• Название:

  16 Паулдан Гэлэтиялеляргя хат


 • Размер: 0.28 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер • Название: Microsoft Word - TTRNT10D.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
«’³’º°Ç³­³’¸«’½¨º
¥Œ­Œ´ªÁ­§­Œ²¥Œ

¾ÏâÚÜê‹à©ÚÏÛÔ
¬ÇÚÇ͜Ò ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ Æ ÌÇÚÇ ÂÚ Æ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ¥ÂËӜ
®œÓÊ×€œÎ¢ÏÝkÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔ̜Ï¢Ô¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
ҜÓkÍ ÊÔÇÑ ÓÂËÍÂÏÅÂÏ ±ÂÕÍÆÂÏ €œÎ ÎÊÏÇÎ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ
ÃÕÍÅÂÏÃÂÒÍÝÌÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÆÂÏ¥œÍœÔÊáƜÅÇÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒ
ƜÎÍÇÌ͜ÒÇϜӜÍÂγÇÉŜ¢ÔÂÃÝÉ¢ÍÍ€ÝÆÂÏĜ²ÂÃÃÝ¥ÂËӜ
®œÓÊ×ԜÏΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ£ÇÉÏÇלÉÇÒÅÇÏÂÙÂÒ
ÉÂÎÂÏÏÂÏÌÐÔÌÂÒÂÎÆÊÑ¢ÔÂÃÝÉ¢ÍÍ€ÝÊ×ÔÝáÒÝÃÕÇÏÙÂÃÇÉÏÇ~
ŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉ —ÙÇÏ ®œÓÊ× iÉÇÏ ÌÐÒÃÂÏ ÊÔÔÇ ¢ÍÍ€ÝÅ Μ~
ÅÇΜ~ÅÇŜÆÂÏ¢ÎÊÏ


°ÏçÙÏÎäçêä©Ð©ßíÙ
®œÓÊ×ÏÇ~ ΜÒלΜÔÇ ÃÇ͜Ï ÓÇÉÏÇ ¹ÂÌÝÒÕÙÝÏÝ ÔÂÚÍÂÑ
ÚÕÍÂËÃÊÌÔÊÉÙÊԍÁ×ÚÝלÜÒŜÌkÙkÇÅÇÉŜלËÒÂÏÌÂÍÂÎ
·œÇÒ ÃÂÚÌ Á×ÚÝ לÜÒ àÌ ÜÍÌÊ ÌÂËÃÇÒ ÌÇÚÇ͜Ò ÓÇÉŜ
ÃÐÒÙÕÔÕÆÝÒÝÑ®œÓÊ×ÏÇ~Á×ÚÝלÜÒÇÏÃÐÉÂÒÅÂÅÝÏÂÔÇÍÊ
͜Ò !ŒÎÎÂלÔÔÂÃÇÉáÌÊÌkÌԜÏ֜ÒÇÚԜÌÊÍÇÑkÉÇÃÇÉ ÓÇÉŜ
ÊÅÜÍÂÏÊÔ̜ÏÁ×ÚÝלÜÒŜÌÂÒÚÝÏÝÊÅÜÍÂÏÊÔӜÌÂ~Â͜ÅÜ
ϜÔԗÚÓÇÏ "£ÇÉÎÐÏÝßÍÇÌԜœËÔ̜ÏÊÆÇÌלÉÇÒÎÊÏá~ÂÆÂÏ
œËԜÎ ÌÇÎÆÇÒ ÓÇÉ ÌÂÃÕÍ ÊÔ̜Ï Á×ÚÝ לÜÒƜÏ kÉŜÏÇ ÊÅÜÍÂÏ
ÊÔӜÂ~Â͜ÅÜϜÔԗÚÓÇÏ
ŒÍ͜לÉÇÒÎÊÏÊÍÔÊÖÂÔÏÝÌÇÚÇ͜ÒƜÏßÉÍÊÎÎÇáÌÊ¢Í
Í€ÝÆÂÏÎÝ"ÁÌÊÌÇÚÇ͜ÒŜáÒÂÒÅÂÔÝÒÝÚÂÎÎÝ"®ÊÏœÍÇƜ
ÌÇÚÇ͜ÒŜáÒÂÒÅÂÔÝÒÝÚÓÂήœÓÊ×ÌÐÍÝÃÕÍÎÂÓÊÆÇÎ


¾ÏâÚÜê‹ß©àxÚÚÔÒÔ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÓÇÉÏÇ~ ÚÕÏÝ ÃÇÍkÇÅÇÉÏÇ ÔÇÍÊÎ ÎÊÏ ӗË͜ŜÏ
Á×ÚÝלÜÒÌÇÚÇÕËÆÝÒÎÂÓÝÔkÅÇÍٗÏÌÊÎÊÏÂÏÝÌÇÚÇ͜Ò
ƜÏ ÌÂÃÕÍ Æ ÊÔΜÆÇÎ €œÎ ÂÍÂÒÆÂÏ —ËҜÏΜÆÇÎ Ɯ ÎÊ~ ÂÏÝ
¥ÂËӜ®œÓÊ×ÂÙÝÑÃÊÒÆÇ
 ³ÇÉÎÊÏÇÎá€kÆÆÊÏÇÏƜÅÇßÍÇÌÌÇáڜkҜÄÇÚÇÎ×ÂÌÝÏ
Æ ÊÚÇÔÔÇÅÇÉ ÊÏÆÇ µÍ ÙÂÌÔ ÎÊÏ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏ ÂáÕ
ÓÝÉ ßɜÒÍÇÌ͜ÆÇÎ €œÎ rÊÎÇÒÇÑ ÃÇÔÇÒÇÒŜ ÔÝÒÝÚÔÝÎ €œÎ

