• Название:

    18 Паулдан Филиппуйлыларга хат

  • Размер: 0.27 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Название: Microsoft Word - TTRNT10E.DOC

·¨»³¬¨µ
¼°³°··»±³Ã³¨¸«¨½¨º
¶ª­ª±±µ«­½­¢²¥¢

¶ÊÍÊÑÑÕËÆÂÅÝÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏÇ~rÊԜÌÙÇ͜ÒÇ
€œÎ áÒƜÎÙÇ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï ®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇÌÇ ÃÕÍÅÂÏ ÃÂÒ ÊÉÅÇ
͜ÒŜ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÌÐÍÍÂÒÝ ±ÂÕÍ €œÎ ´ÊÎÕÔÇƜÏ ӜÍÂÎ
¢ÔÂÃÝÉ¢ÍÍ€ÝĜ²ÂÃÃÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×ԜÏÓÇÉŜΜÒלΜÔ€œÎ
ÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


¾ÏâÚÜê‹ÓÝÒÏàê
³ÇÉÏÇ ÊÓ̜ ԗÚÇÒŜÏ ÓÂÇÏ ÎÊÏ ¢ÍÍ€ÝΠҜ×ΜÔ ÕÌÝËÎ
³ÇÉÊ~ÃÇÒÇÏÙÇ̗ÏϜÏÂÍÝÑלÉÇÒŜÌÂƜÒÁ×ÚÝלÜÒÔÂ
ÒÂÔÕÆ ÌÂÔÏÂÚÌÂÏÅ ÎÊÏ €œÒ ÅÝËÃÂƜÔÇÎƜ ÓÇÉÏÇ~ ÃÂÒÝÅÝÉ
—ÙÇÏÚÂÔÍÂÏÝÑ ÆÐÅ ÌÝÍÂÎ ³ÇÉƜ ÊÅÇÍÇÌÍÇ ßÚ ÃÂÚÍÂÅÂÏ ¢Í
Í€Ý ÂÏÝ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÌÊÍÇÒ ̗ÏŜ ÙÂÌÍÝ ƜÄÂÎ ÊԜÒ €œÎ
Â×ÝÒÝÏÂrÊÔÌÇÒÇÒÆÊÑÊÏÂÏÂÎ
®ÊÏÇÎ ÃÂÒÝÅÝÉ ÔÕÒÝÏÆ Æ ÚÕÍÂË ÕËÍÂÄÝÎ ƗÒÇÓ ٗÏÌÊ
ÓÇÉÎÊÏÇÎ˗ҜÅÇÎƜ®ÊÏÉÊÏÆÂÏÆÂÄÂÌÝÔÔÂÅÝÏÂÔkÅÇÍÜÍÌÊ
Á×ÚÝלÜÒÏÇáÌÍÂÅÂÏ€œÎÂÏÝ~ ƗÒÇÓÍÇÅÇÏ ÒÂÓÍÂÅÂÏ ÙÂÅÝÏÆÂ
ÆÂÓÇÉÃÂÒÝÅÝÉÆÂÎÊÏÇÎÃÇ͜Ï ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ΜÒלΜÔÇÏ ÃkÍÇ
ڜÓÇÉ !³ÇÉÏÇ~ €œÎΜÅÇÉÏÇ Ɯ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ΜלÃÜÔÇ ÃÇ͜Ï
ÓÂÅÝÏÕÝ΢ÍÍ€ÝÚ€ÊÔ"®œ×œÃÜÔÇÅÇÉÃÇÍÇÎƜƜ€œÒԗÒÍÇ
ÉÊҜÌÍÇÌԜ Ɯ ÂÒÔÌÂÏÏÂÏ ÂÒÔÂ ÃÂÒÓÝÏ ÓÇÉ Ê~ á×ÚÝÍÂÒÏÝ
ÓÂËÍÂÑ ÂÍ ÃÇÍÓÇÏ ÚÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï ®œÓÊ× ÌÊÍÇÒ ̗ÏŜ ÓÂÖ €œÎ
ÌÊÎÙÇÍÇÌÓÇÉÌÂÍÓÝÏ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÂÚÂԜÌÜÄÂÍÝÌrÊÎÇÚ͜ÒÇ
ÃÇ͜ÏÔÕÔÝÒÝÍÓÝÏÆÊÑÆÐÅÂÌÝÍÂκÕÍÐÙÒÂÌÔ¢ÍÍ€ÝÅÂÆÂÏ
€œÎÎÂÌÔÂÕÃÕÍÝÒ
ÁÝáÙêÜÚêٍ©ÛxÚÔÛÒ©©ÖÔßÐâÚâ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÎÊÏÇÎ ÃÇ͜Ï ÃÕÍÅÂÏ לÍ͜ÒÏÇ~ Á×ÚÝ לÜÒ
ÔÂÒÂÍÕÆ ÉÕÒ ÖÂËÆ ÌÊÔÇÒŜÏÇÏ ÃÇÍkÇÅÇÉÏÇ ÔÇÍÊÎ ¯œÔÊrœÆœ
ÓÂÒÂËÆÂáڜkÙÇ͜ÒÏÇ~ÃÂÒÝÓÝÏ€œÎÌÂÍÅÂÏÃÂÚÌÂÍÂÒÅÂÆÂԗÒ
ΜƜ®œÓÊ××ÂÌÝÏÂÕÔÝÒÕÝÎΜÅÜÍkÎÃÕÍÆÝ †ÓԜÄÇϜÊÎÂÏ
ÆÂÚÍÂÒÝÎÏÝ~ ÌkÃÇÓÇ ԗÒΜƜ ÕÔÝÒÕÝÎÏÝ ÃÇÍÇÑ ®œÓÊ×ԜÏ


