• Название:

    13 Паулдан Римлыларга хат

  • Размер: 0.35 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении/Abuse
  • Название: Microsoft Word - TTR10C2.DOC

·¨»³¬¨µ
¸°´³Ã³¨¸«¨½¨º
²ª®­½­¢²¥¢

¾ÏâÚÜê‹à©ÚÏÛÔ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~Á×ÚÝלÜÒÇÏÊÅÜÍÂÏÊÔk—ÙÇÏÓÂËÍÂÑÌÕÇÍ
ÅÂÏ ®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇ~ ҜÓkÍ ÃÕÍÝÒÅ ÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏ ÌÐÍÝ
±ÂÕÍÆÂÏӜÍÂÎ
¢ÍÍ€ÝÁ×ÚÝ לÜÒÏÇ ÂÍÆÂÏ iÉÇÏÇ~ ќËÅÂÎÜÒ͜ÒÇ ÂÒÌÝ
ÍÝ ªÉÅÇ áÉÎÂÍÂÒÆ ĜÅÜƜ ÊÔ̜Ï £Õ Á×ÚÝ לÜÒƜ ¢ÏÝ~
µÍÝÔÕÒÝÏÆÂӗË͜ÏÇ͜µÍÙÝÅÝÚÝáÅÝÏÏÂÏ ¦ÂÄÝÔ ϜÓÇÍÇÏ
ϜÏ ÃÕÍÅÂÏ œ ÊÉÅÇÍÇÌ ²Õ×Ý ÃÕÇÏÙ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍÔÇÍk ӜÜÑÍÇ
ÌÐÆҜÔ ÃÇ͜Ï ¢ÍÍ€Ý µÍÝ ÆÊÑ ÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏ µÍ x ²ÂÃÃÝÃÝÉ
¥ÂËӜ ®œÓÊ× ¢ÏÝ~ ÂÒÌÝÍÝ €œÎ ¢ÏÝ~ ÊÓÇÎÇ ×ÂÌÝÏ ÃÇÉ
ÃÂÒ ×ÂÍÝÌÍÂÒ ÂÒÂÓÝÏÆÂÅÝ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ ¢ÍÍ€ÝÅ ÊÔÂÅÂÔÞ̜
€œÎÊÎÂÏÅÂÌÊÔÇÒk—ÙÇÏΜÒלΜÔ€œÎҜÓkÍÍÇÌÂÍÆÝÌ ¥ÂË
Ӝ®œÓÊ×ÏÇÌÇÃÕÍÝÒÅÂÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏÃÕÌÇÚÇ͜ÒÂÒÂÓÝÏÆÂÓÇÉ
ƜÃÂÒ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~²ÊÎڜ€œÒÇÏƜáڜkÙÇÃÂÒÍÝÌӗÇÌÍÇ͜ÒÇϜ
ÊÉÅÇ͜ÒÃÕÍÝÒÅÂÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏÏÂÒÅ¢ÔÂÃÝÉ¢ÍÍ€ÝÆÂÏĜ²ÂÃÃÝ
¥ÂËӜ®œÓÊ×ԜÏΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


¾ÏâÚ¿×ÛÒÏÐÏßêßÒÏáÔÚ×
! ª~ ßÍÇÌ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÂÒÌÝÍÝ €œÎΜÅÇÉ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝÎÂ
Ҝ×ΜÔ͜Ò ÕÌÝËÎ ٗÏÌÊ ÊÎÂÏÝÅÝÉ ×ÂÌÝÏÆ ×ÔÇÏ ƗÏÞáÆÂ
ӗË͜ÏÇ͜ "³ÇÉÏÇ ÃÇÒÔÕÌÔÂÕÓÝÉ ÊÓ̜ ÂÍÕÝΠ¢ÍÍ€Ý Ú€ÊÔ
¢ÏÝ~µÍÝ×ÂÌÝÏÆÂÅÝÁ×ÚÝלÜÒÏÇÃÇÍÆÇÒÇÑ¢~Â×ÔÇÏÒÕ
×ÝÎÃÇ͜Ï×ÇÉΜÔÊԜÎ ¢ÍÍ€ÝiÉÊ×ÔÝáÒÝÃÇ͜ÏÏʀÂáÔÞ
áÏÝÅÝÉÅ ÌÊÍÇÒŜ ΗÎÌÊÏÍÇÌ ÃÊÒÓÇÏ ÊÆÇ ÆÊÑ ÆÐÅÂÍÂÒÝÎÆÂ
€œÒÄÂÌÝÔ áÍÄÂÒÂÎ ¹—ÏÌÊ ÓÇÉ ÏÝÅÝÓÝÏ ÆÊÑ ÓÇÉŜ ÏÊÏÆÊ
Ɯ ÃÕÍÓ ÒÕ×Ê Ãk͜Ì ÃÊÒk —ÙÇÏ áÅÜÏÊ ÕÒÔÂÌ ÊÎÂÏÝÃÝÉ ÏÊÅÇ
ÉÇÏƜÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉÏÇƜÒÔ͜ÏÆÇÒk—ÙÇÏÓÇÉÏÇÃÊÌÌkҜÓÇÎÌÊ͜
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇÍÎÊ ÌÂÍÕÝÅÝÉÏÝ ÔÇ͜ÎÊÎ ÎÊÏ ÌkÑ
ÔÂÑÌÝÒÍÂÒáÏÝÅÝÉÅÂÌÊÍÇÒŜÏÊáÔÊÔÔÇÎ͜ÌÊÏœÍÇŜٜÔÐÔÌÂÒ
ÍÝÌÍÂÒÅÂÐÙÒÂÆÝÎÁ€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÃÂÚÌÂ×ÂÍÝÌÍÂÒÂÒÂÓÝÏÆÂÅÝ
ÌÇÃÇÌÓÇÉƜƜÕ~ÝÚrÝáÂÍÕÝÎÏÝÔÇÍÊÎ ®ÊÏÅÒÇÌÍÂÒ€œÎ
Ĝ×ÚÊ͜Ò ÉÊҜÌ͜Ò €œÎ ÏÂÆÂÏÏÂÒ ÂÍÆÝÏÆ Æ ÃÕÒÝÙÍÝÎÝÏ²ª®­½­¢²¥¢


ºÕ~ÂÌkҜÎÊÏÓÇÉŜ²ÊÎÆÂáڜkÙÇ͜ÒŜƜÁ×ÚÝלÜÒÏÇ
ÃÇÍÆÇÒÇÒŜÂÔÍÝÅÝÑÔÐÒÂÎ
¹—ÏÌÊ Á×ÚÝ לÜÒƜÏ ÐáÍÎÝËÎ ÕÍ x €œÒ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇŜ
ÃÂÚÔ á€kÆ̜ ÂÏÏÂÒÝ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÅ Æ ÌÐÔÝÍÕ —ÙÇÏ ¢ÍÍÂ
€ÝÏÝ~ ÌÐÆҜÔÇ ÃÊÔ  ¹—ÏÌÊ Á×ÚÝ לÜÒ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÌÇÚÇ
͜ÒÏÇÊÎÂÏÂÚ€œÎÃÂÒÝÔÊÌÊÎÂÏÂÚÂÅÝÏÂ×ÂÌ
ÓÂÏÂÄÝÏ

ÂÙªÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏٍ¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÊÎÂÏÂÚÂÂÌ
ÍÂÏÅÂÏÌÇÚÇáڜáٜ̝


