÕ ÔÕÒÝÆ áÉÕÏÝ~
ÌÊҜÅÇ àÌÔÝÒ ¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉÏÇ~ kÉÇÅÇÉÏÇ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇ
áÒÂÔÝÒÅ—ËҜÔÔÇ€œÎÙÝÏÍÂÑÔÂÓÇÉ×ÔÇÏ®ÂÌÇÆÕÏÊá—Í̜
ÓÇÏƜÅÇ ÃÂÒÍÝÌ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÏÝ áÒÂÔÂÓÝÉ ³ÇÉƜÏ kÔÇÏÇÑ ÓÐ
ÒÝËÃÝÉÊÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒÔÂÅÝÏÆÂÏÝÅÒÂÌÔÝÒÝÚÝÅÝÉ
£ÇÉ ÌÕÚÌÂÏÙ ÔÝÏÝÙ áڜÒŜ kÉ ßÚÇÅÇÉ ÃÇ͜Ï ÅÇϜ ڗ
ÅÝÍÞ͜ÏÇÒŜ €œÎ ÒÊÉÝÅÝÅÝÉÏÝ kÉ ÌÕÍÍÂÒÝÅÝÉ ÃÇ͜Ï ßÚ͜Ñ
ÔÂÃÂÒÅÂÔÝÒÝÚÝÅÝÉ ºÕÍÂËßÚ͜ӜÅÇÉÙÊÔÌÇÚÇ͜ÒÂÍÆÝÏ
ÆœƜÑÍÇÃÕÍÝÒÓÝÉkÉÇÅÇÉÏÇ~Ê×ÔÝárÍÂÒÝÅÝÉÆÂÃÇÒÌÇÎŜƜ
ÜËÍÇÃÕÍÎÂÓÓÝÉ


¿ÏÐÐêÜê‹Ù×ÚxÔ
ªÎÂÏÆÂÚ ÔÕÅÂÏÏÂÒ ÓÇÉ —ÎÇÔÓÇÉ ÌÇÚÇ͜Ò ÌÇÃÇÌ ÌÂËÅÝÒ
ÎÂÓÝÏ —ÙÇÏ kÍÇÎ ËÐÌÝÓÝÏÂ ÌÊÔ̜ÏϜÒ ÔÕÒÝÏÆÂ ÃÇÍkÇÅÇÉÏÇ
ÔÇÍÊÃÇÉ£ÇÉ¥ÂËӜÏÇ~kÍŜÏÇϜ€œÎkÍÇƜÏÔÇÒÇÍŜÏÇϜÝÚÂ
ÏÂÃÝÉ ºÕ~ ÌkҜ ¥ÂËӜŜ ÊÎÂÏ ÊÔÇÑ kÍÇÎ ËÐÌÝÓÝÏ ÌÊÔ
̜ÏϜÒÏÇ ¢ÍÍ€Ý ¢ÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÌÊÒÇ ÌÂËÔÂÒÂÙÂÌ £ÇÉ ÓÇÉŜ#Ç©Ñ©áxrÇÏÓÊƜÒÔ´§³³¢­µ¯ª¬Œ­§­Œ²¥Œ

לÉÇÒ œËԜٜÌ ÓkÉ͜Ò x ²ÂÃÃÝ ÓkÉ͜ÒÇ £ÇÉ ÊӜÏϜÒ x ²ÂÃÃÝ
ÌÊÍŜÏÙÇ áڜáٜÌ ÌÇÚÇ͜Ò x kÍÇÎ ËÐÌÝÓÝÏÂ ÌÊÔ̜ÏϜÒƜÏ
ÂÍÆÂÒÂÌÃÕÍÎÂÃÝÉ £ÐÇÒÝÌÊÚÇÔÇÍŜÏƜrÊԜÌÙÇ֜ÒÇÚԜ
ÏÇ~ €œÎ ¢ÍÍ€Ý ÃÝÒÅÝÓÝÏÝ~ ÔÂÄÝÚÝ ÂÓÔÝÏÆ ÌkÌ͜ÒƜÏ
²ÂÃÃÝiÉÇԗڜٜÌ€œÎ®œÓÊ×̜ÝÚÂÏÝÑkÍŜÏϜÒ ÃÇÒÇÏÙÇ
ÃÕÍÝÑÔÇÒÇٜ͜Ì͜Ò ºÕÏÏÂÏÓÐ~ÃÇÉÊӜÏϜÒxÎÐÏÆÂÌÂÍ
ÅÂÏÏÂÒ x €ÂÄÂÆ ²ÂÃÃÝÏÝ ÌÂÒÚÝ ÂÍÕ —ÙÇÏ ÂÍÂÒ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ
ÃÐÍÝÔÍÂÒÆ €ÂÄÂÅ ÂÍÝÏÂÙÂÌÃÝÉ €œÎ Μ~ÅÇŜ ²ÂÃÃÝ ÃÇ͜Ï
ÃÇÒŜÃÕÍÂÙÂÌÃÝÉ !ºÕÍÂËÊÔÇÑÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇÚÕÚÝÓkÉ͜Ò
ÃÇ͜ÏƜÒÔ͜ÏÆÇÒÇÅÇÉ