¶ª­ª±±µ«­½­¢²¥¢


ÝÚÂÏÝÙÂÍÆÝÍÂÒ€œÎ¢ÍÍ€ÝÓkÉÇÏÌÕÒÝÌÎÝËÙÂÔÂÅÝÏÆÂÌÝ
àÒÂÌӗËÍÊÃÂÚÍÂÆÝÍÂÒ
¦—ÒÇÓÂÍÂÒÏÝ~ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇ®œÓÊ×ÔÕÒÝÏÆÂ̗ÏÙÇÍÇÌÂÒÌÂ
ÓÝÏÆ €œÎ ÃÇÒÃÇÒÓÇÏ ÕÉÆÝÒÝÒÅ ÔÝÒÝÚÝÑ ÃÂÚÌÂÍÂÒ ÊӜ á×
ÚÝÍÝÌ ÌÝÍÕ ÏÊáÔÇ ÃÇ͜Ï ÊÅÜÍÂÏ ÊԜ͜Ò £Õ ÌÇÚÇ͜Ò ÎÐÏÝ
ΜלÃÜÔ̜ ÔÂáÏÝÑ ßÚÍÊ ٗÏÌÊ Á×ÚÝ לÜÒÏÇ áÌÍÂÒÅ ¢Í
Í€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÌÕÇÍÅÂÏÝÎÏÝ ÃÇ͜͜Ò  ´ÇÅÇ ÌÇÚÇ͜Ò ÊӜ
®œÓÊ×ÔÕÒÝÏÆÂÙÝÏÌk~ÇÍƜÏÔkÅÇÍÃÂÒÝkÉ͜ÒÇϜÖÂËÆÂßÉ
͜ŜÏÍÇÌԜÏ€œÎÉÊÏÆÂÏÆÂÅÝלÍÇÎÏÇÂÄÝÒÂËÔÕ˗ÉÇÏϜÏĜ
ÅÂÉÞÍÊ͜Ò
!ŒÎΠÎÐÏÝ~ ÃÇÒÏÊÏÆÊ Ɯ œ€œÎÊáÔÇ àÌ ®œÓÊ× ÔÕÒÝÏÆÂ
ÏÊÙÇÌ ÌÇϜ ĜÅÂÉÞ͜ΜÓÇÏϜÒ x ÒÊáÍÝ áÌÊ ÊÉÅÇ ÏÊáÔ͜Ò ÃÇ
͜ÏÎÇ x ÎÊÏ ÃÂÒÝÃÇÒ ÎÐ~ ÃÊÌ ÌÕÂÏÂÎ €œÎ ÌÊٜ͜ÌԜ Ɯ
ÚÂÔÍÂÏÝÑÔÕáÂÍÎÂáÙÂÌÎÝÏ "ٗÏÌÊÃÇ͜ÎÃÕÓÇÉÏÇ~ÆÐÅÂÍÂ
ÒÝÅÝÉ €œÎ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ²Õ×ÝÏÝ~ áÒƜÎÇ ÃÇ͜Ï ÎÊ~ ÊÒÇÌ̜
ÙÝÅÂÒÅÂÃÕÍÝÚÝÒ
®ÊÏÃÇÒϜÒӜƜƜÐáÔÌÂÌÂÍÎÂÎלÉÇÒƜ€œÒÄÂÌÝÔÔÂÅÝÙÂ
ÃÂÔÝÒ ÃÕÍÝÒÎÝÏ €œÎ áڜŜÏ áÌÊ kÍŜÏ ÐÙÒÂÌÔ Æ ®œÓÊ×ÏÇ
ÆÂÏÍÂÒÎÝÏÆÊÑÂÚÌÝÏÂ΀œÎ—ÎÇÔ͜ϜÎ ¹—ÏÌÊÎÊÏÇΗÙÇÏ
ÔÐÒÎÝÚx®œÓÊ×€œÎkÍÇÎxÔÂÃÝÚÌÝÏ ŒÅœÒáڜÄÇÎÃÇ
͜ÏÌkÃҜÌÖÂËÆÂÍÝßÚ͜ÒÌÝÍÂÂÍÂÎÊ̜ÏÃÕÐÙÒÂÌÔÂÌÂËÓÝÏ
ÓÂËÍÂÒÅÂÆÂÃÇÍÎÊÎ ®Ê~ÂÊÌÇΗÎÌÊÏÍÇÌÏÇ~ÃÇÒÓÇÏÓÂËÍÂÒ
Å ÔÕÒÝ ÌÊ͜ £Õ ƗÏÞáÏÝ ÌÂÍÆÝÒÝÑ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÃÕ
ÍÝÒÅÂ ÆÊŜÏ ̗ÙÍÇ ÔÇ͜ÅÇÎ ÃÂÒ ÃÕ ÙÂÅÝÚÔÝÒÅÝÓÝÉ á×ÚÝÒÂÌ
ŒÎÎÂÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÎÊÏÇÎÊӜÏÃÕÍÕÝÎáÅÜÏÊÎÐÏÆÂáڜÄÇÎ
œ€œÎÊáÔÍÇҜÌ ®Ð~ ÊÏÂÏÅÂÏÍÝÌÔÂÏ ÚÕÏÝ ÃÇ͜Î ÎÊÏ ÌÂ
ÍÂÙÂÌÎÝÏ €œÎ ÓÇÉÏÇ~ ÊÎÂÏÆÂÅÝ Õ~ÝÚÝÅÝÉ €œÎ ÌÕÂÏÝÙÝÅÝÉ
—ÙÇÏ ÃÂÒÝÅÝÉ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÃÕÍÂÙÂÌÎÝÏ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ áÏÝ
ÅÝÉÅÂÌÂÃÂÔÌÊÍkÇÎÃÇ͜ÏÎÊÏÇÎÂÒÌÂÆ®œÓÊ×¥ÂËӜƜÌÕÂÏÝ
ÙÝÅÝÉÔÕÍÝÑÔÂÚÝÒ
·ÛÏܤæÔÜÐÔßÓ©Û٤ߩç
¯œÒӜ ÅÇϜ ÃÕÍÎÂÓÝÏ ®œÓÊ× ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ Á×ÚÝ לÜÒŜ
ÍÂÇÌÍÝ ÃÕÍÝÑ áڜÅÇÉ ºÕÍÂË ÊÔӜÅÇÉ ÓÇÉŜ ÌÊ͜ÎÎÇ áÌÊ ÓÇÉ
ÏÇ~ ÔÕÒÝÆ ÊÚÇԜÎÎÇ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇÒ ÔÝÏÆ ÏÝÌ ÔÐÒÝÑ Á×ÚÝ
לÜÒŜ ÊÎÂÏ ×ÂÌÝÏ ÌÕÍÅÂÌÕÍ ÔÐÔÝÏÝÑ ̗ҜÚkÇÅÇÉÏÇ ÃÇÍÇÒ
ÎÇÏ !¦ÐÚÎÂÏÏÂÒÆÂÏ €ÊÙϜÒӜƜ ÌÕÒÝÌÎÂÅÝÉ ÌÕÒÝÌÎÂÄÝ
ÅÝÉ x ÂÍÂÒ —ÙÇÏ €œÍÂ̜Ô œ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÌÐÔÝÍÕ ÃÊÍÅÇÓÇ €œÎ
ÃÕx¢ÍÍ€ÝÆÂÏ "¹—ÏÌÊÓÇÉŜ®œÓÊ××ÂÌÝÏÂÊÎÂÏÊÔkÅÇϜ
ÔkÅÇÍÜÍÌÊ¢ÏÝ~—ÙÇÏÅÂÉÂÑÙÊÅk—ÓÔÇÏÍÇÅÇƜÃÊÒÇÍÆǺÕ
ÍÂËÃÕÍÅÂÙÓÇÉƜÎÊÏÌÊÙÇÒŜÏ€œÎÊÚÇÔ̜ÏÇÅÇÉÌÇÃÇÌלÉÇÒ
ƜÌÊÙÇҜÔÐÒÅÂÏÚÕÍÕÌ̗ҜÚ̜ÌÇҜÓÇÉ
 ¶ª­ª±±µ«­½­¢²¥¢