¹ÔçÔÚ©ßÜԋÒÏÔÞÚÔÚÔÒÔ
ÁÎÂÏÍÝÌÌÝÍÝÑ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇÔÂÏÝÒÅÂÌÐÎÂÙÂÕÍÂÕÙÝÌÇÚÇ
͜ÒÏÇ~ €œÒԗÒÍÇ ÊÎÂÏÓÝÉÍÝÅÝÏ €œÎ áÎÂÏÍÝÅÝÏ ÌkÌԜÏ ¢Í
Í€ÝÏÝ~ áÒÓÕÝ ÂÙÝÍ ÃÂÒ "¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ×ÂÌÝÏÆ ÃÇÍÇÒŜ
ΗÎÌÊÏ ÃÕÍÅÂÏ €œÒϜÒӜ ÂÍÂÒ —ÙÇÏ ÂÙÝÌ ÂÍÂÒÅ ÂÏÝ ¢ÍÍ€Ý
ÂÙÝÑÃÊÒÆÇÃÊÔ ¥Â͜ÎÃÂÒÍÝÌÌÂÌÊÔÇÒÇÍŜÏϜÏÃÊÒÍÇ¢ÏÝ~
ÌkÒÇÏΜŜÏ ÓÝËÖÂÔÍÂÒÝ áÅÜÏÊ ¢ÏÝ~ Μ~ÅÇÍÇÌ ÌÐÆҜÔÇ €œÎ
ÊÍ€ÊÍÝÅݵÍÃÕÍÆÝÒÅÂÏϜÒӜ͜ÒÂÚÂÂÙÝÌÌkÒÇϜ€œÎÂ~ÍÂ
ÚÝͺÕÍÂËÊÔÇÑÕÍÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ÂÌÍÂÏÝÒÅÂƜÍÊÍ͜ÒÇàÌ
¢ÍÂÒ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ÃÇÍӜ͜Ò Ɯ ¢ÍÍ€Ý ÊÔÇÑ ¢ÏÝ ÔÊÇÚÇÏٜ
ÆÂÏÍÂÎÂÆÝÍÂÒ€œÎ¢~ÂڗÌÇÒÊÔΜÆÇ͜Ò¬ÊÒÇÓÇÏٜÂÍÂÒÃÕÚ
ÕËÍÂÒÅ ÃÊÒÇÍÆÇ͜Ò €œÎ ÂÍÂÒÏÝ~ Â~ÍÂÒÅ ÔÇ͜ΜŜÏ ˗ҜÌ
͜ÒÇÏ ÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌ ÌÂÑÍÂÆÝ ¢ÍÂÒ kÉ͜ÒÇÏ ÉÊҜÌ̜ ÓÂÏÂÑ
ÔÊÏԜÌ͜ÏÆÇ͜Ò €œÎ kÍÇÎÓÇÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÆÂÏÝÏ ÖÂÏÊ ÌÇÚÇ
͜ÒŜÌÐÚÍÂÒÅÂÆkÒÔÂáÌÍÝÍÂÒÅ€œÎӗËҜÍkÙÇ͜ÒŜÐ×ÚÂÅÂÏ
ÓÕҜÔ͜ÒŜÂÍÝÚÔÝÒÆÝÍÂÒ
ºÕÏÝ~—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÂÍÂÒÏÝkÉ͜ÒÇÏÇ~ÂÉÅÝÏÔÇ͜Ì͜ÒÇϜ
€œÎ ÃÐÉÝÌÍÝÌÍÂÒÝ ÌÂÒÂÎÂÅÝÏ ÔÂÑÚÝÒÆÝ ÂÍÂÒ kÉ ԜÏϜÒÇÏ
ÃÇÒÃÇÒÓÇ ÃÇ͜Ï ΜÓלҜ ÊԜ ÃÂÚÍÂÆÝÍÂÒ ¢ÍÂÒ ¢ÍÍ€Ý ×Â
ÌÝËÌÂÔÇÏ áÍÅÂÏ ÃÇ͜Ï ÂÍÝÚÔÝÒÆÝÍÂÒ €œÎ ´ÕÆÝÒÕÙÝÅ ÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ ÔÕÆÝÒÝÍÅÂÏÅ ÔÂÃÝÏÆÝÍÂÒ €œÎ ×ÇÉΜÔ ÊÔÔÇ͜Ò ´ÕÆÝÒÕ
ÙÝÅÂÊӜΜ~ÅÇŜÆÂÏÃÕÍÓÝÏ¢ÎÊÏ
ºÕÍӜÜÑԜÏ¢ÍÍ€ÝÂÍÂÒÏÝ×ÕÒÍÝÌÍÝϜÖÇÓ͜ÒŜÆÕÙÂÒ
ÊÔÔÇÂÍÂÒÏÝ~×ÂÔÝÏÏÂÒÝÔÂÃÊÅÝËáÌÝÏÍÝÌÌÝÍÕÏÝÔÂÃÊÅÝË
ÃÕÍÎÂÅÂÏ áÌÝÏÍÝÌ ÌÝÍÕÅ ÂÍÝÚÔÝÒÆÝ  ¢ÍÂÒ ÌÇÃÇÌ kÌ ÊÒ
͜Ò Ɯ ×ÂÔÝÏÌÝÉ ÃÇ͜Ï ÔÂÃÊÅÝË áÌÝÏÍÝÌ ÌÝÍÕÏÝ ÔÂÚÍÂÑ
ÃÇÒÃÇÒÓÇϜ ÌÂÒÂÔ ×ÂËÄÂÏÊ ÔÇ͜Ì ÃÇ͜Ï áÏÆÝÍÂÒ Ĝ ÃÇÒÃÇÒÓÇ
ÃÇ͜ÏÒÊÓÄÂËÍÝÌÌÝÍÆÝÍÂÒ€œÎkÉ͜ÒÇÏÇ~ÂÉÅÝÏÍÝÌÍÂÒÝ—ÙÇÏ
ÔÊÇÚÍÇrœÉÂÂÍÆÝÍÂÒ
!ºÕÍÂËÊÔÇÑ¢ÍÍ€ÝÔÕÒÝÏÆÂÃÇÍkÏÇÊÓԜÔÐÔÕÏÝΗ€ÊÎ
ÆÊÑ ÊӜÑ͜ΜŜÏ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÂÍÂÒÏÝ ßÚ͜ÏÇÒŜ ÔÊÇÚÍÇ

