• Название:

  14 Паулдан Коринтлеляргя беренче хат

 • Размер: 0.3 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Название: Microsoft Word - TTR10C2.DOC

·¨»³¬¨µ
²Œ¸°µº³­³’¸«’
©­¸­µ¿­½¨º
 ¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ

À©ÚÏÛܩߍ©Ûß©äÛ©áÐÔÚÓÔßx
¢ÍÍ€Ý Ê×ÔÝáÒÝ ÃÇ͜Ï ®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇ~ ҜÓkÍÇ ÃÕÍÝÒÅÂ
ÙÂÌÝÒÝÍÅÂϱÂÕÍÆÂϳÐÓÔÇÏÊÓÊÎÂÏÆÂÚÔÂÏ ®œÓÊ×¥ÂËӜ
ÂÚ¢ÍÍ€ÝÅÂÃÂÅÝÚÍÂÏÅÂÏ€œÎ¢ÏÝ~ÊÉÅÇ͜ÒÇÃÕÍÝÒÅÂÙÂ
ÌÝÒÝÍÅÂÏ ¬—ÒÊÏÔԜÅÇ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇϜ €œÎ €œÒ
ÕÒÝÏƲÂÃÃÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×̜ΗҜrœÅÂÔÞÊÔkÙÇ͜ÒÏÇ~€œÎΜ
ÓÇϜӜÍÂήœÓÊ×ÂÍÂÒÏÝ~€œÎÃÇÉÏÇ~²ÂÃÃÝÃÝÉÃÊÔ¢ÔÂÃÝÉ
¢ÍÍ€ÝĜ²ÂÃÃÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×ԜÏÓÇÉŜΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏ
ÍÇÌÃÕÍÓÝÏ
³ÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝΠ€œÒÄÂÌÝÔ Ҝ×ΜÔ ÕÌÝËÎ µÍ ®œÓÊ×
¥ÂËӜ ÂÚ ÓÇÉŜ ΜÒלΜÔ Ãk͜Ì ÊÔÔÇ ¹—ÏÌÊ ®œÓÊ× ¥ÂËӜƜ
ÓÇÉ €œÒϜÒӜƜ ÓkÉƜ €œÎ ÃÇÍÇÎƜ ÃÂÇÆÝÅÝÉ ÚÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï
®œÓÊ× ×ÂÌÝÏÆÂÅÝ ÃÇÉÏÇ~ Ú€ÊÔÍÇÌ ÓÇÉƜ ÒÂÓÍÂÏÆÝ ºÕ~Â
ÌkҜ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÌÊÍkÇÏ ̗Ô̜ÏƜ ÓÇÉÏÇ~ €ÊÙ
ÏÊÏÆÊÒÕ×ÊӜ͜Ô̜ÎÐ×ÔÂrÍÝÅÝÅÝÉÌÂÍÎÂÆÝ!²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ
®œÓÊ× ÌÊÍŜÏ ̗ÏƜ ÓÇÉ ÅÂÇÑÓÇÉ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉÏÇ
Â×ÝÒÅÂÌÂƜÒÏÝÌÔÐÔÂÙÂÌ "³ÇÉÏÇiÉÇÏÇ~µÍݲÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂË
Ӝ®œÓÊ×ÃÇ͜ÏÂÒÂÍÂÚÕ—ÙÇÏÙÂÌÝÒÅÂÏ¢ÍÍ€ÝiÉĜÅÜƜÓÇϜ
ÔÕÒÝÍÝÌÍÝ


°ÔßÓ©ÛÚÔÙá©ÒÔÐxÚÔÜÔçÚ©ß
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÊÓÇÎÇ ÃÇ͜Ï €œÎ
ΜÅÇÉƜÏ áÍÄÂÒÝÑ ÓÐÒÝËÎ ÓÇÉ ÃÂÒÝÅÝÉ Æ ÃÇÒ ÓkÉÍÇ ÃÕÍÝÅÝÉ
ÂÒÂÅÝÉÆÂԗÒÍÇÃkÍÇÏÇÚ͜ÒÃÕÍÎÂÓÝÏÌÊÒÇÓÇÏٜÕËÖÊÌÇÒ͜
ÒÇÅÇÉÃÇÒƜÎÃÕÍÓÝÏ ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÓÇÉƜÝÉÅÝÚÔÂÍÂÚÍÂÒ
ÃÕÍÅÂÍÂÄÝÔÕÒÝÏÆÂÎÊ~·ÍÐá—ÇÏƜÅÇ͜ÒƜÏÃÊÍÅÇÍÇÃÕÍÆÝ
®ÊÏ ÚÕÏÝ ÌkÉƜ ÔÐÔÂÎ ÓÇÉƜ ®ÊÏ x ±ÂÕÍÏÝÌݝ ®ÊÏ x
¢ÑÕÍÍÕÓÏÝÌݝ ®ÊÏ x ¬ÊÖÂÓÏÝÌÝ
 œ ®ÊÏ x ®œÓÊ×ÏÇÌǝ
ÆÊÑ ӗË͜kÙÇ͜Ò ÃÂÒ ŒÍ͜ ®œÓÊ× ÃkÍÇÏŜÏÎÇ" ±ÂÕÍ ÓÇÉÏÇ~#¹×ãÏàxºÊÎÕϱÇÔÇÒÏÇ~ÊÌÇÏÙÇÊÓÇÎÇ

¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


—ÙÇÏ ×ÂÙÌ ÌÂÆÂÌÍÂÏÆÝÎÝ œÍ͜" ŒÍ͜ ÓÇÉ ±ÂÕÍ ÊÓÇÎÇ ÃÇ͜Ï
ÓÕÅÂÙÕÎÆÝÒÝÍÕËÐÍÂÓÝÏkԜÆÇÅÇÉÎÇ" ¢ÍÍ€ÝÅÂڗÌÇÒÎÊÏ
¬ÒÊÓÑÊ €œÎ ¥œËƜÏ ÃÂÚÌ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇÒÇÅÇÉÏÇ Ɯ ÙÕÎÆÝÒÎÂÆÝÎ
ºÕ~ÂÌkҜÃÇÒÌÇÎƜÃÇÒÌÂËÙÂÏÆÂÎÊÏÇÎÔÕÒÝƍ±ÂÕÍkÉ
ÊÓÇÎÇ ÃÇ͜Ï ÙÕÎÆÝÒÆݝ x ÆÊÑ œËԜ ÂÍÎÂÓ ®ÊÏ ÚÕÍÂË ÕÌ
¿ÓÔÇ֜ϜÓ—ÇÏƜÅÇ͜ÒÏÇÙÕÎÆÝÒÆÝÎœÔÂÅÝÏÌÇÎÏÇƜÃÕÍÓÂ
ÙÕÎÆÝÒÕÝÎÏÝ לÔÇÒ͜ÎÊÎ ¹—ÏÌÊ ®œÓÊ× ÎÊÏÇ ÙÕÎÆÝÒÕ
—ÙÇÏÔkÅÇÍÜÍÌÊ®œÓÊ××ÂÙÝÏÝ~œ€œÎÊáÔÇàÌÌÂÙÝÌÎÂÓÝÏ
ÆÊÑÁ×ÚÝלÜÒÏÇÉÊҜÌÓkÉ͜ÒÌÕÍÍÂÏÎÝËÙÂÊÅÜÍÂÏÊԜÒŜ
rÊÜÒÆÇ
»©à×ä…¯ÚÚύêÜê‹ÙÝÓß©áԍ©ÛÖ×ß©ÙÚÔÒÔ
¹—ÏÌÊ ×ÂÙ ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ ÓkÉ x €œÍÂ̜Ô̜ ÆÕÙÂÒ ÊÔÇÍŜÏϜÒ
—ÙÇÏ ÂÌÝÍÓÝÉÍÝÌ œ ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ x ¥ÂËӜŜ ÊÎÂÏ ÊÔÇÑ ÌÐÔÝ
ÍÕÙÝÍÂÒ—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÌÐÆҜÔÇ "ªÉÅÇáÉÎÂƍ·ÊÌΜÔÊá͜ÒÇ
ÏÇ~ ÉÊҜÌÍÇÅÇÏ àÌÌ ÙÝÅÂÒÝÒÎÝÏ ÂÌÝÍÍÝÍÂÒÏÝ~ ÂÌÝÍÝÏ
ÌÊÒÇÌÂÅÂÒÎÝϝxÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ·ÊÌΜÔÊáÓÇÌÂËÆÂÆÂÌÂÏÕÏ
ÙÝ ÌÂËÆÂ" £Õ ÉÂÎÂÏÏÝ~ ֜ÍӜ֜ÙÇ͜ÒÇ ÌÂËÆÂ" ¢ÍÍ€Ý ÃÕ
ƗÏÞáÏÝ~ ÉÊҜÌÍÇÅÇÏ ÂÌÝÍÓÝÉ ÊÔΜÆÇÎÇ" ¹—ÏÌÊ ƗÏÞá œÍÇ
kÉ ÉÊҜÌÍÇÅÇ ÂÚ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÔÊҜÏ ÂÌÝÍÝÏ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍΜŜÏ
ÄÂÌÝÔÔ¢ÍÍ€ÝÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÏÇÂÌÝÍÓÝÉÆÊÑÓÂÏÂÍÅÂÏÁ×ÚÝ
לÜÒ ÂÒÌÝÍÝ ÌÐÔÌÂÒÕÏÝ ΜÅÜÌÕÍÞ ÌkÒÆÇ Á€kÆ͜Ò ÎÐÅrÊÉÂ
ÔÂ͜Ñ ÊԜ͜Ò œ ÅÒÇÌÍÂÒ ÉÊҜÌÍÇÌ ßÉÍÊ͜Ò ÃÇÉ ÊӜ ×ÂÙÌ ÌÂ
ÆÂÌÍÂÏÅÂÏ ®œÓÊ× ÔÕÒÝÏÆ ÊÅÜÍÂÏ ÊԜÃÇÉ œ ÃÕ x á€kÆ͜Ò —ÙÇÏ
ÂÃÝÏÕ ÔÂÚÝ ÅÒÇÌÍÂÒ —ÙÇÏ x ÂÌÝÍÓÝÉÍÝÌ Œ ÊÏÆÇ ¢ÍÍ€Ý
ÙÂÌÝÒÝÑ ÂÍÅÂÏÏÂÒ —ÙÇÏ ÂÍÂÒ á€kÆÎÇ áÊӜ ÅÒÇÌ ÃÕÍÓÝÏÎÝ
®œÓÊ×x¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÌÐÆҜÔÇ€œÎÉÊҜÌÍÇÅÇ ¹—ÏÌÊ¢ÍÍ€Ý
ÏÝ~ ÂÌÝÍÓÝÉÍÝÅݝ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ÉÊҜÌÍÇÅÇÏϜÏ ÌkÑ̜ ÉÊҜÅ
ҜÌ€œÎ¢ÍÍ€ÝÏÝ~Ì—ÙÓÇÉÍÇÅǝÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ÌÐÆҜÔÇÏϜÏÌkÑ
—ÍÇÚÌÐÆҜÔÍÇҜÌ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÊÓÇÅÇÉŜԗÚÇÒÇÅÇÉœÍÇ¢ÍÍ€ÝÓÇÉÏÇÙÂÌÝÒ
ÅÂÏ ÄÂÌÝÔÔ ÓÇÉ ÌÇÎ ÊÆÇÅÇÉ" ³ÇÉÏÇ~ ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇÅÇÉ ÅÇϜ ÌÇÚÇ
͜ÒÏÇ~ kÉ kÍٜÎÇ ÃÕÇÏÙÂ ÂÌÝÍÍÝ ÌÐÆҜÔÍÇ ÃÇÒÂÉÝÅÝÉ ÅÝÏÂ
ÉÂÔÍÝϜÓÇÍƜÏÊÆÇ ŒÎ΢ÍÍ€ÝÂÌÝÍÊá͜ÒÇϜ€œÎ̗Ù
ÍÇ͜ÒŜÐáÔÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏƗÏÞáÂÌÝÍÓÝÉ€œÎ̗ÙÓÇÉÆÊÑÊӜÑ
͜ŜÏϜÒÏÇ ÓÂËÍÂÑ ÂÍÆÝ !"pÊÙÃÇÒ ÌÇÚÇ ¢ÍÍ€Ý ÂÍÆÝÏÆÂ
ÎÂÌÔÂÏÎÂÓÝÏÆÊÑƗÏÞáÏÝ~Η€ÊÎÓÂÏÂÍÅÂÏÏÂÒÝÏàÌÌÂÙÝ
ÅÂÒÕ—ÙÇϵÍƗÏÞáÏÝ~œ€œÎÊáÔÓÇÉÆÊÑÊӜÑ͜ÏŜÏϜÒÇÏ€œÎ
ÌÊÎÓÇÔÇÍŜÏϜÒÇÏ ÓÂËÍÂÑ ÂÍÆÝ ŒÎΠלÉÇÒ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÅÂ
ΜÍÇ ÂÒÌÝÍÝ ÓÇÉ ®œÓÊ× ¥ÂËӜƜ ÔÐÒÂÓÝÉ µÍ x ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ
¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÌÊÍŜÏ ÉÊҜÌÍÇÌ ÃÕÍÆÝ ¥ÂËӜ ÂÚ ÃÇÉ ×ÂÌÍÝÌ ÊÉ
ÅÇÍÇÌ€œÎÂÉÂÔÍÝÌÂÍÂÃÝÉ ºÕÍÂËÊÔÇѪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏ
ٍ®ÂÌÔÂÏÕÙÝÌÇÚDzÂÃÃÝÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÓÝϝ
!

¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ áÏÝÅÝÉÅ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÓÇÒÇÏ ÊÅÜÍÂÏ ÊԜÒŜ
ÌÊÍŜÏƜÎÊÏÌÕÑÚÝÓkÉ͜ÒӗË͜ÒŜáÌÊÉÊҜÌÍÇÅÇÎÏÇ
ÌkÒӜÔÇÒŜ ÌÊÍΜÆÇÎ ¹—ÏÌÊ ÓÇÉÏÇ~ áÏÆ ÃÕÍÅÂÏÆ ÎÊÏ
¥ÂËӜ ®œÓÊ×ԜÏ €œÎ ÚÕÏÝ~ —ÓÔÇϜ ¢ÏÝ~ ×ÂÙÌ ÌÂÆÂÌÍÂÏÕ
ÝÏÏÂÏ ÃÂÚÌ €ÊÙϜÒӜ ÃÇÍΜÓ̜ ÌÂÒÂÒ ÌÝÍÆÝÎ ®ÊÏ áÏÝ
ÅÝÉÅ ̗ÙÓÇÉ ÃÊÌ ÌÕÒÝÌÌÂÏ €œÎ ÌÂÍÔÝÒÂÏÅÂÏ לÍƜ ÌÊÍÆÇÎ
ªÎÂÏÝÅÝÉÌÇÚÇ͜ÒÂÌÝÍÝÏÂÔkÅÇÍÜÍÌÊ¢ÍÍ€ÝÌÐÆҜÔÇϜ
ÏÊÅÇÉ͜ÏÓÇÏ—ÙÇÏÓkÉÇ΀œÎĜÅÂÉÇÎÌÇÚÇÂÌÝÍÝÏÝ~ÝÚÂÏ
ÆÝÒÝÒÍÝÌÓkÉ͜ÒÇϜÔkÅÇÍÜÍÌÊ¢Í̀ݲÕ×ÝÏÝ~ÌÐÆҜÔÇÏ
ÊÓÃÂÔÍÂÕÅÂÏÊÅÇÉ͜ÏŜÏÊÆÇ


¯ÚÚύêÜê‹Ö×ß©ÙÚÔÒÔ
ŒÃÇÉÊÏÆÇÉÊҜÌÍÇÌÔÕÒÝÏÆÂrÊÔÍÇÌ̜ÏÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÂÒÂ
ÓÝÏÆÂӗËÍÊÃÇÉŒÎÎÂÕÍxלÉÇÒÅÇÉÂÎÂÏÂÌÝÍÝ€œÎÃÕƗÏÞá
×ÂÌÊÎϜÒÇÏÇ~ ÂÌÝÍÝ ÔkÅÇÍ ÂÍÂÒ ÃÇÔkŜ ÔÂàÃÂÒ ÃÊÔ Œ ÃÇÉ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~ƗÏÞááÒÂÔÝÍÅÂÏÙÝÕÌÆÂÏÝÃÝÉ—ÙÇÏÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏ
áÚÇÒÇÏÓÇÒÍÇÉÊҜÌÍÇÅÇÔÕÒÝÏÆÂӗËÍÊÃÇÉ !ºÕÍ ÉÊҜÌÍÇÌÏÇ ÃÕ
ƗÏÞáÆÂÅÝ ÃÇÒ ÅÇϜ ×ÂÌÊÎ Ɯ ÔÂÏÝÎÂÆÝ ŒÅœÒ ÔÂÏÝÓÂÍÂÒ ÆÂÏ
ÍÝÌÍݲÂÃÃÝÏÝ×ÂÙÌÂÌÂÆÂÌÍÂÎÂÅÂÏÃÕÍÝÒÍÂÒÊÆÇ"ŒÎΪÉÅÇ
áÉÎÂÆ ÃÐÍÂË ÆÊÑ áÉÝÍÅÂÏ ¢ÍÍ€Ý iÉÇÏ áÒÂÔÕÙÝÍÂÒÅ ϜÒӜ
œÉÇÒ͜ŜÏÇÏ€ÊÙÃÇÒÌkÉÌkÒΜŜÏ€ÊÙÃÇÒÌÐÍÂÌÊÚÇÔΜŜÏ€œÎ
€ÊÙÃÇÒÌÇÚÇÏÇ~˗ҜÅÇÃÕÔÕÒÝÆÂÕËÍÂÑÌÂÒÂÎÂÅÂϝ ŒÎÐÏÝ
¢ÍÍ€ÝÃÇÉŜiÉÇÏÇ~²Õ×ÝÂÚÂÂÙÔÝٗÏÌʲÕ×€œÒϜÒӜÏÇלÔ
Ô¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÔÊҜÏÍÇÌ͜ÒÇÏƜÔÊÌÚÇҜ ¬ÇÚÇÏÇ~ÕËÍÂÒÝÏ
kÉÇÏƜÅÇÒÕ×ÔÂÏÃÂÚÌÂÔÂÅÝÏÌÇÎÃÇ͜"ºÕÏÝ~ÌÇÃÇÌkÌ¢ÍÍÂ
€ÝÏÝ~ÏÊáÔ͜ÒÇÏƜ¢Í̀ݲÕ×ÝÏÏÂÏÃÂÚÌ€ÊÙÌÇÎÃÇÍÎÊ
£ÇÉ ÊӜ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ϜÒӜ Ãk͜Ì ÊÔÇÍŜÏÇÏ ÃÇÍk
—ÙÇÏÃÕƗÏÞáÏÝ~ÒÕ×ÝÏÔkÅÇÍÜÍÌÊ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÌÊÍŜϲÕ×ÏÝ
ÌÂÃÕÍÊÔÔÇÌ pœÎÃÐÍÂÒÔÕÒÝÏÆÂÌÇÚÇÉÊҜÌÍÇÅÇ—ËҜÔ̜ÏÓkÉ
͜ÒÃÇ͜ÏÔkÅÇÍÜÍÌʲÕ×—ËҜÔ̜ÏÓkÉ͜ÒÃÇ͜ÏӗË͜ڜÃÇÉ
£ÇÉÒÕ×Ê×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ¢Í̀ݲÕ×ÝÏÂÊáÃÕÍÅÂÏÌÇÚÇ͜ÒŜÂ~ÍÂ
ÔÂÃÝÉ iÉÇÏƜ¢Í̀ݲÕ×ÝÃÕÍÎÂÅÂÏÌÇÚÇ¢Í̀ݲÕ×ÝÌkÒ
ӜÔ̜ÏϜÒÏÇÌÂÃÕÍÊÔÎÊٗÏÌÊÂÍÂÒÏÝÂÌÝÍÓÝÉÍÝÌÆÊÑÓÂÏÝË
ÕÍÂÍÂÒÏÝÂ~ÍÝËÂÍÎÝËٗÏÌÊÃÐÍÂÒÔÕÒÝÏƪÉÅDzÕ×áÒƜÎÇ
ÃÇ͜ÏÅÇϜÖÊÌÇÒ˗ÒÔÇÒŜΗÎÌÊÏ ¢Í̀ݲÕ×ÝÏÂÊáÃÕÍÕ
ÙÝÊӜ€œÒϜÒӜÔÕÒÝÏÆÂÖÊÌÇÒ˗ÒԜÂÍÂœÂÏÝ~kÉÇÏ€ÊÙÌÇÎ
ÔÕÍÝÓÝÏÙÂÂ~ÍÝËÂÍÎÝ˹—ÏÌʪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
²ÂÃÃÝÅÂÌÊ~œÚÃÊÒÇÒŜ
¢ÏÝ~ÕËÖÊÌÇÒ͜ÒÇϜÌÇÎԗÚÇÏŜÏ"
Œ ÃÇÉ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÕËÏÊáÔ͜ÒÇÏ Â~ÍÝËÃÝÉ ٗÏÌÊ ÂÍÂÒÏÝ ÃÇÉŜ
ªÉÅDzÕ×ÂÙÂ

#³Ð~ÅÝr—Î͜ÅÒÇÌÔÇÍÇÏƜÓkÉŜÓkɍŒÃÇÉ®œÓÊ×ÏÇ~Â~Ý
ÏÂÊá
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


