• Название:

  17 Паулдан Эфеслеляргя хат


 • Размер: 0.28 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер • Название: Microsoft Word - TTRNT10D.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
ż­¹³­³’¸«’½¨º
¿¶§³­§­Œ²¥Œ

¢ÍÍ€ÝÊ×ÔÝáÒÝÃÇ͜Ï®œÓÊ×¥ÂËӜҜÓkÍDZÂÕÍÆÂÏ¿ÖÇÓ
ڜ€œÒÇÏƜÅÇ®œÓÊ×¥ÂËӜŜÔÕÅÒÝÊÉÅÇ͜ÒŜ ¢ÔÂÃÝÉ¢Í
Í€ÝÆÂÏĜ²ÂÃÃÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×ԜÏΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌ
ÃÕÍÓÝÏ

»©à×ä²ÏØà©ãÏá×äÏÚÏßê
²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~¢ÍÍ€ÝÓÝ€œÎ¢ÔÂÓÝÆÂÏÍÂÏÓÝÏ
µÍ ÃÇÉÏÇ ®œÓÊ× ÂÒÌÝÍÝ ÌkÌԜÅÇ ×ÔÇÏ ÒÕ×Ê ÃÂËÍÝÌÍÂÒ ÃÇ͜Ï
ÖÂÔÊ×ÂÍÂÆÝ £ÇÉ¢ÍÍ€ÝÌÂÒÚÝÏÆÂÊÉÅÇ€œÎÌÊÎÙÇÍÇÌÓÇÉÃÕÍ
ÓÝÏ—ÙÇÏƗÏÞááÒÂÔÝÍÅÂÏÅÂÌÂƜÒk̵ÍÃÇÉÏÇ®œÓÊ×ÂÒÌÝÍÝ
ÓÂËÍÂÑ ÂÍÆÝ €œÎ ÃÇÉŜ ÃÕÍÅÂÏ ΜלÃÜÔÇ ÜÒÂÜÒÇϜ ¥ÂËӜ
®œÓÊ× ÂÒÌÝÍÝ ÃÇÉÏÇ iÉ ÃÂÍÂÍÂÒÝ ÊԜÒŜ ÂÍÆÂÏ ÕÌ ÃÊÍÅÇ͜Ñ
ÌÕËÆÝ£Õx¢ÏÝ~ÎÂÌÓÂÔÝ€œÎÊÉÅÇÏÊáÔÇÊÆÇ µÍÎÐÏÝiÉÇ
ÏÇ~ӗÇÌÍǵÍÝÂÚÂÃÇÉŜÃk͜ÌÊÔ̜Ï×ÇÌΜÒלΜÔÇÎÂÌÔÂÍ
ÓÝÏ—ÙÇÏßÚ͜ÆÇ
£ÇÉ®œÓÊ×Ԝ¢ÏÝ~ÌÂÏÝÂÚÂËÐÍÝÑÂÍÝÏÂÃÝÉÆÊΜÌŗ
Ï€ÍÂÒÝÃÝÉ ÌÊÙÇÒÇ͜ ®ÇϜ ÚÕÏÆÝË ÙÊÌÓÇÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ΜÒ
לΜÔÇ !¢ÍÍ€Ý ÃÕ ΜÒלΜÔÇÏ ÃÂÒÍÝÌ ÉÊҜÌÍÇÌ €œÎ ÃÇÍÇÎ
ÃÇ͜ÏÎÕÍÊÔÇÑ—ÓÔÇÃÇÉŜáÕÆÝÒÆÝ "µÍ®œÓÊ×ԜÔÐÒÎÝÚÌÂ
ÂÚÝÒÝÒÅ ÌÂÒÂÒ ÌÝÍÅÂÏ ÏÊáÔÇ ÃÕÇÏÙ ÃÇÉŜ iÉ Ê×ÔÝáÒÝÏÝ~
áÚÇÒÇÏÎÂÌÓÂÔÝÏÃÇÍÆÇÒÆÇ ¢ÏÝ~ ÃÕ ÏÊáÔÇ ÊӜ ÎÐÏÏÂÏ ÅÝË
ÃÂҜÔ ÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏ ÄÂÌÝÔ rÊÔ̜Ù ÌkÌ €œÎ rÊÒƜ ÃÕÍÅÂÏÏÂÒ
ÏÝ~ÃÂÒÝÓÝÏÆ®œÓÊ×ԜÃÇÒÊÔÇÑÃÇÒ͜ÚÔÇÒk
pœÎΜÓÇÏiÉÏÊáÔÇ€œÎÊ×ÔÝáÒÝÃÇ͜ÏÃÕÍÆÝÒÕÙÝ¢ÍÍ€Ý
iÉÇÏÇ~ÎÂÌÓÂÔÝÃÕÇÏÙÂÂÍÆÂÏÃÊÍÅÇ͜ÑÃÇÉÏÇ®œÓÊ×ÂÚÂÓÂË
ÍÂÑÂÍÆÝÆ £ÇÉÏÇ~®œÓÊ×̜—ÎÇÔÃÂÅÍÂÕÙÝÍÂÒÏÝ~ÃÇÒÇÏÙÇ
͜ÒÇÂÒÌÝÍÝ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÆÂÏÝÎÂÌÔÂÍÓÝÏÆÊÑßÚ͜ÆǵÍÎÐÏÝ
®œÓÊ× ÂÚ ÓÇÉ Ɯ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ ÓkÉÇÏ kÉÇÅÇÉŜ ÌÐÔÝÍÕ ÌÊÔÇÒkÙÇ
Á×ÚÝ לÜÒÏÇ ÊÚÇÔÇÑ ¢~ ÊÎÂÏ ÊÔ̜Ù ĜÅÜƜ ÊÔÇÍŜÏ ªÉÅÇ
²Õ×ÃÇ͜Ï¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏΗ€ÇÒ͜ÏÆÇÅÇÉŒ¢ÍÍ€ÝÃÇÉ
ÏÇ ¢ÏÝÌÝ ÃÕÍÅÂÏÏÂÒÏÝ ÔÕÍÝÓÝÏÙ ÂÉÂÔ ÊÔ̜ÏÙÇ ¢ÍÍ€Ý
ĜÅÜƜÊÔ̜ÏÏÇÂÍÂÙÂÅÝÃÝÉ—ÙÇϪÉÅDzÕ×ÝÚÂÏÝÙÍÝƜÍÊÍÃÕ
ÍÝÒpœÎÚÕÏÝ~ÂÒÌÝÍÝ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÆÂÏÝÏÂÎÂÌÔÂÕÃÕÍÝÒ