# ÄÏÙx¢ÍÍ€ÝÂÍÆÝÏÆÂƗÒÇÓ¢~ÂÌÂÒÂÔÂƗÒÇÓΗϜӜÜÔԜ

# ÄÏÙàÏÜÏÑêÜxáÅÜÏʍÂÌÍÂÄÝϝ
!²ª®­½­¢²¥¢


ÃÕÍÎÂÅÂÏ ßÚ͜ÒÇÏ ÌÝÍÂ ÃÊÒÓÇÏϜÒ —ÙÇÏ ÃÐÉÝÌ ÂÌÝÍÅÂ ÆÕÙÂÒ
ÊÔÔÇ "¢ÍÂÒÏÝ~ Ìk~ÇÍ͜ÒÇ €œÒԗÒÍÇ áÎÂÏÍÝÌ ΜÌÇÒÍÇÌ ÌÐÎ
ÓÝÉÍÝÌ áÄÝÉÍÝÌ ÃÇ͜Ï ÔÕÍÅÂÏ ¢ÍÂÒ ̗ÏÙÇÍÇÌ ÌÇÚÇ kÔÇÒk
ÝÉÅÝÚÔÂÍÂÚÂÍÆÂÕáÎÂÏÏÊáÔ͜ÒÃÇ͜ÏÔÕÍÝ¢ÍÂÒxÅÂËÜÔ
ÙÇ͜Ò áÍÂáÅÕÙÝÍÂÒ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ϜÖҜÔ ÊÔkÙÇ͜Ò ÐáÔÓÝÉÍÂÒ
Ԝ̜ÃÃÇÒ͜ÒÎÂÌÔÂÏÙÝÌÍÂÒáÄÝÉÍÝÌÔÕÆÝÒÕÙÝÍÂÒÂÔÂÂÏÂÅÂ
ÊÔÂÅÂÔÞÓÇÉ͜Ò ÂÌÝÍÓÝÉÍÂÒ kÉ ÓkÉÇÏƜ ÔÐÒÎÂÕÙÝÍÂÒ €œÎ
ڜÖÌÂÔÞÓÇÉ͜Ò ΜÒלΜÔÓÇÉ͜Ò ¢ÍÂÒ ÎÐÏÆÝË ϜÒӜ͜ÒÏÇ
ßÚ͜kÙÇ͜ÒÏÇ~ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÅÂÆÇÍ חÌÇÎÇ ÃÕÇÏÙ kÍÇÎŜ ÍÂÇÌ
ÃÕÍÕÍÂÒÝÔÕÒÝÏÆÂÃÇ͜͜ÒœÎÎÂÎÐÏÆÝËßÚ͜ÒÏÇßÚ͜ÑÌÇϜ
ÌÂÍÎÝËÍÂÒÜÍÌÊÂÏÆÝËßÚ͜ÒÌÝÍÕÙÝÍÂÒÏÝ×ÕÑÍÝËÍÂÒÆÂ
¯ÚÚύêÜê‹ÒÏÓÔÚä¤ÙÔÛÔ

ŒË ÓÊÏ ÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝ חÌÇÎ ÊÔkÙÇ ÂƜÎ kÉÇ~ÏÇ ÂÌÍÂÑ
€ÊÙϜÒӜ œËԜ ÂÍÎÝËÓÝ~ ٗÏÌÊ ÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝ~ ßÚ͜ÒÇÏ
חÌÇÎ ÊÔkÇ~ ÃÇ͜Ï kÉÇ~ÏÇ Ɯ חÌÇÎ ÊԜÓÇ~ ÓÊÏ kÉÇ~ Ɯ
ÚÕÍÕÌßÚ͜ÒÏÇßÚÍÊÓÇ~ÃÊÔ £ÇÉÊӜÃÇ͜ÃÇÉÂÏÆÝËßÚßÚ
͜kÙÇ͜Ò—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÏÝ~חÌÇÎÇÅÂÆÇÍ ŒËÓÊÏÂƜÎÂÏÆÝË
ÅÂΜÍÌÝÍÕÙÝÍÂÒÏÝחÌÇÎÊԜÓÇ~œkÉÇ~ÚÕÍÕÌßÚ͜ÒÏÇßÚ
ÍÊÓÇ~ ŒÍ͜ ÓÊÏ ¢ÍÍ€Ý חÌÇÎÇÏϜÏ ÌÂÙÝÑ ÌÐÔÝÍÝÒÎÝÏ ÆÊÑ
ÕËÍÝËÓÝ~ÎÝ" ÁÌÊ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÊÅÇÍÇÅÇ ÓÊÏÇ ԜkÜŜ ÌÊÔÇҜ
ٜÅÇÏÂ~ÍÂÎÝËÙ¢ÏÝ~ÉÕÒÊÅÇÍÇÅÇÏÓÂÃÝÒÍÝÅÝÏ€œÎÔkÉÇÎÍÇ
ÅÇÏ ÓÂÏÅ ÓÕÌÎÝËÓÝ~ÎÝ" ­œÌÊÏ ÌÊÒÇÍÇÅÇ~ €œÎ ԜkÜ ÊԜÒŜ
ÔÇ͜ΜŜÏ ˗ҜÅÇ~ ÂÒÌÂÓÝÏÆ ÓÊÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÅÂÆÇÍ חÌÇÎÇ
ÂÙÝÍÂÙÂÌ ÂÙÕ ̗ÏÇϜ rœÉÂ~ÏÝ ÂÒÔÔÝÒÂÓÝ~ ¢ÍÍ€Ý €œÒÌÇÎŜ
ÂÏÝ~ßÚ͜ÒÇϜÌÂÒÂÑÔk͜Ò ÓÂÃÝÒÍÝÌÃÇ͜ÏÊÅÇÍÇÌÍÇßÚ͜Ò
ÌÝÍÝÑ ÆÂÏÅ חÒΜÔ̜ €œÎ kÍÇÎÓÇÉÍÇÌ̜ ÐÎÔÝÍÕÙÝÍÂÒÅ µÍ
Μ~ÅÇÍÇÌÔÐÒÎÝÚÃÊҜ !ŒÊÏÆÇkÉÇÏÅÇϜáÒÂÔÝÑ×ÂÌÝËÌÂÔÞ
̜ÃÕËÓÝÏÎÝËÙÂáÄÝÉÍÝÌÂÒÔÝÏÏÂÏÃÂÒÕÙÝÍÂÒ—ÓÔÇϜ¢ÍÍ€Ý
iÉÂÙÕÝÏ€œÎáÒÓÕÝÏԗÚÇҜٜÌ "ÁÄÝÉÍÝÌÌÝÍÕÙÝ€œÒÌÇÎŜx
ÃÂÚÔÂá€kÆ̜ÂÏÏÂÒÝá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÅÂxÎÊ×ϜÔ€œÎÅÂÉÂÑÃÕ
ÍÂÙÂÌ Œ ÊÅÇÍÇÌ ÌÝÍÕÙÝ €œÒÌÇÎŜ x ÃÂÚÔ á€kÆ̜ ÂÏÏÂÒÝ
á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÅ x ÆÂÏ חÒΜÔ €œÎ ÊÎÊÏÍÇÌ ÃÕÍÂÙÂÌ ¹—ÏÌÊ
¢Í̀݀œÒÌÇÎŜÃÇÒÔÊÅÇÉÌÂÒÝË
¬ÂÏÕÏÝ ÃÕÍÎÂÅÂÏ לÍƜ ŗÏ€ ÌÝÍÅÂÏÏÂÒ ÚÕÍ לÍƜ €œÍÂÌ
ÃÕÍÂÙÂÌÍÂÒÆÂœÊÏÆÇÌÂÏÕÏÏÝÃÇ͜ÔÐÒÝÑŗÏ€ÌÝÍÅÂÏÏÂÒÌÂ
ÏÕÏÃÕÇÏÙÂחÌÇÎÊÔÇٜ͜Ì͜Ò ¹—ÏÌÊÌÂÏÕÏÏÝÊÚÇÔkÙÇ͜Ò
ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÌÂÏÕÏÏÝ kԜkÙÇ͜Ò ¢ÍÍ€Ý ÌÂÒÚÝÏÆ ÂÌÍÂÏÅÂÏ
ÆÊÑ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÇٜ͜Ì ®œrkÓÊ͜ÒÏÇ~ ÌÂÏÕÏÝ àÌ ͜ÌÊÏ
ÂÍÂÒÔÂÃÊÅÝËÔÐËÅÝÍÂÒÝÃÇ͜ÏÌÂÏÕÏÃÕÇÏÙÂßÚ͜ŜÏÄÂÌÝÔÔÂ
ÌÂÏÕÏÏÂÒÝ ÃÕÍÎÂÓÂ ÆÂ kÉ͜ÒÇϜ kÉ͜ÒÇ ÌÂÏÕÏ £Õ ÊӜ ÂÍÂÒ
ÏÝ~ ˗ҜÌ͜ÒÇϜ ÌÂÏÕÏ ÔÂ͜Ñ͜ÒÇ áÉÝÍÅÂÏÍÝÅÝÏ ÌkÒӜԜ
ÎÐÏÝ ÂÍÂÒÏÝ~ ėrÆÂÏÝ ÆÂ ÒÂÓÍÝË ٗÏÌÊ ÂÍÂÒÏÝ~ ÕËÖÊÌÇÒÇ
²ª®­½­¢²¥¢


