• Название:

    15 Паулдан Коринтлеляргя икенче хат


  • Размер: 0.27 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTRNT10D.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
²Œ¸°µº³­³’¸«’
°²­µ¿­½¨º
 ¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ

¢ÍÍ€ÝÊ×ÔÝáÒÝÃÇ͜Ï®œÓÊ×¥ÂËӜÏÇ~ҜÓkÍDZÂÕÍÆÂÏ
€œÎ´ÊÎÕÔÇÊÎÂÏÆÂÚÔÂÏ×ÔÇÏ¢×ÂáƜÅÇÃÂÒÍÝÌÊÉÅÇ͜ÒŜ
€œÎ¬—ÒÊÏÔԜÅÇ¢ÍÍ€ÝÃÇÒƜÎÍÇÅÇϜӜÍÂγÇÉŜ¢ÔÂÃÝÉ
¢ÍÍ€ÝÆÂÏ Ĝ ²ÂÃÃÝ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ԜÏ ΜÒלΜÔ €œÎ ÊÎÊÏÍÇÌ
ÃÕÍÓÝÏ


¾ÏâÚ¯ÚÚύêÒÏç¤ÙÔß×á©
pœÒÞáÌÔÂÏ áÒƜÎ ÊÔkÙÇ ¢ÍÍ€ÝÅ €œÎ ڜÖÌÂÔÞ ¢ÔÂÓÝÏÂ
²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~¢ÍÍ€ÝÓÝ€œÎ¢ÔÂÓÝÏÂÆÂÏ ¢ÍÍÂ
€Ý ÃÇÉŜ ×ÔÇÏ ÌÂËÅÝÍÂÒÝÃÝÉÆ ÃÕÍÝÚ ÚÕ~ ÌkҜ ¢ÏÏÂÏ
ÌÂÃÕÍÊÔ̜ÏáÒƜÎÃÇ͜ÏÃÇÉƜ€œÒԗÒÍÇÌÂËÅÝÍÂÒÝÃÕÍÅÂÏ
ÏÂÒÅ ÃÕÍÝÚ ÂÍÂÃÝÉ ¹—ÏÌÊ ÃÇÉŜ ÌÂÒÂÔ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÅÂÉÂÑ
ÍÂÒÝÂÒÔÌÂÏÓÂÇÏ®œÓÊ×ÂÚÂÃÇÉÏÇ~àÂÏÝÙÍÂÒÝÃÝÉÆÂÂÒÔÌÂÏ
ÏÂÏÂÒÔ ÃÂÒ ¬ÂËÅÝÒÂÃÝÉ Ê̜Ï ÓÇÉ àÂÏÓÝÏ €œÎ ÌÐÔÝÍÓÝÏ
—ÙÇÏÌÂËÅÝÒÂÃÝÉàÂÏÂÃÝÉÊ̜ÏÓÇÉƜàÂÏÂÓÝÉ£ÇÉÌÊÙÇÒŜÏ
ÚÕÍ ÕÌ ÅÂÉÂÑÍÂÒÅÂ ÓÇÉ ÙÝÆÝË ÂÍÓÝÏ —ÙÇÏ ÓÇÉŜ ̗Ù ÃÊÒÇ͜
pœÎÓÇÉÏÇ~×ÂÌÔÂÃÇÉÏÇ~—ÎÇÔÇÃÇÉÏÝ̹—ÏÌÊÃÇ͜ÃÇÉÅÂÉÂÑ
ÍÂÒÝÃÝÉÏÝ ÕÒÔÂÌÍÂÚÂÓÝÉ Ê̜Ï ¢ÍÍ€Ý ÃÊÒŜÏ áÒƜÎÏÇ Ɯ
ÕÒÔÂÌÍÂÚÂÓÝÉ
! ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ¢ÓÊá —Í̜ÓÇÏƜ ÌÊÙÇÒŜÏ ÎÊ×ϜÔ͜ÒÇÃÇÉ
ÔÕÒÝÏÆ ÃÇÍÎÊ ÌÂÍÕÝÅÝÉÏÝ ÔÇ͜ÎÊÃÇÉ ÃÇÉ ÙÊÌԜÏ ÔÝÚ €œÎ
̗ÙrÊÔΜÓÍÇÌÌÂÔÝÊÔÇÑÊÉÇÍÆÇÌלÔÔÂÊӜÏÌÂÍÕÝÃÝÉÅÂÆÂ
—ÎÇÔÇÃÇÉÏÇàÅÂÍÔÌÂÏÊÆÇÌ "iÉÇÃÇÉŜkÉÇÃÇÉÔÂáÏÕ—ÙÇÏÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ kÍÇ͜ÒÏÇ ÔÇÒÇÍÔkÙÇ ¢ÍÍ€ÝÅ ÔÂáÏÕ —ÙÇÏ ÃÇÉ kÉÇÃÇÉÏÇ
kÍÇÎŜ חÌÇÎ ÊÔÇÍŜÏϜÒ ÌÇÃÇÌ ×ÊÓ ÊÔÔÇÌ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉÏÇ
Ɯ€ÚœÔÍÇ kÍÇÎϜÏ ÌÐÔÌÂÒÆÝ €œÎ ÌÐÔÌÂÒÂÙÂÌ ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ
ÌÝÍÅÂÏ ÆÐÅÂÍÂÒÝÅÝÉ ÃÇ͜Ï ÃÇÉŜ ÓÇÉ Ɯ áÒƜÎ ÊÔ̜ÏŜ ÌkҜ
¢ÏÝ~ ÌÊٜ͜ÌԜ Ɯ ÌÐÔÌÂÒÂÙÂÅÝÏ —ÎÇÔ ÃÂÅÍÝËÃÝÉ ºÕÍÂË
ÊÔÇÑ ÌkÑ͜ÒÏÇ~ áÍÄÂÒÕÍÂÒÝÏ rÂÄÂÑ ÊÔÇÑ ÃÇÉŜ ÃÊÒÇÍŜÏ
ΜÒלΜÔ Ãk͜ÅÇ ×ÂÌÝÏ ÌkÑ͜Ò ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝÅ Ҝ×ΜÔ
ÕÌÝËÍÂÒ

¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


¾ÏâÚÜ×îáÔÜxÖÒ©ßá©
£Õ x ÃÇÉÏÇ~ ÎÂÌÔÂÏÝÙÝÃÝÉ ÃÇÉÏÇ~ ėrÆÂÏÝÃÝÉ £ÇÉ
ƗÏÞáÆ ÃÊÅҜÌ Ԝ ÓÇÉÏÇ~ ÂÒÂÆ ÌÇÚÇ ÉÊҜÌÍÇÅÇ ÃÇ͜Ï ÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÌÊÍkÙÇ ÊÉÅÇÍÇÌ €œÎ ¢ÍÍ€Ý ΜÒלΜÔÇ ÃÇ
͜ÏÊ×ÍÂÓÌk~ÇÍƜÏáÚÊÃÇɝxÆÊÑ Ú€ÊÔÍÇÌ ÊԜ £ÇÉ ÃÊÔ
ÓÇÉ ÕÌÝË €œÎ Â~ÍÝË ÔÐÒÅÂÏÏÂÒÏÝ ÅÝÏ áÉÂÃÝÉ ³ÇÉ ÃÇÉÏÇ
ÊÏÆÇ —ÍÇÚٜ Â~ÍÝËÓÝÉ œ ÎÊÏ ÔÕÍÝÓÝÏÙ Â~ÍÂÒÓÝÉ ÆÊÑ —ÎÇÔ
ÊԜÎ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ̗ÏÇÏƜ ÃÇÉ ÓÇÉÏÇ~
ÎÂÌÔÂÏÝÙÝÅÝÉÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌÓÇÉƜÃÇÉÏÇ~ÎÂÌÔÂÏÝÙÝÃÝÉÃÕ
ÍÝÒÓÝÉ
®ÇϜ ÚÕÏÆÝË ÝÚÂÏÝÙ ÃÇ͜Ï ÊÌÇ͜Ԝ ΜÒלΜÔ ÂÍÕÝÅÝÉ
ÏÝÔÇ͜Ñ ÃÂÚÔ áÏÝÅÝÉÅ ÃÂÒÝÒÅ áÅÜÏÊ ÓÇÉÏÇ~ ÂÚ ®ÂÌÇ
ÆÕÏÊáŜ ®ÂÌÇÆÕÏÊáƜÏ ÓÐ~ ÔÂÅÝÏ ÓÇÉŜ ÌÊÍÇÒŜ €œÎ ÓÇÉÏÇ~
áÒƜÎÃÇ͜ÏÁ€kÆÊáŜÃÂÒÝÒÅÂÆÊÑÏÊáÔ͜ÏŜÏÊÆÇÎ  ŒÍ͜
ÃÐÍÂË ÏÊáÔ͜ÏÇÑ ÎÊÏ ÕËÍÂÎÝËÙ ßÚ ÊÔÔÇÎÎÇ" ŒÍ͜ ÎÊÏ
ÊÎÂÏÓÝÉ ÌÇÚÇ ÌÇÃÇÌ ÃÇÒ kÌ ÄÂÌÝÔÔ œËÇ œËǝ €œÎ àÌ à̝
ÆÊÑœËԜœËԜÏÊáÔÊԜÎÎÇ" !ŒÎ΢ÍÍ€ÝÏÝ~ÔÕÅÒÝÍÝÅÝ
×ÂÌÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌÃÇÉÓÇÉŜÃÇÒkÌÄÂÌÝÔԍœËǝ€œÎà̝ÆÊÑ
œËÔÎÊÃÇÉ "¹—ÏÌÊÎÊϳÊÍÂÓ€œÎ´ÊÎÕÔÇÓÇÉŜÊÅÜÍÂÏÊÔ̜Ï