¯ÚÚύêÜê‹äÔÖÛ©áá©çÚ©ßÔ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÎÊÏ¢Í̀ݲÕ×ÝÏÂÊáÃÕÍÕÙÝÍÂÒÅÂӗË
͜ŜÏ ÌÇÃÇÌ ӗËÍÊ ÂÍÎÂÆÝÎ ÜÍÌÊ ƗÏÞáÄÊ ÌÇÚÇ͜ÒŜ
®œÓÊ× àÍÝÏÆ œÍÇ Ɯ ÊÎٜÌ ÃÂÍÂÓÝ ÌÇÃÇÌ ÃÕÍÅÂÏÏÂÒÅÂ
ӗË͜ŜÏ ÌÇÃÇÌ ӗË͜ÆÇÎ ÓÇÉŜ ®ÊÏ ÓÇÉŜ ÌÂÔÝ ÒÊÉÝÌ ÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ ӗÔ ÂÚÂÔÔÝÎ ٗÏÌÊ ÓÇÉ ÕÍ ÒÊÉÝÌ ÃÇ͜Ï ÔÕÌÍÂÏÝÒÍÝÌ
ƜҜrœÆœÔkÅÇÍÊÆÇÅÇÉ€œÎלÉÇÒƜœÉÇÒÔkÅÇÍÓÇÉ ¹—ÏÌÊÓÇÉ
€ÂÎÂÏ Æ ƗÏÞáÄÊ áÚÊÓÇÉ ŒÅœÒ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉƜÏ ̗Ï͜ڜÓÇÉ
€œÎ ÝÉÅÝÚÝÑÔÂÍÂÚÝÑ áÚÊÓÇÉ Ê̜Ï ÃÕ לÍƜ ÓÇÉ ƗÏÞáÄÊ
ÌÇÚÇ͜Ò ÔkÅÇÍÎÇ €œÎ ÅÂÆÊ ÌÇÚÇ͜Ò ÌÇÃÇÌ ßÚ ÊÔÎÊÓÇÉÎÇ"
 ¹—ÏÌÊ ÃÇÒÇÅÇÉ ®ÊÏ x ±ÂÕÍÏÝÌݝ œ ÊÌÇÏÙÇÅÇÉ ®ÊÏ x
¢ÑÕÍÍÕÓÏÝÌݝxÆÊÊ̜ÏÕÍÙÂÌÔÂÓÇÉÅÂÆÊÌÇÚÇ͜ÒÃÕÍÂÓÝÉ
ÔkÅÇÍÎÇÓÐ~"
¬ÇÎ ÕÍ ±ÂÕÍ" ¢ÑÕÍÍÕÓ ÌÇÎ ÕÍ" ¢ÍÂÒ x ×ÇÉΜÔÙÇ͜Ò ÅÇϜ
€œÎ ²ÂÃÃÝ ÂÍÂÒÏÝ~ €œÒÃÇÒÓÇϜ ÏÊÏÆÊ ÄÂÉÊÖ ÃÊÒkÇϜ ÌÂÒÂÑ
ÓÇÉÂÍÂÒÂÒÌÝÍÝÊÎÂÏÌÊÔÇÒÆÇÅÇÉ ®ÊÏÕÔÝÒÔÔÝ΢ÑÕÍÍÕÓÓÕ
ÓÊÑÔÇ œÎΠkÓÔÇÒkÇÏ ¢ÍÍ€Ý kÓÔÇÒÆÇ ºÕ~ ÌkҜ ÕÔÝÒÔÕÙÝ
Æ ÓÕ ÓÊÃkÙÇ Ɯ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ kÓÔÇÒkÙÇ ¢ÍÍ€Ý ÅÝÏÂ Η€ÊÎ
!µÔÝÒÔÕÙÝÃÇ͜ÏÓÕÓÊÃkÙÇxÂÓÝÍÆÂÃÇÒœÎ΀œÒÌÂËÓÝÓÂÄÂ
ÃÝÏkÉÇÏÇ~×ÇÉΜÔÇϜÌÂÒÂÑÂÍÂÙÂÌ "¹—ÏÌÊÃÇÉx¢ÍÍ€ÝÏÝ~
×ÇÉΜÔԜÚ͜ÒÇ œ ÓÇÉ x ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÊÅÇÏ ÌÝÒÝ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
ÌÐÒÝÍÎÂÓÝ
©ÊҜÌ ԗÉkÙÇ ÌÇÃÇÌ ¢ÍÍ€Ý ΜÒלΜÔÇ ÃÇ͜Ï ÎÊÏ ÏÊÅÇÉ
ÓÂÍÆÝÎ œ ÃÂÚÌ ÃÇҜk ÚÕÏÝ~ —ÓÔÇϜ ԗÉÊ ŒÎΠ€œÒÌÇÎ kÉÇ
ÏÇ~ ԗÉk ҜÄÇÚÇϜ ÊÅÜÔÊÃÂÒ ÊÔÓÇÏ ¹—ÏÌÊ ÃÕÍÅÂÏ ÏÊÅÇÉƜÏ
ÃÂÚÌ ÃkԜÏ ÏÊÅÇÉÏÇ €ÊÙÌÇÎ ÓÂÍ ÂÍÎÝË œ ÕÍ ÏÊÅÇÉ x ¥ÂËӜ
®œÓÊ× ¬ÇÎ Ɯ ÃÕÍÓ ÃÕ ÏÊÅÇÉ —ÓÔÇϜ ÂÍÔÝÏÏÂÏ ̗ÎÇÚԜÏ
ÂÓÝÍÔÂÚÍÂÒÆÂÏ ÂÅÂÙÔÂÏ ÑÇٜÏϜÏ ÓÂÍÂÎÏÂÏ ԗÉÇӜ €œÒÃÇ
ÒÇÏÇ~ßÚÇÂÙÝÌÌkÒÇϜٜÌÕÍßÚÏÇÊӜחÌÇÎ̗ÏÇÃÇÍÆÇҜٜÌ
µÍ ̗Ï ÕÔ ÃÇ͜Ï ÂÙÝÍÂÙÂÌ €œÎ ÕÔ €œÒÌÇÎÏÇ~ ßÚÇÏ ÓÝÏÂáÙÂÌ
¬ÇÎÏÇ~ÌÐÒÝÍÎÂÓÝÊӜÏÌÂÍÓÂÚÕÍÓÂÄÂÑÂÍÂÙÂÌ ¿Ú͜ŜÏ
ßÚÇ áÏÓ ÕÍ ÉÝáÏ ÌkҜٜÌ ·œÇÒ ÕÍ kÉÇ ÌÐÔÝÍÝÑ ÌÂÍÂÙÂÌ
œÎÎÂÕÔßÙÇÏϜÏÙÝÌÌÂÏÌÇÃÇÌÌÐÔÝÍÂÙÂÌ
ŒÍ͜¢ÍÍ€ÝËÐÒÔÝÃÕÍÕÝÅÝÉÏÝ€œÎÓÇÉƜ¢Í̀ݲÕ×Ý
áڜÄÇÏÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ" ¬Ç΢ÍÍ€ÝÏÝ~ËÐÒÔÝÏrÊÎÇÒӜ¢ÍÍÂ
€ÝÂÏÝrœÉÂÍÂáÙÂ̹—ÏÌÊ¢ÍÍ€ÝËÐÒÔÝÊÉÅÇœÕÍËÐÒÔxÓÇÉ
!£ÇÒÇÅÇÉƜkÉÇÏkÉÇÂÍÆÂÎÂÓÝϬÂËÃÇÒÇÅÇÉÃÕÉÂÎÂÏÆÂkÉÇÏ
ÂÌÝÍÊáÓÇÆÊÑÓÂÏÂÓÂÂÌÝÍÊáÓÇÃÕÍÕ—ÙÇÏÕÍÂÌÝÍÓÝÉÃÕÍÓÝÏ
"£Õ ÉÂÎÂÏÏÝ~ ÂÌÝÍÍÝÍÝÅÝ x ¢ÍÍ€Ý ÌÂÒÚÝÏÆ ÂÌÝÍÓÝÉÍÝÌ
ÃÊÔ ¹—ÏÌÊ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ ¢ÍÍ€Ý ÂÌÝÍ Êá͜ÒÇÏ ΜÌÇÒ͜ÒÇÏƜ
ß͜ÌÔÇÒÇÑÂ͝xÆÊÑáÉÝÍÅÂÏÃÊÔ pœÎ ÔÂÅÝÏ ²ÂÃÃÝ ÂÌÝÍ
Êá͜ÒÇÏÇ~ ÕËÍÂÒÝÏ ÃÇ͜ ÂÍÂÒ ÖÂËÆÂÓÝɝ ºÕÍÂË ÃÕÍÅÂÙ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


€ÊÙÌÇÎÌÇÚÇ͜ÒÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÎÂÓÝÏٗÏÌÊ€œÒϜÒӜx ÓÇÉ
ÏÇÌÇ ±ÂÕÍÎÝ¢ÑÕÍÍÕÓÎݬÊÖÂÓÎÝƗÏÞáÎÝÔÐÒÎÝÚÎÝ
kÍÇÎÎÇ לÉÇÒÅÇÎÇ áÌÊ ÌÊٜ͜ÌÎÇ x €œÎΜÓÇ ÓÇÉÏÇÌÇ ÓÇÉ
ÊӜx®œÓÊ×ÏÇÌÇœ®œÓÊ×x¢ÍÍ€ÝÏÝÌÝ
¿©àxÚÚ©ßÜԋäÔÖÛ©áÔ

ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÃÇÉÏÇ €œÒÌÇÎ ®œÓÊ×ÏÇ~ ×ÇÉΜÔÙÇ͜ÒÇ €œÎ
¢ÍÍ€Ý ÓÇÒ͜ÒÇ ÝÚÂÏÝÑ ÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏ ÊÆÂҜ ÊÔkÙÇ͜Ò
ÆÊÑÓÂÏÂÓÝÏ ®ÐÏÏÂÏÔÝÚÝÚÂÏÝÑÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏÏÂÒ
ÏÝ~€œÒÃÇÒÓÇÏÇ~ÔÕÅÒÝÃÕÍÕÝÔÂ͜ÑÊÔÇ͜ ³ÇÉÏÇ~áÌÊÃÂÚ
ÌÂÍÂÒÏÝ~ ÎÊÏÇÎ ×ÂÌÔ חÌÇÎ ˗ÒÔk ҜÄÇÚÇ œ€œÎÊáÔÍÇ ÔkÅÇÍ
ÎÊÏkÉÇÎƜkÉÇÎÔÕÒÝÏÆÂחÌÇÎ˗ÒÔÎÊέœÌÊÏkÉÇÎƜÃÇÒ
ÏÊÏÆÊÅÂÇÑÌkÒΜӜÎƜÎÐÏÝ~ÃÇ͜ÏkÉÇÎÏÇÂÌÍÂÎÝËήÊÏÇ
ÃÇÒ ²ÂÃÃÝ ÅÝÏ חÌÇÎ ÊԜ ºÕ~ ÌkҜ ²ÂÃÃÝ ÌÊÍŜÏÙÇ ÃÇÒ
ÏÊÙÇÌԜחÌÇÎÊÔΜÅÇɵÍÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔÂáÚÇÒÇÍŜÏϜÒÏÇáÌ
ÔÝÒÔÂÙÂÌ €œÎ ßÙÌÇÒÓÇÉ ÏÊáÔ͜ÒÏÇ ÌkÒӜԜٜÌ €œÎ ÚÕÍ ÙÂÌÔÂ
€œÒÌÇÎŜ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÎÂÌÔÂÕÃÕÍÂÙÂÌ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÓÇÉÏÇ~×ÂÌÌÂÎÊÏÃÐÍÂÒÏÝkÉÇΜ€œÎ¢ÑÕÍ
ÍÕÓÌÂÌÂÒÂÔÂÌÕÍÍÂÏÆÝΪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÏÂÏÔÝÚÂÌÝÍÓÂÔ
ÎÂÓÌ —ËҜÏkÇÅÇÉÏÇ ÔÇÍÊÎ €œÎ €ÊÙÌÇÎ ÃÇҜkÏÇ ÃÂÚÌ ÃÇҜk
ÂÍÆÝÏÆ ÎÂÌÔÂÑ —ÓÔÇÏ ÌÕËÎÂÓÝÏ ³ÊÏÇ ÌÇÎ —ÓÔÇÏ ÊÔÇÑ ÌÕá"
³ÊÏÌÂÃÕÍÊÔΜŜÏÃÇҜÒϜÒӜÃÂÒÎÝ"ŒÊÏÆÇÌÂÃÕÍÊÔ̜ÏÓÇ~
Ê̜ÏÏÊ—ÙÇÏÌÂÃÕÍÊÔΜŜÏÌÇÃÇÌÎÂÌÔÂÏÂÓÝ~"
!³ÇÉ ÊÏÆÇ ÔÕÌÍÂÏÆÝÅÝÉ ÓÇÉ ÊÏÆÇ ÃÂÇÆÝÅÝÉ ÓÇÉ ÊÏÆÇ ÃÇÉ
ƜÏÃÂÚÌÂÑÂÔÚÂÍÂÒÃÕÍÆÝÅÝÉ®ÊÏÙÝÏÏÂÏÆÂÑÂÔÚÂÍÂÒÃÕ
ÍÕÝÅÝÉÏÝ ÔÇ͜Ò ÊÆÇÎ ÚÕÍ ÄÂÌÝÔÔÂ ÃÇÉ Ɯ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ
ÑÂÔÚÂÍÂÒÃÕÍÝÒÊÆÇÌ "ŒÎÊ~¢ÍÍ€ÝÃÇÉÏÇҜÓkÍ͜ÒÏÇkÍÇÎ
ŜחÌÇÎÊÔÇÍŜÏÌÇÚÇ͜ÒÌÇÃÇÌÊ~ÂÒÔÌÂÌÕËÅÂÏÓÝÎÂÏÔÐÇ
͹—ÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÃÇÉÏÇƗÏÞá֜ÒÇÚԜ͜Ò€œÎÌÇÚÇ͜Ò—ÙÇÏ
ÔÂÎÂÚÂÊÔÔÇ £ÇÉx®œÓÊ××ÂÌÝÏÂÔÊÍÇ͜ÒÓÇÉÊӜx®œÓÊ×
ÃÇ͜Ï ÃÇÒ͜ÚkƜ ÂÌÝÍÍÝÍÂÒ £ÇÉ x לÍÓÇÉ͜Ò œ ÓÇÉ x ̗Ù
ÍÇ͜Ò ³ÇÉÏÇ חÒΜÔÍÊ͜Ò œ ÃÇÉÏÇ ×ÕÒÍÝËÍÂÒ ·œÔÔ œÍÇŜ
ÌÂƜÒ ÂÙÍÝÌÌ €œÎ ÓÕÓÂÕÅ ÆÕÙÂÒÃÝÉ áÒÝÎ áÍÂÏÅÂÙ €œÎ ÌÝË
ÏÂÍÅÂÏ לÍƜ ÃÇÒ ÕÒÝÏÏÂÏ ÊÌÇÏÙÇ ÕÒÝÏÅÂ ÌkÙÇÏÇÑ ˗ÒÊÃÇÉ
ٗÏÌÊËÐÒÔrÊÒÇÃÇÉàÌ pœÎkÉÌÕÍÍÂÒÝÃÝÉÃÇ͜ÏÂÄÝÒ×ÇÉ
ΜÔÃÂÚÌÂÒÝÑ̗ÏÌkҜÃÇÉ£ÇÉŜ͜ÅÜϜÔÕÌÝËÍÂÒxÃÇÉÖÂ
ÔÊ× ÃÊҜÃÇÉ ÃÇÉÏÇ ßɜÒÍÇÌÍÊ͜Ò x ÃÇÉ ÔkɜÃÇÉ £ÇÉŜ áÍÂ
áÅÂÍÂÒxÃÇÉá×ÚÝÍÝÌÃÇ͜ÏrÂÄÂÑÃÊҜÃÇɦ—ÏÞá—ÙÇÏœÍÇŜ
ÌÂƜÒÃÂÒÝÓÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÓÂÏÅÂÓÂÏÂÍÎÂÅÂÏÙkÑÙÂÒÌÇÃÇÌÃÕÍ
ÆÝÌÃÇÉ
®ÊÏ ÃÐÍÂÒÏÝ ÓÇÉÏÇ ÐáÍÔÕ —ÙÇÏ áÉÎÝËÎ œÎΠáÒÂÔÌÂÏ ÃÂ
ÍÂÍÂÒÝÎÏÝÌÊӜÔ̜ÏÓÝÎÂÏÌÊӜԜÎ ¥œÒٜ®œÓÊ×àÍÝÏÆÂ
ÎÇ~͜ŜÏ ϜÓÝËלÔÙÇ͜ÒÇÅÇÉ ÃÕÍÓÂ ÆÂ ÂÔÂÍÂÒÝÅÝÉ ÌkÑ ÔkÅÇÍ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


Á×ÚÝלÜÒÃÇÍÆÇÒÇÑ®œÓÊ×¥ÂËӜÂÚÂÎÊÏÓÇÉÏÇ~ÒÕ×ÊÂÔÂÅÝÉ
ÃÕÍÆÝÎ ºÕ~ ÌkҜ áÍÄÂÒÝÑ ÓÐÒÝËÎ ÎÊÏϜÏ kÒϜÌ ÂÍÝÅÝÉ
 ºÕÏÝ~ —ÙÇÏ ÎÊÏ ÓÇÉŜ kÉÇÎÏÇ~ ӗÇÌÍÇ €œÎ ²ÂÃÃÝÅ ÔÕÒÝ
ÍÝÌÍÝÕÍÝδÊÎÕÔÇÏÇrÊÜÒÆÇεͮœÓÊ×¥ÂËӜŜÊáÒÇÑÔÐÒ
ÎÝÚÊÔkÇ΀œÎ€œÒrÊÒƜ€œÒÃÇÒÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏ
ƜÅÇ—ËҜÔk͜ÒÇÎÔÕÒÝÏÆÂÓÇÉÏÇ~ÊÓÇÅÇÉŜԗÚÇÒÇÒ
!®ÊÏáÏÝÅÝÉÅÂÌÊÍΜÓÆÊÑÓÇÉÏÇ~ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇÅÇÉÎÂÓÂËÅÂÏ
"ŒÎ΢ÍÍ€ÝÏÂÓÝËÑÊÔӜÎÊÏÔÊÉƜÏÓÇÉŜ ÌÊÍÇÒÎÇÏ €œÎ
œÍÇÅÇÎÂÓÂàÙÝÍÂÒÏÝ~ÓkÉÇÏÔkÅÇÍÜÍÌÊ̗ÙÇÏÓÝÏÂÑÃÇÍÇÒ
ÎÇÏ ¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ±ÂÔÚÂÍÝÅÝ ÓkÉƜ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ̗ÙԜ
¯œÒӜÔÇÍÊÓÇÉÓÇÉ"³ÇÉŜÔÂáÌÃÇ͜ÏÎÇáÊӜΜלÃÜÔ€œÎÃÂ
ÓÝÏÌÝÍÝÌÒÕ×ÝÃÇ͜ÏÌÊÍÊÎÎÇ"
·ÛÏÜ×áxæÔÚ©ßÏßÏàêÜÓÏÒêã©äÔçÚÔÙ

¦—ÒÇÓԜÏ Ɯ ÂÒÂÅÝÉÆ ֜×ÇÚÍÇÌ לÔÔ ΜrkÓÊ͜ÒƜ Ɯ
ÃÕÍÎÂÅÂÏ֜×ÇÚÍÇÌÕÒÝÏÂÍÕÝÔÕÒÝÏÆÂלÜÒ͜ÒÃÂÒ¬ÇÎ
ÆÇÒ kÅÊ ÂÏÂÓÝÏ kÉÇϜ ×ÂÔÝÏ ÊÔ̜Ï Ê̜Ï Œ ÓÇÉ ÇÍÝËÓÝ
ÕÒÝÏÆ ÔÂÅÝÏ Æ Ԝ̜ÃÃÇÒ͜ÏŜÏÓÇÉ ¢ÏÆÝË ßÚ ÌÝÍÕÙÝÏÝ
ÂÒÂÅÝÉÆÂÏӗÒÇÒŜÌÊҜÌÊÆÇ ŒÎÊÏԜÏÇÎÃÇ͜ÏÔkÅÇÍÌk~Ç
ÍÇÎ ÃÇ͜Ï áÏÝÅÝÉÆ ÃÕÍÅÂÏÆ ÂÏÆÝË ßÚ ßÚ͜kÙÇÏÇ ÂÒÂÅÝÉÆÂ
ÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌחÌÇÎÊÔÔÇÎ ÓÇɲÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜÊÓÇÎÇ ÃÇ͜Ï
rÝÇÍÅÂÏÆ€œÎÌk~ÇÍÇÎÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÕÍÅÂÏƲÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂË
ӜÌÐÆҜÔÇÃÇ͜ÏÃÇÒŜ ²ÂÃÃÝÃÝÉ̗ÏÇÏƜÂÏÝ~ÒÕ×ÝÌÐÔÝÍ
ÓÝÏ ÆÊÑ ԜÏÇÏ àÌÌ ÙÝÅÂÒÕ —ÙÇÏ ÃÕ ÌÇÚÇÏÇ ÚÂËÔÂÏ ÌÕÍÝÏÂ
ÔÂÑÚÝÒÝÒÅÂÌÊҜÌ
³ÇÉÏÇ~—ÙÇÏÎÂÌÔÂÏÝÒÍÝÌ€ÊÙϜÒӜà̬ÇÙÌÇϜÅÇϜÂÙÝÔ
ÌÝÏÝ~ Æ ×ÔÇÏ ÌÂÎÝÒÏÝ ÂÙÝÔÕÝÏ ÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ œÍ͜" ºÕÍÂË
ÃÕÍÅÂÙá~ÂԗÙÇÌÂÎÝÒÃÕÍÂÓÝÅÝÉÌÊÍӜÊÓÌÇÂÙÝÔÌÝÏÝÔÂÚ
ÍÂÅÝÉ ¹ÝÏÍÝÌÔ ÓÇÉƜ ÊÏÆÇ ÂÙÝÔÌÝ àÌ ٗÏÌÊ ¬ÐÔÌÂÒÝÍÕ
ÜËҜÎÇÜҜÏÇÃÇÉÃÕÍÅÂÏ®œÓÊ×ÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏÌÐÒÃÂÏÊÔÇÍÆÇ
! ºÕ~ ÌkҜ ÊÓÌÇ ÂÙÝÔÌÝ ÃÇ͜Ï x ÕÓÂÍÍÝÌ €œÎ ΜÌÇÒÍÇÌ
ÂÙÝÔÌÝÓÝÃÇ͜ÏÔkÅÇÍÜÍÌÊÂÙÝÔÌÝÓÝÉÓÂÖÍÝÌ€œÎ×ÂÌÝË
ÌÂÔÞÊÌΜÅÇÃÇ͜ÏÜËҜÎÊÔÊÌ
"®ÊÏ ÓÇÉŜ ×ÂÔÝÎÆ ֜×ÇÚ ÌÇÚÇ͜Ò ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÚÎÂÅÝÉ
ÆÊÑáÉÅÂÏ ÊÆÇÎ ·œÇÒ ƗÏÞáÆÂÅÝ ֜×ÇÚ ÌÇÚÇ͜Ò áÌÊ ÌÐÎ
ÓÝÉÍÂÒ ÔÂÍÂÕÙÝÍÂÒ ÑÐÔÌÂ ÔÂÃÝÏÕÙÝÍÂÒ ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÚÎÂÅÝÉ
ÆÊáÒŜÕËÍÂÎÂÆÝÎàÌÓÂÃÕƗÏÞáÆÂÏÌÊԜÒŜÔÊÇÚÃÕÍÝÒÊÆÇ
ÅÇÉ iÉÇÏÊÎÂÏÆÂÚÆÊÑÂÔÂÑÔÂ֜×ÇÚáÌÊÌÐÎÓÝÉÑÐÔÌÂÔÂ
ÃÝÏÕÙÝáÌÊáÎÂÏÔÇÍÍÇßÙÌÇÙÇáÌÊÔÂÍÂÕÙÝÃÕÍÝÑÌÂÍÂÃÊÒkÙÇ
ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÚÎÂÅÝÉ לÔÔÂ ÂÏÆÝË ÌÇÚÇ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÂÚÂÎÂÅÝÉ
ÆÂÆÊÑáÉÆÝÎÎÊÏÓÇÉŜ
 ¯ÊÌ ÎÊ~ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜ÒƜÏ ÙÊÔԜ ÃÕÍÅÂÏÏÂÒÏÝ חÌÇÎ
ÊԜÒŜ"¢ÒÂÅÝÉÆÂÅÝÍÂÒÏÝÓÇÉkÉÇÅÇÉחÌÇÎÊԜÒŜÔÊÇÚÔkÅÇÍÎÇ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ÓÐ~" ¹ÊÔԜ ÃÕÍÅÂÏÏÂÒÏÝ ÊӜ ¢ÍÍ€Ý חÌÇÎ ÊԜ ºÕÍÂË
ÊÔÇÑ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ áÉÝÍÅÂÏÙ iÉ ÂÒÂÅÝÉÆÂÏ áÎÂÏÍÝÌ ÌÝÍÕ
ÙÝÏÝӗÒÇÅÇɝ
·ÛÏÜ×áxæÔÚ©ßÏßÏàêÜÓÏÒêÓ©ÒéÑÏÚÏß


