• Название:

  15 Паулдан Коринтлеляргя икенче хат

 • Размер: 0.27 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Название: Microsoft Word - TTRNT10D.DOC

·¨»³¬¨µ
²Œ¸°µº³­³’¸«’
°²­µ¿­½¨º
 ¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ

¢ÍÍ€ÝÊ×ÔÝáÒÝÃÇ͜Ï®œÓÊ×¥ÂËӜÏÇ~ҜÓkÍDZÂÕÍÆÂÏ
€œÎ´ÊÎÕÔÇÊÎÂÏÆÂÚÔÂÏ×ÔÇÏ¢×ÂáƜÅÇÃÂÒÍÝÌÊÉÅÇ͜ÒŜ
€œÎ¬—ÒÊÏÔԜÅÇ¢ÍÍ€ÝÃÇÒƜÎÍÇÅÇϜӜÍÂγÇÉŜ¢ÔÂÃÝÉ
¢ÍÍ€ÝÆÂÏ Ĝ ²ÂÃÃÝ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ԜÏ ΜÒלΜÔ €œÎ ÊÎÊÏÍÇÌ
ÃÕÍÓÝÏ


¾ÏâÚ¯ÚÚύêÒÏç¤ÙÔß×á©
pœÒÞáÌÔÂÏ áÒƜÎ ÊÔkÙÇ ¢ÍÍ€ÝÅ €œÎ ڜÖÌÂÔÞ ¢ÔÂÓÝÏÂ
²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~¢ÍÍ€ÝÓÝ€œÎ¢ÔÂÓÝÏÂÆÂÏ ¢ÍÍÂ
€Ý ÃÇÉŜ ×ÔÇÏ ÌÂËÅÝÍÂÒÝÃÝÉÆ ÃÕÍÝÚ ÚÕ~ ÌkҜ ¢ÏÏÂÏ
ÌÂÃÕÍÊÔ̜ÏáÒƜÎÃÇ͜ÏÃÇÉƜ€œÒԗÒÍÇÌÂËÅÝÍÂÒÝÃÕÍÅÂÏ
ÏÂÒÅ ÃÕÍÝÚ ÂÍÂÃÝÉ ¹—ÏÌÊ ÃÇÉŜ ÌÂÒÂÔ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÅÂÉÂÑ
ÍÂÒÝÂÒÔÌÂÏÓÂÇÏ®œÓÊ×ÂÚÂÃÇÉÏÇ~àÂÏÝÙÍÂÒÝÃÝÉÆÂÂÒÔÌÂÏ
ÏÂÏÂÒÔ ÃÂÒ ¬ÂËÅÝÒÂÃÝÉ Ê̜Ï ÓÇÉ àÂÏÓÝÏ €œÎ ÌÐÔÝÍÓÝÏ
—ÙÇÏÌÂËÅÝÒÂÃÝÉàÂÏÂÃÝÉÊ̜ÏÓÇÉƜàÂÏÂÓÝÉ£ÇÉÌÊÙÇÒŜÏ
ÚÕÍ ÕÌ ÅÂÉÂÑÍÂÒÅÂ ÓÇÉ ÙÝÆÝË ÂÍÓÝÏ —ÙÇÏ ÓÇÉŜ ̗Ù ÃÊÒÇ͜
pœÎÓÇÉÏÇ~×ÂÌÔÂÃÇÉÏÇ~—ÎÇÔÇÃÇÉÏÝ̹—ÏÌÊÃÇ͜ÃÇÉÅÂÉÂÑ
ÍÂÒÝÃÝÉÏÝ ÕÒÔÂÌÍÂÚÂÓÝÉ Ê̜Ï ¢ÍÍ€Ý ÃÊÒŜÏ áÒƜÎÏÇ Ɯ
ÕÒÔÂÌÍÂÚÂÓÝÉ
! ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ¢ÓÊá —Í̜ÓÇÏƜ ÌÊÙÇÒŜÏ ÎÊ×ϜÔ͜ÒÇÃÇÉ
ÔÕÒÝÏÆ ÃÇÍÎÊ ÌÂÍÕÝÅÝÉÏÝ ÔÇ͜ÎÊÃÇÉ ÃÇÉ ÙÊÌԜÏ ÔÝÚ €œÎ
̗ÙrÊÔΜÓÍÇÌÌÂÔÝÊÔÇÑÊÉÇÍÆÇÌלÔÔÂÊӜÏÌÂÍÕÝÃÝÉÅÂÆÂ
—ÎÇÔÇÃÇÉÏÇàÅÂÍÔÌÂÏÊÆÇÌ "iÉÇÃÇÉŜkÉÇÃÇÉÔÂáÏÕ—ÙÇÏÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ kÍÇ͜ÒÏÇ ÔÇÒÇÍÔkÙÇ ¢ÍÍ€ÝÅ ÔÂáÏÕ —ÙÇÏ ÃÇÉ kÉÇÃÇÉÏÇ
kÍÇÎŜ חÌÇÎ ÊÔÇÍŜÏϜÒ ÌÇÃÇÌ ×ÊÓ ÊÔÔÇÌ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉÏÇ
Ɯ€ÚœÔÍÇ kÍÇÎϜÏ ÌÐÔÌÂÒÆÝ €œÎ ÌÐÔÌÂÒÂÙÂÌ ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ
ÌÝÍÅÂÏ ÆÐÅÂÍÂÒÝÅÝÉ ÃÇ͜Ï ÃÇÉŜ ÓÇÉ Ɯ áÒƜÎ ÊÔ̜ÏŜ ÌkҜ
¢ÏÝ~ ÌÊٜ͜ÌԜ Ɯ ÌÐÔÌÂÒÂÙÂÅÝÏ —ÎÇÔ ÃÂÅÍÝËÃÝÉ ºÕÍÂË
ÊÔÇÑ ÌkÑ͜ÒÏÇ~ áÍÄÂÒÕÍÂÒÝÏ rÂÄÂÑ ÊÔÇÑ ÃÇÉŜ ÃÊÒÇÍŜÏ
ΜÒלΜÔ Ãk͜ÅÇ ×ÂÌÝÏ ÌkÑ͜Ò ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝÅ Ҝ×ΜÔ
ÕÌÝËÍÂÒ

¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


¾ÏâÚÜ×îáÔÜxÖÒ©ßá©
£Õ x ÃÇÉÏÇ~ ÎÂÌÔÂÏÝÙÝÃÝÉ ÃÇÉÏÇ~ ėrÆÂÏÝÃÝÉ £ÇÉ
ƗÏÞáÆ ÃÊÅҜÌ Ԝ ÓÇÉÏÇ~ ÂÒÂÆ ÌÇÚÇ ÉÊҜÌÍÇÅÇ ÃÇ͜Ï ÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÌÊÍkÙÇ ÊÉÅÇÍÇÌ €œÎ ¢ÍÍ€Ý ΜÒלΜÔÇ ÃÇ
͜ÏÊ×ÍÂÓÌk~ÇÍƜÏáÚÊÃÇɝxÆÊÑ Ú€ÊÔÍÇÌ ÊԜ £ÇÉ ÃÊÔ
ÓÇÉ ÕÌÝË €œÎ Â~ÍÝË ÔÐÒÅÂÏÏÂÒÏÝ ÅÝÏ áÉÂÃÝÉ ³ÇÉ ÃÇÉÏÇ
ÊÏÆÇ —ÍÇÚٜ Â~ÍÝËÓÝÉ œ ÎÊÏ ÔÕÍÝÓÝÏÙ Â~ÍÂÒÓÝÉ ÆÊÑ —ÎÇÔ
ÊԜÎ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ̗ÏÇÏƜ ÃÇÉ ÓÇÉÏÇ~
ÎÂÌÔÂÏÝÙÝÅÝÉÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌÓÇÉƜÃÇÉÏÇ~ÎÂÌÔÂÏÝÙÝÃÝÉÃÕ
ÍÝÒÓÝÉ
®ÇϜ ÚÕÏÆÝË ÝÚÂÏÝÙ ÃÇ͜Ï ÊÌÇ͜Ԝ ΜÒלΜÔ ÂÍÕÝÅÝÉ
ÏÝÔÇ͜Ñ ÃÂÚÔ áÏÝÅÝÉÅ ÃÂÒÝÒÅ áÅÜÏÊ ÓÇÉÏÇ~ ÂÚ ®ÂÌÇ
ÆÕÏÊáŜ ®ÂÌÇÆÕÏÊáƜÏ ÓÐ~ ÔÂÅÝÏ ÓÇÉŜ ÌÊÍÇÒŜ €œÎ ÓÇÉÏÇ~
áÒƜÎÃÇ͜ÏÁ€kÆÊáŜÃÂÒÝÒÅÂÆÊÑÏÊáÔ͜ÏŜÏÊÆÇÎ ŒÍ͜
ÃÐÍÂË ÏÊáÔ͜ÏÇÑ ÎÊÏ ÕËÍÂÎÝËÙ ßÚ ÊÔÔÇÎÎÇ" ŒÍ͜ ÎÊÏ
ÊÎÂÏÓÝÉ ÌÇÚÇ ÌÇÃÇÌ ÃÇÒ kÌ ÄÂÌÝÔÔ œËÇ œËǝ €œÎ àÌ à̝
ÆÊÑœËԜœËԜÏÊáÔÊԜÎÎÇ" !ŒÎ΢ÍÍ€ÝÏÝ~ÔÕÅÒÝÍÝÅÝ
×ÂÌÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌÃÇÉÓÇÉŜÃÇÒkÌÄÂÌÝÔԍœËǝ€œÎà̝ÆÊÑ
œËÔÎÊÃÇÉ "¹—ÏÌÊÎÊϳÊÍÂÓ€œÎ´ÊÎÕÔÇÓÇÉŜÊÅÜÍÂÏÊÔ̜Ï
¢Í̀ݵÍÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÃÇÒkÌÄÂÌÝÔԍœËǝ€œÎà̝ÃÕÍ
ÎÂÆÝ ¬ÊÒÇÓÇÏٜ ¢~ÂÒÆ €œÒÄÂÌÝÔ œËǝ ÅÇϜ ÃÕÍ ¹—ÏÌÊ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~×ÔÇÏĜÅÜƜ͜ÒÇ¥ÂËӜ®œÓÊ×ԜœËǝÆÊÑÒÂÓÍÂ
Ï €œÎ ÃÇÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ÆÂÏÍÂÕ —ÙÇÏ œËԜ ÔÐÒÅÂÏ ÂÎÊϝ ÆÂ
¢ÏÝ~ ÂÚ œËÔÇ͜ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉÏÇ Ɯ ÓÇÉÏÇ Ɯ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï
ÃÇÒ͜ÚÔÇÒÇÑ iÉÇ ÏÝÅÝÔ £ÇÉÏÇ ÃÊÍÅÇ͜kÙÇ ¢ÍÍ€Ý Η€ÇÒÇ
ÃÇ͜Ï ÔÂÎÅÂÍÂÑ ÃÇÉŜ ÃÊÒÇٜ͜Ì ϜÒӜ͜Ò —ÙÇÏ ˗ҜÌ͜ÒÇ
ÃÇÉŜ ÝÚÂÏÝÙÍÝ ƜÍÊÍ ÃÕÍÂÒÂÌ ²Õ× ÃÊÒÆÇ ¢ÍÍ€ÝÏÝ kÉÇΜ
ÌÂÒÚÝ Ú€ÊÔ ÊÔÇÑ ÙÂÌÝÒÂÎ œÍÇŜ ÌÂƜÒ ÎÊÏ ÃÂÒÝ ÔÊÌ ÓÇÉÏÇ
ÌÝÉÅÂÏÅÂÏÅÂ ÌkҜ ¬—ÒÊÏÔ̜ ÌÊÍΜÆÇÎ £Õ x ÊÎÂÏÝÅÝÉ —Ó
ÔÇÏϜÏÃÇÉ×ÂÌÊÎÍÇÌÊԜÃÇÉÆÊŜÏÓkÉÔkÅÇͬÊÒÇÓÇÏٜÌÕÂÏÕ
ÝÅÝÉÏÝÔÇ͜ÑÃÇÉÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜ×ÇÉΜÔÊԜÃÇÉٗÏÌÊÓÇÉ
ÊÎÂÏÝÅÝÉÃÇ͜ÏÏÝÌÔÐÒÂÓÝÉ
ºÕÍÂËÊÔÇÑÎÊÏÔÂÅÝÏáÏÝÅÝÉÅÂ̗ÇÏÇÙÃÇ͜ÏÌÊÍΜÓ̜
ÃÕÍÆÝÎ ¹—ÏÌÊÓÇÉÏÇ̗ÇÏÆÇÒӜÎÎÊÏ̗ÇÏÆÇÒŜÏÌÇÚÇ
͜ÒƜÏÃÂÚÌÂÎÊÏÇÌÇÎӗÇÏÆÇÒÇÒ" ®ÇϜÓÇÉŜÚÕÍÔÕÒÝ
Æ áÉÆÝÎ Æ ÌÊÍŜÙ ÎÊÏÇ ÌÕÂÏÆÝÒÝÒÅ ÔÊÇÚÍÇ͜ÒƜÏ ÎÊ~Â
̗ÇÏÇÙ ÃÕÍÎÂÓÝÏ ®ÊÏ ÓÇÉÏÇ~ €œÎΜÅÇÉŜ ÝÚÂÏÂÎ ÌÕÂÏÝÙÝÎ
ÓÇÉÏÇ~ €œÎΜÅÇÉ —ÙÇÏ Ɯ ÌÕÂÏÝÙ ÃÕÍÝÒ ³ÇÉÏÇ ̗ÇÏÆÇÒk —ÙÇÏ
ÔkÅÇÍÜÍÌÊÓÇÉŜÃÕÍÅÂÏÙÊÌÓÇÉΜלÃÜÔÇÎÏÇÃÇÍÆÇÒk—ÙÇÏ
ÐÍÝ לÓҜÔ €œÎ ˗ҜÌ ÂÙÝÓÝ ÃÇ͜Ï ÌkÉ áÚÞ͜ÒÇÎÏÇ ÔkÅÇÑ áÉ
ÆÝÎÎÊÏÕÍ×ÂÔÏÝ

¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


²¤ÜύÙêÚÒÏÜÙÔçÔÜÔÙ×æÔßx
£ÇҜk ̗ÇÏÆÇÒŜÏ Ê̜Ï ÎÊÏÇ ÔkÅÇÍ œ ÓÇÉÏÇ~ ÃÂÒÝÅÝÉÏÝ
ÆÂx€œÒלÍƜÏÊÏÆÊÆÇÒƜҜrœÆœ ÎÐÏÝÌkÑÇÒÔÇÑÌkÒӜÔΜÓ
—ÙÇÏ áÉÂÎ x ̗ÇÏÆÇÒŜÏ ®ÐÏÆÝË ÃÇҜkŜ ÌkÑ͜Ò ÔÂÒÂÖÝÏ
ÏÂÏÃÊÒÇÍŜÏrœÉÂÊÏÆÇrÊԜÒÍÇÌ ºÕ~ÂÌkҜÎÐÏÆÝËÃÇҜk
ÙÊÌԜÏ ÔÝÚ ̗ÇÏΜÓÇÏ —ÙÇÏ ÓÇÉ ÂÏÝ ÅÂÖÕ ÊÔÇÅÇÉ €œÎ ÒÕ×ÍÂÏ
ÆÝÒÝÅÝÉ !ºÕÏÝ~ —ÙÇÏ Â~Â ΜלÃÜÔÇÅÇÉÏÇ ÌÂÃÂÔ ÌkÒӜÔkÇ
ÅÇÉÏÇ kÔÇϜÎ "³ÇÉŜ ÕÍ ×ÂÔÏÝ ÓÝÏÂÕÏÝ kÔÊ ÂÍÆÝÅÝÉÎÝ €œÎ
ÓÇÉ €œÒϜÒӜƜ ÔÝ~ÍÂÕÙÂÏÎÝ Ê̜ÏÍÇÅÇÅÇÉÏÇ ÃÇÍk —ÙÇÏ áÉÆÝÎ
³ÇÉÌÇÎÏÇÆÇÒÅÂÖÕÊԜÓÇÉÊ̜ÏÎÊÏƜÂÏÝÅÂÖÕÊԜÎ¥ÂÖÕ
ÊÔ̜ÏÇÎÏÇ œÅœÒ ÅÂÖÕ ÊԜÒÍÇÌ ÃÇҜÒ ϜÒӜ ÃÕÍÅÂÏ ÃÕÍÓ ÎÊÏ
®œÓÊ×ÂÍÆÝÏÆÂÓÇÉÏÇ~×ÂÌÌÂÅÂÖÕÊÔÔÇÎ ºÕÍÂËÊÔÇÑÚÂËÔÂÏ
ÉÝáÏ ÌÊÔÇÒÇÑ ÃÇÉƜÏ ÖÂËÆÂÍÂÏ ÂÍÎÂÓ ºÂËÔÂÏÏÝ~ ÏÊáÔ͜ÒÇ
ÃÇÉŜÃÊÍÅÇÍÇÃÊÔ