°ÔßÐÔßÔÒÔÖáâßêÜÓÏâØÚÏÒêÖ

ºÕÍÂË ÊÔÇÑ œÅœÒ ®œÓÊ×Ԝ Ìk~ÇÍÇÅÇÉÏÇ ÌkԜҜÓÇÉ Ê̜Ï
œÅœÒ¢ÏÝ~ΜלÃÜÔÇÓÇÉŜàÂÏÝÙÃÊҜÊ̜ϜŜÒÓÇɲÕ×
ÂÚÂÂÒÂÍÂÚÂÓÝÉÊ̜ÏœÅœÒ ÓÇÉƜ áÅÝÎÍÝÍÝÌ ÃÇ͜Ï ڜÖ
ÌÂÔÞ ÃÂÒ Ê̜Ï ÎÊÏÇÎ ÚÂÔÍÝÅÝÎÏÝ ÔÕÍÝÍÂÏÆÝÒÝÅÝÉ ÃÇÒ kÌ
ÖÊÌÇÒŜÊáÃÕÍÝÑÃÇÒΜלÃÜÔÏÇÕÒÔÂÌÍÂÚÝÑÃÇÒÎÂÌÓÂÔ€œÎ
ÃÇÒƜÎÏÊáÔԜÃÕÍÝÅÝÉiÉÇÅÇÉŜÖÂËÆÂßÉ͜ÑáÌÊÎÂÓÂÇÑ€ÊÙ
ϜÒӜßÚ͜ΜÅÇÉÌÊÒÇÓÇÏٜÌkÏƜÎÃÕÍÝÅÝÉ€œÎÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝ
kÉÇÅÇÉŜÌÂÒÂÅÂÏÆ—ÓÔÇÏÌkÒÇÅÇÉ pœÒÌÇÎkÉÇÔÕÒÝÏÆÂÅÝÏÂÔk
ÅÇÍÜÍÌÊÃÂÚÌÂÍÂÒ×ÂÌÝÏÆÂÆÂÌÂËÅÝÒÔÓÝÏ


»©à×äÜԋÙxÜÓ©ÛÚÔÒÔ!

"

®—ÅÂΜ͜͜ÒÇÅÇÉ®œÓÊ×¥ÂËӜÏÇÌÇÌÇÃÇÌÃÕÍÓÝÏ
´ÂÃÊÅÂÔÇÃÕÇÏÙ¢ÍÍ€ÝÃÕÍÝÑÔÂ
µÍ¢ÍÍ€ÝÅÂÔÊ~ÃÕÍÕÝÏÌkÒӜÔÇÒŜÔÝÒÝÚÎÂÆÝ
£œÍÌÊÌÐÍÌÝá֜ÔÇÂÍÝÑ
iÉÔÇ͜ÅÇÃÇ͜ÏÃÂÒϜÒӜƜÏÃÂÚÔÂÒÔÔÝ
µÍÌÇÚÇÃÕÍÆÝ
pœÎÌÇÚÇ͜ÒÂÒÂÓÝÏÆÂáڜÆÇ
µÍiÉÇÏÔkÜÏÓÇÔÔÇ
pœÎkÍÇÎÇϜÌÂƜÒ
לÔÔÂ×ÂÙÔÂÅÝkÍÇÎÇϜÌÂƜÒ
¢ÍÍ€ÝÅÂÌkÏƜÎÃÕÍÆÝ
ºÕ~ÂÌkҜÌkÌԜÅÇ͜ÒÏÇ~rÊÒƜÅÇ͜ÒÏÇ~
€œÎrÊÒÂÓÔÝÏÆÂÅÝÍÂÒÏÝ~ÃÂÒÝÓÝÆÂ
¥ÂËӜÊÓÇÎÇÂÍÆÝÏÆÂÔÇÉÙkÌÓÇÏ
pœÎ¢Ô¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÆÂÏÝ—ÙÇÏ
€œÒÃÇÒÔÇÍ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏDzÂÃÃÝÆÊÑÊÌÜÒÂÒÊÔÓÇÏ
ÆÊÑ
¢Í̀ݢÏÝÃÂÒÝÓÝÏÏÂÏÆÂàÅÂÒÝÌkԜÒÆÇ
€œÎ¢~Â×ÔÇÏÊÓÇÎϜÏ×ÇÅҜÌÊÓÇÎÃÊÒÆÇ
¯ÚÚύêÒÏîßÏÙÚêÐâÚêÒêÖ