¢ÒÂÅÝÉÆÂÅÝÃÂÚÌÂÃÇҜkŜƜÅÜÄÂÓÝÃÕÍÅÂÏÌÇÚÇÊÉÅÇ͜Ò
ÂÍÆÝÏÆÂÔkÅÇÍÜÍÌÊÊÎÂÏÓÝÉÍÂÒÂÍÆÝÏÆÂחÌÇÎÊÔÇÍÇÒŜ
ÏÊÙÇÌ ÃÂÔÝÒÙÝÍÝÌ ÊԜÒ Ê̜Ï" ¦—ÏÞáÏÝ ÊÉÅÇ͜Ò חÌÇÎ
ÊԜٜÅÇÏ ÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ œÍ͜" ŒÅœÒ ƗÏÞáÏÝ ÓÇÉ חÌÇÎ ÊԜÓÇÉ
Ê̜Ï ÕÍ ÄÂÌÝÔÔ ÓÇÉ œ€œÎÊáÔÓÇÉ ßÚ͜ÒÏÇ חÌÇÎ ÊԜ ÂÍÎÂÓ
ÓÝÉÎÝ" ¶œÒÇÚԜ͜ÒÏÇ חÌÇÎ ÊԜٜÅÇÃÇÉÏÇ ÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ œÍ͜"
¬—ÏƜÍÇÌ ƜÅÜÄÂÍÂÒÏÝ חÌÇÎ ÊԜÒŜ Ӝ͜ÔÇÃÇÉ rÊÔΜÓÎÇ" Œ
̗ÏƜÍÇÌƜÅÜÄÂÍÂÒÏÝלÍÊԜÒŜÌÊҜÌÃÕÍÅÂÏÆÂÓÇÉÊÎÂÏÓÝÉ
ÍÂÒÏÝ×ÂÌÊÎϜÒÊÔÇÑÌÕáÓÝÉÎÝ"³ÇÉŜÐáÔÃÕÍÓÝÏÆÊÑœËԜÎ
œÍ͜ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝ ÂÒÂÓÝÏÆÂÅÝ ÜלÓ͜ÒÏÇ לÍ ÊԜÒÍÇÌ ÃÇÒ
ÅÇϜ ÂÌÝÍÍÝ ÌÇÚÇÅÇÉ Ɯ àÌÎÝ" ªÎÂÏÆÂÚ ÃÇ͜Ï ÊÎÂÏÆÂÚ
ƜÅÜÄÂÍÂÚÂ —ÓԜÄÇϜ ÃÕ x ÊÎÂÏÓÝÉÍÂÒ ÂÍÆÝÏÆÂ ßÚ͜ÏÇ͜
£ÇÒÃÇÒÇÅÇÉ ÂÒÂÓÝÏÆ ƜÅÜÄÂÍÂÒ ÃÕÍÕÝ ÊÏÆÇ kÉÇ kÌ ÓÇÉÏÇ~ ÔÕ
ÍÝÓÝÏÙÂrÊ~ÇÍkÇÅÇÉÏÇÌkÒӜԜ³ÇÉŜÏÊ—ÙÇÏҜÏrÇÔÇÍŜÏϜÒ
€œÎÂÍÆÂÏÅÂÏÏÂÒÃÕÍÝÑÌÂÍÎÂÓÌÂ" !ŒÎÎÂÓÇÉkÉÇÅÇÉҜÏrÇԜÓÇÉ
€œÎÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÅÝÉÏÝÂÍÆÝËÓÝÉ "ÁÄÝÉÍÝÌÌÝÍÕÙÝÍÂÒÏÝ~
¢ÍÍ€Ý ±ÂÔÚÂÍÝÅÝÏ Êá ÃÕÍ ÂÍÎÂáÙÂÌÍÂÒÝÏ ÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ œÍ
͜" ¢ÍÆÂÏÎÂÅÝÉ ÂÉÅÝÏÏÂÒ ÑÐÔÌ ÔÂÃÝÏÕÙÝÍÂÒ ÉÊÏÂÙÝÍÂÒ
rÇÏÓÊ ÃÐÉÝÌÍÝÌÌÂ ÃÊÒÇÍŜÏϜÒ ÃÇÒÃÇÒÓÇ ÃÇ͜Ï rÇÏÓÊ Η
ϜӜÜÔ̜ ÌÇÒkÙÇ ÊÒ͜Ò ÌÂÒÂÌÍÂÒ ÌÐÎÓÝÉÍÂÒ ßÙÌÇÙÇ͜Ò
áÎÂÏÔÇÍÍÇ͜ÒÔÂÍÂÕÙÝÍÂÒx ÃÇÒÓÇ Ɯ ¢ÍÍ€Ý ±ÂÔÚÂÍÝÅÝÏÂ
ÊáÃÕÍÂÂÍÎÂáÙÂÌÍÂÒ ¬ÂËÃÇÒ͜ÒÇÅÇÉÎÇϜÚÕÏÆÝËÊÆÇŒÎÎÂ
²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÊÓÇÎÇ €œÎ ¢ÍÍ€ÝÃÝÉ ²Õ×Ý ÃÇ͜Ï
àÝÍÝÑÙÊÓÔÂÒÝÏÆÝÅÝÉÊÉÅÇÊÔÇÍÆÇÅÇÉ€œÎ¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏ
ÏÂÏÂÌÍÂÏÆÝÅÝÉ


Á©ÜÔÒÔÖÐÔکܯÚÚύêÜêÓÏÜÚÏÒêÖ
®Ê~ÂÃÂÒϜÒӜҗ×ӜÔÊÔÇ͜œÎ΀œÎΜϜÒӜƜÖÂË
ÆÂÍÝÔkÅÇÍpœÎΜϜÒӜÎÊ~Âҗ×ӜÔÊÔÇ͜œÎÎÂÎÊÏÇΗÓ
ԜÏÃÇÒϜÒӜƜ×ÂÌÊÎÍÇÌÊÔΜÓ̜ÔÊÇÚ²ÊÉÝÌxÌÂÒÝÏ—ÙÇÏ
ÌÂÒÝÏxÒÊÉÝÌ—ÙÇÏœÎ΢ÍÍ€ÝÂÏÝÓÝÏÆÂÎÐÏÝÓÝÏÆÂàÌ
ÊԜٜÌ ´œÏ ÊӜ ֜×ÇÚÍÇÌ —ÙÇÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ²ÂÃÃÝ —ÙÇÏ €œÎ
²ÂÃÃÝԜÏ—ÙÇÏÃÕÍ ¢Í̀ݲÂÃÃÝ¥ÂËӜÏÇkÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔÔÇ
€œÎiÉÇÏÇ~ÌÐÆҜÔÇÃÇ͜ÏÃÇÉÏÇƜÔÇÒÇÍԜٜÌ ŒÍ͜ÓÇÉÃÇÍ
ÎÊÓÇÉÎÇ ԜÏϜÒÇÅÇÉ x ®œÓÊ×ÏÇ~ œÅÜÉÂÍÂÒÝ ÃÊÔ" ºÕÍÂË ÃÕÍ
ÅÂÙ œÍ͜ ÎÊ~ ®œÓÊ×ÏÇ~ œÅÜÉÂÍÂÒÝÏ ÂÍÝÑ ÂÍÂÒÏÝ ÖÂ×Êڜ
œÅÜÉÂÍÂÒÝ ÊԜÒŜÎÇ" pÊÙ Ԝ ÃÕÍÎÂÓ ŒÍ͜ ÖÂ×Êڜ ÃÇ͜Ï ÌÕ
ÚÝÍÕÙÝÏÝ~ÂÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒԜÏÃÕÍÕÝÏÆÂÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ"¹—ÏÌÊ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ªÉÅÇáÉÎÂƍªÌÇÓÇƜÃÇÒԜÏÃÕÍÝҝxÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ ŒÊÏÆÇ
²ÂÃÃÝÃÇ͜ÏÌÕÚÝÍÕÙÝ¢ÏÝ~ÃÇ͜ÏÒÕ×ÊáÌÔÂÏÃÇÒÃÕÍÂ
!¶œ×ÇÚÍÇÌԜÏ ÌÂÙÝÅÝÉ ¬ÇÚÇ ßÚ͜ŜÏ €œÒ ŗÏ€ ԜÏϜÏ
ÙÊÔԜ ÃÕÍ œ ֜×ÇÚÍÇÌ ÊÔkÙÇ kÉ ԜÏÇϜ ÌÂÒÚÝ ŗÏ€ ÌÝÍÂ
"³ÇÉÏÇ~ԜÏÇÅÇÉxªÉÅDzÕ×ÏÝ~ËÐÒÔݪÉÅDzÕ×ÓÇÉŜ¢ÍÍÂ
€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÃÊÒÇÍÆÇ €œÎ ÓÇÉƜ áÚÊ ŒÍ͜ ÓÇÉ ÎÐÏÝ ÃÇÍ
ÎÊÓÇÉÎÇ" pœÎ ÓÇÉ Ɯ kÉÇÅÇÉÏÇÌÇ ÔkÅÇÍ ¹—ÏÌÊ ÓÇÉ ÌÝËÃÂÔ
×ÂÌÌÂÓÂÔÝÑÂÍÝÏÆÝÅÝɺÕ~ÂÌkҜԜÏÇÅÇÉÃÇ͜Ï¢ÍÍ€ÝÏÝ
ÆÂÏÍÂÅÝÉ
¼×ÙÏäáâßêÜÓÏ

ªÏÆÇ ÎÊ~ áÉÅÂÏÏÂÒÝÅÝÉÅ ÌÊÍŜÏƜ ÊÒ ÌÇÚÇÏÇ~ ×Â
ÔÝÏÌÝÉÃÇ͜ÏrÇÏÓÊΗϜӜÜÔ̜ÌÇÒΜÄÇá×ÚÝ œÎÎÂ
֜×ÇÚÍÇÌ ÃÕÍÎÂÓÝÏ —ÙÇÏ €œÒ ÊÒÏÇ~ kÉ ×ÂÔÝÏÝ €œÎ €œÒ
×ÂÔÝÏÏÝ~kÉÊÒÇÃÕÍÓÝϪÒx×ÂÔÝÏÝÏÂœ×ÂÔÝÏÊÒÇϜÌÂ
ÒÂÔÂkÉÃÕÒÝÙÝÏkԜÓÇÏ ·ÂÔÝÏkÉԜÏÇϜkÉÇ×ÕrÂÔkÅÇÍÊÒÇ
×ÕrÂÚÕÏÝ~ÌÇÃÇÌÊÒƜkÉԜÏÇϜkÉÇ×ÕrÂÔkÅÇÍÜÍÌÊ×ÂÔÝ
ÏÝ ×Õr ¦ÐÅ ÌÝÍÕ —ÙÇÏ ÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏ ÄÂÌÝÔÌ ÙÊÔ͜ÚkÏÇ
ÊӜÑ̜ ÂÍÎÂÅÂÏÆ ÊÌÇ áÌÏÝ~ Æ ÒÊÉÂÍÝÅÝÏÏÂÏ ÃÂÚÌ ÃÇÒÃÇ
ÒÇÅÇÉƜÏ ÙÊÔ͜ÚΜÅÇÉ ¢ÏÏÂÏ ÓÐ~ ÔÂÅÝÏ ÃÇÒŜ ÌÕÚÝÍÝÅÝÉ
ºÕÍÂËÊÔÇÑÚÂËÔÂÏÔÐÔÏÂÌÓÝÉÍÝÅÝÅÝÉÆÂÏÖÂËÆÂÍÂÏÝÑÓÇÉÏÇ
ÂÉÆÝÒ ÂÍÎÂÓ ·œÇÒ ÎÐÏÝ œÎÇÒ ÊÔÇÑ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÔÂÚÍÂÎÂ
áÓÂÑœËԜÎ ¹—ÏÌÊÃÂÒÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ƜÎÊÏÇÎÌÇÃÇÌÃÕÍÕÍÂ
ÒÝÏ ÔÇÍÊÎ ŒÎΠ€œÒÌÇÎÏÇ~ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÃÊÒÇÍŜÏ Ӝ͜ÔÇ ÃÂÒ
ÃÇҜkÏÇ~ÎÐÏÆÝËœÊÌÇÏÙÇÃÇҜkÏÇ~ÃÂÚÌÂԗÒÍÇ
!¯ÊÌÂ×ÔÂÔÐÒÎÂÅÂÏÏÂÒÅ€œÎÔÐÍ×ÂÔÝÏÏÂÒÅÂœËԜÎÂÍÂÒÅÂ
ÎÊÏÇÎÌÇÃÇÌÌÂÍÕá×ÚÝÒÂÌÃÕÍÝÒ "ŒÎÎÂÊÏÆÇÔkɜÂÍÎÂÓÂÍÂÒ
—Ë͜ÏÓÇÏϜÒ áÌÊ ÌÊákŜ ÙÝÌÓÝÏÏÂÒ ¹—ÏÌÊ rÇÏÓÊ ƜÒÔ ÃÇ͜Ï
áÏÕÅÂÌÂÒÂÅÂÏÆ—Ë͜ÏkáÌÊÌÊákŜÙÝÅÕá×ÚÝÒÂÌ
ŒÊÏÆÇ—Ë͜ÏŜÏϜÒŜ€œÎÌÊákƜÅÇ͜ÒŜÎÊÏÔkÅÇͲÂÃÃÝ
œÎÇÒÊԜ×ÂÔÝÏÊÒÇÏϜÏÂÇÒÝÍÎÂÓÝÏ ŒÅœÒÂÇÒÝÍÂÊ̜ÏÕÍ
ÙÂÌÔÂÊÒÓÇÉÔÐÒÓÝÏáÌÊkÉÊÒÇÃÇ͜Ïá~ÂÆÂÏÌÊÍÇÚÓÇϪÒƜ
kÉ×ÂÔÝÏÝÏÔÂÚÍÂÎÂÓÝÏ
ŒÃÂÚÌÂÍÂÒŲÂÃÃÝÔkÅÇÍÎÊÏœËԜΜŜÒÃÇҜÒÊÎÂÏÆÂ
ÚÝ~ÏÝ~ ÊÎÂÏ ÊÔΜkÙÇ ×ÂÔÝÏÝ ÃÕÍÓ €œÎ ×ÂÔÝÏ ÂÏÝ~ ÃÇ͜Ï
áڜÒŜÒÊÉÂÊ̜ÏÊÒÂÏÝÔÂÚÍÂÎÂÓÌÂÔÊÇÚ£ÇҜÒ×ÂÔÝÏÏÝ~
ÊÒÇÊÎÂÏÊÔÎÊÊ̜Ï€œÎÊÒÂÏÝ~ÃÇ͜ÏáڜÒŜÒÊÉÂÃÕÍÓÂ×Â
ÔÝÏÂÏÝÔÂÚÍÂÎÂÓÌÂÔÊÇÚ ¹—ÏÌÊÊÎÂÏÊÔΜkÙÇÊÒÊÎÂÏÍÝ
×ÂÔÝÏÂÚ€œÎÊÎÂÏÊÔΜkÙÇ×ÂÔÝÏÊÎÂÏÍÝÊÒÂÚÂÊÉÅÇÊÔÇ
͜ÀÅÝËӜÓÇÉÏÇ~ÃÂÍÂÍÂÒÝÅÝÉÓÂÖÃÕÍÎÂÓÊÆÇœÃÐÍÂËÊÉÅÇ
ÃÕÍÂÍÂÒ
ªÎÂÏÊÔΜkÙÇÂÇÒÝÍÝÒÅÂÔÇ͜ӜÂÇÒÝÍÓÝÏ®ÐÏÆÝËלÍ
ƜÊÎÂÏÊÔkÙÇÊÒáÌÊ×ÂÔÝÏÌÝÉÃÇÒÃÇÒÇϜÜË͜ÏΜŜÏϜÒ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


¢ÍÍ€ÝÃÇÉÏÇÊÎÊÏáڜÒŜÙÂÌÝÒÆÝ ŒËÓÊÏ×ÂÔÝÏÊÒÇ~ÏÇ
ÌÐÔÌÂÒÂÂÍÎÂáÙÂÅÝ~ÏÝÌÂáÏÃÇ͜ÓÇ~"ÁÌÊœËÓÊÏÊÒ×ÂÔÝ
ÏÝ~ÏÝÌÐÔÌÂÒÂÂÍÎÂáÙÂÅÝ~ÏÝÌÂáÏÃÇ͜ÓÇ~"
¯ÚÚύêæÏÙêßÒÏÜæÏîç©
pœÒÌÇβÂÃÃÝÃÊÍÅÇ͜ŜÏٜ€œÎ¢ÍÍ€ÝÙÂÌÝÒÅÂÏÙÂáڜ
ÓÇÏ£ÂÒÍÝÌÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇϜÎÊÏÇÎÌkÒӜÔΜÎ
ÚÕÏÆÝË !³—ÏϜÔÍÇÃÇҜk ¢ÍÍ€ÝÅ ÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏ Ê̜Ï ӗÏ
ϜÔÍÇ ÃÕÍÕÝÏ àÌ ÊÔΜÓÇÏ ¢ÍÍ€ÝÅ ӗÏϜÔÓÇÉ ÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏ
Ê̜Ï ӗÏϜÔÓÇÉ ÃÕÍÝÑ ÌÂÍÂ ÃÊÒÓÇÏ "³—ÏϜÔ Ԝ ӗÏϜÔÍÇ
ÃÕÍÎÂÕ Æ ÃÇÒϜÒӜ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ¢ÍÍ€Ý œÎÇÒ͜ÒÇÏ kԜk ÅÇϜ
Η€ÊÎ pœÒÌÇÎ ¢ÍÍ€ÝÅ ÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏÆ ÏÊÏÆÊ לÍƜ ÃÕÍÓÂ
ÚÕÍÂËÌÂÍÂÃÊÒÓÇÏ ¢ÍÍ€ÝÅÂÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏÆÂÓÊÏÌÐÍÊÆÇ~ÎÇ"
£Õ ÓÊÏÇ ÃÐÒÙÝÎÂÓÝÏ œÎΠÂÉÂÔ ÃÕÍ ÂÍÓÂ~ ÃÕ ΗÎÌÊÏÍÇÌԜÏ
ÖÂËÆÂÍÂÏÕÝ~á×ÚÝÒÂÌ
 ¹—ÏÌʲÂÃÃÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÙÂÌÝÒÝÍ
ÅÂÏÌÐÍx¢ÏÝ~ÊÒÇÌÍÇÌÇÚÇÓÇŒחÒלÍƜÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏÌÇÚÇx
®œÓÊ×ÏÇ~ ÌÐÍÝ ³ÇÉ ÌÝËÃÂÔ ×ÂÌÌ ÓÂÔÝÑ ÂÍÝÏÆÝÅÝÉ ÚÕ~Â
ÌkҜ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ÌÐÍÍÂÒÝ ÃÕÍÎÂÅÝÉ ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ¢ÍÍ€ÝÅÂ
ÏÊÏÆÊלÍƜÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏÃÕÍÓÂÅÝÉÚÕÍלÍƜÌÂÍÝÅÝÉ
 

¹×îxÒ©æêÙÛÏÒÏÜÙêÖÚÏßÒÏÙ׋©ç
¯ÊÌÂ×Ì ÌÇÒΜŜÏϜÒŜ ÌÂÒÂÔ ²ÂÃÃÝÆÂÏ œÎÇÒÇÎ àÌ ֜
ÌÂÔÞ²ÂÃÃÝÏÝ~ΜÒלΜÔÇÃÇ͜Ï¢~ÂÔÕÒÝÍÝÌÍÝÃÕÍÂÒÂÌÌÊ
~œÚ ÃÊҜÎ ·œÉÇÒÅÇ ÉÂÎÂÏÏÝ~ ÂÄÝÒ ÚÂÒÔÍÂÒÝÏ ÊÓԜ ÔÐÔÝÑ
ÌÇÚÇ ÏÊÏÆÊ לÍƜ ÃÕÍÓÂ Â~Â ÚÕÍ לÍƜ ÌÂÍÕ á×ÚÝÒÂÌ ÆÊÑ
ÊӜÑÍÊÎ ³ÊÏ ×ÂÔÝÏ ÃÇ͜Ï ÌÕÚÝÍÆÝ~ÎÝ" ¢ÇÒÝÍÕ ÔÕÒÝÏÆÂ
ÕËÍÂηÂÔÝÏÓÝÉÌÂÍÆÝ~ÎÝ"·ÂÔÝÏßÉ͜Μ !·œÇÒ—Ë͜ÏӜ~
Ɯ ŗÏ€ ÌÝÍÎÂÓÓÝ~ ¬ÝÉ ÌÇÚÇ Ɯ ÌÊákŜ ÙÝÅ Ê̜Ï ŗÏ€
ÌÝÍÎÂÓŒÎÎÂÂÏÆÝËÍÂÒÏÝ~ÃÕÔÐÒÎÝÚÔÂΜڜÌÂÔÞ͜ÒÇÌkÑÃÕ
ÍÂÙÂÌŒÎÊÏÓÇÉÏÇÃÕΜڜÌÂÔÞ͜ÒƜÏÓÂÌÍÂÑÌÂÍÝÒÅÂÔÇÍÊÎ
"ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÓÇÉŜ ÚÕÏÝ œËԜÎ ÄÂÌÝÔ ÊÏÆÇ ÂÉ ÎÐÏÏÂÏ
ÂÒÝ ×ÂÔÝÏÍÝÍÂÒ ×ÂÔÝÏÓÝÉ ÌÇÃÇÌ ÇÍÂÕÙÝÍÂÒ ÇÍÂÎÂÕÙÝÍÂÒ
ÌÇÃÇÌÚÂÔÍÂÏÕÙÝÍÂÒÚÂÔÍÂÏÎÂÕÙÝÍÂÒÌÇÃÇÌÓÂÔÝÑÂÍÕÙÝÍÂÒ
ÓÂÔÝÑ ÂÍÎÂÕÙÝÍÂÒ ÌÇÃÇÌ ÃÕ ƗÏÞá ÃÇ͜Ï ÖÂËÆÂÍÂÏÕÙÝÍÂÒ
ÖÂËÆÂÍÂÏÎÂÕÙÝÍÂÒÌÇÃÇÌÃÕÍÓÝÏÏÂÒ¹—ÏÌÊÃÕƗÏÞáÏÝ~ל
ÉÇÒÅÇҜÄÇÚÇkÔÇÑÃÂÒÂ
ŒÎÊÏÓÇÉÏÇ~ΜڜÌÂÔÞÓÇÉáڜÄÇÅÇÉÏÇÔÇÍÊΆË͜ÏΜŜÏ
ÌÇÚDzÂÃÃÝÅÂáÒÂÒÅÂÆÊÑ¢ÏÝ~ßÚ͜ÒÇ×ÂÌÝÏÆÂΜڜÌÂÔÞ͜
Ϝ œ—Ë͜ÏŜÏÌÇÚÇ×ÂÔÝÏÝÏÂáÒÂÒÅÂÔÝÒÝÚÂƗÏÞáÄÊßÚ
͜ÒÔÕÒÝÏÆÂÌÂËÅÝÒÔ€œÎÂÏÝ~ÊÅÜÔÊÃÂÒÝԗÒÍÇáÌÌÂàϜ͜ # £Õ —ÍÇÚÏÇ ÃÐÍÂË Æ Â~ÍÂÒÅ ΗÎÌÊÏ ·œÔÔ ÎÐÏÆÝË ΗÎ
ÌÊÏÍÇÅÇ~ÃÕÍÓÂÆÂÌÐÍלÍÇÏƜÌÂÍÕÝ~á×ÚÝÒÂ̝¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


¬ÊákŜ ÙÝÌÎÂÅÂÏ ÌÝÉ áÌÊ ÅÝËÖ֜ÔÍÇ ÌÝÉ ԜÏÇÎ €œÎ ÒÕ×ÝÎ
ÃÇ͜ÏÊÉÅÇÃÕÍÝËÎÆÊѲÂÃÃÝÔÕÒÝÏÆÂÃÐÒÙÝÍÂœÊÏÆÇÌÊákŜ
ÙÝÌÌÂÏ×ÂÔÝÏÊÒÇϜáÒÂÒÅÂÔÝÒÝÚÂƗÏÞáÄÊßÚ͜ÒÔÕÒÝÏÆÂ
ÌÂËÅÝÒÔ®ÊÏÎÐÏÝÃÐÅÂÕÓÂÍÕ—ÙÇÏÔkÅÇÍÜÍÌʲÂÃÃÝ—ÙÇÏ
œÆœÑÍÇҜÄÇÚԜÙÝÏÌk~ÇÍƜÏÃÊÒÇÍÇÑÊÅÜÔÊÃÂÒÝÅÝÉÏÝÙÊÔ̜
àϜÍÔÎÊٜáڜÄÇÅÇÉÏÇÔÇ͜ÑÓÇÉÏÇ~ÖÂËÆÂÅÂӗËÍÊÎ
ŒÅœÒÃÇҜkkÉÌÝÉÝÏÝ~ÊÏÆÇáÚÇrÊÔÇÑԜÌÊákŜÙÝÌÎÝË
ÌÂÍÕÝÏ ÌÊÍÇÚÓÇÉ ÆÊÑ ÊӜÑ͜Ӝ ÔÇ͜ŜÏÇÏ ÌÝÍÓÝÏ x ŗÏ€
ÃÕÍÎÂÓ ¢ÍÂÒ —Ë͜ÏÇÚÓÇÏϜÒ ¬k~ÇÍÇ ÃÇ͜Ï ÌÂÌÚÂÎÝËÙÂ
ÏÝÌ ÔÐÒÝÑ€ÊÙÏÊÏÆÊÌÝÓÝÏÌÝÍÝÌÓÊÉÎÊٜkÉÊ×ÔÝáÒÝÏÌÕ
ÍÝÏÆÂÔÐÔÝÑÔÐÒÂÂÍÅÂÏÌÇÚÇÌÝÉÝÏÌÊákŜÃÊÒÎÊٜkÉáÏÝÏÆÂ
ÔÐÔÂÒÅÂÌk~ÇÍÇÏϜÏÌÂÒÂÒÊԜÊ̜ÏÕÍá×ÚÝßÚÍÊ !ºÕÏÍÝÌ
ÔÂÏÌÝÉÝÏÌÊákŜÃÊÒkÙÇá×ÚÝßÚÍÊœÊÏÆÇÌÊákŜÃÊÒΜkÙÇ
ÔÂÅÝÏÆÂá×ÚÝÒÂÌßÚÍÊ
"ªÒÇÊӜÏÙÂÌÔÂ×ÂÔÝÏÂ~ÂÜËÍǪÒÇkÍŜÙÌÇÎŜÔÇ͜Ӝ
ÚÕ~ÂÌÊákŜÙÝÅÂÒÅÂÊÒÇÌÍÇœÎβÂÃÃÝÅÂÊÎÂÏÊÔkÙÇŜÅÇϜ
ŒÎΠÌÊákŜ ÙÝÌÎÂÓ ×ÂÔÝÏ Ü×ÇÔÍÇҜÌ ÃÕÍ ®ÊÏ ÚÕÍÂË
ÕËÍÝËΪÉÅDzÕ×ÔÂÎÊ~ÂÌÊ~œÚÃÊҜÆÊÑÓÂÏÝËÎ