¾ÏâÚÜê‹áêÜêæàêÖÚêÒꍩÛíÏÜêæê
®œÓÊ× ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ Á×ÚÝ לÜÒÏÇ ÃÇÍÆÇÒÇÒŜ ÆÊÑ ´ÒÐÂÓÌÂ
ÌÊÍŜÙ²ÂÃÃÝÎÊ~ÂÊÚÇÌ͜ÒÏÇÂÙÌÂÏÃÕÍÓÂÆ ÂÏÆÂÊÎÂÏÆÂ
ÚÝδÊÔÕÓÏÝÔÂÃÂÂÍÎÂÅÂÏÍÝÌÔÂÏ˗ҜÅÇÎkÉÕÒÝÏÝÏÆÂÔkÅÇÍ
ÊÆǺÕÏÍÝÌÔÂÏÂÏÆÂÅÝÍÂÒÃÇ͜Ï×ÕÚÍÂÚÝÑÎÊÏ®ÂÌÇÆÕÏÊá
ŜÌÊÔÔÇÎ
ŒÎÎÂÃÇÉÏÇ€œÒÄÂÌÝÔ®œÓÊ×ÏÇ~rÊ~kÔÂÏÔÂÏÂÓÝÏÆÂ˗ÒÔkÙÇ
€œÎÃÇÉÏÇ~ÂÚ€œÒrÊÒƜiÉÇ×ÂÌÝÏÆÂÃÇÍÇÎ×ÕÚÃÕÇÔÂÒÂÔÕÙÝ
¢ÍÍ€ÝÅÂҜ×ΜÔáÕÓÝϹ—ÏÌÊ¥ÂËӜŜÊÎÂÏÊÔÇÑÌÐÔÝÍÕÙÝ
ÍÂÒÂÒÂÓÝÏÆÂÆ€œÍÂÌÃÕÍÕÙÝÍÂÒÂÒÂÓÝÏÆÂÆÂÃÇÉx¢ÍÍ€ÝÅÂ
®œÓÊ×ÂÚÂÃÊÒÇÍŜÏ×ÕÚÊÓ £ÇҜk͜Ò—ÙÇÏÃÇÉx€œÍÂ̜Ô̜
ÊÍÔkÙÇkÍÇÎÊÓÇœÃÂÚÌÂÍÂÒ—ÙÇÏxÔÇÒÇÌÍÇÌÃÊÒkÙÇÔÐÒÎÝÚ
ÏÝ~ ×ÕÚ ÊÓÇ ¬ÇÎ ÎÐÏÆÝË ßÚ̜ Ӝ͜ÔÍÇ ÓÐ~" £ÇÉ ÌkÑ͜Ò
ÌÇÃÇÌ kÉ ÖÂËÆÂÍÂÒÝ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÓkÉÇ ÃÇ͜Ï ӜkƜ ÊÔÎÊÃÇÉ
ÜÍÌÊ ¢ÍÍ€ÝÏÝÌÝ ÃÕÍÂÒÂÌ ¢ÍÍ€Ý ÌÂÒÚÝÏÆ ®œÓÊ× ÊÓÇ
ÎÇÏϜÏÊ×ÍÂÓÌk~ÇÍƜÏӗËÍÊÃÇÉ


΋ÏÙ×ÚÔçxÜԋäÔÖÛ©áæÔÚ©ßÔ

£ÇÉŜ kÉÇÃÇÉÏÇ ÓÇÉÏÇ~ ÂÍÆÝÅÝÉÆ á~ÂÆÂÏ ÎÂÌÔÂÒÅÂÎÝ"
ÁÊӜ ÌÂËÃÇҜk͜Ò —ÙÇÏ ÌÊҜÌ ÃÕÍÅÂÏ ÌÇÃÇÌ ÓÇÉŜ áÌÊ
ÓÇÉƜÏÃÇÉŜ×ÕÑÍÂÕ×ÂÔÍÂÒÝÌÊҜÌÎÇ"³ÇÉkÉÇÅÇÉxÌk~ÇÍ
͜ÒÇÃÇÉŜ áÉÝÍÅÂÏ ×ÔÇÏ ÌÇÚÇ ÃÇÍŜÏ €œÎ ÕÌÝÅÂÏ ×ÂÔÝÃÝÉ
®œÓÊ× ×ÂÔÝ ÃÕÍÕÝÅÝÉÏÝ kÉÇÅÇÉ ÌkÒӜԜÓÇÉ £Õ ×ÂÔ áÉÕ ÌÂÒÂÓÝ
ÃÇ͜ÏÔkÅÇÍÔÇÒÇ¢ÍÍ€ÝÏÝ~²Õ×ÝÃÇ͜ÏÔÂÚÔÂÌÔÂÍÂÒÅÂÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊÌÇÚÇ˗ҜÅÇÏÇ~ÔÂÌÔÂÍÂÒÝÏÂ×ÇÉΜÔÇÃÇÉÂÚÂáÉÝÍÅÂÏ
®œÓÊ×ÂÚ¢ÍÍ€ÝÌÂÒÚÝÏÆÂÃÇÉÏÇ~ÎÇϜÚÕÏÆÝËÝÚÂ
ÏÝÙÝÃÝÉ ÃÂÒ £ÇÉŜ Ӝ͜Ô kÉÇÏϜÏkÉÇ ÌÊ͜ ÆÊÑ ƜÅÜÄ ÊԜ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ÂÍÎÝËÃÝÉÃÇÉÏÇ~Ӝ͜Ô¢ÍÍ€ÝÆÂÏÌÊ͜ µÍÃÇÉÏÇ á~ ÌÊÍÇ
Úk ×ÇÉΜÔÙÇ͜ÒÇ ÃÕÍÝÒÅ Ӝ͜ÔÍÇ ÊÔÔÇ Á~ ÌÊÍÇÚk áÉÝÍÅÂÏ
ÌÂÏÕÏÅ ÔkÅÇÍ ²Õ×Ì ÏÊÅÇÉ͜ÏŜÏ ٗÏÌÊ áÉÝÍÅÂÏ ÌÂÏÕÏ kÔÇҜ
œ²Õ×ÔÐÒÎÝÚÃk͜ÌÊԜ
ŒÅœÒÔÂÚÍÂÒÅÂÙÐÌÝÑáÉÝÍÅÂÏkÍÇÎÌÊÔÇÒkÙÇ×ÇÉΜÔÚÕÏ
ÆÝËÆÂÏÃÇ͜ÏÌÊÍŜÏÌÊÊÓÒÂÊÍÍÇ͜Ò®ÕÓÂÏÝ~˗ÉÇϜלÔÔÂ
ÂÏÝ~ÆÂÏÝàÅÂÍÝÑÃÂÒÓÂÆÂÌÂÒÝËÂÍÎÂÅÂÏÏÂÒÊ̜Ï !ÕÍÙÂÌÔÂ
²Õ××ÇÉΜÔÇÔÂÅÝÏÆÂÆÂÏÍÝÒÂÌÔkÅÇÍÎÇ" "¹—ÏÌÊÌÇÚÇÏÇחÌÇÎ
ŜÌÊÔÇÒkÙÇ×ÇÉΜÔÆÂÏÍÝÊ̜Ï×ÂÌÍÝÌÌÂÌÊÔÇÒkÙÇ×ÇÉΜÔÏÇ~
ÆÂÏÝÔÂÅÝÏÆÂÂÒÔÝÅÒÂ̬ÂËÙÂÏÆÝÒÆÂÏÍÝÃÕÍÅÂÏÃÇҜÒϜÒ
ӜÏÇ~ÊÏÆÇלÉÇÒÆÂÏÝÃÕÍÎÝËٗÏÌÊÂÏÝ~ÕÒÝÏÝÏÂÔÂÅÝÏÆÂ
ÆÂÏÍÝÒÂÌÃÂÚÌÂϜÒӜÃÂÒ ¹—ÏÌÊàÅÂÍÂÃÂÒÅÂÏϜÒӜÆÂÏÍÝ
ÃÕÍÅÂÏÊ̜ÏΜ~ÅÇƜÄÂÎÊÔkÙÇϜÒӜÔÂÅÝÏÆÂÆÂÏÍÝÒÂÌ
®ÇϜ ÚÕÏÆÝË —ÎÇÔÇÃÇÉ ÃÕÍÅÂÏÅ ÃÇÉ ÉÕÒ ÌÝàÍÝÌ ÃÇ͜Ï
ßÚ ÊԜÃÇÉ ªÓÒÂÊÍÍÇ͜Ò àÅÂÍ ÃÂÒÅÂÏ ÆÂÏÅ ÌÂÒÂÎÂÓÝÏÏÂÒ
—ÙÇÏ ˗ÉÇϜ ×Ò̜ÏÙÇÌ áÑÌÂÏ ®ÕÓ ÌÇÃÇÌ ÔkÅÇÍ ÃÇÉ ŒÎÎÂ
ÂÍÂÒÏÝ~ÃÂÚÍÂÒÝÎÊ~ÅÇҜk͜ÏŜÏٗÏÌÊÊÓÌÇÌÊÍÇÚkÏÇÕÌÝ
ÅÂÏÆÂÚÕÏÆÝËÕÌ×Ò̜ÏÙÇÌÃkÅÇÏŜÌÂƜÒÂÍÂÒÏÝ~Ìk~ÇÍ͜ÒÇÏ
Ɯ ÌÂÍ µÍ ×Ò̜ÏÙÇÌÏÇ ®œÓÊ× ÌÇϜ ÂÍÝÑ ÔÂÚÍÝË £kÅÇÏÅÇ
̗ÏŜÌÂƜÒ®ÕÓÂÌÂÏÕÏÝÕÌÝÍÅÂÏÓÂÇÏÂÍÂÒÏÝ~Ìk~ÇÍ͜ÒÇÏ
Ɯ×Ò̜ÏÙÇÌáÔ ŒÎβÂÃÃÝÅÂΗҜrœÅÂÔÞÊÔ̜ÏÙÂÌÔÂÃÕ
×Ò̜ÏÙÇÌÂÍÝÏ  ²ÂÃÃÝÕÍx²Õל²ÂÃÃݲÕ×ÝÃÕÍÅÂÏrÊÒ
Ɯ x ÂÉÂÔÍÝÌ !pœÎΜÃÇÉÏÇ~ ˗ÉÇÏϜÏ ×Ò̜ÏÙÇÌ ÂÍÝÑ ÔÂÚ
ÍÂÏÅÂÏŲÂÃÃÝÏÝ~ÆÂÏÝÏ̗ÉÅÇƜËÙÂÅÝÍÆÝÒÂÃÝÉ
£ÇÉÆÂÏÆÂ
ÃÇÒ ƜҜrœÆœÏ ÊÌÇÏÙÇ ƜҜrœÅœ kÉŜÒÔÇ͜ÃÇÉ €œÎ ¢ÍÍ€ÝÅÂ
Ð×ÚÂÅÂÏÏÂÏÐ×ÚÝËÃÂÒÂÃÝÉÂÏÆÝËkÉŜÒÔk²ÂÃÃÝÆÂÏÌÊ͜œ
²ÂÃÃÝÕÍx²Õ×
°ÏÚæêÙàÏÑêáÚÏßÓÏÒêä©Ö×Ü©

¢ÍÍ€ÝÏÝ~ΜÒלΜÔÇÂÚÂÃÇÉŜ²Õ××ÇÉΜÔÇÔÂÑÚÝÒÝÍ
ÅÂÏÅÂÌkҜÃÇÉÌk~ÇÍԗÚÇÏÌÇÍÇÅÇϜÃÊÒÇÍÎÊÃÇÉ ­œÌÊÏ
×ÕÒÍÝÌÍÝáÚÇÒÇÏßÚ͜ÒƜÏÃÂÚÔÂÒÔÝÑלË͜ŜÌÇÒÇÚ
ÎÊٜ€œÎ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÓkÉÇÏÃÐÉÎÝËÙÂÜÍÌÊ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇÂÙÝÌ
ÔÂÏÂÙÝÌ ÃÇÍÆÇÒÇÑ ¢ÍÍ€Ý ÌÂÒÚÝÏÆ kÉÇÃÇÉÏÇ €œÒ ÌÇÚÇÏÇ~
ÏÂÎÕÓחÌÇÎÇϜԜÌÜÆÊÎÊԜÃÇÉ ŒÃÇÉÃÇÍÆÇÒŜÏÁ×ÚÝלÜÒ
áÚÇÒÇÍŜÏÃÕÍÓÂÕÍÃÂÒÝÔÊÌ€œÍÂÌÃÕÍÕÙÝÍÂÒ—ÙÇÏÅÇϜáÚÇ
ÒÇÍŜÏ £ÕÅÂÓÝÒÏÝ~ÊÍ€ÝÊÎÂÏÓÝÉÍÂÒÏÝ~ÂÌÝÍÝÏÔÐÎÂÍÂÆÝ
€œÎÂÍÂÒÌkÉŜÌkÒÇÏΜÓ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÙÂÅÝÍÝÚÝÃÕÍÅÂÏ®œÓÊ×
ÆÂÏÝÔÕÒÝÏÆÂÅÝÁ×ÚÝלÜÒÏÇ~áÌÔÝÍÝÅÝÏÌkÒÎÊ͜Ò £ÇÉÃÊÔ
kÉÇÃÇÉÏÇ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ ²ÂÃÃÝ ÊÔÇÑ ÊÅÜÍÂÏ ÊԜ
ÃÇÉ œ ¥ÂËӜ —ÙÇÏ ÃÇÉ x ÓÇÉÏÇ~ ×ÇÉΜÔÙÇ͜ÒÇÅÇÉ ÅÇϜ ¹—ÏÌÊ

#!¹¤ÖÒÔÓ©ØæÏÒêÚÓêßÏÐêÖxáÌʍÔÂÎÂÚÂÊԜÃÇɝ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


