• Название:

    14 Паулдан Коринтлеляргя беренче хат


  • Размер: 0.3 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTR10C2.DOC

Предпросмотр документа

·¨»³¬¨µ
²Œ¸°µº³­³’¸«’
©­¸­µ¿­½¨º
 ¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ

À©ÚÏÛܩߍ©Ûß©äÛ©áÐÔÚÓÔßx
¢ÍÍ€Ý Ê×ÔÝáÒÝ ÃÇ͜Ï ®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇ~ ҜÓkÍÇ ÃÕÍÝÒÅÂ
ÙÂÌÝÒÝÍÅÂϱÂÕÍÆÂϳÐÓÔÇÏÊÓÊÎÂÏÆÂÚÔÂÏ ®œÓÊ×¥ÂËӜ
ÂÚ¢ÍÍ€ÝÅÂÃÂÅÝÚÍÂÏÅÂÏ€œÎ¢ÏÝ~ÊÉÅÇ͜ÒÇÃÕÍÝÒÅÂÙÂ
ÌÝÒÝÍÅÂÏ ¬—ÒÊÏÔԜÅÇ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇϜ €œÎ €œÒ
ÕÒÝÏƲÂÃÃÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×̜ΗҜrœÅÂÔÞÊÔkÙÇ͜ÒÏÇ~€œÎΜ
ÓÇϜӜÍÂήœÓÊ×ÂÍÂÒÏÝ~€œÎÃÇÉÏÇ~²ÂÃÃÝÃÝÉÃÊÔ¢ÔÂÃÝÉ
¢ÍÍ€ÝĜ²ÂÃÃÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×ԜÏÓÇÉŜΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏ
ÍÇÌÃÕÍÓÝÏ
³ÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝΠ€œÒÄÂÌÝÔ Ҝ×ΜÔ ÕÌÝËÎ µÍ ®œÓÊ×
¥ÂËӜ ÂÚ ÓÇÉŜ ΜÒלΜÔ Ãk͜Ì ÊÔÔÇ ¹—ÏÌÊ ®œÓÊ× ¥ÂËӜƜ
ÓÇÉ €œÒϜÒӜƜ ÓkÉƜ €œÎ ÃÇÍÇÎƜ ÃÂÇÆÝÅÝÉ ÚÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï
®œÓÊ× ×ÂÌÝÏÆÂÅÝ ÃÇÉÏÇ~ Ú€ÊÔÍÇÌ ÓÇÉƜ ÒÂÓÍÂÏÆÝ ºÕ~Â
ÌkҜ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÌÊÍkÇÏ ̗Ô̜ÏƜ ÓÇÉÏÇ~ €ÊÙ
ÏÊÏÆÊÒÕ×ÊӜ͜Ô̜ÎÐ×ÔÂrÍÝÅÝÅÝÉÌÂÍÎÂÆÝ!²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ
®œÓÊ× ÌÊÍŜÏ ̗ÏƜ ÓÇÉ ÅÂÇÑÓÇÉ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉÏÇ
Â×ÝÒÅÂÌÂƜÒÏÝÌÔÐÔÂÙÂÌ "³ÇÉÏÇiÉÇÏÇ~µÍݲÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂË
Ӝ®œÓÊ×ÃÇ͜ÏÂÒÂÍÂÚÕ—ÙÇÏÙÂÌÝÒÅÂÏ¢ÍÍ€ÝiÉĜÅÜƜÓÇϜ
ÔÕÒÝÍÝÌÍÝ


