• Название:

    16 Паулдан Гэлэтиялеляргя хат


  • Размер: 0.28 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTRNT10D.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
«’³’º°Ç³­³’¸«’½¨º
¥Œ­Œ´ªÁ­§­Œ²¥Œ

¾ÏâÚÜê‹à©ÚÏÛÔ
¬ÇÚÇ͜Ò ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ Æ ÌÇÚÇ ÂÚ Æ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ¥ÂËӜ
®œÓÊ×€œÎ¢ÏÝkÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔ̜Ï¢Ô¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
ҜÓkÍ ÊÔÇÑ ÓÂËÍÂÏÅÂÏ ±ÂÕÍÆÂÏ €œÎ ÎÊÏÇÎ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ
ÃÕÍÅÂÏÃÂÒÍÝÌÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÆÂÏ¥œÍœÔÊáƜÅÇÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒ
ƜÎÍÇÌ͜ÒÇϜӜÍÂγÇÉŜ¢ÔÂÃÝÉ¢ÍÍ€ÝÆÂÏĜ²ÂÃÃÝ¥ÂËӜ
®œÓÊ×ԜÏΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ£ÇÉÏÇלÉÇÒÅÇÏÂÙÂÒ
ÉÂÎÂÏÏÂÏÌÐÔÌÂÒÂÎÆÊÑ¢ÔÂÃÝÉ¢ÍÍ€ÝÊ×ÔÝáÒÝÃÕÇÏÙÂÃÇÉÏÇ~
ŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉ —ÙÇÏ ®œÓÊ× iÉÇÏ ÌÐÒÃÂÏ ÊÔÔÇ ¢ÍÍ€ÝÅ Μ~
ÅÇΜ~ÅÇŜÆÂÏ¢ÎÊÏ


°ÏçÙÏÎäçêä©Ð©ßíÙ
®œÓÊ×ÏÇ~ ΜÒלΜÔÇ ÃÇ͜Ï ÓÇÉÏÇ ¹ÂÌÝÒÕÙÝÏÝ ÔÂÚÍÂÑ
ÚÕÍÂËÃÊÌÔÊÉÙÊԍÁ×ÚÝלÜÒŜÌkÙkÇÅÇÉŜלËÒÂÏÌÂÍÂÎ
·œÇÒ ÃÂÚÌ Á×ÚÝ לÜÒ àÌ ÜÍÌÊ ÌÂËÃÇÒ ÌÇÚÇ͜Ò ÓÇÉŜ
ÃÐÒÙÕÔÕÆÝÒÝÑ®œÓÊ×ÏÇ~Á×ÚÝלÜÒÇÏÃÐÉÂÒÅÂÅÝÏÂÔÇÍÊ
͜Ò !ŒÎÎÂלÔÔÂÃÇÉáÌÊÌkÌԜÏ֜ÒÇÚԜÌÊÍÇÑkÉÇÃÇÉ ÓÇÉŜ
ÊÅÜÍÂÏÊÔ̜ÏÁ×ÚÝלÜÒŜÌÂÒÚÝÏÝÊÅÜÍÂÏÊÔӜÌÂ~Â͜ÅÜ
ϜÔԗÚÓÇÏ "£ÇÉÎÐÏÝßÍÇÌԜœËÔ̜ÏÊÆÇÌלÉÇÒÎÊÏá~ÂÆÂÏ
œËԜÎ ÌÇÎÆÇÒ ÓÇÉ ÌÂÃÕÍ ÊÔ̜Ï Á×ÚÝ לÜÒƜÏ kÉŜÏÇ ÊÅÜÍÂÏ
ÊÔӜÂ~Â͜ÅÜϜÔԗÚÓÇÏ
ŒÍ͜לÉÇÒÎÊÏÊÍÔÊÖÂÔÏÝÌÇÚÇ͜ÒƜÏßÉÍÊÎÎÇáÌÊ¢Í
Í€ÝÆÂÏÎÝ"ÁÌÊÌÇÚÇ͜ÒŜáÒÂÒÅÂÔÝÒÝÚÂÎÎÝ"®ÊÏœÍÇƜ
ÌÇÚÇ͜ÒŜáÒÂÒÅÂÔÝÒÝÚÓÂήœÓÊ×ÌÐÍÝÃÕÍÎÂÓÊÆÇÎ


¾ÏâÚÜê‹ß©àxÚÚÔÒÔ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÓÇÉÏÇ~ ÚÕÏÝ ÃÇÍkÇÅÇÉÏÇ ÔÇÍÊÎ ÎÊÏ ӗË͜ŜÏ
Á×ÚÝלÜÒÌÇÚÇÕËÆÝÒÎÂÓÝÔkÅÇÍٗÏÌÊÎÊÏÂÏÝÌÇÚÇ͜Ò
ƜÏ ÌÂÃÕÍ Æ ÊÔΜÆÇÎ €œÎ ÂÍÂÒÆÂÏ —ËҜÏΜÆÇÎ Ɯ ÎÊ~ ÂÏÝ
¥ÂËӜ®œÓÊ×ÂÙÝÑÃÊÒÆÇ
 ³ÇÉÎÊÏÇÎá€kÆÆÊÏÇÏƜÅÇßÍÇÌÌÇáڜkҜÄÇÚÇÎ×ÂÌÝÏ
Æ ÊÚÇÔÔÇÅÇÉ ÊÏÆÇ µÍ ÙÂÌÔ ÎÊÏ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏ ÂáÕ
ÓÝÉ ßɜÒÍÇÌ͜ÆÇÎ €œÎ rÊÎÇÒÇÑ ÃÇÔÇÒÇÒŜ ÔÝÒÝÚÔÝÎ €œÎ

¥Œ­Œ´ªÁ­§­Œ²¥Œ


ÂÔÂÃÂÃÂÍÂÒÝÃÝÉÆÂÏ ÌÊÍŜÏ ԜÅÜÍÊÎÂÔÍÂÒÅÂ ÙÊÌÓÇÉ ÃÊÒÇÍŜÏ
ÃÕÍÝÑá€kÆÆÊÏÇÏƜkÉ×ÂÍÌÝÎÂÒÂÓÝÏÆÂÌkÑÌÇϜáÚÞԜÚ͜
ÒÇÎϜÏÂÍÅÂÙÝÌÔÝÎ
®ÊÏÇÂÏÂÎÌÂÒÝÏÝÏÆÂÙÂÌÔÂÕÌÓÂËÍÂÑÂÍÅÂÏ€œÎiÉÇÏÇ~
ΜÒלΜÔÇÃÇ͜ÏÙÂÌÝÒÅÂÏ¢ÍÍ€ÝÊӜá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÂÒÂ
ÓÝÏÆ iÉÇÏÇ~ µÍÝ ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ Á×ÚÝ לÜÒÏÇ ĜÅÂÉÞ͜k —ÙÇÏ
µÍÝÏÎÊ~ÂÌkÒӜÔÇÒŜá×ÚÝÆÊÑÔÂÑÌÂÙÎÊÏÚÕÏÆÂÕÌÃÇÒÌÇ
ÚÇ ÃÇ͜Ï Ɯ ÌÊ~œÚ ÊÔÎÊٜ  €œÎ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÅ kÉÇÎϜÏ ßÍÇÌ
ÃÕÍÅÂÏҜÓkÍ͜ÒáÏÝÏÂÆÂÃÂÒÎÝËÙÂ¥ÂҜÃÓÔÂÏÅÂÌÊÔÔÇ΀œÎ
á~ÂÆÂϦœÎœÚÇÌÜ̜ÌÂËÔÔÝÎ
!¢ÏÏÂÒÝ—ÙÇÍkÔ̜ÙÎÊϬÊÖÂÓ
ÃÇ͜ÏÔÂÏÝÚÕ—ÙÇϪÇÒÕ
ÓÂÍÊÎÅ ÃÂÒÆÝÎ €œÎ ÕÏÃÊÚ ̗Ï͜Ñ ÂÏÝ~ áÏÝÏÆ ÃÕÍÆÝÎ
"ŒÎβÂÃÃÝÏÝ~ßÏÇÓÇÁÅÜÌÕÃÔÂÏÃÂÚÌ€ÊÙÃÇÒҜÓkÍÏÇÌkÒ
ΜÆÇÎ ŒÓÇÉŜáÉÅÂÏÏÂÒÝÎÏÝ¢ÍÍ€ÝÌÂÒÚÝÏÆÂáÉÂÎáÍÅÂÏ
ÍÂÎÝËÎ ºÕÏÏÂÏÓÐ~³ÕÒÊလάÊÍÊÌÊárÊÒ͜ÒÇϜÌÊÔÔÇÎ
Á€kÆÊáƜÅÇ ®œÓÊ× ÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇ ÊӜ ÎÊÏÇ ÌkÒÇÑ ÃÇÍÎÊ͜Ò
ÊÆÇ ¢ÍÂÒ ÌÂËÙÂÏÆÝÒ kÉ͜ÒÇÏ ßɜÒÍÇÌ͜ŜÏ ÌÇÚÇ לÉÇÒ ßÍÇÌ
kÉÇ àÌ ÊԜÒŜ ÔÝÒÝÚÌÂÏ ÊÎÂÏÏÝ ÕÌ ĜÅÂÉÞÍÊ Ê̜Ï ÆÊÑ ÌÇϜ
ÊÚÇÔ̜ÏϜÒ€œÎÎÊÏÇÎ×ÂÌÌ¢ÍÍ€ÝÏÝÆÂÏÍÂÅÂÏÏÂÒ
¿©àxÚÚ©ßÜԋ¾ÏâÚÜêÙÏÐâÚ×áxÔ

¢ÏÏÂÏ ÓÐ~ ÕÏÆkÒÔ ÇÍ kÔ̜Ù ´ÊÔÕÓÏÝ Æ kÉÇÃÇÉ ÃÇ͜Ï
ÂÍÝÑÎÊÏ£ÂÒÏÂÃÃÇ͜ÏÃÇÒŜÔÂÅÝϪÇÒÕÓÂÍÊÎÅÂÌÊÔÔÇÎ
¢ÏÆ¢ÍÍ€ÝÌÕÚÕÝÃÕÇÏÙ ÃÂÒÆÝÎ €œÎ ÎÊÏ àÌÌ ÅÝÏÂ
ÔÝÒÝÚÎÝËÎÎÝáÌÊÔÝÒÝÚÎÂÆÝÎÎÝÊ̜ÏÆÊÑÃÐÒÙÝÍÝÑkÉÇÎ
á€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÂÒÂÓÝÏÆÂÔÂÒÂÔÌÂÏÁ×ÚÝלÜÒÏÇڜ×ÓÊœ~
ŜΜ ÄÂÌÝÔÝÏÆÂ ÂÏÆÂÅÝ ÃÊÌ Η×ԜҜÎ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ԜÌÜÆÊÎ ÊÔ
ÔÇÎ ŒÎΠÂÍÂÒ ÎÊÏÇÎ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÃÕÍÅÂÏ ´ÊÔÕÓÏÝ Æ ŜÒٜ
ÕÍ ÅÒÇÌ ÃÕÍÓ Æ ӗÏϜÔ͜ÏÇÒŜ ΜrÃkÒ ÊÔΜÆÇ͜Ò £ÇÉ ÃÕ
ÔÕÒÝÆÂӗË͜ÚÇÒŜÔÊÇÚ ÊÆÇÌ ٗÏÌÊ ®œÓÊ× ¥ÂËӜƜ ÃÕÍÅÂÏ
ÂÉÂÔÍÝÅÝÃÝÉÏÝ ÌkɜÔÇÒŜ €œÎ ÃÇÉÏÇ ÌÐÍÍÝÌÌ ԗÚÇÒÇÒŜ ÆÊÑ
áÏÝÃÝÉÅÂáÚÇÒÇÏҜÄÇÚԜáÍÅÂύÔÕÅÂÏÏÂҝÌÊÍŜÏÊÆÇ ŒÎÎÂ
Á×ÚÝלÜÒÏÇ~×ÂÌÝËÌÂÔÇÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÌÂÍÓÝÏ—ÙÇÏÃÇÉÂÍÂÒ
ÅÂÃÇÒÅÇϜÎÊÉÅÇÍŜƜÃÕËÓÝÏÎÂÆÝÌ
®—×ԜҜÎÆÊÑÊӜÑ͜ÏŜÏϜÒÊӜÂÍÂÒÌÂËÙÂÏÆÝÒÌÇÎÅÇ
ϜÃÕÍÓÂÍÂÒÆÂÎÊÏÇΗÙÇÏΗ€ÊÎÔkÅÇÍٗÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÌÇÚÇ
ÏÇ~˗ÉÇϜÌÂÒÂÎÝ˵ÍΗ×ԜҜÎÌÇÚÇ͜ÒÎÊÏÊÅÜ&Ia