• Название:

  19 Паулдан Колессяйлеляргя хат


 • Размер: 0.27 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер • Название: Microsoft Word - TTRNT10E.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
²Œ³­¹¹’±³­³’¸«’½¨º
¬†­§³³Œ«­§­Œ²¥Œ

¬—ÍÇÓӜËƜ áڜkÙÇ ÊÉÅÇ͜ÒŜ €œÎ ®œÓÊ×̜ ÔÕÅÒÝ ÔÕ
ÅÂÏÏÂÒÅ¢ÍÍ€ÝÏÝ~Ê×ÔÝáÒÝÃÇ͜Ï®œÓÊ×¥ÂËӜÏÇ~ҜÓk
ÍDZÂÕÍÆÂÏ€œÎ´ÊÎÕÔÇÔÕÅÂÏÏÂÏӜÍÂγÇÉŜ¢ÔÂÃÝÉ¢Í
Í€ÝÆÂÏΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


¯ÚÚύêÒÏß©äÛ©áÐÔÚÓÔßx
³ÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÆÐÅ ÌÝÍÅÂÏÆ ¢ÍÍ€ÝÅ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ
®œÓÊ×ÏÇ~ ¢ÔÂÓÝÏ €œÒÄÂÌÝÔ Ҝ×ΜÔ ÕÌÝËÃÝÉ ٗÏÌÊ ®œÓÊ×
¥ÂËӜŜ ÊÎÂÏÝÅÝÉ €œÎ ÃÂÒÍÝÌ ÊÉÅÇ͜ÒŜ ÃÕÍÅÂÏ ΜלÃÜÔÇÅÇÉ
ÔÕÒÝÏÆÂÊÚÇÔÔÇÌ ªÎÂÏÝÃÝÉÏÝ~€œÎΜלÃÜÔÇÅÇÉÏÇ~ӜÜ
ÃÇxÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÌkÌ͜ÒƜÓÂÌÍÂÑÔÐÔÝÍÂÔÐÒÅÂÏ—ÎÇÔ£Õ—ÎÇÔ
ÔÕÒÝÏÆ ÓÇÉ ßÍÇÌ Á×ÚÝ לÜÒÏÇ~ ×ÂÌ ÓkÉÇÏƜ ÊÚÇÔ̜Ï ÊÆÇÅÇÉ
³ÇÉŜ ÌÊÍÇÑ rÊÔ̜Ï ÃÕ Á×ÚÝ לÜÒ ÓÇÉ ¢ÍÍ€Ý ΜÒלΜÔÇ
ÏÇ~ ÙÝÏÍÝÌÔÂ ÏÊÙÇÌ ÃÕÍÕÝÏ Â~ÍÂÅÂÏ ̗ÏϜÏ ÃÊÒÍÇ ÂÒÂÅÝÉÆÂ
ÏÊÙÇÌÃÕÍÓÂ×ÔÇÏƗÏÞáÆÂÆÂÚÕÍÂËÉÕÒÕ~ÝÚÌÊÔÇҜ€œÎÔÂ
ÒÂÍ ³ÇÉ¢ÍÍ€ÝΜÒלΜÔÇÔÕÒÝÏÆÂÃÇÉÏÇ~×ÂÌÌ®œÓÊ×̜
ÔÕÒÝÍÝÌÍÝ ×ÇÉΜÔÙÇ ӗÇÌÍÇ ×ÇÉΜÔԜÚÇÃÇÉ ¿ÑÂÖÒÂÓÔÂÏ —Ë
ҜÏÆÇÅÇÉ !ÕÍ ÃÇÉŜ ²Õ×ÔÂÏ ÌÊÍŜÏ ΜלÃÜÔÇÅÇÉ ÔÕÒÝÏÆÂ ÆÂ
לÜÒÊÔÔÇ
"ºÕ~ÂÌkҜÃÕÔÕÒÝÆÂÊÚÇÔ̜Ï̗ÏϜÏÃÊÒÍÇÓÇɪÉÅDzÕ×
ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÃÊÒÇÍŜÏ ÃÂÒ ÉÊҜÌÍÇÌ €œÎ Â~ ÃÇ͜Ï ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
Ê×ÔÝáÒÝÏ ÔÕÍÝÓÝÏÙ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍÓÇÏ ÆÊÑ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÆÐÅ ÌÝ
ÍÕÆÂÏ €œÎ áÍÄÂÒÝÑ ÓÐÒÂÕÆÂÏ ÔÕÌÔÂÎÝËÃÝÉ pœÒ ÊÅÇÍÇÌÍÇ ßÚÇ
ÅÇÉrÊÎÇÚ ÌÊÔÇÒÇÑ ÓÇÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍkƜ kÓ̜ÏϜÏkӜ
ÃÂÒÝÑ ²ÂÃÃÝÅ ÍÂÇÌÍÝ ÃÕÍÝÑ áڜÒÓÇÉ €œÎ €œÒϜÒӜƜ ¢~Â
áÒÂÌÍÝ ÃÕÍÝÒÓÝÉ ÆÊÑ ÆÐÅ ÌÝÍÂÃÝÉ ³ÇÉ ÙÝÆÂÎ €œÎ ÓÂÃÝÒ
ÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏ¢ÏÝ~ÊÓÌÊÔÌÇÙ×ÇÌÌÐÆҜÔÇÓÇÉÏÇ€œÒԗÒÍÇÌ՜Ô
Ԝ ÏÝÅÝÔÓÝÏ ³ÇÉÏÇ áÌÔÝÍÝÌ ÑÂÔÚÂÍÝÅÝÏÆ iÉ ×ÂÍÌÝ —ÙÇÏ
ÓÂÌÍÂÅÂÏÃk͜ÌԜÏ—ÍÇÚÂÍÝÒÅÂáÒÂÌÍÝÊÔ̜Ï¢ÔÂÅÂÓÇÉӗÇÏÇÑ
Ҝ×ΜÔœËÔÇÅÇÉ µÍÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌ×ÂÌÊÎÍÇÅÇÏϜÏÌÐÔÌÂÒÝÑÃÇÉ
ÏÇ iÉÇÏÇ~ ӗÇÌÍÇ µÍÝ ±ÂÔÚÂÍÝÅÝÏ ÂÍÝÑ ÌÇÒÆÇ €œÎ ¢ÏÝ~
µÍÝÂÚÂÃÇÉËÐÍÝÑÂÍÝÏÂÃÝÉÆÊΜÌŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉÌÊÙÇÒÇ͜


¬†­§³³Œ«­§­Œ²¥Œ


»©à×䍩ۯÜê‹äÔÖÛ©áÔ
®œÓÊ×xÌkÉŜÌkÒÇÏΜÓ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÙÂÅÝÍÝÚݵÍx£Ç
ÒÇÏÙÇ µÅÝÍ áÒÂÔÝÍÅÂÏÏÂÒÏÝ~ ÃÂÒÝÓÝÏÏÂÏ Æ —ÓÔÇÏҜÌ
ٗÏÌÊ ÌkÌԜ €œÎ rÊÒƜ ÃÕÍÅÂÏ ÌkÒÇÏŜÏ €œÎ ÌkÒÇÏΜŜÏ
ϜÒÏÇ~€œÎΜÓÇ¢ÏÝ~ÂÒÌÝÍÝáÒÂÔÝÍÅÂÏrÊԜÌÙÇ̗Ù͜ÒÎÇ
—ÓÔÇÏ ̗Ù͜ÒÎÇ ÃÂÚÍÝÌÍÂÒÎÝ ×ÂÌÊÎÍÇÌ͜ÒÎÇ x ÃÂÒÝÓÝ
¢ÏÝ~ ÂÚ €œÎ ¢ÏÝ~ —ÙÇÏ áÒÂÔÝÍÅÂÏ ¢ÍÍ€Ý µÍÝ €œÒϜÒ
ӜƜÏ ßÍÇÌ ÃÕÍÅÂÏ €œÎ ¢ÏÝ~ ÂÒÌÂÓÝÏÆ ÃÂÒ ϜÒӜ kÉ ÕÒÝ
ÏÝÏÆÂÔÐÒ !µÍxԜÏÏÇ~£ÂÚÝœԜÏx¢~ÂÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜Ò
ÃÇÒƜÎÍÇÅÇ €œÒϜÒӜƜ ÃÇÒÇÏÙÇ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ µÍ x £ÂÚÍÂÏ
ÅÝÙkÍÇƜÏÔÇÒÇ͜ÓÇ͜ÒÂÒÂÓÝÏÏÂÏÊ~ÃÇÒÇÏÙÇÃÕÍÝÑÔÐÒÅÂÏ
"ٗÏÌÊ¢ÍÍ€Ý×ÔÇÏÔÕÍÝÍÝÌÏÝ~µÍÝÏÆÂáڜÄÇÏΜÅÜÌÕÍÞ
ÌkÒÆÇ ºÕÍÂËÊÔÇÑ¢ÏÝ~ÂÒÌÝÍÝ¢ÏÝ~×ÂÙÔÂÔkÅÇÍŜÏÌÂ
ÏÝ ÃÇ͜Ï ÔÝÏÝÙÍÝÌ ÕÒÏÂÚÔÝÒÝÑ rÊÒƜ €œÎ ÌkÌԜ ÃÕÍÅÂÏ
€œÒ ϜÒӜÏÇ ¢ÏÝ~ ÂÚ iÉÇ ÃÇ͜Ï ÔÂÔÕÍÂÏÆÝÒÕÏÝ ΜÅÜÌÕÍÞ
ÌkÒÆÇ
pœÎÓÇÉÏÇÖÊÌÇÒÇÅÇÉ€œÎáÎÂÏßÚ͜ÒÇÅÇÉÂÒÌÂÓÝÏÆÂßÍÇÅ
ҜÌ¢ÍÍ€ÝÅÂÙÊÔ€œÎÆÐÚÎÂÏÃÕÍÅÂÏÏÂÒÏÝ לÉÇÒiÉÂÍÆÝÏ
Æ ÊÉÅÇ ÌÊÎÙÇÍÇÌÓÇÉ €œÎ ÅÂÇÑÓÇÉ ÊÔÇÑ ÌkÒӜÔk —ÙÇÏ µÍÝÏÝ~
ԜÏÇÂÒÌÝÍÝ¢ÏÝ~kÍÇÎÇÂÚÂiÉÇÃÇ͜ÏÔÂÔÕÍÂÚÔÝÒÆÝ ŒÎ
ÎÂÓÇÉÊÎÂÏÝÅÝÉÆÂÏÝÌ€œÎÔÂËÑÝÍÎÝËÙÂÔÐÒÝÑkÉÇÅÇÉÊÚÇÔ
̜ÏÁ×ÚÝלÜÒÃÊÒŜÏ—ÎÇÔԜÏÙÊÔ͜ÚΜÓ̜ÔÊÇÚ£ÕÁ×ÚÝ
לÜÒ ƗÏÞáÆÂÅÝ €œÒ rÂÏ ÊáÓÇϜ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÇÍŜÏ €œÎ ÎÊÏ
±ÂÕÍÂÏÝ~×ÇÉΜÔÙÇÓÇÃÕÍÆÝÎ