¾ÝáÚÏßÒÏÙÝßÐÏÜ×áÔÚÒ©Üß×ÖêÙáâßêÜÓÏ

±ÐÔÍÂÒÅÂÌÐÒÃÂÏÊÔÇÍŜÏÒÊÉÝÌÔÕÒÝÏÆ€œÎΜÃÇÉ ÃÇ͜
ÃÇÉٗÏÌÊÃÇÍÇÎÇÃÇÉÃÂÒ­œÌÊÏÃÇÍÇÎԜ̜ÃÃÇÒ͜ÏÆÇҜ
œΜלÃÜÔ̗ÙÃÊҜ¬ÇÎƜÌÇÎϜÒӜÆÇÒÃÇ͜ÎÆÊÑÕË
ÍÝË Ê̜Ï ÕÍ œÍÇ ÔÊÇÚÇÏٜ ÃÇÍÎÊ ¢ÍÍ€ÝÏÝ áÒÂÔÕÙÝ ÊӜ
¢ÏÝ~ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÔÂÏÝÍÂ
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÑÐÔÍÂÒÅÂ ÌÐÒÃÂÏ ÊÔÇÍŜÏ ÒÊÉÝÌÍÂÒÏÝ ÂÚÂÕÅÂ
ÌÊÍŜÏƜÃÇÉÚÕÏÝÃÇ͜ÃÇÉÑÐÔÍÂÒƗÏÞáÆÂÃÇÒϜÒӜÔkÅÇÍ€œÎ
¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÃÂÚÌ ÊÍ€ àÌ ¹—ÏÌÊ rÊÒƜ áÊӜ ÌkÌԜ ÊÍ€
ÍÂÒÆÊÑÂÔÂÍÅÂÏÏÂÒÃÕÍÓÂÆ ÙÝÏÏÂÏÆÂÌkэÊÍ€ÍÂҝ€œÎÌkÑ
×ÕrÂÍÂҝ ÃÂÒ ÃÇÉÏÇ~ ÃÇÒ ÅÇϜ ¢ÍÍ€Ý ¢ÔÂÃÝÉ ÃÂÒ £—ÔÇÏ
ϜÒӜ x ¢~ÂÒÆÂÏ €œÎ ÃÇÉ ¢ÏÝ~ —ÙÇÏ áÚÊÃÇÉ £ÇÒ ²ÂÃÃÝ x
¥ÂËӜ®œÓÊ×ÃÂÒ€œÒϜÒӜ¢ÏÝ~ÂÒÌÝÍÝÃÕÍÆÝ€œÎÃÇÉ¢ÏÝ~
ÂÚÂáÚÊÃÇÉ

 #!£ÕÂáÔÞ͜ÒÏÇÃÐÍÂËÆÂÂ~ÍÂÒÅÂΗÎÌÊύ ŒÅœÒÃÇҜkkÉ̜
͜ÚÇϜÌÂÒÂÔÂÌÊÍÇÚΜŜÏÏÇßÚÍÊÎÆÊÑÓÂÏÝËÊ̜Ï€œÎkÉÇÏÇ~
̗ÙÍÇ rÇÏÓÊ ÔÇ͜ÅÇÏ ÔÝÇÑ ÔÐÒÂ ÂÍÎÝËÙÂ —Ë͜ÏÇÒŜ ÔÊÇÚ ÆÊÑ
ÊӜÑ͜ӜÔÇ͜ŜÏÇÏßÚ͜ÓÇÏ¢ÏÆÝËÍÂÒ—Ë͜ÏÇÚÓÇÏϜÒŗÏ€ÍÝ
ÃÕÍÎÂÓÍÂÒ ¬k~ÇÍÇÃÇ͜ÏÌÂÌÚÂÎÝËÙÂÏÝÌÔÐÒÝÑ€ÊÙÏÊÏÆÊÌÝ
ÓÝÏÌÝÍÝÌÓÊÉÎÊٜkÉÊ×ÔÝáÒÝÏÌÕÍÝÏÆÂÔÐÔÝÑÔÐÒÂÂÍÅÂÏÌÇÚÇ
̜͜ÚÇÏÇ~ÓÂÖÍÝÅÝÏÓÂÌÍÂÒÅÂÌk~ÇÍÇÏϜÏÌÂÒÂÒÊԜÊ̜ÏÕÍá×
ÚÝßÚÍÊ ! ºÕÏÍÝÌÔÂÏ̜͜ÚÇÃÇ͜ÏÏÊÌÂ×ÍÂÏÕÙÝá×ÚÝßÚÍÊ
œ—Ë͜ÏΜkÙÇÔÂÅÝÏÆÂá×ÚÝÒÂÌßÚÍʝ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ŒÎΠÃÂÒÍÝÌ ÌÇÚÇ͜ÒƜ Ɯ ÂÏÆÝË ÃÇÍÇÎ àÌ ±ÐÔÍÂÒÏÝ
ÔÂÏÝÅÂÏÍÝÌÔÂÏÌÐÒÃÂÏÊÔÇÍŜÏÒÊÉÝÌÏÝÑÐÔÌÂÔÂÃÝÏÕÆÊÑÓÂ
ÏÂÑ ÂÚÂÅÂÏÅÂ ÌÂËÃÇҜk͜ÒÏÇ~ ɜÅÝËÖÞ ėrÆÂÏÏÂÒÝ ÑÝÙÒÂÏÂ
!²ÊÉÝÌÃÇÉÏÇ¢ÍÍ€ÝÅÂáÌÝÏÂËÔÎÝËٗÏÌÊÂÚÂÑÃÇÉ€ÊÙϜÒӜ
ÌÂÉÂÏÎÝËÃÝÉÂÚÂÎÝËÙÂÆ€ÊÙϜÒӜàÅÂÍÔÎÝËÃÝÉ
"ŒÎΠÓÂÌ ÃÕÍÝÅÝÉ ÃÕ חÒÍÇÅÇÅÇÉ ÊÎÂÏÝ ɜÅÝËÖÞ ÃÕÍÅÂÏ
ÏÂÒÏÝ ĜÓĜӜŜ ԗÚÇÒÇÒŜ ӜÜÑ ÃÕÍÎÂÓÝÏ ¹—ÏÌÊ ÊÎÂÏÝ
ɜÅÝËÖÞÃÕÍÅÂÏÃÇҜkÓÊÏÇÃÇÍÇÎÍÇÏÇÑÐÔ×ÂϜƜ—ÓԜÍÂÒÔÝÏ
ÆÂÕÔÝÒÅÂÏÆÂÌkÒӜÑÐÔÍÂÒÅÂÌÐÒÃÂÏÊÔÇÍŜÏÒÊÉÝÌÏÝÂÚÂÒ
Å áÒÝË Ê̜Ï ÆÊÑ ÕËÍÂÎÂÓÎÝ" ³ÊÏÇ~ ÃÇÍÇÎÇ~ ÃÕ ɜÅÝËÖÞ
ÊÎÂÏÆÂÚÝ~ÏÝ€œÍÂÌÊԜÒ®œÓÊ×ÚÕÏÆÝËÌÇÚÇ—ÙÇÏƜkÍÆÇ
ÃÊÔ ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÅÂÌÂÒÂÔÂÚÕÍҜÄÇÚٜŗÏ€ÌÝÍÕÝÅÝÉ€œÎ
ÂÍÂÒÏÝ~ ɜÅÝËÖÞ ėrÆÂÏÝÏ áÒÂÍÂÄÝÅÝÉ ÃÇ͜Ï ÓÇÉ ®œÓÊ×̜
ÌÂÒÂÔÂÆÂŗÏ€ÌÝÍÂÓÝÉ ®ÇϜÚÕ~ÂÌkҜÎÊÏÂÚÂÅÂÏÒÊÉÝÌ
ÊÎÂÏÆÂÚÝÎÏÝĜÓĜӜŜԗÚÇÒÇÒŜӜÜÑÙÇÃÕÍÓÂÂÏÝĜÓĜ
Ӝ͜ÏÆÇÒΜk—ÙÇÏ€ÊÙÌÂËÙÂÏÊÔÂÚÂÎÂÎ


¿©àxÚÜԋäÝÙâÙÚÏßê

®ÊÏחÒÔkÅÇÍÎÇÏÊ"®ÊÏœÍ͜ҜÓkÍÔkÅÇÍÎÇ"®ÊϲÂÃÃÝ
ÃÝÉ¥ÂËӜÏÇÌkÒΜÆÇÎÎÇœÍ͜"³ÇÉx²ÂÃÃÝÎÊ~ÂÔÂÑÚÝÒ
ÅÂÏ×ÇÉΜÔÇÎÏÇ~rÊÎÇÚÇÔkÅÇÍÎÇÏÊ"ŒÅœÒÃÂÚÌÂÍÂÒÅÂҜ
ÓkÍ ÔkÅÇÍÎÇÏ Ê̜Ï ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ x ҜÓkÍ ٗÏÌÊ ²ÂÃÃÝ ÃÇ͜Ï
ÃÇÒ͜Ú̜ÏÃÕÍÕÝÅÝÉxÎÊÏÇÎҜÓkÍÍÇÅÇΜƜÍÊÍ
®ÊÏÇ ÅÂÇÑ͜kÙÇ͜ÒŜ ÌÂÒÚÝ ÚÕÍÂË rÂÄÂÑ ÃÊҜÎ ŒÍ͜
ÃÇÉÏÇ~ ÂÚÂÒÅ €œÎ ßٜÒŜ ×ÂÌÝÃÝÉ àÌÎÝ" ÁÌÊ ÃÂÚÌ ҜÓkÍ
͜Ò²ÂÃÃÝÏÝ~ßÏÇ͜ÒÇ€œÎ¬ÊÖÂÓÌÇÃÇÌÊÎÂÏÍÝ×ÂÔÝÏÝÃÝÉ
ÏÝ kÉÇÃÇÉ ÃÇ͜Ï ӜáלÔ̜ ÂÍÝÒÅ ×ÂÌÝÃÝÉ àÌÎÝ" ÁÊӜ ÃÂÒÝ
£ÂÒÏÂÃÏÝ~ €œÎ ÎÊÏÇÎ ÅÇϜ ÅÐÎÇÒ ÊÔk —ÙÇÏ ßÚ͜ΜÓ̜ ×ÂÌÝ
ÃÝÉàÌÎÝ"
¬ÂËÙÂÏÆÂÃÕÍÓÂÌÇÎkÉ×ÊÓÂÃÝÏÂÅÂÓ̜ÒÊÃÕÍÝÑ×ÇÉΜÔÊԜ"
«—ÉÇÎ ÃÂÌÙÂÓÝ ÕÔÝÒÔÌÂÏ ÌÇÚÇ ÂÏÝ~ rÊÎÇÚ͜ÒÇÏ ÂÚÂÎÂÓ
ÎÊ̜Ï" ¬ÇÎÆÇÒ ̗Ôk ̗ÔÇÑ Ԝ kÉÇ ̗Ô̜Ï ̗ÔkÏÇ~ ӗÔÇÏ ßÙΜÓ
ÎÊ̜Ï" !®ÊÏÃÐÍÂÒÏÝÌÇÚÇÕËÍÂÅÂÏÙÂÅÝÏÂӗËÍÊÎÎÇ"¬ÂÏÕÏ
Æ ÚÕÍ ×ÂÌÔ ӗËÍÊ ÔkÅÇÍÎÇ ÓÐ~" "®ÕÓ ÌÂÏÕÏÝÏÆ ¢ÚÍÝÌ
ÓÕÅÕÙÝ kÅÇÉÏÇ~ ÂÄÝÉÝÏ ÔÐÎÂÍÂΝ x ÆÊÑ áÉÝÍÅÂÏ ÃÊÔ ŒÍ͜
¢ÍÍ€ÝkÅÇÉ͜Ò×ÂÌÝÏÆÂÌÂËÅÝÒÔÂÎÝ" ®ÕÓÂÌÂÏÕÏÝÃÇÉÏÇ~
—ÙÇÏӗË͜ÎÊÎÇÏÊ"ŒËÇÃÕÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏáÉÝÍÅÂÏٗÏÌÊӗÒk
ÙÇÕ~ÝÚÔÂÏkÉ—ÍÇÚÇÎÏÇÂÍÝÒÎÝÏÆÊŜÏ—ÎÇÔÃÇ͜ÏӗÒÇÒŜ
ÔÊÇÚÂÚÍÝÌÓÕÅÕÙÝÆÂÚÕÏÆÝËÕÌ—ÎÇÔÃÇ͜ÏÓÕÅÂÒÅÂÔÊÇÚ
¢ÒÂÅÝÉÆ ÒÕ×Ê ÐÒÍÝÌ ٜÙ̜ÏÃÇÉ Ê̜Ï ÓÇÉƜÏ ÎÂÔÆÊ Õ~ÝÚ
ÂÍÝÒÅ ×ÂÌÝÃÝÉ àÌÎÝ" ŒÍ͜ ÃÕ ÃÊÌ ÌkÑÎÇ" ŒÅœÒ ÃÂÚÌÂÍÂÒ
ÏÝ~ ÓÇÉƜÏ áÒƜÎ ÂÍÝÒÅ ×ÐÌÕÌÝ ÃÂÒ Ê̜Ï ÃÇÉÏÇ~ ×ÐÌÕÌÝÃÝÉ
ÔÂÅÝÏÆÂÌkÃҜÌÔkÅÇÍÎÇÓÐ~"
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ŒÎÎÂÃÇÉÃÕ×ÐÌÕÌÔÂÏÖÂËÆÂÍÂÏÎÂÆÝÌÜÍÌÊ®œÓÊ×ÔÕÒÝÏ
ÆÂÅÝ Á×ÚÝ לÜÒŜ ÌÐÎÂÙÂÕÍÂÎÂÓ —ÙÇÏ ÃÂÒ ϜÒӜŜ ÔkɜÃÇÉ
¢Í̀ݫÐÒÔÝÏÆÂßÚ͜kÙÇ͜ÒÏÇ~ ¢ÍÍ€Ý «ÐÒÔÝÏÏÂÏ ÔÕÌ
ÍÂÏÕÍÂÒÝÏ ÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ œÍ͜" ÁÌÊ ÌÐÒÃÂÏ ÌÊÔÇÒk ÕÒÝÏÝÏÆÂ
×ÇÉΜÔÊÔkÙÇ͜ÒÏÇ~ÚÕÏÆÂÌÊÔÇÒÇÍŜÏÌÐÒÃÂÏÏÂÒÆÂÏ—ÍÇÚÂÍÕ
ÍÂÒÝÏÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ" ºÕÏÝ~ÌÇÃÇÌk̲ÂÃÃÝÆÂÁ×ÚÝלÜÒ
ÏÇ ÊÅÜÍÂÏÊÔkÙÇ͜ÒŜœÍÇÅÇ×ÇÉΜÔ×ÊÓÂÃÝÏÂ̗ÏÌkÒÇÒŜœÎÇÒ
ÃÊÒÆÇ
ŒÎΠÎÊÏ kÉÇÎ ÃÕ ×ÐÌÕÌÍÂÒÏÝ~ ÃÇÒÓÇÏϜÏ Ɯ ÖÂËÆÂÍÂÏ
ÎÂÆÝÎ pœÎ ÃÕ ÓkÉ͜ÒÏÇ ÓÇÉƜÏ áÒƜÎ ̗ÔÇÑ áÉÎÝËÎ ¹—ÏÌÊ
ÎÂÌÔÂÏÝÙÝÎÏÝ ÌÇÎÏÇ~ Ɯ ÃÕÍÓ àÌÌ ÙÝÅÂÒÕÝÏ ÌÂÒÂÅÂÏÆÂ
ÎÊÏÇÎ —ÙÇÏ kÍÇÎ á×ÚÝÒÂÌ ®ÊÏ Á×ÚÝ לÜÒ ÊÅÜÍÂÏ ÊԜÎ
Ê̜Ï ÎÂÌÔÂÏÝÒÍÝÌ ÃÇÒϜÒӜ àÌ ٗÏÌÊ ÃÕ x ÎÊÏÇÎ ÔÊÇÚÍÇ
ÄÂÉÊÖÂΌŜÒÁ×ÚÝלÜÒÔÂÒÂÔÕÆÂÏÔÕÌÔÂÓÂÎÃÂÚÌÂÇÎÂÌÂË
ÅÝלÓҜÔ ÌÊÍÓÇÏ ®ÐÏÝ kÉ ÔÇ͜ÅÇÎ ÃÇ͜Ï ßÚ͜ӜÎ ÓÂÄÂÃÝ
ÃÕÍÂÙÂÌ œÅœÒ kÉ Ê×ÔÝáÒÝÎ ÃÇ͜Ï ßÚ͜ΜӜÎ ÎÊÏ ÃÂÒÝ kÉÇΜ
ÝÚÂÏÝÑ ÔÂÑÚÝÒÝÍÅÂÏ ×ÇÉΜÔÏÇ ÃÂÚÌÂÒÂÎ !®ÊÏÇÎ —ÙÇÏ ÓÂ
ÄÂÑ ÏÊÏÆÊ ÃÕÍÂÙÂÌ" £Õ ÚÕÏÏÂÏ ÅÝËÃÂҜÔ ÎÊÏ Á×ÚÝ לÜÒÏÇ
ÔÂÒÂÔÌÂÏÆ kÉ ×ÐÌÕÌÍÂÒÝÎÏÂÏ €ÊÙ Ԝ ÖÂËÆÂÍÂÏÎÝËÙ ÃÕ ×ÇÉ
ΜÔÏÇÃÕÚÍÂËÃÂÚÌÂÒÂÎ
"¹—ÏÌÊÃÂÒÓÝÏÏÂÏחÒÃÕÍÓÂÎ ÆÂ ÔÂÅÝÏ ÆÂ ÌkÃҜÌ ÌÇÚÇÏÇ
¢ÍÍ€ÝÅÂÌÊÔÇÒk—ÙÇÏÎÊÏ€œÎΜÓÇϜÌÐÍÃÕÍÆÝÎ Á€kÆ͜Ò
ÏÇ¢ÍÍ€ÝÅÂÌÊÔÇÒk—ÙÇÏÂÍÂÒÅÂá€kÆÌÇÃÇÌÃÕÍÆÝήÕÓ ÌÂ
ÏÕÏÝÏÔÐÔÕÙÝÍÂÒÏÝ¢ÍÍ€ÝÅÂÌÊÔÇÒk—ÙÇÏkÉÇÎÌÂÏÕÏÂÓÔÝÏ
ÆÂ ÃÕÍÎÂÓÂÎ ÆÂ ÂÍÂÒ ÂÍÆÝÏÆÂ ÌÂÏÕÏ ÂÓÔÝÏÆÂÅÝ ÌÇÃÇÌ ÃÕÍÆÝÎ
®ÕÓ ÌÂÏÕÏÝÏ ÃÇÍΜŜÏϜÒÏÇ ¢ÍÍ€ÝÅ ÌÊÔÇÒk —ÙÇÏ ÂÍÂÒ
ÂÍÆÝÏÆÂÌÂÏÕÏÏÝÃÇÍΜkÙÇÌÇÃÇÌÃÕÍÆÝÎŒÍÜÔԜÃÕxÎÊÏ
¢ÍÍ€Ý ÌÂÏÕÏÝÏ ÔÐÔÎÝËÎ ÆÊŜÏ ÓkÉ ÔkÅÇÍ ÌÊÒÇÓÇÏٜ ÎÊÏ
®œÓÊ× ÌÂÏÕÏÝÏ ÃÕËÓÝÏÂÎ ©œÅÝËÖÞ͜ÒÏÇ ¢ÍÍ€ÝÅ ÌÊÔÇ
ÒÊÎ ÆÊÑ ɜÅÝËÖÞ͜ÒŜ ɜÅÝËÖÞ ÌÇÃÇÌ ÃÕÍÆÝÎ ¯ÊÙÇÌ ÌÇϜ
ÃÕÍÎÂÓÝÏÌÂËÃÇÒ͜ÒÇÏÅÇϜÃÕÍÓÂÆÂÌÐÔÌÂÒÝËÎÆÊÑÎÊÏÃÂ
ÒÝÓÝÏÂkÉ͜ÒÇÌÇÃÇÌÃÕÍÆÝÎ Á×ÚÝלÜÒÏÇ~ÖÂÔÊ×ÂÍÂÒÝÏ
ÕÒÔÂÌÍÂÚÕ—ÙÇÏÎÊÏÃÐÍÂÒÏÝ~€œÎΜÓÇÏÁ×ÚÝלÜÒÜÒÂÜ
ÒÇϜßÚÍÊÎ
ÁÒÝÚ ΜËÆÂÏÝÏÆ ˗ÅÇÒkÙÇ͜ÒÏÇ~ €œÎΜÓÇÏÇ~ ˗ÅÇÒkÇÏ
œÎΠÃk͜ÌÏÇ ÃÇÒÓÇÏÇ~ ÅÇϜ ÂÍÕÝÏ ÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ œÍ͜" ºÕÍÂË
ÃÕÍÅÂÙÃk͜ÌÂÍÕ—ÙÇÏ˗ÅÇÒÇÅÇÉ ÁÒÝÚÕÙÝÍÂÒÏÝ~ÃÂÒÝÓÝÆÂ
áÒÝÚÌ ÃÊÌ ÏÝÌ œÉÇÒ͜Ϝ͜Ò ¢ÍÂÒ ÎÐÏÝ ÖÂÏÊ ÔÂr ÂÍÕ —ÙÇÏ
ßÚÍÊ͜ÒœÃÇÉÖÂÏÊÃÕÍÎÂÅÂÏÔÂrÂÍÕ—ÙÇÏßÚÍÊÃÇÉ ºÕÏÝ~
—ÙÇÏƜÎÊÏÎÂÌÓÂÔÓÝÉ˗ÅÇÒŜÏÌÇÚÇÌÇÃÇÌ˗ÅÇÒΜÎÃÕÚ€Â
ÄÂÅ ÓÕÅÕÙÝ ÌÇÃÇÌ ̗ҜÚΜÎ ŒÎΠÃÂÚÌÂÍÂÒÅ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÇÑ
kÉÇÎ ÓÂÄÂÑ ÂÍÕ ×ÐÌÕÌÝÏÏÂÏ Μ×ÒkÎ ÌÂÍÎÂÓ —ÙÇÏ ԜÏÇÎÏÇ ÙÝ
ÏÝÌÔÝÒÂ΀œÎÂÏÝkÉÊ×ÔÝáÒÝÎÂÃÕËÓÝÏÆÝÒÂÎ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


