• Название:

    14 Паулдан Коринтлеляргя беренче хат


  • Размер: 0.3 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTR10C2.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
²Œ¸°µº³­³’¸«’
©­¸­µ¿­½¨º
 ¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ

À©ÚÏÛܩߍ©Ûß©äÛ©áÐÔÚÓÔßx
¢ÍÍ€Ý Ê×ÔÝáÒÝ ÃÇ͜Ï ®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇ~ ҜÓkÍÇ ÃÕÍÝÒÅÂ
ÙÂÌÝÒÝÍÅÂϱÂÕÍÆÂϳÐÓÔÇÏÊÓÊÎÂÏÆÂÚÔÂÏ ®œÓÊ×¥ÂËӜ
ÂÚ¢ÍÍ€ÝÅÂÃÂÅÝÚÍÂÏÅÂÏ€œÎ¢ÏÝ~ÊÉÅÇ͜ÒÇÃÕÍÝÒÅÂÙÂ
ÌÝÒÝÍÅÂÏ ¬—ÒÊÏÔԜÅÇ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇϜ €œÎ €œÒ
ÕÒÝÏƲÂÃÃÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×̜ΗҜrœÅÂÔÞÊÔkÙÇ͜ÒÏÇ~€œÎΜ
ÓÇϜӜÍÂήœÓÊ×ÂÍÂÒÏÝ~€œÎÃÇÉÏÇ~²ÂÃÃÝÃÝÉÃÊÔ¢ÔÂÃÝÉ
¢ÍÍ€ÝĜ²ÂÃÃÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×ԜÏÓÇÉŜΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏ
ÍÇÌÃÕÍÓÝÏ
³ÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝΠ€œÒÄÂÌÝÔ Ҝ×ΜÔ ÕÌÝËÎ µÍ ®œÓÊ×
¥ÂËӜ ÂÚ ÓÇÉŜ ΜÒלΜÔ Ãk͜Ì ÊÔÔÇ ¹—ÏÌÊ ®œÓÊ× ¥ÂËӜƜ
ÓÇÉ €œÒϜÒӜƜ ÓkÉƜ €œÎ ÃÇÍÇÎƜ ÃÂÇÆÝÅÝÉ ÚÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï
®œÓÊ× ×ÂÌÝÏÆÂÅÝ ÃÇÉÏÇ~ Ú€ÊÔÍÇÌ ÓÇÉƜ ÒÂÓÍÂÏÆÝ ºÕ~Â
ÌkҜ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÌÊÍkÇÏ ̗Ô̜ÏƜ ÓÇÉÏÇ~ €ÊÙ
ÏÊÏÆÊÒÕ×ÊӜ͜Ô̜ÎÐ×ÔÂrÍÝÅÝÅÝÉÌÂÍÎÂÆÝ!²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ
®œÓÊ× ÌÊÍŜÏ ̗ÏƜ ÓÇÉ ÅÂÇÑÓÇÉ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉÏÇ
Â×ÝÒÅÂÌÂƜÒÏÝÌÔÐÔÂÙÂÌ "³ÇÉÏÇiÉÇÏÇ~µÍݲÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂË
Ӝ®œÓÊ×ÃÇ͜ÏÂÒÂÍÂÚÕ—ÙÇÏÙÂÌÝÒÅÂÏ¢ÍÍ€ÝiÉĜÅÜƜÓÇϜ
ÔÕÒÝÍÝÌÍÝ


°ÔßÓ©ÛÚÔÙá©ÒÔÐxÚÔÜÔçÚ©ß
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÊÓÇÎÇ ÃÇ͜Ï €œÎ
ΜÅÇÉƜÏ áÍÄÂÒÝÑ ÓÐÒÝËÎ ÓÇÉ ÃÂÒÝÅÝÉ Æ ÃÇÒ ÓkÉÍÇ ÃÕÍÝÅÝÉ
ÂÒÂÅÝÉÆÂԗÒÍÇÃkÍÇÏÇÚ͜ÒÃÕÍÎÂÓÝÏÌÊÒÇÓÇÏٜÕËÖÊÌÇÒ͜
ÒÇÅÇÉÃÇÒƜÎÃÕÍÓÝÏ ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÓÇÉƜÝÉÅÝÚÔÂÍÂÚÍÂÒ
ÃÕÍÅÂÍÂÄÝÔÕÒÝÏÆÂÎÊ~·ÍÐá—ÇÏƜÅÇ͜ÒƜÏÃÊÍÅÇÍÇÃÕÍÆÝ
®ÊÏ ÚÕÏÝ ÌkÉƜ ÔÐÔÂÎ ÓÇÉƜ ®ÊÏ x ±ÂÕÍÏÝÌݝ ®ÊÏ x
¢ÑÕÍÍÕÓÏÝÌݝ ®ÊÏ x ¬ÊÖÂÓÏÝÌÝ
 œ ®ÊÏ x ®œÓÊ×ÏÇÌǝ
ÆÊÑ ӗË͜kÙÇ͜Ò ÃÂÒ ŒÍ͜ ®œÓÊ× ÃkÍÇÏŜÏÎÇ" ±ÂÕÍ ÓÇÉÏÇ~#¹×ãÏàxºÊÎÕϱÇÔÇÒÏÇ~ÊÌÇÏÙÇÊÓÇÎÇ

¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


—ÙÇÏ ×ÂÙÌ ÌÂÆÂÌÍÂÏÆÝÎÝ œÍ͜" ŒÍ͜ ÓÇÉ ±ÂÕÍ ÊÓÇÎÇ ÃÇ͜Ï
ÓÕÅÂÙÕÎÆÝÒÝÍÕËÐÍÂÓÝÏkԜÆÇÅÇÉÎÇ" ¢ÍÍ€ÝÅÂڗÌÇÒÎÊÏ
¬ÒÊÓÑÊ €œÎ ¥œËƜÏ ÃÂÚÌ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇÒÇÅÇÉÏÇ Ɯ ÙÕÎÆÝÒÎÂÆÝÎ
ºÕ~ÂÌkҜÃÇÒÌÇÎƜÃÇÒÌÂËÙÂÏÆÂÎÊÏÇÎÔÕÒÝƍ±ÂÕÍkÉ
ÊÓÇÎÇ ÃÇ͜Ï ÙÕÎÆÝÒÆݝ x ÆÊÑ œËԜ ÂÍÎÂÓ ®ÊÏ ÚÕÍÂË ÕÌ
¿ÓÔÇ֜ϜÓ—ÇÏƜÅÇ͜ÒÏÇÙÕÎÆÝÒÆÝÎœÔÂÅÝÏÌÇÎÏÇƜÃÕÍÓÂ
ÙÕÎÆÝÒÕÝÎÏÝ לÔÇÒ͜ÎÊÎ  ¹—ÏÌÊ ®œÓÊ× ÎÊÏÇ ÙÕÎÆÝÒÕ
—ÙÇÏÔkÅÇÍÜÍÌÊ®œÓÊ××ÂÙÝÏÝ~œ€œÎÊáÔÇàÌÌÂÙÝÌÎÂÓÝÏ
ÆÊÑÁ×ÚÝלÜÒÏÇÉÊҜÌÓkÉ͜ÒÌÕÍÍÂÏÎÝËÙÂÊÅÜÍÂÏÊԜÒŜ
rÊÜÒÆÇ
»©à×ä…¯ÚÚύêÜê‹ÙÝÓß©áԍ©ÛÖ×ß©ÙÚÔÒÔ
¹—ÏÌÊ ×ÂÙ ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ ÓkÉ x €œÍÂ̜Ô̜ ÆÕÙÂÒ ÊÔÇÍŜÏϜÒ
—ÙÇÏ ÂÌÝÍÓÝÉÍÝÌ œ ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ x ¥ÂËӜŜ ÊÎÂÏ ÊÔÇÑ ÌÐÔÝ
ÍÕÙÝÍÂÒ—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÌÐÆҜÔÇ "ªÉÅÇáÉÎÂƍ·ÊÌΜÔÊá͜ÒÇ
ÏÇ~ ÉÊҜÌÍÇÅÇÏ àÌÌ ÙÝÅÂÒÝÒÎÝÏ ÂÌÝÍÍÝÍÂÒÏÝ~ ÂÌÝÍÝÏ
ÌÊÒÇÌÂÅÂÒÎÝϝxÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ·ÊÌΜÔÊáÓÇÌÂËÆÂÆÂÌÂÏÕÏ
ÙÝ ÌÂËÆÂ" £Õ ÉÂÎÂÏÏÝ~ ֜ÍӜ֜ÙÇ͜ÒÇ ÌÂËÆÂ" ¢ÍÍ€Ý ÃÕ
ƗÏÞáÏÝ~ ÉÊҜÌÍÇÅÇÏ ÂÌÝÍÓÝÉ ÊÔΜÆÇÎÇ" ¹—ÏÌÊ ƗÏÞá œÍÇ
kÉ ÉÊҜÌÍÇÅÇ ÂÚ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÔÊҜÏ ÂÌÝÍÝÏ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍΜŜÏ
ÄÂÌÝÔÔ¢ÍÍ€ÝÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÏÇÂÌÝÍÓÝÉÆÊÑÓÂÏÂÍÅÂÏÁ×ÚÝ
לÜÒ ÂÒÌÝÍÝ ÌÐÔÌÂÒÕÏÝ ΜÅÜÌÕÍÞ ÌkÒÆÇ Á€kÆ͜Ò ÎÐÅrÊÉÂ
ÔÂ͜Ñ ÊԜ͜Ò œ ÅÒÇÌÍÂÒ ÉÊҜÌÍÇÌ ßÉÍÊ͜Ò ÃÇÉ ÊӜ ×ÂÙÌ ÌÂ
ÆÂÌÍÂÏÅÂÏ ®œÓÊ× ÔÕÒÝÏÆ ÊÅÜÍÂÏ ÊԜÃÇÉ œ ÃÕ x á€kÆ͜Ò —ÙÇÏ
ÂÃÝÏÕ ÔÂÚÝ ÅÒÇÌÍÂÒ —ÙÇÏ x ÂÌÝÍÓÝÉÍÝÌ Œ ÊÏÆÇ ¢ÍÍ€Ý
ÙÂÌÝÒÝÑ ÂÍÅÂÏÏÂÒ —ÙÇÏ ÂÍÂÒ á€kÆÎÇ áÊӜ ÅÒÇÌ ÃÕÍÓÝÏÎÝ
®œÓÊ×x¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÌÐÆҜÔÇ€œÎÉÊҜÌÍÇÅÇ ¹—ÏÌÊ¢ÍÍ€Ý
ÏÝ~ ÂÌÝÍÓÝÉÍÝÅݝ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ÉÊҜÌÍÇÅÇÏϜÏ ÌkÑ̜ ÉÊҜÅ
ҜÌ€œÎ¢ÍÍ€ÝÏÝ~Ì—ÙÓÇÉÍÇÅǝÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ÌÐÆҜÔÇÏϜÏÌkÑ
—ÍÇÚÌÐÆҜÔÍÇҜÌ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÊÓÇÅÇÉŜԗÚÇÒÇÅÇÉœÍÇ¢ÍÍ€ÝÓÇÉÏÇÙÂÌÝÒ
ÅÂÏ ÄÂÌÝÔÔ ÓÇÉ ÌÇÎ ÊÆÇÅÇÉ" ³ÇÉÏÇ~ ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇÅÇÉ ÅÇϜ ÌÇÚÇ
͜ÒÏÇ~ kÉ kÍٜÎÇ ÃÕÇÏÙÂ ÂÌÝÍÍÝ ÌÐÆҜÔÍÇ ÃÇÒÂÉÝÅÝÉ ÅÝÏÂ
ÉÂÔÍÝϜÓÇÍƜÏÊÆÇ ŒÎ΢ÍÍ€ÝÂÌÝÍÊá͜ÒÇϜ€œÎ̗Ù
ÍÇ͜ÒŜÐáÔÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏƗÏÞáÂÌÝÍÓÝÉ€œÎ̗ÙÓÇÉÆÊÑÊӜÑ
͜ŜÏϜÒÏÇ ÓÂËÍÂÑ ÂÍÆÝ !"pÊÙÃÇÒ ÌÇÚÇ ¢ÍÍ€Ý ÂÍÆÝÏÆÂ
ÎÂÌÔÂÏÎÂÓÝÏÆÊÑƗÏÞáÏÝ~Η€ÊÎÓÂÏÂÍÅÂÏÏÂÒÝÏàÌÌÂÙÝ
ÅÂÒÕ—ÙÇϵÍƗÏÞáÏÝ~œ€œÎÊáÔÓÇÉÆÊÑÊӜÑ͜ÏŜÏϜÒÇÏ€œÎ
ÌÊÎÓÇÔÇÍŜÏϜÒÇÏ ÓÂËÍÂÑ ÂÍÆÝ ŒÎΠלÉÇÒ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÅÂ
ΜÍÇ ÂÒÌÝÍÝ ÓÇÉ ®œÓÊ× ¥ÂËӜƜ ÔÐÒÂÓÝÉ µÍ x ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ
¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÌÊÍŜÏ ÉÊҜÌÍÇÌ ÃÕÍÆÝ ¥ÂËӜ ÂÚ ÃÇÉ ×ÂÌÍÝÌ ÊÉ
ÅÇÍÇÌ€œÎÂÉÂÔÍÝÌÂÍÂÃÝÉ ºÕÍÂËÊÔÇѪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏ
ٍ®ÂÌÔÂÏÕÙÝÌÇÚDzÂÃÃÝÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÓÝϝ
!

¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ áÏÝÅÝÉÅ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÓÇÒÇÏ ÊÅÜÍÂÏ ÊԜÒŜ
ÌÊÍŜÏƜÎÊÏÌÕÑÚÝÓkÉ͜ÒӗË͜ÒŜáÌÊÉÊҜÌÍÇÅÇÎÏÇ
ÌkÒӜÔÇÒŜ ÌÊÍΜÆÇÎ ¹—ÏÌÊ ÓÇÉÏÇ~ áÏÆ ÃÕÍÅÂÏÆ ÎÊÏ
¥ÂËӜ ®œÓÊ×ԜÏ €œÎ ÚÕÏÝ~ —ÓÔÇϜ ¢ÏÝ~ ×ÂÙÌ ÌÂÆÂÌÍÂÏÕ
ÝÏÏÂÏ ÃÂÚÌ €ÊÙϜÒӜ ÃÇÍΜÓ̜ ÌÂÒÂÒ ÌÝÍÆÝÎ ®ÊÏ áÏÝ
ÅÝÉÅ ̗ÙÓÇÉ ÃÊÌ ÌÕÒÝÌÌÂÏ €œÎ ÌÂÍÔÝÒÂÏÅÂÏ לÍƜ ÌÊÍÆÇÎ
ªÎÂÏÝÅÝÉÌÇÚÇ͜ÒÂÌÝÍÝÏÂÔkÅÇÍÜÍÌÊ¢ÍÍ€ÝÌÐÆҜÔÇϜ
ÏÊÅÇÉ͜ÏÓÇÏ—ÙÇÏÓkÉÇ΀œÎĜÅÂÉÇÎÌÇÚÇÂÌÝÍÝÏÝ~ÝÚÂÏ
ÆÝÒÝÒÍÝÌÓkÉ͜ÒÇϜÔkÅÇÍÜÍÌÊ¢Í̀ݲÕ×ÝÏÝ~ÌÐÆҜÔÇÏ
ÊÓÃÂÔÍÂÕÅÂÏÊÅÇÉ͜ÏŜÏÊÆÇ