³—ÇÌÍÇ͜ÒÇÎÓÇÉÎÊÏÇ€œÒÙÂÌÔÝ~ÍÂÆÝÅÝɺÕÍÂËÊÔÇÑ
ÎÊÏÓÇÉÏÇ~ÂÒÂÅÝÉÆÂÃÕÍÅÂÏÆÂÅÝÏÂÔkÅÇÍÜÍÌÊÃÊÅҜÌԜל
ÉÇÒ ÓÇÉÏÇ~ áÏÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÆ Æ kÉÇÅÇÉÏÇ~ ÌÐÔÝÍÕÝÅÝÉ ×ÂÌÝÏÂ
×ÇÉΜÔÇÅÇÉÏÇ ÌÕÒÌÕ €œÎ ÔÊҜÏ חÒΜÔ ÃÇ͜Ï Â×ÝÒÅÂÙ ƜÄÂÎ
ÊÔÇÅÇÉ ¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý iÉÇÏÇ~ ÊÅÇÍÇÌÍÇ Ê×ÔÝáÒÝ ÃÇ͜Ï ßÚ
ÊÔk —ÙÇÏ ÓÇÉƜ ÔÇ͜Ì €œÎ Ӝ͜Ô ÔÕÆÝÒ pœÒ ßÚÏÇ ÉÂÒÍÂÏ
ÎÝËÙ €œÎ ÜלÓ͜ÚÎÊٜ ßÚ͜ÅÇÉ ÚÕÍ ÙÂÅÝÏÆ ÅÝÏ ÂÉÅÝÏ
€œÎ ÃÐÉÝÌ ÌÇÚÇ͜Ò ÂÒÂÓÝÏÆ ÅÂÇÑÓÇÉ ÓÂÖ €œÎ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
ÌÊÎÙÇÍÇÌÓÇÉ ÃÂÍÂÍÂÒÝ ÃÕÍÝÑ ÌÂÍÝÒÓÝÉ ®œÓÊ× ÌÊÍÇÒ ̗ÏƜ
¶ª­ª±±µ«­½­¢²¥¢


ÎÊÏÇÎÔÝÒÝÚÍÝÅÝ΀œÎ×ÇÉΜÔÇÎàÌÌÂÃÕÍÎÂÅÂÏÆÊÑÅÐÒÕÒ
ÍÂÏÂ ÂÍÓÝÏ —ÙÇÏ ÃÕ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÔÐÒÎÝÚ ÓkÉÇÏ ԜÌÜÆÊÎ ÊÔÇÑ
ÂÍÂÒÂÒÂÓÝÏÆÂÌkÌԜÅÇËÐÍÆÝÉÍÂÒÌÇÃÇÌrÇÎÇÍƜÅÇÉ  ŒÅœÒÌÐÒ
ÃÂÏÃÕÍÂÒÂÌ¢ÍÍ€ÝÅÂԜÌÜÆÊÎÊÔÇÍŜÏÊÎÂÏÝÅÝÉÅ€œÎ×ÇÉΜ
ÔÇÅÇÉŜ —ÓԜÑ לÔÔÂ kÉ rÂÏÝÎÏÝ ÖÊÆÂ ÌÝÍÓÂÎ ÆÂ ÎÊÏ ÌÕÂÏÂÎ
€œÎ ÓÇÉÏÇ~ ÃÂÒÝÅÝÉ ÃÇ͜Ï Ɯ ÚÂÔÍÝÅÝÎÏÝ ÕÒÔÂÌÍÂÚÂÎ !³ÇÉ
ÚÕÍÂËÕÌÌÕÂÏÝÅÝÉ€œÎÎÊÏÇÎÃÇ͜ÏÃÇÒŜÚÂÔÍÂÏÝÅÝÉ
Á×Ûâáԍ©ÛÌÞÏãßâÓ×ááâßêÜÓÏÒêä©Ð©ßÚ©ß
²ÂÃÃÝ¥ÂËӜáÒƜÎÇÃÇ͜ÏÔÊÉƜÏ´ÊÎÕÔÇÏÇÓÇÉŜrÊÜÒÇÒ
ÎÇÏÆÊÑÝÚÂÏÂεÍÓÇÉÏÇ~לÍÇÅÇÉÏÇÃÇÍÇÑÎÊÏÇÎƜÌk~Ç
ÍÇÎÏÇÌkԜÒÇÒÊÆÇ ³ÇÉÏÇ~×ÂÌÔÂÂÏÝ~ÌÇÃÇÌÊ×ÍÂÓ Ìk~ÇÍƜÏ
ÌÂËÅÝÒÔÕÙÝÃÂÚÌÂÃÇÒÌÇÎÇÎƜàÌ ¹—ÏÌÊÃÂÒÝÓÝÆÂ¥ÂËӜ
®œÓÊ×̜ΜÅÜÌÕÍÞÃÕÍÅÂÏÏÝÔkÅÇÍÜÍÌÊkÉ͜ÒÇÔÕÒÝÏÆÂÅÝÏÂ
ÌÂËÅÝÒÔÂÍÂÒ iÉÇÏÇ~ ÝÚÂÏÝÙÍÝÍÝÅÝÏ ÌkÒӜÔ̜ÏÍÇÅÇ ÓÇÉŜ
ÃÊÍÅÇÍÇٗÏÌÊÕÍÁ×ÚÝלÜÒÔÂÒÂÔÕÆÂkÉÂÔÂÓÝÃÇ͜Ï×ÇÉΜÔ
ÊÔkÙÇ ÕÅÝÍ ÌÇÃÇÌ ÎÊÏÇÎ ÃÇ͜Ï ÃÊÌ ÔÝÒÝÚÝÑ ×ÇÉΜÔ ÊÔÔÇ
ºÕ~ÂÌkҜßÚ͜ÒÇÎÏÇ~ÏÊלÍƜÔÐÒÕÝÏÌkÒŜÙԜÂÏÝÓÇÉ
ÏÇ~ áÏÅ rÊÜÒÇÒÎÇÏ ÆÊÑ —ÎÇÔ͜ϜÎ iÉÇÎÏÇ~ Ɯ ÔÊÉƜÏ
ÓÇÉŜÃÂÒÂÙÂÅÝβÂÃÃÝÅÂÝÚÂÏÝÙÝÎÃÂÒ
³ÇÉÏÇ~ ÔÂÒÂÖÔÂÏ ÎÊ~ áÒƜÎŜ rÊÜÒÇÍŜÏ ÊÍÙÇ ÔÕÅÂÏÝÎ
×ÇÉΜÔԜÚÇ΀œÎ̗ҜÚԜÚÇοÑÂÖÒÕÆÊÔÏÝÌÊÒÇÌÂËÔÂÒÕÏÝ
ÌÊҜÌÓÂÏÝËÎ ¹—ÏÌÊÕÍÃÂÒÝÅÝÉÏÝÆÂÃÊÌÓÂÅÝÏ€œÎÓÇÉŜ
ÂÏÝ~ ÂÄÝÒÅÂÏÍÝÅÝ ÔÕÒÝÏÆÂ ÊÚÇÔÇÍŜÙ ÃÊÌ Ìk~ÇÍÓÇÉ͜ÏÆÇ
 µÍÙÝÏÏÂÏÆÂÃÊÌÏÝÌÂÄÝÒÝËלÔÔÂkÍÇÎלÍÇÏƜÊÆÇœÎÎÂ
¢ÍÍ€Ý Â~ ÅÝÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÌÂËÅÝ —ÓÔÇϜ ÌÂËÅÝ ÃÕÍÎÂÓÝÏ
ÆÊÑ ÎÊ~Â ÆÂ ΜÒלΜÔ ÌkÒӜÔÔÇ !ºÕ~Â ÌkҜ ÂÏÝ á~ÂÆÂÏ
ÌkÒÇÑ ÌÕÂÏÝÒÓÝÉ €œÎ ÎÊÏÇÎ Ɯ ÌÂËÅÝÎ ÃÇԜÒ ÆÊÑ ÂÏÝ ÓÇÉŜ
ÔÂÅÝÏÆÂÔÇ͜ÃҜÌrÊÜҜÎ "³ÇÉÃÂÒÝÅÝÉƲÂÃÃÝÏÝÌÝÃÕÍ
ÅÂÏÅ ÂÏÝ ÉÕÒ ÚÂÔÍÝÌ ÃÇ͜Ï ӜÍÂÎ͜ÅÇÉ €œÎ ÂÏÝ~ ÌÇÃÇÌ͜ÒŜ
חÒΜÔÌkÒӜÔÇÅÇÉ ¹—ÏÌÊ×ÇÉΜÔÇÅÇÉÏÇ~rÊÔÇÚΜŜÏrÊÒ͜
ÒÇÏ rÊÔÌÇÒk —ÙÇÏ kÉ ÅÐÎÇÒÇÏ ÌÕÒÌÝÏÝÙ ÂÓÔÝÏ ÌÕÇÑ ®œÓÊ×
ßÚÇ—ÙÇÏÕÍÂÉÆÂÏÅÝÏÂkÍÎÊÌÂÍÆÝ
"