¿¶§³­§­Œ²¥Œ


¾ÏâÚÜê‹ÓÝÒÏàê
£ÐÍÂÒÏÝ~€œÎΜÓÇ—ÙÇÏÎÊÏƜ²ÂÃÃÝ¥ÂËӜŜÊÎÂÏÝÅÝÉ
€œÎÃÂÒÊÉÅÇ͜ÒŜÌÂÒÂÔÂΜלÃÜÔÇÅÇÉÔÕÒÝÏÆÂÊÚÇÔÇÑÆÐÅÂ
ÍÂÒÝÎÆ ÊÓ̜ ÂÍÝÑ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝÅ ÃÇÒÔÕÌÔÂÕÓÝÉ Ҝ×
ΜÔÕÌÝËÎ €œÎ²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~¢ÍÍ€ÝÓÝÆÂÏÍÝ
¢Ô iÉÇÏ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍk —ÙÇÏ ÓÇÉŜ ÉÊҜÌÍÇÌ €œÎ ÂÙÝÍÝÚ ²Õ×Ý
ÃÊÒÓÇÏÆÊÑÆÐÅÂÌÝÍÂÎ !ºÕÍÂËÕÌ¢ÏÝ~ÙÂÌÝÒÕÝÓÇÉŜÏÊÏ
ÆÊ —ÎÇÔ ÃÊÒŜÏÇÏ ÊÉÅÇ͜ÒŜ iÉÇ ĜÅÜƜ ÊÔ̜ÏϜÒÏÇ~ ÏÊÏÆÊ
ÎÕÍ€œÎÆÂÏÍÝÊ̜ÏÇÏ "€œÎÃÇÉƜÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒƜלҜ
̜ÔÊÔkÙÇÌ՜ÔÇÏÇ~ÙÂÅÝÚÔÝÒÅÝÓÝÉ×ÇÌÊ̜ÏÇÏÃÇÍkÇÅÇÉÏÇÔÇ
͜ѵÍÌk~ÇÍÌkÉ͜ÒÇÅÇÉÏÇáÌÔÝÒÔÓÝÏÆÊÑÆÐÅÂÌÝÍÂΣÕÌ՜Ô
€œÎ ¢ÍÍ€Ý ®œÓÊ×ÏÇ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍÔÇÑ ÌkÌ͜ÒƜ iÉÇÏÇ~ Õ~
áÅÝÏ ÕÔÝÒÔÌÂÏÆ ÌÕÍÍÂÏÅÂÏ ÌÐÆҜÔÍÇ ̗Ù x ÃÇÒ kÌ ®œÓÊ×
ÂÏÆÂÌkÌ͜ÒƜÅÇÃÂÒÍÝÌÃÂÚÍÝÌÍÂÒ×ÂÌÊÎÍÇÌ͜ÒÌ՜Ô͜Ò€œÎ
€œÒԗÒÍÇàÅÂÒÝ̗Ù͜Ò—ÓÔÇÏϜÏÃÕƗÏÞáÆÂÅÝÏÂÔkÅÇÍÜÍÌÊ
ÌÊٜ͜Ì ƗÏÞáÆ Æ €œÒԗÒÍÇ ÂÔÂÌÍÝ ÊÓÇÎϜÒ ÃÇ͜Ï ÂÔÂÍÅÂÏ
ÏÂÒÆÂÏ àÅÂÒÝÒÂÌ ÃÕÍÝÑ ×ÂÌÊÎÍÇÌ ÊԜ ¢ÍÍ€Ý €œÒϜÒӜÏÇ
®œÓÊ×̜ ÃÕËÓÝÏÆÝÒÆÝ €œÎ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇ —ÙÇÏ
¢ÏÝ ÃÂÒ ϜÒӜ —ÓÔÇÏϜÏ £ÂÚ ÊÔÇÑ ÌÕËÆÝ ªÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò
ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÊӜx®œÓÊ×ÏÇ~ԜÏÇÃÂÒϜÒӜƜÃÂÒϜÒӜÏÇÔÕ
ÔÝÒÝÑÔÐÒÕÙÝ®œÓÊ×ÏÇ~ÔÕÍÝÍÝÅÝ
³ÇÉ áÎÂÏ ßÚ͜ÒÇÅÇÉ €œÎ ŗÏ€ÍÂÒÝÅÝÉ ÂÒÌÂÓÝÏÆ kÍÇ
ÊÆÇÅÇÉ ºÕÍ ÄÂÌÝÔÔ ÓÇÉ ÃÕ ƗÏÞáÆÂÅÝ áÄÝÉ ÅÂƜÔ͜ÒŜ
€ÂÄÂÆÂÅÝÒÕ×Ê̗Ù͜ÒÃÇ͜ÏÊÆÂҜÊÔkÙÇŜ¢ÍÍ€ÝÅÂÊÔÂ
ÅÂÔÞ ÊÔΜkÙÇ ÌÇÚÇ͜ÒƜ לÉÇÒ ÅÂΜÍ ÌÝÍÕÙÝ ÒÕ×Ì ÃÕËÓÝÏÝÑ
áڜÆÇÅÇɬÂËÙÂÏÆÝÒÃÂÒÝÃÝÉÆÂÂÍÂÒÌÇÃÇÌԜÏÇÃÇÉ€œÎÖÊ
ÌÇÒ͜ÒÇÃÇÉÏÇ~ ÔÇ͜Ì͜ÒÇ ÃÕÇÏÙÂ ÔÂÃÊÅÂÔÇÃÇÉÏÇ~ ÔÇ͜Ì͜ÒÇÏ
kԜÑáڜÆÇÌ£ÇÉƜÌÂÍÅÂÏÃÂÚÌÂÍÂÒÌÇÃÇÌkÌÔÂÃÊÅÝËלÍÇ
ÃÇÉÃÕÇÏÙ¢ÍÍ€ÝÏÝ~Ì€œÒÇÏÂÍÝÒÅÂÔÊÇÚÊÆÇÌ ŒÎÎÂÙÊÌ
ÓÇÉڜÖÌÂÔÞÍÇ¢ÍÍ€ÝÃÇÉŜiÉÇÏÇ~×ÇÌΜלÃÜÔÇÏÌkÒӜÔÔÇ
ÃÇÉÏÇ áÎÂÏ ßÚ͜ÒÇÃÇÉ ÂÒÌÂÓÝÏÆ kÍÇ͜ÒÏÇ Ɯ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï
ÃÇÒŜ ÔÇÒÇÍÔÔÇ ³ÇÉ ¢ÏÝ~ ΜÒלΜÔÇ ÃÇ͜Ï ÌÐÔÝÍÆÝÅÝÉ ŒËÇ
µÍ ÃÇÉÏÇ Ɯ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍÔÔÇ €œÎ
ÌkÌ͜ÒƜ¢ÏÝ~ÃÇ͜ÏáϜڜÕÔÝÒÔÔÝ µÍÎÐÏÝ®œÓÊ×¥ÂËӜ
ÂÚÂÃÇÉŜÌÂÒÂÔÂÃÕÍÅÂÏÊÅÇÍÇÅÇÃÇ͜ÏiÉΜÒלΜÔÇÏÇ~ÙÊÌÓÇÉ
ÃÂËÍÝÅÝÏ ÌÊٜ͜Ì ÅÂÓÝÒÍÂÒÆÂ ÌkÒӜÔk —ÙÇÏ ßÚ͜ÆÇ !¹—ÏÌÊ
ÓÇÉ¢ÍÍ€ÝΜÒלΜÔÇÃÇ͜ÏÊÎÂÏÂÚÂÌÐÔÝÍÆÝÅÝÉ£ÕÓÇÉÏÇ~
kÉÇÅÇÉƜÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ¢ÍÍ€Ý Ãk͜ÅÇ "£Õ x ÌÝÍÅÂÏ ßÚ͜ÒÇ
ÅÇÉÏÇ~ ϜÔÊrœÓÇ ÔkÅÇÍ ÚÕ~ ÌkҜ ÃÇÒÌÇÎ Ɯ ÎÂÌÔÂÏÎÂÓÝÏ
¹—ÏÌÊ ÃÇÉÏÇ ¢ÍÍ€Ý ÃÂÒ ÊÔÔÇ ¢ÏÝ~ ÂÍÆÂÏ œÉÇÒ͜ÏŜÏ ÊÅÇ
ÍÇÌÍÇßÚ͜ÒÇÏÃÂÚÌÂÒÕ—ÙÇÏÃÇÉ®œÓÊ×¥ÂËӜÂÒÌÝÍÝÃÂÒÍÝÌ
ÌÂÌÊÔÇÒÇÍÆÇÌ