¯ÚÚύêÜê‹Ö×ß©ÙÚÔÒÔ
ŒÃÇÉÊÏÆÇÉÊҜÌÍÇÌÔÕÒÝÏÆÂrÊÔÍÇÌ̜ÏÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÂÒÂ
ÓÝÏÆÂӗËÍÊÃÇÉŒÎÎÂÕÍxלÉÇÒÅÇÉÂÎÂÏÂÌÝÍÝ€œÎÃÕƗÏÞá
×ÂÌÊÎϜÒÇÏÇ~ ÂÌÝÍÝ ÔkÅÇÍ ÂÍÂÒ ÃÇÔkŜ ÔÂàÃÂÒ ÃÊÔ Œ ÃÇÉ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~ƗÏÞááÒÂÔÝÍÅÂÏÙÝÕÌÆÂÏÝÃÝÉ—ÙÇÏÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏ
áÚÇÒÇÏÓÇÒÍÇÉÊҜÌÍÇÅÇÔÕÒÝÏÆÂӗËÍÊÃÇÉ !ºÕÍ ÉÊҜÌÍÇÌÏÇ ÃÕ
ƗÏÞáÆÂÅÝ ÃÇÒ ÅÇϜ ×ÂÌÊÎ Ɯ ÔÂÏÝÎÂÆÝ ŒÅœÒ ÔÂÏÝÓÂÍÂÒ ÆÂÏ
ÍÝÌÍݲÂÃÃÝÏÝ×ÂÙÌÂÌÂÆÂÌÍÂÎÂÅÂÏÃÕÍÝÒÍÂÒÊÆÇ"ŒÎΪÉÅÇ
áÉÎÂÆ ÃÐÍÂË ÆÊÑ áÉÝÍÅÂÏ ¢ÍÍ€Ý iÉÇÏ áÒÂÔÕÙÝÍÂÒÅ ϜÒӜ
œÉÇÒ͜ŜÏÇÏ€ÊÙÃÇÒÌkÉÌkÒΜŜÏ€ÊÙÃÇÒÌÐÍÂÌÊÚÇÔΜŜÏ€œÎ
€ÊÙÃÇÒÌÇÚÇÏÇ~˗ҜÅÇÃÕÔÕÒÝÆÂÕËÍÂÑÌÂÒÂÎÂÅÂϝ ŒÎÐÏÝ
¢ÍÍ€ÝÃÇÉŜiÉÇÏÇ~²Õ×ÝÂÚÂÂÙÔÝٗÏÌʲÕ×€œÒϜÒӜÏÇלÔ
Ô¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÔÊҜÏÍÇÌ͜ÒÇÏƜÔÊÌÚÇҜ ¬ÇÚÇÏÇ~ÕËÍÂÒÝÏ
kÉÇÏƜÅÇÒÕ×ÔÂÏÃÂÚÌÂÔÂÅÝÏÌÇÎÃÇ͜"ºÕÏÝ~ÌÇÃÇÌkÌ¢ÍÍÂ
€ÝÏÝ~ÏÊáÔ͜ÒÇÏƜ¢Í̀ݲÕ×ÝÏÏÂÏÃÂÚÌ€ÊÙÌÇÎÃÇÍÎÊ
£ÇÉ ÊӜ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ϜÒӜ Ãk͜Ì ÊÔÇÍŜÏÇÏ ÃÇÍk
—ÙÇÏÃÕƗÏÞáÏÝ~ÒÕ×ÝÏÔkÅÇÍÜÍÌÊ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÌÊÍŜϲÕ×ÏÝ
ÌÂÃÕÍÊÔÔÇÌ pœÎÃÐÍÂÒÔÕÒÝÏÆÂÌÇÚÇÉÊҜÌÍÇÅÇ—ËҜÔ̜ÏÓkÉ
͜ÒÃÇ͜ÏÔkÅÇÍÜÍÌʲÕ×—ËҜÔ̜ÏÓkÉ͜ÒÃÇ͜ÏӗË͜ڜÃÇÉ
£ÇÉÒÕ×Ê×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ¢Í̀ݲÕ×ÝÏÂÊáÃÕÍÅÂÏÌÇÚÇ͜ÒŜÂ~ÍÂ
ÔÂÃÝÉ iÉÇÏƜ¢Í̀ݲÕ×ÝÃÕÍÎÂÅÂÏÌÇÚÇ¢Í̀ݲÕ×ÝÌkÒ
ӜÔ̜ÏϜÒÏÇÌÂÃÕÍÊÔÎÊٗÏÌÊÂÍÂÒÏÝÂÌÝÍÓÝÉÍÝÌÆÊÑÓÂÏÝË
ÕÍÂÍÂÒÏÝÂ~ÍÝËÂÍÎÝËٗÏÌÊÃÐÍÂÒÔÕÒÝÏƪÉÅDzÕ×áÒƜÎÇ
ÃÇ͜ÏÅÇϜÖÊÌÇÒ˗ÒÔÇÒŜΗÎÌÊÏ ¢Í̀ݲÕ×ÝÏÂÊáÃÕÍÕ
ÙÝÊӜ€œÒϜÒӜÔÕÒÝÏÆÂÖÊÌÇÒ˗ÒԜÂÍÂœÂÏÝ~kÉÇÏ€ÊÙÌÇÎ
ÔÕÍÝÓÝÏÙÂÂ~ÍÝËÂÍÎÝ˹—ÏÌʪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
²ÂÃÃÝÅÂÌÊ~œÚÃÊÒÇÒŜ
¢ÏÝ~ÕËÖÊÌÇÒ͜ÒÇϜÌÇÎԗÚÇÏŜÏ"
Œ ÃÇÉ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÕËÏÊáÔ͜ÒÇÏ Â~ÍÝËÃÝÉ ٗÏÌÊ ÂÍÂÒÏÝ ÃÇÉŜ
ªÉÅDzÕ×ÂÙÂ

#³Ð~ÅÝr—Î͜ÅÒÇÌÔÇÍÇÏƜÓkÉŜÓkɍŒÃÇÉ®œÓÊ×ÏÇ~Â~Ý
ÏÂÊá
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


¯ÚÚύêÜê‹äÔÖÛ©áá©çÚ©ßÔ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÎÊÏ¢Í̀ݲÕ×ÝÏÂÊáÃÕÍÕÙÝÍÂÒÅÂӗË
͜ŜÏ ÌÇÃÇÌ ӗËÍÊ ÂÍÎÂÆÝÎ ÜÍÌÊ ƗÏÞáÄÊ ÌÇÚÇ͜ÒŜ
®œÓÊ× àÍÝÏÆ œÍÇ Ɯ ÊÎٜÌ ÃÂÍÂÓÝ ÌÇÃÇÌ ÃÕÍÅÂÏÏÂÒÅÂ
ӗË͜ŜÏ ÌÇÃÇÌ ӗË͜ÆÇÎ ÓÇÉŜ ®ÊÏ ÓÇÉŜ ÌÂÔÝ ÒÊÉÝÌ ÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ ӗÔ ÂÚÂÔÔÝÎ ٗÏÌÊ ÓÇÉ ÕÍ ÒÊÉÝÌ ÃÇ͜Ï ÔÕÌÍÂÏÝÒÍÝÌ
ƜҜrœÆœÔkÅÇÍÊÆÇÅÇÉ€œÎלÉÇÒƜœÉÇÒÔkÅÇÍÓÇÉ ¹—ÏÌÊÓÇÉ
€ÂÎÂÏ Æ ƗÏÞáÄÊ áÚÊÓÇÉ ŒÅœÒ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉƜÏ ̗Ï͜ڜÓÇÉ
€œÎ ÝÉÅÝÚÝÑÔÂÍÂÚÝÑ áÚÊÓÇÉ Ê̜Ï ÃÕ לÍƜ ÓÇÉ ƗÏÞáÄÊ
ÌÇÚÇ͜Ò ÔkÅÇÍÎÇ €œÎ ÅÂÆÊ ÌÇÚÇ͜Ò ÌÇÃÇÌ ßÚ ÊÔÎÊÓÇÉÎÇ"
 ¹—ÏÌÊ ÃÇÒÇÅÇÉ ®ÊÏ x ±ÂÕÍÏÝÌݝ œ ÊÌÇÏÙÇÅÇÉ ®ÊÏ x
¢ÑÕÍÍÕÓÏÝÌݝxÆÊÊ̜ÏÕÍÙÂÌÔÂÓÇÉÅÂÆÊÌÇÚÇ͜ÒÃÕÍÂÓÝÉ
ÔkÅÇÍÎÇÓÐ~"
¬ÇÎ ÕÍ ±ÂÕÍ" ¢ÑÕÍÍÕÓ ÌÇÎ ÕÍ" ¢ÍÂÒ x ×ÇÉΜÔÙÇ͜Ò ÅÇϜ
€œÎ ²ÂÃÃÝ ÂÍÂÒÏÝ~ €œÒÃÇÒÓÇϜ ÏÊÏÆÊ ÄÂÉÊÖ ÃÊÒkÇϜ ÌÂÒÂÑ
ÓÇÉÂÍÂÒÂÒÌÝÍÝÊÎÂÏÌÊÔÇÒÆÇÅÇÉ ®ÊÏÕÔÝÒÔÔÝ΢ÑÕÍÍÕÓÓÕ
ÓÊÑÔÇ œÎΠkÓÔÇÒkÇÏ ¢ÍÍ€Ý kÓÔÇÒÆÇ ºÕ~ ÌkҜ ÕÔÝÒÔÕÙÝ
Æ ÓÕ ÓÊÃkÙÇ Ɯ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ kÓÔÇÒkÙÇ ¢ÍÍ€Ý ÅÝÏÂ Η€ÊÎ
!µÔÝÒÔÕÙÝÃÇ͜ÏÓÕÓÊÃkÙÇxÂÓÝÍÆÂÃÇÒœÎ΀œÒÌÂËÓÝÓÂÄÂ
ÃÝÏkÉÇÏÇ~×ÇÉΜÔÇϜÌÂÒÂÑÂÍÂÙÂÌ "¹—ÏÌÊÃÇÉx¢ÍÍ€ÝÏÝ~
×ÇÉΜÔԜÚ͜ÒÇ œ ÓÇÉ x ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÊÅÇÏ ÌÝÒÝ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
ÌÐÒÝÍÎÂÓÝ
©ÊҜÌ ԗÉkÙÇ ÌÇÃÇÌ ¢ÍÍ€Ý ΜÒלΜÔÇ ÃÇ͜Ï ÎÊÏ ÏÊÅÇÉ
ÓÂÍÆÝÎ œ ÃÂÚÌ ÃÇҜk ÚÕÏÝ~ —ÓÔÇϜ ԗÉÊ ŒÎΠ€œÒÌÇÎ kÉÇ
ÏÇ~ ԗÉk ҜÄÇÚÇϜ ÊÅÜÔÊÃÂÒ ÊÔÓÇÏ ¹—ÏÌÊ ÃÕÍÅÂÏ ÏÊÅÇÉƜÏ
ÃÂÚÌ ÃkԜÏ ÏÊÅÇÉÏÇ €ÊÙÌÇÎ ÓÂÍ ÂÍÎÝË œ ÕÍ ÏÊÅÇÉ x ¥ÂËӜ
®œÓÊ× ¬ÇÎ Ɯ ÃÕÍÓ ÃÕ ÏÊÅÇÉ —ÓÔÇϜ ÂÍÔÝÏÏÂÏ ̗ÎÇÚԜÏ
ÂÓÝÍÔÂÚÍÂÒÆÂÏ ÂÅÂÙÔÂÏ ÑÇٜÏϜÏ ÓÂÍÂÎÏÂÏ ԗÉÇӜ €œÒÃÇ
ÒÇÏÇ~ßÚÇÂÙÝÌÌkÒÇϜٜÌÕÍßÚÏÇÊӜחÌÇÎ̗ÏÇÃÇÍÆÇҜٜÌ
µÍ ̗Ï ÕÔ ÃÇ͜Ï ÂÙÝÍÂÙÂÌ €œÎ ÕÔ €œÒÌÇÎÏÇ~ ßÚÇÏ ÓÝÏÂáÙÂÌ
¬ÇÎÏÇ~ÌÐÒÝÍÎÂÓÝÊӜÏÌÂÍÓÂÚÕÍÓÂÄÂÑÂÍÂÙÂÌ ¿Ú͜ŜÏ
ßÚÇ áÏÓ ÕÍ ÉÝáÏ ÌkҜٜÌ ·œÇÒ ÕÍ kÉÇ ÌÐÔÝÍÝÑ ÌÂÍÂÙÂÌ
œÎÎÂÕÔßÙÇÏϜÏÙÝÌÌÂÏÌÇÃÇÌÌÐÔÝÍÂÙÂÌ
ŒÍ͜¢ÍÍ€ÝËÐÒÔÝÃÕÍÕÝÅÝÉÏÝ€œÎÓÇÉƜ¢Í̀ݲÕ×Ý
áڜÄÇÏÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ"  ¬Ç΢ÍÍ€ÝÏÝ~ËÐÒÔÝÏrÊÎÇÒӜ¢ÍÍÂ
€ÝÂÏÝrœÉÂÍÂáÙÂ̹—ÏÌÊ¢ÍÍ€ÝËÐÒÔÝÊÉÅÇœÕÍËÐÒÔxÓÇÉ
!£ÇÒÇÅÇÉƜkÉÇÏkÉÇÂÍÆÂÎÂÓÝϬÂËÃÇÒÇÅÇÉÃÕÉÂÎÂÏÆÂkÉÇÏ
ÂÌÝÍÊáÓÇÆÊÑÓÂÏÂÓÂÂÌÝÍÊáÓÇÃÕÍÕ—ÙÇÏÕÍÂÌÝÍÓÝÉÃÕÍÓÝÏ
"£Õ ÉÂÎÂÏÏÝ~ ÂÌÝÍÍÝÍÝÅÝ x ¢ÍÍ€Ý ÌÂÒÚÝÏÆ ÂÌÝÍÓÝÉÍÝÌ
ÃÊÔ ¹—ÏÌÊ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ ¢ÍÍ€Ý ÂÌÝÍ Êá͜ÒÇÏ ΜÌÇÒ͜ÒÇÏƜ
ß͜ÌÔÇÒÇÑÂ͝xÆÊÑáÉÝÍÅÂÏÃÊÔ pœÎ ÔÂÅÝÏ ²ÂÃÃÝ ÂÌÝÍ
Êá͜ÒÇÏÇ~ ÕËÍÂÒÝÏ ÃÇ͜ ÂÍÂÒ ÖÂËÆÂÓÝɝ ºÕÍÂË ÃÕÍÅÂÙ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


€ÊÙÌÇÎÌÇÚÇ͜ÒÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÎÂÓÝÏٗÏÌÊ€œÒϜÒӜx ÓÇÉ
ÏÇÌÇ ±ÂÕÍÎÝ¢ÑÕÍÍÕÓÎݬÊÖÂÓÎÝƗÏÞáÎÝÔÐÒÎÝÚÎÝ
kÍÇÎÎÇ לÉÇÒÅÇÎÇ áÌÊ ÌÊٜ͜ÌÎÇ x €œÎΜÓÇ ÓÇÉÏÇÌÇ ÓÇÉ
ÊӜx®œÓÊ×ÏÇÌÇœ®œÓÊ×x¢ÍÍ€ÝÏÝÌÝ
¿©àxÚÚ©ßÜԋäÔÖÛ©áÔ

ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÃÇÉÏÇ €œÒÌÇÎ ®œÓÊ×ÏÇ~ ×ÇÉΜÔÙÇ͜ÒÇ €œÎ
¢ÍÍ€Ý ÓÇÒ͜ÒÇ ÝÚÂÏÝÑ ÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏ ÊÆÂҜ ÊÔkÙÇ͜Ò
ÆÊÑÓÂÏÂÓÝÏ ®ÐÏÏÂÏÔÝÚÝÚÂÏÝÑÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏÏÂÒ
ÏÝ~€œÒÃÇÒÓÇÏÇ~ÔÕÅÒÝÃÕÍÕÝÔÂ͜ÑÊÔÇ͜ ³ÇÉÏÇ~áÌÊÃÂÚ
ÌÂÍÂÒÏÝ~ ÎÊÏÇÎ ×ÂÌÔ חÌÇÎ ˗ÒÔk ҜÄÇÚÇ œ€œÎÊáÔÍÇ ÔkÅÇÍ
ÎÊÏkÉÇÎƜkÉÇÎÔÕÒÝÏÆÂחÌÇÎ˗ÒÔÎÊέœÌÊÏkÉÇÎƜÃÇÒ
ÏÊÏÆÊÅÂÇÑÌkÒΜӜÎƜÎÐÏÝ~ÃÇ͜ÏkÉÇÎÏÇÂÌÍÂÎÝËήÊÏÇ
ÃÇÒ ²ÂÃÃÝ ÅÝÏ חÌÇÎ ÊԜ ºÕ~ ÌkҜ ²ÂÃÃÝ ÌÊÍŜÏÙÇ ÃÇÒ
ÏÊÙÇÌԜחÌÇÎÊÔΜÅÇɵÍÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔÂáÚÇÒÇÍŜÏϜÒÏÇáÌ
ÔÝÒÔÂÙÂÌ €œÎ ßÙÌÇÒÓÇÉ ÏÊáÔ͜ÒÏÇ ÌkÒӜԜٜÌ €œÎ ÚÕÍ ÙÂÌÔÂ
€œÒÌÇÎŜ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÎÂÌÔÂÕÃÕÍÂÙÂÌ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÓÇÉÏÇ~×ÂÌÌÂÎÊÏÃÐÍÂÒÏÝkÉÇΜ€œÎ¢ÑÕÍ
ÍÕÓÌÂÌÂÒÂÔÂÌÕÍÍÂÏÆÝΪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÏÂÏÔÝÚÂÌÝÍÓÂÔ
ÎÂÓÌ —ËҜÏkÇÅÇÉÏÇ ÔÇÍÊÎ €œÎ €ÊÙÌÇÎ ÃÇҜkÏÇ ÃÂÚÌ ÃÇҜk
ÂÍÆÝÏÆ ÎÂÌÔÂÑ —ÓÔÇÏ ÌÕËÎÂÓÝÏ ³ÊÏÇ ÌÇÎ —ÓÔÇÏ ÊÔÇÑ ÌÕá"
³ÊÏÌÂÃÕÍÊÔΜŜÏÃÇҜÒϜÒӜÃÂÒÎÝ"ŒÊÏÆÇÌÂÃÕÍÊÔ̜ÏÓÇ~
Ê̜ÏÏÊ—ÙÇÏÌÂÃÕÍÊÔΜŜÏÌÇÃÇÌÎÂÌÔÂÏÂÓÝ~"
!³ÇÉ ÊÏÆÇ ÔÕÌÍÂÏÆÝÅÝÉ ÓÇÉ ÊÏÆÇ ÃÂÇÆÝÅÝÉ ÓÇÉ ÊÏÆÇ ÃÇÉ
ƜÏÃÂÚÌÂÑÂÔÚÂÍÂÒÃÕÍÆÝÅÝÉ®ÊÏÙÝÏÏÂÏÆÂÑÂÔÚÂÍÂÒÃÕ
ÍÕÝÅÝÉÏÝ ÔÇ͜Ò ÊÆÇÎ ÚÕÍ ÄÂÌÝÔÔÂ ÃÇÉ Ɯ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ
ÑÂÔÚÂÍÂÒÃÕÍÝÒÊÆÇÌ "ŒÎÊ~¢ÍÍ€ÝÃÇÉÏÇҜÓkÍ͜ÒÏÇkÍÇÎ
ŜחÌÇÎÊÔÇÍŜÏÌÇÚÇ͜ÒÌÇÃÇÌÊ~ÂÒÔÌÂÌÕËÅÂÏÓÝÎÂÏÔÐÇ
͹—ÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÃÇÉÏÇƗÏÞá֜ÒÇÚԜ͜Ò€œÎÌÇÚÇ͜Ò—ÙÇÏ
ÔÂÎÂÚÂÊÔÔÇ £ÇÉx®œÓÊ××ÂÌÝÏÂÔÊÍÇ͜ÒÓÇÉÊӜx®œÓÊ×
ÃÇ͜Ï ÃÇÒ͜ÚkƜ ÂÌÝÍÍÝÍÂÒ £ÇÉ x לÍÓÇÉ͜Ò œ ÓÇÉ x ̗Ù
ÍÇ͜Ò ³ÇÉÏÇ חÒΜÔÍÊ͜Ò œ ÃÇÉÏÇ ×ÕÒÍÝËÍÂÒ ·œÔÔ œÍÇŜ
ÌÂƜÒ ÂÙÍÝÌÌ €œÎ ÓÕÓÂÕÅ ÆÕÙÂÒÃÝÉ áÒÝÎ áÍÂÏÅÂÙ €œÎ ÌÝË
ÏÂÍÅÂÏ לÍƜ ÃÇÒ ÕÒÝÏÏÂÏ ÊÌÇÏÙÇ ÕÒÝÏÅÂ ÌkÙÇÏÇÑ ˗ÒÊÃÇÉ
ٗÏÌÊËÐÒÔrÊÒÇÃÇÉàÌ pœÎkÉÌÕÍÍÂÒÝÃÝÉÃÇ͜ÏÂÄÝÒ×ÇÉ
ΜÔÃÂÚÌÂÒÝÑ̗ÏÌkҜÃÇÉ£ÇÉŜ͜ÅÜϜÔÕÌÝËÍÂÒxÃÇÉÖÂ
ÔÊ× ÃÊҜÃÇÉ ÃÇÉÏÇ ßɜÒÍÇÌÍÊ͜Ò x ÃÇÉ ÔkɜÃÇÉ £ÇÉŜ áÍÂ
áÅÂÍÂÒxÃÇÉá×ÚÝÍÝÌÃÇ͜ÏrÂÄÂÑÃÊҜÃÇɦ—ÏÞá—ÙÇÏœÍÇŜ
ÌÂƜÒÃÂÒÝÓÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÓÂÏÅÂÓÂÏÂÍÎÂÅÂÏÙkÑÙÂÒÌÇÃÇÌÃÕÍ
ÆÝÌÃÇÉ
®ÊÏ ÃÐÍÂÒÏÝ ÓÇÉÏÇ ÐáÍÔÕ —ÙÇÏ áÉÎÝËÎ œÎΠáÒÂÔÌÂÏ ÃÂ
ÍÂÍÂÒÝÎÏÝÌÊӜÔ̜ÏÓÝÎÂÏÌÊӜԜÎ ¥œÒٜ®œÓÊ×àÍÝÏÆÂ
ÎÇ~͜ŜÏ ϜÓÝËלÔÙÇ͜ÒÇÅÇÉ ÃÕÍÓÂ ÆÂ ÂÔÂÍÂÒÝÅÝÉ ÌkÑ ÔkÅÇÍ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


Á×ÚÝלÜÒÃÇÍÆÇÒÇÑ®œÓÊ×¥ÂËӜÂÚÂÎÊÏÓÇÉÏÇ~ÒÕ×ÊÂÔÂÅÝÉ
ÃÕÍÆÝÎ ºÕ~ ÌkҜ áÍÄÂÒÝÑ ÓÐÒÝËÎ ÎÊÏϜÏ kÒϜÌ ÂÍÝÅÝÉ
 ºÕÏÝ~ —ÙÇÏ ÎÊÏ ÓÇÉŜ kÉÇÎÏÇ~ ӗÇÌÍÇ €œÎ ²ÂÃÃÝÅ ÔÕÒÝ
ÍÝÌÍÝÕÍÝδÊÎÕÔÇÏÇrÊÜÒÆÇεͮœÓÊ×¥ÂËӜŜÊáÒÇÑÔÐÒ
ÎÝÚÊÔkÇ΀œÎ€œÒrÊÒƜ€œÒÃÇÒÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏ
ƜÅÇ—ËҜÔk͜ÒÇÎÔÕÒÝÏÆÂÓÇÉÏÇ~ÊÓÇÅÇÉŜԗÚÇÒÇÒ
!®ÊÏáÏÝÅÝÉÅÂÌÊÍΜÓÆÊÑÓÇÉÏÇ~ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇÅÇÉÎÂÓÂËÅÂÏ
"ŒÎ΢ÍÍ€ÝÏÂÓÝËÑÊÔӜÎÊÏÔÊÉƜÏÓÇÉŜ ÌÊÍÇÒÎÇÏ €œÎ
œÍÇÅÇÎÂÓÂàÙÝÍÂÒÏÝ~ÓkÉÇÏÔkÅÇÍÜÍÌÊ̗ÙÇÏÓÝÏÂÑÃÇÍÇÒ
ÎÇÏ ¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ±ÂÔÚÂÍÝÅÝ ÓkÉƜ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ̗ÙԜ
¯œÒӜÔÇÍÊÓÇÉÓÇÉ"³ÇÉŜÔÂáÌÃÇ͜ÏÎÇáÊӜΜלÃÜÔ€œÎÃÂ
ÓÝÏÌÝÍÝÌÒÕ×ÝÃÇ͜ÏÌÊÍÊÎÎÇ"
·ÛÏÜ×áxæÔÚ©ßÏßÏàêÜÓÏÒêã©äÔçÚÔÙ

¦—ÒÇÓԜÏ Ɯ ÂÒÂÅÝÉÆ ֜×ÇÚÍÇÌ לÔÔ ΜrkÓÊ͜ÒƜ Ɯ
ÃÕÍÎÂÅÂÏ֜×ÇÚÍÇÌÕÒÝÏÂÍÕÝÔÕÒÝÏÆÂלÜÒ͜ÒÃÂÒ¬ÇÎ
ÆÇÒ kÅÊ ÂÏÂÓÝÏ kÉÇϜ ×ÂÔÝÏ ÊÔ̜Ï Ê̜Ï Œ ÓÇÉ ÇÍÝËÓÝ
ÕÒÝÏÆ ÔÂÅÝÏ Æ Ԝ̜ÃÃÇÒ͜ÏŜÏÓÇÉ ¢ÏÆÝË ßÚ ÌÝÍÕÙÝÏÝ
ÂÒÂÅÝÉÆÂÏӗÒÇÒŜÌÊҜÌÊÆÇ ŒÎÊÏԜÏÇÎÃÇ͜ÏÔkÅÇÍÌk~Ç
ÍÇÎ ÃÇ͜Ï áÏÝÅÝÉÆ ÃÕÍÅÂÏÆ ÂÏÆÝË ßÚ ßÚ͜kÙÇÏÇ ÂÒÂÅÝÉÆÂ
ÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌחÌÇÎÊÔÔÇÎ ÓÇɲÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜÊÓÇÎÇ ÃÇ͜Ï
rÝÇÍÅÂÏÆ€œÎÌk~ÇÍÇÎÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÕÍÅÂÏƲÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂË
ӜÌÐÆҜÔÇÃÇ͜ÏÃÇÒŜ ²ÂÃÃÝÃÝÉ̗ÏÇÏƜÂÏÝ~ÒÕ×ÝÌÐÔÝÍ
ÓÝÏ ÆÊÑ ԜÏÇÏ àÌÌ ÙÝÅÂÒÕ —ÙÇÏ ÃÕ ÌÇÚÇÏÇ ÚÂËÔÂÏ ÌÕÍÝÏÂ
ÔÂÑÚÝÒÝÒÅÂÌÊҜÌ
³ÇÉÏÇ~—ÙÇÏÎÂÌÔÂÏÝÒÍÝÌ€ÊÙϜÒӜà̬ÇÙÌÇϜÅÇϜÂÙÝÔ
ÌÝÏÝ~ Æ ×ÔÇÏ ÌÂÎÝÒÏÝ ÂÙÝÔÕÝÏ ÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ œÍ͜" ºÕÍÂË
ÃÕÍÅÂÙá~ÂԗÙÇÌÂÎÝÒÃÕÍÂÓÝÅÝÉÌÊÍӜÊÓÌÇÂÙÝÔÌÝÏÝÔÂÚ
ÍÂÅÝÉ ¹ÝÏÍÝÌÔ ÓÇÉƜ ÊÏÆÇ ÂÙÝÔÌÝ àÌ ٗÏÌÊ ¬ÐÔÌÂÒÝÍÕ
ÜËҜÎÇÜҜÏÇÃÇÉÃÕÍÅÂÏ®œÓÊ×ÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏÌÐÒÃÂÏÊÔÇÍÆÇ
! ºÕ~ ÌkҜ ÊÓÌÇ ÂÙÝÔÌÝ ÃÇ͜Ï x ÕÓÂÍÍÝÌ €œÎ ΜÌÇÒÍÇÌ
ÂÙÝÔÌÝÓÝÃÇ͜ÏÔkÅÇÍÜÍÌÊÂÙÝÔÌÝÓÝÉÓÂÖÍÝÌ€œÎ×ÂÌÝË
ÌÂÔÞÊÌΜÅÇÃÇ͜ÏÜËҜÎÊÔÊÌ
"®ÊÏ ÓÇÉŜ ×ÂÔÝÎÆ ֜×ÇÚ ÌÇÚÇ͜Ò ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÚÎÂÅÝÉ
ÆÊÑáÉÅÂÏ ÊÆÇÎ ·œÇÒ ƗÏÞáÆÂÅÝ ֜×ÇÚ ÌÇÚÇ͜Ò áÌÊ ÌÐÎ
ÓÝÉÍÂÒ ÔÂÍÂÕÙÝÍÂÒ ÑÐÔÌÂ ÔÂÃÝÏÕÙÝÍÂÒ ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÚÎÂÅÝÉ
ÆÊáÒŜÕËÍÂÎÂÆÝÎàÌÓÂÃÕƗÏÞáÆÂÏÌÊԜÒŜÔÊÇÚÃÕÍÝÒÊÆÇ
ÅÇÉ iÉÇÏÊÎÂÏÆÂÚÆÊÑÂÔÂÑÔÂ֜×ÇÚáÌÊÌÐÎÓÝÉÑÐÔÌÂÔÂ
ÃÝÏÕÙÝáÌÊáÎÂÏÔÇÍÍÇßÙÌÇÙÇáÌÊÔÂÍÂÕÙÝÃÕÍÝÑÌÂÍÂÃÊÒkÙÇ
ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÚÎÂÅÝÉ לÔÔÂ ÂÏÆÝË ÌÇÚÇ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÂÚÂÎÂÅÝÉ
ÆÂÆÊÑáÉÆÝÎÎÊÏÓÇÉŜ
 ¯ÊÌ ÎÊ~ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜ÒƜÏ ÙÊÔԜ ÃÕÍÅÂÏÏÂÒÏÝ חÌÇÎ
ÊԜÒŜ"¢ÒÂÅÝÉÆÂÅÝÍÂÒÏÝÓÇÉkÉÇÅÇÉחÌÇÎÊԜÒŜÔÊÇÚÔkÅÇÍÎÇ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ÓÐ~" ¹ÊÔԜ ÃÕÍÅÂÏÏÂÒÏÝ ÊӜ ¢ÍÍ€Ý חÌÇÎ ÊԜ ºÕÍÂË
ÊÔÇÑ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ áÉÝÍÅÂÏÙ iÉ ÂÒÂÅÝÉÆÂÏ áÎÂÏÍÝÌ ÌÝÍÕ
ÙÝÏÝӗÒÇÅÇɝ
·ÛÏÜ×áxæÔÚ©ßÏßÏàêÜÓÏÒêÓ©ÒéÑÏÚÏß


¢ÒÂÅÝÉÆÂÅÝÃÂÚÌÂÃÇҜkŜƜÅÜÄÂÓÝÃÕÍÅÂÏÌÇÚÇÊÉÅÇ͜Ò
ÂÍÆÝÏÆÂÔkÅÇÍÜÍÌÊÊÎÂÏÓÝÉÍÂÒÂÍÆÝÏÆÂחÌÇÎÊÔÇÍÇÒŜ
ÏÊÙÇÌ ÃÂÔÝÒÙÝÍÝÌ ÊԜÒ Ê̜Ï" ¦—ÏÞáÏÝ ÊÉÅÇ͜Ò חÌÇÎ
ÊԜٜÅÇÏ ÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ œÍ͜" ŒÅœÒ ƗÏÞáÏÝ ÓÇÉ חÌÇÎ ÊԜÓÇÉ
Ê̜Ï ÕÍ ÄÂÌÝÔÔ ÓÇÉ œ€œÎÊáÔÓÇÉ ßÚ͜ÒÏÇ חÌÇÎ ÊԜ ÂÍÎÂÓ
ÓÝÉÎÝ" ¶œÒÇÚԜ͜ÒÏÇ חÌÇÎ ÊԜٜÅÇÃÇÉÏÇ ÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ œÍ͜"
¬—ÏƜÍÇÌ ƜÅÜÄÂÍÂÒÏÝ חÌÇÎ ÊԜÒŜ Ӝ͜ÔÇÃÇÉ rÊÔΜÓÎÇ" Œ
̗ÏƜÍÇÌƜÅÜÄÂÍÂÒÏÝלÍÊԜÒŜÌÊҜÌÃÕÍÅÂÏÆÂÓÇÉÊÎÂÏÓÝÉ
ÍÂÒÏÝ×ÂÌÊÎϜÒÊÔÇÑÌÕáÓÝÉÎÝ"³ÇÉŜÐáÔÃÕÍÓÝÏÆÊÑœËԜÎ
œÍ͜ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝ ÂÒÂÓÝÏÆÂÅÝ ÜלÓ͜ÒÏÇ לÍ ÊԜÒÍÇÌ ÃÇÒ
ÅÇϜ ÂÌÝÍÍÝ ÌÇÚÇÅÇÉ Ɯ àÌÎÝ" ªÎÂÏÆÂÚ ÃÇ͜Ï ÊÎÂÏÆÂÚ
ƜÅÜÄÂÍÂÚÂ —ÓԜÄÇϜ ÃÕ x ÊÎÂÏÓÝÉÍÂÒ ÂÍÆÝÏÆÂ ßÚ͜ÏÇ͜
£ÇÒÃÇÒÇÅÇÉ ÂÒÂÓÝÏÆ ƜÅÜÄÂÍÂÒ ÃÕÍÕÝ ÊÏÆÇ kÉÇ kÌ ÓÇÉÏÇ~ ÔÕ
ÍÝÓÝÏÙÂrÊ~ÇÍkÇÅÇÉÏÇÌkÒӜԜ³ÇÉŜÏÊ—ÙÇÏҜÏrÇÔÇÍŜÏϜÒ
€œÎÂÍÆÂÏÅÂÏÏÂÒÃÕÍÝÑÌÂÍÎÂÓÌÂ" !ŒÎÎÂÓÇÉkÉÇÅÇÉҜÏrÇԜÓÇÉ
€œÎÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÅÝÉÏÝÂÍÆÝËÓÝÉ "ÁÄÝÉÍÝÌÌÝÍÕÙÝÍÂÒÏÝ~
¢ÍÍ€Ý ±ÂÔÚÂÍÝÅÝÏ Êá ÃÕÍ ÂÍÎÂáÙÂÌÍÂÒÝÏ ÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ œÍ
͜" ¢ÍÆÂÏÎÂÅÝÉ ÂÉÅÝÏÏÂÒ ÑÐÔÌ ÔÂÃÝÏÕÙÝÍÂÒ ÉÊÏÂÙÝÍÂÒ
rÇÏÓÊ ÃÐÉÝÌÍÝÌÌÂ ÃÊÒÇÍŜÏϜÒ ÃÇÒÃÇÒÓÇ ÃÇ͜Ï rÇÏÓÊ Η
ϜӜÜÔ̜ ÌÇÒkÙÇ ÊÒ͜Ò ÌÂÒÂÌÍÂÒ ÌÐÎÓÝÉÍÂÒ ßÙÌÇÙÇ͜Ò
áÎÂÏÔÇÍÍÇ͜ÒÔÂÍÂÕÙÝÍÂÒx ÃÇÒÓÇ Ɯ ¢ÍÍ€Ý ±ÂÔÚÂÍÝÅÝÏÂ
ÊáÃÕÍÂÂÍÎÂáÙÂÌÍÂÒ ¬ÂËÃÇÒ͜ÒÇÅÇÉÎÇϜÚÕÏÆÝËÊÆÇŒÎÎÂ
²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÊÓÇÎÇ €œÎ ¢ÍÍ€ÝÃÝÉ ²Õ×Ý ÃÇ͜Ï
àÝÍÝÑÙÊÓÔÂÒÝÏÆÝÅÝÉÊÉÅÇÊÔÇÍÆÇÅÇÉ€œÎ¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏ
ÏÂÏÂÌÍÂÏÆÝÅÝÉ


Á©ÜÔÒÔÖÐÔکܯÚÚύêÜêÓÏÜÚÏÒêÖ
®Ê~ÂÃÂÒϜÒӜҗ×ӜÔÊÔÇ͜œÎ΀œÎΜϜÒӜƜÖÂË
ÆÂÍÝÔkÅÇÍpœÎΜϜÒӜÎÊ~Âҗ×ӜÔÊÔÇ͜œÎÎÂÎÊÏÇΗÓ
ԜÏÃÇÒϜÒӜƜ×ÂÌÊÎÍÇÌÊÔΜÓ̜ÔÊÇÚ²ÊÉÝÌxÌÂÒÝÏ—ÙÇÏ
ÌÂÒÝÏxÒÊÉÝÌ—ÙÇÏœÎ΢ÍÍ€ÝÂÏÝÓÝÏÆÂÎÐÏÝÓÝÏÆÂàÌ
ÊԜٜÌ ´œÏ ÊӜ ֜×ÇÚÍÇÌ —ÙÇÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ²ÂÃÃÝ —ÙÇÏ €œÎ
²ÂÃÃÝԜÏ—ÙÇÏÃÕÍ ¢Í̀ݲÂÃÃÝ¥ÂËӜÏÇkÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔÔÇ
€œÎiÉÇÏÇ~ÌÐÆҜÔÇÃÇ͜ÏÃÇÉÏÇƜÔÇÒÇÍԜٜÌ ŒÍ͜ÓÇÉÃÇÍ
ÎÊÓÇÉÎÇ ԜÏϜÒÇÅÇÉ x ®œÓÊ×ÏÇ~ œÅÜÉÂÍÂÒÝ ÃÊÔ" ºÕÍÂË ÃÕÍ
ÅÂÙ œÍ͜ ÎÊ~ ®œÓÊ×ÏÇ~ œÅÜÉÂÍÂÒÝÏ ÂÍÝÑ ÂÍÂÒÏÝ ÖÂ×Êڜ
œÅÜÉÂÍÂÒÝ ÊԜÒŜÎÇ" pÊÙ Ԝ ÃÕÍÎÂÓ ŒÍ͜ ÖÂ×Êڜ ÃÇ͜Ï ÌÕ
ÚÝÍÕÙÝÏÝ~ÂÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒԜÏÃÕÍÕÝÏÆÂÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ"¹—ÏÌÊ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ªÉÅÇáÉÎÂƍªÌÇÓÇƜÃÇÒԜÏÃÕÍÝҝxÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ ŒÊÏÆÇ
²ÂÃÃÝÃÇ͜ÏÌÕÚÝÍÕÙÝ¢ÏÝ~ÃÇ͜ÏÒÕ×ÊáÌÔÂÏÃÇÒÃÕÍÂ
!¶œ×ÇÚÍÇÌԜÏ ÌÂÙÝÅÝÉ ¬ÇÚÇ ßÚ͜ŜÏ €œÒ ŗÏ€ ԜÏϜÏ
ÙÊÔԜ ÃÕÍ œ ֜×ÇÚÍÇÌ ÊÔkÙÇ kÉ ԜÏÇϜ ÌÂÒÚÝ ŗÏ€ ÌÝÍÂ
"³ÇÉÏÇ~ԜÏÇÅÇÉxªÉÅDzÕ×ÏÝ~ËÐÒÔݪÉÅDzÕ×ÓÇÉŜ¢ÍÍÂ
€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÃÊÒÇÍÆÇ €œÎ ÓÇÉƜ áÚÊ ŒÍ͜ ÓÇÉ ÎÐÏÝ ÃÇÍ
ÎÊÓÇÉÎÇ" pœÎ ÓÇÉ Ɯ kÉÇÅÇÉÏÇÌÇ ÔkÅÇÍ ¹—ÏÌÊ ÓÇÉ ÌÝËÃÂÔ
×ÂÌÌÂÓÂÔÝÑÂÍÝÏÆÝÅÝɺÕ~ÂÌkҜԜÏÇÅÇÉÃÇ͜Ï¢ÍÍ€ÝÏÝ
ÆÂÏÍÂÅÝÉ
¼×ÙÏäáâßêÜÓÏ

ªÏÆÇ ÎÊ~ áÉÅÂÏÏÂÒÝÅÝÉÅ ÌÊÍŜÏƜ ÊÒ ÌÇÚÇÏÇ~ ×Â
ÔÝÏÌÝÉÃÇ͜ÏrÇÏÓÊΗϜӜÜÔ̜ÌÇÒΜÄÇá×ÚÝ œÎÎÂ
֜×ÇÚÍÇÌ ÃÕÍÎÂÓÝÏ —ÙÇÏ €œÒ ÊÒÏÇ~ kÉ ×ÂÔÝÏÝ €œÎ €œÒ
×ÂÔÝÏÏÝ~kÉÊÒÇÃÕÍÓÝϪÒx×ÂÔÝÏÝÏÂœ×ÂÔÝÏÊÒÇϜÌÂ
ÒÂÔÂkÉÃÕÒÝÙÝÏkԜÓÇÏ ·ÂÔÝÏkÉԜÏÇϜkÉÇ×ÕrÂÔkÅÇÍÊÒÇ
×ÕrÂÚÕÏÝ~ÌÇÃÇÌÊÒƜkÉԜÏÇϜkÉÇ×ÕrÂÔkÅÇÍÜÍÌÊ×ÂÔÝ
ÏÝ ×Õr ¦ÐÅ ÌÝÍÕ —ÙÇÏ ÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏ ÄÂÌÝÔÌ ÙÊÔ͜ÚkÏÇ
ÊӜÑ̜ ÂÍÎÂÅÂÏÆ ÊÌÇ áÌÏÝ~ Æ ÒÊÉÂÍÝÅÝÏÏÂÏ ÃÂÚÌ ÃÇÒÃÇ
ÒÇÅÇÉƜÏ ÙÊÔ͜ÚΜÅÇÉ ¢ÏÏÂÏ ÓÐ~ ÔÂÅÝÏ ÃÇÒŜ ÌÕÚÝÍÝÅÝÉ
ºÕÍÂËÊÔÇÑÚÂËÔÂÏÔÐÔÏÂÌÓÝÉÍÝÅÝÅÝÉÆÂÏÖÂËÆÂÍÂÏÝÑÓÇÉÏÇ
ÂÉÆÝÒ ÂÍÎÂÓ ·œÇÒ ÎÐÏÝ œÎÇÒ ÊÔÇÑ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÔÂÚÍÂÎÂ
á