»©à×äÐÏßêàêÜÜÏÜÓÏФÔÒß©Ù

ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎ ËÐÎÅÂÌÍÂÑ œËԜÎ ²ÂÃÃÝÏÝÌÝ ÃÕÍÅÂÏÅÂ
ÌkҜ ÌÕÂÏÝÅÝÉ ³ÇÉŜ ÃÇÒ kÌ ϜÒӜ ÔÕÒÝÏÆ áÉÕ ÎÊ~ €ÊÙ
ԜΜڜÌÂÔÞÔÕÆÝÒÎÝË€œÎÃÕÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏƜÓÂÌÍÂÏÕÙÂ
ÒÂÓÝÃÕÍÝÒ
¿Ô͜ÒƜϝÓÂÌÍÂÏÝÅÝÉÁÎÂÏÍÝÌÌÝÍÕÙÝÍÂÒÆÂÏÓÂÌÍÂÏÝÅÝÉ
¦—ÒÇÓ ÃÕÍÎÂÅÂÏ ӗÏϜÔ͜kÏÇ ÔÂ͜Ñ ÊÔkÙÇ͜ÒƜÏ ÓÂÌÍÂÏÝÅÝÉ
¹—ÏÌÊÙÝÏӗÏϜÔÍÇ͜ÒxÃÇÉԜÏËÐÍÂÍÂÒÝÏÂÝÚÂÏÕÙÝÍÂÒ
ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ¢ÍÍ€ÝÅ ²Õ×Ý ÃÇ͜Ï ÅÝËÃÂƜÔ ÌÝÍÕÙÝÍÂÒ €œÎ
¶ª­ª±±µ«­½­¢²¥¢