¢Í̀ݍ¬ÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔÂÏáÌÔÝÍÝÌÃÂÍÌÝÓÝϝxÆÊÆÇ€œÎ¥ÂË
Ӝ ®œÓÊ× ˗ÉÇÏƜ ÃÂÍÌÝÅÂÏ ¢ÍÍ€Ý ÆÂÏÝ ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ ÃÇÍÇÎÏÇ
ÃÇÉŜÌkÒӜÔk—ÙÇÏ¢ÏÝ~áÌÔÝÍÝÅÝÌk~ÇÍ͜ÒÇÃÇÉÏÇáÌÔÝÒÔÔÝ
ŒÎÎÂÃÕÅÂáÔÞÉÕÒÌÐÆҜÔÏÇ~ÃÇÉÏÇÌÇ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ¢ÍÍ€Ý
ÏÝÌÝÊ̜ÏÇÏÌkÒӜÔk—ÙÇÏÃÇÉÃÕלÉÊϜÏÇÃÂÍÙÝÌÓÂÄÝÔÍÂÒÆÂ
áÅÜÏÊÖÂÏÊԜÏϜÒÇÃÇÉƜ˗ÒԜÃÇÉ !£ÇÉÏÇ€œÒáÌÔÂÏÌÝÓÒÝÌ
ÍÝËÍÂÒœÎÎÂÃÊÒÇÚÎÊÃÇÉÃÇÉÂÑÔÝÒÂÚÔÂÌÂÍÆÝÌœÎΗÎÇÔ
ÓÇÉÍÇÌ̜ÃÊÒÇÍÎÊÃÇÉ "£ÇÉÏÇßɜÒÍÇÌÍÊ͜ÒœÎ΢ÍÍ€ÝÃÇÉÏÇ
ÔÂÚÍÂÎÝËÃÇÉÏÇÜÒÇÑԗÚÇÒÆÇ͜Ò œÎΠ€œÍÂÌ ÃÕÍÎÝËÃÝÉ
¥ÂËӜÏÇ~ÔÐÒÎÝÚÝÆÂԜÏÇÃÇÉƜÌkÒÇÏÓÇÏ—ÙÇÏ¢ÏÝ~kÍÇÎÇÏ
€œÒÄÂÌÝÔԜÏÇÃÇÉƜ˗ÒԜÃÇÉ ¶ÂÏÊԜÏÇÃÇÉƜ¢ÏÝ~ÔÐÒÎÝÚÝ
Æ ÌkÒÇÏÓÇÏ —ÙÇÏ ÃÇÉ áڜkÙÇ͜Ò ¥ÂËӜ ×ÂÌÝÏ ÃÇÒÔÕÌÔÂÕÓÝÉ
kÍÇÎŜÆÕÙÂÒÊÔÇ͜ÃÇÉ ºÕÍÂËÊÔÇÑkÍÇÎxÃÇÉƜœÔÐÒÎÝÚ
ÓÇÉƜßÚÊԜ
ªÉÅÇáÉÎÂƍ®ÊÏÊÎÂÏÊÔÔÇÎÚÕ~ÂÌkҜӗË͜ÆÇΝxÆÊÑ
áÉÝÍÅÂϺÕÍÕÌÊÏÂÏÕÒÕ×ÝÏÂÊáÃÕÍÂÒÂÌÃÇÉƜÊÎÂÏÊԜÃÇÉ
€œÎÚÕ~ÂÌkҜӗËÍÊÃÇÉ ¹—ÏÌʲÂÃÃÝ¥ÂËӜÏÇkÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔ
̜Ï¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÃÇÉÏÇƜ¢ÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜkÍÇƜÏÔÇÒÇÍԜٜÅÇÏ
€œÎÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜiÉÂÍÆÝÏÂÌÊÔÇÒÇÑÃÂÓÔÝÒÂÙÂÅÝÏÃÇ͜
ÃÇÉ£ÐÍÂÒÏÝ~€œÎΜÓÇƜÓÇÉÏÇ~—ÙÇϺÕÍÂËÊÔÇÑ¢ÍÍ€Ý
ÏÝ~ΜÒלΜÔÇÔÂÅÝÏÆÂÌkÃҜÌÌÇÚÇ͜ÒŜÔÂÒÂÍÝÒ€œÎÚÕÏÝ~
ÃÇ͜Ï¢ÍÍ€ÝÆÂÏÝÏÂÔÂÅÝÏÆÂÌkÃҜÌڗÌÇÒÊÔkÌÊÔÇÒÇÒ
·ÛÏÜÏçÏîç©x
®ÇϜ ÚÕÏÝ~ —ÙÇÏ ÃÇÉ Ìk~ÇÍ ԗÚÇÏÌÇÍÇÅÇϜ ÃÊÒÇÍÎÊÃÇÉ
¬ÊÒÇÓÇÏٜԜÏÇÃÇÉÙÇÒÇÑÔÂÒÌÂÍÂÃÂÒÓÂÆÂÂÓÝÍÝÃÝÉÊӜ̗Ï
ϜÏ̗Ïá~ÂÒÂÃÂÒÂ ¹—ÏÌÊÌÝÓÌÂÄÂÌÝÔÍÝrÊ~ÇÍٜÅÂÉÂÑÙÊ
ÅkÇÃÇÉÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏÙÊÌԜÏÔÝÚÉÕÒΜ~ÅÇÍÇÌÆÂÏÌÊÔÇҜ !£ÇÉ
ÌkÒÇÏŜÏÏÇÔkÅÇÍÜÍÌÊÌkÒÇÏΜŜÏÏÇÌÂÒÝËÃÝÉٗÏÌÊÌkÒÇÏ
ŜÏϜÒӜÄÂÌÝÔÍÝÙÂœÌkÒÇÏΜŜÏÇxΜ~ÅÇÍÇÌ
£ÇÉ ÃÇ͜ÃÇÉ kÍŜÙ ÃÇÉÏÇ~ ÌÂÏÍÝ ԜÏϜÒÇÃÇÉ
 rÊÎÇÒÇ͜
ٜÌ ¬kÌ͜ÒƜ ÊӜ ¢ÍÍ€Ý ÃÊÒŜÏ ÌÕÍ ÃÇ͜Ï ßÚ͜ÏΜŜÏ
ÃÇÉÏÇ~Μ~ÅÇÍÇÌԜÏϜÒÇÃÇÉ

ÃÂÒ £ÇÉÌkÌԜÏrÊÜÒÇÍ
ŜÏԜÏϜÒÏÇÌÂÃÕÍÊԜÒŜÔÇ͜ÑÓÝÌÒÂÏÂÃÝÉ ٗÏÌÊÃÕá~Â
ԜÏϜÒÏÇ ÌÂÃÕÍ ÊÔ̜Ù ÃÇÉ ԜÏÓÇÉ לÍƜ ÌÂÍÎÂÃÝÉ £ÇÉ ÖÂÏÊ
ԜÏϜÒÇÃÇÉƜ ÓÝÌÒÂÏÂÃÝÉ ٗÏÌÊ ԜÏÓÇÉ ÌÂÍÝÒÅÂ ÔÇ͜ÎÊÃÇÉ
ÜÍÌÊÖÂÏÊÍÝÌÔÐÒÎÝÚÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏËÐÔÝÍÓÝÏ—ÙÇÏÌkÌԜÏ
rÊÜÒÇÍŜÏԜÏϜÒÏÇÌÂÃÕÍÊԜÒŜÔÇÍÊÃÇɯœÌÜÎÇϜÚÕÏÝ~
—ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉÏÇ ÔÕÆÝÒÆÝ €œÎ ÃÇÉŜ ÝÚÂÏÝÙÍÝ ƜÍÊÍ ÊÔÇÑ
²Õ×ÏÝÃÊÒÆÇ

#¹ÏÜÚêá©ÜÜ©ßÔÐÔÖxÅÒÇÌÙÂÓkÉŜÓkɍƗÏÞáÆÂÅÝÙÂÔÝÒÝÃÝɝ

#»©‹ÒÔÚÔÙá©ÜÜ©ßÔÐÔÖxÅÒÇÌÙÂÓkÉŜÓkɍΜ~ÅÇÍÇÌËÐÒÔÝÃÝɝ

¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ºÕÍÂËÊÔÇÑÌÂÏÍÝԜÏÇÃÇÉƜÄÂÌÝÔÔ²ÂÃÃÝÆÂÏÇÒÂÌÃÕÍÕ
ÝÃÝÉÏÝ ÃÇÍӜÌ Ԝ €œÒÄÂÌÝÔ ÝÚÂÏÝÙ ÃÇ͜Ï áÚÊÃÇÉ ٗÏÌÊ
ÃÇÉÌkÉŜÌkÒÇÏŜÏϜÒӜ͜ÒÃÇ͜ÏÔkÅÇÍÊÎÂÏÃÇ͜Ï˗ÒÊÃÇÉ
!½ÚÂÏÝÙ ÃÇ͜Ï áÚÊÃÇÉ ԜÏϜÏ ÙÝÅÕÏÝ €œÎ ²ÂÃÃÝ áÏÝÏÂ
ÕÒÏÂÚÕÏÝá×ÚÝÒÂÌÆÊÑÔÂÃÂÃÝÉ "ºÕ~ÂÌkҜԜÏƜÃÕÍÓÂÌÔÂ
ԜÏϜÏÙÝÌÌÂÏÃÕÍÓÂÌÔÂÊ×ÍÂÓÌk~ÇÍƜÏ¢~ÂáÒÂÌÍÝÃÕÍÝÒ
ÅÂ ÐÎÔÝÍÂÃÝÉ ¹—ÏÌÊ ԜÏƜ ÄÂÌÝÔÔÂ á×ÚÝÍÝÌ ßÚ͜ӜÌ Ԝ
áÎÂÏÍÝÌßÚ͜ӜÌԜßÚÇϜÌkҜœrÇÒÇÏÂÍÕ—ÙÇÏÃÇÉÃÂÒÝÃÝÉ
Æ®œÓÊ×ÏÇ~חÌÇÎÊÔkÕÒÝÏÝÂÍÆÝÏÂÌÊÍÇÒŜÔÊÇÚ


ÁÏáâÚÏçáêßâäÔÖÛ©áÔ
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ²ÂÃÃÝÆÂÏ ÌÕÒÌÕÏÝ~ ϜÒӜ Ê̜ÏÇÏ ÃÇÍÇÑ ÃÇÉ
ÌÇÚÇ͜ÒÏÇÌkÏÆÇÒÇÒŜÔÝÒÝÚÂÃÝÉ¢ÍÍ€ÝÅÂÊӜÃÇÉÏÇ~ÌÇÎÍÇ
ÅÇÃÇÉÃÊÍÅÇÍdzÇÉÏÇ~ėrÆÂÏÝÅÝÉÅÂÆÂÌÇÎÃÕÍÕÝÃÝÉÃÊÍÅÇÍÇ
ÆÇÒÆÊÑ—ÎÇÔÊԜÎ ¢ÍÆÝÅÝÉÆÂÎÂÌÔÂÑkÉÇÃÇÉÏÇáϜԜÌÜÆÊÎ
ÊԜÒŜ rÝÇÏÎÝËÃÝÉ ֜ÌÂÔÞ Ìk~ÇÍƜ ÃÕÍÅÂÏ ϜÒӜ ÃÇ͜Ï Ôk
ÅÇÍ ÜÍÌÊ ÔÝÚÔÂÏ ÌkÒÇÏkÙÇ ϜÒӜ ÃÇ͜Ï ÅÇϜ ÎÂÌÔÂÏÕÙÝÍÂÒÅÂ
rÂÄÂÑÃÊҜÂÍÕÝÅÝÉ—ÙÇÏÓÇÉŜÃÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÝÒÅÂΗÎ
ÌÊÏÍÇÌÃÊҜÃÇÉ £ÇÉÂÌÝÍÆÂÏÚÂÚÌÂÏÃÝÉÊ̜ÏÃÕx¢ÍÍ€Ý
—ÙÇÏÂÌÝÍÝÃÝÉÆÂÃÕÍÓÂÌÃÕxÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏ ¹—ÏÌÊ®œÓÊ×
ÏÇ~ áÒÂÔÕÝÃÇÉÏÇÃÇÒ¬ÇÚÇ€œÎΜÓÇ—ÙÇÏkÍŜÏÊ̜ÏÆÊΜÌ
€œÎΜÓÇ Ɯ kÍÆÇ ÆÊÑ ÝÚÂÏÝÒÅ ΜrÃkÒ ÊԜ ªÓœÏϜÒ ÊÏÆÇ
kÉ͜ÒÇ—ÙÇÏÔkÅÇÍÜÍÌÊkÉ͜ÒÇ—ÙÇÏiÍŜÏ€œÎkÍÇƜÏ´ÇÒÇÍ
ÔÇÍŜÏ—ÙÇÏáڜÓÇÏϜÒÆÊÑ®œÓÊ×ÃÂÒÝÓÝ—ÙÇÏƜkÍÆÇ
ºÕ~ÂÌkҜלÉÇÒÃÇÉÃÇÒÌÇÎŜƜÌÇÚÇkÍٜÎÇÃÇ͜ÏÌÂÒÂ
ÎÝËÃÝÉ ®œÓÊ×̜ ßÍÇÌ ÌÇÚÇ kÍٜÎÇ ÃÇ͜Ï ÌÂÒÂÓÂÌ Ô לÉÇÒ
ÊÏÆÇ ÂÍÂË ÌÂÒÂÎÝËÃÝÉ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÌÇÎ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï ÃÇÒ
͜Ú̜ÏÕÍxá~ÂÉÂÔÊÔÇÑáÒÂÔÝÍÅÂÏÃÐÒÝÏÅÝÓÝkÔÔÇxá~ÂÓÝ
ÌÊÍÆÇ !£ÐÍÂÒÏÝ~€œÎΜÓÇx¢ÍÍ€ÝÆÂϵÍÃÇÉÏÇ¥ÂËӜ®œ
ÓÊ× ÂÚ iÉÇ ÃÇ͜Ï ÔÂÔÕÍÂÚÔÝÒÆÝ €œÎ ÔÂÔÕÍÂÚÔÝÒÕ ×ÇÉΜÔÇÏ
ÃÇÉŜÝÚÂÏÝÑÔÂÑÚÝÒÆÝ "¬ÇÚÇ͜ÒÏÇ~ÌÝÍÅÂÏáÎÂÏßÚ͜ÒÇÏ
ÅÂÇÑ̜ÓÂÏÂÎÝËÙ¢ÍÍ€ÝƗÏÞáÏÝ®œÓÊ×ÂÚÂiÉÇÃÇ͜ÏÔÂ
ÔÕÍÂÚÔÝÒÆÝ €œÎ ÔÂÔÕÍÂÚÕ ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ לÜÒÏÇ ÃÇÉŜ ÝÚÂÏÝÑ
ÔÂÒÂÔÝÒÅÂÔÂÑÚÝÒÆݺÕÍÂËÊÔÇÑÃÇÉx®œÓÊ×ÏÇ~ĜÌÊÍ͜ÒÇ
€œÎ ¢ÍÍ€Ý iÉÇ ÃÇÉÏÇ~ ÂÚ ÏÊÙÇÌ kÅÇÔ͜Ӝ ÃÇÉ ÚÕÍÂË ®œÓÊ×
ÊÓÇÎÇÏϜÏáÍÄÂÒÂÃÝÉ¢ÍÍ€ÝÃÇ͜ÏÔÂÔÕÍÂÏÝÅÝÉ £ÇÉ®œÓÊ×
ÃÇ͜ÏÃÇÒ͜ÚkƜ¢ÍÍ€ÝÏÝ~×ÂÌÍÝÅÝÏÕÒÔÂÌÍÂÚÓÝÏ—ÙÇϵÍ
ÃÇÉÏÇ~×ÂÌÌÂ¥—Ï€ÓÝÉ—ÓÔÇϜŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉÏÝÓÂÍÆÝ
£ÇÉÊӜ¢ÍÍ€ÝÃÇ͜Ï×ÇÉΜÔԜÚ͜ÒÃÕÍÂÒÂÌáÍÄÂÒÝÑ
ÓÐÒÝËÃÝÉ ÓÇÉŜ Ãk͜Ì ÊÔÇÍŜÏ ¢ÍÍ€Ý ΜÒלΜÔÇ àÌÌÂ
ÅÝÏÂÃÕÍÎÂÓÝϹ—ÏÌÊ
µ~ÂËÍÝÄÂÌÝÔÔ®ÊÏÓÊÏÇÊÚÇÔÔÇÎ
pœÎÌÐÔÝÍÕ̗ÏÇÏƜÓÊ~ÂáÒƜÎÊÔÔÇΝx


¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ÆÊÑœËԜ¢Í̀ݮÇϜלÉÇÒÕ~ÂËÄÂÌÝÔÎÇϜלÉÇÒÌÐÔÝ
ÍÕ̗ÏÇ
·ÇÉΜÔÇÃÇÉÏÇÅÂÇÑ͜ΜÓÇÏϜÒ—ÙÇÏÃÇÉÃÇÒÌÇÎŜƜÃÇÒÏÊÏ
ÆÊ ÌÊÒԜ ÌÕËÎÝËÃÝÉ ¬ÊÒÇÓÇÏٜ €œÒϜÒӜƜ ÐÍÝ ÔkÉÇÎÍÇ
ÍÇÌԜÜÍÂÌÂÉÂÍÂÒÆÂÎÐ×ÔÂrÍÝÌÔÂÅÂÉÂÑÍÂÏÕÆ ÌÝËÏÂÕÍÂÒ
ÂÓÔÝÏÆÂÉÊÏÆÂÏÏÂÒÆÂrœÃÇÒÉÐÍÝÎÏÂÒÆÂÂÄÝÒ×ÇÉΜÔԜËÐÌÝ
ÓÝÉԗÏϜÒƜÂÙÍÝÌÔÂ ÓÂÖÍÝÌÔÂÅÝËÍÇÎƜÙÝÆÂÎÍÝÌÔÂÊÅÇ
ÍÇÌ ÌkÒӜÔkƜ ªÉÅÇ ²Õ×ÏÝ~ ÌÐÆҜÔÇÏƜ ßÙÌÇÒÓÇÉ ΜלÃÜÔԜ
×ÂÌÝËÌÂÔÞ ÓkÉÇÏƜ ¢ÍÍ€Ý ÌÐÆҜÔÇÏƜ Õ~ €œÎ ÓÕÍ ÌÕÍÍÂÒÝ
ÃÝÉÆÂÅÝ ԜÌÜÄÂÍÝÌ ÌÐÒÂÍÝ ÃÇ͜Ï !ÏÂÎÕÓÍÝÌ Ĝ ÏÂÎÕÓÓÝÉÍÝÌ
ÅÂËÜÔ €œÎ ÂÃÒÕË ÂÒÌÝÍÝ kÉÇÃÇÉÏÇ ¢ÍÍ€Ý ×ÇÉΜÔÙÇ͜ÒÇ ÊÔÇÑ
ԜÌÜÆÊÎ ÊԜÃÇÉ £ÇÉÏÇ ÂÍÆÂÌÙÝÍÂÒ ÆÊÑ ÊӜÑÍÊ͜Ò œÎΠÃÇÉ
ÔÕÅÒÝÍÝÌÍÝ "£ÇÉÏÇ ÃÊÍÅÇÓÇÉ͜Ò ÆÊÑ ÊӜÑÍÊ͜Ò œÎΠÔÂÏÝË
ÍÂÒÃÇÉÏÇkÍÇÑÃÂÒÕÙÝÍÂÒÆÊÑÓÂÏÝËÍÂÒœÎÎÂÎÇϜáÚÊÃÇÉÃÊÔ
ÃÇÉÏÇrœÉÂÍÂÏÅÂÏÆÊÑÕËÍÝËÍÂÒœÎÎÂÃÇÉkÍÎÊÃÇÉ ÃÇÉÏÇ̗
ÇÏÆÇҜ͜Ò œ ÃÇÉ €œÒÄÂÌÝÔ ӗÇϜÃÇÉ ÃÇÉ áÒÍÝ œÎΠÌkÑ͜ÒÏÇ
ÃÂÇÔÂÃÝÉÃÇÉÏÇ~ÃÇÒϜÒӜÃÇÉàÌœÎÎÂÃÇÉ€œÒϜÒӜŜÊá
¬—ÒÊÏÔÍÇ͜Ò ³ÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ÂÙÝÌÔÂÏÂÙÝÌ ӗË͜ÚÔÇÌ ˗
ҜÌ͜ÒÇÃÇÉÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÌÊ~ÊÔÇÑÂÙÝÍÅÂÏ ³ÇÉÏÇÙÝÏÌk~ÇÍ
ƜÏáÒÂÔÂÃÝÉœÎÎÂÓÇÉÃÇÉŜÌÂÒÂÔÂΜלÃÜÔÇÅÇÉÏÇÌÝÉÅÂÏÂÓÝÉ
£ÂÍÂÍÂÒÝÎÂӗË͜ŜÏÌÇÃÇÌӗËÍÊÎÔÊ~ÊÔÇÑÌÂËÔÂÒÝÑÃÊÒk
—ÙÇÏÓÇÉƜÌk~ÇÍ͜ÒÇÅÇÉÏÇÌÊ~œËÔÇÅÇÉ
ÁÔßÔ¯ÚÚύêØÝßáê
iÉÇÅÇÉÏÇ ÊÎÂÏÓÝÉÍÂÒ ÃÇ͜Ï ÜË͜ΜÅÇÉ ´œÌÜÄÂÍÝÌ ÃÇ͜Ï
ÌÂÏÕÏÓÝÉÍÝÌÏÝ~ ÏÊ ÕÒÔÂÌÍÝÅÝ ÃÂÒ" ÁÌÔÝÍÝÌ ÃÇ͜Ï ÌÂÒÂ~ÅÝ
ÍÝÌÏÝ~ÏÊÏÆÊÕÒÔÂÌÍÝÅÝÃÂÒ" ®œÓÊ×ÃÇ͜ÏÊÃÍÊÓÂÒÂÓÝÏÆÂ
ÏÊÏÆÊ ÒÊÉÂÍÝÌ ÃÕÍÓÝÏ" ÁÌÊ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ ÃÇ͜Ï ÊÎÂÏÓÝÉ ÂÒÂ
ÓÝÏÆ ÏÊÏÆÊ ÕÒÔÂÌÍÝÌ ÃÂÒ" ¢ÍÍ€Ý ËÐÒÔÝ
 ÃÇ͜Ï ÑÐÔÍÂÒ
ÂÒÂÓÝÏÆÂÏÊÏÆÊÕÒÔÂÌÍÝÌÃÂÒ"ŒÃÊÔÃÇÉxÔÇÒÇ¢ÍÍ€ÝËÐÒÔÝ
œ¢ÍÍ€ÝÃÐÍÂËÆÊŜÏ
¢ÒÂÍÂÒÝÏÆÂÔÐÒÂÙÂÌÎÝÏ€œÎ˗ÒÊáٜÌÎÇÏ
pœÎÂÍÂÒÏÝ~¢ÍÍ€ÝÓÝÃÕÍÂÙÂÌÎÝÏ
ŒÂÍÂÒ®ÊÏÇÎ×ÂÍÌÝÎÃÕÍÂÙÂ̝

ºÕ~ÂÌkҜÂÍÂÒÂÒÂÓÝÏÏÂÏÙÝÅÝÅÝÉ€œÎÂÇÒÝÍÝÅÝÉx
ÆʲÂÃÃÝx
±ÂÌÞÓÇÉŜÌÂÅÝÍÎÂÅÝÉ
pœÎ®ÊÏÓÇÉÏÇiÉÇΜÌÂÃÕÍÊԜٜÌÎÇϝ
!
pœÎÓÇÉŜ¢ÔÂÃÕÍÂÙÂÌÎÝÏ
ŒÓÇÉÕÍÍÂÒÝ΀œÎÌÝÉÍÂÒÝÎÃÕÍÂÙÂÌÓÝÉx
ÆʹÊÌÓÇÉÌÐÆҜÔªáÓDzÂÃÃݝ

#¯ÚÚύêØÝßáêx¢ÍÍ€ÝÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÏÇ~€œÒÃÇÒÓÇÏÇ~ßÙÇÏ
ƜÔÐÒÂÚÕ~ÂÌkҜÂÍÂÒ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ËÐÒÔÝÌÇÃÇÌ


¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


³—ÇÌÍÇ͜ÒÇÎÃÇÉŜÚÕÏÆÝËĜÅÜƜ͜ÒÃÊÒÇÍÆǺÕ~ÂÌk
ҜœËƜÅÇÉԜÏÏÇ~ÒÕ×ÏÝ~€œÒԗÒÍÇÃÐÉÝÌÍÝÌÍÂÒÝÏÏÂÏ
kÉÇÃÇÉÏÇÓÂÖÍÂÏÆÝÒÝËÌ€œÎ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÌÕÒÝÌÌÂÏ לÍƜ
ÊÉÅÇÍÇÌÏÇÌÂÎÊÍ͜ÚÔÇÒÊÌ


¾ÏâÚÜê‹çÏáÚêÒê
¬k~ÇÍ͜ÒÇÅÇÉƜÃÇÉŜÕÒÝÏÃÊÒÇÅÇÉÃÇÉ€ÊÙÌÇÎÏÇҜÏrÇÔΜ
ÆÇÌ €ÊÙÌÇÎŜ ÉÝáÏ ÌÊÔÇÒΜÆÇÌ €ÊÙÌÇÎϜÏ ÖÂËÆ ßÉ͜ΜÆÇÌ
®ÐÏÝ ÓÇÉÏÇ חÌÇÎ ÊÔÇÑ œËÔÎÊÎ ßÍÇÌ œËÔ̜ÏÇÎٜ ÃÇÒŜ kÍk
€œÎ ÃÇÒŜ áڜk —ÙÇÏ ÓÇÉ ÃÇÉÏÇ~ Ìk~ÇÍ͜ÒÇÃÇÉƜ ®ÊÏ ÓÇÉŜ
ÃÊÌÝÚÂÏÂÎÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÙÊÌÓÇÉÅÐÒÕÒÍÂÏÂάk~ÇÍÇÎàÂÏÝÙ
ÃÇ͜Ï ÔÕÍÝ €œÒԗÒÍÇ ÌÂËÅÝלÓҜÔ͜ÒÇÃÇÉŜ ÌÂÒÂÎÂÓÔÂÏ ÙÊÌ
ԜÏÔÝÚÌÕÂÏÂÎ
¹—ÏÌÊ®ÂÌÇÆÕÏÊáŜÌÊÍŜÙÃÇÉÃÇÒÏÊÏÆÊrÂÏÔÝÏÝÙÍÝÅÝ
ÔÂÑÎÂÆÝÌ ¬ÊÒÇÓÇÏٜ ÃÇÉÏÇ €œÒ ÔÂÒÂÖÔÂÏ x œË͜ϜÔÊҜƜÏ
ÝÉÅÝÚÔÂÍÂÚÍÂÒ Ìk~ÇÍƜÏ ÌÕÒÌÕÍÂÒ ÌÝÓÔÝ ŒÎΠ´ÊÔÕÓÏÝ~
ÌÊÍkÇӜÜÑÍÇÒÕ×ÍÂÒÝԗÚ̜ÏϜÒŜáÒƜÎÊÔkÙÇ¢ÍÍ€ÝÃÇÉÏÇ~
ƜÌk~ÇÍ͜ÒÇÃÇÉÏÇÌkԜÒÆÇ ¢ÏÝ~ÌÊÍkÇӜÜÑÍÇÅÇϜÔkÅÇÍÜÍ
ÌÊ ´ÊÔÕÓÌ ÌkÒӜÔ̜Ï áÒƜÎÇÅÇÉ ÃÇ͜Ï àÂÔÔÝ ®ÊÏÇ ÓÂÅÝÏÕÝ
ÅÝÉÎÊÏÇΗÙÇÏÔÝÒÝÚÕÝÅÝÉ€œÎ̗ÇÏkÇÅÇÉÔÕÒÝÏÆÂӗË͜ÑÕÍ
ÎÊÏÇÔÂÅÝÏÆÂÌkÃҜÌÌÕÂÏÆÝÒÆÝ !·ÂÔÝÎÃÇ͜ÏÓÇÉÏÇ̗ÇÏÆÇÒ
ŜÏŜÃÂÚÔÂkÌÇÏӜÎƜÊÏÆÇלÉÇÒkÌÇÏÎÊι—ÏÌÊÌkҜÎ×Â
ÔÝÎÓÇÉÏÇÄÂÌÝÔÍÝÙÂÅÝÏÂ̗ÇÏÆÇÒŜÏ"·œÉÇÒÎÊÏÌÕÂÏÂÎxÓÇÉ
̗ÇÏŜÏŜÔkÅÇÍÜÍÌÊ̗ÇÏkÇÅÇÉÓÇÉÏÇԜkÜŜÌÊÔÇÒÇÑrÊÔÌÇÒ
ŜÏŜÌÕÂÏÂ΢ÍÍ€ÝÊ×ÔÝáÒÝÃÇ͜Ï̗ÇÏÆÇÅÇÉÚÕÍÂËÊÔÇÑÃÇÉ
ƜÏÃÇÒÏÊÏÆÊÉÝáÏÌkÒΜÆÇÅÇÉ ¹—ÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÊ×ÔÝáÒÝÃÇ͜Ï
̗ÇÏkÌÐÔÝÍÕÅÂÊÍÔkÙÇԜkÜŜÌÊÔÇҜÎÐ~ÂkÌÇÏÇÒŜÌÊҜÌÎÊœ
ÊÏÆÇÃÕƗÏÞáÌÊÔÇÒŜÏ̗ÇÏkkÍÇÎŜÌÊÔÇҜ ¬ÂÒÂÅÝÉ¢ÍÍÂ
€Ý Ê×ÔÝáÒÝ ÃÇ͜Ï ÓÇÉ ÌÊÙÇÒŜÏ ̗ÇÏÇÙ ÓÇÉƜ ÏÊÏÆÊ Ê×ÍÂÓÍÝÌ
ÅÂÇÑÓÇÉ ÃÕÍÕÝÅÝÉÏÝ ÊÓÃÂÔÍÂÕ ÔÇ͜ÅÇ ÅÂÇÑÍÇŜ ÌÂÒÂÔÂ ϜÖҜÔ
ÌÕÒÌÕÓÂÅÝÏÕÔÝÒÝÚÍÝÌŗÏ€ÍÝÏÝrœÉÂÍÂÕÔÇ͜ÅÇÔÕÆÝÒÆÝ
£Õ ßÚԜ ÓÂÖ ÃÕÍÕÝÅÝÉÏÝ ÓÇÉ €œÒÞáÌÔÂÏ ÌkÒӜÔÔÇÅÇÉ ºÕÍÂË
ÊÔÇÑÎÊÏÓÇÉŜҜÏrÇÔkÙÇ×ÂÌÝÏÂÆÂÔkÅÇÍҜÏrÇÔÇÍŜÏ—ÙÇÏƜ
ÔkÅÇÍÜÍÌÊÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏÔÝÒÝÚÕÝÅÝÉÏÝ¢ÍÍ€ÝÂÍÆÝÏÆÂÓÇÉ
ŜÂÙÝÌÊÔÇÑÌkÒӜÔk—ÙÇÏáÉÆÝΣÇÉÚÕÏÝ~—ÙÇÏàÂÏÆÝÌ
ŒÊÏÆÇ´ÊÔÕÓÚÂÔÍÂÏÅÂÏÅÂÔÂÅÝÏÆÂÌkÃҜÌÌÕÂÏÆÝÌÓÇÉÃÂ
ÒÝÅÝÉÆÂÂÏÝ~Ìk~ÇÍÇÏÌkԜÒŜÏÓÇÉÃÊÔ ºÕÍÂËÊÔÇÑÓÇÉÏÇ~
×ÂÌÔ ÂÏÝ~ ÂÍÆÝÏÆ ÎÂÌÔÂÏÅÂÏ ÃÕÍÓÂÎ ÎÊÏ ÐáÔÌ ÌÂÍÎÂÆÝÎ
ÌÊÒÇÓÇÏٜÃÇÉÓÇÉÏÇ~×ÂÌÔ€œÒÄÂÌÝÔƗÒÇÓӗË͜ŜÏÃÇÉÊ̜Ï
´ÊÔÕÓ ÂÍÆÝÏÆÂ ÎÂÌÔÂÏÕÝÃÝÉ ÆÂ ÚÕÍÂË ÕÌ ƗÒÇÓ ÃÕÍÝÑ ÙÝÌÔÝ
¬ÕÒÌÝÑ€œÎÆÕÍÌÝÏÍÂÏÝÑÂÏÝÌÂÃÕÍÊÔkÇÅÇÉÏÇÃÂÒÝÅÝÉÏÝ~
ÊÔÂÅÂÔÇÏלÔÇÒ͜ÑÂÏÝ~˗ҜÅÇÓÇÉŜÔÂÅÝÏÆÂÏÝÅÒÂÌÐÎÔÝÍÂ
pœÒϜÒӜƜÓÇÉŜÔÂáÏÂÂÍÕÝΗÙÇÏÌÕÂÏÂÎ


¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


΍xÓ×îÓ©ÒÔ×ÛÏÜ×áxæÔکߤæÔÜêÔÚÒÏÜ×ÒÏÜ©
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÓÇÉŜ®ÂÌÇÆÕÏÊáƜÅÇÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎ
ÍÇÌ͜ÒÇϜ ÃÊÒÇÍŜÏ ¢ÍÍ€Ý ΜÒלΜÔÇ ×ÂÌÝÏÆ ӗË͜ÒŜ
ÔÇÍÊÃÇɹ—ÏÌÊÂÄÝÒÓÝÏÂÕrÊÜÒÇÍŜÏÃÕÍÕÅÂÌÂÒÂÎÂÓÔÂÏ
ÂÍÂÒÏÝ~ÌÕÂÏÝÙÝÙÊÌԜÏÂÚÔÝÃÊÌÏÝÌ֜ÌÝËÒÞÍÇÌԜÃÕÍÓÂ
ÍÂÒÆÂÙÊÌԜÏÔÝÚàÎÂÒÔÍÝÌÌkÒӜÔÔÇ͜Ò pœÎלÍ͜ÒÇÏϜÏ
ÌÊÍŜÏٜ€œÎלÔÔÂלÍ͜ÒÇÏϜÏÔÝÚÔÂÂÍÂÒkÉÔÇ͜Ì͜ÒÇÃÇ
͜ÏáÒƜÎÊÔÔÇ͜ÒxÎÐ~ÂÎÊÏÚ€ÊÔªÉÅÇ͜ÒŜ×ÇÉΜÔÊÔkƜ
ÌÂÔÏÂÚÔÝÒÕÏÝ ÃÊÌ kÔÇÏÇÑ ÓÐÒÂÆÝÍÂÒ £ÇÉ —ÎÇÔ͜ÏŜÏÏÇ ÅÇϜ
ßÚ͜ÑÌÂÍÎÂÆÝÍÂÒÜÍÌÊkÉkÉ͜ÒÇÏÊ~ßÍÇ̲ÂÃÃÝÅÂÂÏÏÂÏ
ÓÐ~ ¢ÍÍ€Ý Ê×ÔÝáÒÝ ÃÇ͜Ï ÃÇÉŜ ÔÂÑÚÝÒÆÝÍÂÒ ºÕ~ ÌkҜ
ÃÇÉ´ÊÔÕÓÔÂÏÃÕÊÅÇÍÇÌÍÇßÚÏÇÏÊÙÇÌÃÂÚÍÂÅÂÏÃÕÍÓÂÂÒÂÅÝÉÆÂ
ÚÕÍÂËÕÌԜÎÂÎÍÂÄÝÏkÔÇÏÆÇÌ ŒÓÇÉ€œÒϜÒӜƜÊÎÂÏÆ€œÎ
ÓkÉƜÃÇÍÇÎƜ€œÎ€œÒԗÒÍÇÔÝÒÝÚÍÝÌÔÂÃÇÉŜÃÕÍÅÂÏΜלÃ
ÜÔÇÅÇÉƜ —ÓÔÇÏ ÃÕÍÅÂÏ ÌÇÃÇÌ ÃÕ ÊÅÂϜ —ÙÇÏ ÊÅÇÍÇÌ ÌkÒӜÔkƜ
Ɯ—ÓÔÇÏÃÕÍÝÅÝÉ
!®ÊÏ ÓÇÉŜ œÎÇÒ ÊÔÇÑ ÔkÅÇÍ œ ΜלÃÜÔÇÅÇÉÏÇ~ Ê×ÍÂÓÍÝÅÝÏ
ÃÂÚÌÂÍÂÒ ÔÝÒÝÚÍÝÅÝ ÃÇ͜Ï ÓÝÏÂÕ —ÙÇÏ œËԜÎ "¹—ÏÌÊ ÓÇÉ
²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ΜÒלΜÔÇÏÃÇ͜ÓÇÉ֜ÌÝËÒÞÍÇÅÇ
ÂÚ ÓÇÉ ÃÂË ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ÃÂË ÃÕÍÅÂÏ לÍƜ µÍ ÓÇÉÏÇ~ ×ÂÌÌÂ
֜ÌÝËÒÞÃÕÍÆÝ
®ÊÏÃÕΜÓޜ͜ŜÌÂÒÂÔÂÖÂËÆÂÍÝÌÊ~œÚÃÊҜγÇÉkÔ̜Ï
ÇÍ ÕÌ ÊÅÇÍÇÌÍÇ ßÚ ßÚ͜Ñ ÌÇϜ ÌÂÍÎÂÆÝÅÝÉ לÔÔÂ kÉ ÔÇ͜ÅÇÅÇÉ
ÃÇ͜Ï ÊÅÂϜ Ɯ ÃÊÒÆÇÅÇÉ £Õ ßÚÏÇ לÉÇÒ ÃÂÚÌÂÒÝÑ ÙÝÅÝÅÝÉ
¿ÚÇÅÇÉŜÃÊÌÔÇ͜ÑÔÐÔÝÏÅÂÏÌÇÃÇÌלÍÇÅÇÉŜÌkҜÚÕÏÆÝËÕÌ
ÔÝÒÝÚÍÝÌÃÇ͜ÏÃÂÚÌÂÒÝÑÙÝÅÝÅÝÉ ¹—ÏÌÊÔÝÒÝÚÍÝÌÃÕÍ
ÅÂÏÆÂÌÇÎÏÇ~ϜÒӜÓÇÃÕÍÎÂÕÅÂÌÂÒÂÑÔkÅÇÍÜÍÌÊϜÒӜÓÇÃÕ
ÍÕÅÂÌÂÒÂÑÃk͜ÅÇÌÂÃÕÍÊÔÇ͜ £ÂÚÌÂÍÂÒÅÂrÊ~ÇÍÍÇÌœÓÇÉŜ
ÂÄÝÒÍÝÌÌÊÍkÔÂ͜ÑÊÔÇÍÎÊ€œÒáÌÌÂÆÂÔÊÅÇÉÃÕÍÓÝÏ ®ÕÍ
ÍÝÅÝÅÝÉלÉÇÒÅÇÄÂÌÝÔÔÂÂÍÂÒÏÝ~Ê×ÔÝárÍÂÒÝÏԜßÎÊÏÊÔÓÇÏ
œ ÂÏÏÂÏ ÓÐ~ ÂÍÂÒÏÝ~ ÎÕÍÍÝÅÝ ÓÇÉÏÇÌÇÏ ԜßÎÊÏ ÊԜÒ ºÕÍÂË
ÊÔÇÑÃÂÒÝÓÝÆÂÔÊÅÇÉ͜ÏÇÒªÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
¬kÑrÝËÅÂÏÏÝ~ÂÒÔÝÅÝÃÕÍÎÂÆÝ
ŒÂÉrÝËÅÂÏÏÝ~Ê×ÔÝárÝÃÕÍÎÂÆݝ


Á×áâ๤ß×ÜáÙ©×ЩßÔÚ©
³ÇÉÏÇ~—ÙÇÏÆÊÑ´ÊÔÕÓÌk~ÇÍÇϜÚÕÍÕÌÔÝÒÝÚÍÝÌÏÝÓÂÍ
ÅÂÏ¢ÍÍ€ÝÅÂҜ×ΜÔáÕÓÝÏ ¹—ÏÌÊÕÍkÔÇÏÇÙÇÎÏÇ×ÕÑÍÂÑÌÝÏÂ
ÌÂÍÎÂÆÝ ÜÍÌÊ ÃÊÌ ÂÚÌÝÏÝÑ áÏÝÅÝÉÅ kÉ Ê×ÔÝáÒÝ ÃÇ͜Ï ÃÂ
ÒÝÒÅ ÌÂÒÂÒ ÌÝÍÆÝ !¢ÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÔÂÅÝÏ ÃÇÒ ÊÎÂÏÆÂÚÝÃÝÉÏÝ
ÆÂrÊÜҜÃÇɵÍÊӜÃÂÒÍÝÌÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇÏƜ
Á×ÚÝ לÜÒ ÔÂÒÂÔÕÝ ÃÇ͜Ï ÎÂÌÔÂÍÅÂÏ "†ÓԜÄÇϜ ²ÂÃÃÝÏÝ~
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ÆÂÏÝ ×ÂÌÝÏ €œÎ ÔÝÒÝÚÍÝÅÝÃÝÉÏÝ ÌkÒӜÔk —ÙÇÏ ÃÂÚÌÂÒÂ
ÔÐÒÅÂÏ ÊÅÇÍÇÌÍÇ ßÚÇÃÇÉƜ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇ ÔÂÒÂ
ÖÝÏÏÂÏÃÇÉŜàÍÆÂÚÊÔÇÑԜÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏÕÍ
ºÕÏÆÝËÉÕÒÂÌÙÂÍÂÒÃÇ͜ÏϜÒӜßÚ͜ÄÇÃÇÉ×ÂÌÝÏÆÂÃÇÒÌÇÎ
ƜÔÇÍÔÊÆÇҜÂÍÎÂÓÝÏ—ÙÇÏÓÂÌÃÕÍÝÒÅÂÔÝÒÝÚÂÃÝÉ ¹—ÏÌÊ
ÃÇÉ ²ÂÃÃÝ ÌÂÒÚÝÏÆ ÊÅÇÍÇÌÍÇ ÃÕÍÅÂÏ ÅÂΜÍ͜ÒÏÇ ÅÇϜ ÔkÅÇÍ
ÌÇÚÇ͜ÒÂÍÆÝÏÆÂÊÅÇÍÇÌÍÇÃÕÍÅÂÏÏÝÆÂÌÝÍÝÒÅÂÔÝÒÝÚÂÃÝÉ
£ÇÉÏÇ~ÔÂÒÂÖÔÂÏÔÝÒÝÚÍÝÅÝÚÂÌÔÝËßÚ͜ÒƜ€œÎϜÒӜ
͜ÒƜ ÌkÑ ÔÂÑÌÝÒÍÂÒ ÓÝÏÂÍÅÂÏ €œÎ לÉÇÒÅÇ ÄÂÌÝÔÔ ÓÇÉŜ ÌÂ
ÒÂÔÂ ÝÚÂÏÝÙÝ ÃÕÍÝÑ ÔÂÅÝÏ ÆÂ ÉÕÒÒÂÌ ÔÝÒÝÚÍÝÌ ÌkÒӜÔ̜Ï
ÊÎÂÏÆÂÚÝÃÝÉÏÝÂÍÂÒÃÇ͜ÏÃÇÒŜrÊÜÒÆÇÌ
´ÊÔÕÓÌ ÌÊÍŜÏƜ ÕÍ x ÎÊÏÇÎ ÊÑԜÚÇÎ €œÎ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ
×ÇÉΜÔԜÚŒÊÏÆÇÃÂÚÌÂÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÃÝÉÅÂÌÊÍŜÏƜÂÍÂÒx
ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇÏÇ~ ĜÌÊÍ͜ÒÇ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÆÂÏÝ
ºÕÍÂËÊÔÇÑΜלÃÜÔÇÅÇÉÏÇ~€œÎÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÕÝÃÝÉ
ÏÝ~ÅÂÆÇÍÊ̜ÏÍÇÅÇÏÂÍÂÒÅÂÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÂÍÆÝÏÆÂÊÓÃÂÔÊÔÇÅÇÉ
ÍÛÏßáÚêÙáâßêÜÓÏ

ªÉÅÇ͜ÒŜáÒƜÎÊÔk×ÂÌÝÏÆÂÓÇÉŜáÉÝÑÔÐÒÕÏÝ~ÌÊҜ
ÅÇ Ɯ àÌÔÝÒ ٗÏÌÊ ÎÊÏ ÔÝÒÝÚÍÝÅÝÅÝÉÏÝ ÃÇ͜Î €œÎ
¢×ÂáƜ áÒƜÎ ÊÏÆÇ kÔ̜Ï ÇÍÆÂÏ ÃÊÒÍÇ kÌ œÉÇÒ͜ÏŜÏ ÆÊÑ
ÎÂÌÇÆÕÏÊáÍÇ͜Ò ÂÍÆÝÏÆ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ÎÂÌÔÂÏÂÎ ³ÇÉÏÇ~ ÔÝ
ÒÝÚÍÝÅÝÅÝÉ ÂÍÂÒÏÝ ƜÒÔ͜ÏÆÇÒÆÇ Œ ÎÂÌÔÂÄÝÎ ÃÕ ÐÙÒÂÌÔÂ
ÃÕÚ ÃÕÍÎÂÓÝÏ ÜÍÌÊ œËÔ̜ÏÇÎٜ ÊÏÆÇ œÉÇÒ ÃÕÍÝÒÓÝÉ ÆÊÑ
ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÏÝáÏÝÅÝÉÅÂrÊÜÒÆÇÎ ÀÅÝËӜÎÂÌÇÆÕÏÊáÍÇ͜Ò
ÎÊÏÇÎ ÃÇ͜Ï ÌÊÍŜÏƜ ÓÇÉÏÇ œÉÇÒÍÇÌÓÇÉ לÍƜ ÔÂÑÓÂÍÂÒ ÃÇÉ
ÓÇÉŜÚÕÏÆÝËÏÝÌÝÚÂÏÝÙÃÇÍÆÇÒŜÏŜÌkҜÃÇÉƜÐáÔÌÂÌÂ
ÍÝÒÃÝÉ €œÎ ÓÇÉ Ɯ x ÎÊ~ ÎÐÏÝ œËÔÇÑ ÔÐÒÝÒÅ Æ ÌÊҜÌÎÊ
ºÕ~ÂÌkҜÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÆÂÏÂÍÆÂÏÕÌÃÂÒÕÍÂÒÝÏ€œÎÓÇÉĜÅÜ
Ɯ ÊÔ̜Ï àÎÂÒÔ Ãk͜ÅÇÅÇÉÏÇ œÉÇÒ͜k͜ÒÇÏ kÔÇÏkÏÇ ÉÂÒÕÒÊ ÆÊÑ
ÔÂÑÔÝι—ÏÌÊÃk͜ÌÏÇ~ÔÇ͜ÒÔÇ͜ΜÓÔkÅÇÍÜÍÌÊàÎÂÒÔҜ
ÄÇÚԜœÉÇÒÃÕÍÕÝÏÔÇÍÊÎ
®Ð~ ÊÅÜÔÊÃÂÒ ÊÔÇÅÇÉ ÌÇÎ ÂÉ ٜٜ ÚÕÍ ÂÉ Õ~ÝÚ ÂÍÝÒ œ
ÌÇÎÌkÑٜٜÚÕÍÎÕÍÕ~ÝÚÂÍÝÒ pœÒÌÇÎÔÇ͜ÒÔÇ͜ΜÓáÌÊ
ΜrÃkÒÊ͜Ñ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ˗ҜÅÇ ÌÕÚÌÂÏÙ ÃÊÒÓÇÏ ٗÏÌÊ ¢Í
Í€ÝÚÂÔÍÂÏÝÑÃÊÒkÙÇÏÇáÒÂÔ !¢Í̀݀œÒԗÒÍÇΜÒלΜÔÏÇ
ÓÇÉŜ ÃÊÌ ÎÕÍ ÊÔÇÑ ÃÊҜ ÂÍ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÓÇÉ €œÒÄÂÌÝÔ €œÎ
€œÒϜÒӜƜ ÎÕÍ ÔÐÒÎÝÚÍÝ ÃÕÍÝÑ €œÒԗÒÍÇ ÊÅÇÍÇÌÍÇ ßÚԜ
àÎÂÒÔÃÕÍÝÒÓÝÉ"ªÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
µÍiÉÃk͜Ì͜ÒÇÏáÒÍÝÍÂÒÅÂàÎÂÒÔ—ÍœÚÔÇ
¢ÏÝ~ÊÅÇÍÇÌÍÇÍÇÅÇΜ~ÅÇÍÇ̝
¹œÙkÙÇŜ ÐÒÍÝÌ ÂÚÂÕÙÝÅ ÊÌΜÌ ÃÊÒkÙÇ ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉÏÇ
ÐÒÍÝÌ ÃÇ͜Ï ԜßÎÊÏ ÊԜÒ €œÎ ٜÙ̜Ï ÐÒÍÝÅÝÅÝÉÏÝ ÎÕÍ ÊÔÇÑ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