¾ÝáÚÏßáâßêÜÓÏÙ×à©áx
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÂÔÂÃÂÃÂÍÂÒÝÅÝÉ ÃÇ͜Ï ÃÕÍÅÂÏ לÍ͜ÒÏÇ
ÃÇÍÎÊ ÌÂÍÕÝÅÝÉÏÝ ÔÇ͜ÎÊÎ £ÐÍÝÔ ÂÓÔÝÏÆ ÔÐÒÅÂÏÆÂ
ÂÍÂÒÏÝ~ÃÂÒÝÓÝÏ Æ ¢ÍÍ€Ý ÓÂÌÍÂÆÝ ÂÍÂÒ €œÎΜÓÇ Ɯ
¬ÝÉÝÍ ÆÊ~ÅÇÉ ÂÚ ÌÐÒÝ rÊÒ ÃÕËÍÂÑ ÙÝÌÔÝÍÂÒ pœÎΜÓÇÏÇ~
ÃÐÍÝÔ ÂÓÔÝÏÆ ÔÐÒÕÍÂÒÝ €œÎ ÆÊ~ÅÇÉ ÂÚ ÙÝÅÕÍÂÒÝ ÂÍÂÒ —ÙÇÏ
®ÕÓ —ÎΜÔÇϜ ÙÕÎÆÝÒÝÍÕ ÃÕÍÆÝ pœÎΜÓÇ Ɯ ÌkÌԜÏ rÊÜ
ÒÇÍŜÏÃÇÒkÌÒÊÉÝÌÏÝÂÚÂÆÝ pœÎΜÓÇƜkÉ͜ÒÇÃÇ͜Ï˗Ò
ŜÏ ÒÕ×Ê ÌÝá ÔÂÚÔÂÏ ÌkÌԜÏ rÊÜÒÇÍŜÏ ÃÇÒԗÒÍÇ ßÙÇÎÍÇÌÏÇ
ßÙÔÇ ÃÕ ÌÝá ÔÂÚ ÊӜ x ®œÓÊ× iÉÇ ·œÇÒ ÂÍÂÒÏÝ~ ÌkÑÙÇÍÇÅÇ
¢ÍÍ€ÝÅÂáÒÂÌÍÝÃÕÍÎÂÆÝ€œÎÙkÍƜ€œÍÂ̜Ô̜ÆÕÙÂÒÃÕÍÆÝ
¢ÍÂÒ áÎÂÏ ÔÇ͜Ì͜ÒŜ ÃÊÒÇÍÆÇ ºÕÏÆÝË áÎÂÏ ÔÇ͜Ì͜ÒƜÏ
ÓÂÌÍÂÑ ÂÍÂÒ ÃÇ͜Ï ÃÕÍÅÂÏ לÍ͜Ò ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÓÂÃÂÌ ÃÕÍÆÝ
ºÕÍÂË ÕÌ ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇ ÌÇÃÇÌ ÑÐÔÌÂ ÔÂÃÝÏÕÙÝÍÂÒ ÃÕÍÎÂÅÝÉ
ªÉÅÇáÉÎÂÆÂÂÍÂÒ×ÂÌÝÏƍ·ÂÍÝÌÂÚÂÒÅ€œÎßٜÒŜÕÔÝÒÆÝœ
ÂÏÏÂÏÓÐ~ÔÐÒÝÑÃÂÓÔÝÍÂÒ€œÎÌk~ÇÍÂÙÔÝÍÂҝxÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ
!¬ÂËÃÇҜk͜Ò ֜×ÇÚÍÇÌ ÊÔ̜Ï ÌÇÃÇÌ ֜×ÇÚÍÇÌ ÊÔÎÊÌ x ÃÇÒ
̗ÏßÙÇÏƜÂÍÂÒÏÝ~ÇÅÇÒÎÇ—ÙÎÇ~Ç€œÍÂÌÃÕÍÆÝ"¬ÂËÃÇҜk͜Ò
®œÓÊ×ÏÇÓÝÏÂÑÌÂÒÂÅÂÏÌÇÃÇÌÃÇÉ¢ÏÝÓÝÏÂÎÝËÌxÂÍÂÒÇÍÂÏ
ÙÂÅÕÝÏÏÂÏkÍÆÇ͜Ò¢ÍÂÒÏÝ~ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇÓÕÌÒÂÏÅÂÏÌÇÃÇÌÓÇÉ
ÓÕÌÒÂÏÎÂÅÝÉxÂÍÂÒÏÝ€œÍÂÌÊÔkÙÇ֜ÒÇÚԜkÔÇÒÆÇ
£Õ לÍ͜Ò ÃÂÚÌÂÍÂÒÅ ÓÂÃÂÌ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ßÚ͜ÏÇÍÆÇ œ
ÃÇÉŜ ÉÂÎÂÏÏÂÒÏÝ~ Â×ÝÒÝ áÌÝÏÍÂÚÌÂÏ ÄÂÌÝÔÔ áڜkÙÇ͜ÒŜ
ÌÊӜÔk áÓÂÑ áÉÝÍÆÝ ®ÇϜ ÚÕ~ ÌkҜ ÌÇÎ Ɯ ÌÇÎ ÏÝÌ ÔÐÒÂÎ
ÆÊÑ ÕËÍÝË Ê̜Ï ÇÅÝÍÎÂÓ —ÙÇÏ ÓÂÌ ÃÕÍÓÝÏ ³ÇÉ ÃÂÒÍÝÌ ÌÇ
ÚÇ͜ÒŜ ×ÂÓ ÃÕÍÅÂÏ ÓÝÏÂÕÅ ÅÝÏ ÆÕÙÂÒ ÃÕÍÂÓÝÉ ¢ÍÍ€Ý iÉ
ĜÅÜƜÓÇϜ ÔÕÒÝÍÝÌÍÝ €œÎ µÍ ÓÇÉ ÙÝÆÝË ÂÍÎÂÓÍÝÌ ÓÝÏÂÕÏÝ
җ×ӜÔÊÔΜáٜ̳ÝÏÂÍÅÂÏÄÂÌÝÔÝÅÝÉÆÂÔkÉÇÑÔÐÒÕ—ÙÇÏÓÇÉŜ
ÌÐÔÝÍÕàÍÝÏÆÂÌkÒӜԜٜÌ
 ºÕ~Â ÌkҜ ӗÇÌÍÇ͜ÒÇÎ ÑÐÔÍÂÒÅÂ ÔÂÃÝÏÕÆÂÏ ÌÂÙÝÅÝÉ
®ÊÏÓÇÉŜÂÌÝÍÍÝÍÂÒÅÂӗË͜ŜÏÌÇÃÇÌӗËÍÊγ—Ë͜ŜÏ
ϜÒÇÎ ÔÕÒÝÏÆ kÉÇÅÇÉ ÕËÍÂÑ ÌÂÒÂÅÝÉ £ÇÉ Ҝ×ΜÔ ÃÇÍÆÇÒŜÏ
ڗÌÒÂÏÂÌÂӜÓÇ®œÓÊ×ÌÂÏÝÏÂÌÂÔÏÂÚÕÔkÅÇÍÎÇ"£ÇÉÓÝÏÆÝ
ÒÝÑÂÍÅÂÏÊÌΜÌ®œÓÊ×ԜÏÇϜÌÂÔÏÂÚÕÔkÅÇÍÎÇ" ªÌΜÌÃÇÒ
€œÎÃÇÉÌkÑÃÕÍÓÂÌÔÂÃÇÒԜÏÏÇԜÚÌÊÍÊԜÃÇÉٗÏÌÊÃÇÒÊÌ
ΜÌÏÇÕÒÔÂÌÍÂÚÂÃÝÉ
!ªÓÒÂÊÍ ×ÂÍÌÝÏ ÌÂÒÂÅÝÉ ÂÍÂÒ ÌÐÒÃÂÏ ÊÔÇÏ ÂÚÂÕÙÝÍÂÒ
ÌÐÒÃÂÏÌÊÔÇÒkÕÒÝÏÝÏÆÂÅÝÅÝËÃÂƜÔԜÌÂÔÏÂÚÕÙÝÍÂÒÔkÅÇÍÎÇ"
"ªÏÆÇÓÇÉŜϜÒӜœËÔÊÎ"±ÐÔÔÂÑÐÔÌÂÌÊÔÇÒÇÍŜÏÌÐÒÃÂÏÆÂ
ÏÊÏÆÊ Ɯ ÃÕÍÓ œ€œÎÊáÔ̜ ÊáÎÇ" pÊÙ àÌ ŒÎΠΜrkÓÊ͜Ò
ÌÐÒÃÂÏÏÝ ¢ÍÍ€ÝÅ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ rÇÏϜÒŜ ÌÊÔÇҜ͜Ò Œ ÎÊÏ
rÇÏϜÒÃÇ͜ÏÂÒÂÍÂÚÕÝÅÝÉÏÝÔÇ͜ÎÊÎ ²ÂÃÃÝÌÂӜÓÇÏϜÏƜ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


rÇÏϜÒÌÂӜÓÇÏϜÏƜßٜÂÍÎÂÓÓÝÉ£ÇÒkÌÄÂÌÝÔÔ²ÂÃÃÝÏÝ~
ÆÂrÇÏϜÒÏÇ~ƜÂÚÔÂÃÝÏÝÏÆÂÌÂÔÏÂÚÕÙÝÍÂÒÃÕÍÂÂÍÎÂÓÓÝÉ
ŒÍ͜ ÃÇÉ ²ÂÃÃÝÏÝ~ ÂÙÕÝÏ ÙÝÅÂÒÝÒÅ ÔÇÍÊÃÇÉÎÇ" ŒÍ͜ ÃÇÉ
¢~ÂÒÆÂÏÆÂÌÐÆҜÔÍÇҜÌÎÇ"
}©ÛÛ©àÔÜÓ©¯ÚÚύêÓÏÜê¤æÔÜìçÚ©ÒÔÖ
pœÒϜÒӜ җ×ӜÔ ÊÔÇ͜ œÎΠ€œÒϜÒӜ Ɯ ÖÂËÆÂÍÝ ÔkÅÇÍ
pœÒϜÒӜ җ×ӜÔ ÊÔÇ͜ œÎΠ€œÒϜÒӜ Ɯ ÅÝËÃҜÔÍÇ ÔkÅÇÍ
pÊÙÌÇÎ kÉÇϜ ÖÂËÆÂÍÝÏÝ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÃÂÚÌÂÍÂÒÅÂ ÖÂËÆÂÍÝ
ÏÝßÉ͜ÓÇÏ
ªÔ ÃÂÉÂÒÝÏÆÂ ÓÂÔÝÍÂ ÔÐÒÅÂÏÏÂÒÏÝ~ ÃÂÒÝÓÝÏ ÆÂ ÂÚÂÅÝÉ
€œÎ ėrÆÂÏÝÅÝÉ ÔÝÏÝÙ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ԗÑÙÇÏÇÑ ÔÐÒÎÂÅÝÉ
¹—ÏÌʪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏٍbÊÒ€œÎrÊÒƜÅÇ€œÒϜÒӜx
²ÂÃÃÝÏÝÌݝ
 ŒÅœÒ ÊÎÂÏ ÊÔΜkÙÇ ÃÇҜk ÓÇÉÏÇ ÂÚÌ ÙÂÌÝÒ €œÎ ÓÇÉ ÃÂ
ÒÝÒÅÂ ÔÇÍÊÓÇÉ Ê̜Ï ėrÆÂÏÝÅÝÉ ÔÝÏÝÙ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ԜÌÜÆÊÎ
ÊÔÇÍŜÏ €œÒϜÒӜÏÇ ԗÑÙÇÏÎÊٜ ÂÚÂÅÝÉ !­œÌÊÏ ÃÇҜk ÓÇÉŜ
£Õ x ÑÐÔÌ ÌÊÔÇÒÇÍŜÏ ÌÐÒÃÂϝ x ÆÊӜ ÚÕÍ ÃÇҜk €œÎ ėr
ÆÂÏ×ÂÌÝÏÂÂÚÂÎÂÅÝÉ"¤—rÆÂÏÆÊŜÏϜÏÓÇÉÏÇÌÇÏÔkÅÇÍÜÍ
ÌÊ ÚÕÍ ÌÇÚÇÏÇ~ ėrÆÂÏÝÏ ÌkÉ ÂÍÆÝÏÆ ÔÐÔÂÎ ¯Ê —ÙÇÏ œÍÇ
ÂÉÂÔÍÝÅÝÎÃÂÚÌÂėrÆÂÏÃÇ͜ÏÙÊÌ͜ÏÇÒŜÔÊÇÚ" ŒÅœÒÎÊÏ
ÒÊÉÝÌÏÝ ¢ÍÍ€ÝÅ Ҝ×ΜÔ œËÔÇÑ ÌÂÃÕÍ ÊԜÎ Ê̜Ï ÃÕ ÒÊÉÝÌ
—ÙÇÏÏÊŜÎÊÏÇÚÇÍԜ͜ÒŜ"
ºÕÍÂËÊÔÇÑÂÚÝËÓÝÉÎÝßٜÓÇÉÎÇáÌÊÃÂÚÌÂÃÇҜÒϜÒ
Ӝ ßÚÍÊÓÇÉÎÇ x €œÎΜÓÇÏ Ɯ ¢ÍÍ€Ý ÆÂÏÝ —ÙÇÏ ßÚ͜ÅÇÉ
Á€kÆ͜ÒŜ Ɯ ÅÒÇÌÍÂÒÅ Æ áÊӜ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÒƜÎÍÇÅÇϜ Ɯ
ÂÃÝÏÕÔÂÚÝÃÕÍÎÂÅÝÉ ®ÊÏƜkÉÖÂËÆÂÎÂÔkÅÇÍÜÍÌÊÌkÑ
͜Ò ÌÐÔÝÍÓÝÏ —ÙÇÏ ÂÍÂÒ ÖÂËÆÂÓÝÏ €œÒÌÇÎŜ €œÒϜÒӜƜ
áÒÂÒÅÂÔÝÒÝÚÂÎÃÊÔ
®ÊÏ®œÓÊ×ԜÏkÒϜÌÂÍÅÂÏÌÇÃÇÌÓÇÉƜÎÊÏϜÏkÒϜÌ
ÂÍÝÅÝÉ²êØÐÏÓ©áÙêÚâá©ßá×ÐÔ

ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ €œÒϜÒӜƜ ÎÊÏÇ ÊÓԜ ÔÐÔÕÝÅÝÉ €œÎ ÌkÒӜÔ
Μ͜ÒÇÎÏÇÏÊÙÇÌÃÊÒŜÏÃÕÍÓÂÎÂÍÂÒÏÝÚÕÍÂËÔÐÔÕÝÅÝÉ—ÙÇÏ
ÓÇÉÏÇÎÂÌÔÝËÎ
®ÐÏÝÃÇÍkÇÅÇÉÏÇÔÇÍÊ΀œÒÊÒÏÇ~£ÂÚÝx®œÓÊ××ÂÔÝÏ
ÏÝ~ÃÂÚÝxÊÒœ®œÓÊ×ÏÇ~£ÂÚÝx¢ÍÍ€Ý £ÂÚÌÊÇÎÇÌÊ
ÇÑ ÆÐÅ ÌÝÍÕÙÝ áÌÊ ќËÅÂÎÜÒÍÇÌ ÊÔkÙÇ €œÒ ÊÒ kÉÇÏÇ~ ÃÂÚÝÏ
ÐáÔÍÝÊԜ £ÂÚÌÊÇÎÇÌÊÎÊٜÆÐÅÂÌÝÍÕÙÝáÌÊќËÅÂÎÜÒÍÇÌ
ÊÔkÙÇ €œÒ ×ÂÔÝÏ kÉÇÏÇ~ ÃÂÚÝÏ ÐáÔÍÝ ÊԜ ٗÏÌÊ ÃÕ x ×ÂÔÝÏ
ÏÝ~ ٜÙÇ ÂÍÆÝÒÝÍÅÂÏ ÃÕÍÕ ÃÇ͜Ï ÃÇÒ ƜҜrœÆœ ¹—ÏÌÊ ×Â
ÔÝÏÃÂÚÝÏÂÌÊáÒŜÔÇ͜ÎÊÊ̜ÏٜÙÇÌÝÒÝÍÓÝÏœÊÏÆÇٜÙÇ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ÂÍÝÏÅÂÏáÌÊÌÝÒÝÍÅÂÏÃÕÍÕÂÏÝ~—ÙÇÏÐáÔÍÝÊ̜ÏÕÍÙÂÌÔÂ
ÃÂÚÝÏ ÌÊÓÇÏ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÊÒ ÌÇÚÇ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÙÂÅÝÍÝÚÝ
€œÎÆÂÏÝÃÕÍÅÂÏÅÂÌkҜÃÂÚÝÏÂÌÊáÒŜÔÊÇÚÔkÅÇÍœ×ÂÔÝÏx
ÊÒÏÇ~ÆÂÏÝ!¹—ÏÌÊÊÒx×ÂÔÝÏÏÂÏÔkÅÇÍÜÍÌÊ×ÂÔÝÏxÊÒƜÏ
"€œÎ ÊÒ ×ÂÔÝÏ —ÙÇÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ×ÂÔÝÏ ÊÒ —ÙÇÏ áÒÂÔÝÍÅÂÏ
ºÕ~ ÌkҜ ×ÂÔÝÏ ÃÂÚÝÏÆ kÉ —ÓÔÇÏϜÏ ×ÂÌÊÎÍÇÌÏÇ ÌkÒӜÔ
̜ÏÃÊÍÅÇÃÕÍÝÒÅÂÔÊÇÚ£Õx֜ÒÇÚԜ͜ÒŜƜÚÕÏÝÌkÒӜԜ
·œÇÒ ²ÂÃÃÝ ÂÍÆÝÏÆ ÊÒ ×ÂÔÝÏÏÂÏ ×ÂÔÝÏ ÊÒƜÏ ÜËÓÇÉ Ôk
ÅÇÍ ¹—ÏÌÊ×ÂÔÝÏÊÒƜÏÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌÊÒƜ×ÂÔÝÏÏÂÏÔÕÂŒ
€œÒϜÒӜx¢ÍÍ€ÝÆÂÏ iÉÇÅÇÉÖÊÌÇÒ˗ÒÔÇÅÇÉ×ÂÔÝÏÌÇÚÇŜ
ÃÂÚÝÏÂÌÊÎÊٜ¢ÍÍ€ÝÅÂÆÐÅÂÌÝÍÕÌÊÍÇÚÇÒÎÇ" £ÇÉÏÇӜÍÂ
ΜÔÂÌÝÍkÉÇkÌ—ËҜԜÊÒÌÇÚÇÏÇ~ٜÙÇÐÉÝÏÊ̜ÏÃÕxÂÏÝ~
—ÙÇÏ×ÕÒÍÝÌ ŒÎÎÂ×ÂÔÝÏÏÝ~ٜÙÇÐÉÝÏÊ̜ÏÃÕxÂÏÝ~—ÙÇÏ
ÆÂÏٗÏÌÊٜÙÂ~ÂÌÂÑÍÂÄÝÙÊÔÇÑÃÊÒÇÍŜÏ ŒÅœÒÌÇÎƜÃÕÍÓÂ
ÃÕ×ÂÌÔÂÜלÓ͜ÚÇÒŜÔÇÍÊÊ̜ÏÃÇÉƜƜ¢ÍÍ€ÝÃÇÒƜÎÍÇÌ
͜ÒÇÏƜƜ×ÂÔÝÏÌÝÉÏÝ~ÃÂÚÝÏÂÌÊΜkÅÂƜÔÇàÌ
¿ÏÐÐêÜê×àÙ©ÏÚâ
£ÊҜٜÌÌkÒӜÔΜ͜ÒÇÎƜÓÇÉÏÇÎÂÌÔÂÎÝËÎٗÏÌÊÓÇÉÏÇ~
rÝÇÍÝÚÍÂÒÝÅÝÉ ÖÂËÆÂÅ ÌÂÒÂÅÂÏÆ ÌkÃҜÌ ÉÝáÏ ÌÊÔÇҜ !£Ç
ÒÇÏÙÇƜÏÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÅÇrÝÇÍÝÚÍÂÒÝÅÝÉÆÂÂÇÒÝÎ
ÃÇÒ ԗÒÌÇÎϜÒŜ ÃkÍÇÏkÇÅÇÉ ÔÕÒÝÏÆ ÊÚÇԜÎ €œÎ ÎÊÏ ÎÐ~Â
ÃÇÒÏÊÌÂƜÒ ÝÚÂÏÂÎ Æ "¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ×ÕÑÍÂÏ
ÅÂÏÌÇÚÇ͜ÒÃÊÍÅÇÍÇÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏÖÊÌÇÒ͜ÒÏÇ~ԗÒÍÇÃÕÍÕÝÆÂ
ÌÊҜÌ ³ÇÉÃÇÒŜrÝÇÍÅÂÏÄÂÌÝÔ ÙÝÏÏÂÏ Æ œÍÇ ²ÂÃÃÝÏÝ~
ÌÊÙÌÇÂÚÝÏÂÚÂÕÆÊŜÏÓkÉÔkÅÇÍ ¹—ÏÌÊ€œÒÌÇÎkÉÒÊÉÝÅÝÏ
ÃÂÚÌÂÍÂÒÆÂÏ ßÍÇÅҜÌ ÂÚÂÒÅ ÂÚÝÅ ÚÕÍÂË ÊÔÇÑ ÌÂËÃÇҜk͜Ò
ÂÙ ÌÂÍ ÌÂËÃÇҜk͜Ò ÊÓÇҜ ¢ÚÂÒÅ €œÎ ßٜÒŜ ÓÇÉÏÇ~ —ÇÅÇÉ
àÌÎÝœÍ͜"ŒÍ͜ÓÇÉ¢ÍÍ€ÝÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏÓÂÏÅÂÓÕÌÎÝËÓÝÉÎÝ
€œÎÎÐ×ÔÂrÍÂÒÏÝÌÊÎÓÇԜÓÇÉÎÇ"¯œÒӜœËÔÇÒŜÓÇÉŜ"®ÐÏÝ~
—ÙÇÏÓÇÉÏÇÎÂÌÔÂÒÅÂÎÝ"ÀÌÎÂÌÔÂÎÝËÎ
¹—ÏÌÊÓÇÉŜÃÊÒŜÏÌkÒӜÔΜ͜ÒÏÇÎÊϲÂÃÃÝÏÝ~iÉÇÏ
ϜÏ ÂÍÆÝÎ ²ÂÃÃÝ ¥ÂËӜ ×ÝáϜÔ̜ ÆÕÙÂÒ ԗÏÏÇ ÌÕÍÝÏ ÊÌΜÌ
ÂÍÆÝ €œÎڗÌÒÂÏÂÊÔ̜ÏϜÏÓÐ~ÊÌΜÌÏÇÓÝÏÆÝÒÝÑÃÐÍÂË
ÆÊÆÇ £Õ x ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÃÊÒÇÍŜÏ ԜÏÇÎ ®ÊÏÇ ÊÓ̜ ÂÍÕ —ÙÇÏ
ÚÕÍÂËßÚ͜ÅÇɝ ºÕÍҜÄÇÚٜÌÊÙÌÇÂÚÔÂÏÓÐ~ÌÕÍÝÏÂÌÂӜ
ÂÍÝÑ œËÔÔÇ ®ÇϜ ÃÕ ÌÂӜ x ®ÊÏÇÎ ÌÂÏÝÎ ÃÇ͜Ï ÒÂÓÍÂÏÅÂÏ
á~ ÌÊÍÇÚk ®ÐÏÝ ßÙ̜Ï ÓÂÇÏ ®ÊÏÇ ÊÓ̜ ÂÍÕ —ÙÇÏ ßÙÇÅÇɝ
¹—ÏÌÊ ÃÕ ÊÌΜÌÏÇ ÂÚÂÅÂÏ €œÎ ÃÕ ÌÂӜƜÏ ßÙ̜Ï ÓÂÇÏ ÓÇÉ
²ÂÃÃÝÌÊÍŜÏŜÌÂƜÒ¢ÏÝ~kÍÇÎÇÏÊÅÜÍÂÏÊԜÓÇÉ
 ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÌÇÎ Ɯ ÌÇÎ ÃÕ ËÐÍÂÅÂ חÒΜÔ ÌkÒӜÔÎÊٜ
ÊÌΜÌÏÇ ÂÚÂÓ €œÎ ²ÂÃÃÝÏÝ~ ÌÂӜÓÇÏϜÏ ßÙӜ ¢ÏÝ~ ԜÏÇ
Ĝ ÌÂÏÝÏ ÌÂÒÚÝ ŗÏ€ ÌÝÍÕÆ ÅÂÇÑÍÇ ÃÕÍÝÒ !¬ÇÚÇ ÃÂÚÔÂ
 ¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


kÉÇÏkÉÇÓÝÏÂÒÅ ÔÊÇÚ ÂÏÏÂÏ ÓÐ~ ÅÝÏ ÃÕ ÊÌΜÌÏÇ ÂÚÝË €œÎ
ÃÕ ÌÂӜƜÏ ßٜ ÂÍ "¹—ÏÌÊ ÌÇÎÆÇÒ ²ÂÃÃÝ ԜÏÇϜ œ€œÎÊáÔ
ÃÊÒÎÊٜÂÚÝË€œÎßٜÊ̜ÏÕÍÚÕÏÝ~ÃÇ͜ÏkÉÇÏkÉÇחÌÇÎŜ
ÆÕÙÂÒÊԜ®ÇϜÚÕ~ÂÌkҜÌkÃÇÅÇÉɜÅÝËÖÞ€œÎÂÄÝÒÕÄÂÖÂÔ
ÃÕÍÅÂÏÏÂÒ Æ ÂÉ ÔkÅÇÍ Œ ÃÇÉ kÉkÉÇÃÇÉÏÇ ÔÊÌÚÇÒӜÌ ÕÍ ÙÂÌÔÂ
חÌÇÎÊÔÇÍΜÓÊÆÇÌ ·—ÌÇÎÊÔÇÍŜÏƜÊӜƗÏÞáÃÇ͜ÏÃÇÒŜ
חÌÇÎÊÔÇÍΜÓ—ÙÇϲÂÃÃÝÃÇÉŜiÉÇԜÒÃÊáÃÊҜ
ºÕ~ÂÌkҜÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÌÊÙÌÇÂÚÌÂrÝÇÍÅÂÏÆÂÃÇÒÃÇ
ÒÇÅÇÉÏÇ ̗ÔÇÅÇÉ bÝÇÍÕÝÅÝÉ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ חÌÇÎ
ÊÔÇÍÇÒÍÇÌ ÃÕÍÎÂÓÝÏ —ÙÇÏ ÂÙ ÌÇÚÇ —ÇÏƜ ÂÚÂÓÝÏ Œ ÃÂÚÌÂ
ϜÒӜ͜Ò×ÂÌÝÏÆÂáÏÝÅÝÉÅÂÌÊÍŜÙÌkÒӜÔΜÃÊÒÇÒÎÇÏ
·ÖÒÔ¿âäáÏÜÙ×ÚÒ©Üà©Ú©áÚ©ß

ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒªÉÅDzÕ×ÔÂÏÌÊÍŜÏӜ͜Ô͜Ò×ÂÌÝÏÆÂÆÂ
ÃÇÍÎÊ ÌÂÍÕÝÅÝÉÏÝ ÔÇ͜ÎÊÎ ³ÇÉ ÃÇ͜ÓÇÉ ΜrkÓÊ ÄÂ
ÌÝÔÝÅÝÉÆÂkÉÇÅÇÉÏÇÌÇÎÆÇÒrÊԜÌ͜Ñ˗ÒÔ̜ÏÓÝÎÂÏ
ÔÇÍÓÇÉ ÑÐÔÍÂÒÅ ÔÂÃÝÏÝÒÅ ˗ÒÆÇÅÇÉ ®ÇϜ ÚÕÏÝ~ —ÙÇÏ ÓÇÉŜ
œËԜ΢Í̀ݲÕ×ÝÃÇ͜ÏӗË͜kÙÇÃÇÒÌÇÎƜ¥ÂËӜŜ͜ÅÜ
ϜԝxÆÊΜÓ€œÎÃÂÒݪÉÅDzÕ×ÂÚÂÅÝύ¥ÂËӜx²ÂÃÃݝx
ÆÊÑœËԜÂÍÝÒ
ªÉÅÇ ²Õ× ÃÊÒŜÏ Ӝ͜Ô͜Ò ԗÒÍÇ œÎΠ²Õ× ÃÇÒ kÌ ·ÇÉΜÔ
ÊÔkÏÇ~ÌkÑԗÒ͜ÒÇÃÂÒœÎβÂÃÃÝÃÇÒkÌ ¥ÂΜÍ͜ÒƜԗÒ
ÍÇ œÎΠ€œÎΜÓÇÏƜ €œÎΜ ϜÒӜÏÇ ßÚ ÊÔkÙÇ x ÚÕÍ ÕÌ ÃÇÒ
¢ÍÍ€Ý
Œ€œÒÃÇÒÇÃÇÉƜ²Õ×ÏÝ~ÕÒÔÂÌÖÂËÆÂÅÂßÚÊÔkÇÌkÒÇϜ !£Ç
ҜkŜ²Õ×ÂÚÂ×ÊÌΜÔÃÇ͜ÏӗË͜kÐÓÔÂÍÝÅÝÊÌÇÏÙÇÓÇϜÚÕÍ
ÕÌ ²Õ× ÂÒÌÝÍÝ ÃÇÍÇÎ ÃÊÒk ÐÓÔÂÍÝÅÝ ÃÊÒÇ͜ "£ÂÚÌ ÃÇҜkŜ
ÚÕÍÕ̲Õ×ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÊÎÂÏÃÊÒÇ͜œÊÌÇÏÙÇÃÇҜkŜÚÕÍÕÌ
²Õ×ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏƜÄÂÍÂÕӜ͜ÔÇÃÊÒÇ͜ £ÇҜkŜÎÐÅrÊÉÂÌkÒ
ӜÔk ÃÇҜkŜ ќËÅÂÎÜÒÍÇÌ ÊÔk
 ÃÂÚÌ ÃÇҜkŜ ԗÒÍÇ ÒÕ×ÍÂÒ
ÏÝ ÂÇÒÂ ÃÇÍk ÌÂËÃÇҜkŜ ÔÂÏÝÚ ÃÕÍÎÂÅÂÏ ԗÒÍÇ ÔÇÍ͜ÒƜ

ӗË͜k ÃÂÚÌÂÓÝÏ ÔÇÍ͜ÒÏÇ Â~ÍÂÔ ÃÇÍk ÃÊÒÇ͜ £ÐÍÂÒÏÝ~
€œÎΜÓÇÏƜÃÇÒk̲Õ×ßÚÍÊ€œÎ€œÒÌÇÎŜӜ͜ÔÏÇiÉÇ ÔÇ͜
ŜÏٜÃkÍÇÑÃÊҜ


Á©ÜÐÔß©©ÒéÖÏÚÏßÙxÞ
®œÓÊ×xÌkÑœÅÜÉÂÍÂÒÅÂÊáÃÕÍÅÂÏԜÏÌÇÃÇÌԜÏÌkÑœÅÜÉÂ
ÍÂÒÆÂÏ ÔÐÒÓ Æ ÃÇÒ ×ÔÇÏ ԜÏÏÇ ԜÚÌÊÍ ÊԜ £ÇÉ €œÎΜÃÇÉ#¾©ØÒÏÛЩßÚÔÙ ×áx x ¢ÍÍ€Ý ÓkÉ͜ÒÇÏ ÔÕÒÝÆÂÏÔÕÒÝ ÌÂÃÕÍ
ÊÔÇÑÂÍÂÒÏÝÌÇÚÇ͜ÒŜrÊÔÌÇÒk

#ÁÏÜêçÐâÚÛÏÒÏÜáÔÚÚ©ßxÌkÌԜÏrÊÜÒÇÍŜÏÔÇÍ͜Ò´ÂÏÝÚ
ÃÕÍÎÂÅÂÏÔÇÍƜӗË͜kÙÇÏǪÉÅDzÕ×ÒÕ×ÍÂÏÆÝÒÂ¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


Ɯ á€kÆ͜Ò áÌÊ ÅÒÇÌÍÂÒ ÌÐÍÍÂÒ áÌÊ ÊÒÇÌÍÇ͜Ò ÃÇÒ ²Õ× ÃÇ͜Ï
ÙÕÎÆÝÒÝÍÝÑ ®œÓÊ× ԜÏÇϜ ÌÕÚÝÍÆÝÌ €œÎ €œÎΜÃÇÉŜ ßÙk
—ÙÇÏÚÕÍÕ̲Õ×ÃÊÒÇÍÆÇ
´œÏ ÊӜ ÃÇÒ œÅÜÉÂÆÂÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÌkÑ œÅÜÉÂÍÂÒÆÂÏ ÔÐÒÂ
ŒÅœÒÂá̍®ÊÏÌÕÍÃÕÍÎÂÅÂÏÅÂԜÏÏÇÌÇÔkÅÇ͝xÆÊӜÙÝÏ
ÍÂÑ Ô ÕÍ ÚÕ~ ÌkҜ ÅÇϜ ԜÏÏÇÌÇ ÃÕÍÎÂÓÎÝ" pœÎ ÌÐÍÂÌ
®ÊÏÌkÉÃÕÍÎÂÅÂÏÅÂԜÏÏÇÌÇÔkÅÇ͝xÆÊӜÙÝÏÍÂÑÔÂÚÕ~Â
ÌkҜ ÅÇϜ ԜÏÏÇ~ ÃÇÒ œÅÜÉÂÓÝ ÃÕÍÎÂÓÎÝ" ŒÅœÒ ×ÔÇÏ ԜÏ
ÌkÉƜÏÅÇϜÔÐÒÓÂÏÊÙÇÌÊÚÇԜÂÍÝÒÊÆÇ"£—ÔÇÏԜÏÌÐÍÂÌÔÂÏ
ÅÝÏ ÔÐÒÓ ÊÓ ÓÊÉk ÔÐËÅÝÓÝ ÌÂËÆ ÃÕÍÝÒ ÊÆÇ" !ŒÎΠ͜ÌÊÏ
¢ÍÍ€ÝԜÏƜœÅÜÉÂÍÂÒÏÝ~€œÒÃÇÒÓÇÏiÉÇÔÇ͜ŜÏٜÕÒÏÂÚÔÝÒ
ÅÂÏ "ŒÅœÒÊÏÆÇÃÂÒÝÓÝÃÇÒœÅÜÉÂÃÕÍÓÂԜÏÌÂËÆÂÃÕÍÝÒÊÆÇ"
·œÉÇÒÊӜœÅÜÉÂÍÂÒÌkÑœÎÎÂԜÏÃÇÒÅÇϜ
¬kÉ ÌÕÍÅ ®Ê~ ÌÊҜÅÇ~ à̝ x ÆÊÑ áÌÊ ÃÂÚ ÂáÌÍÂÒÅÂ
³ÇÉ ÎÊ~ ÌÊҜÌ ÔkÅÇ͝ x ÆÊÑ œËԜ ÂÍÎÂÓ ¬ÊÒÇÓÇÏٜ ԜÏ
ÏÇ~ɜÅÝËÖÞҜÌÌkÒÇÏŜÏœÅÜÉÂÍÂÒÝÃÊÅҜÌԜÌÊҜÌ ´œÏÏÇ~
ÂÉחÒΜÔ̜ÊáÃÕÍÝÑÌkÒÇÏŜÏ—ÍÇÚ͜ÒÇÏÌkÃҜÌחÒΜÔÊԜ
ÃÇÉ ¬ÊÍÇÚÓÇÉ ÓÂÏÂÍÅÂÏ œÅÜÉÂÍÂÒÝÃÝÉÏÝ ÃÇÉ ÂÇÒÕÙ ÔÝÒÝÚÝÑ
ÌÂÑÍÝËÃÝÉ œÊÏÆÇÌÊÍÇÚÍÇœÅÜÉÂÍÂÒÝÃÝÉÏÝ~ÎÐ~ÂÊ×ÔÝá
rÝàÌŒÎÎÂԜÏƜÂÇÒÝÎÍÝÌÃÕÍÎÂÓÝÏÜÍÌÊÃÂÒÍÝÌœÅÜÉÂÍÂÒ
ÃÇÒÃÇÒÓÇ ÔÕÒÝÏÆ ÃÇÒ ƜҜrœÆœ ÌÂËÅÝÒÔÓÝÏÏÂÒ —ÙÇÏ ÌÊÍÇÚ
ÓÇÉœÅÜÉÂÍÂÒÅÂÌkÃҜÌחÒΜÔÌkÒӜÔÇÑ¢ÍÍ€ÝԜÏƜœÅÜÉÂÍÂÒ
ÏÝkÉÂÒÂÚÕÍÂËÔÐÔÂÚÔÝÒÆÝ ºÕ~ÂÌkҜÃÇÒœÅÜÉÂrœÖÂÍÂÏÓÂ
ÃÂÒÍÝÌœÅÜÉÂÍÂÒÆÂÂÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜrœÖÂÙÊŜÃÇÒœÅÜÉÂחÒ
ΜÔ͜ÏӜœÅÜÉÂÍÂÒÏÝ~€œÎΜÓÇƜÂÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜÚÂÔÍÂÏÂ
 ³ÇÉ x ®œÓÊ×ÏÇ~ ԜÏÇ œ ÂÇÒÝÎÂÇÒÝÎ x ÚÕÍ ÕÌ ԜÏÏÇ~
œÅÜÉÂÍÂÒÝ !¢ÍÍ€Ý iÉ ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏƜ ÃÇҜk͜ÒÏÇ ҜÓkÍ͜Ò
ÊÌÇÏÙÇ͜ÒÏÇ ќËÅÂÎÜÒ͜Ò —ÙÇÏÙÇ͜ÒÏÇ —ËҜÔkÙÇ͜Ò ÊÔÇÑ
ÌÕËÆÝ¢ÏÏÂÒÝÌÂËÃÇҜk͜ÒŜÎÐÅrÊÉÂÍÂÒÔÕÆÝÒÕÌÐÆҜÔÇƜ
ÄÂÍÂÕ ÃÂÚÌÂÍÂÒÅ áÒƜÎ ÊÔk ÊÆÂҜ ÊÔk €œÎ ÔÂÏÝÚ ÃÕÍÎÂÅÂÏ
ÔÇÍ͜ÒƜӗË͜kӜ͜ÔÇÃÊÒÆÇ "£ÂÒÝÓÝÆÂҜÓkÍ͜ÒÎÇ"£ÂÒÝ
ÓÝ Æ ќËÅÂÎÜÒ͜ÒÎÇ" £ÂÒÝÓÝ Æ —ËҜÔkÙÇ͜ÒÎÇ" £ÂÒÝÓÝ ÆÂ
ÎÐÅrÊÉÂÔÕÆÝÒÕÙÝÍÂÒÎÝ" pœÎΜÓÇÏÇ~ƜƜÄÂÍÂÕӜ͜ÔÇÃÂÒ
ÎÝ"£ÂÒÝÓÝÆÂÔÂÏÝÚÃÕÍÎÂÅÂÏÔÇÍ͜ÒƜӗËÍÊÎÇ"£ÂÒÝÓÝÆÂ
ÃÕ ÔÇÍ͜ÒÏÇ Â~ÍÂÔÂ ÂÍÂÎÝ" ©ÕÒÒÂÌ Ӝ͜Ô͜ÒŜ ÂÚÌÝÏÝÅÝÉ
®ÊÏÓÇÉŜÊ~á×ÚÝàÍÏÝÌkÒӜÔÇÒÎÇÏ
ÆêÜÛ©ä©ÐЩá

¬ÇÚÇ͜Ò€œÎ֜ÒÇÚԜ͜ÒÔÇÍÇÃÇ͜ÏӗË͜ÚӜÎƜ
œÅœÒÎÊÏƜΜלÃÜÔàÌÊ̜ÏÕÍÙÂÌÔÂÎÊÏá~ÅÝÒÂÄÝÌ
ÃÂÌÝÒ áÌÊ ÙÝ~ÍÂÄÝÌ ԜÍÊÏ̜ ÌÇÃÇÌ ÌÇϜ ÃÕÍÝÒ ÊÆÇÎ
±œËÅÂÎÜÒÍÇÌÊÔkӜ͜ÔÇÎÃÕÍÓÂÆÂÃÂÒÍÝÌÓÇÒ͜ÒÏÇ€œÎ€œÒ
ԗÒÍÇÅÝËÍÇÎÏÇÃÇÍӜÎƜÔÂÕÍÂÒÌkÙÇÒÇÒÍÇÌÊÎÂÏÝÎÃÕÍÓÂÆÂ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


œÅœÒÎÊÏƜΜלÃÜÔàÌÊ̜ÏÎÊÏÃÇÒÏÊÃÕÍÎÂÓÊÆÇΣ—ÔÇÏ
ΗÍ̜ÔÇÎÏÇ —ÍœÚÇÑ ԜÏÇÎÏÇ áÏÆÝÒÝÒÅ ÔÂÑÚÝÒÓÂÎ ÆÂ
 œÅœÒ
ΜלÃÜÔàÌÊ̜ÏÎÊ~ÂÎÐÏÏÂÏÃÇÒÏÊÏÆÊƜÖÂËÆÂÃÕÍÎÂÓÊÆÇ
®œ×œÃÜÔ ÔkÉÇÎÍÇ ڜÖÌÂÔÞÍÇ ̗Ï͜ÚÎÊ ÎÂÌÔÂÏÎÝË Ԝ
̜ÃÃÇÒ͜ÏÎÊ ÆÐÒÖÂÔkÅÇÍkÉÖÂËÆÂÓÝÏßÉ͜ÎÊ áÒÓÝÎÝË
áÎÂÏßÚ͜ÒÏÇÊÓԜÔÐÔÎÝË®œ×œÃÜÔáÍÅÂÏÅÂӗÇÏÎÊÜÍÌÊ
×ÂÌÝËÌÂÔÞ̜ ÚÂÔÍÂÏ µÍ ÃÂÒÝÓÝÏ Æ Ôkɜ ÃÂÒ ϜÒӜŜ
ÝÚÂÏ€œÒϜÒӜŜ—ÎÇÔ͜Ϝ€œÎÓÂÃÝÒÊԜ !±œËÅÂÎÜÒÍÇÌ
ÊÔk͜Ò ÔÕÌÔÂÍÝÒ ÔÇÍ͜Ò ÔÝÏÂÒ €œÎ ÃÇÍÇÎ àÌÌ ÙÝÅÂÒ œÎÎÂ
ΜלÃÜÔ ÃÇÒÌÂËÙÂÏ Æ ÃÇÔΜÓ "£ÇÉÏÇ~ ÃÇÍÇÎÇÃÇÉ Ɯ ќËÅÂÎ
ÜÒÍÇÌ ÊÔkÇÃÇÉ Ɯ —ÍÇÚٜ ÅÇϜ ÃÊÔ Œ ÌÂÎÊÍ ϜÒӜ ÌÊÍŜÙ
—ÍÇÚٜÅÇϜÃÕÍÅÂÏϜÒӜàÅÂÍÂÙÂÌ ®ÊÏÃÂÍÂÙÂÅÝÏÆÂÃÂÍÂ
ÍÂÒÙÂӗË͜ÆÇÎÃÂÍÂÍÂÒÙÂÕËÍÂÆÝÎÃÂÍÂÍÂÒÙÂÖÊÌÇÒ˗ÒÔÔÇÎ
œÊÏÆÇkÓÇÑrÊÔ̜ÙÃÂÍÂÄÂÌÝÔÔÂÅÝßÚ͜ÒÏÇÔÂÚÍÂÆÝÎ ·œÉÇÒ
ÃÇÉÔÐÏÝÌ̗ÉÅÇÂÒÌÝÍÝÌÂÒÂÅÂÏÆÂËÙÂÅÝÍÝÚÌÝÏÂÌkҜÃÇÉœ
ÊÏÆÇ ÕÍ ÄÂÌÝÔÔ ÔÕÒÝÆÂÏÔÕÒÝ ˗ÉŜ˗É ÌkҜٜÌÃÇÉ ®ÊÏÇÎ
ÃÇÍÇÎÇÎלÉÇÒ—ÍÇÚٜœÊÏÆÇÕÍÄÂÌÝÔÔ¢ÍÍ€ÝÎÊÏÇÏÊÙÇÌ
ÔÕÍÝÃÇ͜ÎÊÏƜÔÕÍÝÓÝÏÙÂÃÇٜ͜ÌÎÇÏ
®ÇϜ €œÒÄÂÌÝÔ ÃÕÍÂÙÂÌ —Ù ϜÒӜ ÊÎÂÏ —ÎÇÔ €œÎ ΜלÃ
ÜÔŒΜלÃÜÔÂÍÂÒÏÝ~Ê~×ÇÅÇ
ÁÏÜêçÐâÚÛÏÒÏÜáÔÚکߍ©ÛÞ©ØÒÏÛЩßÚÔÙ×áx

®œ×œÃÜÔÏÇÎÂÌÓÂÔÊÔÇѪÉÅDzÕ×ÔÂÏÌÊÍŜÏӜ͜Ô
͜ÒŜÃÊÅҜÌԜќËÅÂÎÜÒÍÇÌÊÔkӜ͜ÔÇϜÂÚÌÝÏÝ
ÅÝÉ ¬kÌԜÏÃÊÒÇÍŜÏÔÂÏÝÚÃÕÍÎÂÅÂÏÔÇÍƜӗË͜k
ÙÇÌÇÚÇ͜ÒŜÔkÅÇÍÜÍÌÊ¢ÍÍ€ÝÅÂӗËÍʹ—ÏÌÊÂÏÝ€ÊÙÌÇÎ
Â~ÍÂÎÝËÕͪÉÅDzÕ×áÒƜÎÇÏƜÓÇÒ͜ÒӗËÍÊ ±œËÅÂÎÜÒÍÇÌ
ÊÔkÙÇ ÊӜ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ ÏÝÅÝÔÕ ÂÍÂÒÏÝ~ ÒÕ×ÍÂÒÝÏ ÌkԜÒk €œÎ
ÂÍÂÒ àÂÏÝÙ ÔÂÑÓÝÏ —ÙÇÏ ӗËÍÊ ´ÂÏÝÚ ÃÕÍÎÂÅÂÏ ÔÇÍƜ ӗË
͜kÙÇkÉÇÏÏÝÅÝÔÂœќËÅÂÎÜÒÍÇÌÊÔkÙÇxÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒ
ƜÎÍÇÅÇÏ ÏÝÅÝÔ ®ÊÏ ÚÕÏÝ ÔÇÍÊÎ ÓÇÉ ÃÂÒÝÅÝÉ Æ ÔÂÏÝÚ
ÃÕÍÎÂÅÂÏÔÇÍ͜ÒƜӗË͜ÅÇÉœÎÎÂÔÂÅÝÏÆÂá×ÚÝÓÝxќËÅÂÎ
ÜÒÍÇÌÊÔÇÅÇɱœËÅÂÎÜÒÍÇÌÊÔkÙÇÔÂÏÝÚÃÕÍÎÂÅÂÏÔÇÍ͜ÒƜ
ӗË͜kÙÇƜÏ—ÓÔÇÏҜ̜ŜÒÔÂÏÝÚÃÕÍÎÂÅÂÏÔÇÍ͜ÒƜӗË͜kÙÇ
kÉ ÓkÉ͜ÒÇÏ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏ ϜÓÝËלÔ
ÊÔk—ÙÇÏÂ~ÍÂÔÂÂÍÎÂÓÂ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ לÉÇÒ áÏÝÅÝÉÅ ÌÊÍÇÑ ÔÂÏÝÚ ÃÕÍÎÂÅÂÏ ÔÇÍ
͜ÒƜӗËÍÊ΀œÎÓÇÉŜ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÂÙÝÍÝÚáÌÊќËÅÂÎÜÒ
ÍÇÌÓkÉÇáÊӜԜÅÜÍÊÎÂÔÃÊÒÎÊÎÊ̜ÏÏÊÖÂËÆÂÌÊÔÇÒÇÒÎÇÏ