®œÓÊ×¥ÂËӜÃÇ͜ÏÅÐÒÕÒÍÂÏÕÙÝÍÂÒ ·œÇÒÎÊÏÂÏÆÝËËÐÍÂÍÂÒ
ÅÂÆÂÝÚÂÏÂÂÍÂΌŜÒÃÂÚÌÂÃÇҜkԜÏËÐÍÂÍÂÒÝÏÂÝÚÂÏÝÒÅÂ
ÕËÍÂÓÂÎÊÏÔÂÅÝÏÆÂÌkÃҜÌÊÏÂÏÂÂÍÂÎÎÊÏxÔÕÝÑrÊÆÇ̗Ï
kÔ̜Ù ӗÏϜÔ̜ ÕÔÝÒÔÝÍÅÂÏ ªÓÒÂÊÍ ×ÂÍÌÝÏÏÂÏ £ÊÏÞáÎÊÏ
ÌÂÃÊ͜ÓÇÏϜÏÇÄÒÇËÂÔÂÂÏÂÆÂÏÔÕÅÂÏÇÄÒÇËá€kÆ͜ÒÌÂÏÕÏÝÏÂ
ΗϜӜÜÔÇÎÃÕÇÏÙÂÖÂÒÊÓÇË £ÂÒÅÂËҜÔÇήœÓÊ×ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏ
ßɜÒÍÇÌ͜kŜ àϜÍŜÏ ÊÆÇ Œ ÊÏÆÇ ÌÂÏÕÏ ÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏ kԜk ÂÚÂ
ÃÕÍÅÂÏ ԜÌÜÄÂÍÝÌÌ ÌÊÍŜÏƜ ÎÊ~ ÜË͜ÏÇÒ ÕÒÝÏ àÌ ÊÆÇ
ŒÎÎÂלÉÇÒÊӜÎÊÏÇΗÙÇÏÔÂÃÝÚÍÝÃÕÍÅÂÏÏÂÒÏÝ®œÓÊ××Â
ÌÝÏÂàÅÂÍÔÕÆÊÑÓÂÏÝËÎ !"¢ÍÂËÅÝÏÂÆÂÔkÅÇͲÂÃÃÝήœÓÊ×
¥ÂËӜÏÇÔÂÏÝÑÃÇÍk—ÓÔÇÏÍÇÅÇÃÇ͜ÏÙÂÅÝÚÔÝÒÅÂÏÆÂÃÂÒϜÒӜ
ÏÇƜΜÅÜϜÓÇÉÆÊÑÕËÍÝË΢ÏÝ~—ÙÇÏÎÊÏ€œÒϜÒӜƜÏÃÂÚ
ÔÂÒÔÔÝ΀œÎ®œÓÊ×̜ÊáÃÕÍÕ×ÂÌÝÏ€œÎ¢ÏÝÌÝÃÕÍÕÝÎÂÙÝÌ
ÌkÒÇÏÓÇÏ—ÙÇÏÌÂÍÅÂÏÃÂÒϜÒӜÏÇÙkÑÙÂÒÆÊÑÊӜÑÍÊήÊÏÇÎ
×ÂÌÍÝÅÝÎ ÌÂÏÕÏÏÝ kԜk ÂÚ ÔkÅÇÍ ÎÊÏÇÎ ×ÂÌÍÝÌ x ®œÓÊ×̜
ÊÎÂÏ ÂÚ ÕÍ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ €œÎ ÊÎÂÏÅ ÏÊÅÇÉ͜ÏŜÏ ®ÊÏ ®œ
ÓÊ×ÏÇ€œÎ¢ÏÝ~kÍÇƜÏÔÇÒÇÍkÇÌÐÆҜÔÇÏÃÇÍÇÒŜ¢ÏÝ~ÅÂÉÂÑ
ÍÂÒÝÏ ÕÒÔÂÌÍÂÚÝÒÅ ¢ÏÝ~ kÍÇÎÇÏƜ ¢~ Ð×ÚÂÚÍÝ ÃÕÍÝÒÅÂ
€œÎÏÊÙÇÌÃÕÍÓÂÆÂkÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔÇÍkŜÊÒÇÚÇÒŜ—ÎÇÔ͜ϜÎ
»ÏÙàÏáêÒêÖÒÏ×ßÔçÔßÒ©ÝÛáêÚêÒêÖ
®ÊÏ ÊÏÆÇ ÃÂÒÝÓÝÏ ÊÒÇÚÔÇÎ áÌÊ ÌÂÎÊÍ͜ÚÔÇÎ ÆÊÎÊÎ
œÎÎÂ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÎÊÏÇ ϜÒӜ —ÙÇÏ ÓÂËÍÂÑ ÂÍÅÂÏ ÃÕÍÓ ÚÕ~Â
ÊÒÇÚÇÒŜÔÝÒÝÚÂÎ ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÎÊÏkÉÇÎÏÇÔÇ͜ÅÇΜÊÒÇÚ
ÔÇÎ ÆÊÑ ÓÂÏÂÎÝËÎ ÜÍÌÊ kÔ̜ÏÇÎÏÇ ÐÏÝÔÝÑ €œÎ ÂÍÅ ÐÎÔÝ
ÍÝÑ ÎÂÌÓÂÔÝΠÂÚÌÝÏÂÎ ¢ÍÍ€Ý ÎÊÏÇ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÂÚÂ
ÂÍÝÒÅÂ ÙÂÌÝÒÅÂÏ Ãk͜Ì̜ x ÌkÌ͜ÒƜÅÇ ÔÐÒÎÝÚÌÂ ÊÒÇÚÇÒŜ
ÂÚÝÅÂÎ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÃÇÉÏÇ~ ÂÒÂÆ ÌÇÎ Ɯ ÃÕÍÓ ÒÕ×Ê áÌÔÂÏ
rÊÔÍÇÌ̜ÏÊ̜ÏÚÕÍÂËÕÌÖÊÌÇÒ˗ÒÔÇÒŜÔÊÇڜŜÒÓÇÉÃÇҜÒ
ϜÒӜ×ÂÌÝÏÆÂÃÂÚÌÂÙÂÖÊÌÇÒ˗ÒԜÓÇÉÊ̜Ï¢ÍÍ€ÝÎÐÏÝÆÂ
ÓÇÉŜÂÙÂÙÂÌŒÎÎÂ͜ÌÊÏÔÐÒÎÝÚÝÃÝÉÏÝkÉÇÃÇÉÊÒÇÚ̜ÏϜÒ
ÃÕÇÏÙÂƜÄÂÎÊÔÊÌ
 ´ÕÅÂÏÏÂÒ ÃÂÒÝÅÝÉ Æ ÎÊÏϜÏ kÒϜÌ ÂÍÝÅÝÉ €œÎ ÃÇÉ ÌkÒ
ӜÔ̜ÏkÒϜÌÃÕÇÏÙÂáڜkÙÇ͜ÒŜÌkÉÓÂÍÝÅÝÉ !¹—ÏÌÊÌkÑ͜Ò
®œÓÊ××ÂÙÝÏÂÆÐÚÎÂÏÃÕÍÝÑáÚÊ͜ÒÂÍÂÒÔÕÒÝÏÆÂÎÊÏÓÇÉ
Ŝ ÇÚ ӗË͜ÆÇÎ œ לÉÇÒ לÔÔ ÌkÉ áÚÞ͜ÒÇÎÏÇ ÔkÅÇÑ œËԜÎ
"¢ÍÂÒÏÝ~áÉÎÝÚÝx€œÍÂ̜ÔÂÍÂÒÏÝ~ÊÍ€ÝxÌÂÒÝÏÂÍÂÒ
ÏÝ~ ÆÂÏÝ x ÐáÍÝÒÅ ÔÊÇÚÍÇ ϜÒӜ͜Ò ÃÇ͜Ï ÅÐÒÕÒÍÂÏÕ ¢ÍÂÒ
ÃÂÒÝ ƗÏÞáÄÊ ÅÂΜÍ͜Ò ÔÕÒÝÏÆ ÕËÍÝËÍÂÒ £ÇÉÏÇ~ ¤ÂÔÂÏÝ
ÃÝÉÊӜÌkÌ͜ÒƜ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÏݲÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇÃÇÉ
ÚÕÏÏÂÏÂÚÌÝÏÝÑ̗ԜÃÇÉ µÍÃÇÉÏÇ~ÅÂrÊÉԜÏÇÃÇÉÏÇkÉŜÒ
ÔÇÒ€œÎ€œÒϜÒӜÏÇiÉÇϜÃÕËÓÝÏÆÝÒÂÂÍÕÙÝ̗ÙÇáÒƜÎÇÏƜ
iÉÇÏÇ~ÆÂÏÍÝԜÏÇϜÐ×ÚÂÚÍÝÊԜÒ