¾ÏâÚÜê‹ÐÔßÓ©ÛÚÔÙÙ©äÔÖÛ©á×áxÔ
·œÉÇÒ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÌÊÙÇÒŜÏ ÎÊ×ϜÔ͜ÒÇΜ ӗÇϜÎ €œÎ
iÉÇÏÇ~ ԜÏÇ ÃÕÍÅÂÏ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇ —ÙÇÏ ®œÓÊ×ÏÇ~
ÅÂÉÂÑ ÙÊÅk͜ÒÇÏÇ~ rÊÔΜŜÏ ÌÂƜÒÇÏ kÉÇÎÏÇ~ ԜÏ ÅÂÉÂÑÍÂÒÝÎ
ÃÇ͜Ï ÔÕÍÝÍÂÏÆÝÒÂÎ ®ÊÏ ¢ÍÍ€Ý ÌÕÚÕÝ ÃÕÇÏÙ ÃÇÒƜÎ
ÍÇÌ ×ÇÉΜÔÙÇÓÇ ÃÕÍÆÝÎ µÍ ÓÇÉŜ á×ÚÝÍÝÌ ßÚ͜k ˗ÉÇÏϜÏ
ÎÊ~ÂiÉÓkÉÇÏ×ÔÇÏÔÕÍÝÍÝÅÝÃÇ͜ÏÊÅÜÍÂÏÊԜÒŜÔÂÑÚÝÒÆÝ
£Õ ÓkÉ x ÅÂÓÝÒÍÂÒÆÂÏ €œÎ ϜÓÇÍ͜ÒƜÏ ÃÊÒÍÇ áÚÇÒÇÏ ÓÇÒ
לÉÇÒ ÊӜ ÕÍ ¢ÏÝ~ ÊÉÅÇ͜ÒÇϜ ÂÙÝÍÆÝ ·ÂÍÝÌÍÂÒ ÂÒÂÓÝÏÆÂ
¢ÍÍ€Ý ÃÕ ÓÇÒÏÇ~ ÃÂË €œÎ ÆÂÏÍÝ ÃÕÍÕÝÏ ÃÇÍÆÇÒÇÒŜ ÔÇ͜ÆÇ
£Õ ÓÇÒ ®œÓÊ× x ÓÇÉƜ µÍ x ¢ÍÍ€Ý ÆÂÏÝÏ ÕÒÔÂÌÍÂÚÕ —ÙÇÏ
—ÎÇÔÇÅÇÉ
!£ÇÉ€œÒÌÇÚÇŜ®œÓÊ×ÔÕÒÝÏÆÂÊÅÜÍÂÏÊԜÃÇÉpœÒÌÇÚÇÏÇ
ÌÂÎÊÍΜÓÊ×ÙÇÊÔÇÑ¢ÍÍ€ÝÅÂԜÌÜÆÊÎÊÔk—ÙÇÏÂ~ ϜÓÝËלÔ
ÃÊҜÃÇÉ€œÎÃÂÒÉÊҜÌÍÇÌ̜—ËҜԜÃÇÉ "£ÕÎÂÌÓÂÔÌ ÊÒÇÚk
—ÙÇÏ®œÓÊ×ÏÇ~ÎÊÏƜÌ՜ÔÍÇלҜ̜ÔÊÔkÙÇ̗ÙÇÃÇ͜ÏkÉÇÎ
ÏÇÌÝÉÅÂÏÎÝËÙÂÎÊÏÃÕÂÄÝÒ×ÇÉΜÔÏÇÃÂÚÌÂÒÂÎ
¬†­§³³Œ«­§­Œ²¥Œ


³ÇÉÏÇ~ ×ÂÌÌ ­ÂÕÆÊÌÇáƜ áڜkÙÇ͜Ò ×ÂÌÝÏ €œÎ ÎÊÏÇ
ÌkÒΜŜÏ ÃÂÒÍÝÌ ÌÇÚÇ͜Ò ×ÂÌÝÏ ÎÊÏÇÎ ÏÊÏÆÊ ÔÝÒÝÚ
ÍÝÌ ÌÕàÝÎÏÝ ÃÇÍkÇÅÇÉÏÇ ÔÇÍÊÎ ÎÊÏ ÎÐÏÝ ÂÍÂÒ ΜלÃ
ÜÔԜ ÃÇÒ͜ÚÇÑ Ìk~ÇÍ͜ÒÇ ÌkԜÒÇÍÓÇÏ €œÎ ԗÚÇÏk ÂÍÝÑ ÌÊ͜
ÔÐÒÅÂÏÝÚÂÏÕÏÝ~ÔÕÍÝÃÂËÍÝÅÝÏÂÊáÃÕÍÓÝÏÏÂÒ—ÙÇÏßÚÍÊÎ
ºÕÍ ҜÄÇÚٜ ÂÍÂÒ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÓÇÒÇÏ x ®œÓÊ×ÏÇ ÃÇÍÇÒ͜Ò
¢~ÂÒÆÂÉÊҜÌÍÇÌÏÇ~€œÎÃÇÍÇÎÏÇ~×ÔÇÏלÉÊϜ͜ÒÇáÚÇÒÇÏ
ŜÏ ®ÊÏÎÐÏÝáÍÂÅÂËÓkÉ͜ÒÃÇ͜ÏÓÇÉÏÇ€ÊÙÌÇÎÂÍÆÂÎÂÓÝÏ
—ÙÇÏ ӗËÍÊÎ ٗÏÌÊ ԜÏÇÎ ÃÇ͜Ï ÓÇÉÏÇ~ áÏÆ ÃÕÍÎÂÓÂÎ ÆÂ
ÒÕ×ÝÎÃÇ͜ÏxáÏÝÅÝÉÆ€œÎÓÇÉƜÅÇԜÒÔÊÑÏÇ®œÓÊ×̜ÊÎÂ
ÏÝÅÝÉÏÝ~ÏÝÌÍÝÅÝÏÌkÒÇÑÌÕÂÏÂÎ