ÌÂËÄÂÌÝÔ ÂÍÂÒÏÝ ÅÂÇÑÍÊ œ ÌÂËÄÂÌÝÔ לÔÔ áÌÍÝË Æ ®ÊÏ
ӗË͜ŜÏ Á×ÚÝ לÜÒ ÃÕÇÏÙ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ÓÇÒ͜ÒÇÏ ¥ÂËӜ ®œ
ÓÊ×ÂÒÌÝÍÝ¢ÍÍ€ÝחÌÇÎÊԜٜÌ̗ÏƜœÏœÚÕÍÂËÃÕÍÂÙÂÌ
΍xÓکߍ©Û¯ÚÚύêÙÏÜâÜê
®ÇϜÓÊÏkÉÇ~ÏÇá€kÆÆÊÑÂÔÝËÓÝ~®ÕÓÂÌÂÏÕÏÝÏÂÔÂá
ÏÂÓÝ~ €œÎ ¢ÍÍ€Ý ÃÇ͜Ï ÎÂÌÔÂÏÂÓÝ~ !ÌÂÏÕÏÏÂÏ —ËҜÏÇÑ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~ Ê×ÔÝáÒÝÏ €œÎ áÎÂÏÏÂÏ á×ÚÝÏÝ ÂÇÒ ÃÇ͜ÓÇ~
"³ÕÌÝÒÍÂÒÏÝ~àÍÌkÒӜÔkÙÇÓÇÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔÂÅÝÍÂÒ—ÙÇÏáÌ
ÔÝÍÝÌ ÏÂÆÂÏÏÂÒÏÝ~ ÐÓÔÂÉÝ ԜrÒÊÜÓÇÉ͜ÒÏÇ~ ÕÌÝÔÕÙÝÓÝ
ÓÊÏkÉÇ~ÃÕÍÕÝÏÂÝÚÂÏÂÓÝ~€œÎÌÂÏÕÏÃÇÍÇÎĜ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ
ŜkƜ͜ÏÆÇҜ ÆÊÑ ÓÂÏÝËÓÝ~ ºÕÍÂË ÃÕÍÅÂÙ ÏÊÙÇÌ ÓÐ~ ÓÊÏ
ÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝ —ËҜÔÇÑ Ԝ kÉÇ~ÏÇkÉÇ~ —ËҜÔÎÊÓÇ~" µÒÍÂÎÂÓÌÂ
kÅÇÔÍÊÓÇ~ œ kÉÇ~ ÕÒÍÝËÓÝ~ÎÝ" ©ÊÏ ÌÝÍΝ ÆÊÓÇ~ œ kÉÇ~
ÉÊÏÂÌÝÍÂÓÝ~ÎÝ"±ÐÔÍÂÒÆÂÏrÊҜϜÓÇ~œkÉÇ~ÂÍÂÒÏÝ~ÔÂÃÝ
ÏÕÕÒÝÏÝÏÔÂÍÝËÓÝ~ÎÝ" ¢ÍÍ€ÝÌÂÏÕÏÝÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÂÓÝ~
œ kÉÇ~ ÂÏÝ ÃÐÉÝÑ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ΜÓלҜÍÊÓÇ~ÎÇ" ªÉÅÇ áÉÎÂÆÂ
áÉÝÍÅÂÏÙ ÎœrkÓÊ͜Ò ¢ÍÍ€Ý ÊÓÇÎÇÏ ÓÇÉÏÇ~ ÂÒÌÂÆ ΜÓל
ҜÍÊ͜ҝ
¬ÂÏÕÏÏÝ kԜӜ~ ӗÏϜÔÍÇ ÃÕÍÕÝ~ ÖÂËÆÂÍÝ œ ÊÏÆÇ ÓÊÏ
ÂÏÝÃÐÉÂÓÝ~ Ê̜Ï ÕÍ ÙÂÌÔÂ ӗÏϜÔ̜ ÕÔÝÒÔÝÍÎÂÅÂÏ ÌÇÃÇÌ ÃÕ
ÍÂÓÝ~ ºÕÍÂË ÃÕÍÅÂÙ ӗÏϜÔÓÇÉ ÌÇÚÇ ÌÂÏÕÏ ÌÂÅÝËƜ͜ÒÇÏ
kԜӜ ÕÍ ӗÏϜÔ̜ ÕÔÝÒÔÝÍÅÂÏ ÃÕÍÝÑ ÓÂÏÂÍÎÂÓÎÝ"  ´ÝÚÌÝ
áÌÔÂÏӗÏϜÔÓÇÉÃÕÍÅÂÏœÎÎÂÌÂÏÕÏÏÝkԜkÙÇÌÇÚÇÓÊÏáÉÝÍ
ÅÂÏ ÌÂÏÕÏÅ €œÎ ӗÏϜÔÍÇÍÇÌ̜ Êá ÃÕÍÓÂ~ Æ ÓÊÏÇ ÌÂÏÕÏÏÝ
ÃÐÉÅÂÏÝ~ —ÙÇÏ חÌÇÎ ÊԜÒ !¹—ÏÌÊ ÔÝÚÌÝ áÌÔÂÏ ÅÝÏ á€kÆ
ÃÕÍÅÂÏ x ÙÝÏ á€kÆ ÔkÅÇÍ €œÎ ԜÏƜ ÅÇϜ ÃÕÍÅÂÏ ӗÏϜÔ͜Ïk
ÙÝÏ ӗÏϜÔ ÔkÅÇÍ "ŒÎΠßÙÌÇ áÌÔÂÏ á€kÆ ÃÕÍÅÂÏ ÅÝÏ ÙÝÏ
á€kÆÔÇÒ €œÎ áÉÝÍÅÂÏ ÌÂÏÕÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ²Õ× ÌÊÔÇÒŜÏ ˗ҜÌ
ÔkÒÇÏƜ ÃÕÍÅÂÏ ӗÏϜÔ ÌÇϜ ÙÝÏ ӗÏϜÔÔÇÒ ®ÐÏÆÝË ÌÇÚÇŜ
ÎÂÌÔÂÕÌÇÚÇ͜ÒƜÏÔkÅÇÍÜÍÌÊ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÌÊ͜
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ á€kÆ ÃÕÍÕÏÝ~ —ÓÔÇÏÍÇÅÇ áÌÊ ӗÏϜÔÍÇ ÃÕ
ÍÕÏÝ~ ÖÂËÆÂÓÝ ÃÂÒÎÝ" pœÒÞáÌÔÂÏ ÉÕÒ —ÓÔÇÏÍÇÌ ÃÂÒ ¢Í
Í€Ý ÓkÉÇ Ê~ ßÍÇÌ ϜÌÜ ÂÍÂÒÅ œÎÂϜÔ ÊÔÇÍŜÏ ºÕÍÂË
ÃÕÍÅÂÙ ÌÂËÃÇҜk͜Ò ¢ÍÍ€ÝÅ ÔÕÅÒÝÍÝÌÍÝ ÃÕÍÎÂÅÂÏ Ê̜Ï ÏÊ
ÃÕÍÝÒ" ¢ÍÂÒÏÝ~ ÔÕÅÒÝ ÃÕÍÎÂÕÍÂÒÝ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÔÕÅÒÝÍÝÌÍÝ
ÅÝÏ àÌÌ ÙÝÅÂÒÝÒÎÝ" pÊÙ Ԝ ÂÍÂË ÔkÅÇÍ pœÒ ÌÇÚÇ áÍÅÂÏÙÝ
ÃÕÍÓÂÆ¢ÍÍ€Ý×ÂÌiÉÓkÉÇϜÔÕÒÝÍÝÌÍݺÕ~ÂÌkҜ¢ÏÝ~
ÔÕÒÝÏƪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
³ÊÏÇ~ÓkÉ͜ÒÇ~×ÂÌÆÊÑÔÂÏÝÍÝÒ
€œÎחÌÇÎÊÔÇÍŜÏƜrÊ~œÒÓÇ~
ŒÅœÒ ÃÇÉÏÇ~ ÅÂÆÇÍÓÇÉÍÇÅÇÃÇÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ×ÂÌÍÝÅÝÏ ÂÙÝÅÒÂÌ
ÌkÒӜԜÊ̜Ï¢Í̀ݗÓÔÇÃÇÉŜÂÙÕÝÏáÕÆÝÒÝÑƗÒÇÓßÚ͜ΜÆÇ
 