 #Á©ÜÔÛÜÔîÜÓêßêßÒÏáÏÞçêßàÏÛÓÏx¬ÂËÃÇÒÌÕÍÜáÉÎÂÍÂÒÆÂÃÕ
ΜÅÜϜ ÕÒÝÏÝÏ ÎÂÌÔÂÏÕ —ÙÇÏ ԜÏÇÎÏÇ kÍÇÎŜ ÔÂÑÚÝÒÓÂÎ Ɲ
ÆÊŜÏΜÅÜϜÃÂÒ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ÓÇÉŜ" ºÕÏÝ~ÌÇÃÇÌkÌÓÝÃÝÉÅÝáÌÊÌÕÒÂËÌÇÃÇÌÔÂÄÝÚÙÝ
ÅÂÒÕÙÝrÂÏÓÝÉœËÃÇÒ͜ÒÃÇÒÃÇÒÓÇϜÐ×ÚÂÎÂÅÂÏ̗ËÙÝÅÂÒÎÂ
ÓÂÍÂÒÓÇÉÂÍÂÒÏÝ~̗ÇÏÔÂÏÝÒÓÝÉÎÝ" !ŒÅœÒÃÝÒÅÝÂ~ÍÂÇÚÓÝÉ
ÂÄÂÉÙÝÅÂÒÓÂÓÕÅÝÚÌÂÌÇÎœÉÇÒ͜ÏÇÒ" "®ÇϜÚÕÍÂËÓÇÉƜÔÇ
ÍÇÅÇÉ ÃÇ͜Ï ÌÇÚÇ ԗÚÇÏΜÓÍÇÌ ÓkÉ͜Ò œËԜÓÇÉ Ê̜Ï ÏÊÙÇÌ
ӗË͜ŜÏÇÅÇÉÏÇ Â~ÍÂÒÍÂÒÎÝ" ³ÇÉ rÊÍŜ ÅÇϜ ӗË͜ŜÏ ÃÕÍÝÒ
ÓÝɦ—ÏÞáÆÂÌkÑԗÒÍÇÔÇÍ͜ÒÃÂÒ€œÎÂÍÂÒÏÝ~€œÒÃÇÒÓÇÏÇ~
kÉΜÅÜϜÓÇÃÂÒ ŒÅœÒœËÔÇÍŜÏÓkÉÏÇ~ΜÅÜϜÓÇÏÂ~ÍÂÎÂÓÂÎ
ÕÍÙÂÌÔÂÎÊÏӗË͜kÙÇ—ÙÇÏÙÊÔÊÍÌÇÚÇÓÇÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌӗË͜k
ÙÇƜÎÊÏÇΗÙÇÏÙÊÔÊÍÌÇÚÇÓÇÌÇÃÇÌÃÕÍ ³ÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏƜ
ÚÕÍÂËÕÌÒÕ×ÊӜ͜Ô͜ÒŜÐÎÔÝÍÝÑÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇ
ÅÇÏϜÓÝËלÔÊԜٜÌӜ͜Ô͜ÒÏÇÎÕÍÌÕÍÍÂÏÝÒÅÂÔÝÒÝÚÝÅÝÉ
ºÕ~Â ÌkҜ ÔÂÏÝÚ ÃÕÍÎÂÅÂÏ ÔÇÍƜ ӗË͜kÙÇ Â~ÍÂÔÂ ÃÇÍk
—ÙÇÏ ÆÐÅÂ ÌÝÍÓÝÏ ¹—ÏÌÊ ÎÊÏ ÔÂÏÝÚ ÃÕÍÎÂÅÂÏ ÔÇÍƜ ÆÐÅÂ
ÌÝÍÓÂÎ ÒÕ×ÝÎ ÆÐÅ ÌÝÍ œ ÂÌÝÍÝÎ ÂÏÆ ÌÂÔÏÂÚÎÝË ÌÂÍÂ
¯œÒӜßÚ͜ÒŜÓÐ~"²Õ×ÝÎÃÇ͜ÏÆÐÅÂÌÝÍÝÒÎÝÏ€œÎÂÌÝ
ÍÝÎ ÃÇ͜Ï Ɯ ÆÐÅ ÌÝÍÝÒÎÝÏ ÒÕ×ÝÎ ÃÇ͜Ï ÆÂÏÍÂÑ rÝÒÍÂÒ
ÎÝÏ€œÎÂÌÝÍÝÎÃÇ͜ÏƜÆÂÏÍÂÑrÝÒÍÂÒÎÝÏ ÀÅÝËӜÒÕ
×Ý~ ÃÇ͜Ï ÅÇϜ ¢ÍÍ€ÝÅ ڗÌÇÒ ÊÔ̜ÏƜ ÓÊÏÇ~ œËÔ̜ÏÇ~ÏÇ
Â~ÍÂÎÂÕÙÝÅÂÆÊÌÇÚÇҜ×ΜÔÕÌÕÝ~ÂÏÊÙÇ̍ÂÎÊϝÆÊÑ ÒÊÉÂ
ÍÝÅÝÏ ÃÇÍÆÇÒÇÒ" ³ÊÏ €ÊÙÚÊÌÓÇÉ á×ÚÝ ڗÌÇÒ ÊԜÓÇ~ œÎÎÂ
ÃÂÚÌ ÃÇҜk ÎÐÏÏÂÏ ϜÓÝËלÔ ÂÍÎÝË !£ÂÒÝÅÝÉÅ ÌÂÒÂÅÂÏÆÂ
ÌkÃҜÌÔÇÍ͜ÒƜӗË͜ŜÏÇΗÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÎÂڗÌÇÒÊԜÎ"ŒÎ
ÎÂÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏƜÔÂÏÝÚÃÕÍÎÂÅÂÏÔÇÍƜÕÏÎÇ~
ÓkÉ œËÔkŜ ÌÂÒÂÅÂÏÆ ÃÂÚÌÂÍÂÒÅ Æ ϜÓÝËלÔ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ
ÂÌÝÍÃÇ͜ÏÃÊÚÓkÉœËÔkÏÇá×ÚÝÒÂÌÆÊÑÓÂÏÝËÎ
 ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ µËÍÂÒÝÅÝÉ ÃÂÍÂÍÂÒÏÝÌÝ ÌÇÃÇÌ ÃÕÍÎÂÓÝÏ
ÁÎÂÏÍÝÌÌÂÌÂÒÂÔÂÃÂÍÂÍÂÒÌÇÃÇÌœÖÊÌÇÒ˗ÒÔkҜÄÇÚÇÅÇÉÃÇ
͜ÏÃÂÍÊÅÜÃÕÍÅÂÏÌÇÚÇ͜ÒÓÝÎÂÏÃÕÍÝÅÝɬÂÏÕÏÆÂÃÐÍÂËÆÊÑ
áÉÝÍÅÂύ£Õ×ÂÍÝÌÌÂӜÇÒÔÇÍ͜ÒƜӗË͜kÙÇÌÇÚÇ͜ÒÂÚÂÙÊÔ
ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ÂÄÝÉÍÂÒÝÃÇ͜ÏӗË͜ÒÎÇÏxÆʲÂÃÃÝxœÎÎÂÕÍ
ÙÂÌÔÂÆÂÎÊÏÇÔÝ~ÍÂÎÂÓÍÂҝ ¦ÊΜÌÔÂÏÝÚÃÕÍÎÂÅÂÏÔÇÍ͜Òx
ÊÎÂÏÍÝÍÂÒ—ÙÇÏÔkÅÇÍÜÍÌÊÊÎÂÏÊÔΜkÙÇ͜Ò—ÙÇÏÃÊÍÅDZœË
ÅÂÎÜÒÍÇÌÊÔkÊӜÊÎÂÏÊÔΜkÙÇ͜Ò—ÙÇÏÔkÅÇÍÜÍÌÊÊÎÂÏÍÝÍÂÒ
—ÙÇϺÕÍÂËÊÔÇÑ×ÔÇÏÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÅÇÃÇÒŜrÝÇ
ÍÝÑ €œÎΜÓÇ ÔÂÏÝÚ ÃÕÍÎÂÅÂÏ ÔÇÍ͜ÒƜ ӗË͜ŜÏƜ ÓÇÉ ӗË͜
ŜÏÏÇ Â~ÍÂÎÂÕÙÝ ÅÂÆÊ ÌÇÚÇ͜Ò áÌÊ ÊÎÂÏ ÊÔΜkÙÇ͜Ò ÌÇÒÇÑ
ÂÍÂҍ³ÇÉÔÊÍÇҜÓÇɝxÆÊΜÓ͜ÒÎÇ"ŒÎÎÂÃÂÒÝÓÝÆÂќËÅÂÎ
ÜÒÍÇÌÊÔ̜ÏƜÂ~ÍÂÎÂÕÙÝÃÇÒÅÂÆÊÌÇÚÇáÌÊÊÎÂÏÊÔΜkÙÇÌÊ
ÍÇÑÌÇÒӜÕÍÅÂÇÑ͜ÒÇ—ÙÇÏÃÂÒÝÓÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÆÂÖÂÚÊÔÇÍÇÒ
ÃÂÒÝÓÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÆÂחÌÇÎÊÔÇÍÇÒ ÚÕÍÂËÊÔÇÑÂÏÝ~˗ҜÌ
ÓÇÒ͜ÒÇ ÃÂÒÝÓÝÏ ÂÙÝÍÝÒ €œÎ ÕÍ ¹ÝÏÍÂÑ Ô ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉÏÇ~
ÃÇ͜ϝxÆÊáÒ€œÎӜrƜÌÝÍÝÑ¢ÍÍ€ÝÅÂÔÂÃÝÏÝÒ¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


}©ßÜ©ßà©á©ßá×ÞÚԍ©ÛÙ×ÚÔçÚÔÐâÚàêÜ
¦ÊΜÌÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÊÏÆÇלÉÇÒϜÒӜ"³ÇÉÃÇÒŜrÝÇÍÅÂÏ
ÄÂÌÝÔÔ€œÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇ~ΜÆ×ÊáÓÇԜÅÜÍÊÎÂÔÝÔÂÏÝÚÃÕÍÎÂÅÂÏ
ÔÇÍƜ לÜÒÇ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÂÙÝÍÝÚÝ Â~ÍÂÔÎÂÓÝ ÃÂÒ £ÐÍÂÒ ÊӜ
€œÎΜÓÇ Ɯ ÃÇÒƜÎÍÇÌÏÇ ÒÕ×Ê áÌÔÂÏ ÏÝÅÝÔÕ —ÙÇÏ ÃÕÍÓÝÏ
 ¬ÇÎƜÃÕÍÓÂÔÂÏÝÚÃÕÍÎÂÅÂÏÔÇÍƜӗËÍÊÊ̜ÏÃÇҜkÂ~ÍÂ
ÔÝÑ ÔÐÒÓÝÏ Œ ÊÌÇ áÌÊ Ê~ ÌkÃÇ —Ù ÌÇÚÇ ÃÇÒÃÇÒ ÂÒÔÍÝ ӗËÍÊ
ÂÍÂ !¢~ÍÂÔÕÙÝ ÃÕÍÎÂÓÂ ÕÍ ÙÂÌÔÂ ÃÇÒƜÎÍÇÌԜ ӗË͜kÙÇ ƜÚ
ΜÓÇÏkÉÇϜ€œÎ¢ÍÍ€ÝÅÂÅÝÏÂӗË͜ÓÇÏ
"±œËÅÂÎÜÒ͜Ò Ɯ Ê̜k áÌÊ —Ùœk ӗË͜ÓÇÏϜÒ œ ÃÂÚÌÂÍÂÒ
ӗË͜ÏÇÍŜÏ ÃÕÇÏÙÂ ÖÊÌÇÒ ˗ÒÔÇÑ ÂÍÂÒÅÂ Üá ÃÊÒÓÇÏ bÝÇ
ÍÝÚÔ ÕÔÝÒÕÙÝÍÂÒ ÂÒÂÓÝÏÏÂÏ ÃÇҜkŜ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÂÙÝÍÝÚ
ÌÊÍӜ ÃÇÒÇÏÙÇ ӗË͜kÙÇ Â~ ÓkÉ œËÔÇÒŜ ΗÎÌÊÏÍÇÌ ÃÊÒÓÇÏ
¹—ÏÌÊ€œÎΜÅÇÉƜ—ËҜÏÓÇÏ€œÎΜÅÇÉƜÖÂËÆÂÂÍÓÝÏ—ÙÇÏ
ÃÇÒÃÇÒ ÂÒÔÍÝ ќËÅÂÎÜÒÍÇÌ ÊԜ ÂÍÂÓÝÉ ±œËÅÂÎÜÒ͜ÒÏÇ~
ÒÕ×ÍÂÒÝ Æ ќËÅÂÎÜÒ͜ÒŜ ÃÕËÓÝÏ ٗÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý x ԜÒ
ÔÊÑÓÇÉÍÇÌ¢ÍÍ€ÝÓÝÔkÅÇÍÜÍÌÊÔÝÏÝÙÍÝÌ¢ÍÍ€ÝÓÝ
ªÉÅÇ͜ÒÏÇ~ ÃÂÒÍÝÌ ÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇÏƜÅÇ ÌÇÃÇÌ ×ÂÔÝÏÏÂ
ÒÝÅÝÉÃÇÒƜÎÍÇÌrÝÇÍÝÚÍÂÒÝÏÆÂƜÚΜÓÇÏϜÒٗÏÌÊÂÍÂÒÅÂ
ÂÏÆÂӗË͜ÒŜҗ×ӜÔÊÔÇÍÎÊ®ÕÓÂÌÂÏÕÏÝÏÆÂœËÔÇÍŜÏٜÂÍÂÒ
ÃÕËÓÝÏÕÙÂÏ ÃÕÍÝÒÅ ÔÊÇÚ ¢ÍÂÒ ϜÒӜ ÔÕÒÝÏÆ ÃÕÍÓ Æ ÃÇ
ÍÇÒŜ ÔÇÍÊ Ê̜Ï —Ë͜ÒÇÏƜ ÊÒ͜ÒÇÏϜÏ ÓÐÒÂÓÝÏÏÂÒ ¹—ÏÌÊ
×ÂÔÝÏÏÂÒ—ÙÇÏÃÇÒƜÎÍÇÌrÝÇÍÝÚÝÏÆÂӗË͜k×ÕÒÍÝÌÓÂÏÂÍÂ
¢ÍÍ€ÝÓkÉÇÓÇÉƜÏÙÝÌÔÝÎÝœÍ͜"ŒÍ͜ÓÇÉŜÅÇϜÊÒÇÚ
ÔÇÎÇ" iÉÇÏќËÅÂÎÜÒáÌÊÒÕ×ÊáÌÔÂÏÃÊÌӜ͜ÔÍÇÆÊÑÊӜÑ͜
ŜÏ ÌÇÚÇ ÓÇÉŜ áÉÅÂÏÏÂÒÝÎÏÝ~ ²ÂÃÃÝ œÎÇÒÇ Ê̜ÏÇÏ ÔÂÏÝÓÝÏ
!ŒÅœÒÔÂÏÝÎÂÓÂÕÍÆÂÔÂÏÝÍÎÂÓÝÏ
 "ºÕÍÂËÊÔÇÑÊÎÂÏÆÂÚ
ÍÂÒ ќËÅÂÎÜÒÍÇÌ ÊԜÒŜ ÂÚÌÝÏÝÅÝÉ œÎΠÔÂÏÝÚ ÃÕÍÎÂÅÂÏ
ÔÇÍƜӗË͜kÏÇƜÔÝËÎÂÅÝÉ ´ÊÌ€œÒϜÒӜԜÒÔÊÑÍÇ€œÎÌÊ
ÍÇÚÍÇÃÕÍÝÒÅÂÔÊÇÚ


²ÏØà©ÜԋxÚÔÓ©ÜáÔßÔÚxÔ

ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒkÉÇÎӗË͜ŜÏÁ×ÚÝלÜÒÏÇÊÓÇÅÇÉŜԗ
ÚÇÒÇÑÌÊԜγÇÉÂÏÝÌÂÃÕÍÊÔÔÇÅÇÉ€œÎÂÏÆÂÏÝÌÔÐÒÂ
ÓÝÉ ®ÊÏÊÅÜÍÂÏÊÔ̜ÏÁ×ÚÝלÜÒÓkÉ͜ÒÇÏÔÐÔÓÂÅÝÉ
ÌÐÔÝÍÂÓÝÉÀÅÝËӜàÌÌÂÅÝÏÂÊÎÂÏÌÊÔÇÒŜÏÃÕÍÝÑÙÝÅÂÓÝÉ
¹—ÏÌÊ€œÒϜÒӜƜÏßÍÇÌÎÊÏkÉÇÎÌÂÃÕÍÊÔ̜ÏÏÇÓÇÉŜÔÂÑ
ÚÝÒÆÝÎœÊ~Η€ÊÎÇ®œÓÊתÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂÃÇÉÏÇ~
ŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉ—ÙÇÏkÍÆÇ ÌkÎÇÍÆÇ€œÎªÉÅÇáÉÎÂÆÂœËÔÇÍŜÏٜ #! £Õ ÂáÔÞÏÇ ÃÐÍÂË Æ Â~ÍÂÒÅ ΗÎÌÊÏ ´ÐÎÂÏ Ê̜Ï ÔÐÎÂÏÂ
ÃÕÍÓÝϝ¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


—ÙÇÏÙÇ̗ÏƜkÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔÇÍÆÇ ßÍÇ̬ÊÖÂÓÌÂÂÏÏÂÏÓÐ~ÕÏ
ÊÌÇҜÓkÍŜÌkÒÇÏÆǺÕÏÏÂÏÃÇÒkÌÄÂÌÝÔÔÂÃÊÚ˗ÉƜÏÂÒÔÝÌ
ÊÎÂÏÆÂÚÌÂÌkÒÇÏÆÇ¢ÍÂÒÏÝ~ÌkÃÇÓÇœÍÇŜÌÂƜÒÊӜÏÓÂÕœ
ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇ ÊÏÆÇ kÍÆÇ ºÕÏÏÂÏ ÓÐ~ µÍ ÁÅÜÌÕÃÌ ÚÕÍÂË ÕÌ
ÃÂÒÍÝÌ ҜÓkÍ͜ÒŜ ÌkÒÇÏÆÇ !Œ ÊÏÆÇ €œÎΜÓÇÏϜÏ ÓÐ~ ÎÊÏ
rÊÔÍÇÌÎÊ ÔÕÅÂÏ ÃÂ͝ ÓÝÎÂÏ ÃÕÍÕÅ ÌÂÒÂÎÂÓÔÂÏ ÎÊ~ Æ Ìk
ÒÇÏÆÇ "¹—ÏÌÊ ÎÊÏ x ҜÓkÍ͜ÒÏÇ~ Ê~ œ€œÎÊáÔÓÇÉÇ €œÎ ҜÓkÍ
ÆÊÑ ÂÔÂÍÝÒÅ ÍÂÇÌÍÝ Æ ÔkÅÇÍÎÇÏ ٗÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏ
ßɜÒÍÇÌ͜ÆÇÎ ŒÎÎÂלÉÇÒÎÊÏÌÇÎÃÕÍÓÂ΢ÍÍ€ÝΜÒלΜ
ÔÇ ÃÇ͜Ï ÃÕÍÆÝÎ µÍ ÌkÒӜÔ̜Ï ΜÒלΜÔ ÃÕÚÌ ÌÊÔΜÆÇ ÎÊÏ
ÃÂÚÌÂÍÂÒÅÂÌÂÒÂÅÂÏÆÂÔÝÒÝÚÝÃÒÂÌ×ÇÉΜÔÊÔÔÇηœÇÒÎÊÏÔk
ÅÇÍÜÍÌÊÎÊÏÇÎÃÇ͜ÏÃÕÍÅÂÏ¢ÍÍ€ÝΜÒלΜÔÇ×ÇÉΜÔÊÔÔÇ
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÎÊÏÎÇ ÂÍÂÒÎÝ ÃÇÉ ÚÕÏÝ ÊÅÜÍÂÏ ÊԜÃÇÉ €œÎ
ÓÇÉÚÕ~ÂÊÎÂÏÊÔÔÇÅÇÉ
vÚÔÓ©ÜáÔßÔÚx
®œÓÊ×kÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔÇÍŜÏÆÊÑÊÅÜÍÂÏÊÔÇÍŜÙÏÊÙÇÌÓÇÉÏÇ~
ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇÅÇÉ kÍŜÙ ÔÇÒÇÍk àÌ ÆÊÑ ӗËÍÊ ÂÍ ÓÐ~" iÍÇƜÏ
ÔÇÒÇÍk àÌ Ê̜Ï ®œÓÊ× Ԝ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍÔÇÍΜŜÏ ÃÕÍÝÑ ÙÝÅÂ
ŒÅœÒ®œÓÊ×ÔÇÒÇÍÇÑÔÐÒÎÂÅÂÏÊ̜ÏÃÇÉÏÇ~לÜÒÇÃÇÉƜÓÇÉ
ÏÇ~ÊÎÂÏÝÅÝÉÆÂÃÕÚÃÕÍ®ÐÏÏÂÏÔÝÚÃÇÉ¢ÍÍ€Ý×ÂÌÝÏÆÂ
ÆÂáÍÅÂÏÚ€ÊÔ͜ÒÃÕÍÝÒÊÆÇÌٗÏÌʵͮœÓÊ×ÏÇkÍÇƜÏÔÇ
ÒÇÍÔÇÑ ÔÐÒÅÝÉÆÝ ÆÊÑ Ú€ÊÔÍÇÌ ÊÔÔÇÌ ·œÍÃÕÌÊ kÍÇ͜ÒÏÇ~
ÔÇÒÇÍkÇ ÃÕÍÎÂÅÂÙ ¢ÍÍ€Ý ®œÓÊ×ÏÇ Ɯ ÔÇÒÇÍÔÇÑ ÔÐÒÅÝÉÎÂÅÂÏ
ÃÕÍÝÑ ÙÝÅ ¹—ÏÌÊ kÍÇ͜Ò ÔÇÒÇÍÔÇÍÎÊ Ê̜Ï ®œÓÊ× Ԝ kÍÇ
ƜÏÔÇÒÇÍÔÇÍΜŜÏÃÕÍ  ŒÅœÒ®œÓÊ×ÔÇÒÇÍÇÑÔÐÒÎÂÅÂÏÊ̜Ï
ÊÎÂÏÝÅÝÉxÃÕÚÓÇÉœÍÇƜkÉŗÏ€ÍÂÒÝÅÝÉÃÇ͜ÏÃÇÒŜ !£Õ
ÊÏÆÇx®œÓÊ×̜ÊÎÂÏÊÔÇÑkÍŜÏϜÒƜ€œÍÂÌÃÕÍÆÝÍÂÒÆÊŜÏ
ÓkÉ "®œÓÊ×̜ ÃÕ ÔÐÒÎÝÚÔ ÅÝÏ —ÎÇÔ ÃÂÅÍÂÓÂÌ ÃÇÉ ÃÂÒÍÝÌ
ÌÇÚÇ͜ÒŜÌÂÒÂÅÂÏÆÂÆÂÌÝÉÅÂÏÝÙÒÂÌ
ŒÎΠ͜ÌÊÏ ÙÝÏÏÂÏ Æ ®œÓÊ× kÍÇ͜Ò ÂÒÂÓÝÏÏÂÏ ÃÇÒÇÏÙÇ
ÃÕÍÝÑ ÔÇÒÇÍÇÑ ÔÐÒÆÝ ¹—ÏÌÊ kÍÇÎ ÌÇÚÇ ÂÚÂ ÌÊÍŜÏ ÌÇÃÇÌ
kÍÇƜÏÔÇÒÇÍÇÑÔÐÒÕÆÂÃÇÒ¬ÇÚÇÂÚÂÌÊÍÆÇ ¢ÆœÎÂÒÌÂÓÝÏÆÂ
€œÎΜÓÇkÍŜÏÌÇÃÇÌ®œÓÊ×ÜÒÂÜÒÇϜ€œÎΜÓÇá~ÂÆÂÏÔÇÒÇ
ٜ͜Ì pœÒÌÇÎ kÉ ÙÊÒÂÔÝÏÆ ÃÇÒÇÏÙÇ ÃÕÍÝÑ ®œÓÊ× ÓÐ~ÝÏ
ÏÂÏ µÍ ÌÊÍŜÏƜ ¢ÏÝÌÝÍÂÒ ÔÇÒÇٜ͜Ì ºÕÏÏÂÏ ÓÐ~ Â×ÝÒÝ
ÌÊÍÇҵ̀œÒԗÒÍÇrÊԜÌÙÇÍÇÌÏÇ×ÂÌÊÎÊáÔÏÇÌÐÆҜÔÏÇàÌÌÂ
ÙÝÅÂÒÝÑ ±ÂÔÚÂÍÝÌÏÝ ¢Ô¢ÍÍ€ÝÅ ÔÂÑÚÝÒÂÙÂÌ ¹—ÏÌÊ
ÃÂÒÍÝÌ ÆÐÚÎÂÏÏÂÒÝÏ iÉ ÂáÅÝ ÂÓÔÝÏ ÓÂÍÅÂÏÅ ÌÂƜÒ ®œÓÊ×
ÑÂÔÚÂÍÝÌÊԜÒŜÔÊÇÚ pœÎÓÐ~ÅÝÆÐÚÎÂÏxkÍÇÎàÌÌÂÙÝ
ÅÂÒÝÍÂÙÂÌ ¹—ÏÌʪÉÅÇáÉÎÂÆÂœËÔÇÍŜÏٜ¢Í̀݀œÒϜÒӜ
ÏÇ¢ÏÝ~ÂáÅÝÂÓÔÝÏÂÓÂÍÝÑÃÕËÓÝÏÆÝÒÆݝpœÒϜÒӜ®œÓÊ×
̜ÃÕËÓÝÏÆÝÒÝÍÆÝ ÆÊÇÍŜÏ Ê̜Ï Â~ÍÂÚÝÍ ÌÊ €œÒϜÒӜÏÇ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