»©à×äá©ÒÔî‹ÏáÝßÛêç
®œÓÊ×¥ÂËӜÏDzÂÃÃÝ
ÊÔÇÑÌÂÃÕÍÊÔ̜ÏÓÇÉÊ̜Ï¢ÏÝ~ÃÇ
͜Ï ÃÇÒÍÇÌԜ áڜÅÇÉ

 ¢~ÂÒÆ ÔÂÎÝÒ rœÇÅÇÉ €œÎ ԗÑ͜ÏÇÅÇÉ
kÉÇÅÇÉŜ —ËҜÔÇÍŜÏ ÊÎÂÏ ÃÕÇÏÙ ÏÝÅÝÅÝÉ €œÎ ÃÇÒÄÂÌÝÔÔ ÆÂ
Ҝ×ΜÔÕÌÝÒÅÂÐÏÝÔÎÂÅÝÉ
!³ÂÌ ÃÕÍÝÅÝÉ ®œÓÊ× ԜÅÜÍÊÎÂÔÝÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ƗÏÞáÏÝ~
ÊÆÂҜÊÔkÙÇ̗Ù͜ÒÇϜÏÊÅÇÉ͜ÏÇÑÃÕÚ €œÎ ÂÍÆÂÄÝÙ ֜ÍӜ֜
ÃÇ͜Ï ÓÇÉÏÇ €ÊÙÌÇÎ ÌÐÍ ÊÔΜÓÇÏ "ٗÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ×ÔÇÏ ÔÕÍÝ
ÍÝÅÝ ÃÇ͜Ï ®œÓÊ×Ԝ ŜkƜ͜ÏÇÑ áÚÊ ®œÓÊ× x €œÎΜ ÃÂÚ
ÍÝÌ €œÎ ×ÂÌÊÎÍÇÌ —ÓÔÇÏϜÏ £ÂÚ ÓÇÉŜ ¢ÏÝ~ ÂÒÌÝÍÝ ÔÕÍÝ
ÔÐÒÎÝÚ ÃÊÒÇÍŜÏ ³ÇÉ ¢~ÂÒÆ ÌÇÚÇ ÌÕÍÝ ÃÇ͜Ï ÃÂÚÌÂÒÝÍ
ÅÂÏ ӗÏϜÔ ÃÇ͜Ï ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ŗÏ€ÍÝ ÔÂÃÊÅÂÔÞ ×ÂÌÊÎÍÇÅÇÏ
ϜÏÂÉÂÔÊÔÇÍkÃÇ͜ÏÆÊΜÌ®œÓÊ×ӗÏϜÔÇÃÇ͜ÏӗÏϜÔ͜Ï
ÆÇÅÇÉ Ɯ ³ÇÉ ÓÕÅ ÙÕÎÆÝÒÝÍÕ ËÐÍÂÓÝÏ kԜŜÏƜ ¢ÏÝ~ ÃÇ͜Ï
ÃÇÒŜ ÌkÎÇÍÆÇÅÇÉ €œÎ ¢ÏÝ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍÔ̜Ï ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÌÐÆ
ҜÔÇϜ ÝÚÂÏÕ ÂÒÌÂÓÝÏÆ ¢ÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÔÇÒÇÍÆÇÅÇÉ Ɯ
³ÇÉ ŗÏ€ÍÂÒÝÅÝÉ ÂÒÌÂÓÝÏÆ €œÎ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏ —ÙÇÏ kÍÇÌ
ÃÕÍÅÂÏÆ¢ÍÍ€ÝÓÇÉÏÇ¢ÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜÔÇÒÇÍÔÔÇ€œÎÃÂÒÍÝÌ
ŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉÏÝ ÌÊÙÇÒÆÇ µÍ ÃÇÉŜ ÌÂÒÚÝ ÃÕÍÅÂÏ ®ÕÓ ÌÂ
ÏÕÏÝÏÔÐÔÎÂÅÂÏÍÝÌÔÂÏÃÇÉÏÇ ÅÂÇÑ͜ŜÏ ÃÕÒÝÙÍÂÒÝÃÝÉ ÊÓÇÎ
ÍÇÅÇÏ ÌÂÅÝËƜ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï àÌÌ ÙÝÅÂÒÆÝ €œÎ ×ÂÙÌ ÌÂÆÂÌÍÂÑ
ÂÏÝ×ÔÇÏ͜ËÂÍÝÑÔÂÚÍÂÆÝ—ÓÔÇÏ̗Ù͜Ò€œÎ×ÂÌÊÎÍÇÌ͜Ò
ÏÇÃÊÒÇÍÇÒŜΜrÃkÒÊÔÔÇ€œÎ®œÓÊ×ÂÒÌÂÓÝÏÆÂrÊ~kÏÇÔÂÏÔÂ
ÏÂÊÔÇÑ