²ª®­½­¢²¥¢


ÆÊÑ œËԜ ÂÍÂÃÝÉÎÝ" ®ÊÏ ÃÊÒÇƜ ÌÇÚÇ͜Òٜ ÖÊÌÇÒ ˗ÒԜΠ
pÊÙ Ԝ ÀÌÓ ¢ÍÍ€Ý ƗÏÞáÏÝ ÏÊÙÇÌ חÌÇÎ ÊԜ ÂÍÝÒ ÊÆÇ"
ŒÎÎÂÎÊÏÇÎáÍÅÂÏÝÎÂÒÌÝÍÝ¢ÍÍ€ÝÏÝ~×ÂÌÝËÌÂÔÇÂÙÝÅÒÂÌ
ÌkÒÇÏŜÏŜ¢ÏÝ~ÆÂÏÝ€ÂÎÂÏÂÒÔÂÊ̜ÏÏÊ—ÙÇÏÓÐ~œÍÇÎÊÏ
ŗÏ€ÍÝÆÊÑחÌÇÎÊÔÇ͜Î" !¯Ê—ÙÇÏÓÐ~ŒËƜÅÇÉá×ÚÝÍÝÌ
ÌÊÍÓÇÏÆÊÑáÎÂÏÍÝÌÌÝÍÝË̝xÆÊÑœËÔΜÓ̜"¬ÂËÃÇҜk͜Ò
ÃÇÉÏÇ áÎÂÏÍÂÑ ÊÎÇÚ ÃÇÉ ÚÕÍÂË œËԜÃÇÉ ÆÊÑ ӗËÍÊ͜Ò ¢ÍÂÒ
kÉ͜ÒÇϜÔÊÇÚÍÇחÌÇÎÏÇÂÍÝÒÍÂÒ
°Ôßá©ÙéÑÏÙÔçÔÓ©íÙ
ºÕÍÂËÊÔÇÑϜÒӜ"£ÇÉÏÇ~לÍÇÃÇÉá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÝÌÝÍÂÒ
ÆÂÏ á×ÚÝÒÂÌÎÝ" pÊÙ Ԝ àÌ ٗÏÌÊ ÃÇÉ ÊÏÆÇ ÂÙÝÌ ÌkÒӜÔÔÇÌ
á€kÆ͜ÒƜá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÆÂxÃÂÒÝÓÝÆÂŗÏ€×ÂÌÊÎÍÇÅÇ
ÂÓÔÝÏƪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
£ÇÒԜÌÜÄÂÌÇÚÇƜàÌÃÇÒÅÇϜƜ

¢ÌÝÍÅÂÊáÃÕÍÕÙÝÃÇÒÌÇÎƜàÌ¢ÍÍ€ÝÏÝßÉ͜ÎÊ
ÃÇÒÌÇÎƜ

£ÂÒÝÓÝÆ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÙÊÔ͜ÚÔÇ͜Ò€œÎ¢~ÂáÒÂÌÓÝÉ
ÃÕÍÆÝÍÂÒ
á×ÚÝÍÝÌßÚ͜kÙÇàÌÃÇҜkƜàÌ

¢ÍÂÒÏÝ~ÃÕÅÂÉÍÂÒÝxÂÙÝÌÌÂÃÇÒ
ÊÒÇÏϜÒÇÏƜÇÍÂÏÂÅÕÝÔÇÍ͜ÒÇÃÇ͜ÏÂÍÆÝËÍÂÒ

ÂÍÂÒÏÝ~ÂÄÝÉÝ͜ÅÜϜÔ€œÎœÒÏkÃÇ͜ÏÔÕÍÝ

¢ÍÂÒÏÝ~ÂáÌÍÂÒÝÌÂÏÔkÅk—ÙÇÏrÊÔÇÉ

ÂÍÂÒÃÕÍÝÑÕÉÅÂÏrÊÒƜÃÂÒÝrÊÎÇÒÇÌ€œÎ€œÍÂ̜Ô
ÌÇϜÌÂÍÂ

¢ÍÂÒÊÎÊÏÍÇÌàÍÝÏÃÇÍÎÊ͜Ò
!
¢ÍÍ€ÝÏÝחÒΜÔÊÔkÔÕÒÝÏÆÂÕËÍÂÑÔÂÌÂÒÂÎÝËÍÂҝ
"Œ ÃÇÉ ÃÇ͜ÃÇÉ kÉÇÏ ÂÌÍÂÒÅ ÆÊÑ ÂÄÝÉÝÏ Æ ÂÙÎÂÓÝÏ —ÙÇÏ
€œÎ ÃÂÒ ƗÏÞá ¢ÍÍ€Ý ÌÂÒÚÝÏÆ ÅÂÇÑÍÇ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ÌÂÏÕÏ
ϜÒӜƜÃÕÍÓÂӗËÍÊÊ̜ÏÕÍÌÂÏÕÏ×ÂÌÊÎÍÇÅÇÂÓÔÝÏÆÂÃÕÍ
ÅÂÏÏÂÒÅ ӗËÍÊ ÌÂÏÕÏ ÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏ kԜk ÃÇ͜Ï ¢ÏÝ~ ÌÂÒ
ÚÝÏÆÂ ÃÇÒÌÇÎ Ɯ ÂÌÍÂÏÅÂÏ ÃÕÍÎÂÓ ÃÊÔ ¦—ÒÇÓҜÅÇ ÃÇÉ ÌÂÏÕÏ
ÂÒÌÝÍÝŗÏ€ÏÝ~ϜÒӜÊ̜ÏÇϜԗÚÇϜÃÇÉ
"