°ÔßÓ©ÛÚÔÙá©ÒÔÐxÚÔÜÔçÚ©ß
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÊÓÇÎÇ ÃÇ͜Ï €œÎ
ΜÅÇÉƜÏ áÍÄÂÒÝÑ ÓÐÒÝËÎ ÓÇÉ ÃÂÒÝÅÝÉ Æ ÃÇÒ ÓkÉÍÇ ÃÕÍÝÅÝÉ
ÂÒÂÅÝÉÆÂԗÒÍÇÃkÍÇÏÇÚ͜ÒÃÕÍÎÂÓÝÏÌÊÒÇÓÇÏٜÕËÖÊÌÇÒ͜
ÒÇÅÇÉÃÇÒƜÎÃÕÍÓÝÏ ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÓÇÉƜÝÉÅÝÚÔÂÍÂÚÍÂÒ
ÃÕÍÅÂÍÂÄÝÔÕÒÝÏÆÂÎÊ~·ÍÐá—ÇÏƜÅÇ͜ÒƜÏÃÊÍÅÇÍÇÃÕÍÆÝ
®ÊÏ ÚÕÏÝ ÌkÉƜ ÔÐÔÂÎ ÓÇÉƜ ®ÊÏ x ±ÂÕÍÏÝÌݝ ®ÊÏ x
¢ÑÕÍÍÕÓÏÝÌݝ ®ÊÏ x ¬ÊÖÂÓÏÝÌÝ
 œ ®ÊÏ x ®œÓÊ×ÏÇÌǝ
ÆÊÑ ӗË͜kÙÇ͜Ò ÃÂÒ ŒÍ͜ ®œÓÊ× ÃkÍÇÏŜÏÎÇ" ±ÂÕÍ ÓÇÉÏÇ~#¹×ãÏàxºÊÎÕϱÇÔÇÒÏÇ~ÊÌÇÏÙÇÊÓÇÎÇ