ÂÍÂÒÏÝÃÂÒ×ÂÍÝÌÂÍÆÝÏÆÂÖÂÚÊÔÔÇ

#¿ÏÐÐêx£ÕÓkÉ¢ÏÝ~ÌÇÚÇÍÇÌ—ÓÔÇÏϜÏ×ÔÇÏÎÂÔÆÊ€œÎÒÕ×Ê
ƗÏÞá—ÓÔÇÏϜÏ·ÕrÂÊ̜ÏÇÏÌkÒӜԜ

 #¯Üê‹ÐÔÚ©ÜÐÔßÚÔÙá©îç©ÒÔÖxÅÒÇÌÙÂÓkÉŜÓkɍ¢ÏÝ~iÉÇÏƜ
ßÙÇÏƜ ˗ÒÇÅÇɝ


 #»©à×äÏßÙÏàêÜÓÏ׋xÜÔ áÏÜáÏÜÏ ×áÔÞx£ÕÓkÉ͜ÒÏÇÅÒÇÌ
ÔÇÍÇÏϜÏÃÐÍÂËÆÂÂ~ÍÂÒÅÂΗÎÌÊύ×ÂÙÔÂÂÍÂÒ—ÓÔÇÏϜÏÔÂÏÔÂÏÂ
ÊÔÇѝ
¬†­§³³Œ«­§­Œ²¥Œ


ºÕÍÂËÊÔÇÑÒÊÉÝÌ€œÎßÙÇÎÍÇÌ—ÙÇÏáÊӜÏÊÏÆÊƜÃÕÍÓÂ
ÜËҜÎ áÌÊ á~ ÂË áÊӜ ÚÊÎÜ ̗ÏϜÒÇϜ ÌÂÅÝÍÝÚÍÝ ÓÐÒÂÕ
ÍÂÒ —ÙÇÏ ÓÇÉÏÇ €ÊÙÌÇÎ חÌÇÎ ÊÔΜÓÇÏ £ÐÍÂÒ x ÌÊٜ͜ÌÏÇ~
Ìk͜ŜÓÇ ÅÇϜ œ ÙÝÏÃÂÒÍÝÌ x ®œÓÊ×Ԝ !ÁÓÂÍΠÔÝËÏÂÌÍÝÌ
ÔÂÏ €œÎ ֜ÒÇÚԜ͜ÒŜ ÔÂÃÝÏÕÆÂÏ ͜ÉɜÔ ÔÂÃÕÙÝ €ÊÙÌÇÎ ÓÇÉÏÇ
ÓÂÄÂÑ ÂÍÕ ×ÐÌÕÌÝÏÏÂÏ Μ×ÒkÎ ÊÔΜÓÇÏ ¢ÏÆÝË ÌÇÚÇ kÉÇ ÌkÒ
ŜÏϜÒ ÃÇ͜Ï ÅÐÒÕÒÍÂÏÂ ÌÇÚÇÍÇÌ ÂÌÝÍÝÏÝ~ ÃÕÚ ÕËÍÂÒÝ ÂÏÝ
ÎÂÓÂàÙÂÏÊԜ "µÍ®œÓÊ×ÏÇÆÊΜÌԜÏÏÇ~£ÂÚÝÏÔÐÔÎÝË
Œ ×ÔÇÏ ԜÏ ÃÂÒÝ ÔÊÌ £ÂÚÌ ÔÂáÏÝÑ ÌÝÏ ÃÕÝÏÏÂÒÝ €œÎ
ÓÇ~ÇÒ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï kÉÂÒ ÃÇÒÌÇÔÇÍÇÑ €œÎ ÏÝÅÝÔÝÍÝÑ ¢ÍÍ€Ý
ÌÕÚÕÝÃÕÇÏÙÂkӜÃÊÔ


»©à×äá©ÒÔî‹ÏáÝßÛêç
³ÇÉ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ kÍÆÇÅÇÉ €œÎ ÃÕ ƗÏÞáÏÝ~ ×ÂÌÊÎ
ÍÇÌ ÊÔkÙÇ ̗Ù͜ÒÇÏϜÏ ÌÐÔÝÍÆÝÅÝÉ ¯Ê —ÙÇÏ ÓÐ~ kÉÇÅÇÉÏÇ ÃÕ
ƗÏÞáÆÂáڜkÙÇ͜ÒÌÇÃÇÌ ÌÂÅÝÍ͍ÔÂÔÝ͍ÔÊ̝ÌÇÃÇÌ
ÌÂÒÂÒÍÂÒÅ ÃÕËÓÝÏÆÝÒÂÓÝÉ" £ÐÍÂÒ ÃÂÒÝ ÔÊÌ ÌÇÚÇ ÕËÍÂÑ ÙÝ
ÅÝÒÅÂÏ ÌÂÅÝËƜ͜ÒŜ €œÎ ԜÅÜÍÊÎÂÔÍÂÒÝÏ ÅÝÏ ÌÂÅÝÍ €œÎ
ÂÍÂÒÏÝ~ ÃÂÒÝÓÝ Æ ÌÕÍÍÂÏÅÂÏÏÂÏ ÓÐ~ àÌÌ ÙÝÅÂÙÂÌ £ÐÍÂÒ
ÏÝ~ ֜ÌÂÔÞ ÔÝÚÌÝ áÌÔÂÏ kÉ͜ÒÇ ÓÂËÍÂÅÂÏ ÔÂÃÝÏÕÆ áÓÂÍÎÂ
ÔÝËÏÂÌÍÝÌÔ€œÎԜÏŜÌÂÒÂÔÂÌÂÔÅÝËÙÂÒÂÍÂÒÌÕÍÍÂÏÕÆÂÅÝÏÂ
ÉÊҜÌÍÇÅÇ ÃÂÒ œÎΠrÇÏÓÊ ϜÖÇÓÏÇ ÔÝàÆ ÂÍÂÒÏÝ~ ÃÇÒÏÊÏÆÊ
ÖÂËÆÂÓÝàÌ


·àÙԍ©Ûî‹ÏáÝßÛêç

 ³ÇÉ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÔÇÒÇÍÇÑ ÔÐÒÆÝÅÝÉ ÚÕ~ ÌkҜ
ÌkÌԜÅÇϜÒӜ͜ÒŜÂÚÌÝÏÝÅÝÉ®œÓÊ×ÂÏÆ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
Õ~áÅÝÏÆÂÕÔÝÒ rÊÒƜÅÇϜÒӜ͜ÒÔÕÒÝÏÆÂÔkÅÇÍ€œÒ
ÄÂÌÝÔ ÌkÌԜÅÇ͜Ò ÔÕÒÝÏÆÂ ÕËÍÂÅÝÉ ¹—ÏÌÊ ÓÇÉ ÊÓÌÇ ÔÐÒÎÝÚ
—ÙÇÏ kÍÆÇÅÇÉ œ ÓÇÉÏÇ~ á~ ÔÐÒÎÝÚÝÅÝÉ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ
¢ÍÍ€ÝÆ áÚÇÒÇÏŜÏ ³ÇÉÏÇ~ ÔÐÒÎÝÚÝÅÝÉ x ®œÓÊ× €œÎ µÍ
ÌÊÍŜÏƜ ÓÇÉ Ɯ ¢ÏÝ~ ÆÂÏÝÏ ÕÒÔÂÌÍÂÚÝÑ ¢ÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ
ÌÊÍÇÒÓÇÉ
 ºÕÍÂË ÊÔÇÑ kÉÇÅÇÉƜÅÇ ƗÏÞáÄÊ ÔÇ͜Ì͜ÒÏÇ ֜×ÇÚÍÇÌ
ÑÝÙÒÂÌÍÝÌϜÖÇÓ×ÂËÄÂÏÊÔÇ͜ÌÏÇ€œÎÑÐÔÌÂÔÂÃÝÏÕÅÂÔÊ~
ÃÕÍÅÂÏ ÌÐÎÓÝÉÍÝÌÏÝ kÔÇÒÇÅÇÉ ®ÇϜ ÚÕÍÂÒ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
ÂÙÕÝÌÊ͜
 ¬ÂËÙÂÏÆÝÒÓÇÉƜÃÐÍÂÒÏÝßÚ͜ŜÏƜÚÕÍàÍÍÂÒ
Æ ˗ÒÆÇÅÇÉ !Œ לÉÇÒ ÓÇÉ ÃÐÍÂÒÏÝ~ €œÎΜÓÇÏϜÏ ÂÙÕ áÒÓÕ
ÕÓÂÍÍÝÌáÎÂÏÔÇÍÍÇÍÇÌ€œÎœÆœÑÓÇÉÓkÉ͜ÒƜÏÓÂÌÍÂÏÝÑÌÂÍÝ
ÅÝÉ "ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ áÍÅÂÏ ӗË͜ΜÅÇÉ ٗÏÌÊ ÓÇÉ ×ÔÇÏ ÌÝÍÅÂÏ