¿¶§³­§­Œ²¥Œ


»©à×äá©ÐÔßÐâÚâ
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ßÍÇÌÌÇ ÔÐÒÎÝÚÝÅÝÉÏÝ ÊÓÇÅÇÉŜ ԗÚÇÒÇÅÇÉ
³ÇÉÏÇ ÔÕÎÝÚÝÅÝÉ ÃÇ͜Ï á€kÆ ÎÊÍ͜ÔÇÏϜÏ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÏÝ
kÉ͜ÒÇԜÏËÐÍÂÓÝÏkԜэӗÏϜÔ̜ÕÔÝÒÔÝÍÅÂÏÏÂҝÆÊÑÂÔÂ
ÍÕÙÝ ÌÇÚÇ͜Ò ÓÇÉÏÇ Ó—ÏϜÔÓÇÉ͜ҝ ÆÊÑ ÂÔÝËÍÂÒ ÊÆÇ µÍ
ÙÂÌÔÂÓÇÉ®œÓÊ×ÓÇɪÓÒÂÊÍrœÎÅÝáÔÇÏϜÏÙÊÔԜ¢ÍÍ€ÝiÉ
×ÂÍÌÝÏ ÃÊÒŜÏ ĜÅÜƜŜ ÏÊÅÇÉ͜ÏŜÏ ÌÊÍÇÚk͜ÒƜÏ ÇÒÂÌ ÃÕ
ƗÏÞáÆ—ÎÇÔÓÇÉ€œÎ¢ÍÍ€ÝÓÝÉÊÆÇÅÇÉ µÍÄÂÌÝÔÔÂÓÇÉ¢ÍÍÂ
€ÝÆÂÏÇÒÂÌÊÆÇÅÇÉœלÉÇÒ®œÓÊ×¥ÂËӜƜ¢ÏÝ~ÌÂÏÝÂÒÌÝ
ÍÝ ¢ÍÍ€ÝÅ áÌÝÏÍÂÚÔÝÅÝÉ ¹—ÏÌÊ ®œÓÊ× ÃÇÉŜ ÔÂÔÕÍÝÌ
ÂÍÝÑ ÌÊÍÆÇ µÍ á€kÆ͜ÒÏÇ €œÎ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÏÝ Æ ÃÇÒ
ÊÔÔÇiÉԜÏÇÃÇ͜ÏÂÍÂÒÏÝÂÇÒÝÑÔÐÒÕÙÝÆÐÚÎÂÏÍÝÌÌÊÒԜÓÇÏ
rÊÎÇÒÆÇ µÍÌÂÏÕÏÏÝœÎÇÒ͜ÒÇ€œÎÌÂÅÝËƜ͜ÒÇÃÇ͜ÏÃÇÒŜ
ÅÂΜÍƜÏ ÙÝÅÂÒÆÝ ¢ÏÝ~ ÎÂÌÓÂÔÝ ÃÐÍÂË ÊÆÇ iÉÇÏƜ ÃÕ ÊÌÇ
ԗÒÌÇÎϜÏ á~ ÃÇÒ ×ÂÍÝÌ
 ÃÕÍÆÝÒÕ €œÎ ÚÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÔÂÔÕÍÝÌ
ÕÒÏÂÚÔÝÒÕ iÉÇÏÇ~ ×ÂÙÔÂÅÝ kÍÇÎÇ ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÒÝÏÆÂÅÝ ÆÐÚ
ÎÂÏÍÝÌÏÝ àÌÌ ÙÝÅÂÒÝÑ ×ÂÙ ÂÚ ÊÌÇÓÇÏ ÃÇÒ ԜÏƜ ¢ÍÍ€Ý
ÃÇ͜ÏÔÂÔÕÍÂÚÔÝÒÕ ºÕÍÂËÊÔÇÑÓÇÉŜ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÇÒÂÌÔÂÅÝ
ÍÂÒÅ ÚÕÍÂË ÕÌ ¢ÍÍ€ÝÅ áÌÝÏ ÃÕÍÅÂÏÏÂÒÅ Æ ®œÓÊ× ÌÊÍÇÑ
ÔÂÔÕÍÝÌ ÔÕÒÝÏÆ Á×ÚÝ לÜÒ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÔÇ !¹—ÏÌÊ ¢ÏÝ~ ÂÚÂ
ÃÇÉÏÇ~ ÊÌÇÃÇÉÏÇ~ Ɯ áÅÜÏÊ á€kÆ €œÎ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÏÝ~
ÃÇÒ ²Õ× ÃÇ͜Ï ¢Ô ÌÂÒÚÝÏ ÃÂÒÕ àÍÝÃÝÉ ÃÂÒ "ºÕÍÂË ÊÔÇÑ
ÓÇÉ ÊÏÆÇ x ÙÊÔ͜Ò €œÎ ÌÊÍÎÇڜÌ͜Ò ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ¢ÍÍ€Ý
×ÂÍÌÝÏÝ~ ÎÊÍ͜ÔԜÚ͜ÒÇ €œÎ ¢ÏÝ~ ÅÂÊ͜ÓÇÏƜÅÇ͜Ò ³ÇÉ
ҜÓkÍ͜Ò €œÎ ќËÅÂÎÜÒ͜Ò ÓÂÍÅÂÏ ÏÊÅÇÉŜ

 ÃÊÏÂ ÊÔÇÑ ԗ
ÉÇÍŜÏÓÇÉ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÊӜ x ÃÕ ÏÊÅÇÉÏÇ~ Ê~ Η€ÊÎ ÑÐÙÎÂÌ
ÔÂÚÝ µÍ×ÔÇÏÃÊÏÂÏÝÃÇÒŜÌÕÚÝÑÔÐÔ€œÎÃÊÏ—Ó̜Ìk
ԜÒÇ͜ÌkԜÒÇ͜ ²ÂÃÃÝÅ ÃÂÅÝÚÍÂÏÅÂÏ ªÉÅÇ ËÐÒÔ ÃÕÍÝÑ kÓÇÑ
rÊԜ ®œÓÊ×ԜÓÇÉƜÃÂÚÌÂÍÂÒÃÇ͜ÏÃÇÒŜ¢ÍÍ€ÝiÉÇÏÇ~
²Õ×ÝÂÒÌÝÍÝáÚÊÔÐÒÅÂÏÕÒÝÏÃÕÍÝÑԗÉÇ͜ÓÇÉ


¾ÏâÚÜê‹ÐÏçÙÏäÏÚêÙÚÏßÏßÏàêÜÓÏäÔÖÛ©áÔ

®ÇϜÚÕÏÝ~—ÙÇÏÎÊϱÂÕÍÓÇÉÏÇ~×ÂÌÌÂáÅÜÏÊá€kÆ
ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒ×ÂÌÝÏ®œÓÊ×¥ÂËӜÏÇ~ÔÐÔÌÝÏÝÃÕÍÂÒÂÌ
¢ÍÍ€ÝÅÂÆÐÅÂÌÝÍÂ΢ÍÍ€ÝΜÒלΜÔÇÃÇ͜ÏÎÊ~ÂÓÇÉ
ÏÇ~ —ÙÇÏ ÃÊÒÇÍŜÏ ÄÂÉÊÖÂÎ ÔÕÒÝÏÆ ÊÚÇÔ̜ÏÓÇÉÆÇÒ ªÏÆÇ

