• Название:

    19 Паулдан Колессяйлеляргя хат


  • Размер: 0.27 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTRNT10E.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
²Œ³­¹¹’±³­³’¸«’½¨º
¬†­§³³Œ«­§­Œ²¥Œ

¬—ÍÇÓӜËƜ áڜkÙÇ ÊÉÅÇ͜ÒŜ €œÎ ®œÓÊ×̜ ÔÕÅÒÝ ÔÕ
ÅÂÏÏÂÒÅ¢ÍÍ€ÝÏÝ~Ê×ÔÝáÒÝÃÇ͜Ï®œÓÊ×¥ÂËӜÏÇ~ҜÓk
ÍDZÂÕÍÆÂÏ€œÎ´ÊÎÕÔÇÔÕÅÂÏÏÂÏӜÍÂγÇÉŜ¢ÔÂÃÝÉ¢Í
Í€ÝÆÂÏΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


¯ÚÚύêÒÏß©äÛ©áÐÔÚÓÔßx
³ÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÆÐÅ ÌÝÍÅÂÏÆ ¢ÍÍ€ÝÅ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ
®œÓÊ×ÏÇ~ ¢ÔÂÓÝÏ €œÒÄÂÌÝÔ Ҝ×ΜÔ ÕÌÝËÃÝÉ ٗÏÌÊ ®œÓÊ×
¥ÂËӜŜ ÊÎÂÏÝÅÝÉ €œÎ ÃÂÒÍÝÌ ÊÉÅÇ͜ÒŜ ÃÕÍÅÂÏ ΜלÃÜÔÇÅÇÉ
ÔÕÒÝÏÆÂÊÚÇÔÔÇÌ ªÎÂÏÝÃÝÉÏÝ~€œÎΜלÃÜÔÇÅÇÉÏÇ~ӜÜ
ÃÇxÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÌkÌ͜ÒƜÓÂÌÍÂÑÔÐÔÝÍÂÔÐÒÅÂÏ—ÎÇÔ£Õ—ÎÇÔ
ÔÕÒÝÏÆ ÓÇÉ ßÍÇÌ Á×ÚÝ לÜÒÏÇ~ ×ÂÌ ÓkÉÇÏƜ ÊÚÇÔ̜Ï ÊÆÇÅÇÉ
³ÇÉŜ ÌÊÍÇÑ rÊÔ̜Ï ÃÕ Á×ÚÝ לÜÒ ÓÇÉ ¢ÍÍ€Ý ΜÒלΜÔÇ
ÏÇ~ ÙÝÏÍÝÌÔÂ ÏÊÙÇÌ ÃÕÍÕÝÏ Â~ÍÂÅÂÏ ̗ÏϜÏ ÃÊÒÍÇ ÂÒÂÅÝÉÆÂ
ÏÊÙÇÌÃÕÍÓÂ×ÔÇÏƗÏÞáÆÂÆÂÚÕÍÂËÉÕÒÕ~ÝÚÌÊÔÇҜ€œÎÔÂ
ÒÂÍ ³ÇÉ¢ÍÍ€ÝΜÒלΜÔÇÔÕÒÝÏÆÂÃÇÉÏÇ~×ÂÌÌ®œÓÊ×̜
ÔÕÒÝÍÝÌÍÝ ×ÇÉΜÔÙÇ ӗÇÌÍÇ ×ÇÉΜÔԜÚÇÃÇÉ ¿ÑÂÖÒÂÓÔÂÏ —Ë
ҜÏÆÇÅÇÉ !ÕÍ ÃÇÉŜ ²Õ×ÔÂÏ ÌÊÍŜÏ ΜלÃÜÔÇÅÇÉ ÔÕÒÝÏÆÂ ÆÂ
לÜÒÊÔÔÇ
"ºÕ~ÂÌkҜÃÕÔÕÒÝÆÂÊÚÇÔ̜Ï̗ÏϜÏÃÊÒÍÇÓÇɪÉÅDzÕ×
ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÃÊÒÇÍŜÏ ÃÂÒ ÉÊҜÌÍÇÌ €œÎ Â~ ÃÇ͜Ï ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
Ê×ÔÝáÒÝÏ ÔÕÍÝÓÝÏÙ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍÓÇÏ ÆÊÑ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÆÐÅ ÌÝ
ÍÕÆÂÏ €œÎ áÍÄÂÒÝÑ ÓÐÒÂÕÆÂÏ ÔÕÌÔÂÎÝËÃÝÉ pœÒ ÊÅÇÍÇÌÍÇ ßÚÇ
ÅÇÉrÊÎÇÚ ÌÊÔÇÒÇÑ ÓÇÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍkƜ kÓ̜ÏϜÏkӜ
ÃÂÒÝÑ ²ÂÃÃÝÅ ÍÂÇÌÍÝ ÃÕÍÝÑ áڜÒÓÇÉ €œÎ €œÒϜÒӜƜ ¢~Â
áÒÂÌÍÝ ÃÕÍÝÒÓÝÉ ÆÊÑ ÆÐÅ ÌÝÍÂÃÝÉ ³ÇÉ ÙÝÆÂÎ €œÎ ÓÂÃÝÒ
ÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏ¢ÏÝ~ÊÓÌÊÔÌÇÙ×ÇÌÌÐÆҜÔÇÓÇÉÏÇ€œÒԗÒÍÇÌ՜Ô
Ԝ ÏÝÅÝÔÓÝÏ ³ÇÉÏÇ áÌÔÝÍÝÌ ÑÂÔÚÂÍÝÅÝÏÆ iÉ ×ÂÍÌÝ —ÙÇÏ
ÓÂÌÍÂÅÂÏÃk͜ÌԜÏ—ÍÇÚÂÍÝÒÅÂáÒÂÌÍÝÊÔ̜Ï¢ÔÂÅÂÓÇÉӗÇÏÇÑ
Ҝ×ΜÔœËÔÇÅÇÉ µÍÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌ×ÂÌÊÎÍÇÅÇÏϜÏÌÐÔÌÂÒÝÑÃÇÉ
ÏÇ iÉÇÏÇ~ ӗÇÌÍÇ µÍÝ ±ÂÔÚÂÍÝÅÝÏ ÂÍÝÑ ÌÇÒÆÇ €œÎ ¢ÏÝ~
µÍÝÂÚÂÃÇÉËÐÍÝÑÂÍÝÏÂÃÝÉÆÊΜÌŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉÌÊÙÇÒÇ͜


¬†­§³³Œ«­§­Œ²¥Œ


»©à×䍩ۯÜê‹äÔÖÛ©áÔ
®œÓÊ×xÌkÉŜÌkÒÇÏΜÓ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÙÂÅÝÍÝÚݵÍx£Ç
ÒÇÏÙÇ µÅÝÍ áÒÂÔÝÍÅÂÏÏÂÒÏÝ~ ÃÂÒÝÓÝÏÏÂÏ Æ —ÓÔÇÏҜÌ
ٗÏÌÊ ÌkÌԜ €œÎ rÊÒƜ ÃÕÍÅÂÏ ÌkÒÇÏŜÏ €œÎ ÌkÒÇÏΜŜÏ
ϜÒÏÇ~€œÎΜÓÇ¢ÏÝ~ÂÒÌÝÍÝáÒÂÔÝÍÅÂÏrÊԜÌÙÇ̗Ù͜ÒÎÇ
—ÓÔÇÏ ̗Ù͜ÒÎÇ ÃÂÚÍÝÌÍÂÒÎÝ ×ÂÌÊÎÍÇÌ͜ÒÎÇ x ÃÂÒÝÓÝ
¢ÏÝ~ ÂÚ €œÎ ¢ÏÝ~ —ÙÇÏ áÒÂÔÝÍÅÂÏ  ¢ÍÍ€Ý µÍÝ €œÒϜÒ
ӜƜÏ ßÍÇÌ ÃÕÍÅÂÏ €œÎ ¢ÏÝ~ ÂÒÌÂÓÝÏÆ ÃÂÒ ϜÒӜ kÉ ÕÒÝ
ÏÝÏÆÂÔÐÒ !µÍxԜÏÏÇ~£ÂÚÝœԜÏx¢~ÂÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜Ò
ÃÇÒƜÎÍÇÅÇ €œÒϜÒӜƜ ÃÇÒÇÏÙÇ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ µÍ x £ÂÚÍÂÏ
ÅÝÙkÍÇƜÏÔÇÒÇ͜ÓÇ͜ÒÂÒÂÓÝÏÏÂÏÊ~ÃÇÒÇÏÙÇÃÕÍÝÑÔÐÒÅÂÏ
"ٗÏÌÊ¢ÍÍ€Ý×ÔÇÏÔÕÍÝÍÝÌÏÝ~µÍÝÏÆÂáڜÄÇÏΜÅÜÌÕÍÞ
ÌkÒÆÇ ºÕÍÂËÊÔÇÑ¢ÏÝ~ÂÒÌÝÍÝ¢ÏÝ~×ÂÙÔÂÔkÅÇÍŜÏÌÂ
ÏÝ ÃÇ͜Ï ÔÝÏÝÙÍÝÌ ÕÒÏÂÚÔÝÒÝÑ rÊÒƜ €œÎ ÌkÌԜ ÃÕÍÅÂÏ
€œÒ ϜÒӜÏÇ ¢ÏÝ~ ÂÚ iÉÇ ÃÇ͜Ï ÔÂÔÕÍÂÏÆÝÒÕÏÝ ΜÅÜÌÕÍÞ
ÌkÒÆÇ
pœÎÓÇÉÏÇÖÊÌÇÒÇÅÇÉ€œÎáÎÂÏßÚ͜ÒÇÅÇÉÂÒÌÂÓÝÏÆÂßÍÇÅ
ҜÌ¢ÍÍ€ÝÅÂÙÊÔ€œÎÆÐÚÎÂÏÃÕÍÅÂÏÏÂÒÏÝ לÉÇÒiÉÂÍÆÝÏ
Æ ÊÉÅÇ ÌÊÎÙÇÍÇÌÓÇÉ €œÎ ÅÂÇÑÓÇÉ ÊÔÇÑ ÌkÒӜÔk —ÙÇÏ µÍÝÏÝ~
ԜÏÇÂÒÌÝÍÝ¢ÏÝ~kÍÇÎÇÂÚÂiÉÇÃÇ͜ÏÔÂÔÕÍÂÚÔÝÒÆÝ ŒÎ
ÎÂÓÇÉÊÎÂÏÝÅÝÉÆÂÏÝÌ€œÎÔÂËÑÝÍÎÝËÙÂÔÐÒÝÑkÉÇÅÇÉÊÚÇÔ
̜ÏÁ×ÚÝלÜÒÃÊÒŜÏ—ÎÇÔԜÏÙÊÔ͜ÚΜÓ̜ÔÊÇÚ£ÕÁ×ÚÝ
לÜÒ ƗÏÞáÆÂÅÝ €œÒ rÂÏ ÊáÓÇϜ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÇÍŜÏ €œÎ ÎÊÏ
±ÂÕÍÂÏÝ~×ÇÉΜÔÙÇÓÇÃÕÍÆÝÎ