¶ª­ª±±µ«­½­¢²¥¢


vÒÔáÜ©àêØä©á
ºÕÍÂËÊÔÇÑӗÇÌÍÇ€œÎÉÂÒÝÅÝÑ̗Ô̜ÏÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎ
ÎÊÏÇÎ Ü×ÇÔÇÎ €œÎ ÆÂÏ ÔÂrÝÎ ²ÂÃÃÝ ÃÇ͜Ï ÃÇÒ͜ÚkƜ
ÏÝÌÔÐÒÝÅÝÉÌÂÆÇÒÍÇ͜ÒÇÎÀ©ÚÏÛÜ©ß

ŒkÆÊá ÃÇ͜Ï ³kÏÔk×ÊáÏÇ~ ÊÌÇÓÇ Ɯ ²ÂÃÃÝÏÝÌÝ ÃÕÍÅÂÏÅÂ
ÌkҜÃÇÒkÌÖÊÌÇÒƜÃÕÍÕÍÂÒÝÏkÔÇϜÎ ŒËÇÓÊÏϜÏƜkÔÇ
ÏÇÑÓÐÒÝËÎÔÕÅÒÝÍÝÌÍÝ̗ҜÚԜÚÇÎÉÊπÂÒ—ÙÇÏÃÕ×ÂÔÝÏ
ÏÂÒÅÂáÒƜÎÊÔٗÏÌÊÂÍÂÒƬÍÊÎÊÓ€œÎÊÓÇÎϜÒÇ´ÐÒÎÝÚ
ÌÊÔÂÃÝÏ áÉÝÍÅÂÏ ÃÂÚÌ ×ÇÉΜÔԜÚ͜ÒÇÎ Ɯ ÎÊÏÇÎ ÃÇ͜Ï
Á×ÚÝ לÜÒ ÔÂÒÂÔÕ ×ÂÌÝÏ ̗ҜÚÔÇ͜Ò pœÒÄÂÌÝÔ ²ÂÃÃÝÆÂ
ÌÕÂÏÝÅÝÉÌÂÃÂÔÍÂÑœËԜÎÌÕÂÏÝÅÝÉ ³ÇÉÏÇ~ÃÂÚÌÂÍÂÒÅÂÊÍÔÊ
ÖÂÔÍÝÃÕÍÕÝÅÝÉ€œÒÌÇÎŜΜÅÜÍkÎÃÕÍÓÝϲÂÃÃÝáÌÝÏÍÂÚÂ
pÊÙϜÒӜÔÕÒÝÏÆÂÃÐÒÙÝÍÎÂÅÝÉœÎÎÂÔÇ͜ӜÏÊÏÆÊלÍƜƜ
ÆÐÅÂÌÝÍÅÂÏÆÂáÍÄÂÒÝÑÓÐÒÂÅÂÏÆ¢ÍÍ€ÝÌÂÒÚÝÏÆÂkÔÇÏÇÙ͜
ÒÇÅÇÉÏÇڗÌÇÒÊÔÇÑÃÇÍÆÇÒÇÅÇÉ pœÎ€œÒÂÌÝÍÆÂÏ—ÓÔÇÏҜÌÃÕÍ
ÅÂÏ¢ÍÍ€ÝÊÎÊÏÍÇÅÇÓÇÉÏÇ~˗ҜÌ͜ÒÇÅÇÉÏÇ€œÎÖÊÌÇÒ͜ÒÇ
ÅÇÉÏÇ ®œÓÊ× ¥ÂËӜƜ ÓÂÌÍÂáÙÂÌ !¯Ê€ÂáÔÞ ÔÕÅÂÏÏÂÒÝÎ œÅœÒ
ÏÊÏÆÊ Ɯ ÃÕÍÓ á×ÚÝÍÝÌ €œÎ ÎÂÌÔÂÕÅ ÍÂÇÌ ßÚ͜Ò ÃÂÒ Ê̜Ï
ϜÒӜ ×ÂÌ חÒΜÔÍÇ ƗÒÇÓ ÓÂÖ áÅÝÎÍÝ ڗ€ÒœÔ̜ ÍÂÇÌÍÝ x
ÚÕÍÂÒ ÔÕÒÝÏÆ ÖÊÌÇÒ ˗ÒÔÇÅÇÉ "¯œÒӜŜ —ËҜÏÆÇÅÇÉ ÎÊÏϜÏ
ϜÒӜÌÂÃÕÍÊÔÔÇÅÇÉ€œÎÊÚÇÔÔÇÅÇÉÎÊÏƜϜÒӜÌkÒÆÇÅÇÉxÃÐ
ÍÂÒÏÝ~ÃÂÒÝÏÆÂÔÝÒÝÚÝÑÃÂÚÌÂÒÝÅÝÉ€œÎÊÎÊÏÍÇÌ¢ÍÍ€Ý
ÓÝÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÕÍÝÒ


°xÚ©ÙکߤæÔÜß©äÛ©áÐÔÚÓÔßx
 ºÕÏÆÝË ÐÉÂÌ ÄÂÌÝÔ ÕÉÅÂÏÏÂÏ ÓÐ~ ÎÊÏÇÎ ×ÂÌÔ á~ÂÆÂÏ
ÌÂËÅÝÒÔÂÃÂÚÍÂÄÝÅÝÉÅÂÎÊϲÂÃÃÝÆÂÃÊÌÏÝÌӗÇϜÎŒÍÜÔ
ԜÓÇÉ€œÒÄÂÌÝÔÎÊÏÇÎÔÕÒÝÆÂÌÂËÅÝÒÔÔÝÅÝÉœÎÎÂÎÐÏÝÌkÒ
ӜÔÇÒŜ ΗÎÌÊÏÍÇÅÇÅÇÉ ÅÇϜ ÃÕÍÎÂÆÝ ®ÐÏÝ ÎÐ×ÔÂrÍÝÌÔÂÏ
ÙÝÅÝÑœËÔÎÊÎٗÏÌÊÎÊÏÃÕÍÅÂÏÝÃÇ͜ÏÌÂϜÅÂÔÞ͜ÏÇÒŜ—Ë
ҜÏÆÇÎ ®ÊÏ ֜ÌÝËÒÞÍÇÌԜ Ɯ ÎÕÍÍÝÌÔ Æ áڜÆÇÎ ÔÕÌÎÝ
áÌÊ ÂÙÎÝ ÎÕÍÍÝÌÔ áÌÊ ÎÐ×ÔÂrÍÝÌÔ áÚÊÎÎÇ €œÒÄÂÌÝÔ €œÎ
ԗÒÍÇלÍ͜ÒƜƜÌÂϜÅÂÔÞÃÕÍÝÒÅ —ËҜÏÆÇÎ ®ÊÏ ̗Ù £Ê
ÒkÙÇ ÂÚ €œÒϜÒӜŜ œÉÇÒ ÔÐÒÂÎ ºÕÍÂË Æ ÎÊÏÇÎ ÎÊ×ϜÔ
ÙÊÅkÇÎÏÇ ÕÒÔÂÌÍÂÚÝÑ ÓÇÉ á×ÚÝ ßÚ͜ÆÇÅÇÉ ³ÇÉ ÖÊÍÊÑÑÕË
ÍÝÍÂÒ ÃÇ͜ÓÇÉ Á×ÚÝ לÜÒ ÔÂÒÂÔÝÍ ÃÂÚÍÂÅÂÏÆ ÎÊÏ ®ÂÌÇ
ÆÕÏÊáƜÏ ÌÊÔ̜Ù ÎÊ~ ÓÇÉƜÏ ÃÂÚÌ €ÊÙÃÇÒ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò
ÃÇÒƜÎÍÇÅÇƜÎÂÔÆÊáÒƜÎÌkÒӜÔΜÆÇ ³ÇÉÊӜÊ×ÔÝárÝÎÏÝ
ÌÂϜÅÂÔÞ͜ÏÆÇÒk—ÙÇÏÃÇÒÏÊٜΜÒԜÜ´ÇÓÓÂÍÕÏÊ̜ڜ€œÒÇϜ
Ɯ áÒƜÎ rÊÜÒÆÇÅÇÉ  ®ÐÏÝ Ãk͜Ì —ÎÇÔ ÊÔÇÑ œËÔÎÊÎ œÎÎÂ¶ª­ª±±µ«­½­¢²¥¢


ÔÂÃÝÚÏÝ~ ÓÇÉÏÇ~ ×ÊÓÂÑÌ —ÓԜÍŜÏ ÌÇÃÇÌ ÃÕÍÕÝÏ ÔÇÍÊÎ
!®ÊÏ ×ÔÇÏÇÓÇÏ €œÎ ÂÒÔÝÅÝÏ Æ ÂÍÆÝÎ ¿ÑÂÖÒÕÆÊÔ ÂÚ ÓÇÉ
rÊÜÒŜÏϜÒÏÇ~ÃÂÒÝÏÆÂÂÍÆÝ΀œÎÔÕÍÝÓÝÏÙÂԜßÎÊÏÊÔÇÍ
ÆÇ΢ÍÂÒx×ÕÚÊÓÍÇ¢ÍÍ€ÝÏÝ~Ìk~ÇÍÇϜáÔÝÚÍÝ¢~ÂáÒÂÌ
ÍÝ ÌÐÒÃÂÏ "pœÎ ÎÊÏÇÎ ¢ÍÍ€ÝÎ ÓÇÉÏÇ~ ÃÂÒ Ê×ÔÝárÍÂÒÝ
ÅÝÉÏÝ®œÓÊ×¥ÂËӜƜÅÇÆÂÏÍÝÃÂËÍÝÅÝÏÏÂÏÌÂϜÅÂÔÞ͜ÏÆÇÒÇÒ
¢ÔÂÃÝÉ€œÎ¢ÍÍ€ÝÃÝÉÅÂΜ~ÅÇÍÇÌԜÏΜ~ÅÇÍÇÌ̜ÆÂÏÃÕÍ
ÓÝÏ¢ÎÊÏ
pœÒÊÎÂÏÊÔkÙÇÏÇ¥ÂËӜ®œÓÊ×ԜӜÍÂÎ͜ÅÇÉ®ÊÏÇÎÃÇ͜Ï
ÃÇÒŜÃÕÍÅÂÏÔÕÅÂÏÏÂÒÓÇÉÏÇӜÍÂÎÍʳÇÉÏÇÃÂÒÍÝÌÊÎÂÏÆÂÚ
ÍÂÒÃÊÅҜÌԜÌÂËÓÂÒÓÂÒÂÇÏÆÂÅÝÍÂÒӜÍÂÎÍÊ
²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ΜÒלΜÔÇ ÓÇÉÏÇ~ ÃÂÒÝÅÝÉ ÃÇ
͜ÏƜÃÕÍÓÝÏ