¢~£ÕËÓÝÏÆÝÒÕÙÝ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÃÂÚÌÂÃÕËÓÝÏÆÝÒÝÍÆÝ!ŒÊÏÆÇ
€œÒϜÒӜÏÇ®œÓÊ×̜ÃÕËÓÝÏÆÝÒÅÂÙµÅÝÍiÉÇƜ€œÒϜÒӜÏÇ
¢~ £ÕËÓÝÏÆÝÒÕÙÝÅ ÃÕËÓÝÏÂÙÂÌ ÚÕÍÂË ÊÔÇÑ ¢ÍÍ€Ý €œÎΜ
ϜÒӜƜÃÂÒϜÒӜÃÕÍÂÙÂÌ
"ÀÅÝËӜ ÏÊÌ kÍÇ͜Ò —ÙÇÏ ÓÕÅÂ ÙÕÎÆÝÒÝÍÕ ËÐÍÂÓÝÏ kÔÊ
͜Ò"iÍÇ͜Ò×ÔÇÏ͜ËÔÇÒÇÍÇÑÔÐÒÎÂÅÂÙÏÊÌkÍÇ͜Ò—ÙÇÏÎÐÏÝ
ßÚÍÊ͜Ò" ¯Ê —ÙÇÏ ÃÇÉ kÉÇÃÇÉ €œÒÄÂÌÝÔ ÌÕÒÌÝÏÝÙ ÂÓÔÝÏÆÂ
ÔÐÒÂÃÝÉ"®ÊÏ€œÒ̗ÏkÍÇÎÃÇ͜Ï˗ÉŜ˗ÉÐÙÒÂÚÂΪÎÂÏ
ÆÂÚÍÂÒ ÃÕ ÔÕÒÝÆÂ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÌÊÙÇÒŜÏ ÅÐÒÕÒÍÝÅÝÎ ÃÇ͜Ï
²ÂÃÃÝÃÝÉ®œÓÊ×¥ÂËӜÂÍÆÝÏÆÂÂÏÔ ÊԜÎ ¥ÂÆÊ ÌÇÚÇ͜Ò ÌÇ
ÃÇÌ ÕËÍÂÅÂÏÆÂ kÍÇ͜Ò ÔÇÒÇÍÔÇÍΜӜ ¿ÖÇÓԜ ÇÒÔÌÝÙÍÂÒ ÃÇ͜Ï
̗ҜÚkÇÎϜÏ ÎÊ~ ÏÊ ÖÂËÆÂ" iÍÇ͜Ò ÔÇÒÇÍÔÇÍΜӜ ÂÚÝËÌ
ßÙÊÌٗÏÌÊÊÒԜŜkٜ͜ÌÃÇɝ
¢ÍÆÂÏÎÂÅÝɍÂÉÅÝÏÌÇÚÇ͜ÒÃÇ͜ÏÂÒÂÍÂÚÕá×ÚÝœ×ÍÂÌÏÝ
ÃÐɝ ¬ÊҜÅÇÏٜÂËÏÝÅÝÉ€œÎŗÏ€ÌÝÍÎÂÅÝɹ—ÏÌÊÓÇÉŜ
ÐáÔÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏœËԜÎÌÂËÃÇÒ͜ÒÇÅÇÉ¢ÍÍ€ÝÏÝÃÇÍÎÊ
o×ߍ©ÛÙxÙá©ÜÜ©ßÔ
¬ÇÎƜÃÕÍӍiÍÇ͜ÒÏÊÙÇÌÔÇÒÇÍÇÑÔÐÒÂÙÂÌÍÂÒ"pœÎÂÍÂÒ
ÏÝ~ԜÏÇÏÊÏÆÊÃÕÍÝÒ"xÆÊÑÓÐÒÝËÂÍ ŒËÂÌÝÍÓÝɳÊÏ
ٜÙ̜ÏϜÒӜÃÂÚÔÂkÍΜӜÔÇÒÇÍΜáٜÌ ³ÊÏٜÙ̜ÏƜÃÕ
ÍÂÙÂÌ kÓÇÎÍÇÌÏÇ~ kÉÇÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÃÇÒ ÐÒÍÝÌÏÝ x ÃÐÆÂË áÌÊ
ÏÊÏÆÊƜÃÕÍÓÂÃÂÚÌÂÐÒÍÝÌÏÝٜٜÓÇ~!ŒÎ΢ÍÍ€ÝÂ~ÂÏÊ
ÙÇÌÔÇ͜ӜÚÕÏÆÝËԜÏÃÊҜ€œÒÐÒÍÝÌÌÂkÉԜÏÇÏÃÊҜ "pœÒ
ԜÏ ÃÇÒԗÒÍÇ ÔkÅÇÍ ¬ÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ԜÏÇ ÃÂÚÌ ×ÂËÄÂÏÏÂÒÏÝÌÝ
ÃÂÚÌÂÃÂÍÝÌÍÂÒÏÝ~ÌÐÚÍÂÒÏÝ~ÆÂԜÏÇÃÂÚÌÂ ¬kÌԜÅÇrÊ
ÓÇÎϜÒƜrÊÒƜÅÇrÊÓÇÎϜÒƜÃÂÒœÎÎÂÌkÌԜÅÇrÊÓÇÎϜÒ
ÏÇ~ ÅkɜÍÍÇÅÇ rÊÒƜÅÇ rÊÓÇÎϜÒÏÇÌÇÏϜÏ ÂÇÒÝÍ ¬ÐáÚÏÝ~
ÆÂÂËÏÝ~ÆÂËÐÍÆÝÉÍÂÒÏÝ~ÆÂrÇÎÇÍƜk͜ÒÇÃÂÚÌ«ÐÍÆÝÉ
ÍÂÒÆÂkÉÂÒÂrÇÎÇÍƜk͜ÒÇáÅÝÏÏÂÏÃÇÒÃÇÒÓÇÏϜÏÂÇÒÝÍÂ
iÍÇ͜ÒÔÇÒÇÍÇÑÔÐÒÅÂÏÆÂÆÂÚÕÍÂËÃÕÍÂÙÂÌ´œÏÙÇÒÊÔÐÒ
ÅÂÏ ÃÕÍÝÑ ÌkÎÇ͜ œ Μ~ÅÇ kÍÎÊ ÔÐÒÅÂÏ ÃÕÍÝÑ ÔÇÒÇÍÔÇ͜
¬ÊÎÓÇÔÇÍÇÑ ÌkÎÇ͜ ÆÂÏÍÂÏÝÑ ÔÇÒÇÍÇÑ ÔÐÒ ©œÅÝËÖÞ ÌÊÍÇÚ
ÌkÎÇ͜ ̗ÙÍÇ ÃÕÍÝÑ ÔÇÒÇÍÇÑ ÔÐÒ ¬ÂÏÍÝ ԜÏ ÌkÎÇ͜ ÒÕ×Ê
ԜÏ
ÔÇÒÇÍÇÑÔÐÒ¬ÂÏÍÝԜÏÃÂÒÊ̜ÏÒÕ×ÊԜÏƜÃÂÒ ªÉÅÇ
áÉÎÂÆ ÃÐÍÂË ÆÊÑ áÉÝÍÅÂÏ £ÇÒÇÏÙÇ ÌÇÚÇ x ¢ÆœÎ x ÔÇÒÇ rÂÏ
ÊáÓÇ ÃÕÍÆݝ œ ÓÐ~ÅÝ ¢ÆœÎ x ÔÐÒÎÝÚ ÃÊÒkÙÇ ²Õ× ŒÎΠÃÇ
ÒÇÏÙÇ ÃÕÍÝÑ ÒÕ×Ê ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÌÂÏÍÝ ԜÏϜÏ ÔÐÒÅÂÏ ÌÊÍÆÇ
ÂÏÏÂÏÓÐ~ÅÝÏÂÒÕ×ÊÌÊÍÆÇ £ÇÒÇÏÙÇÌÇÚÇÔÕÖÒÂÌÃÇ͜ÏáÒÂ
ÔÝÍÆÝ ÕÍ x rÊÒƜÏ ªÌÇÏÙÇ ¬ÇÚÇ x ÌkÌԜÏ !bÊÒÏÇÌÇ͜Ò
ÔÕÖÒÂÌÃÇ͜ÏáÒÂÔÝÍÅÂÏÌÇÚÇÌÇÃÇÌÌkÌÏÇÌÇ͜ÒÌkÌԜÏÃÕÍÅÂÏ

#¿âä×á©ÜxáÅÜÏʪÉÅDzÕ×ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÔÐÒÎÝÚÃÊÒÇÍŜÏԜÏ
¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


¬ÇÚÇÌÇÃÇÌ "£ÇÉלÉÇÒÔÕÖÒÂÌÃÇ͜ÏáÒÂÔÝÍÅÂÏÌÇÚÇÏÇ~ÌÝ
á֜ÔÇÏ ˗ÒÔ̜Ï ÌÇÃÇÌ ÌÊٜ͜ÌԜ ÌkÌԜÏ ÃÕÍÅÂÏ ¬ÇÚÇÏÇ~
ÌÝá֜ÔÇÏ˗ÒԜٜÌÃÇÉ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÚÕÏÝÆÂœËÔÊÎԜÏ€œÎÌÂÏÏÂÏÔÐÒÅÂÏÏÂÒ
¢Í̀ݱÂÔÚÂÍÝÅÝÏÂÊáÃÕÍÂÂÍÎÂÓ€œÎÖÂÏÊÆÂΜ~ÅÇÍÇÌ̜
Êá ÃÕÍ ÂÍÎÂÓ ³ÇÒÏÇ œËԜÎ ÓÇÉŜ ÃÇÉ ÃÂÒÝÃÝÉ Æ kÍΜá
ٜÌÃÇÉœÎÎÂÃÝÒÅÝÏÝ~ÓÐ~ÅÝÔÂÄÝÚÝá~ÅÝÒÂÅÂÏÆÂÌÊϜÔÌkÉ
ÂÙÝÑËÐÎÅÂÏÙÝ€œÎΜÃÇÉkÉŜÒÔÇٜ͜ÌÃÇɹ—ÏÌÊÃÝÒÅÝÌÝÙ
ÌÝÒÅÂÏÆÂkÍÇ͜ÒΜ~ÅÇkÍÎÊÔÐÒÅÂÏÃÕÍÝÑÔÇÒÇÍÇÑÔÐÒÂÙÂÌÍÂÒ
€œÎ ÃÇÉ kÉŜÒÔÇٜ͜ÌÃÇÉ ¦ÊΜÌ ÖÂÏÊ ÃÕÍÅÂÏ x Μ~ÅÇÍÇÌ
ÃÕÍÅÂÏÅ €œÎ kٜ͜Ì ϜÒӜ kÍÇÎÓÇÉ ϜÒӜŜ kÉŜÒÇÒŜ ÔÊÇÚ
¶ÂÏÊ ÃÕÍÅÂÏ Μ~ÅÇÍÇÌ ÃÕÍÅÂÏÅ kÉŜÒŜÙ €œÎ kٜ͜Ì ϜÒӜ
kÍÇÎÓÇÉ ϜÒӜŜ kÉŜÒŜÙ iÍÇÎ rÊ~k ÃÇ͜Ï ËÐÔÝÍÂÙÂ̝
iÍÇγÊÏÇ~rÊ~kÇ~ÌÂËÆÂ"iÍÇγÊÏÇ~ÕÅÝ~ÌÂËÆÂ"xÆÊÑ
ªÉÅÇ áÉÎÂÆ áÉÝÍÅÂÏ ÓkÉ͜Ò ÔÐÒÎÝÚÌ ÂÚÂÒ iÍÇÎÏÇ~ ÕÅÝ
ÊӜxŗÏ€œÊÏÆÇŗÏ€ÏÝ~̗ÙÇxÌÂÏÕÏ ²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ
®œÓÊ×ÂÚÂÃÇÉŜrÊ~kÃÊÒŜÏ¢ÍÍ€ÝÅÂҜ×ΜÔáÕÓÝÏ
!³—ÇÌÍÇÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÎÇϜÚÕÏÝ~—ÙÇÏÏÝÌÔÐÒÝÅÝÉ€œÎ
ÌÂÌÚÂÎÂÓ ÃÕÍÝÅÝÉ ¬kÒӜÔ̜Ï ×ÇÉΜÔÇÅÇÉÏÇ~ ²ÂÃÃÝ ÂÍÆÝÏÆÂ
ÃÕÚÌÂÃÕÍÎÂáÙÂÅÝÏÃÇÍÇÑ€œÒÄÂÌÝÔ¢ÏÝ~ßÚÇÏÃÂÒ̗ÙÇÅÇÉÏÇ
ÌÕÇÑÃÂÚÌÂÒÝÅÝÉ
΍xÓ×îÓ©ÒÔ×ÛÏÜ×áxæÔکߤæÔÜêÔÚÒÏÜ×ÒÏÜ©


ªÉÅÇ͜Ò—ÙÇÏrÝÇÍÂÔÐÒÅÂÏÊÅÂϜŜÌÊÍŜÏƜÎÊÏ¥œ
͜ÔÊáƜÅÇÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇϜÏÊÏÆÊÌkÒ
ӜÔΜ ÃÊÒŜÏ ÃÕÍÓÂÎ ÓÇÉ Ɯ ÚÕÍ ҜÄÇÚٜ ßÚ͜ÅÇÉ
®ÊÏ áÏÝÅÝÉÅ ÌÊÍŜÙ ÓÇÉ ÊÅÂϜ rÝÇÑ ˗ÒΜÓ —ÙÇÏ ÓÇÉÏÇ~
€œÒÃÇÒÇÅÇÉÂÔÏÂÏÝ~ÃÇÒÇÏÙÇ̗ÏÇÏƜלÍÇϜÌkҜÔÂÃÝÚÝÏÝ~
ÃÇÒ —ÍÇÚÇÏ ÂÇÒÝÑ ÌÕËÓÝÏ €œÎ ÓÂÌÍÂÓÝÏ ÁÏÝÅÝÉÅ ÌÊÍŜÙ
ÊÅÂϜÅÇÉÏÇ ÔÂÑÚÝÒÕ —ÙÇÏ ÓÇÉ ÓÂËÍÂáÙÂÌ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ ×ÂÔÍÂÒ ÃÇ
͜ϪÇÒÕÓÂÍÊÎÅÂrÊÜÒÇÒÎÇÏ®Ê~ÂÃÂÒÕÌÊÍÇÚÍÇÃÕÍÓÂÂÍÂÒ
ÎÊÏÇÎÃÇ͜ÏÃÂÒÝÒÍÂÒ
®ÂÌÇÆÕÏÊá ÂÚ ˗ÒŜÙ ÎÊÏ áÏÝÅÝÉÅ ÌÊÍÇÒÎÇÏ ٗÏÌÊ
ÎÊÏ ®ÂÌÇÆÕÏÊá ÂÚ ÃÂÒÝÒÎÝÏ £œÍÌÊ ÃÇÒÌÂƜÒ ÓÇÉÏÇ~ áÏÆÂ
áڜÒÎÇÏáÌÊלÔÔÂÌÝÚÏÝÆÂkÔ̜ÒÇÒÎÇÏ€œÎÚÕÍÂËÊÔÇÑ
ÌÂáÃÂÒÓÂÎÆÂÎÊÏÇÐÉÂÔÝÑ˗ÒÊÂÍÝÒÓÝÉ ¹—ÏÌÊלÉÇÒÓÇÉ
ÏÇ~ÃÇ͜ÏÂÉÅÝÏÂÄÂÌÝÔÌÂÌkÒÇÚÇÒŜÔÇ͜ÎÊÎÜÍÌʲÂÃÃÝ
ÏÂÓÝËÑ ÊÔӜ ÃÇÒÌÂƜÒ ÄÂÌÝÔ áÏÝÅÝÉÆ ÃÕÍÝÒÅ —ÎÇÔ ÊԜÎ
!¿ÖÇÓԜÊӜªÍÍÇÏÙÇ̗ÏÜËҜÎÇϜÌÂƜÒÌÂÍÝÒÎÝÏ "ٗÏÌÊ
ÂÏÆÂÆÐÚÎÂÏÏÂÒÌkÑÃÕÍÕÅÂÆÂÌÂÒÂÎÂÓÔÂÏϜÔÊrœÍÇ×ÇÉΜÔ
ÊÔk—ÙÇÏÊÚÇÌ͜ÒÌÊ~ÂÙÝÍÆÝÎÊ~Â
´ÊÎÕÔÇ áÏÝÅÝÉÅ ÌÊÍӜ ÌÂÒÂÅÝÉ ÂÏÝ ÃÇÒϜÒӜŜ ÃÐÒÙÝÍ
ÎÂÓÝÏ ٗÏÌÊ ÕÍ Æ ÎÊÏÇÎ ÌÇÃÇÌ ²ÂÃÃÝ ßÚ͜ÒÇÏ ÃÂÚÌÂÒÂ¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


ºÕÏÝ~ —ÙÇÏ €ÊÙÌÇÎ Â~ ÊÍÔÊÖÂÔÓÝÉ ÃÕÍÎÂÓÝÏ ÜÍÌÊ ÂÏÝ
ÎÊÏÇÎ áÏÝΠÊÎÊÏÍÇÌ ÃÇ͜Ï ÐÉÂÔÝÅÝÉ ®ÊÏ ÂÏÝ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒ
ÃÇ͜ÏÃÇÒŜ̗ԜÎ
¢ÑÕÍÍÕÓÔÕÅÂÏÅÂÌÊÍŜÏƜÊӜÎÊÏÂÏÏÂÏÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÃÇ
͜ÏÃÇÒŜáÏÝÅÝÉÅÂÃÂÒÕÝÏÃÊÌÏÝÌkÔÇÏÆÇÎŒÎÎÂלÉÇÒŜÕÍ
ÓÇÉÏÇ~áÏÅÂÃÂÒÝÒÅÂÔÇ͜ÎÊ͜ÌÊÏÕ~ÂËÄÂÌÝÔÔÂÃÕÅÂÃÂÒÝÒ


À݋ÒêxÒÔáکߍ©Ûà©ÚÏÛÜ©ß
ªÎÂÏÆÂÔÐÒÝÅÝÉÕáÕÌÝà€œÎÏÝÌÃÕÍÝÅÝÉpœÒϜÒӜÏÇ
áÒÂÔÝÑÃÂÚÌÂÒÝÅÝÉ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÎÊÏÇÎÓÇÉŜÃÇÒkÔÇÏÇÙÇÎÃÂÒ³ÇÉ¿ÓÔÇ֜ϜÓ
ÅÂÊ͜ÓÇÏ ÃÇ͜ÓÇÉ ÕÍ ¢×ÂáƜ ÃÇÒÇÏÙÇ͜ÒƜÏ ÃÕÍÝÑ ®œÓÊ×̜
ÊÎÂÏÌÊÔÇÒÆÇ€œÎÂÍÂÒkÉ͜ÒÇÏÊÉÅÇ͜ÒŜ×ÇÉΜÔÊÔkŜÃÂÅÝÚ
ÍÂÆÝÍÂÒ kÉÇÅÇÉÏÇ ÚÕÏÆÝËÍÂÒÅ ÃÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ×ÇÉΜÔ
ÌkÒӜÔkÙÇ͜ÒŜ€œÎÂÄÝÒ×ÇÉΜÔÃÂÚÌÂÒÕÙÝÍÂÒÅÂÃÕËÓÝÏÆÝÒÝ
ÅÝÉ ®ÊÏ ¿ÓÔÇ֜ϜÓÏÇ~ ¶—ÒÔkϜÔÏÇ~ €œÎ Œ×œËÌÏÇ~ ÌÊÍÇÑ
rÊÔkÇϜ ÚÂÔÎÝÏ ÂÍÂÒ ÓÇÉ àÌ ÙÂÌÔ rÊÔÇÚΜŜÏ ϜÒӜ͜Ò
ÃÇ͜ÏÎÊÏÇԜßÎÊÏÊÔÔÇ͜Ò !¹—ÏÌÊÂÍÂÒÎÊÏÇ΀œÎÓÇÉÏÇ~ÒÕ
×ÝÅÝÉÏÝÔÝÏÝÙÍÂÏÆÝÒÆÝÍÂÒ®ÐÏÆÝËÍÂÒחÒΜÔÊÔÇÍkŜÍÂÇÌ
"¢ÓÊá —Í̜ÓÇÏƜÅÇ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇ ÓÇÉÏÇ Ӝ
ÍÂÎÍʆË͜ÒÇÏƜÅÇÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇÃÇ͜ÏÃÇÒŜ
ŒÌkÍ €œÎ ±ÒÊÓÌÊÍ͜ ÓÇÉŜ ²ÂÃÃÝ ÊÓÇÎÇ ÃÇ͜Ï ÌÂËÏÂÒ ӜÍÂÎ
ÔÂÑÚÝÒ ®ÐÏÆÂÅÝÃÂÒÍÝÌÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÓÇÉŜӜÍÂÎrÊÜҜ
͜Ò£ÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇÊÉÅÇkÃkÃÇ͜ÏӜÍÂÎ͜ÅÇÉ
 ®ÊϱÂÕÍ kÉ ÌÕÍÝÎ ÃÇ͜Ï áÉÝÑ ÓÇÉŜ ӜÍÂÎ rÊÜҜÎ
 ¬ÇβÂÃÃÝÏÝáÒÂÔÎÝËÂ~ÂÌ€œÒԗÚÓÇύ®ÂÒÂÏÂÔÂ
x
²ÂÃÃÝÌÊÍÊÏÆǝ
 ²ÂÃÃÝ ¥ÂËӜÏÇ~ ΜÒלΜÔÇ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ÃÕÍÓÝÏ ³ÇÉ
ÃÂÒÝÅÝÉÆ®œÓÊ×¥ÂËӜÏÇÌÇ®ÊÏÇÎΜלÃÜÔÇÎÓÇÉÏÇ~ÃÂÒÝ
ÅÝÉÃÇ͜ÏÃÇÒŜÃÕÍÓÝÏ # »ÏßÏÜÏ áÏ x ²ÂÃÃÝ ÌÊÍ ÊÏÆǝ ÆÊŜÏ ΜÅÜϜŜ Êá ÃÕÍÅÂÏ
ÂÒÂÎÇË ÔÇÍÇÏƜÅÇ ÃÕ ÓkÉ͜ÒÏÇ ÚÕÚÝ ÙÐÒÆÂÅÝ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÆÐÅÂ
ÌÝÍÅÂÏÆÂÇÚÌÕÍÍÂÏÅÂÏÏÂÒ