¥Œ­Œ´ªÁ­§­Œ²¥Œ


ÂÔÂÃÂÃÂÍÂÒÝÃÝÉÆÂÏ ÌÊÍŜÏ ԜÅÜÍÊÎÂÔÍÂÒÅÂ ÙÊÌÓÇÉ ÃÊÒÇÍŜÏ
ÃÕÍÝÑá€kÆÆÊÏÇÏƜkÉ×ÂÍÌÝÎÂÒÂÓÝÏÆÂÌkÑÌÇϜáÚÞԜÚ͜
ÒÇÎϜÏÂÍÅÂÙÝÌÔÝÎ
®ÊÏÇÂÏÂÎÌÂÒÝÏÝÏÆÂÙÂÌÔÂÕÌÓÂËÍÂÑÂÍÅÂÏ€œÎiÉÇÏÇ~
ΜÒלΜÔÇÃÇ͜ÏÙÂÌÝÒÅÂÏ¢ÍÍ€ÝÊӜá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÂÒÂ
ÓÝÏÆ iÉÇÏÇ~ µÍÝ ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ Á×ÚÝ לÜÒÏÇ ĜÅÂÉÞ͜k —ÙÇÏ
µÍÝÏÎÊ~ÂÌkÒӜÔÇÒŜá×ÚÝÆÊÑÔÂÑÌÂÙÎÊÏÚÕÏÆÂÕÌÃÇÒÌÇ
ÚÇ ÃÇ͜Ï Ɯ ÌÊ~œÚ ÊÔÎÊٜ €œÎ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÅ kÉÇÎϜÏ ßÍÇÌ
ÃÕÍÅÂÏҜÓkÍ͜ÒáÏÝÏÂÆÂÃÂÒÎÝËÙÂ¥ÂҜÃÓÔÂÏÅÂÌÊÔÔÇ΀œÎ
á~ÂÆÂϦœÎœÚÇÌÜ̜ÌÂËÔÔÝÎ
!¢ÏÏÂÒÝ—ÙÇÍkÔ̜ÙÎÊϬÊÖÂÓ
ÃÇ͜ÏÔÂÏÝÚÕ—ÙÇϪÇÒÕ
ÓÂÍÊÎÅ ÃÂÒÆÝÎ €œÎ ÕÏÃÊÚ ̗Ï͜Ñ ÂÏÝ~ áÏÝÏÆ ÃÕÍÆÝÎ
"ŒÎβÂÃÃÝÏÝ~ßÏÇÓÇÁÅÜÌÕÃÔÂÏÃÂÚÌ€ÊÙÃÇÒҜÓkÍÏÇÌkÒ
ΜÆÇÎ ŒÓÇÉŜáÉÅÂÏÏÂÒÝÎÏÝ¢ÍÍ€ÝÌÂÒÚÝÏÆÂáÉÂÎáÍÅÂÏ
ÍÂÎÝËÎ ºÕÏÏÂÏÓÐ~³ÕÒÊလάÊÍÊÌÊárÊÒ͜ÒÇϜÌÊÔÔÇÎ
Á€kÆÊáƜÅÇ ®œÓÊ× ÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇ ÊӜ ÎÊÏÇ ÌkÒÇÑ ÃÇÍÎÊ͜Ò
ÊÆÇ ¢ÍÂÒ ÌÂËÙÂÏÆÝÒ kÉ͜ÒÇÏ ßɜÒÍÇÌ͜ŜÏ ÌÇÚÇ לÉÇÒ ßÍÇÌ
kÉÇ àÌ ÊԜÒŜ ÔÝÒÝÚÌÂÏ ÊÎÂÏÏÝ ÕÌ ĜÅÂÉÞÍÊ Ê̜Ï ÆÊÑ ÌÇϜ
ÊÚÇÔ̜ÏϜÒ€œÎÎÊÏÇÎ×ÂÌÌ¢ÍÍ€ÝÏÝÆÂÏÍÂÅÂÏÏÂÒ
¿©àxÚÚ©ßÜԋ¾ÏâÚÜêÙÏÐâÚ×áxÔ

¢ÏÏÂÏ ÓÐ~ ÕÏÆkÒÔ ÇÍ kÔ̜Ù ´ÊÔÕÓÏÝ Æ kÉÇÃÇÉ ÃÇ͜Ï
ÂÍÝÑÎÊÏ£ÂÒÏÂÃÃÇ͜ÏÃÇÒŜÔÂÅÝϪÇÒÕÓÂÍÊÎÅÂÌÊÔÔÇÎ
¢ÏÆ¢ÍÍ€ÝÌÕÚÕÝÃÕÇÏÙ ÃÂÒÆÝÎ €œÎ ÎÊÏ àÌÌ ÅÝÏÂ
ÔÝÒÝÚÎÝËÎÎÝáÌÊÔÝÒÝÚÎÂÆÝÎÎÝÊ̜ÏÆÊÑÃÐÒÙÝÍÝÑkÉÇÎ
á€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÂÒÂÓÝÏÆÂÔÂÒÂÔÌÂÏÁ×ÚÝלÜÒÏÇڜ×ÓÊœ~
ŜΜ ÄÂÌÝÔÝÏÆÂ ÂÏÆÂÅÝ ÃÊÌ Η×ԜҜÎ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ԜÌÜÆÊÎ ÊÔ
ÔÇÎ ŒÎΠÂÍÂÒ ÎÊÏÇÎ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÃÕÍÅÂÏ ´ÊÔÕÓÏÝ Æ ŜÒٜ
ÕÍ ÅÒÇÌ ÃÕÍÓ Æ ӗÏϜÔ͜ÏÇÒŜ ΜrÃkÒ ÊÔΜÆÇ͜Ò £ÇÉ ÃÕ
ÔÕÒÝÆÂӗË͜ÚÇÒŜÔÊÇÚ ÊÆÇÌ ٗÏÌÊ ®œÓÊ× ¥ÂËӜƜ ÃÕÍÅÂÏ
ÂÉÂÔÍÝÅÝÃÝÉÏÝ ÌkɜÔÇÒŜ €œÎ ÃÇÉÏÇ ÌÐÍÍÝÌÌ ԗÚÇÒÇÒŜ ÆÊÑ
áÏÝÃÝÉÅÂáÚÇÒÇÏҜÄÇÚԜáÍÅÂύÔÕÅÂÏÏÂҝÌÊÍŜÏÊÆÇ ŒÎÎÂ
Á×ÚÝלÜÒÏÇ~×ÂÌÝËÌÂÔÇÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÌÂÍÓÝÏ—ÙÇÏÃÇÉÂÍÂÒ
ÅÂÃÇÒÅÇϜÎÊÉÅÇÍŜƜÃÕËÓÝÏÎÂÆÝÌ
®—×ԜҜÎÆÊÑÊӜÑ͜ÏŜÏϜÒÊӜÂÍÂÒÌÂËÙÂÏÆÝÒÌÇÎÅÇ
ϜÃÕÍÓÂÍÂÒÆÂÎÊÏÇΗÙÇÏΗ€ÊÎÔkÅÇÍٗÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÌÇÚÇ
ÏÇ~˗ÉÇϜÌÂÒÂÎÝ˵ÍΗ×ԜҜÎÌÇÚÇ͜ÒÎÊÏÊÅÜÍÂÏ ÊÔ̜Ï
Á×ÚÝלÜÒŜÃÇÒÏÊ—ÓԜΜÆÇ͜Ò ¬ÊÒÇÓÇÏٜÁ×ÚÝלÜÒ
ÏÇ á€kÆ͜ÒŜ ÃÇÍÆÇÒk ßÚÇ ±ÇÔÇÒŜ ÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏ ÌÇÃÇÌ ÂÏÝ
ÃÂÚÌÂ×ÂÍÝÌÍÂÒÅÂÃÇÍÆÇÒkßÚÇÎÊ~ÂÝÚÂÏÝÑÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏÝÏ
ÌkÒÆÇ͜Ò !¹—ÏÌÊ á€kÆ͜Ò ÂÒÂÓÝÏÆ ҜÓkÍÍÇÌ ÊÔkƜ ±ÇÔÇÒŜ

