• Название:

    18 Паулдан Филиппуйлыларга хат


  • Размер: 0.27 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTRNT10E.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
¼°³°··»±³Ã³¨¸«¨½¨º
¶ª­ª±±µ«­½­¢²¥¢

¶ÊÍÊÑÑÕËÆÂÅÝÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏÇ~rÊԜÌÙÇ͜ÒÇ
€œÎ áÒƜÎÙÇ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï ®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇÌÇ ÃÕÍÅÂÏ ÃÂÒ ÊÉÅÇ
͜ÒŜ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÌÐÍÍÂÒÝ ±ÂÕÍ €œÎ ´ÊÎÕÔÇƜÏ ӜÍÂÎ
¢ÔÂÃÝÉ¢ÍÍ€ÝĜ²ÂÃÃÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×ԜÏÓÇÉŜΜÒלΜÔ€œÎ
ÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


¾ÏâÚÜê‹ÓÝÒÏàê
³ÇÉÏÇ ÊÓ̜ ԗÚÇÒŜÏ ÓÂÇÏ ÎÊÏ ¢ÍÍ€ÝΠҜ×ΜÔ ÕÌÝËÎ
³ÇÉÊ~ÃÇÒÇÏÙÇ̗ÏϜÏÂÍÝÑלÉÇÒŜÌÂƜÒÁ×ÚÝלÜÒÔÂ
ÒÂÔÕÆ ÌÂÔÏÂÚÌÂÏÅ ÎÊÏ €œÒ ÅÝËÃÂƜÔÇÎƜ ÓÇÉÏÇ~ ÃÂÒÝÅÝÉ
—ÙÇÏÚÂÔÍÂÏÝÑ ÆÐÅ ÌÝÍÂÎ ³ÇÉƜ ÊÅÇÍÇÌÍÇ ßÚ ÃÂÚÍÂÅÂÏ ¢Í
Í€Ý ÂÏÝ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÌÊÍÇÒ ̗ÏŜ ÙÂÌÍÝ ƜÄÂÎ ÊԜÒ €œÎ
Â×ÝÒÝÏÂrÊÔÌÇÒÇÒÆÊÑÊÏÂÏÂÎ
®ÊÏÇÎ ÃÂÒÝÅÝÉ ÔÕÒÝÏÆ Æ ÚÕÍÂË ÕËÍÂÄÝÎ ƗÒÇÓ ٗÏÌÊ
ÓÇÉÎÊÏÇÎ˗ҜÅÇÎƜ®ÊÏÉÊÏÆÂÏÆÂÄÂÌÝÔÔÂÅÝÏÂÔkÅÇÍÜÍÌÊ
Á×ÚÝלÜÒÏÇáÌÍÂÅÂÏ€œÎÂÏÝ~ ƗÒÇÓÍÇÅÇÏ ÒÂÓÍÂÅÂÏ ÙÂÅÝÏÆÂ
ÆÂÓÇÉÃÂÒÝÅÝÉÆÂÎÊÏÇÎÃÇ͜Ï ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ΜÒלΜÔÇÏ ÃkÍÇ
ڜÓÇÉ !³ÇÉÏÇ~ €œÎΜÅÇÉÏÇ Ɯ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ΜלÃÜÔÇ ÃÇ͜Ï
ÓÂÅÝÏÕÝ΢ÍÍ€ÝÚ€ÊÔ"®œ×œÃÜÔÇÅÇÉÃÇÍÇÎƜƜ€œÒԗÒÍÇ
ÉÊҜÌÍÇÌԜ Ɯ ÂÒÔÌÂÏÏÂÏ ÂÒÔÂ ÃÂÒÓÝÏ ÓÇÉ Ê~ á×ÚÝÍÂÒÏÝ
ÓÂËÍÂÑ ÂÍ ÃÇÍÓÇÏ ÚÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï ®œÓÊ× ÌÊÍÇÒ ̗ÏŜ ÓÂÖ €œÎ
ÌÊÎÙÇÍÇÌÓÇÉÌÂÍÓÝÏ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÂÚÂԜÌÜÄÂÍÝÌrÊÎÇÚ͜ÒÇ
ÃÇ͜ÏÔÕÔÝÒÝÍÓÝÏÆÊÑÆÐÅÂÌÝÍÂκÕÍÐÙÒÂÌÔ¢ÍÍ€ÝÅÂÆÂÏ
€œÎÎÂÌÔÂÕÃÕÍÝÒ
ÁÝáÙêÜÚêٍ©ÛxÚÔÛÒ©©ÖÔßÐâÚâ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÎÊÏÇÎ ÃÇ͜Ï ÃÕÍÅÂÏ לÍ͜ÒÏÇ~ Á×ÚÝ לÜÒ
ÔÂÒÂÍÕÆ ÉÕÒ ÖÂËÆ ÌÊÔÇÒŜÏÇÏ ÃÇÍkÇÅÇÉÏÇ ÔÇÍÊÎ ¯œÔÊrœÆœ
ÓÂÒÂËÆÂáڜkÙÇ͜ÒÏÇ~ÃÂÒÝÓÝÏ€œÎÌÂÍÅÂÏÃÂÚÌÂÍÂÒÅÂÆÂԗÒ
ΜƜ®œÓÊ××ÂÌÝÏÂÕÔÝÒÕÝÎΜÅÜÍkÎÃÕÍÆÝ †ÓԜÄÇϜÊÎÂÏ
ÆÂÚÍÂÒÝÎÏÝ~ ÌkÃÇÓÇ ԗÒΜƜ ÕÔÝÒÕÝÎÏÝ ÃÇÍÇÑ ®œÓÊ×ԜÏ