#¬ÂËÃÇÒÌÕÍÜáÉÎÂÍÂÒÆÂÃÐÍÂËáÉÝÍÅÂύ®ÇϜÚÕÍÂÒ—ÙÇÏiÉÇϜ
ÊÔÂÅÂÔÞÍÇÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÅ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÂÙÕÝÌÊ͜¬†­§³³Œ«­§­Œ²¥Œ


ÅÂΜÍ͜ÒÇÅÇÉÃÇ͜ÏßÍÇÌÌÇáڜkҜÄÇÚÇÅÇÉÏÇÌÊÇÎÏÇÓÂÍÅÂÏÆÂË
ÓÂÍÝÑÔÂÚÍÂÆÝÅÝÉ €œÎá~ÂÌÇÚÇÃÕÍÝÑÌÊÇÏÆÇÅÇÉ£Õá~ÂÌÇ
ÚÇÏÇ£ÕÍÆÝÒÕÙÝ¢ÍÍ€ÝiÉÇÔÕÒÝÏÆÂÔÕÍÝÃÇÍÇÎŜÊÍÔk—ÙÇÏ
ÓÇÉÏÇ€œÒÄÂÌÝÔiÉÇϜÐ×ÚÂÚÍÝÊÔÇÑá~ÂÒÔÝÑÔÐÒ ºÕ~Â
ÌkҜ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒ €œÎ á€kÆ͜Ò ӗÏϜÔÍÇ €œÎ ӗÏϜÔÍÇ
ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒ Ĝ×ÚÊ͜Ò ÌÝÒÅÝËÍÂÒ
 ÌÐÍÍÂÒ €œÎ ÊÒÇÌÍÇ͜Ò
ÂÒÂÓÝÏÆ ÃÇÒÏÊÏÆÊ ÂÇÒΠàÌ œÎΠ®œÓÊ× x €œÎΜÓÇ €œÎ
ÃÂÒÝÓÝÏÆ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÓÇÉ ӗÇÌÍÇ ÊÉÅÇ͜Ò ¢ÏÝ~ ÓÂËÍÂ
ÅÂÏÏÂÒÝÃÕÍÂÒÂÌڜÖÌÂÔÞÍÇá×ÚÝÌk~ÇÍÍÇÌkÏƜÎÃÂÓÝÏÌÝ
ÔkÉÇÎÍÇ ÃÕÍÝÅÝÉ £ÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ ÓÂÃÝÒÍÝÌ ÌkÒӜÔÇÅÇÉ €œÎ
ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜÌÂÒÂÔÂÚÊÌÂáÔÇÅÇÉÃÕÍÓÂÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇÌÊÙÇÒÇ
ÅÇÉ ®œÓÊ× ÓÇÉÏÇ ÌÊÙÇÒŜÏ ÌÇÃÇÌ ÓÇÉ Ɯ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇ ÌÊÙÇ
ÒÇÅÇÉ £ÕÓÝËÖÂÔÍÂÒÏÝ~ÃÂÒÝÓÝÏÂÔÂÅÝÏΜלÃÜÔÏÇ—ÓԜÅÇÉ
ÕÍ€œÎΜÓÇÏÃÇÒ͜ÚÔÇÒÇÑÌÂÎÊÍÍÇÌ̜ÊÍԜ «—ÒœÌ͜ÒÇÅÇÉ
Ɯ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÊÎÊÏÍÇÅÇ×ÂÌÊÎÍÇÌÊÔÓÇϳÇÉÃÇÒԜÏÏÇ~œÅÜ
ÉÂÍÂÒÝÃÕÍÝÑϜÌÜÎÇϜÚÕÚÝÊÎÊÏÍÇÌ̜ÙÂÌÝÒÝÍÆÝÅÝÉ€œÎ
Ҝ×ΜÔÍÇ ÃÕÍÝÅÝÉ ®œÓÊ× ÓkÉÇ ÓÇÉƜ ÎÕÍÍÝÌ ÃÇ͜Ï ÕÒÏÂÚ
ÓÝÏ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇ ×ÔÇÏ ÉÊҜÌÍÇÌ ÃÇ͜Ï —ËҜÔÇÅÇÉ €œÎ Ϝ
ÓÝËלÔÊÔÇÅÇÉΜÆ×Êá͜ÒÎÂÌÔÂÕÍÝÚÊÅÝÒÞ͜Ò€œÎÒÕ×ÊrÝÒ
ÍÂÒrÝÒÍÂÑÌk~ÇÍ͜ÒÇÅÇÉƜÏ¢ÍÍ€ÝÅÂҜ×ΜÔÕÌÝÅÝÉ ³ÇÉ
ϜÒӜ ÅÇϜ ßÚ͜ӜÅÇÉ áÌÊ ÏÊ ÅÇϜ ӗË͜ӜÅÇÉ x ÃÂÒÝÏ ÆÂ
²ÂÃÃÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×̜ÔÂáÏÝÑ€œÎ ¢ÏÝ~ ÂÚ ¢Ô ¢ÍÍ€ÝÅÂ
ڗÌÇÒÊÔÇÑßÚ͜ÅÇÉ
΋ÏáÝßÛêçáÏÒêۤܩà©Ð©áÚ©ß
!·ÂÔÝÏÏÂÒ²ÂÃÃÝÅÂÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒkÉ͜ÒÇÏÏÊÙÇÌÔÐÔÂÒÅÂ
ÔÊÇÚÃÕÍÓ ÊÒ͜ÒÇÅÇÉŜ ÚÕÍÂË ÃÕËÓÝÏÝÅÝÉ "ªÒ͜Ò ×ÂÔÝÏ
ÏÂÒÝÅÝÉÏÝ áÒÂÔÝÅÝÉ €œÎ ÂÍÂÒÅ ÌÝÒÝÓ ÃÕÍÎÂÅÝÉ £ÂÍÂÍÂÒ
€œÒϜÒӜƜ ÂÔÂÂÏÂÍÂÒÝÅÝÉÏÝ~ ÓkÉÇÏ ÔÝ~ÍÂÅÝÉ ٗÏÌÊ ÃÕ x
²ÂÃÃÝÅ ΜÅÜÌÕÍÞ ¢ÔÂÍÂÒ ÃÂÍÂÍÂÒÝÅÝÉ —ÎÇÔÓÇÉÍÇÌ̜ ÃÊ
ÒÇÍΜÓÇÏ —ÙÇÏ ÂÍÂÒÏÝ áÒÓÝÔÎÂÅÝÉ ¬ÐÍÍÂÒ ƗÏÞáÆÂÅÝ
×ÕrÂÍÂÒÝÅÝÉÅ €œÒϜÒӜƜ ÃÕËÓÝÏÝÅÝÉ ÌÇÚÇ͜ÒŜ áÒÂÒÅÂ
ÔÝÒÝÚÕÙÝÍÂÒ ÌÇÃÇÌ ÃÕÍÎÂÅÝÉ ×ÇÉΜÔ ÊÔkÇÅÇÉ ÌkÉ ÃÕáÕ —ÙÇÏ
ÃÕÍÎÂÓÝÏÜÍÌÊÔÊҜÏחÒΜÔÃÇ͜Ï¢ÍÍ€ÝÆÂÏÌÕÒÌÝÑÓÂÖ
Ìk~ÇÍƜÏßÚ͜ÅÇÉ
²ÂÃÃÝÆÂÏ ÓÂÄÂÑ ÂÍÂÙÂÅÝÅÝÉÏÝ ÃÇÍÇÑ ϜÒӜ ÅÇϜ ßÚ͜
ӜÅÇÉ Ɯ €œÎΜÓÇÏ ÌÇÚÇ͜Ò —ÙÇÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ²ÂÃÃÝ —ÙÇÏ