#!¹×ãÏàxºÊÎÕϱÇÔÇÒÏÇ~ÊÌÇÏÙÇÊÓÇÎÇ
¥Œ­Œ´ªÁ­§­Œ²¥Œ


̗Ù ÃÊÒkÙÇ ¢ÍÍ€Ý á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒ ÂÒÂÓÝÏÆ ҜÓkÍ ÃÕÍÝÑ
ßÚ͜kƜ ÎÊ~ Æ ̗Ù ÃÊÒÆÇ "®Ê~ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÃÊ
ÒÇÍŜÏ kÉÇÏٜÍÇÌÍÇ ×ÇÉΜÔÏÇ ÊÌÜÒÂÒ ÊÔ̜Ù ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò
ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏÇ~ ÔÇҜÌ͜ÒÇ ÆÊÑ ÊӜÑ͜ÏŜÏ ÁÅÜÌÕà ¬ÊÖÂÓ €œÎ
Á×Üá ÕÒÔÂÌ ×ÇÉΜÔÇÃÇÉ ÃÊÍÅÇÓÇ ÊÔÇÑ ÎÊÏÇÎ €œÎ £ÂÒÏÂÃÏÝ~
ÌÕÍÍÂÒÝÏÌÝÓÔÝÍÂÒ£ÇÉá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒáÏÝÏÂœÂÍÂÒá€kÆ
͜Ò áÏÝÏ ÃÂÒÝÒÅ ÆÊÑ ÌÊÍÇÚÔÇÌ ´ÊÌ ֜ÌÝËÒÞ͜ÒŜ áÒƜÎ
ÊÔk ÔÕÒÝÏÆ €œÒÄÂÌÝÔ ÊÓԜ ÔÐÔÕÝÃÝÉÏÝ ÅÝÏ ÔÇ͜ÆÇ͜Ò €œÎ
ÎÊÏϜÌÜÚÕÏÝÉÕÒÔÇ͜ÌÃÇ͜ÏÃÂÚÌÂÒÝÒÅÂÔÝÒÝÚÂÊÆÇÎ
¾ÏâÚ¹×ãÏàÙÏÙÏßçêæêÒÏ
ŒÎΠ¬ÊÖÂÓ ¢ÏÔÊÕ×ÇáŜ ÌÊÍŜÙ ÎÊÏ Â~ ÂÙÝÌÔÂÏÂÙÝÌ
ÌÂÒÚÝÙÝÌÔÝÎٗÏÌÊÕÍ×ÂÌÍÝÔkÅÇÍÊÆÇ ÁÅÜÌÕÃáÏÝÏÏÂÏ
ÌÂËÃÇҜk͜ÒÌÊÍŜÏŜÌÂƜÒ¬ÊÖÂÓá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏΜÓÊ×ÙÇ͜Ò
ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÂÚÂÆÝ œ ÊÏÆÇ ÔÇÅÇ͜Ò ÌÊÍŜÙ ӗÏϜÔ͜kÏÇ ÔÂ͜Ñ
ÊÔkÙÇ͜ÒƜÏ ÌÕÒÌÝÑ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÆÂÏ ÌÂÙ €œÎ ÙÊÔ͜ڜ
ÃÂÚÍÂÆÝ ¢ÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÃÂÚÌ ΜÓÊ×ÙÇ á€kÆ͜Ò Ɯ ÊÌÇ
˗ÉÍÇ͜ÏÆÇ͜ÒלÔÔ£ÂÒÏÂÃÔÂÂÍÂÒÏÝ~ÊÌÇ˗ÉÍÇÍÇÅÇϜÃÊÒÇ
ÍÇÑÌÊÔÔÇ
Œ ÂÍÂÒÏÝ~ Á×ÚÝ לÜÒ ×ÂÌÝËÌÂÔÇ ÃÕÇÏÙ ÔÕÒÝ àÍÆÂÏ
ÃÂÒÎÂÕÍÂÒÝÏ ÌkÒŜÙ ÎÊÏ €œÎΜÓÇ ÂÍÆÝÏÆ ¬ÊÖÂÓÌ ³ÊÏ
á€kÆ ÃÕÍ ÔÐÒÝÑ á€kÆÊٜ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ΜrkÓÊ͜Òٜ áÚÊÓÇ~
Ê̜ÏÏÊ—ÙÇÏΜrkÓÊ͜ÒÏÇá€kÆ͜ÒÌÇÃÇÌáڜÒŜΜrÃkÒÊԜ
ÓÇ~"xÆÊÆÇÎ


°Ïßê×ÛÏÜÏçÏÏÙÚÏÜâ
£ÇÉxÔÕÎÝÚÝÃÝÉÃÕÇÏÙÂá€kÆ͜ÒŗÏ€ÍÝΜrkÓÊ͜ÒÔk
ÅÇÍ ŒÎÎÂ͜ÌÊÏÌÇÚÇÏÇ~ÌÂÏÕÏÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏkԜÄÇÃÇ͜ÏÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ¥ÂËӜ®œÓÊ×̜ÊÎÂÏÊÔkÇÂÚ¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÂÌÍÂ
ÏÕÂÍÕÝÏÃÇÍŜÏŜÌkҜÃÇÉƜÌÂÏÕÏÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏkԜkÃÇ͜ÏÔk
ÅÇÍÜÍÌÊ®œÓÊ×̜ÊÎÂÏ ÊÔk ÂÚ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÂÌÍÂÏÕ
—ÙÇÏ ®œÓÊ× ¥ÂËӜŜ ÊÎÂÏ ÌÊÔÇÒÆÇÌ ٗÏÌÊ ÌÂÏÕÏ ÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏ
kԜkÃÇ͜ÏÃÇÒÌÇÎƜ¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÂÌÍÂÏÂÂÍÎÂÓ
 ŒÅœÒ Ɯ ÊÏÆÇ ®œÓÊ× ÂÚ ÃÊÒÇÍŜÏ ÂÌÍÂÏÕÅ ÐÎÔÝÍÝÑ ÔÂ
ÃÇÉ kÉÇÃÇÉ kÌ ŗÏ€ÍÝÍÂÒ ÃÕÍÝÑ ÙÝÌÓÂÌ ÃÕ ÐÙÒÂÌÔ ®œÓÊ× x
ŗÏ€×ÇÉΜÔÙÇÓÇÎÇÏÊ"pÊÙԜÂÍÂËÔkÅÇÍ !¹—ÏÌÊkÉÇÎrÊÎÇÒ
ŜÏ ϜÒӜ͜ÒÏÇ á~ÂÆÂÏ ÔÐÒÅÝÉÂÎ Ê̜Ï ÎÊÏ kÉkÉÇÎÏÇ ÌÂÏÕÏ
ÃÐÉÕÙÝÊÔÇÑÌkÒӜԜÎ "¹—ÏÌÊÎÊÏ¢Í̀ݗÙÇÏáڜÒŜÆÊÑ
ÌÂÏÕÏÂÒÌÝÍÝÌÂÏÕÏĜÌÂ͜ÔÇÏϜÏÂÉÂÔÊÔÇÍÆÇήÊÏ®œÓÊ×
ÃÇ͜Ï ×ÂÙÌ ÌÂÆÂÌÍÂÏÆÝÎ €œÎ ÊÏÆÇ kÉÇÎ áڜÎÊÎ ÜÍÌÊ
ÎÊÏƜ®œÓÊ×áÚÊŒÎÊÏלÉÇÒÖÂÏÊԜÏƜáÚÊÎÊ̜ÏÎÊÏÇ
áÒÂÔÌÂÏ €œÎ ÎÊÏÇÎ —ÙÇÏ iÉ ÅÐÎÇÒÇÏ ÃÊÒŜÏ ¢ÍÍ€Ý µÍÝÏÂ
ÊÎÂÏ ÃÇ͜Ï áÚÊÎ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ΜÒלΜÔÇÏ ÌÊÒÇ ÌÂÌÎÝËÎ¥Œ­Œ´ªÁ­§­Œ²¥Œ