¶ª­ª±±µ«­½­¢²¥¢


ÝÚÂÏÝÙÂÍÆÝÍÂÒ€œÎ¢ÍÍ€ÝÓkÉÇÏÌÕÒÝÌÎÝËÙÂÔÂÅÝÏÆÂÌÝ
àÒÂÌӗËÍÊÃÂÚÍÂÆÝÍÂÒ
¦—ÒÇÓÂÍÂÒÏÝ~ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇ®œÓÊ×ÔÕÒÝÏÆÂ̗ÏÙÇÍÇÌÂÒÌÂ
ÓÝÏÆ €œÎ ÃÇÒÃÇÒÓÇÏ ÕÉÆÝÒÝÒÅ ÔÝÒÝÚÝÑ ÃÂÚÌÂÍÂÒ ÊӜ á×
ÚÝÍÝÌ ÌÝÍÕ ÏÊáÔÇ ÃÇ͜Ï ÊÅÜÍÂÏ ÊԜ͜Ò £Õ ÌÇÚÇ͜Ò ÎÐÏÝ
ΜלÃÜÔ̜ ÔÂáÏÝÑ ßÚÍÊ ٗÏÌÊ Á×ÚÝ לÜÒÏÇ áÌÍÂÒÅ ¢Í
Í€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÌÕÇÍÅÂÏÝÎÏÝ ÃÇ͜͜Ò  ´ÇÅÇ ÌÇÚÇ͜Ò ÊӜ
®œÓÊ×ÔÕÒÝÏÆÂÙÝÏÌk~ÇÍƜÏÔkÅÇÍÃÂÒÝkÉ͜ÒÇϜÖÂËÆÂßÉ
͜ŜÏÍÇÌԜÏ€œÎÉÊÏÆÂÏÆÂÅÝלÍÇÎÏÇÂÄÝÒÂËÔÕ˗ÉÇÏϜÏĜ
ÅÂÉÞÍÊ͜Ò
!ŒÎΠÎÐÏÝ~ ÃÇÒÏÊÏÆÊ Ɯ œ€œÎÊáÔÇ àÌ ®œÓÊ× ÔÕÒÝÏÆÂ
ÏÊÙÇÌ ÌÇϜ ĜÅÂÉÞ͜ΜÓÇÏϜÒ x ÒÊáÍÝ áÌÊ ÊÉÅÇ ÏÊáÔ͜Ò ÃÇ
͜ÏÎÇ x ÎÊÏ ÃÂÒÝÃÇÒ ÎÐ~ ÃÊÌ ÌÕÂÏÂÎ €œÎ ÌÊٜ͜ÌԜ Ɯ
ÚÂÔÍÂÏÝÑÔÕáÂÍÎÂáÙÂÌÎÝÏ "ٗÏÌÊÃÇ͜ÎÃÕÓÇÉÏÇ~ÆÐÅÂÍÂ
ÒÝÅÝÉ €œÎ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ²Õ×ÝÏÝ~ áÒƜÎÇ ÃÇ͜Ï ÎÊ~ ÊÒÇÌ̜
ÙÝÅÂÒÅÂÃÕÍÝÚÝÒ
®ÊÏÃÇÒϜÒӜƜƜÐáÔÌÂÌÂÍÎÂÎלÉÇÒƜ€œÒÄÂÌÝÔÔÂÅÝÙÂ
ÃÂÔÝÒ ÃÕÍÝÒÎÝÏ €œÎ áڜŜÏ áÌÊ kÍŜÏ ÐÙÒÂÌÔ Æ ®œÓÊ×ÏÇ
ÆÂÏÍÂÒÎÝÏÆÊÑÂÚÌÝÏÂ΀œÎ—ÎÇÔ͜ϜÎ ¹—ÏÌÊÎÊÏÇΗÙÇÏ
ÔÐÒÎÝÚx®œÓÊ×€œÎkÍÇÎxÔÂÃÝÚÌÝÏ ŒÅœÒáڜÄÇÎÃÇ
͜ÏÌkÃҜÌÖÂËÆÂÍÝßÚ͜ÒÌÝÍÂÂÍÂÎÊ̜ÏÃÕÐÙÒÂÌÔÂÌÂËÓÝÏ