·ÛÏÜÏçÏÏÙÚÏÜâ
ŒÎΠלÉÇÒ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÌÇÚÇÏÇ ®ÕÓ ÌÂÏÕÏÝÏÏÂÏ ÜËÓÇÉ
ҜÄÇÚԜ×ÂÌÓÂÏÂÄÝ
ÌkÒÇÏÆÇ£ÕÔÕÒÝÆÂÌÂÏÕÏ€œÎќËÅÂÎÜÒ
͜ÒÚ€ÊÔÍÇÌÊԜ ¢Í̀ݥÂËӜ®œÓÊ×̜ÊÎÂÏÊÔkÂÚÂÃÂÒ
ÍÝÌ ÝÚÂÏÕÙÝÍÂÒÏÝ ×ÂÌ ÓÂÏÝË ¬ÇÚÇ ÃÇ͜Ï ÌÇÚÇ ÂÒÂÓÝÏÆÂ
ÂÇÒÎÂàÌ ٗÏÌÊÃÂÒÝÓÝÆÂŗÏ€ÌÝÍÆÝÍÂÒ€œÎ¢ÍÍ€ÝÏÝ~#ÄÏÙàÏÜÏÑêxáÅÜÏʍÂÌÍÂÄݝ²ª®­½­¢²¥¢


ÆÂÏÝÏÏÂÏ Μ×ÒkÎ ÌÂÍÆÝÍÂÒ Œ ÂÍÂÒ ¢ÏÝ~ ΜÒלΜÔÇ ÃÇ͜Ï
kÉ͜ÒÇÏËÐÍÝÑÂÍÕÙÝ®œÓÊ×¥ÂËӜÂÚ¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
Ôk͜kÓÇÉÂÌÍÂÏÂÍÂÒ ¢Í̀ݥÂËӜÏÇ¢ÏÝ~kÍÇÎÇÂÚÂ¥ÂËӜ
Ŝ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜ÒÏÇ~ ŗÏ€ÍÂÒÝ ÌÊÙÇÒÇÍÓÇÏ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÃÇ
͜ÏÔÂÔÕÍÂÚÔÝÒÕÙÝÌÊÙÇÒkÂÍÝÑÌÊÍkÙÇÌÐÒÃÂÏÊÔÇÑÃÊÍÅÇ͜Ñ
ÌÕËÆݺÕÍÂËßÚ͜ÑßÍÇÌÌÝÍÝÏÅÂÏŗÏ€ÍÂÒ—ÙÇÏrœÉÂÃÊÒ
ÎÊٜ µÍ ÉÕÒ ÓÂÃÝÒÍÝÌ ÌkÒӜÔÇÑ iÉÇÏÇ~ ×ÂÌÍÝÅÝÏ ÒÂÓÍÂÆÝ
µÍ ÚÕÍÂË ÊÔÇÑ ×ÂÌÍÝÅÝÏ לÉÇÒ Ɯ ÌkÒӜԜ µÍ iÉÇ ×ÂÌ €œÎ
¥ÂËӜŜÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÏÇÂÌÍÝË
 £ÇÉלÉÇÒϜÒӜÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÂÂÍÂÃÝÉ"£ÇÒϜÒӜÃÇ͜ÏƜ
ÎÂÌÔÂÏ ÂÍÎÝËÃÝÉ ¯ÊÏÆÊ ÌÂÅÝËƜ ÃÇ͜Ï" ¬ÂÏÕÏ ÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏ
kԜkÃÇ͜ÏÎÇ"ÀÌÊÎÂÏÝÃÝÉÃÕÍÕÃÇ͜Ï !¹—ÏÌÊÃÇÉÒÂÓÍÝË
ÃÝÉÌÇÚÇÌÂÏÕÏÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏkԜkƜÏÔÝÚÊÎÂÏÃÇ͜Ï¢ÍÍ€Ý
ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÂÌÍÂÏ "¢ÍÍ€Ý x á€kÆ͜Ò ¢ÍÍ€ÝÓÝ ÅÝÏÂÎÝ
ÃÂÚÌ ×ÂÍÝÌÍÂÒ ¢ÍÍ€ÝÓÝ Æ ÔkÅÇÍÎÇÏÊ" ŒÍÜÔԜ ÃÂÚÌ ×Â
ÍÝÌÍÂÒ¢ÍÍ€ÝÓÝÆ ٗÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÃÇÒµÍá€kÆ͜ÒÏÇÊÎÂÏ
ÃÇ͜Ï€œÎá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÏÝÊÎÂÏÂÚÂÂÌÍÝ˺ÕÍÂËÊÔÇÑ
ÃÇÉ ÊÎÂÏ ÊÔk ÃÇ͜Ï ÌÂÏÕÏÏÝ àÌÌ ÙÝÅÂÒÂÃÝÉÎÝ" pÊÙ Ԝ ÂÍÂË
ÔkÅÇÍÌÊÒÇÓÇÏٜÃÇÉÂÏÝÒÂÓÍÝËÃÝÉ
·Ðßύ×ÛxßÜ©ÒÔ

·ÂÍÌÝÃÝÉÏÝ~ ϜÓÇÍ ÃÂÚÍÝÅÝ ªÃÒ€ÊÎ ×ÂÌÝÏÆ ϜÒӜ
œËԜÂÍÂÃÝÉ"µÍϜÒӜŜÊáÃÕÍÆÝÓÐ~" ŒÅœÒªÃÒ€ÊÎ
kÉ ÅÂΜÍ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï ÂÌÍÂÏÅÂÏ ÆÊÑ ÓÂÏÂÍÅÂÏ Ê̜Ï ÂÏÝ~
ÎÂÌÔÂÏÝÒÅÂ×ÂÌÝÃÕÍÅÂÏœÎ΢ÍÍ€ÝÌÂÒÚÝÏÆÂÔkÅÇÍ ¹—Ï
ÌʪÉÅÇáÉÎÂÆÂϜÒӜÆÊÇÍŜÏ"ªÃÒ€Ê΢ÍÍ€ÝÅÂÝÚÂÏÆÝ
€œÎÎÐÏÝ~ÃÇ͜Ï×ÂÌÓÂÏÂÍÆݝ
¿ÚÙÇŜÔk͜ÏŜÏ×ÇÉΜÔ×ÂÌÝÃk͜ÌÆÊÑÔkÅÇÍÜÍÌÊÃÊÒÇ
ÍÇÒŜÔÊÇÚÍÇϜÒӜÃÕÍÝÑÓÂÏÂÍ ŒÅœÒÌÇÚÇkÉÇÏÇ~ßÚÅÂ
ΜÍ͜ÒÇϜÔÂáÏÎÝËÙÂÅÂÇÑÍÇ͜ÒÏÇÂÌÍÂÕÙÝ¢ÍÍ€ÝÅÂÝÚÂÏÂ
Ê̜ÏÝÚÂÏÕÝÃÇ͜ÏÕÍ×ÂÌÓÂÏÂÍ ºÕÍÂËÕ̦ÂÄÝÔÔ¢ÍÍÂ
€Ý ßÚÅÂΜÍ͜ÒÇϜ ÌÂÒÂÎÂÓÔÂÏ ×ÂÌ ÊӜÑ͜ŜÏ ÌÇÚÇÏÇ~ ӜÅÂ
ƜÔÍÇÅÇÔÕÒÝÏÆÂӗË͜ŜÏƜÃÐÍÂËÆÊ
ÁÄÝÉßÚ͜ÒÇÌÊÙÇÒÇÍŜÏŗÏ€ÍÂÒÝÃÇÔÇÒÇÍŜÏ
ÌÇÚÇ͜ÒӜÅÂƜÔÍÇ
!
²ÂÃÃÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏŗÏ€ÍÂÒÝÊӜÑ̜ÂÍÝÏÎÂÅÂÏÌÇÚÇ
ӜÅÂƜÔÍǝ
"£ÕӜÅÂƜÔÍÇÍÇÌӗÏϜÔÍÇ͜ÒŜÅÇϜÎÇœÍ͜ӗÏϜÔÓÇÉ͜Ò
Ŝ Ɯ ÌÂÅÝÍÂÎÝ" £ÇÉ ªÃÒ€ÊÎ kÉÇÏÇ~ ÝÚÂÏÕÝ ÃÇ͜Ï ×ÂÌ ÓÂ
ÏÂÍÆݝxÆÊÑœËÔÔÇÌ ¬ÂËÙÂÏÓÂÏÂÍÆÝ"³—ÏϜÔÍÇÃÕÍÅÂÙÎÝ
œÍ͜ӗÏϜÔÍÇÃÕÍÅÂÏÙÝÎÝ"³—ÏϜÔÍÇÃÕÍÅÂÙÔkÅÇÍÜÍÌÊӗÏ
ϜÔÍÇÃÕÍÅÂÏÅÂÌÂƜÒ ŒÍÇӗÏϜÔÓÇÉÙÂÌÔÂÝÚÂÏÕÝÃÇ͜ÏÕÍ
×ÂÌÓÂÏÂÍÆÝ¢ÏÝ~ ӗÏϜÔ̜ ÕÔÝÒÔÝÍÕÝ ÎÐÏÝ ÒÂÓÍÂÕÙÝ ÃÊÍÅÇ
²ª®­½­¢²¥¢