ŒÅœÒ ÌÇÚÇ ÌÂÏÕÏ ÂÒÌÝÍÝ ×ÂÌ ÓÂÏÂÍ Ê̜Ï
 ÕÍ ÙÂÌÔ ®œÓÊ×
àÌÌÂÅÝÏÂkÍŜÏÃÕÍÝÑÙÝÅÂ
¹ÏÜâÜîÙ××ÛÏÜ

ª×ÂÌÝÍÓÝÉŜ͜ÔÊáÍÇ͜Ò³ÇÉÏÇ~ÉʀÇÏÇÅÇÉÏÇÌÇÎÙÕÂÍÔ
ÔÝÊ̜Ï"ŒÃÊÔ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÓÇÉÏÇ~ÌkÉÂÍÆÝÏÆÂÕÌ×ÂÙÌÂ
ÌÂÆÂÌÍÂÏÅÂÏÆÂË ÂÙÝÌ ÓÕҜÔ͜ÏÆÇ ³ÇÉƜÏ ÚÕÏÝ ÅÝÏ ÃÇ
ÍÇÒŜ ÔÇÍÊÎ ÓÇÉ ²Õ×ÏÝ ÌÂÏÕÏ ÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏ kԜk ÃÇ͜ÏÎÇ œÍ͜
ÊÚÇÔ̜ÏÇÅÇÉŜÝÚÂÏÕÃÇ͜ÏÂÍÆÝÅÝÉÎÝ" ³ÇÉÚÕÍÌÂƜÒÂÌÝÍ
ÓÝÉÎÝÏÊ"³ÇɪÉÅDzÕ×ÃÇ͜ÏÃÂÚÍÂÆÝÅÝÉœלÉÇÒÎÂÌÓÂÔÝÅÝÉÅÂ
kÉ ̗ÙÇÅÇÉ ÃÇ͜Ï ÅÇϜ ÊÒÇÚÇÒŜ ÔÇÍÊÓÇÉÎÇ" ³ÇÉÏÇ~ ÃÂÚÔÂÏ
ÌÊÙ̜Ï ϜÒӜ͜ÒÏÇ~ ÃÂÒÝÓÝ Æ ÖÂËÆÂÓÝÉÅ ÃÕÍÆÝÎÝÏÊ" ®ÊÏ
ÂÍÂÒÏÝ~ÖÂËÆÂÓÝÉÅÂÃÕÍÎÂÄÝÏ—ÎÇÔÊԜÎ ¬ÂÏÕÏÏÝkԜÄÇÅÇÉ
ÂÒÌÂÓÝÏÆÂÎÝáÌÊÊÚÇÔ̜ÏÇÅÇÉŜÝÚÂÏÅÂÏÅÂÎÝ¢ÍÍ€ÝÓÇÉŜ
²Õ×ÃÊҜ€œÎÓÇÉÏÇ~ÂÒÂÅÝÉÆÂÎÐÅrÊÉÂÍÂÒÔÕÆÝÒÂ"
ªÃÒ€ÊÎÏÝÊÓÇÅÇÉŜԗÚÇÒÇÅÇɪÉÅÇáÉÎÂÆÂÂÏÝ~ÔÕÒÝÏÆÂ
µÍ¢ÍÍ€ÝÅÂÝÚÂÏÆÝ€œÎÎÐÏÝ~ÃÇ͜Ï¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
×ÂÌ ÓÂÏÂÍÆݝ x ÆÊÇÍŜÏ ®ÐÏÏÂÏ ÓÇÉ ÚÕÏÝ Â~ÍÂÅÝÉ ÊÎÂÏÅÂ
ÔÂáÏÕÙÝÍÂÒxªÃÒ€ÊÎÏÝ~ÙÝÏÃÂÍÂÍÂÒÝ !pœÎªÉÅÇáÉ΢Í
Í€ÝÏÝ~ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÏÝ ÊÎÂÏ ÂÒÌÝÍÝ ÂÌÍÂáÙÂÅÝÏ ÂÍÆÂÏ
ÌkÒÇѪÃÒ€ÊÎō£ÂÒ×ÂÍÝÌÍÂÒÓÊÏÇ~ÂÚÂÖÂÔÊ×ÂÂÍÂÙÂ̝x
ÆÊŜÏÁ×ÚÝלÜÒÃÇÍÆÇÒÆÇ"¦ÊΜÌÊÎÂÏÅÂÔÂáÏÕÙÝÍÂÒÊÎÂÏÍÝ
ªÃÒ€ÊÎÃÇ͜ÏÃÇÒŜÖÂÔÊ×ÂÂÍÂÍÂÒ ŒÊÏÆÇÌÂÏÕÏÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏ
kԜk͜ÒÇϜÝÚÂÏÕÙÝÍÂÒÏÝ~ÃÂÒÝÓÝÏÂÆÂÌÂÒÅÝÚԗÚÔǹ—Ï
ÌÊ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ ¬ÂÏÕÏ ÌÊÔÂÃÝÏÆ áÉÝÍÅÂÏÏÂÒÏÝ~ ×ÔÇÏÇÓÇÏ
ÆÂÊÎÊkԜΜkÙÇ€œÒÌÇÎ͜ÅÜϜÔ͜ϜxÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ £ÊÍÅÇÍÇ
ÌÊ¢ÍÍ€ÝÂÍÆÝÏÆÂÌÂÏÕÏÂÒÌÝÍÝ€ÊÙÌÇÎÂÌÍÂÏÂÂÍÎÝËٗÏ
ÌÊ áÉÝÍÅÂÏÙ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÊÎÂÏ ÂÚ ÂÌÍÂÏÅÂÏ ÌÇÚÇ
áڜáٜ̝ ¬ÂÏÕÏÊӜÊÎÂÏÅÂÏÊÅÇÉ͜ÏΜŜÏÌÊÒÇÓÇÏٜÌÂ
ÏÕÏ ÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏ kԜkÙÇ ÂÍÂÒ ÃÇ͜Ï áڜáٜ̝ ®œÓÊ× ÃÇÉÏÇ~
ÕÒÝÏÅÂ͜ÅÜϜÔÃÕÍÝÑÃÇÉÏÇÌÂÏÕÏ͜ÅÜϜÔÇÏϜÏËÐÍÝÑÂÍÆÝ
ٗÏÌʪÉÅÇáÉÎÂƍ¢ÅÂÙÌÂÂÓÝÍÅÂÏ€œÒÌÇÎ͜ÅÜϜÔÍǝxÆÊÑ
áÉÝÍÅÂÏ ªÃÒ€ÊÎÅ ÃÊÒÇÍŜÏ ÖÂÔÊ× ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÂÚ á€kÆ
ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÅÂÆÂÊÒÇÚÓÇÏ€œÎĜÅÜƜÊÔÇÍŜϲÕ×ÏÝÊÎÂÏÂÒ
ÌÝÍÝÃÇÉÂÍÓÝÏ—ÙÇÏ®œÓÊ×ÃÇÉÏÇËÐÍÝÑÂÍÆÝ


¹ÏÜâ܍©ÛÑ©ÒéÓ©
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ®ÊÏ ÓÇÉŜ ̗ÏƜÍÇÌ ÔÐÒÎÝÚÔÂÏ ÃÇÒ ÎÊÓÂÍ
ÌÊÔÇҜÎלÔÔÂÌÇÚÇÏÇ~ÅÂΜÍŜÌÕÇÍÅÂÏÄÂÓÝáÔÇÏƜ€ÊÙÌÇÎ
àÌÌÂÙÝÅÂÒÂáÌÊÂ~€ÊÙÃÇÒϜÒӜ—ÓÔÊÂÍÎÂÅÂÏÌÇÃÇÌÃÕÐÙÒÂÌ
ÔÂÆÂÚÕÍÂË ªÃÒ€ÊÎÅ€œÎÂÏÝ~ÔÐÌÝÎÝÏÂĜÅÜƜ͜ÒÃÊ
ÒÇÍŜÏÃÕÍÅÂϬkÑ͜ÒÔÕÒÝÏÆÂœËÔÇÍŜÏÌÇÃÇ̍ÔÐÌÝÎÏÂÒÝϝ

#ÄÏÙàÏÜÏÚÏ×Ù©ÜxáÅÜÏʍÂÌÍÂÏÂÊ̜ϝ
¥Œ­Œ´ªÁ­§­Œ²¥Œ


ÆÊÇÍΜŜÏ ÜÍÌÊ ÃÇҜkŜ ÅÇϜ œËÔÇÍŜÏ ÌÇÃÇÌ ÓÊÏÇ~ ÔÐÌÝ
ÎÝ~ÆÊÇÍŜÏœÕÍx®œÓÊ× ®ÊÏÎÇϜϜÒӜÏÇÌkÉƜÔÐÔÂÎ
ßÍÇÌ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÒÂÓÍÂÏÅÂÏ ÌÊÍÇÚkÏÇ ÆkÒÔ ˗É ÕÔÝÉ
ÇÍÆÂÏÓÐ~ÙÝÌÌÂÏÌÂÏÕÏÅÂΜÍƜÏÙÝÅÂÒÂÂÍÎÝË€œÎÚÕÍҜ
ÄÇÚٜ ĜÅÜƜÏÇ~ ̗ÙÇÏ ÃÇÔÇҜ ÂÍÎÝË !¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
Ãk͜ÅÇ ÌÂÏÕÏÏÝ kԜÄÇÃÇÉŜ ÜËÍÇ ÃÕÍÓÂ ÕÍ ÊÏÆÇ ĜÅÜƜ ÃÇ͜Ï
ÜËÍÇ ÃÕÍÎÝË ŒÎΠ͜ÌÊÏ ¢ÍÍ€Ý ªÃÒ€ÊÎÅ ÖÂÔÊ×ÂÍÂÒÝÏ
ϜÌÜĜÅÜƜÂÒÌÝÍÝÃÊÒŜÏ
"¬ÂÏÕÏ ÏÊ —ÙÇÏ ÓÐ~" ¬ÂÏÕÏ iÉÇϜ ĜÅÜƜ ÃÊÒÇÍŜÏ ´ÐÌÝÎ
ÌÊÍŜÏŜ ÌÂƜÒ ÃÕÍÅÂÏ áÄÝÉÍÝÌÍÂÒ ÂÒÌÂÓÝÏÆ ÃÊÒÇÍŜÏ ÃÕÍ
ÅÂÏ €œÎ ֜ÒÇÚԜ͜Ò ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÂÒÂÆÂÚÙÝ ÂÚ ÔÂÑÚÝÒÝÍ
ÅÂÏ ºœ×ÇÓkÉÇÅÇϜßÚÊÔ̜ÏƜÂ~ÂÂÒÂÆÂÚÙÝÌÊҜÌÔkÅÇÍœ
¢ÍÍ€ÝÃÇÒ
¹ÏÜâÜÜê‹ÛÏÙàÏáê
ºÕÍÂËÊÔÇÑÌÂÏÕÏ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ĜÅÜƜ͜ÒÇϜÌÂÒÚÝÙÝÅÂ
ÎÝÏÊ"pÊÙԜà̌ŜÒƜÔÐÒÎÝÚÃÊҜÂÍÝÒÍÝÌÌÂÏÕÏÃÊÒÇÍ
ŜÏÃÕÍÓÂÌÇÚÇÙÝÏÏÂÏÆÂÌÂÏÕÏÏÝkԜkÂÒÌÝÍÝÂÌÍÂÏÝÒÊÆÇ

ŒÎΪÉÅÇáÉÎÂ×ÔÇÏƗÏÞáÏÝŗÏ€œÓÊÒÇÆÊÑÊÅÜÍÂÏÊԜ
ÚÕ~ ÌkҜ ĜÅÜƜ ÊÔÇÍŜÏ ÖÂÔÊ× ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜ÒŜ ¥ÂËӜ ®œ
ÓÊ×̜ÊÏÂÏÕÂÚÂÃÊÒÇ͜
ŒÊÏÆÇÃÕÊÎÂÏÌÊÍŜÏÙÇÃÕÊÎÂÏÂÙÝÍÝÒÅÂÔÊÇÚÄÂÌÝÔÌÂ
ÌÂƜÒÃÇÉÌÂÏÕÏÓÂÅÝÂÓÔÝÏÆÂÌÂÍÂÃÊÒÆÇÌ ºÕÍÂËÊÔÇÑÃÇÉ
ÊÎÂÏ ÂÒÌÝÍÝ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÂÌÍÂÏÓÝÏ ÆÊÑ ®œÓÊ× ÌÊÍ
ŜÏŜÌÂƜÒÌÂÏÕÏÃÇÉŜԜÒÃÊáÙÇÃÕÍÆÝŒÊÎÂÏÌÊÍŜÏϜÏ
ÓÐ~ ÃÇÉ ÊÏÆÇ ԜÒÃÊáÙÇ ÌÕÍ ÂÓÔÝÏÆ ÔkÅÇÍ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×̜
ÊÎÂÏ ÂÚ ÓÇÉ ÃÂÒÝÅÝÉ Æ x ¢ÍÍ€Ý ÃÂÍÂÍÂÒÝ ¹—ÏÌÊ ÓÕÅÂ
ÙÕÎÆÝÒÝÍÕ ËÐÍÂÓÝÏ

 kԜÑ ÓÇÉ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï ÃÇÒ͜Ú̜ÏÓÇÉ
Ê̜Ï ÆÊΜÌ ®œÓÊ×ÏÇ ÌÊŜÏÓÇɝ !ºÕ~ ÌkҜ á€kÆ ÃÇ͜Ï
ÅÒÇÌÌÐÍÃÇ͜ÏÊÒÇÌÍÇÊÒÂÔÃÇ͜Ï×ÂÔÝÏÌÝÉÂÒÂÓÝÏÆÂÂÇÒÎÂ
àÌ ٗÏÌÊ ÓÇÉ ÃÂÒÝÅÝÉ Æ ®œÓÊ× ¥ÂËӜƜ ÃÇÒ "®œÓÊ×ÏÇÌÇ
ÃÕÍÓÂÅÝÉÓÇÉxªÃÒ€ÊÎÏÝ~ÔÐÌÝÎÏÂÒÝ€œÎ¢ÍÍ€ÝĜÅÜƜ
ÊÔ̜ÏÏÇÎÊÒÂÓÊÔÇÑÂÍÝÒÓÝÉ

»©à×äÙÏÜâÜÜÏÜØÝÚêÞÏÚÏ

®ÊÏÎÐÏÝÌkÉƜÔÐÔÂÎÄÂÒÊÓœÍÇÃÂÍÂÄÂÌÝÔÔ€œÒϜÒӜ
ÏÇ~ ÊáÓÇ ÃÕÍÓÂ ÆÂ ÌÐÍÆÂÏ ÃÇÒϜÒӜ ÃÇ͜Ï Ɯ ÂÇÒÝÍÎÝË
¢ÔÂÓÝÃÊÍÅÇ͜ŜÏÄÂÌÝÔÌÂÌÂƜÒÕÍԜÒÃÊá͜kÙÇ͜ÒÇϜ
€œÎ ËÐÒÔ ÊÆÂҜÙÇ͜ÒÇϜ ÃÕËÓÝÏ £ÇÉ Ɯ ÃÂÍ ÄÂÌÝÔÔ ÃÕ
ƗÏÞá ÃÇ͜Ï ÊÆÂҜ ÊÔkÙÇ ̗Ù͜Ò ÌÐÍÍÝÅÝÏÆ ÊÆÇÌ ŒÎÎÂ