¾ÏâÚÜê‹ÐÔßÓ©ÛÚÔÙÙ©äÔÖÛ©á×áxÔ
·œÉÇÒ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÌÊÙÇÒŜÏ ÎÊ×ϜÔ͜ÒÇΜ ӗÇϜÎ €œÎ
iÉÇÏÇ~ ԜÏÇ ÃÕÍÅÂÏ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇ —ÙÇÏ ®œÓÊ×ÏÇ~
ÅÂÉÂÑ ÙÊÅk͜ÒÇÏÇ~ rÊÔΜŜÏ ÌÂƜÒÇÏ kÉÇÎÏÇ~ ԜÏ ÅÂÉÂÑÍÂÒÝÎ
ÃÇ͜Ï ÔÕÍÝÍÂÏÆÝÒÂÎ ®ÊÏ ¢ÍÍ€Ý ÌÕÚÕÝ ÃÕÇÏÙ ÃÇÒƜÎ
ÍÇÌ ×ÇÉΜÔÙÇÓÇ ÃÕÍÆÝÎ µÍ ÓÇÉŜ á×ÚÝÍÝÌ ßÚ͜k ˗ÉÇÏϜÏ
ÎÊ~ÂiÉÓkÉÇÏ×ÔÇÏÔÕÍÝÍÝÅÝÃÇ͜ÏÊÅÜÍÂÏÊԜÒŜÔÂÑÚÝÒÆÝ
£Õ ÓkÉ x ÅÂÓÝÒÍÂÒÆÂÏ €œÎ ϜÓÇÍ͜ÒƜÏ ÃÊÒÍÇ áÚÇÒÇÏ ÓÇÒ
לÉÇÒ ÊӜ ÕÍ ¢ÏÝ~ ÊÉÅÇ͜ÒÇϜ ÂÙÝÍÆÝ  ·ÂÍÝÌÍÂÒ ÂÒÂÓÝÏÆÂ
¢ÍÍ€Ý ÃÕ ÓÇÒÏÇ~ ÃÂË €œÎ ÆÂÏÍÝ ÃÕÍÕÝÏ ÃÇÍÆÇÒÇÒŜ ÔÇ͜ÆÇ
£Õ ÓÇÒ ®œÓÊ&t