ÃÕÍÆÝ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ªÃÒ€ÊÎ ӗÏϜÔ͜ÏΜŜÏ ÃÕÍÓÂÍÂÒ ÆÂ
ÃÂÒÍÝÌÊÎÂÏÊÔkÙÇ×ÂÌÓÂÏÂÍÕÙÝÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ÒÕ×ÊÂÔÂÓÝÃÕÍ
ÆÝ ªÃÒ€ÊÎ x ÚÕÍÂË ÕÌ ӗÏϜÔÍÇ͜ÒÏÇ~ Ɯ ÂÔÂÓÝ áÅÜÏÊ
ӗÏϜÔ̜ÕÔÝÒÔÝÍÝÑÌÝÏÂÌÂÍÎÝËÙÂÂÔÂÃÝɪÃÒ€ÊÎÏÝ~œÍÇ
ӗÏϜÔ͜ÏΜŜÏÙÂÌÔÂ˗ÒŜÏÊÎÂÏÓÕÌÎÂÌÍÂÒÝÏÏÂÏ˗ÒkÙÇ
͜ÒÏÇ~ÂÔÂÓÝ
¯ÚÚύêÜê‹Ñ©ÒéÓ©àԍ©Û×ÛÏÜ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ƗÏÞá ÓÊÏÇÌÇ ÃÕÍÝÒ ÆÊŜÏ ĜÅÜƜÓÇ ªÃÒÂ
€ÊÎÅ €œÎ ÂÏÝ~ ÔÐÌÝÎÝÏ ÌÂÏÕÏ ÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏ kԜŜÏ —ÙÇÏ Ôk
ÅÇÍÜÍÌÊÊÎÂÏÊÔÇÑ×ÂÌÊӜÑ͜ÏŜÏŜÌkҜÃÊÒÇÍÆÇ ¹—Ï
ÌÊ ÌÂÏÕÏÏÝÔÐÔÕÅÂÔÂáÏÕÙÝÍÂÒ¢ÍÍ€ÝĜÅÜƜÊÔ̜ÏÏÇÂÍÂÍÂÒ
Ê̜ÏÕÍÙÂÌÔÂÊÎÂÏÏÝ~ΜÅÜϜÓÇàÌĜÅÜƜƜàÌÌÂÙÝÅÂÒÝ
Í ¬ÂÏÕÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÂÙÕÝÏ ÌÊÔÇҜ œÎΠÌÂÏÕÏ ÃÕÍÎÂÓÂ
ÌÂÏÕÏÃÐÉÕÆÂÃÕÍÎÝË
 ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ĜÅÜƜÓÇΜÒלΜÔÃÕÇÏÙÂÅÝÏÂÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏ
ÊÎÂÏÅÂÏÊÅÇÉ͜ÏŜϺÕÍÂËÊÔÇÑĜÅÜƜªÃÒ€ÊÎÔÐÌÝÎÝÏÝ~
€œÎΜÓÇ —ÙÇÏ Ɯ ÌÂÏÕÏÏÝ ÔÐÔÕÙÝÍÂÒ —ÙÇÏ ÅÇϜ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ
ÂÏÝ~ÌÇÃÇÌÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜Ò—ÙÇÏƜÝÚÂÏÝÙÍݹ—ÏÌʪÉÅÇáÉ
ÎÂÆ ®ÊÏ ÓÊÏÇ ÌkÑ ×ÂÍÝÌÍÂÒÏÝ~ ÂÔÂÓÝ ÊÔÇÑ ÌÕËÆÝΝ ÆÊÑ
áÉÝÍÅÂÏÙªÃÒ€ÊÎxÃÇÉÏÇ~€œÎΜÃÇÉŜÂÔÂiÍÇ͜ÒÏÇÔÇÒÇÍ
ÔkÙÇÃÕÍÎÂÅÂÏϜÒӜ͜ÒÏÇÃÂÒÍÝÌÌÂÌÊÔÇÒkÙÇ¢ÍÍ€ÝÅÂÝÚÂÏ
ÅÂÏ ªÃÒ€ÊÎ x ¢ÏÝ~ ÌÂÒÚÝÏÆ ÃÇÉÏÇ~ ÃÂÒÝÃÝÉ —ÙÇÏ Ɯ ÂÔÂ
!µÍÃÇÒÏÊÏÆÊ—ÎÇÔÇÃÕÍÎÂÅÂÏÄÂÌÝÔÔÂÆ—ÎÇÔÃÇ͜ÏÝÚÂÏÆÝ
€œÎ³ÊÏÇ~ÔÐÌÝÎÝ~ÚÕÍÌÂƜÒÌkÑÓÂÏÍÝÃÕÍÂÙÂ̝xÆÊÑœË
ÔÇÍŜÏÓkÉ͜ÒÃÕÇÏÙÂÌkÑ×ÂÍÝÌÍÂÒÏÝ~ÂÔÂÓÝÃÕÍÆÝ "µÍ˗É
áÚÞԜ ÆÊáÒÍÇÌ ÃÕÍÓ Æ ԜÏÇÏÇ~ ÊÏÆÇ kÍÇÑ ÃÂÒÅÂÏ ÃÕÍÕÝ €œÎ
³ÂÒ ÌÂÒÝÏÝÏÝ~ ÃÂÍ ÔÕÆÝÒÝÒÅ Ӝ͜ÔÓÇÉ ÃÕÍÕÝ ×ÂÌÝÏÆ ÕË
ÍÂÏÅÂÏÆ ÊÎÂÏÆ ɜÅÝËÖÞ͜ÏΜÆÇ ¢ÍÍ€Ý ĜÅÜƜ ÊÔ̜ÏŜ
ÝÚÂÏÎÝËÙÂÂ~ÂÚÊÌ͜ÏÇÑÌÂÒÂÎÂÆÝÜÍÌÊÊÎÂÏÆÂÏÝÅÝÑ
¢ÍÍ€ÝÏÝÆÂÏÍÂÆÝ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ĜÅÜƜÊÔ̜ÏÇÏkÔÊÂÍÂÙÂÅÝÏÂ
ÊÏÂÏÝѪÃÒ€ÊÎkÉÇÏÇ~ÝÚÂÏÕÝÃÇ͜ύ×ÂÌÓÂÏÂÍÆݝ ·œ
ÇҍÕÍ×ÂÌÓÂÏÂÍÆݝÆÊŜÏÓkÉÃÇÒÂÏÝ~—ÙÇÏÅÇϜÔkÅÇÍÜÍÌÊ
ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ Ɯ áÉÝÍÆÝ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜÏÇ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍÔ̜Ï
¢ÍÍ€ÝÅ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÕÍÅÂÏ ÃÇÉÏÇ Ɯ ¢ÍÍ€Ý ×ÂÌ ÓÂÏÂÒ
¥ÂËӜÃÇÉÏÇ~ŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉ—ÙÇÏkÍÇÎŜÔÂÑÚÝÒÝÍÆÝ€œÎ
ÃÇÉ¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÂÌÍÂÏÕÂÍÓÝÏ—ÙÇÏkÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔÇÍÆÇ


¯ÙÚÏâÜê‹Ü©áשàÔ

ºÕ~ÂÌkҜÃÇÉÊÎÂÏÃÇ͜ÏÂÌÍÂÏÅÂÏÆÊÑÊÅÜÍÂÏÊÔÇÍÇÑ
²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÂÚ¢ÍÍ€ÝÃÇ͜ÏÃÇÉÏÇ~ÂÒÂÆÂÔÂ
ÔÕÍÝÌ ΗϜӜÜÔÇ ÕÒÏÂÚ ®œÓÊ× ÃÇÉŜ ΜÒלΜÔ̜ ÊÒÇ
ÚÇÒŜΗÎÌÊÏÍÇÌÃÊÒÆǪÎÂÏÝÃÝÉÂÚÂÃÕΜÒלΜÔԜÔÐÒÂÃÝÉ
²ª®­½­¢²¥¢


ºÕÏÝ~—ÙÇÏkÉÇÃÇÉ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÝÏÕÒÔÂÌÍÂÚÝÒÃÝÉÆÊŜÏ—ÎÇÔ
ÃÇ͜Ï ÌÕÂÏÂÃÝÉ ®Ð~ ÅÝÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÎÊ×ϜÔ ÙÊÅkŜ Ɯ
ÚÂÔÍÂÏÂÃÝÉ ¹—ÏÌÊ ÃÇ͜ÃÇÉ ÎÊ×ϜÔ ÔkÉÇÎÍÇÌ ÔÕÆÝÒ ÔkÉÇÎ
ÍÇÌԜÏÔÐÔÒÝÌÍÝÍÝÌÔÐÔÒÝÌÍÝÍÝÌÔÂÏ—ÎÇÔ×ÂÓÊÍÃÕÍ Œ—ÎÇÔ
ÂÍÆÂÎÝËٗÏÌÊ¢ÍÍ€ÝiÉÇÏÇ~ΜלÃÜÔÇÏÃÇÉŜÃÊÒÇÍŜϪÉ
ÅDzÕ×ÂÚÂ˗ҜÌ͜ÒÇÃÇÉŜÎÕÍÊÔÇÑáÕÆÝÒÅÂÏ
£ÇÉ œÍÇ áÒƜÎŜ ÎÐ×ÔÂr ÄÂÌÝÔÔ ¢ÍÍ€Ý ÃÊÍÅÇ͜ŜÏ ÃÇÒ
ÉÂÎÂÏÆ ®œÓÊ× ÊÎÂÏÓÝÉÍÂÒ —ÙÇÏ kÍÆÇ ¬ÇÎ Ɯ ÃÕÍÓ ԜÌÜÄÂ
ÌÇÚÇ —ÙÇÏ k͜ÒŜ ÔÇ͜Ò ÎÊ̜Ï" ·œÇÒ ÊÅÇÍÇÌ ÌkÒӜÔkÙÇ ÌÇÚÇ
—ÙÇÏ ÜÍÌÊ ÌÇÎÏÇ~ Ɯ ÃÕÍÓÂ k͜ÒŜ r—ÒޜÔ ÊÔkÇ Ɯ ΗÎÌÊÏ
!ŒÎΠ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉŜ ÃÕÍÅÂÏ ΜלÃÜÔÇÏ ÚÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÊÓÃÂÔ
ÊԜ®œÓÊ×ÃÇÉœÍÇŗÏ€ÍÝÍÂÒÃÕÍÅÂÏÙÂÌÔÂÕÌÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏkÍ
ÆÇ"ºÕ~ÂÌkҜלÉÇÒ¢ÏÝ~ÔkÅÇÍŜÏÌÂÏÝÃÇ͜ÏÂÌÍÂÏÅÂÏÆÊÑ
ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÇÍŜÏŜ ¢ÏÝ~ ÂÒÌÝÍÝ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÂÙÕÝÏÏÂÏ ÃÇÉ ÔÂ
ÅÝÏÆÂÏÝÅÒÂÌÌÐÔÝÍÂÙÂÌÃÝÉ ¹—ÏÌÊÃÇÉ¢ÍÍ€ÝÅÂÆÐÚÎÂÏ
ÃÕÍÅÂÏÄÂÌÝÔÔµÍÝÏÝ~kÍÇÎÇÂÒÌÝÍÝ¢ÍÍ€ÝÃÇ͜ÏÔÂÔÕÍÂÏ
ÅÂÏÃÝÉ Ê̜Ï ÃÊÅҜÌ Ԝ לÉÇÒ ÔÂÔÕÍÂÏÅÂÙ ¢ÏÝ~ ÔÐÒÎÝÚÝ ÃÇ
͜ÏÌÐÔÝÍÂÙÂÌÃÝÉpœÎœÍÇÃÕÅÝÏÂÆÂÔkÅÇÍÜÍÌʲÂÃÃÝÃÝÉ
¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÂÒÌÝÍÝ ¢ÍÍ€Ý —ÙÇÏ ÚÂÔÍÂÏÂÃÝÉ ¢ÏÝ~ ÃÇ͜Ï
ÃÇÉÏÇ®œÓÊ×ÆÕÓÍÂÚÔÝÒÆÝÃÊÔ
¹Ôçԍ©Û»©à×ä
£ÇÒÌÇÚÇÂÒÌÝÍÝŗÏ€€œÎŗÏ€ÃÇ͜ÏÃÇÒŜkÍÇÎƗÏÞá
ÅÂ kÔÇÑ ÌÇÒÆÇ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ kÍÇÎ ÃÂÒÍÝÌ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÔÂÒÂÍÆÝ
ٗÏÌÊÃÂÒÍÝÌÌÇÚÇ͜ÒŗÏ€ÌÝÍÆÝÍÂÒ ªÏÆÇÌÂÏÕÏÅÂÌÂƜÒ
ƜƗÏÞáÆÂŗÏ€ÃÂÒÊÆÇœÎÎÂÌÂÏÕÏÃÕÍÎÂÅÂÏÆÂÃÇҜkÏÇ~Ɯ
ŗÏ€ÝÊӜÑ̜ÂÍÝÏÎÝË ŒÎÎÂ͜ÌÊϢƜÎϜÏÂÍÝÑ®ÕÓÂ
ќËÅÂÎÜÒŜÌÂƜÒÃÂÒÝÓÝ—ÓÔÇÏϜϢƜÎÏÇ~ŗÏ€ÝÌÇÃÇÌ
ŗÏ€ÌÝÍÎÂÅÂÏÏÂÒ—ÓÔÇÏϜÏƜkÍÇÎ×ÂÌÊÎÍÇÌÊÔ̜ϢƜÎ
ÊӜÌÂËÓÝÆÝÒáÅÝÃÇ͜ÏÌÊٜ͜Ì©ÂÔÌÇÃÇÌÃÕÍÅÂÏ