kÓÔÇÒÇÒ ԜÌÜÄÂÍÝÌ rÊÎÇÚ͜ÒÇÅÇÉÏÇ ÂÒÔÔÝÒÝÒ €œÎ ÓÇÉ €œÒ
ÐÙÒÂÌÔÂàÎÂÒÔÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏÓÇÉÏÇ€œÒϜÒӜŜÃÂÇÔÝÒŒÃÇÉ
ÏÇ~ ÂÒÌÝÍÝ ÌkÒӜÔ̜Ï àÎÂÒÔÍÝÅÝÅÝÉ ¢ÍÍ€ÝÅ Ҝ×ΜÔ͜Ò
áÕÆÝÒÝÒ ¹—ÏÌÊ ÓÇÉ ÃÂÚÌÂÒÅÂÏ ÃÕ ×ÇÉΜÔ ÊÉÅÇ͜ÒÏÇ~ Ê×
ÔÝárÍÂÒÝÏÌÂϜÅÂÔÞ͜ÏÆÇÒÇÑÌÇϜÌÂÍÎÝËÙÂÃÊÌÌkÑ͜ÒÏÇ~
¢ÍÍ€ÝÅ Ҝ×ΜÔ͜ÒÇÏ Ɯ ÎÕÍ ÊÔÔÇÒÇÒ ¹—ÏÌÊ àÎÂÒÔÍÝÅÝ
ÅÝÉÏÝÊÓÃÂÔÊÔ̜ÏÃÕ×ÇÉΜÔÏÇÌkÒÇÑÓÇÉÊÌÜÒÂÒÊԜÔÐÒÅÂÏ
®œÓÊ× ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ Á×ÚÝ לÜÒŜ ÊÔÂÅÂÔÞ ÊÔkÇÅÇÉ kÉ͜ÒÇ €œÎ
ÃÂÚÌÂÍÂÒ ÃÇ͜Ï àÎÂÒÔ ÕÒÔÂÌÍÂÚÕÝÅÝÉ —ÙÇÏ ÌÇÚÇ͜Ò ¢ÍÍ€Ý
ÏÝÆÂÏÍÝËÍÂÒ ³ÇÉÏÇ~—ÙÇÏÆÐÅÂÌÝÍÅÂÏÆ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÓÇÉŜ
ÎÕÍÊÔÇÑáÕÆÝÒÅÂÏΜÒלΜÔÇÂÒÌÂÓÝÏÆÂÂÍÂÒÌk~ÇÍ͜ÒÇÃÇ͜Ï
áÏÝÅÝÉÅ ÂÚÌÝÏÝÒÍÂÒ ŒËÔÇÑ ÃÇÔÇÒÅÇÓÇÉ ÉÕÒ Ãk͜ÅÇ —ÙÇÏ
¢ÍÍ€ÝÅÂҜ×ΜÔáÕÓÝÏ
¾ÏâÚxÖäÔÖÛ©áÔÜîÙÚêØ

¢ÒÂÅÝÉÆ ÔÝËÏÂÌ œ ÊÏÆÇ ÙÊÔԜ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÌÝà ÃÕÍ
ÅÂÏ ÎÊÏ ±ÂÕÍ ®œÓÊ× ÃÂÓÝÏÌÝÍÝÅÝ €œÎ ßÙÌÇÒÓÇÉÍÇÅÇ
ÃÇ͜ÏÓÇÉŜΗҜrœÅÂÔÞÊԜÎ ÁÏÝÅÝÉÅÂÌÊÍŜÙÃÇÉÏÇ
ÊÎÂÏÓÝÉÌÇÚÇ͜ÒÌÇÃÇÌkÉÖÂËÆÂÍÂÒÝ—ÙÇÏáڜkÙÇ͜ÒÆÊÑÓÂ
ÏÂÕÙÝ ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇÅÇÉŜ ÌÝàÍÝÅÝÎÏÝ ÌkÒӜÔkÇÎ ÌÊҜÌ ÃÕÍÎÂ
ÓÝÏ ÊÆÇ ÆÊÑ áÍÄÂÒÂÎ ¹—ÏÌÊ ÃÕ ƗÏÞáÆ áڜӜÌ Ԝ ÃÕ ƗÏÞá
ÌÇÚÇ͜ÒÇÌÇÃÇÌÓÕÅÝÚÎÝËÃÝÉ £ÇÉÏÇ~ÌÐÒÂÍÍÂÒÝÃÝÉƗÏÞáÄÊ
ÔkÅÇÍÌÊÒÇÓÇÏٜÂÍÂÒáÒƜÎÇÏƜ¢ÍÍ€ÝÌÐÆҜÔÇÃÇ͜ÏÔÇ͜Ӝ
ÏÊÏÆÊÏÝÅÝÔÎÂÍÂÒÏÝÆÂrÊÎÇҜÂÍÂÃÝÉ£ÕÌÐÒÂÍÍÂÒÃÇ͜ÏÃÇÉ
áÍÅÂÏƜÍÊÍ͜ÒÏÇ ¢ÍÍ€ÝÏÝÔÂÏÝÑÃÇÍkŜÌÂÒÚÝԜ̜ÃÃÇÒ
ҜÄÇÚԜ ÌÂÍÝÌÌÂÏ €œÒԗÒÍÇ ÌÐÎÂÙÂÕÍÝÌÍÂÒÏÝ rÊÎÇҜÃÇÉ €œÎ
®œÓÊ×̜ÊÔÂÅÂÔÞÍÇÊÔk—ÙÇÏ€œÒÖÊÌÇÒÏÇkÉÇÃÇÉŜÃÕËÓÝÏÆÝÒÂ
ÃÝÉ ³ÇÉ ÔÕÍÝÓÝÏÙ ÊÔÂÅÂÔÞ ÊÔ̜ÏϜÏ ÓÐ~ €œÒ ÊÔÂÅÂÔÞÓÇÉÏÇ
rœÉÂÅÂÔÂÒÔÝÒÅÂœÉÇÒÃÇÉ
³ÇÉÔÝÚÌÝáÅÝÏÅÝÏÂÌÂÒÝËÓÝɌŜÒÌÇÎÆÇÒÎÊÏ®œÓÊ×
ÏÇÌÇÆÊÑÝÚÂÏÓÂÔÂÅÝÏÕËÍÂÓÝÏÕÍ®œÓÊ×ÏÇÌÇÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌ
ÃÇÉƜÚÕÍÂË®œÓÊ×ÏÇÌÇ !bÊÎÇÒk—ÙÇÏÔkÅÇÍÜÍÌÊÓÇÉÏÇÏÝ
ÅÝÔÕ—ÙÇϲÂÃÃÝÏÝ~ÃÇÉŜÃÊÒŜÏĜÌÂ͜ÔÇÃÇ͜ÏÂÉÅÝÏÂÎÂÌ
ÔÂÏÓÂÎÆÂÐáÔÌÂÌÂÍÎÂáÙÂÌÎÝÏ "·œÇÒÎÊÏÇÎÔÕÒÝÆÂ×ÂÔÍÂÒÝ
ÃÇ͜ÏÅÇϜÌÕÒÌÝÔÝÒÅÂÔÝÒÝÚÂÊ̜ÏÆÊÑÕËÍÂÎÂÅÝÉ ¹—ÏÌÊ
ÌÇÎÆÇÒ µÍ kÉÇÏÇ~ ×ÂÔÍÂÒÝÏÆ ÌÝÒÝÓ €œÎ ̗ÙÍÇ œ kÉÇ ÌÇÚÇ
ÂÍÆÝÏÆ ̗ÙÓÇÉ €œÎ ÂÏÝ~ ÓkÉ͜ÒÇ œ€œÎÊáÔÓÇɝ x ÆÊ ¢ÏÆÝË
ÌÇÚÇÃÇÍÓÇÏÙÊÔԜÏáÉÅÂÏ×ÂÔÍÂÒÝÃÝÉÆÂÅÝÓkÉ͜ÒƜÏÊÙÇÌÃÕÍ
ÓÂÌÓÇÉÏÇ~ÂÒÂÆÂÆÂÃÇÉÚÕÏÆÝË
¹—ÏÌÊkÉÇÃÇÉÏÇkÉ͜ÒÇÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÕÙÝÍÂÒÅÂÔÊ~͜ÒŜáÌÊ
ÙÂÅÝÚÔÝÒÝÒÅ ÃÂÔÝÒÙÝÍÝÌ ÊÔÎÊÃÇÉ ¢ÍÂÒ ÂÌÝÍÓÝÉÍÂÏÝÑ kÉ
͜ÒÇÏ kÉ kÍٜÎϜÒÇ ÃÇ͜Ï kÍÙÊ͜Ò €œÎ kÉ͜ÒÇÏ kÉ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï
ÙÂÅÝÚÔÝÒÂÍÂÒ £ÇÉÊӜ¢ÍÍ€ÝÃÊÍÅÇ͜ŜÏÙÊÌ͜ÒƜÏÔÝÚ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ÎÂÌÔÂÏÎÝËÃÝÉ ¢ÒÂÅÝÉÆÂÅÝ ×ÇÉΜÔ͜ÒÇÃÇÉ Ɯ ÚÕÍ ÙÊÌ͜ÒŜ
ÌÇҜ £ÇÉ ÚÕÍ ÙÊÌ͜ÒƜÏ ÔÝÚ ÎÂÌÔÂÏÎÝËÃÝÉ ٗÏÌÊ ®œÓÊ×
ÔÕÒÝÏÆÂÅÝÁ×ÚÝלÜÒÃÇ͜ÏÓÇÉŜÌÊÍÇÑÊÒÇÚÔÇÌÊÏÆÇ€œÎ
לÉÇÒÓÇÉƜÚÕÍÙÊÌ͜ÒƜ £ÇÉÃÂÚÌÂÍÂÒ×ÇÉΜÔÇÃÇ͜ÏÙÂ
ÎÂÆÂÏÔÝÚÎÂÌÔÂÏÎÝËÃÝÉŒÎÎÂÊÎÂÏÝÅÝÉÂÒÔÂÃÂÒÅÂÏÓÂÇÏ
²ÂÃÃÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏßÚٜÏÍÇÅÇÃÇÉÙÊÌ͜ÒÇÔÂÅÝÏ
ÆÂÏÝÅÒÂÌÂÒÔÝÒÆÊÑ—ÎÇÔ͜ϜÃÇɺÕÍÂËÊÔÇÑÓÇÉƜÏÙÊÔԜ
ÅÇÊÍ͜ÒƜƜÁ×ÚÝלÜÒÏÇÔÂÒÂÔÂÂÍÝÒÃÝÉ£ÇÉÃÊÔÃÂÚÌÂÍÂÒ
ßÚ͜ŜÏßÚÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÝÒÅ ÔÇ͜ÎÊÃÇÉ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ áÉÝÍ
ÅÂÏÙ ®ÂÌÔÂÏÕÙÝ ÌÇÚÇ ²ÂÃÃÝ ÃÇ͜Ï ÎÂÌÔÂÏÓÝϝ !¹—ÏÌÊ
kÉÇÏkÉÇÎÂÌÔÂÕÙÝÔkÅÇÍÜÍÌʲÂÃÃÝÎÂÌÔÝËÔÐÒÅÂÏÌÇÚÇÅÇϜ
¢ÏÝ~ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ×ÕÑÍÂÏÂ
¾Ïâڍ©ÛîÚÒÏÜß©àxÚÚ©ß