ÓÂËÍÂÒÅÂÆÂÃÇÍÎÊÎ ®Ê~ÂÊÌÇΗÎÌÊÏÍÇÌÏÇ~ÃÇÒÓÇÏÓÂËÍÂÒ
Å ÔÕÒÝ ÌÊ͜ £Õ ƗÏÞáÏÝ ÌÂÍÆÝÒÝÑ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÃÕ
ÍÝÒÅÂ ÆÊŜÏ ̗ÙÍÇ ÔÇ͜ÅÇÎ ÃÂÒ ÃÕ ÙÂÅÝÚÔÝÒÅÝÓÝÉ á×ÚÝÒÂÌ
ŒÎÎÂÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÎÊÏÇÎÊӜÏÃÕÍÕÝÎáÅÜÏÊÎÐÏÆÂáڜÄÇÎ
œ€œÎÊáÔÍÇҜÌ ®Ð~ ÊÏÂÏÅÂÏÍÝÌÔÂÏ ÚÕÏÝ ÃÇ͜Î ÎÊÏ ÌÂ
ÍÂÙÂÌÎÝÏ €œÎ ÓÇÉÏÇ~ ÊÎÂÏÆÂÅÝ Õ~ÝÚÝÅÝÉ €œÎ ÌÕÂÏÝÙÝÅÝÉ
—ÙÇÏ ÃÂÒÝÅÝÉ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÃÕÍÂÙÂÌÎÝÏ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ áÏÝ
ÅÝÉÅÂÌÂÃÂÔÌÊÍkÇÎÃÇ͜ÏÎÊÏÇÎÂÒÌÂÆ®œÓÊ×¥ÂËӜƜÌÕÂÏÝ
ÙÝÅÝÉÔÕÍÝÑÔÂÚÝÒ
·ÛÏܤæÔÜÐÔßÓ©Û٤ߩç
¯œÒӜ ÅÇϜ ÃÕÍÎÂÓÝÏ ®œÓÊ× ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ Á×ÚÝ לÜÒŜ
ÍÂÇÌÍÝ ÃÕÍÝÑ áڜÅÇÉ ºÕÍÂË ÊÔӜÅÇÉ ÓÇÉŜ ÌÊ͜ÎÎÇ áÌÊ ÓÇÉ
ÏÇ~ ÔÕÒÝÆ ÊÚÇԜÎÎÇ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇÒ ÔÝÏÆ ÏÝÌ ÔÐÒÝÑ Á×ÚÝ
לÜÒŜ ÊÎÂÏ ×ÂÌÝÏ ÌÕÍÅÂÌÕÍ ÔÐÔÝÏÝÑ ̗ҜÚkÇÅÇÉÏÇ ÃÇÍÇÒ
ÎÇÏ !¦ÐÚÎÂÏÏÂÒÆÂÏ €ÊÙϜÒӜƜ ÌÕÒÝÌÎÂÅÝÉ ÌÕÒÝÌÎÂÄÝ
ÅÝÉ x ÂÍÂÒ —ÙÇÏ €œÍÂ̜Ô œ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÌÐÔÝÍÕ ÃÊÍÅÇÓÇ €œÎ
ÃÕx¢ÍÍ€ÝÆÂÏ "¹—ÏÌÊÓÇÉŜ®œÓÊ××ÂÌÝÏÂÊÎÂÏÊÔ