£ÕלÍ͜ÒÏÇ~ÌÂËÙÂÏÃÕÍÂÙÂÅÝÔÕÒÝÏÆÂáÉÕÝÃÝÉÏÝ~ÌÊ
ҜÅÇ àÌ ÔÕÅÂÏÏÂÒ ¹—ÏÌÊ ÓÇÉ kÉÇÅÇÉ ÃÊÌ á×ÚÝ ÃÇ͜ÓÇÉ
²ÂÃÃÝ ̗ÏÇ ԗÏ͜ ÃÇ͜Ï ÌÂÒÂÌ ÌÇÒŜÏƜÅÇ ÌÇÃÇÌ ̗ÔΜ
ŜÏƜÌÊÍÇÑrÊԜٜÌ ¬ÇÚÇ͜ҍ£ÂÒÆÂÔÝÏÝÙÌÕÒÌÝÏÝÙÔk
ÅÇ͝xÆÊáÒ͜ÒºÕÍÄÂÌÝÔÂÄÝÒÍÝ×ÂÔÝÏÌÝÉÏÝ~ÃÂÍÂÔÕÆÝÒÕ
ÅÂÉÂÑÍÂÒÝrÊÔ̜ÏÌÇÃÇÌÂÍÂÒÅÂÌÊϜÔ€œÍÂ̜ÔÌÊÍÇÒ€œÎÂÍÂÒ
ÌÂÙÝÑ ÌÐÔÝÍ ÂÍÎÂÓÍÂÒ ŒÅœÒ ÓÇÉ ÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔ ÃÕÍÓÂÅÝÉ ÕÍ
̗ÏÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÌÂÒÂÌÌÇÃÇÌ̗ÔΜŜÏƜÌÊÍÇÒÊÆÇœÓÇÉÔÕÅÂÏ
ÏÂÒÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔÂÔkÅÇÍ ¹—ÏÌÊÓÇÉÃÂÒÝÅÝÉÆÂáÌÔÝÍÝÌÏÝÌÝ
€œÎ̗ÏÏÇÌÇ£ÇÉԗÏÏÇÌÇ€œÎÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÏÝÌÝÔkÅÇÍ ºÕÍÂË
ÊÔÇÑ ÃÂÚÌÂÍÂÒ ÌÇÃÇÌ ËÐÌÍÂÑ áÔÎÝËÌ ÜÍÌÊ ÕáÕ €œÎ ÂÇÌ ÃÕ
ÍÝËÌ «ÐÌÝÆÂÅÝÍÂÒԗÏ͜ËÐÌÍÝËÍÂÒßÙÇÑÊÓÇÒkÙÇ͜ÒԗÏ͜
ßÙÇÑÊÓÇҜ͜Ò !ŒÃÇÉáÌÔÝÍÝÌÏÝÌÝÍÂÒÃÕÍÅÂÏÅÂÌkҜÊÎÂÏÏÝ
€œÎΜלÃÜÔÏÇ̗ÜÌÊÇÎÊÔÇÑÌÐÔÝÍÕÅÂÃÕÍÅÂÏ—ÎÇÔÏÇÔÊÎÇÒ
ÃÂÚÍÝÌÊÔÇÑÌÊÇÑÂÇÌÃÕÍÝËÌ"¹—ÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÃÇÉÏÇÂÙÕÅÂÆÕÙÂÒ
ÃÕÍÕ—ÙÇÏÔkÅÇÍœ²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÂÒÌÝÍÝÌÐÔÝÍÕÌÂÃÕÍ
ÊÔkÇÃÇÉ —ÙÇÏ ÃÊÍÅÇ͜ÆÇ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× kÍÇÎ ËÐÌÝ
ÓÝÏÆÂÃÕÍÓÂÌÔÂÊӜÏÃÕÍÓÂÌÔÂÃÇÉ¢ÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜáÚÊÂÍ
ÓÝÏÆÊÑÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏkÍÆÇ ºÕ~ÂÌkҜלÉÇÒÏÊÙÇÌßÚÍÊÓÇÉ
ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇÚÕÍÂËƜÒÔ͜ÏÆÇÒÇÅÇÉ€œÎÒÕ×ÊáÌÔÂÏÏÝÅÝÔÝÅÝÉ¾ÏâÚÜê‹xÒÔáÜ©àêØä©áÔ
ªÎÂÏÆÂÚ ÔÕÅÂÏÏÂÒ ÂÒÂÅÝÉÆ ÂÄÝÒ ×ÇÉΜÔ ÌÕàÙÝ ÓÇÉŜ