¢Í̀ݵÍÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÃÇÒkÌÄÂÌÝÔԍœËǝ€œÎà̝ÃÕÍ
ÎÂÆÝ ¬ÊÒÇÓÇÏٜ ¢~ÂÒÆ €œÒÄÂÌÝÔ œËǝ ÅÇϜ ÃÕÍ ¹—ÏÌÊ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~×ÔÇÏĜÅÜƜ͜ÒÇ¥ÂËӜ®œÓÊ×ԜœËǝÆÊÑÒÂÓÍÂ
Ï €œÎ ÃÇÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ÆÂÏÍÂÕ —ÙÇÏ œËԜ ÔÐÒÅÂÏ ÂÎÊϝ ÆÂ
¢ÏÝ~ ÂÚ œËÔÇ͜ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉÏÇ Ɯ ÓÇÉÏÇ Ɯ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï
ÃÇÒ͜ÚÔÇÒÇÑ iÉÇ ÏÝÅÝÔ £ÇÉÏÇ ÃÊÍÅÇ͜kÙÇ ¢ÍÍ€Ý Η€ÇÒÇ
ÃÇ͜Ï ÔÂÎÅÂÍÂÑ ÃÇÉŜ ÃÊÒÇٜ͜Ì ϜÒӜ͜Ò —ÙÇÏ ˗ҜÌ͜ÒÇ
ÃÇÉŜ ÝÚÂÏÝÙÍÝ ƜÍÊÍ ÃÕÍÂÒÂÌ ²Õ× ÃÊÒÆÇ ¢ÍÍ€ÝÏÝ kÉÇΜ
ÌÂÒÚÝ Ú€ÊÔ ÊÔÇÑ ÙÂÌÝÒÂÎ œÍÇŜ ÌÂƜÒ ÎÊÏ ÃÂÒÝ ÔÊÌ ÓÇÉÏÇ
ÌÝÉÅÂÏÅÂÏÅÂ ÌkҜ ¬—ÒÊÏÔ̜ ÌÊÍΜÆÇÎ £Õ x ÊÎÂÏÝÅÝÉ —Ó
ÔÇÏϜÏÃÇÉ×ÂÌÊÎÍÇÌÊԜÃÇÉÆÊŜÏÓkÉÔkÅÇͬÊÒÇÓÇÏٜÌÕÂÏÕ
ÝÅÝÉÏÝÔÇ͜ÑÃÇÉÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜ×ÇÉΜÔÊԜÃÇÉٗÏÌÊÓÇÉ
ÊÎÂÏÝÅÝÉÃÇ͜ÏÏÝÌÔÐÒÂÓÝÉ
ºÕÍÂËÊÔÇÑÎÊÏÔÂÅÝÏáÏÝÅÝÉÅÂ̗ÇÏÇÙÃÇ͜ÏÌÊÍΜÓ̜
ÃÕÍÆÝÎ ¹—ÏÌÊÓÇÉÏÇ̗ÇÏÆÇÒӜÎÎÊÏ̗ÇÏÆÇÒŜÏÌÇÚÇ
͜ÒƜÏÃÂÚÌÂÎÊÏÇÌÇÎӗÇÏÆÇÒÇÒ" ®ÇϜÓÇÉŜÚÕÍÔÕÒÝ
Æ áÉÆÝÎ Æ ÌÊÍŜÙ ÎÊÏÇ ÌÕÂÏÆÝÒÝÒÅ ÔÊÇÚÍ