¬†²ª¯´­§­Œ²¥Œ


—ÙÇÏ ×ÂÙÌ ÌÂÆÂÌÍÂÏÆÝÎÝ œÍ͜" ŒÍ͜ ÓÇÉ ±ÂÕÍ ÊÓÇÎÇ ÃÇ͜Ï
ÓÕÅÂÙÕÎÆÝÒÝÍÕËÐÍÂÓÝÏkԜÆÇÅÇÉÎÇ" ¢ÍÍ€ÝÅÂڗÌÇÒÎÊÏ
¬ÒÊÓÑÊ €œÎ ¥œËƜÏ ÃÂÚÌ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇÒÇÅÇÉÏÇ Ɯ ÙÕÎÆÝÒÎÂÆÝÎ
ºÕ~ÂÌkҜÃÇÒÌÇÎƜÃÇÒÌÂËÙÂÏÆÂÎÊÏÇÎÔÕÒÝƍ±ÂÕÍkÉ
ÊÓÇÎÇ ÃÇ͜Ï ÙÕÎÆÝÒÆݝ x ÆÊÑ œËԜ ÂÍÎÂÓ ®ÊÏ ÚÕÍÂË ÕÌ
¿ÓÔÇ֜ϜÓ—ÇÏƜÅÇ͜ÒÏÇÙÕÎÆÝÒÆÝÎœÔÂÅÝÏÌÇÎÏÇƜÃÕÍÓÂ
ÙÕÎÆÝÒÕÝÎÏÝ לÔÇÒ͜ÎÊÎ  ¹—ÏÌÊ ®œÓÊ× ÎÊÏÇ ÙÕÎÆÝÒÕ
—ÙÇÏÔkÅÇÍÜÍÌÊ®œÓÊ××ÂÙÝÏÝ~œ€œÎÊáÔÇàÌÌÂÙÝÌÎÂÓÝÏ
ÆÊÑÁ×ÚÝלÜÒÏÇÉÊҜÌÓkÉ͜ÒÌÕÍÍÂÏÎÝËÙÂÊÅÜÍÂÏÊԜÒŜ
rÊÜÒÆÇ
»©à×ä…¯ÚÚύêÜê‹ÙÝÓß©áԍ©ÛÖ×ß©ÙÚÔÒÔ
¹—ÏÌÊ ×ÂÙ ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ ÓkÉ x €œÍÂ̜Ô̜ ÆÕÙÂÒ ÊÔÇÍŜÏϜÒ
—ÙÇÏ ÂÌÝÍÓÝÉÍÝÌ œ ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ x ¥ÂËӜŜ ÊÎÂÏ ÊÔÇÑ ÌÐÔÝ
ÍÕÙÝÍÂÒ—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÌÐÆҜÔÇ "ªÉÅÇáÉÎÂƍ·ÊÌΜÔÊá͜ÒÇ
ÏÇ~ ÉÊҜÌÍÇÅÇÏ àÌÌ ÙÝÅÂÒÝÒÎÝÏ ÂÌÝÍÍÝÍÂÒÏÝ~ ÂÌÝÍÝÏ
ÌÊÒÇÌÂÅÂÒÎÝϝxÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ·ÊÌΜÔÊáÓÇÌÂËÆÂÆÂÌÂÏÕÏ
ÙÝ ÌÂËÆÂ" £Õ ÉÂÎÂÏÏÝ~ ֜ÍӜ֜ÙÇ͜ÒÇ ÌÂËÆÂ" ¢ÍÍ€Ý ÃÕ
ƗÏÞáÏÝ~ ÉÊҜÌÍÇÅÇÏ ÂÌÝÍÓÝÉ ÊÔΜÆÇÎÇ" ¹—ÏÌÊ ƗÏÞá œÍÇ
kÉ ÉÊҜÌÍÇÅÇ ÂÚ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÔÊҜÏ ÂÌÝÍÝÏ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍΜŜÏ
ÄÂÌÝÔÔ¢ÍÍ€ÝÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÏÇÂÌÝÍÓÝÉÆÊÑÓÂÏÂÍÅÂÏÁ×ÚÝ
לÜÒ ÂÒÌÝÍÝ ÌÐÔÌÂÒÕÏÝ ΜÅÜÌÕÍÞ ÌkÒÆÇ Á€kÆ͜Ò ÎÐÅrÊÉÂ
ÔÂ͜Ñ ÊԜ͜Ò œ ÅÒÇÌÍÂÒ ÉÊҜÌÍÇÌ ßÉÍÊ͜Ò ÃÇÉ ÊӜ ×ÂÙÌ ÌÂ
ÆÂÌÍÂÏÅÂÏ ®œÓÊ× ÔÕÒÝÏÆ ÊÅÜÍÂÏ ÊԜÃÇÉ œ ÃÕ x á€kÆ͜Ò —ÙÇÏ
ÂÃÝÏÕ ÔÂÚÝ ÅÒÇÌÍÂÒ —ÙÇÏ x ÂÌÝÍÓÝÉÍÝÌ Œ ÊÏÆÇ ¢ÍÍ€Ý
ÙÂÌÝÒÝÑ ÂÍÅÂÏÏÂÒ —ÙÇÏ ÂÍÂÒ á€kÆÎÇ áÊӜ ÅÒÇÌ ÃÕÍÓÝÏÎÝ
®œÓÊ×x¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÌÐÆҜÔÇ€œÎÉÊҜÌÍÇÅÇ ¹—ÏÌÊ¢ÍÍ€Ý
ÏÝ~ ÂÌÝÍÓÝÉÍÝÅݝ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ÉÊҜÌÍÇÅÇÏϜÏ ÌkÑ̜ ÉÊҜÅ
ҜÌ€œÎ¢ÍÍ€ÝÏÝ~Ì—ÙÓÇÉÍÇÅǝÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ÌÐÆҜÔÇÏϜÏÌkÑ
—ÍÇÚÌÐÆҜÔÍÇҜÌ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÊÓÇÅÇÉŜԗÚÇÒÇÅÇÉœÍÇ¢ÍÍ€ÝÓÇÉÏÇÙÂÌÝÒ
ÅÂÏ ÄÂÌÝÔÔ ÓÇÉ ÌÇÎ ÊÆÇÅÇÉ" ³ÇÉÏÇ~ ÌÂËÃÇÒ͜ÒÇÅÇÉ ÅÇϜ ÌÇÚÇ
͜ÒÏÇ~ kÉ kÍٜÎÇ ÃÕÇÏÙÂ ÂÌÝÍÍÝ ÌÐÆҜÔÍÇ ÃÇÒÂÉÝÅÝÉ ÅÝÏÂ
ÉÂÔÍÝϜÓÇÍƜÏÊÆÇ ŒÎ΢ÍÍ€ÝÂÌÝÍÊá͜ÒÇϜ€œÎ̗Ù
ÍÇ͜ÒŜÐáÔÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏƗÏÞáÂÌÝÍÓÝÉ€œÎ̗ÙÓÇÉÆÊÑÊӜÑ
͜ŜÏϜÒÏÇ ÓÂËÍÂÑ ÂÍÆÝ !"pÊÙÃÇÒ ÌÇÚÇ ¢ÍÍ€Ý ÂÍÆÝÏÆÂ
ÎÂÌÔÂÏÎÂÓÝÏÆÊÑƗÏÞáÏÝ~Η€ÊÎÓÂÏÂÍÅÂÏÏÂÒÝÏàÌÌÂÙÝ
ÅÂÒÕ—ÙÇϵÍƗÏÞáÏÝ~œ€œÎÊáÔ&Oacu