kÅÇÔϜÓÝËלÔÌÝÍÕÙݲÂÃÃÝÏÝÕËÍÂÑÓÇÉŜàϜÍÇÚÃÊÒkÙÇ
ÌÇÚÇ͜ÒÏÇחÒΜÔÊÔÇÅÇÉ ·ÇÉΜÔ͜ÒÇ—ÙÇÏÂÍÂÒÅÂÌÂÒÂÔÂÃÊÌ
Ê×ÔÊÒÂÎÍÝÃÕÍÝÅÝÉ€œÎÂÍÂÒÏÝáÒÂÔÝÅÝÉ£ÇÒÃÇÒÇÅÇÉÃÇ͜Ï
ÔÝÏÝÙáڜÅÇÉ
£ÇÉÓÇÉƜÏÔÕÅÂÏÏÂÒkÔÇÏÇÑÓÐÒÝËÃÝÉßÚÓÇÉÕÔÝÒÕÙÝÍÂÒ
ÏÝkÅÇÔ͜ÅÇÉÌÕÒÌÂÔÐÒÅÂÏÏÂÒÏÝƜÒÔ͜ÏÆÇÒÇÅÇÉלÍÓÇÉ͜ÒŜ
áÒƜÎÊÔÇÅÇÉ£ÂÒÌÇÚÇ͜ÒŜÌÂÒÂÔÂÔkÉÇÎÍÇÃÕÍÝÅÝÉ ¬ÂÒÂ
ÅÝÉ ÂÏÝ ÃÇҜk Ɯ áÄÝÉÍÝÌÌ áÄÝÉÍÝÌ ÃÇ͜Ï rÂÄÂÑ ÃÊÒΜÓÇÏ
pœÒÄÂÌÝÔ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ €œÎ ÃÂÒ ÌÇÚÇ͜ÒŜ á×ÚÝÍÝÌ ßÚ͜ÒŜ
ÔÝÒÝÚÝÅÝÉ
´§³³¢­µ¯ª¬Œ­§­Œ²¥Œ


pœÒÄÂÌÝÔ ÚÂÔÍÂÏÝÅÝÉ £ÇÒÔÕÌÔÂÕÓÝÉ ÆÐÅ ÌÝÍÝÅÝÉ
¯ÊÏÆÊÅÇϜÚÂÒÔÍÂÒÆÂÌÂÍÓÂÅÝÉÆ¢ÍÍ€ÝÅÂҜ×ΜÔ͜ÒœË
ÔÇÅÇÉٗÏÌÊÓÇÉƜÏ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇÌÇÃÕÍÅÂÏÌÇÚÇ͜ÒƜÏ¢ÍÍÂ
€ÝÚÕÏÝÔÇÍÊ
"ªÉÅDzÕ×ÏÝÓkÏÆÇÒΜÅÇÉ ±œËÅÂÎÜÒÍÇÌÊÔkŜÌÊÎÓÇÔÇÑ
ÌÂÒÂÕÃÕÍÎÂÓÝÏ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÎÝÔkÅÇÍÎÇÊ̜ÏÇÏÃÇÍk—ÙÇÏÃÂÒ
ϜÒӜÏÇÓÝÏÂÑÌÂÒÂÅÝÉá×ÚÝÍÝÌÌÂÏÝÌÔÐÔÝÏÝÅÝÉ €œÒԗÒ
ÍÇáÄÝÉÍÝÌÔÂÏÙÊÔ̜ÌÊÔÇÅÇÉ
¢ÍÍ€Ý iÉÇ ÔÝÏÝÙÍÝÌ ÙÝÅÂÏÂÅÝ ÓÇÉÏÇ ×ÔÇÏ ÌÊÍÇÚ ÊÉÅÇ
ÊÔÓÇϲÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÌÊÍŜÏƜµÍ×ÔÇÏÃÂÒÍÝÅÝÅÝÉ
ÏÝÒÕ×ÝÅÝÉÏÝÆÂÌk~ÇÍÇÅÇÉÏÇƜԜÏÇÅÇÉÏÇƜÓÂÖÌÊÍÇÚÓÂÌ
ÍÂÓÝϳÇÉÏǹÂÌÝÒÕÙÝÎÐÏÝßÚ͜áٜÌٗÏÌʵÍÔÕÅÒÝ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏƜÆÐÅÂÌÝÍÝÅÝÉ £ÂÒÊÎÂÏÆÂÚ
ÔÕÅÂÏÏÂÒÏÝ ÊÉÅÇ kÃk ÃÇ͜Ï ӜÍÂÎ͜ÅÇÉ ²ÂÃÃÝÏÝ~ ÂÃÒÕÇ ÃÇ
͜Ï ÔÂ͜ÑÊԜÎÃÕ×ÂÔÏÝÃÂÒÍÝÌÊÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒÅÂÕÌÝÅÝÉ
!²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ΜÒלΜÔÇÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÕÍÓÝÏ


!