®ÊÏÇÎÃÇÒÂÉÂÌÝÍÓÝÉÍÂÏÕÝÎÂÔkÉÇÎÍÇҜÌÃÕÍÓÂÅÝÉÊÆÇ
·œÇÒÓÇÉÎÊ~ÂÔkÉÇÎÍÇÍÇÌÌkÒӜԜÓÇÉÊÏÆÇ ®ÊÏÓÇÉÏÇ~
×ÂÌÔ ¢ÍÍ€Ý ÌÂËÅÝÒÔÕÝ ÃÇ͜Ï ÃÊÌ ÏÝÌ ÌÂËÅÝÒÔÂÎ ÃÊÔ
¹—ÏÌÊÎÊÏÓÇÉÏÇÃÇÒÅÇϜÊÒŜx®œÓÊ×̜áҜÚÔÇ΀œÎÓÇÉÏÇ
¢ÏÝ~ÂÍÆÝÏÂÅÝËÖ֜ÔÍÇÌÝÉÌÇÃÇÌÌÊÔÇÒÇÑÃÂÓÔÝÒÝÒÅÂÔÇÍÊÎ
ŒÎÎÂÚÕÏÏÂÏÌÕÒÌÂÎÇÍÂÏ·ÂÕÄÂÏÝkÉÇÏÇ~לË͜ÓÇÃÇ͜ÏÂÍ
ÆÂÅÂÏÌÇÃÇÌ®œÓÊ×̜ÌÂÒÂÔÂÊ×ÍÂÓÌk~ÇÍƜÏÃÕÍÅÂÏÓÂÖÍÝÌÔÂÏ
ÙÊÔ̜ ÔÂËÑÝÍÝÑ ÖÊÌÇÒ͜ÒÇÅÇÉ ÙÕÂÍÝÑ ÌÊÔΜÓÇÏ ÊÆÇ ¹—ÏÌÊ
ÌÇÎ Ɯ ÃÕÍÓ ÌÊÍÇÑ ÃÇÉ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔΜŜÏ ÃÂÚÌ ÃÇÒ ¥ÂËӜÏÇ
ÊÅÜÍÂÏÊÔӜáÌÊÓÇÉŜÃÊÒÇÍŜϲÕ×ÔÂÏÃÂÚÌÂÒÕ×ÏÝáÊӜkÉÇ
ÅÇÉÌÂÃÕÍÊÔ̜ÏÁ×ÚÝלÜÒƜÏÃÂÚÌÂÃÇҍÁ×ÚÝלÜÒÏǝ—Ï
ƜӜ ÓÇÉ ÂÏÆÝË ÌÇÚÇŜ ÃÊÌ ÔÊÉ ÌÐÍÂÌ ÓÂÍÝÒ ÊÆÇÅÇÉ ŒÎÎÂ
ÎÐÏÆÝË ÅÂƜÔԜÏ ÔÝÚ ×ÇÌ ҜÓkÍ͜ÒƜϝ €ÊÙ Ԝ ÔkÜÏ ÔkÅÇÍ
ÎÇÏ ÆÊÑ ÕËÍÝËÎ ¥œÒٜ ӗË͜ÒŜ ÐÓÔ ÃÕÍÎÂÓÂÎ Æ ÎÊÏÇÎ
ÃÇÍÇÎÇÎ ÃÂÒ ·œÇÒ ÃÇÉ ÎÐÏÝ ÓÇÉŜ €œÒÞáÌÔÂÏ ÂÙÝÌ ÌkÒӜÔÔÇÌ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~ Á×ÚÝ לÜÒÇÏ ÃÕÚÍÂË ÊÅÜÍÂÏ ÊÔkÇÎ ÃÇ͜Ï ÎÊÏ
ÓÇÉÏÇ ÌkԜÒÆÇÎ €œÎ kÉÇÎÏÇ ÔkÜÏÓÇÔÔÇÎ ºÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÎÊÏ
ŗÏ€ÌÝÍÆÝÎÎÝœÍ͜" !³ÇÉŜ×ÇÉΜÔÊԜÒ—ÙÇÏÃÂÚÌÂÃÇÒƜÎ
ÍÇÌ͜ÒÏÇ ÔÂÍÂѝ ÂÍÂÒ ×ÊÓÂÃÝÏ áڜÆÇÎ "ÁÏÝÅÝÉÆ ÄÂÌÝÔÔÂ
ÆÂÎÐ×ÔÂrÍÝÌÔÂÃÕÍÓÂÎÆ€ÊÙÌÇÎŜ˗ÌÃÕÍÎÂÆÝήÊÏÇÃÂÒ
ÌÊҜÌáÒÂÌÍÂÒ ÃÇ͜Ï ®ÂÌÇÆÕÏÊáƜÏ ÌÊÍŜÏ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎ
ԜßÎÊÏ ÊÔÔÇ pÊÙϜÒӜƜ ÓÇÉŜ ˗Ì ÃÕÍÎÂÓÌ ÔÝÒÝÚÔÝÎ €œÎ
ÔÝÒÝÚÂÙÂÌÎÝÏ ®ÊÏƜ ®œÓÊ× ×ÂÌÝËÌÂÔÇ ÃÕÍÕÝ ÝÚÂÏÝÙÍÝ
ÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌ¢×ÂááÌÍÂÒÝÏÆ€ÊÙÌÇÎÎÊÏϜÏÃÕÎÂÌÔÂÏÝÙÝÎ
ÏÝÔÂÒÔÝÑÂÍÂÂÍÎÂÓÆÊÑÝÚÂÏÂήÊÏÏÊ—ÙÇÏÃÐÍÂËßÚÍÊÎ
ÓÐ~"ŒÍ͜ÓÇÉÏÇáÒÂÔÎÝËÎÎÝ"³ÇÉÏÇáÒÂÔÕÝ΢ÍÍ€ÝÅÂÃÊÍÅÇÍÇ
ŒÎÎÂkÉ͜ÒÇÏÃÇÉŜÔÊ~͜ÑÎÂÌÔÂÏÝÒÅÂÔÇ͜kÙÇ͜ÒŜΗÎ
ÌÊÏÍÇÌ ÃÊÒΜÓ —ÙÇÏ ÎÐ~ÂÒÙÝ ÏÊÙÇÌ ßÚ͜ŜÏ ÃÕÍÓÂÎ ÎÐÏÏÂÏ
ÓÐ~ Æ ÚÕÍÂË ßÚ͜áٜÌÎÇÏ ¹—ÏÌÊ ÂÏÆÝË ÌÇÚÇ͜Ò x áÍÅÂÏ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ҜÓkÍ͜Ò ÂÍÆÂÌÙÝ ßÚÙÇ͜Ò ®œÓÊ×ÏÇ~ ҜÓkÍ͜ÒÇ ÃÕÍÝÑ ÌkÒÇ
ÏÇÒŜ ÔÝÒÝÚÂÍÂÒ pœÎ ÃÕ ÅÂrœÑ ÔkÅÇÍ ÚÂËÔÂÏ Æ áÌÔÝÍÝÌ
֜ÒÇÚԜÓÇÌÝá֜ÔÇϜÌÇҜÃÊÔ ºÕÏÍÝÌÔÂÏÂÏÝ~×ÇÉΜÔÙÇ͜
ÒÇƜ×ÂÌÍÝÌ×ÇÉΜÔÙÇ͜ÒÇÃÕÍÝÑÌÝÍÂÏÂÊ̜ÏÃÕÅÂrœÑÔkÅÇÍ
ŒÎÎÂÂ×ÝÒÙÊÌԜÂÍÂÒÌÝÍÅÂÏÅÂΜÍ͜ÒÇϜÌÂÒÂÑrœÉÂÂÍÂÙÂÌ
¾ÏâÚÜê‹Û×äÜ©áÚ©ßÔ
´ÂÅÝÏ œËԜÎ €ÊÙÌÇÎ ÎÊÏÇ ÂÌÝÍÓÝÉ ÆÊÑ ÓÂÏÂÎÂÓÝÏ ŒÅœÒ
ÂÌÝÍÓÝÉÆÊÑÕËÍÝËÓÝÉÊ̜ÏÎÊÏÇÂÌÝÍÓÝÉÌÇÃÇÌÌÂÃÕÍÊÔÇÅÇÉ
€œÎÂÉÅÝÏÂÎÂÌÔÂÏÝÒÅÂҗ×ӜÔ ÃÊÒÇÅÇÉ £ÐÍÂË ÌÝà ҜÄÇÚԜ
ÎÂÌÔÂÏÝÑ ӗË͜ŜÏϜÒÇÎ œÍÜÔԜ ²ÂÃÃÝÆÂÏ ÔkÅÇÍ ÂÌÝÍÓÝÉ
ÌÇÃÇÌ ÎÂÌÔÂÏÂÙÂÌÎÝÏ !¬kÑ͜Ò ƗÏÞá ÌÇÚÇ͜ÒÇ ÌÇÃÇÌ ÎÂÌÔÂ
ÏÂÍÂÒ ÚÕ~Â ÌkҜ ÎÊÏ Ɯ ÎÂÌÔÂÏÂÎ "¹—ÏÌÊ ÓÇÉ ÂÌÝÍÍÝ ÌÇ
ÚÇ͜Ò ÂÌÝÍÓÝÉÍÂÒÅÂ ÌÂÒÂÔÂ ÃÊÌ ÔÇ͜Ñ ÔkÉÇÎÍÇÍÇÌ ÌkÒӜԜÓÇÉ
£ÇҜkÓÇÉÏÇÌÐÍÍÝÌÌÂԗÚÇÒŜÏƜÓÇÉÏÇÊÉŜÏƜÓÇÉÏÇ~ÃÇ
͜Ï ÖÂËÆÂÏÍÂÏÅÂÏÆÂ kÉÇÏ ÌkÌ͜ÒŜ ÌkԜÒŜÏƜ ÃÊÔÇÅÇÉŜ ÓÕÌ
ÌÂÏÆÂÓÇÉÔkÉÇÎÍÇÍÇÌÌkÒӜԜÓÇÉ °áÔÃÕÍÓÂÆÂœËÔÊÎÃÐÍÂÒÅÂ
̗ÙÇÃÇÉ rÊÔΜÆÇ Œ ÊÏÆÇ ÃÇҜÒÓÇ ϜÒӜ ÃÇ͜Ï ÃÕÍÓ Æ ÎÂÌ
ÔÂÏÝÒÅÂ ÃÂÔÝÒÙÝÍÝÌ ÊԜ Ê̜Ï ÕÍ ÙÂÌÔÂ ÂÌÝÍÓÝÉ ÌÇÚÇ ÓÝ
ÎÂÏœËԜÎÎÊÏƜÃÂÔÝÒÙÝÍÝÌÊԜÎ ¢ÍÂÒÇÄÒÇË͜ÒÎÇ"®ÊÏ
ƜªÓÒÂÊÍÍÇ͜ÒÎÇ"®ÊÏƜªÃÒ€ÊÎϜÓÇÍÇÏϜÏÎÇ"®ÊÏƜ
¢ÍÂÒ ®œÓÊ× ×ÇÉΜÔÙÇ͜ÒÇÎÇ" ¢ÌÝÍÓÝÉ ÓÝÎÂÏ ӗËÍÊÎ ÎÊÏ
ÔÂÅÝÏ Æ ÌkÃҜÌ ®ÊÏ ÔÂÅÝÏ Æ ÌkÃҜÌ ×ÇÉΜÔ ÊÔÔÇÎ ÉÊÏÆÂÏ
ÏÂÒÅ ÂÍÂÒÅ ÌÂÒÂÅÂÏÆ ÌkÃҜÌ áÃÝÍÆÝÎ ÌkÑ ÔÂÑÌÝÒÍÂÒ ÌÝË
ÏÂÍÆÝÎ €œÎ ÌkÑ ΜÒԜÜ͜Ò kÍÇÎ לÍÇÏƜ ÃÕÍÆÝÎ Á€kÆ͜Ò
ÎÊÏÇ ÃÊÚ ÔÂÑÌÝÒ €œÒÃÇÒÓÇÏƜ ÕÔÝÉ ÔÕÅÝÉÂÒ ΜÒԜÜ ÌÂÎÙÝ
ÃÇ͜Ï ÓÕÌÔÝÒÆÝÍÂÒ ®ÊÏÇ —Ù ΜÒԜÜ ÔÂáÌ ÃÇ͜Ï ÌÝËÏÂÆÝ
ÍÂÒÃÇÒÔÂÑÌÝÒÔÂÚÍÂÒÂÔÝÑkÔÇÒÇÒŜÔÇ͜ÆÇ͜Ò ÎÊÏ —Ù ΜÒ
ԜÜ ÌÐÒÂà €œÍÂ̜ÔÇϜ ÐÙÒÂÆÝÎ ÃÇÒ ԗÏ €œÎ ÃÇÒ ̗ÏÏÇ ÂÙÝÌ
ÆÊ~ÅÇÉƜkÔ̜ÒÆÇÎ
¬kÑΜÒԜÜ͜ÒÇÒÂÌrÊÒ͜ÒƜӜáלÔÊÔÔÇÎלԜÒÇÍÅÂÍÂÒ
ÆÂӜáלÔÌÝÍÆÝÎàÍÃÂÓÂÒÍÂÒ€—rkÎÇϜÆÕÙÂÒÃÕÍÆÝÎÌÂÃÊ͜
ƜÚ͜ÒƜÏ €œÎ ΜrkÓÊ͜ÒƜÏ ÌÕÒÌÝÏÝÙ áÏÂÆÝ ڜ€œÒ͜ÒƜ
ÙkÍ͜ÒƜÆÊ~ÅÇÉ͜ÒƜלÄÇÖלԜÒ͜ÒŜÐÙÒÂÆÝÎáÍÅÂÏÊÎÂÏ
ÆÂÚÍÂÒÂÒÂÓÝÏÆÂÌÕÒÌÝÏÝÙÔÂáڜÆÇÎ ·œÍƜÏ ÔÂËÅÂÏÙÝ €œÎ
ËÐÏÙÝÅÂÏÙÝßÚ͜ÆÇÎԗÏϜÒÇÎÏÇÇÚÌÝÏÂËÐÌÝÓÝÉÍÝÌÔÂkÔ
̜ÒÆÇÎÂÙÍÝÌÔÂÏ€œÎÓÕÓÂÕÆÂÏrœÖÂÙÊÌÔÇÎÇÚÌÝÏÂÂÚÂÒÅÂ
rÊԜÒÍÇÌÒÊÉÝÅÝÎÃÕÍÎÂÆÝÙÂÔÍÂÎÂÓÕÝÌÔ€œÎáÍÂÏÅÂÙáڜ
ÆÇÎ !¹ÊÔԜ ÃÕÍÅÂÏ ÎÂrÂÒÂÍÂÒÆÂÏ ÔÝÚ ÎÊÏ €œÒ̗Ï ÃÂÒÍÝÌ
ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇ ×ÂÌÝÏÆ לÓҜÔ ÙÊŜÎ "pœÒ
ɜÅÝËÖÞ áÏÝÏÆ ÎÊÏ Ɯ ɜÅÝËÖÞ͜ÏÎÊÎÎÇ" ¬ÇÎÆÇÒ ÃÇҜkÏÇ
ĜÓĜӜŜԗÚÇÒӜÂÏÝ~—ÙÇÏÂÙÕÃÇ͜ÏáÏÎÝËÎÎÝ" ®ÂÌÔÂ
ÏÝÒÅÂÔÊÇÚÃÕÍÓÂÎɜÅÝËÖÞÍÇÅÇÎÏÇÌkÒӜÔkÙÇϜÒӜ͜ÒÃÇ͜Ï
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ÎÂÌÔÂÏÂÙÂÌÎÝÏ ÎÊÏ ²ÂÃÃÝ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ Μ~ÅÇ ΗÃÂҜÌ
¢ÍÍ€ÝÓÝ€œÎ¢ÔÂÓÝÃÇ͜ÎÊÏáÍÅÂÏӗË͜ÎÊÎ ¦œÎœÚÇÌÜ
ԜpÂÒÇÔÂÑÂÔÚÂÏÝ~—Í̜ÃÂÚÍÝÅÝÎÊÏÇÔÐÔÝÑÂÍÕ—ÙÇÏڜ€œÒ
ÌÂÑÌÂÍÂÒÝÏÂÓÂÌÌÕËÆÝœÎÊÏÇ̜ÒÉÊÏŜÓÂÍÝÑÆÊÄÂÒÃÕËÍÂÑ
ԜҜɜƜÏԗÚÇÒÆÇ͜Ò€œÎÎÊÏÂÏÝ~ÌÕÍÝÏÂß͜ÌΜÆÇÎ
¿ÏÐÐêÓÏÜÙ×ÚÒ©Ü×Úύ×ÙxßÔÜÔçÚ©ß

®ÂÌÔÂÏÕÏÝ~ ÖÂËÆÂÓÝ ÃÕÍÎÂÓ Æ ÎÊÏ ÎÂÌÔÂÏÝÒÅÂ
ÔÊÇÚ לÉÇÒ ÎÊÏ ²ÂÃÃÝ rÊÜÒŜÏ ÊÍ€Ê ÌkÒÇÏÇÚ͜Ò
€œÎ ÂÙÝÍÝÚÍÂÒ ÔÕÒÝÏÆ ӗËÍÊÎ ®ÊÏ ®œÓÊ×̜ ÊÎÂÏ
ÊÔkÙÇÃÇÒÌÇÚÇÏÇÃÇ͜ÎÎÐÏÏÂÏÕÏÆkÒÔÇÍßÍÇÌÕÍxԜÏÇÃÇ
͜ÏÎÇ œÍ͜ ÒÕ×Ý ÃÇ͜ÏÎÇ ÃÇÍÎÊÎ ÃÇÒ ¢ÍÍ€Ý ÅÝÏ ÃÇ͜ x
—ÙÇÏÙÇÌkÌ̜ÌÂƜÒÌkԜÒÇÍÇÑÂÍÝÏÆÝ pœÎÚÕÍÌÇÚÇ×ÂÌÝÏÆÂ
ÃÇ͜Î x ÔÊÌ ÕÍ ԜÏÇ ÃÇ͜ÏÎÇ áÌÊ ÒÕ×Ý ÃÇ͜ÏÎÇ Ê̜ÏÇÏ ÃÇÍ
ÎÊÎ ¢ÍÍ€Ý ÃÇ͜ x ÕÍ rœÏϜÔ̜ ÂÍÝÏÅÂÏ €œÎ ÔÇÍ ÃÇ͜Ï
Â~ÍÂÔÝÑÃÊҜÂÍÎÂÓÍÝÌÓkÉ͜ÒÊÚÇÔ̜ÏŒÃÕÓkÉ͜ÒÏÇÌÇÚÇŜ
ӗË͜ÒŜáÒÂÎÂÅÂÏ ¢ÏÆÝËÌÇÚÇÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÂÂÍÂÎkÉÇÎ×Â
ÌÝÏÆÂÊӜɜÅÝËÖÞÍÇÌ͜ÒÇÎϜÏÃÂÚÌÂÃÇÒϜÒӜÃÇ͜ÏƜÎÂÌ
ÔÂÏ ÂÍÎÝËÎ ·œÇÒ ÎÂÌÔÂÏÝÒÅ ÔÇ͜ӜÎ ÂÌÝÍÓÝÉ ÃÕÍÎÂÎ
ٗÏÌÊ ƗÒÇÓÍÇÌÏÇ ӗË͜áٜÌÎÇÏ ŒÎΠÌÇÎ Ɯ ÃÕÍÓ ÎÊÏÇÎ
×ÂÌÔÂÎÊÏƜÌkÒŜÏÇÏϜÏáÌÊÊÚÇÔ̜ÏÇÏϜÏÂÒÔÝÅÒÂÌÕËÍÂÎÂ
ÓÝÏÆÊÑÎÂÌÔÂÏÕÆÂÏÔÝÇÍÝÑÔÐÒÂÎ
¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÚÕÏÆÝË ÅÂƜÔԜÏ ÔÝÚ ÂÙÝÍÝÚÍÂÒ ÂÍÅÂÏÅ ÃÐ
ÒÝÏÝÎ ÌkԜÒÇÍΜÓÇÏ —ÙÇÏ ÎÊÏÇÎ ԜÏÇΜ ٜÏÇÙÌÇ ÃÊÒÇÍÆÇ
£Õ ٜÏÇÙÌÇ ÊӜ ÎÊÏ ÂÒÔÝÌ ÎÂÌÔÂÏÎÂÓÝÏ —ÙÇÏ ÎÊÏÇ ÚÂËÔÂÏ
֜ÒÇÚԜÓÇ ÓÝÎÂÏ ÊÏÔÇÌÔÇҜ !¢ÏÝ ԜÏÇÎϜÏ ÙÝÅÂÒÓÝÏ —ÙÇÏ
²ÂÃÃÝÅ—ÙΜÒԜÜáÍÄÂÒÆÝÎ "ŒÎε͜ËÔÔǍ³Ê~®ÊÏÇÎ
ΜÒלΜÔÇÎrÊԜÒٗÏÌÊ®ÊÏÇÎÌÐÆҜÔÇÎɜÅÝËÖÞÍÇÌԜÊ~
ÌÂÎÊÍÃÕ͝ºÕ~ÂÌkҜÎÊÏƜ®œÓÊ×ÌÐÆҜÔÇÔÐÒÓÝÏ—ÙÇÏ
kÉ ɜÅÝËÖÞÍÇÌ͜ÒÇÎ ÃÇ͜Ï ÃÊÌ ÔÇ͜Ñ ÎÂÌÔÂÏÂÙÂÌÎÝÏ ºÕ
ÏÝ~ —ÙÇÏ ÎÊÏ ®œÓÊ× ×ÂÌÝÏ ɜÅÝËÖÞÍÇÌ͜ÒŜ ×ÕÒÍÂÕÍÂÒÅÂ
ΜڜÌÂÔÞ͜ÒŜßɜÒÍÇÌ͜k͜ÒŜÌÝÓÕÍÂÒÅÂÔkɜÎٗÏÌÊÎÊÏ
ɜÅÝËÖÞÄÂÌÝÔÔÂ̗ÙÍÇ


¾ÏâÚÜê‹Ù¤ß×ÜáÚÔÚ©ßáâßêÜÓÏÙÏØÒêßáâê
®ÊÏÂÌÝÍÆÂÏÚÂÚÔÝÎÎÐ~ÂÓÇÉΜrÃkÒÊÔÔÇÅÇɳÇÉÎÊÏÇ
ÎÂÌÔÂÒÅÂÔÊÇÚÊÆÇÅÇÉٗÏÌÊŜÒٜÎÊÏœ€œÎÊáÔÓÇÉÃÕÍÓÂÎÆÂ
ÅÂƜÔԜÏÔÝÚ×ÇÌҜÓkÍ͜ÒƜϝ€ÊÙÌÊÎrÊÒÇÎàÌ®ÊÏÇÎ
ҜÓkÍÍÇÌ ƜÍÊÍ͜ÒÇ x ÅÂ͜ΜÔ͜Ò ÎÐÅrÊÉÂÍÂÒ €œÎ ÌÐÆҜÔÍÇ
ßÚ͜Ò x ÓÇÉƜ ÉÕÒ ÓÂÃÝÒÍÝÌ ÃÇ͜Ï ÌkÒӜÔÇÍÆÇ ³ÇÉŜ ÂÄÝÒ
˗ÌÃÕÍÎÂÄÝÎÃÇ͜ÏÃÂÚÌÂÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒŜÌÂÒÂÅÂÏÆÂÓÇÉÏÇ~
ÃÇ͜Ï ÏÂÙÂÒÒÂÌ ΗÅÂΜ͜ ÊÔÔÇÎÎÇ œÍ͜" ®ÐÏÆÝË ÅÂÇÃÇÎ —ÙÇÏ
ÎÊÏÇÅÂÖÕÊÔÇÅÇÉ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


®ÇϜ ÎÊÏ áÏÝÅÝÉÅ —ÙÇÏÙÇ ÔÂÑÌÝÒ ÃÂÒÝÒÅ œÉÇÒ͜ϜÎ
œÎΠÓÇÉŜ ˗Ì ÃÕÍÎÂáÙÂÌÎÝÏ ٗÏÌÊ ÎÊÏ ÓÇÉÏÇÌÇ ÃÕÍÅÂÏÏÝ
ÔkÅÇÍÜÍÌÊkÉÇÅÇÉÏÇßÉÍÊΣÂÍÂÍÂÒÂÔÂÂÏÂÍÂÒÝÏÂÔkÅÇÍÜÍ
ÌÊ ÂÔÂÂÏÂÍÂÒ ÃÂÍÂÍÂÒÝÏÂ ÃÂËÍÝÌ rÝáÒÅÂ ÔÊÇÚ ÃÊÔ bÂÏÏÂ
ÒÝÅÝÉ—ÙÇÏÎÊÏkÉÇÎƜÃÕÍÅÂÏÏÝ~€œÎΜÓÇÏלÔÔÂkÉÇÎÏÇƜ
ÃÊÌ ÔÇ͜Ñ ÓÂÒÝÖ ÊԜÒÎÇÏ ŒÅœÒ ÓÇÉÏÇ ÃÊÌ áÒÂÔÂÎ Ê̜Ï ÓÇÉ
ÎÊÏÇÂÉÒÂÌáÒÂÔÂÓÝÉÎÝ"
ÁÒÝË ÎÊÏ kÉÇÎ ÓÇÉŜ ˗Ì ÃÕÍÎÂÆÝÎ ÆÊ ­œÌÊÏ ÓÇÉÏÇ~
œËÔkÇÅÇÉٜלË̜͜ÒÃÕÍÂÒÂÌÓÇÉÏÇΜÌÇÒÍÇÌÃÇ͜ÏkÉÌÕÍÝÎÂ
ÂÍÅÂÏÎÝÏ ³ÇÉŜ rÊÜÒÇÍŜÏϜÒÏÇ~ ÃÇҜÒÓÇ ÂÒÌÝÍÝ ÓÇÉƜÏ
ÖÂËÆÂÍÂÏÆÝÎÎÝ" !®ÊÏ ´ÊÔÕÓÔÂÏ áÏÝÅÝÉÅ ÃÂÒÕÝÏ kÔÇÏÆÇÎ
€œÎ ÂÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÃÇÒ ÊÎÂÏÆÂÚÝÎÏÝ rÊÜÒÆÇÎ ´ÊÔÕÓ ÓÇÉƜÏ
ÖÂËÆÂÍÂÏÆÝÎÝ" £ÇÉ ÓÐ~ ÃÇÒ kÌ ÒÕ× ÃÇ͜Ï ßÚ ÊÔÔÇÌ ÔkÅÇÍÎÇ"
£ÇÒkÌàÍÆÂÏ˗ÒΜÆÇÌÎÇ""³ÇÉΗÅÂÇÏÂÍÆÝÅÝÉÆÂÂÌÍÂÏÂÃÝÉ
ÆÊÑ ÕËÍÝËÓÝÉÆÝÒ ÀÌ £ÇÉ ®œÓÊ×ÏÇÌÇ ÃÕÍÂÒÂÌ ¢ÍÍ€Ý ÂÍ
ÆÝÏÆÂӗËÍÊÃÇÉÃÐÍÂÒ€œÎΜÓÇӗÇÌÍÇ͜ÒÇÎÓÇÉÏÇÒÕ×ÊáÌÔÂÏ
ÏÝÅÝÔÕ—ÙÇÏ ¹—ÏÌÊÎÊÏÌÊÍŜÙÓÇÉÏÇkÉÇÎÔÇ͜ΜŜÏלÍƜ
ÔÂÑÎÂÓÂÎÊÆÇ€œÎÓÇÉƜÎÊÏÇkÉÇÅÇÉÔÇ͜ΜŜÏלÍƜÔÂÑÎÂÓÂ
ÅÝÉ ÊÆÇ ¢ÒÂÅÝÉÆ ÅÂÕÅÂÍÂÒ ̗ÏÙÇÍÇÌ ÂÙÕ ÝÉÅÝÚÔÂÍÂÚ áÍÂ
áÅÕÅÂËÜÔÓÂÔÕԜ̜ÃÃÇÒÍÇÌԜÒÔÊÑÓÇÉÍÇÌÔÂÃÝÒÎÝÏÆÊÑÌÕÒ
ÌÂÎ ¬ÊÍŜÙ¢ÍÍ€ÝÎÓÇÉÏÇ~ÂÍÆÂÎÊÏÇÔÂÅÝÏÌÊÎÓÇÔÇÒÆÊÑ
ÌÕÒÌÂ΀œÎßÍÇÌŗÏ€ÌÝÍÝÑÔÂÌÝÍÅÂÏÚÂÌÚÝÍÝÌ֜×ÇÚ
ÍÇÌ€œÎÂÉÅÝÏÍÝÌÍÂÒÝ—ÙÇÏԜkÜÊÔΜŜÏ ÌkÑ͜Ò —ÙÇÏ ÎÊ~Â
ÌkÉáÚÇÂÅÝÉÝÒÅÂÔÕÒÝÌÊÍΜÓÇÏÊÆÇ


À݋ÒêxÒÔáکߍ©Ûà©ÚÏÛÜ©ß

³ÇÉŜ ÊÏÆÇ —ÙÇÏÙÇ ΜÒԜÜ ÌÊٜ͜ÌÎÇÏ ªÉÅÇ áÉÎÂÆÂ
pœÒÐÙÒÂÌÊÌÇáÌÊ—ÙÚ€ÊÔÃÇ͜ÏÒÂÓÍÂÏÝÒÅÂÔÊÇڝx
ÆÊÇÍŜÏ ®ÊÏ áÏÝÅÝÉÆ ÊÌÇÏÙÇ ΜÒԜÜ ÃÕÍÅÂÏÆ ÓÇÉŜ
ÌÊӜÔkáÓÂÅÂÏÊÆÇÎÊÏÆÇ·œÉÇÒÊӜÓÇÉÏÇ ÔÂÅÝÏ ÙÊÔԜÏ ÔÐÒÝÑ
ÌÊӜԜÎ áϜ áÏÝÅÝÉÅ ÌÊÍŜÙ œkĜÍ ŗÏ€ ÌÝÍÅÂÏÏÂÒÏÝ €œÎ
ÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝ~ €œÎΜÓÇÏ Ɯ ÌÝÉÅÂÏÎÂÎ ٗÏÌÊ ÓÇÉ ÎÊÏÇÎ ÂÚÂ
®œÓÊ× ӗË͜ÄÇϜ ƜÍÊÍ ßÉÍÊÓÇÉ µÍ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ßÚ ÊÔ̜ÏƜ
ɜÅÝËÖÞ ÔkÅÇÍ µÍ ÓÇÉÏÇ~ ÂÒÂÆ ̗ÙÍÇ ¹—ÏÌÊ µÍ ɜÅÝËÖÞ
ÍÇÌԜ ×ÂÙÌ ÌÂÆÂÌÍÂÏÅÂÏ ÃÕÍÓ Æ ¢ÍÍ€Ý ÌÐÆҜÔÇ ÃÇ͜Ï áÚÊ
ºÕÍÂËÕÌÃÇÉƜ¢ÏÝ~ ÃÇ͜ÏÃÇÒ͜ÚkƜ̗ÙÓÇÉÃÕÍÓÂÌÔ¢Í
Í€ÝÌÐÆҜÔÇáÒƜÎÇÏƜÓÇÉÏÇ~ÖÂËÆÂÅÝÉ—ÙÇÏ¢ÏÝ~ÃÇ͜Ï
ÃÇÒŜáڜáٜÌÃÇÉ
ªÎÂÏÃÇ͜ÏáÚÊÃÇÉÎÊ̜Ï"xÆÊÑkÉÇÅÇÉÏÇkÉÇÅÇÉÓÝÏÂÅÝÉ
kÉÇÅÇÉÏÇkÉÇÅÇÉÔÊÌÚÇÒÇÅÇÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ÓÇÉƜÃÕÍÕÝÏÃÇÍ
ÎÊÓÇÉÎÇ œÍ͜" £œÍÌÊ ÓÇÉ ÓÝÏÂÕÆ Õ~ÝÚÓÝÉÍÝÌÌ ÐÙÒÂÅÂÏÓÝÉ
ÆÝÒ £ÇÉŜ ÌÊÍŜÏƜ ÓÝÏÂÕÏÝ Õ~ÝÚÍÝ kÔkÇÃÇÉÏÇ ÃÇÍÇÒÓÇÉ
ÆÊÑ —ÎÇÔ ÊԜÎ ³ÇÉÏÇ~ ÃÇÒÏÊÏÆÊ áÎÂÏ ßÚ ÌÝÍÎÂÄÝÅÝÉ —ÙÇÏ¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


¢ÍÍ€ÝÅ áÍÄÂÒÂÃÝÉ ³ÝÏÂÕÏÝ Õ~ÝÚÍÝ kÔ̜ÏÇÃÇÉÏÇ ÌkÒӜÔk
—ÙÇÏÔkÅÇÍÜÍÌÊÃÇÉÓÇÉŜÓÝÏÂÕÍÂÒÏÝkԜÂÍÎÂÅÂÏÌÇÃÇÌÌk
ÒÇÏӜÌԜÓÇÉÏÇ~ÊÅÇÍÇÌÍÇßÚßÚ͜ÄÇÅÇÉ—ÙÇÏáÍÄÂÒÂÃÝÉ
!¹—ÏÌÊÃÇÉ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ̜ ÌÂÒÚÝ ÃÇÒϜÒӜ Ɯ ßÚÍÊ ÂÍÎÝË
ÃÝÉœÎÎÂÂÏÝ~kÉÇ—ÙÇÏÅÇϜßÚÍÊÂÍÂÃÝÉ "£ÇÉ̗ÙÓÇÉœÓÇÉ
̗ÙÍÇÃÕÍÅÂÏÆÂÃÇÉӗÇϜÃÇÉ€œÎÓÇÉÏÇ~ÌÂÎÊÍ͜ÚkÇÅÇÉ×ÂÌÝÏÂ
ÆÐÅÂÌÝÍÂÃÝɺÕÏÍÝÌÔÂÏÎÊÏÃÐÍÂÒÏÝÓÇÉƜÏÙÊÔԜÄÂÌÝÔÔÂ
áÉÂÎ ÁÏÝÅÝÉÅ ÃÂÒÅÂÙ ²ÂÃÃÝÏÝ~ rÊÎÇÒk —ÙÇÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ
ÏÝÅÝÔÕ —ÙÇÏ ÎÊ~Â ÃÊÒŜÏ ĜÌÂ͜ÔÇÏ ÌÂÔÝ ҜÄÇÚԜ ÌÕÍÍÂÏ
ÎÂÓÌ—ÎÇÔ͜ϜÎ
¯Ê€ÂáÔÞ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÓÂÕ ÃÕÍÝÅÝÉ ¬ÂÎÊÍÍÇÌ̜ ÐÎÔÝÍÝ
ÅÝÉ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇ ÒÕ×ÍÂÏÆÝÒÝÅÝÉ ÃÇÒ ÖÊÌÇÒƜ ÃÕÍÝÅÝÉ ÔÂÔÕ
áڜÅÇÉΜלÃÜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌ¢ÍÍ€ÝÓÝÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÕÍÝÒ
 ªÉÅÇ kÃk ÃÇ͜Ï ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇ ӜÍÂÎ͜ÅÇÉ ³ÇÉŜ ÃÂÒÍÝÌ
ÊÉÅÇ͜ÒӜÍÂÎàÍÍÝË
²ÂÃÃÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ΜÒלΜÔÇ€œÎ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ΜלÃ
ÜÔÇÓÇÉÏÇ~ÃÂÒÝÅÝÉÃÇ͜ÏÃÕÍÓÝϪÉÅDzÕ×ÓÇÉÏÇ~€œÎΜÅÇÉ
ÏÇ~˗ҜÌ͜ÒÇÏÃÇÒ͜ÚÔÇÒÓÇÏ#³Ð~ÅÝr—Î͜ԗÑϗÓלƜÓkÉŜÓkɍªÉÅDzÕ×ÏÝ~ÂÒÂÍÂÚÕÝ
ÓÇÉÏÇ~ÃÂÒÝÅÝÉÃÇ͜ÏÃÕÍÓÝϝ