 # ·ÙÔ á¤ßÙÔÛÜ©Ü î‹Ï ÐÔß äÏÚêÙ x ÅÒÇÌÙ ÓkÉŜÓkÉ ÊÌÇƜÏ ÃÇÒ
á~ÂÌÇÚǝ

 # ÀÔÖ ß©àxÚÚ©ß ©Û Þ©ØÒÏÛЩßÚ©ß àÏÚÒÏÜ Ü×ÒÔÖÒ© x £Õ ÓkÉ͜ÒÏÇ
³ÇÉ ÏÊÅÇÉÇ ҜÓkÍ͜Ò €œÎ ќËÅÂÎÜÒ͜Ò kÉ͜ÒÇ ÃÕÍÅÂϝ ÆÊÑ Ԝ
Â~ÍÂÒÅÂΗÎÌÊÏ
¿¶§³­§­Œ²¥Œ


ÌÝÓÌÂÙÂáÉÝÑÌÊÔ̜ÏÇÎٜ¢ÍÍ€ÝÎÊ~ÂÓÇÒÇÏÂÙÝÑiÉÇÏÇ~
ÏÊáÔÇÏ ÃÇÍÆÇÒÆÇ ³ÇÉ áÉÅÂÏÏÂÒÝÎÏÝ ÕÌÝÑ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÓÇÒÇÏ
ÏÊ ҜÄÇÚÍÇ Â~ÍÂÄÝÎÏÝ ÌkÉ ÂÍÆÝÏÂ ÌÊÔÇҜ ÂÍÝÒÓÝÉ ŒkĜÍÅÇ
ÉÂÎÂÏÏÂÒÆÂÃÕÓÇÒÌÇÚÇ͜ÒŜΜÅÜÍkÎÊÔÇÍΜÆÇ·œÉÇÒÊӜ¢Í
Í€Ý ÂÏÝ ²Õ× ÂÒÌÝÍÝ ÊÉÅÇ ҜÓkÍ͜ÒÇϜ €œÎ ќËÅÂÎÜÒ͜ÒÇϜ
ÂÙÝÑÃÊÒÆÇ £ÕÓÇÒÚÕÏÏÂÏÅÝËÃÂҜÔ®œÓÊ×¥ÂËӜÜÒÂÜÒÇ
ϜÁ×ÚÝלÜÒÂÒÌÝÍÝá€kÆ͜ÒÃÇ͜ÏÃÇÒŜá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒ
Æ x ÄÂÒÊÓÔÂÚÍÂÒ ÃÇÒ ԜÏÏÇ~ œÅÜÉÂÍÂÒÝ €œÎ ¢ÍÍ€Ý ÃÊÒŜÏ
ĜÅÜƜÏÇÕÒÔÂÌÍÂÚÕÙÝÍÂÒ
¢ÍÍ€ÝÌ՜ÔÇÏÇ~לҜ̜ÔÇÃÇ͜ϵÍÃÊÒŜÏΜÒלΜÔÂÒÌÝ
ÍÝ ÎÊÏ Á×ÚÝ לÜÒ ÔÂÒÂÔÕ ßÚÇÏƜ ×ÇÉΜÔÙÇ ÃÕÍÆÝÎ !®Ê~Â
ÃÂÒÍÝÌ ÊÉÅÇ͜Ò ÂÒÂÓÝÏÆ Ê~ œ€œÎÊáÔÓÇÉÇϜ ÎÐÏÆÝË Ãk͜Ì x
®œÓÊ×ÏÇ~ ÙÊÌÓÇÉ ÃÂËÍÝÅÝÏ ÃÂÚÌ ×ÂÍÝÌÍÂÒÅ ÃÇÍÆÇÒk "€œÎ
¢ÍÍ€ÝÓÇÒÇÏÇ~ÏÊÙÇÌÔÐÒÎÝÚÌÂÂÚÕÝÏ€œÎΜÓÇϜÂÙÝÌÍÂÕ
חÒΜÔÇÃÊÒÇÍÆÇpœÒϜÒӜÏÇÃÂÒÊÔ̜Ï¢ÍÍ€Ý ÃÕ ÓÇÒÏÇ Ê~
ÃÂÚÔÂÏ ÕÌ áÚÇÒÇÑ ÔÐÔÌÂÏ ÊÆÇ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÎÂÌÓÂÔÝ ÊÎÂÏ
ÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÅÇÂÒÌÝÍÝiÉÇÏÇ~ÌkÑÌÝÒÍÝÉÊҜÌÍÇÅÇÏÌkÌ
͜ÒƜÅÇ ÃÂÚÍÝÌ €œÎ ×ÂÌÊÎÍÇÌ͜ÒŜ לÉÇÒ ΜÅÜÍkÎ ÊÔk ÊÆÇ
¢ÍÍ€Ý ÎÐÏÝ Ê~ ÃÂÚÔÂÏ ÕÌ ÃÕÍÅÂÏ ÏÊáÔÇ ÃÕÇÏÙ ÃÂÚÌÂÒÆÝ
£Õ ÏÊáÔÏÇ µÍ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÂÚ ÔÐÒÎÝÚÌ ÂÚÝÒ
ÅÂÏ ÊÆÇ ºÕÍÂË ÃÕÍÅÂÙ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï ÔÝÅÝÉ ÜË͜ÏÇÚԜ ÔÐ
ÒÝÑ¢~ÂÊÎÂÏÊÔkÂÚÂÃÇÉÌÝàҜÄÇÚԜ€œÎ€ÊÙÊÌÇ͜ÏkÓÇÉ
¢ÍÍ€ÝÅ áÌÝÏÍÂÚ ÂÍÂÃÝÉ ºÕ~ ÌkҜ kÔÇϜÎ ÓÇÉƜÏ ÓÇÉ
ÏÇ~×ÂÌÌÂÅÂÉÂÑÙÊÅkÇΜÌk~ÇÍÇÅÇÉÏÇԗÚÇÒΜÅÇÉÃÕÅÂÉÂÑÍÂÒx
ÓÇÉÏÇ~ÆÂÏÝÅÝÉ—ÙÇÏ×ÇÉΜÔÊԜ
»©à×äÜԋÛ©ä©ÐЩáÔ
£ÐÍÂÒÏÝ~€œÎΜÓÇ—ÙÇÏÎÊÏ¢ÔÂÂÍÆÝÏÆÂÔÇÉÙkÅÇÑáÍÄÂ
ÒÂÎ ¢ÏÏÂÏÌkÌ͜ÒƜ€œÎrÊÒƜÃÕÍÅÂÏ€œÒÝÒÕÅkÉÇϜÊÓÇÎ
ÂÍ iÉÆÂÏÝÏÝ~ÃÂËÍÝÅÝÃÇ͜ÏiÉÇÏÇ~²Õ×ÝÂÒÌÝÍÝßÙÌÇ
áÌÔÂÏ ÓÇÉŜ ÏÝÅÝÒÅ Ì՜Ô ÃÊÒÓÇÏ ÊÎÂÏ ÊÔkÇÅÇÉ ÂÚ Ìk~ÇÍ
͜ÒÇÅÇÉƜ®œÓÊ×áڜÓÇÏÆÊÑÆÐÅÂÌÝÍÂγÇÉΜלÃÜÔԜÔÂ
ÎÝÒ rœÇÑ €œÎ ÏÝÅÝÑ ÕÒÏÂÚÌÂÏ לÍƜ !"ÃÂÒ ÊÉÅÇ͜Ò ÃÇ͜Ï
ÃÇÒÍÇÌԜ ®œÓÊ× ΜלÃÜÔÇÏÇ~ ÌÊ~ÍÇÅÇϜ Ĝ ÐÉÝÏÍÝÅÝÏÂ
ÃÊÇÌÍÇÅÇϜĜÔÊҜÏÍÇÅÇϜÔÕÍÝÓÝÏÙÂԗÚÇϜÂÍÓÝÏ€œÎÌÇ
ÚÇÂÌÝÍÝÓÝËÆÝÒÂÂÍÎÂÓÍÝÌÃÕΜלÃÜÔÏÇÃÇÍÓÇÏÆÊÑÆÐÅÂ
ÌÝÍÂÎ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÓÇÉÏÇ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ×ÔÇÏ ÔÕÍÝÍÝÅÝ ÙÐÍ
ÅÂÑ ÂÍÝÒ Œ ÃÇÉƜ לҜ̜Ô ÊÔkÙÇ Ì՜Ô ÃÇ͜Ï ÓÐÒÂÅÂÏÝÃÝÉ
ÆÂÏáÌÊÕËÍÂÅÂÏÝÃÝÉÆÂÏÙÂÅÝÚÔÝÒÎÂÓÍÝÌƜҜrœÆœÌkÃҜÌ
ßÚÍÊ ¢ÍÕÙÝÅ x ¢~ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏƜ €œÎ
®œÓÊ×¥ÂËӜƜÃÕÝÏÏÂÏÃÕÝÏÅÂΜ~ÅÇΜ~ÅÇŜÆÂÏÃÕÍÓÝÏ
¢ÎÊÏ