#¯ÙÚÏÜêß×ÓÔxáÅÜÏʍ×ÂÌÓÂÏÂÍÝÒÊÆǝ

 # ÀâÒÏ æâÛÓêßêÚâ ØÝÚÏàê x ŗÏ€ÍÂÒÆÂÏ ԜkÜ ÊÔkÏÇ kÉÇ~ÏÇ
¢Í̀ݴœÅÂ͜ŜÃÂÅÝÚÍÂÕÏÝÌkÒӜԜÔÐÒÅÂÏËÐÍÂ
¥Œ­Œ´ªÁ­§­Œ²¥Œ


¢ÍÍ€ÝÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏÄÂÌÝÔrÊÔ̜Ù×ÂÔÝÏÌÝÉÆÂÏÔÕÅÂÏá€kÆ
͜ÒÌÂÏÕÏÝÏÂÃÕËÓÝÏÂÔÐÒÅÂϵÍÝÏrÊÜÒÆÇ¢ÍÍ€ÝÏÝ~µÍÝ
ÌÂÏÕÏ ÂÓÔÝÏÆ ÃÕÍÅÂÏÏÂÒÏÝ ËÐÍÝÑ ÂÍÂÒÏÝ ¢ÍÍ€Ý ÃÂÍÂÍÂÒÝ
ÊÔk—ÙÇÏÌÊÍÆÇŒÓÇÉ¢ÏÝ~ÃÂÍÂÍÂÒÝÃÕÍÅÂÏÅ¢ÍÍ€ÝiɵÍÝ
ÏÝ~¢ÃÃÂŒÔʝxÆÊÑÙÂÌÝÒÕÙݲÕ×ÝÏÓÇÉÏÇ~˗ҜÌ͜ÒÇÅÇÉŜ
rÊÜÒÆÇ ºÕ~ÂÌkҜÓÊÏxÊÏÆÇÌÐÍÔkÅÇÍÜÍÌÊ¢ÏÝ~ÃÂÍÂ
Ó݌ŜÒÃÂÍÂÊ̜ÏÓÇ~ÆÊΜÌÓÊÏx¢ÍÍ€ÝÂÚÂÄÂÒÊÓÔÂ
¾ÏâÚÜê‹Ò©Ú©á×îÚÔÚ©ßäÏÙêÜÓÏÙÏØÒêßáâê
ŒÎÎÂßÍÇÌÓÇÉ¢ÍÍ€ÝÏÝÃÇÍΜŜÏƜÙÝÏÍÝÌÔÂÊÍ€ÃÕÍÎÂ
ÅÂÏÏÂÒÅÂÌÐÍÃÕÍÝÑ×ÇÉΜÔÊÔÔÇÅÇÉ"·œÉÇÒÊӜ¢ÍÍ€ÝÏÝÔÂÏÝÑ
ÃÇÍŜÙƗÒÇÓҜÅÇ¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÔÂÏÝÍÅÂÏÏÂÏÓÐ~ÏÊ—ÙÇÏ
ƗÏÞáÃÇ͜ÏÊÆÂҜÊÔkÙÇÔÇÅÇɜÅÝËÖÞ€œÎÖÂËÆÂÓÝÉ̗Ù͜ÒŜ
ÌÂÃÂÔÃÐÒÝÍÂÓÝÉ€œÎá~ÂÆÂÏkÉÇÅÇÉÏÇÂÍÂÒÏÝ~ÌÐÍÝÊԜÒŜÔÇÍÊ
ÓÇÉ" ³ÇÉ ÃÊÍÅÇÍÇ ÃÇÒ ̗ÏϜÒŜ ÂËÍÂÒÅ ÇÍÍÂÒÅ €œÎ ÃÂÚÌÂ
ÜËҜÎϜÒŜ ÂÇÒÝÎ ÊÅÜÔÊÃÂÒ ÃÊҜÓÇÉ ³ÇÉŜ ÌÕËÅÂÏ ÂÄÝÒ ×ÇÉ
ΜÔÇÎàÌÌÂÅÝÏÂÃÕÍÎÂÆÝÎÝÊ̜ÏÆÊÑÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÌÕÒÌÂÎ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒkÔÇÏÇÑÓÐÒÝËÎÎÊÏÇÎÌÇÃÇÌÃÕÍÝÅÝÉٗÏÌÊ
ÎÊÏƜÓÇÉÏÇ~ÌÇÃÇÌÃÕÍÆÝγÇÉÎÊÏÇÃÇÒϜÒӜÃÇ͜ÏƜҜÏ
rÇÔΜÆÇÅÇÉ ®ÊÏÂÄÝÒÕÃÕÍÅÂÏÅÂÌkҜÓÇÉŜÃÇÒÇÏÙÇÔÂÑÌÝÒ
Á×ÚÝלÜÒÏÇÊÅÜÍÂÏÊÔÔÇγÇÉÃÕÔÕÒÝÆÂÃÇ͜ÓÇÉ ­œÌÊÏ
ÎÊÏÇÎÂÄÝÒÕÝÎÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÓÝÏÂÕÃÕÍÓÂÆÂÎÊ~ÂÙÊÒÌÂÏÝÑ
ÌÂÒÂÎÂÆÝÅÝÉ €œÎ ÎÊÏÇ ÌÊÒÇ ÌÂÌÎÂÆÝÅÝÉ ÜÍÌÊ ¢ÍÍ€Ý ֜
ÒÇÚԜÓÇÏ®œÓÊ×¥ÂËӜÏÇ~iÉÇÏÌÂÃÕÍÊÔ̜ÏÌÇÃÇÌÌÂÃÕÍÊÔÔÇ
ÅÇÉ ³ÇÉÏÇ~ÌÕÂÏÝÙÝÅÝÉÌÂáÌÊÔÔÇÓÐ~"³ÇÉÏÇ~×ÂÌÔÂkÉÇÎkÌ
œËÔÇÑÃÊҜÂÍÂΜŜÒΗÎÌÊÏÃÕÍÓÂÓÇÉkÉÌkÉ͜ÒÇÅÇÉÏÇÙÐÌÝÑ
ÂÍÝÑ ÎÊ~ ÃÊÒŜÏ ÃÕÍÝÒ ÊÆÇÅÇÉ ³ÇÉŜ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ ӗË͜ÄÇÎ
ÂÒÌÂÓÝÏÆÂÆÐÚÎÂÏÝÅÝÉÅÂœË͜ÏÆÇÎÎÇœÍ͜"
 ¬ÂÏÕÏ ÂÓÔÝÏÆ ÃÕÍÕÝÅÝÉÏÝ ÔÇ͜kÙÇ͜Ò ÓÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ÃÊÌ
ÏÝÌ ÌÝÉÝÌÓÝÏÂÍÂÒ œÎΠá×ÚÝ ÏÊáÔ ÃÇ͜Ï ÔkÅÇÍ iÉ͜ÒÇ ÔÕ
ÒÝÏÆÂÌÂËÅÝÒÔÕÝÅÝÉÏÝÔÇ͜ÑÂÍÂÒÓÇÉÏÇÎÊÏϜÏÂÇÒÝÑÂÍÝÒ
Å ÏÊáÔÍÊ͜Ò !¬ÝÉÝÌÓÝÏÕ á×ÚÝ ÏÊáÔ ÃÇ͜Ï ÃÕÍÅÂÏÆ ÅÝÏÂ
œËÜÔ ®ÊÏ áÏÝÅÝÉÆ ÙÂÌÔ ÅÝÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ €œÒÄÂÌÝÔ ÚÕ
ÍÂËßÚ͜ká×ÚÝ "£ÂÍÂÍÂÒÝήœÓÊ×ÓÇÉÏÇ~ÔÐÒÎÝÚÝÅÝÉÏÝ~
ÂÇÒÝÍÅÝÓÝÉ—ÍÇÚÇϜœÄÇÒÇÍŜÏŜÌÂƜÒÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÎÊÏÃÂÍÂ
ÔÕÆÝÒÕÅÂÉÂÃÝÏá~ÂÆÂÏÌÊÙÇҜÎ ·œÉÇÒÎÊÏÓÇÉÏÇ~áÏÝÅÝÉÆÂ
ÃÕÍÝÒÅ€œÎ×ÔÇÏ͜ËÃÂÚÌÂÙÂӗË͜ÚÇÒŜÔÇ͜ÒÊÆÇÎٗÏÌÊ
ÎÊÏÓÇÉÏÇ~×ÂÌÔÂÊÚÇÔÇÑÂÑÔÝÒÂÚÔÂÌÂÍÆÝÎ
!