 #±©äç×Ú©ßxÅÒÇÌٍÃÂÒÃÂÒÐӝáÅÜÏÊÎÊÍ͜ÔÇÃÕÇÏÙÂÅÒÇÌÍÂÒ
ÔkÅÇÍ€œÎÅÒÇÌÔÇÍÇÏÃÇÍΜkÙÇrœÎœÅÂÔÞÏÇ~Ê~ÔkÜÏÌÂÔÍÂÄÝÏÏÂÏ
ÃÕÍÅÂÏÌÝÒÅÝËÌÇÚÇ͜Ò¹êßÒêØÚÏßxÒÕÓٍÓÌÊ֝ÆÊŜÏÏÇÂ~ÍÂ
ÔÂ¥ÒÇÌÍÂÒÂÍÂÒÏÝĜ×ÚÊ͜ÒŜÌÂÒÂÅÂÏÆÂÆÂÌÝÒÅÝËÒÂÌÆÊÑÊӜÑ
͜ŜÏϜÒ¬†­§³³Œ«­§­Œ²¥Œ

ßÚ͜ŜÏ ÌÇÃÇÌ Ê×ÍÂÓ Ìk~ÇÍƜÏ ßÚ͜ÅÇÉ ٗÏÌÊ ÓÇÉ ²ÂÃÃÝ
®œÓÊ×̜ ×ÇÉΜÔ ÊԜÓÇÉ Œ ×ÂÌÓÝÉÍÝÌ ÌÝÍÕÙÝ kÉÇÏÇ~ ÌÝÍ
ÅÂÏ ×ÂÌÓÝÉÍÝÅÝÏ ÌÂËÔÂÒÝÑ ÂÍÂÙÂÌ ¢ÍÍ€Ý ÌÂÒÚÝÏÆ ÃÂÒÝÓÝ
ÆÂÔÊÅÇÉ
·ÕrÂÍÂÒ ÌkÌԜ ÓÇÉÏÇ~ Ɯ ·ÕrÂÅÝÉ ÃÂÒÍÝÅÝÏ ÊÓԜ ÔÐ
ÔÝÑÌÐÍÍÂÒÝÅÝÉÅÂÏÂÎÕÓÍÝ€œÎÅÂÆÇÍΗϜӜÜÔÌkÒӜ
ÔÇÅÇÉÁ¤ßÚÔxÒÔáÜ©àêØä©áÚ©ß