¿¶§³­§­Œ²¥Œ


»©à×äá©ÜÔÜÓ©ÐÔßÓ©ÛÚÔÙ
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÎÊÏ ²ÂÃÃÝ ×ÂÌÝÏ ÔÐÔÌÝÏ ÃÕÍÂÒÂÌ ÓÇÉ
ƜÏ kÔÇϜÎ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÂÍÅÂÏ ÙÂÌÝÒÕÝÅÝÉÅ ÍÂÇÌÍÝ ÊÔÇÑ
áڜÅÇÉ pœÒÄÂÌÝÔÔÝËÏÂÌÃÂÓÝÏÌÝ€œÎÓÂÃÝÒÃÕÍÝÅÝÉ
£ÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜΜלÃÜÔÌkÒӜÔÇÑÔkÉÇÎÍÇÃÕÍÝÅÝÉ ²Õ×ÃÊÒ
ŜÏÃÇÒƜÎÍÇÌÏÇÔÂÔÕÍÝÌÜË͜ÏÇÚ͜ÒÇÃÇ͜ÏÏÝÅÝÔÝÑÃÂÒ
̗ÙÇÅÇÉÏÇ ÌÕÇÑ ÓÂÌÍÂÒÅ ÔÝÒÝÚÝÅÝÉ ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉÏÇ ÙÂÌÝÒ
ÅÂÏ —ÎÇÔ ÔÊÌ ÃÇÒ ÅÇϜ ÃÕÍÅÂÏ ÌÇÃÇÌ ÓÇÉ ÃÂÒÝÅÝÉ x ÃÇÒ ԜÏ
€œÎ ²Õ× Ô x ÃÇÒ ²ÂÃÃÝ x ÃÇÒ ÊÎÂÏ x ÃÇÒ ÓÕÅ ÙÕÎÆÝÒÝÍÕ
ËÐÍÂÓÝ x ÃÇÒ ¢ÍÍ€Ý x ÃÇÒ µÍ x ÃÂÒÝÓÝÏÝ~ Æ ¢ÔÂÓÝ µÍ
ÃÂÒÝÓÝÏÏÂÏ Æ —ÓÔÇÏ ÃÂÒÝÓÝ ÂÒÌÝÍÝ ßÚ ÊԜ €œÎ €œÒÌÇÎƜ
ƜÃÂÒ
®œÓÊ× iÉÇ ÌÊҜÌ ÓÂÏÂÅÂÏÙ €œÒÃÇÒÇÃÇÉŜ iÉÇÏÇ~ Ãk͜Ì͜
ÒÇÏϜÏ—ÍÇÚÙÝÅÂÒÅÂÏ!ºÕÏÝ~—ÙÇϪÉÅÇáÉÎÂÆÂ
ÀÅÂÒÝÅÂÌkԜÒÇÍŜÙ
œÓÊÒ͜ÒԗÒÌÇÎÇÏ
iÉÇÃÇ͜ÏÂÍÝÑÃÂÒÆÝ
€œÎÌÇÚÇ͜ÒŜÃk͜Ì͜Ò—ÍœÚÔǝxÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ
"ŒàÅÂÒÝÅÂÌkԜÒÇÍŜٝÆÊŜÏÓkÉ͜ÒϜÒӜÏÇÂ~ÍÂÔÂ"£Õx
®œÓÊ×ÔkÜÏÕÒÝÏÏÂÒÅÂrÊÒŜƜԗÚ̜ÏÊÆÇÆÊŜÏÏÇÂ~ÍÂÔÂ
´kÜÏŜ ԗÚ̜Ï ©ÂÔ iÉÇ ÃÇ͜Ï ×ÔÇÏ ÅÂ͜ÎÏÇ ÔÕÔÝÒÕ —ÙÇÏ
ÃÂÒ ÌkÌ͜ÒƜÏ àÅÂÒÝÒÂÌ ÌkԜÒÇÍÆÇ Ɯ µÍ iÉÇ ÃÇҜk͜ÒÏÇ
ҜÓkÍ͜Ò ÊÌÇÏÙÇ͜ÒÏÇ ќËÅÂÎÜÒ͜Ò ÌÂËÃÇҜk͜ÒÏÇ Á×ÚÝ
לÜÒÏÇÊÅÜÍÂÏÊÔkÙÇ͜ÒœÌÂËÃÇҜk͜ÒÏÇÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒ
ƜÎÍÇÅÇ —ÙÇÏ ÃÂÚÍÝÌÍÂÒ
 €œÎ —ËҜÔkÙÇ͜Ò ÊÔÇÑ ÌÕËÆÝ µÍ
ÎÐÏÝ ÊÉÅÇ͜ÒÏÇ ×ÇÉΜÔ ÊÔkŜ iÉÇÏÇ~ ԜÏÇÏ ÏÝÅÝÔÕÅ œÉÇÒ͜k
—ÙÇÏßÚ͜ÆÇ pœÎΜÃÇÉÊÎÂÏÆ€œÎ¢Í̀ݵÍÝÏÔÂÏÝÑÃÇ
ÍkƜÃÇÒƜÎÃÕÍÅÂÏÅÂÌÂƜÒÃÕÚÕÍÂËƜÄÂÎÊԜÒºÕÍÂËÊÔÇÑ
ÃÇÉ ÊÎÂÏÆ rÊÔÍÇÌ̜Ï €œÎ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÌÂÎÊÍÍÇÅÇ ƜҜrœÓÇϜ
ÊÒÇÚ̜ÏÌÇÚÇ͜ÒÃÕÍÝÒÃÝÉ
µÍ ÙÂÌÔ ÊÏÆÇ ÃÇÉ ΜÌÇÒÍÇ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ לË͜ÓÇϜ ÂÍÆÂ
ÏÝÑ ÆÕÍÌÝÏÏÂÒ ̗ËΜÏÇ ÃÇÒ áÌÔÂÏ ÊÌÇÏÙÇ áÌÌ ÝÒÅÝÔÌÂÏÆÂË
€œÎrÊÍÂÏÝkÉÇÃÇ͜ÏÂÍÝÑÌÊÔ̜ÏƜËԗÒÍÇáÍÅÂÏԜÅÜÍÊ
ÎÂÔÍÂÒÅÂÊáÒkÙÇÓÂÃÝËÍÂÒÃÕÍÎÂÃÝÉ ¬ÊÒÇÓÇÏٜ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ
ΜלÃÜÔÃÇ͜ÏӗË͜Ñ¢~ÂÒÅÂԜÏÏÇ~£ÂÚÝÃÕÍÅÂÏ®œÓÊ×
̜áÒÂÚÍÝҜÄÇÚԜ€œÒÞáÌÍÂÑkÓÊÌ ¢ÏÏÂÏԜÏÏÇ~€œÒœÅÜ
ÉÂÓÝ kÉÇϜ ÔÊÇÚÍÇ ßÚ ÃÂÚÌÂÒÅÂÏÆ ÃÇÒÃÇÒÓÇÏ ÃÇÒÌÇÔkÙÇ €œÒ
ÓÇ~ÇÒáÒƜÎÇÏƜÃÇÒ͜ÚÇÑ×ÔÇÏԜÏkӜ€œÎkÉkÉÇÏΜלÃÜÔ
áÒƜÎÇÏƜÏÝÅÝÔÂ#°ÏçÚêÙÚÏßxÅÒÇÌÔÇÍÇÏƜÓkÉŜÓkɍ̗ÔkÙÇ͜ҝ¿¶§³­§­Œ²¥Œ


²ÏØà©Ó©ÒÔî‹ÏáÝßÛêç
ºÕ~ÂÌkҜ²ÂÃÃÝÊÓÇÎÇÏϜÏÌÂÔÅÝËҜÄÇÚԜÌÊӜԜÎ
ÔÐÒÎÝÚÝÅÝÉÏÝ ÃÕÚ ÕËÍÝ ΜrkÓÊ͜Ò ÌÇÃÇÌ ƜÄÂÎ ÊÔΜÅÇÉ
iÉÓkÉÍÇ ÃÕÍÅÂÏÅÂ ÌkҜ ÂÍÂÒ ÃÇÍÇÒŜ Ɯ ÔÇ͜ÎÊ͜Ò ÚÕÏÍÝÌÔÂÏ
ÂÌÝÍÍÂÒÝ ÙÕÂÍÅÂÏ €œÎ ÂÍÂÒ ¢ÍÍ€Ý ÃÊҜ ÔÐÒÅÂÏ ÔÐÒÎÝÚÔÂÏ
ÂÇÒÝÍÅÂÏÏÂÒ "¢ÍÂÒ ÐáÔÍÂÒÝÏ àÅÂÍÔÝÑ ÂÉÅÝÏÍÝÌÌ ÃÊÒÇÍ
ŜÏϜÒ €œÎ €œÒԗÒÍÇ ÃÐÉÝÌÍÝÌÍÂÒÏÝ ÌÐÎÓÝÉÍÝÌ ÃÇ͜Ï ßÚ
ÍÊ͜Ò Œ ÓÇÉ ®œÓÊ× ×ÂÌÝÏÆ ÃÐÍÂË —ËҜÏΜÆÇÅÇÉ ³ÇÉ
œÍÜÔԜ¢ÏÝ~ÔÕÒÝÏÆÂÊÚÇÔ̜ÏÓÇÉÆÇÒ€œÎ×ÂÌÝËÌÂÔÞ¥ÂËӜƜ
ÂÙÝÍÂ ÆÊÑ —ËҜÔ̜ÏÓÇÉÆÇÒ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÂÍÆÂÄÝÙ ϜÖÇÓ͜Ò
ÃÇ͜Ï ÂÉÝÏÅÂÏ ßÍÇÌÌÇ ÌÇÚÇÏÇ~ ÂÍÆÂÅÝ áڜk ҜÄÇÚÇÏϜÏ ÃÂÚ
ÔÂÒÔÝÅÝÉ ¶ÊÌÇÒ͜kҜÄÇÚÇÅÇÉÊӜá~ÂÒÝÒÅÂÔÊÇÚ €œÎÓÇÉ
¢ÍÍ€ÝÅÂÐ×ÚÂÚÊÔÇÑáÒÂÔÝÍÅÂÏá~ÂÌÇÚÇÃÕÍÝÑÌÊÇÏÇÒŜÔÊ
ÇÚÓÇÉ ¬ÇÚÇÏÇ~ á~ ÃÕÍÕÝ ÊӜ ÂÏÝ~ ×ÂÌÝËÌÂÔÞԜÏ ÌÊÍŜÏ
ԜÌÜÄ€œÎÊÉÅÇÔÐÒÎÝÚÝÏÆÂÌkÒÇϜ
ºÕÏÝ~—ÙÇÏáÍÅÂÏÏÝÌÊÒÇÌÂÅÝÑ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ ×ÂÌÝË
ÌÂÔÞÏÇ ӗË͜ÅÇÉ ÃÇÉ ÃÂÒÝÃÝÉ Æ ÃÇÒ ԜÏÏÇ~ œÅÜÉÂÍÂÒÝ ÃÊÔ
·œÔÔ ÂÙÕÝÅÝÉ ÌÊÍӜ Ɯ ŗÏ€ ÌÝÍÎÂÅÝÉ ÌÐáÚ ÃÂÔÌÂÏÙÝ
ÂÙÕÝÅÝÉ ÃÂÓÝÍÓÝÏ pœÎ ÊÃÍÊÓ̜ ÕÒÝÏ ÃÊÒΜÅÇÉ !¿ÍÇÌ ÕÒ
ÍÂÚÌÂÏ ÎÐÏÏÂÏ ÓÐ~ ÕÒÍÂÚÎÂÓÝÏ ÜÍÌÊ ÎÐ×ÔÂrÍÂÒÅ ÃÊÒÇÒ
ÍÇÅÇ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ kÉ ÌÕÍÍÂÒÝ ÃÇ͜Ï ÖÂËÆÂÍÝ ßÚ ßÚ͜ÓÇÏ
"£ÇÒÏÊÏÆÊÌÊҜÌÓÇÉÓkÉӗË͜ΜÅÇÉÌÊÒÇÓÇÏٜÔÝ~ÍÂÕÙÝÍÂÒ
ÅÂÖÂËÆÂÌÊÔÇÒk—ÙÇÏÌÊҜÌÄÂÌÝÔÔÂÔÇÍÇÅÇÉƜkÅÇÔϜÓÝËלÔ
ÃÊÒÇÒÍÇÌÊÅÇÍÇÌÍÇÓkÉ͜ÒÅÇϜÃÕÍÓÝÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ªÉÅDzÕ×ÝÏ
ÌÂËÅÝÅÂ ÓÂÍÎÂÅÝÉ ٗÏÌÊ ÓÇÉÏÇ ËÐÍÝÑ ÂÍÕ ̗ÏÇ —ÙÇÏ ÓÕÅÝÍÅÂÏ
Η€ÇÒxϜÌÜµÍ £ÂÒÂÙÝÏÕáÒÓÕÂÙÕÌÝÙÌÝÒÕáÎÂÏÔÇÍÍÇ
ÍÇÌ€œÎ€œÒԗÒÍÇáÄÝÉÍÝÌÍÂÒÆÂÏÃÂÚÔÂÒÔÝÅÝÉ £ÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ
ÌÂÒÂÔÂÊÅÇÍÇÌÍÇڜÖÌÂÔÞÍÇÃÕÍÝÅÝÉ¢ÍÍ€ÝÓÇÉÏÇ®œÓÊ×ÂÚÂ
ÌÊÙÇÒŜÏÌÇÃÇÌÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇÌÊÙÇÒÇÅÇÉ
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ӗÇÌÍÇ ÃÂÍÂÍÂÒÝ ÃÕÍÂÒÂÌ ¢~Â
ÐÚÂÒÅÂÔÝÒÝÚÝÅÝÉ ®œÓÊ×ÃÇÉÏÇáÒÂÔÌÂÏÌÇÃÇÌÓÇÉÏÇ~
ÔÐÒÎÝÚÝÅÝÉ ÃÇ͜Ï Ɯ ΜלÃÜÔ rÊԜÌÙÇÍÇÌ ÊÔÓÇÏ ¢ÍÍÂ
€ÝÅÂ×ÕÚÊÓÍÇÃk͜Ì€œÎÌÐÒÃÂÏÃÕÍÝÑ®œÓÊ×ÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏiÉ
ÔÐÒÎÝÚÝÏÃÊÒÆÇ
ŒÎΠ֜×ÇÚÍÇÌ €ÊÙÏÊÏÆÊ ÃÐÉÝÌÍÝÌ €œÎ ÌÐÎÓÝÉÍÝÌ ÔÕ
ÒÝÏÆÂÓÇÉÏÇ~ÂÒÂÆÂÓkÉƜÃÕÍÝÒÅÂÔÊÇÚÔkÅÇÍ¢ÍÍ€ÝÌÇÚÇ͜
ÒÇ ÊÉÅÇ ÃÕÍÅÂÏÅÂ ÌkҜ ÂÍÂÒÅÂ ÃÐÍÂÒ ÌÊÍÇÚÎÊ ÃÊÔ ºÕÍÂË ÕÌ
ÐáÔÓÝÉ ÓkÉ͜Ò ÓÂÖÓÂÔ €œÎ ÌÊÏÂáÍÇ ΜɜÌ͜Ò ӗË͜k Ɯ ÓÇÉŜ
ÌÊÍÇÚÎÊ ÌÊÒÇÓÇÏٜ ÄÂÌÝÔÝÅÝÉÏÝ ¢ÍÍ€ÝÅ ڗÌÇÒ ÊÔkŜ
ÃÂÅÝÚÍÂÅÝÉ ³ÇÉ ÃÇ͜ÓÇÉ ÃÊÔ €ÊÙÃÇÒ ֜×ÇÚ ÃÐÉÝÌ ÚÕÍÂË
ÕÌ ÌÐÎÓÝÉ ÌÇÚÇ ÂÏÝ~ ÑÐÔÌÂ ÔÂÃÝÏÕÙÝÆÂÏ ÃÇÒÏÊÏÆÊ ÂÇÒÎÂÓÝ
ÆÂàÌ ®œÓÊ×€œÎ¢Í̀ݱÂÔÚÂÍÝÅÝÏÏÂÏ—ÍÇÚÂÍÂÂÍÎÝË
 !
¿¶§³­§­Œ²¥Œ


ÎÙáêÚêÙÙÔçÔÚ©ßÔÐâÚêÞîç©ÒÔÖ
pÊÙÌÇÎ ÓÇÉÏÇ ÃÕÚ ÓkÉ͜Ò ÃÇ͜Ï ÂÍÆÂÎÂÓÝÏ ٗÏÌÊ ÚÕÍÂÒ
ÂÒÌÂÓÝÏÆÂÊÔÂÅÂÔÞÓÇÉ͜ÒŜ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÂÙÕÝÌÊ͜ ºÕ~ÂÌkҜ
ÂÍÂÒÃÇ͜ÏßÚÊÔΜÅÇÉ !¬ÂËÙÂÏÆÝÒÓÇÉÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÊÆÇÅÇÉ
œ לÉÇÒ x ²ÂÃÃÝÏÝÌÝ ÃÕÍÅÂÏÅ x áÌÔÝÍÝÌ ÆÊΜÌ áÌÔÝÍÝÌ
ÌÇÚÇ͜ÒÇ ÃÕÍÝÑ áڜÅÇÉ "¹—ÏÌÊ áÌÔÝÍÝÌÏÝ~ rÊÎÇÚÇ x €œÒ
ԗÒÍÇÊÅÇÍÇÌԜÌÜÄÂÍÝÌ€œÎ×ÂÌÝËÌÂÔÞ¢ÍÍ€ÝÅÂΜÅÜÌÕÍÞ
ÃÕÍÅÂÏÏÝ ÃÇÍÇÒŜ ÔÝÒÝÚÝÅÝÉ ¬ÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÏÝ~ ÖÂËÆÂÓÝÉ
ßÚ͜ÒÇÏƜÌÂÔÏÂÚÎÂÅÝÉÂÍÂÒÏÝÖÂÚÊÔÇÅÇÉ ¹—ÏÌÊÂÍÂÒÏÝ~
áÚÇÒÔÇÏҜÄÇÚԜßÚ͜ÏŜÏßÚ͜ÒÇÔÕÒÝÏÆÂלÔÔÂӗË͜ÒŜƜ
ÐáÔ ŒÎΠáÌÔÝÍÝÌ ÖÂÚ ÊÔ̜Ï €œÎΜ ϜÒӜ ÂÙÝÌ ÌkÒÇϜ
ٜÌ ٗÏÌÊ áÌÔÝÍÝÌ ÂÙÝÌ ÌkÒӜÔ̜Ï €œÎΜ ϜÒӜ kÉÇ áÌÔÝ
ÍÝÌÃÕͺÕ~ÂÌkҜ

«ÐÌÍÂÕÙÝÕáÏ
iÍÇƜÏÔÇÒÇÍ
pœÎ®œÓÊ×ÓÊÏÇÃÂÍÌÝÔÝҝxÆÊÑœËÔÇÍŜÏ
ºÕÏÝ~—ÙÇÏÔÐÒÎÝÚÔÂÓÂÌÃÕÍÝÅÝÉÂÌÝÍÓÝÉÍÂÒÌÇÃÇÌÔk
ÅÇÍ ÜÍÌÊ ÂÌÝÍ Êá͜ÒÇ ÌÇÃÇÌ ÅÐÎÇÒ ÊÔÇÅÇÉ pœÒÃÇÒ ÐÙÒÂÌÔÂÏ
ƗÒÇÓ ÖÂËÆÂÍÂÏÝÅÝÉ ٗÏÌÊ לÉÇÒ œÚœÌÇ ÉÂÎÂÏ ºÕ~ ÌkҜ
ÂÌÝÍÓÝÉÃÕÍÎÂÅÝÉÜÍÌʲÂÃÃÝÊ×ÔÝáÒÝÏÝ~ ϜÒӜ Ê̜ÏÍÇÅÇ
Ϝ ԗÚÇÏÇÅÇÉ !ºœÒÂà ßÙÇÑ ÊÓÇÒΜÅÇÉ ٗÏÌÊ ÕÍ ÂÉÅÝÏÍÝÌÌÂ
ÌÊÔÇҜÌÊÒÇÓÇÏٜ ªÉÅÇ ²Õ× ÃÇ͜Ï ÓÕÅÂÒÝÍÝÅÝÉ "£ÇÒÃÇÒÇÅÇÉ
ÃÇ͜Ï ΜÆ×Êá͜Ò ÎÂÌÔÂÕÍÝ ÚÊÅÝÒÞ͜Ò €œÎ ÒÕ×Ê rÝÒÍÂÒ ÂÚÂ
ӗË͜ÚÇÅÇÉÌk~ÇÍÇÅÇÉƜϲÂÃÃÝÏÝÆÂÏÍÂÑrÝÒÍÂÅÝÉ pœÒ
ϜÒӜ —ÙÇÏ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ÊÓÇÎÇ ÂÚ ¢ÍÍ€Ý ¢ÔÂÅ ÆÂÊÎÊ
ҜÄÇÚԜҜ×ΜÔÕÌÝÅÝÉ


ÄÏáêÜÜÏߍ©Û×ßÚ©ß
 ®œÓÊ×̜ Ê×ÔÊÒÂÎ ˗ÉÇÏϜÏ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ ÃÕËÓÝÏÝÅÝÉ
·ÂÔÝÏÏÂÒÊÒ͜ÒÇÅÇÉŜ²ÂÃÃÝÅÂÃÕËÓÝÏÅÂÏÌÇÃÇÌÃÕËÓÝÏÝ
ÅÝÉ ¹—ÏÌÊ ®œÓÊ× ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏÇ~ £ÂÚÝ ÃÕÍ
ÅÂÏ ÌÇÃÇÌ ÊÒ Ɯ ×ÂÔÝÏÏÝ~ ÃÂÚÝ ®œÓÊ× ÊӜ ÃÇÒƜÎÍÇÌÏÇ~ x
iÉԜÏÇÏÇ~¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÓÝ £ÇÒƜÎÍÇÌ®œÓÊ×̜ÃÕËÓÝÏÅÂÏÌÇ
ÃÇÌ×ÂÔÝÏÏÂÒÆ€œÒϜÒӜƜÊÒ͜ÒÇϜÃÕËÓÝÏÓÝÏÏÂÒ
 ªÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏ áÒÂÔÌÂÏ €œÎ iÉ ÔÐÒÎÝÚÝÏ
ÌÐÒÃÂÏ ÊÔ̜Ï ®œÓÊ× ÌÇÃÇÌ ÊÒ͜Ò ÓÇÉ Ɯ ×ÂÔÝÏÏÂÒÝÅÝÉÏÝ
áÒÂÔÝÅÝÉ µÍ ÃÇÒƜÎÍÇÌÏÇ ÊÉÅÇ͜ÏÆÇÒk —ÙÇÏ iÉÇÏ ÌÐÒÃÂÏ
ÊÔÔÇ€œÎÓkÉ
ÂÚÂÓÕÃÇ͜ÏÑÂÌÞ͜ÏÆÇÒÆÇ µÍÎÐÏÝÃÇÒƜÎ
ÍÇÌÏÇ ÃÊÌ ÅkɜÍ €ÊÙÏÊÏÆÊ ÔÂÑÓÝÉ rÝÇÒÙÝÌÓÝÉ €œÎ ÃÂÚÌÂ #ÀxÖxáÊӜ²ÂÃÃÝÏÝ~ÓkÉÇáÊӜÓÕÅÂÙÕÎÆÝÒÝÍÕËÐÍÂÓÝÄÂ
ÌÝÔÝÏÆÂœËÔÇÍŜÏÓkÉ͜ÒÆÊÑÂ~ÍÂÒÅÂΗÎÌÊÏ¿¶§³­§­Œ²¥Œ


rÊÔÇÚÓÇÉÍÇÌ͜ÒÓÇÉ áÅÜÏÊ ÊÉÅÇ €œÎ ÌÇÒÓÇÉ ÊÔÇÑ iÉ ÂÍÆÝÏÂ
ÌÊÔÇÒk —ÙÇÏ ßÚ͜ÆÇ !ºÕÍÂË ÕÌ ÊÒ͜Ò kÉ ԜÏϜÒÇÏ ÏÊÙÇÌ
áÒÂÔÓÂÍÂÒ×ÂÔÝÏÏÂÒÝÏÆÂÚÕÍÂËáÒÂÔÝÒÅÂÔÊÇÚ·ÂÔÝÏÝÏáÒÂ
ÔÕÙÝxkÉÇÏáÒÂÔ "£ÇÒÌÇÎƜÃÇÒÌÂËÙÂÏÆÂkÉԜÏÇϜϜÖҜÔ
ÊÔÎÊ ÃÊÔ ¬ÊÒÇÓÇÏٜ €œÒÌÇÎ ÂÏÝ ÔÕÌÍÂÏÆÝÒ €œÎ ÂÏÝ~ ×Â
ÌÝÏÆÂÌÂËÅÝÒÔ²ÂÃÃÝÆÂÃÇÒƜÎÍÇÌÔÕÒÝÏÆÂÚÕÍÂËÌÂËÅÝÒ
ÔÕÙÂÏÍÝÌ ÌkÒӜԜ ¹—ÏÌÊ ÃÇÉ x ¢ÏÝ~ ԜÏÇÏÇ~ œÅÜÉÂÍÂÒÝ
ªÉÅÇ áÉÎÂÆ áÉÝÍÅÂÏÙ ºÕ~ ÌkҜ ÂƜÎ kÉ ÂÔÂÂÏÂÓÝÏ ÌÂÍ
ÆÝÒÝÑ×ÂÔÝÏÝÃÇ͜ÏÌÕÚÝÍÝÒ€œÎÊÌÇÓÇƜÃÇÒԜÏÃÕÍÝҝ
®ÐÏÝ~ÓÇÒÇ×ÇÌÎÊÏÃÐÍÂËÂ~ÍÝËÎÃÕÓkÉ͜Ò®œÓÊ×̜€œÎ
ÃÇÒƜÎÍÇÌ̜ÌÂÅÝÍ pœÒלÍƜ €œÒÃÇÒÇÅÇÉ kÉ ×ÂÔÝÏÝÏ kÉkÉÇÏ
áÒÂÔÌÂÏÌÇÃÇÌáÒÂÔÓÝÏ×ÂÔÝÏÊӜÊÒÇÏחÒΜÔÊÔÓÇÏ
°ÏÚÏÚÏߍ©ÛÏáÏÏÜÏÚÏß


£ÂÍÂÍÂÒÂÔÂÂÏÂÍÂÒÝÅÝÉÏݲÂÃÃÝÔÇ͜ŜÏٜÊÔÂÅÂÔÞÊÔÇ
ÅÇÉ ٗÏÌÊ ÃÕ ÚÕÍÂË ÃÕÍÝÒÅ ÔÊÇÚ iÉ ÂÔÂ~ÏÝ €œÎ
ÂÏÂ~ÏÝ חÒΜÔ Êԝ x ÃÕ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ĜÅÜƜ —ÓԜÑ ÃÊÒÇÍ
ŜÏ ÃÇÒÇÏÙÇ œÎÇÒÇ ¢~ —ÓԜÍŜÏ ĜÅÜƜ ÎÐÏÏÂÏ ÅÝËÃÂҜÔ
ºÕÍÂË ßÚ͜Ӝ~ ÓÊÏÇ~ —ÙÇÏ á×ÚÝ ÃÕÍÝÒ €œÎ rÊÒƜ ÐÉÝÏ
ÅÐÎÇÒÍÇÃÕÍÝÒÓÝ~
ŒÓÇÉÂÔÂÍÂÒÃÂÍÂÍÂÒÝÅÝÉÏÝ~ÂÙÕÝÏÙÝÅÂÒÎÂÅÝÉÌÊÒÇÓÇÏ
ٜ ÂÍÂÒÏÝ ²ÂÃÃÝÏÝ~ kÅÇÔϜÓÝËלÔ͜ÒÇÏ ÊÓԜ ÔÐÔÝÑ ԜÒ
ÔÊÑ̜—ËҜÔÇÅÇÉ€œÎԜÒÃÊá͜ÅÇÉ


¹ÝÚÚÏߍ©ÛäâÏÚÏß
¬ÐÍÍÂÒ®œÓÊ×̜ÊÔÂÅÂÔÞÊÔ̜ÏÌÇÃÇÌrÊÒƜÅÇ×ÕrÂÍÂÒÝ
ÅÝÉÏÝ Æ ÌÕÒÌÕ ÌÂÔÝÚ ÔÊҜÏ חÒΜÔ ÃÇ͜Ï Ê×ÍÂÓ Ìk~ÇÍƜÏ
ÊÔÂ