¹×ÜÏî*}ϩߍ©ÛÀÏßÏ
¬ÂÏÕÏÅÂÃÕËÓÝÏÝÒÅÂÔÇ͜kÙÇ͜ÒœËÔÇÅÇÉœÍÇÎÊ~ÂÓÇÉœÍ
͜ ÌÂÏÕÏÏÝ ÊÚÇÔÎÊÓÇÉÎÇ" ¹—ÏÌÊ ÂÏÆ ªÃÒ€ÊÎÏÝ~ ÊÌÇ
ÕÍÝÃÕÍÅÂÏÂÍÂÒÏÝ~ÃÇÒÓÇÌÐÍÆÂÏœÊÌÇÏÙÇÓÇÊÒÇÌÍÇ×ÂÔÝÏÏÂÏ
¥Œ­Œ´ªÁ­§­Œ²¥Œ


ÔÕÅÂϝxÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ ŒÎÎÂÌÐÍÆÂÏÔÕÅÂÏÝÅÂƜÔԜÃÂÍÂÍÂÒ
ÏÊÙÇÌ ƗÏÞáÅ ÌÊÍӜ͜Ò ÚÕÍ ҜÄÇÚٜ ÔÕÅÂÏ œ ÊÒÇÌÍÇ ×ÂÔÝÏ
ÏÂÏÃÕÍÅÂÏÝ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ĜÅÜƜÓÇÃÕÇÏÙÂÔÕÅÂÏ
£ÕÙÊÔ͜ÔÇÑœËÔk£Õ×ÂÔÝÏÏÂÒÊÌÇÌÊÍÇÚkÏÇŜkƜ͜ÏÆÇ
ҜÃÇÒÓdzÊÏÂËÔÂÄÝÏÏÂÏÃÕÍÝÑÌÐÍÃÕÍÂÙÂÌÃÂÍÂÍÂÒÔÕÆÝÒÂ
ÕÍxpÂrœÒ pÂrœÒ¥ÂҜÃÓÔÂÏÆÂÅݳÊÏÂËÔÂÄÝÏ€œÎלÉÇÒÅÇ
ªÇÒÕÓÂÍÊÎÅÂÔÕÒÝÌÊٗ͜ÏÌÊלÉÇÒÅǪÇÒÕÓÂÍÊÎkÉÇÏÇ~ÃÂ
ÍÂÍÂÒÝ ÃÇ͜Ï ÌÐÍÍÝÌÔ Œ ÌkÌԜÅÇ ªÇÒÕÓÂÍÊÎ ÊÒÇÌÍÇ ÃÇÉŜ
ÕÍxÂÏ ¹—ÏÌʪÉÅÇáÉÎÂÆÂÃÐÍÂËÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ
£ÂÍÂÅÂÕÉÎÂÕÙÝ
ÃÂÍÂÔÕÆÝÒÎÂÕÙÝ×ÂÔÝÏӗÇÏ
£ÂÍÂÔÕÆÝÒÕÅÂÉÂÃÝÏÃÇÍΜkÙÇ×ÂÔÝÏ
ÌÝÙÌÝÒÝÑÚÂÔÍÝÅÝ~ÏÝÃÇÍÆÇÒ
¹—ÏÌÊáÍÅÝÉÂÌ×ÂÔÝÏÏÝ~ÃÂÍÂÍÂÒÝ
ÊÒÇÃÕÍÅÂÏÏÝÌÝÏÏÂÏÌkÃҜ̝
!³ÇÉ ÊӜ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒ x ªÓ×ÂÌ ÌÇÃÇÌ ĜÅÜƜ ÃÂÍÂÍÂÒÝ
"ŒÎΠÔÇÅÇ ÄÂÌÝÔÔÂÅÝ ÌÇÃÇÌ ²Õ× ÂÒÌÂÓÝÏÆ ÔÕÅÂÏÏÝ ÅÂƜÔÊ
ҜÄÇÚԜÔÕÅÂÏÏÊÙÇÌßɜÒÍÇÌ͜ŜÏÃÕÍÓÂלÉÇÒƜÚÕÍÂËŒÎ
ΠªÉÅÇ áÉΠϜÒӜ ÆÊ ÓÐ~" ¬ÐÍ ×ÂÔÝÏÏÝ €œÎ ÂÏÝ~ ÕÍÝÏ
ÌÕÝÑ ÙÝÅÂÒ ٗÏÌÊ ÌÐÍ ×ÂÔÝÏÏÝ~ ÕÍÝ ÊÒÇÌÍÇ ×ÂÔÝÏ ÕÍÝ ÃÇ
͜ÏÃÇÒÌÂËÙÂÏÆÂÃÇÒŜÄÂÒÊÓÃÕÍÎÂáÙÂ̝ ºÕ~ÂÌkҜÊÎÂÏ
ÆÂÚÍÂÒÃÇÉxÌÐÍ×ÂÔÝÏÃÂÍÂÍÂÒÝÔkÅÇÍÜÍÌÊÊÒÇÌÍÇ×ÂÔÝÏ
ÃÂÍÂÍÂÒÝ
·ßÔÙÙ©æÏÙêßâ

®œÓÊ× ÃÇÉÏÇ ÊÒÇÌÍÇ ÃÕÍÕ —ÙÇÏ ÂÉÂÔ ÊÔÔÇ ºÕ~ ÌkҜ ÏÝÌ
ÔÐÒÝÅÝÉ €œÎ á~ÂÆÂÏ ÌÐÍÍÝÌ ÉÐÍÝÎÝÏ ԗÚΜÅÇÉ ´Ý~
ÍÂÅÝÉ ®ÊÏ ±ÂÕÍ ÓÇÉŜ œËԜÎ œÅœÒ ÓÇÉ ӗÏϜÔ̜ ÕÔÝÒ
ÔÝÍÂÓÝÉ Ê̜Ï ÓÇÉŜ ®œÓÊ×ԜÏ €ÊÙÏÊÏÆÊ ÖÂËÆ ÃÕÍÎÂÓ Œ
ӗÏϜÔ͜ÏkÙÇ €œÒ ÌÇÚÇÏÇ~ ×ÔÇÏ ÌÂÏÕÏÏÝ kԜÒŜ ÔÊÇÚÍÇÅÇÏ
ÌÂÃÂÔÒÂÓÍÝËÎ ¬ÂÏÕÏÔÐÔÕÃÇ͜Ï¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÂÌÍÂÏ
ÅÂÏ ÃÕÍÝÒÅ ÔÝÒÝÚÕÙÝÍÂÒ ÓÇÉ ®œÓÊ×ԜÏ ÂÇÒÝÍÝÑ ÌÊÔÔÇÅÇÉ
€œÎ¢ÍÍ€ÝΜÒלΜÔÇÏϜÏԗÚÇÑÌÂÍÆÝÅÝÉ £ÇÉÊӜ¢ÍÍ€Ý
ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÂÌÍÂÏÝÒÃÝÉ
 ÆÊÑ —ÎÇÔ ÊԜÃÇÉ pœÎ ÊÎÂÏ ÊÔ̜ÏŜ
ÌkҜÂÏÝ~ÔÐÒÎÝÚÌÂÂÚÕÝϲÕ×áÒƜÎÇÃÇ͜ÏÂÚÌÝÏÝÑ̗
ԜÃÇÉ ¹—ÏÌÊ ®œÓÊ× ¥ÂËӜƜ ӗÏϜÔ Ԝ ӗÏϜÔÓÇÉ ÃÕÍÕ ÆÂ
ÃÇÒÏÊÏÆÊœ€œÎÊáÔ̜ÊáÔkÅÇÍÜÍÌÊΜלÃÜÔÃÇ͜ÏßÚÊÔkÙÇ
ÊÎÂÏÅÝÏÂœ€œÎÊáÔÍÇ
³ÇÉ ÊÎÂÏÆ á×ÚÝ áÚÊ ÊÆÇÅÇÉ ÓÇÉŜ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ̜ ÃÕËÓÝ
ÏÝÒÅ ÌÇÎ ÌÐÎÂÙÂÕÍÂÆÝ Ê̜Ï" !®ÐÏÆÝË ÊÏÂÏÕ ÓÇÉÏÇ ¹ÂÌÝÒÕ
ÙÝÆÂÏ ÔkÅÇÍ "¢É ÅÝÏ ÙkÑҜ ×ÔÇÏ ÌÂÎÝÒÏÝ ÂÙÝÔ ²ÂÃÃÝÅÂ

#¯ÙÚÏÜêßÐêÖxáÅÜÏʍ×ÂÌÓÂÏÂÍÝÒÃÝɝ¥Œ­Œ´ªÁ­§­Œ²¥Œ


ÔÂáÏÝÑÎÊÏÓÇÉÏÇ~ÃÂÚÌÂÙÂÖÊÌÇÒ˗ÒÔΜáٜÅÇÅÇÉŜÝÚÂÏÂÎ
œÓÇÉÏÇÌÐÔÝÒÔÕÙÝÌÇÎÃÕÍÕÝÏÂÌÂÒÂÎÂÓÔÂÏחÌÇÎŜÆÕÙÂÒÊÔÇ
ٜ͜Ì ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÎÊÏœÍÇƜӗÏϜÔ̜ÕÔÝÒÔÕÌÊҜÌÆÊÑ
—ËҜԜÎÊ̜ÏÎÊÏÇÔÂÅÝÏÏÊ—ÙÇÏßɜÒÍÇÌÍÊ͜ÒÓÐ~"µÍÙÂÅÝÏ
ÆÂ×ÂÙÔÕÒÝÏÆÂÅÝԜÅÜÍÊÎÂÔÝÎÌÊÒԜÃÕÍÎÂÓÊÆÇ ³ÇÉÏÇÃÐÒ
ÙÕÙÝÍÂÒӗÏϜÔ̜ÕÔÝÒÔÕÃÇ͜ÏkÉkÉ͜ÒÇÏ×ÂÒÂÑÊÔÓÇÏϜÒÊÆÇ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÓÇÉ ÊÒÇÌ̜ ÙÂÌÝÒÝÍÆÝÅÝÉ œÎΠ͜ÌÊÏ ÓÇÉ
ÏÇ~ ÊÒÇÅÇÅÇÉ ÌÇÚÇÍÇÌ ÔÂÃÊÅÂÔÇÏ ÌÂϜÅÂÔÞ͜ÏÆÇÒk —ÙÇÏ ӜÜÑ
ÃÕÍÎÂÓÝÏ ÜÍÌÊ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ ΜלÃÜÔ ÃÇ͜Ï ×ÇÉΜÔ ÊÔÇÅÇÉ
¹—ÏÌÊ×ÔÇÏÌÂÏÕÏÃÇÒœÎÇÒƜÏÅÝËÃÂҜԍÁÌÝÏÝ~ÏÝkÉÇ~
ÏÇ áÒÂÔÌÂÏ ÌÇÃÇÌ áÒÂԝ ŒÅœÒ ÓÇÉ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ ÇÒÔÌÝÙ rÂÏ
ÄÂÒÍÂÒ ÌÇÃÇÌ €—rkÎ ÊԜÓÇÉ Ê̜Ï ÓÂÌ ÃÕÍÝÅÝÉ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇ
ÌÝÒÝÑÃÇÔÇҜÌkÒΜÅÇÉ
¿âäÐâÔÜæÏîç©x
³ÇÉŜœËԜβÕ×ÃÕÇÏÙÂáڜÅÇÉÚÕÍÙÂÌÔÂÌÇÚÇÍÇÌÔÂÃÊÅÂ
ÔÇÏÇ~ÂÉÅÝÏÔÇ͜Ì͜ÒÇÏkԜΜÓÓÇÉ ¹—ÏÌÊÌÇÚÇÍÇÌÔÂÃÊÅÂÔÇ
²Õ×ÌÂÌÂÒÚÝÃÕÍÅÂÏÏÝÔÇÍÊœ²Õ× x ÌÇÚÇÍÇÌ ÔÂÃÊÅÂÔÇϜ ÌÂÒ
ÚÝ ÃÕÍÅÂÏÏÝ ÂÍÂÒ ÃÇÒÃÇÒÇϜ ÌÂÒÚÝ ÔÐÒÂÍÂÒ ÚÕ~Â ÌkҜ ÓÇÉ
ÔÇ͜ŜÏÇÅÇÉÏÇ ßÚÍÊ ÂÍÎÝËÓÝÉ !ŒÅœÒ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ªÉÅÇ ²Õ×
rÊԜÌÙÇÍÇÌÊԜÊ̜ÏÕÍÙÂÌÔÂÓÇÉÏÇ~—ÓԜÏÌÂÏÕÏÏÝ~ÃÇÒÏÊÏ
ÆÊ×ÐÌÕÌÝàÌ
"¬ÇÚÇÍÇÌ ÔÂÃÊÅÂÔÇÏÇ~ ßÚ͜ÒÇ ÃÊÍÅÇÍÇ ÂÍÂÒ x ֜×ÇÚÍÇÌ
ÑÝÙÒÂÌÍÝÌ ÂÉÅÝÏÍÝÌ ÑÐÔÌ ÔÂÃÝÏÕ ÓÊ×ÇÒÙÇÍÇÌ ÆÐÚÎÂÏ
ÍÝÌ ÝÉÅÝÚÔÂÍÂÚ חÓÇÔÍÇÌ ÃÊÌ ÏÝÌ áÒÓÕ Ԝ̜ÃÃÇÒÍÇÌ ÏÊ
ÉÂÅÍÂÒkÉÂÒÂÌÂÒÚÝÍÝÌÍÂÒ ̗ÏÙÇÍÇÌßÙÌÇÙÇÍÇÌÌÐÔÝÒÝÏÌÝ
ßÙk ΜrÍÇÓ͜ÒÇ €œÎ ÚÕÍÂÒÅ Ð×ÚÂÅÂÏ ÃÂÚÌÂÍÂÒ ªÏÆÇ ßÍÇÌ
œËÔ̜ÏÇÎٜ ÓÇÉÏÇ á~ÂÆÂÏ ÌÊӜԜÎ ÃÐÍÂË ßÚ͜kÙÇ͜Ò ¢ÍÍ€Ý
±ÂÔÚÂÍÝÅÝÏÂÊáÃÕÍÎÂÓÍÂÒ