¢ÒÎÝËÔÂÍÎÝË ÆÐÅÂÆÂ ÃÕÍÝÅÝÉ ڗÌÇÒ ÊÔÇÑ ÕáÕ ÔÐÒÝÅÝÉ
£ÇÒkÌÄÂÌÝÔÔ®œÓÊ×ÓÇÒÇÔÕÒÝÏÆÂÊÅÜÍÂÏÊÔk—ÙÇÏ¢ÍÍ€Ý
ÃÇÉŜÊÚÇÌÂÙÓÝÏÆÊÑÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏƜÆÐÅÂÌÝÍÝÅÝÉxÎÊÏÎÇ
Ϝ ÚÕÏÝ~ —ÙÇÏ ÔÐÔÌÝÏÍÝÌÔ ÃÊÔ ®ÊÏ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÕÍ ÓÇÒÏÇ
ÔÊÇÚÇÏٜÂÙÝÌ€œÎÂ~ÍÂÇÚÍÝÊÔÇÑӗËÍÊÂÍÓÝÏ—ÙÇÏÆÐÅÂÌÝ
ÍÝÅÝÉ ¹ÊÔÌÇÚÇ͜ÒÃÇ͜Ï€œÒÃÇÒÕ~ÂËÍÝÐÙÒÂÌÔÂÏÖÂËÆÂÍÂ
ÏÝÑ ԗÑÍÇ ÂÌÝÍ ÃÇ͜Ï ΗÅÂΜ͜ ÌÝÍÝÅÝÉ pœÒÌÇÎŜ ÏÊÙÇÌ
rÂÄÂÑ ÃÊÒÇÒŜ ÌÊҜÌÍÇÅÇÏ ÃÇÍÇÅÇÉ ÓkÉÇÅÇÉ €œÒÄÂÌÝÔ áÅÝÎÍÝ
ÎÂÄÝÌÔÝÒÅÝÙ€œÎԗÑÍÇÃÕÍÓÝÏ
À݋Òêà©ÚÏÛÜ©ß
®ÊÏÇÎÔÕÒÝÆÂÓÇÉŜÝÚÂÏÝÙÍÝ×ÇÉΜÔÙÇ€œÎ²ÂÃÃÝßÚÇÏƜ
×ÇÉΜÔԜÚÇÃÇÉ ӗÇÌÍÇ ´Õ×ÊÌ ÔÕÅÂÏ ÃÂÒÝÓÝÏ Æ לÜÒ ÊԜÒ
!"·œÍÇÃÇÉ ÔÕÒÝÏÆ ÃÇÍÆÇÒk €œÎ Ìk~ÇÍ͜ÒÇÅÇÉÏÇ ÌkԜÒk —ÙÇÏ
ÎÊÏ ÂÏÝ ÓÇÉƜÏ ÌÊÍŜÏ ÝÚÂÏÝÙÍÝ €œÎ ӗÇÌÍÇ ÔÕÅÂÏÝÃÝÉ
°ÏÊÓÊÎÃÇ͜ÏÃÇÒŜáÏÝÅÝÉÅ rÊÜҜÎ ÂÍÂÒ ÎÐÏÆÂÅÝ ÃÂÒÍÝÌ
לÍ͜ÒÔÕÒÝÏÆÂÓÇÉŜӗË͜ÑÃÊÒÇÒ͜Ò ®ÊÏÇÎÃÇ͜ÏÃÇÒŜ
ÉÊÏÆÂÏÅ áÃÝÍÅÂÏ ¢ÒÊÓÔÂÒ× ÓÇÉŜ ӜÍÂÎ ÔÂÑÚÝÒ €œÎ £ÂÒÏÂÃ
ÏÝ~ ÔÕÅÂÏÏÂÏÔÕÅÂÏ ÌÂÒƜÚÇÏÇ~ ÕÍÝ ®ÂÒÌ ÂÏÝ~ ÔÕÒÝÏÆÂ
áÏÝÅÝÉÅ ÌÊÍӜ ÂÏÝ ÌÂÃÕÍ ÊÔÇÅÇÉ ÆÊŜÏ œÎÇÒ ÂÍÆÝÅÝÉ €œÎ
ÚÕÍÂË ÕÌ ÀÓÔÝ ÆÊÑ Ԝ ÂÔÂÍÅÂÏ ¥ÂËӜ ÓÇÉŜ ӜÍÂÎ ÔÂÑÚÝÒÂ
¢ÍÂÒ x ¢ÍÍ€Ý ±ÂÔÚÂÍÝÅÝ —ÙÇÏ ÎÊÏÇÎ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ×ÇÉΜÔ
ÊÔkÙÇ͜Ò ÂÒÂÓÝÏÆ ®œÓÊ×̜ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ á€kÆ͜ÒÏÇ~ ÃÇÒƜÏ
ÃÇÒ͜ÒÇ ÂÍÂÒ ÎÊ~ ÉÕÒ àÂÏÝÙ ÃÕÍÆÝÍÂÒ ³ÇÉƜÏ ÌÊÍŜÏ
¿ÑÂÖÒÂÓ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÌÐÍÝ ӜÍÂÎ ÔÂÑÚÝÒ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÃÂÒ
Ê×ÔÝáÒÝÏÆÂrÊÔÍÇÌ̜ÏÃÕÍÕÝÅÝÉ€œÎÊÎÂÏÆÂÔÐÒÕÝÅÝÉ —ÙÇÏ
ÕÍ €œÒÄÂÌÝÔ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÃÊÌ ÔÝÒÝÚÝÑ ÆÐÅ ÌÝÍ ¢ÏÝ~ ÔÕ
ÒÝÏÆÂÚ€ÊÔÍÇÌÃÊҜÎÕÍÓÇÉÏÇ~×ÂÌÌ­ÂÕÆÊÌÇလÎpÊÇÒÂ
ÑÐÍÊÓ ڜ€œÒÇÏƜÅÇ͜Ò ×ÂÌÝÏ ÃÊÌ ÂÄÝÒ ×ÇÉΜÔ ÃÂÚÌÂÒ £ÇÉ
áÒÂÔÌÂÏÔÂÃÊíkÌ€œÎ¦ÊÎÂÓÓÇÉÏÇӜÍÂÎÍÊ ­ÂÕÆÊÌÇáƜÅÇ
ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÅ ¯ÕÎÖÂÅ €œÎ ÂÏÝ~ —ÇÏƜ rÝÇÍ ÔÐÒÅÂÏ ÊÎÂÏ
ÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÅÇϜӜÍÂÎœËÔÇÅÇÉ
£Õ ×ÂÔÏÝ ÕÌÝÅÂÙ ÂÏÝ ­ÂÕÆÊÌÇáƜÅÇ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒ
ƜÎÍÇÅÇÏƜ Ɯ ÕÌÝÓÝÏÏÂÒ —ÙÇÏ ÚÕÏÆ rÊÜÒÇÅÇÉ œ ­ÂÕÆÊÌÇá
¬†­§³³Œ«­§­Œ²¥Œ


ÃÇÒƜÎÍÇÅÇϜ áÉÝÍÅÂÏ ×ÂÔÏÝ ÓÇÉ Ɯ ÕÌÝÅÝÉ ¢Ò×ÊÑÌ ¬Â
Ò ²ÂÃÃÝÆÂÏ ÌÂÃÕÍ ÊÔ̜Ï ×ÇÉΜÔÏÇ Â×ÝÒÝÏ rÊÔÌÇÒk —ÙÇÏ
ÊÅÜÔÊÃÂÒÍÝ ÃÕ͝ x ÆÊÇÅÇÉ !£Õ ӜÍÂÎÏÇ ÎÊÏ ±ÂÕÍ kÉ ÌÕÍÝÎ
ÃÇ͜ÏáÉÂήÊÏÇÎԗÒΜƜÕÔÝÒÕÝÎÏÝÐÏÝÔÎÂÅÝÉ®œÒלΜÔ
ÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÕÍÓÝÏ