• Название:

  13 Паулдан Римлыларга хат

 • Размер: 0.35 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Название: Microsoft Word - TTR10C2.DOC

·¨»³¬¨µ
¸°´³Ã³¨¸«¨½¨º
²ª®­½­¢²¥¢

¾ÏâÚÜê‹à©ÚÏÛÔ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~Á×ÚÝלÜÒÇÏÊÅÜÍÂÏÊÔk—ÙÇÏÓÂËÍÂÑÌÕÇÍ
ÅÂÏ ®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇ~ ҜÓkÍ ÃÕÍÝÒÅ ÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏ ÌÐÍÝ
±ÂÕÍÆÂÏӜÍÂÎ
¢ÍÍ€ÝÁ×ÚÝ לÜÒÏÇ ÂÍÆÂÏ iÉÇÏÇ~ ќËÅÂÎÜÒ͜ÒÇ ÂÒÌÝ
ÍÝ ªÉÅÇ áÉÎÂÍÂÒÆ ĜÅÜƜ ÊÔ̜Ï £Õ Á×ÚÝ לÜÒƜ ¢ÏÝ~
µÍÝÔÕÒÝÏÆÂӗË͜ÏÇ͜µÍÙÝÅÝÚÝáÅÝÏÏÂÏ ¦ÂÄÝÔ ϜÓÇÍÇÏ
ϜÏ ÃÕÍÅÂÏ œ ÊÉÅÇÍÇÌ ²Õ×Ý ÃÕÇÏÙ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍÔÇÍk ӜÜÑÍÇ
ÌÐÆҜÔ ÃÇ͜Ï ¢ÍÍ€Ý µÍÝ ÆÊÑ ÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏ µÍ x ²ÂÃÃÝÃÝÉ
¥ÂËӜ ®œÓÊ× ¢ÏÝ~ ÂÒÌÝÍÝ €œÎ ¢ÏÝ~ ÊÓÇÎÇ ×ÂÌÝÏ ÃÇÉ
ÃÂÒ ×ÂÍÝÌÍÂÒ ÂÒÂÓÝÏÆÂÅÝ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ ¢ÍÍ€ÝÅ ÊÔÂÅÂÔÞ̜
€œÎÊÎÂÏÅÂÌÊÔÇÒk—ÙÇÏΜÒלΜÔ€œÎҜÓkÍÍÇÌÂÍÆÝÌ ¥ÂË
Ӝ®œÓÊ×ÏÇÌÇÃÕÍÝÒÅÂÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏÃÕÌÇÚÇ͜ÒÂÒÂÓÝÏÆÂÓÇÉ
ƜÃÂÒ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~²ÊÎڜ€œÒÇÏƜáڜkÙÇÃÂÒÍÝÌӗÇÌÍÇ͜ÒÇϜ
ÊÉÅÇ͜ÒÃÕÍÝÒÅÂÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏÏÂÒÅ¢ÔÂÃÝÉ¢ÍÍ€ÝÆÂÏĜ²ÂÃÃÝ
¥ÂËӜ®œÓÊ×ԜÏΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ


¾ÏâÚ¿×ÛÒÏÐÏßêßÒÏáÔÚ×
! ª~ ßÍÇÌ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÂÒÌÝÍÝ €œÎΜÅÇÉ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝÎÂ
Ҝ×ΜÔ͜Ò ÕÌÝËÎ ٗÏÌÊ ÊÎÂÏÝÅÝÉ ×ÂÌÝÏÆ ×ÔÇÏ ƗÏÞáÆÂ
ӗË͜ÏÇ͜ "³ÇÉÏÇ ÃÇÒÔÕÌÔÂÕÓÝÉ ÊÓ̜ ÂÍÕÝΠ¢ÍÍ€Ý Ú€ÊÔ
¢ÏÝ~µÍÝ×ÂÌÝÏÆÂÅÝÁ×ÚÝלÜÒÏÇÃÇÍÆÇÒÇÑ¢~Â×ÔÇÏÒÕ
×ÝÎÃÇ͜Ï×ÇÉΜÔÊԜÎ ¢ÍÍ€ÝiÉÊ×ÔÝáÒÝÃÇ͜ÏÏʀÂáÔÞ
áÏÝÅÝÉÅ ÌÊÍÇÒŜ ΗÎÌÊÏÍÇÌ ÃÊÒÓÇÏ ÊÆÇ ÆÊÑ ÆÐÅÂÍÂÒÝÎÆÂ
€œÒÄÂÌÝÔ áÍÄÂÒÂÎ ¹—ÏÌÊ ÓÇÉ ÏÝÅÝÓÝÏ ÆÊÑ ÓÇÉŜ ÏÊÏÆÊ
Ɯ ÃÕÍÓ ÒÕ×Ê Ãk͜Ì ÃÊÒk —ÙÇÏ áÅÜÏÊ ÕÒÔÂÌ ÊÎÂÏÝÃÝÉ ÏÊÅÇ
ÉÇÏƜÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉÏÇƜÒÔ͜ÏÆÇÒk—ÙÇÏÓÇÉÏÇÃÊÌÌkҜÓÇÎÌÊ͜
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇÍÎÊ ÌÂÍÕÝÅÝÉÏÝ ÔÇ͜ÎÊÎ ÎÊÏ ÌkÑ
ÔÂÑÌÝÒÍÂÒáÏÝÅÝÉÅÂÌÊÍÇÒŜÏÊáÔÊÔÔÇÎ͜ÌÊÏœÍÇŜٜÔÐÔÌÂÒ
ÍÝÌÍÂÒÅÂÐÙÒÂÆÝÎÁ€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÃÂÚÌÂ×ÂÍÝÌÍÂÒÂÒÂÓÝÏÆÂÅÝ
ÌÇÃÇÌÓÇÉƜƜÕ~ÝÚrÝáÂÍÕÝÎÏÝÔÇÍÊÎ ®ÊÏÅÒÇÌÍÂÒ€œÎ
Ĝ×ÚÊ͜Ò ÉÊҜÌ͜Ò €œÎ ÏÂÆÂÏÏÂÒ ÂÍÆÝÏÆ Æ ÃÕÒÝÙÍÝÎÝÏ²ª®­½­¢²¥¢


ºÕ~ÂÌkҜÎÊÏÓÇÉŜ²ÊÎÆÂáڜkÙÇ͜ÒŜƜÁ×ÚÝלÜÒÏÇ
ÃÇÍÆÇÒÇÒŜÂÔÍÝÅÝÑÔÐÒÂÎ
¹—ÏÌÊ Á×ÚÝ לÜÒƜÏ ÐáÍÎÝËÎ ÕÍ x €œÒ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇŜ
ÃÂÚÔ á€kÆ̜ ÂÏÏÂÒÝ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÅ Æ ÌÐÔÝÍÕ —ÙÇÏ ¢ÍÍÂ
€ÝÏÝ~ ÌÐÆҜÔÇ ÃÊÔ ¹—ÏÌÊ Á×ÚÝ לÜÒ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÌÇÚÇ
͜ÒÏÇÊÎÂÏÂÚ€œÎÃÂÒÝÔÊÌÊÎÂÏÂÚÂÅÝÏÂ×ÂÌ
ÓÂÏÂÄÝÏ

ÂÙªÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏٍ¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÊÎÂÏÂÚÂÂÌ
ÍÂÏÅÂÏÌÇÚÇáڜáٜ̝


¹ÔçÔÚ©ßÜԋÒÏÔÞÚÔÚÔÒÔ
ÁÎÂÏÍÝÌÌÝÍÝÑ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇÔÂÏÝÒÅÂÌÐÎÂÙÂÕÍÂÕÙÝÌÇÚÇ
͜ÒÏÇ~ €œÒԗÒÍÇ ÊÎÂÏÓÝÉÍÝÅÝÏ €œÎ áÎÂÏÍÝÅÝÏ ÌkÌԜÏ ¢Í
Í€ÝÏÝ~ áÒÓÕÝ ÂÙÝÍ ÃÂÒ "¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ×ÂÌÝÏÆ ÃÇÍÇÒŜ
ΗÎÌÊÏ ÃÕÍÅÂÏ €œÒϜÒӜ ÂÍÂÒ —ÙÇÏ ÂÙÝÌ ÂÍÂÒÅ ÂÏÝ ¢ÍÍ€Ý
ÂÙÝÑÃÊÒÆÇÃÊÔ ¥Â͜ÎÃÂÒÍÝÌÌÂÌÊÔÇÒÇÍŜÏϜÏÃÊÒÍÇ¢ÏÝ~
ÌkÒÇÏΜŜÏ ÓÝËÖÂÔÍÂÒÝ áÅÜÏÊ ¢ÏÝ~ Μ~ÅÇÍÇÌ ÌÐÆҜÔÇ €œÎ
ÊÍ€ÊÍÝÅݵÍÃÕÍÆÝÒÅÂÏϜÒӜ͜ÒÂÚÂÂÙÝÌÌkÒÇϜ€œÎÂ~ÍÂ
ÚÝͺÕÍÂËÊÔÇÑÕÍÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ÂÌÍÂÏÝÒÅÂƜÍÊÍ͜ÒÇàÌ
¢ÍÂÒ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ÃÇÍӜ͜Ò Ɯ ¢ÍÍ€Ý ÊÔÇÑ ¢ÏÝ ÔÊÇÚÇÏٜ
ÆÂÏÍÂÎÂÆÝÍÂÒ€œÎ¢~ÂڗÌÇÒÊÔΜÆÇ͜Ò¬ÊÒÇÓÇÏٜÂÍÂÒÃÕÚ
ÕËÍÂÒÅ ÃÊÒÇÍÆÇ͜Ò €œÎ ÂÍÂÒÏÝ~ Â~ÍÂÒÅ ÔÇ͜ΜŜÏ ˗ҜÌ
͜ÒÇÏ ÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌ ÌÂÑÍÂÆÝ ¢ÍÂÒ kÉ͜ÒÇÏ ÉÊҜÌ̜ ÓÂÏÂÑ
ÔÊÏԜÌ͜ÏÆÇ͜Ò €œÎ kÍÇÎÓÇÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÆÂÏÝÏ ÖÂÏÊ ÌÇÚÇ
͜ÒŜÌÐÚÍÂÒÅÂÆkÒÔÂáÌÍÝÍÂÒÅ€œÎӗËҜÍkÙÇ͜ÒŜÐ×ÚÂÅÂÏ
ÓÕҜÔ͜ÒŜÂÍÝÚÔÝÒÆÝÍÂÒ
ºÕÏÝ~—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÂÍÂÒÏÝkÉ͜ÒÇÏÇ~ÂÉÅÝÏÔÇ͜Ì͜ÒÇϜ
€œÎ ÃÐÉÝÌÍÝÌÍÂÒÝ ÌÂÒÂÎÂÅÝÏ ÔÂÑÚÝÒÆÝ ÂÍÂÒ kÉ ԜÏϜÒÇÏ
ÃÇÒÃÇÒÓÇ ÃÇ͜Ï ΜÓלҜ ÊԜ ÃÂÚÍÂÆÝÍÂÒ ¢ÍÂÒ ¢ÍÍ€Ý ×Â
ÌÝËÌÂÔÇÏ áÍÅÂÏ ÃÇ͜Ï ÂÍÝÚÔÝÒÆÝÍÂÒ €œÎ ´ÕÆÝÒÕÙÝÅ ÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ ÔÕÆÝÒÝÍÅÂÏÅ ÔÂÃÝÏÆÝÍÂÒ €œÎ ×ÇÉΜÔ ÊÔÔÇ͜Ò ´ÕÆÝÒÕ
ÙÝÅÂÊӜΜ~ÅÇŜÆÂÏÃÕÍÓÝÏ¢ÎÊÏ
ºÕÍӜÜÑԜÏ¢ÍÍ€ÝÂÍÂÒÏÝ×ÕÒÍÝÌÍÝϜÖÇÓ͜ÒŜÆÕÙÂÒ
ÊÔÔÇÂÍÂÒÏÝ~×ÂÔÝÏÏÂÒÝÔÂÃÊÅÝËáÌÝÏÍÝÌÌÝÍÕÏÝÔÂÃÊÅÝË
ÃÕÍÎÂÅÂÏ áÌÝÏÍÝÌ ÌÝÍÕÅ ÂÍÝÚÔÝÒÆÝ ¢ÍÂÒ ÌÇÃÇÌ kÌ ÊÒ
͜Ò Ɯ ×ÂÔÝÏÌÝÉ ÃÇ͜Ï ÔÂÃÊÅÝË áÌÝÏÍÝÌ ÌÝÍÕÏÝ ÔÂÚÍÂÑ
ÃÇÒÃÇÒÓÇϜ ÌÂÒÂÔ ×ÂËÄÂÏÊ ÔÇ͜Ì ÃÇ͜Ï áÏÆÝÍÂÒ Ĝ ÃÇÒÃÇÒÓÇ
ÃÇ͜ÏÒÊÓÄÂËÍÝÌÌÝÍÆÝÍÂÒ€œÎkÉ͜ÒÇÏÇ~ÂÉÅÝÏÍÝÌÍÂÒÝ—ÙÇÏ
ÔÊÇÚÍÇrœÉÂÂÍÆÝÍÂÒ
!ºÕÍÂËÊÔÇÑ¢ÍÍ€ÝÔÕÒÝÏÆÂÃÇÍkÏÇÊÓԜÔÐÔÕÏÝΗ€ÊÎ
ÆÊÑ ÊӜÑ͜ΜŜÏ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÂÍÂÒÏÝ ßÚ͜ÏÇÒŜ ÔÊÇÚÍÇ

# ÄÏÙx¢ÍÍ€ÝÂÍÆÝÏÆÂƗÒÇÓ¢~ÂÌÂÒÂÔÂƗÒÇÓΗϜӜÜÔԜ

# ÄÏÙàÏÜÏÑêÜxáÅÜÏʍÂÌÍÂÄÝϝ
!²ª®­½­¢²¥¢


ÃÕÍÎÂÅÂÏ ßÚ͜ÒÇÏ ÌÝÍÂ ÃÊÒÓÇÏϜÒ —ÙÇÏ ÃÐÉÝÌ ÂÌÝÍÅÂ ÆÕÙÂÒ
ÊÔÔÇ "¢ÍÂÒÏÝ~ Ìk~ÇÍ͜ÒÇ €œÒԗÒÍÇ áÎÂÏÍÝÌ ΜÌÇÒÍÇÌ ÌÐÎ
ÓÝÉÍÝÌ áÄÝÉÍÝÌ ÃÇ͜Ï ÔÕÍÅÂÏ ¢ÍÂÒ ̗ÏÙÇÍÇÌ ÌÇÚÇ kÔÇÒk
ÝÉÅÝÚÔÂÍÂÚÂÍÆÂÕáÎÂÏÏÊáÔ͜ÒÃÇ͜ÏÔÕÍÝ¢ÍÂÒxÅÂËÜÔ
ÙÇ͜Ò áÍÂáÅÕÙÝÍÂÒ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ϜÖҜÔ ÊÔkÙÇ͜Ò ÐáÔÓÝÉÍÂÒ
Ԝ̜ÃÃÇÒ͜ÒÎÂÌÔÂÏÙÝÌÍÂÒáÄÝÉÍÝÌÔÕÆÝÒÕÙÝÍÂÒÂÔÂÂÏÂÅÂ
ÊÔÂÅÂÔÞÓÇÉ͜Ò ÂÌÝÍÓÝÉÍÂÒ kÉ ÓkÉÇÏƜ ÔÐÒÎÂÕÙÝÍÂÒ €œÎ
ڜÖÌÂÔÞÓÇÉ͜Ò ΜÒלΜÔÓÇÉ͜Ò ¢ÍÂÒ ÎÐÏÆÝË ϜÒӜ͜ÒÏÇ
ßÚ͜kÙÇ͜ÒÏÇ~ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÅÂÆÇÍ חÌÇÎÇ ÃÕÇÏÙ kÍÇÎŜ ÍÂÇÌ
ÃÕÍÕÍÂÒÝÔÕÒÝÏÆÂÃÇ͜͜ÒœÎÎÂÎÐÏÆÝËßÚ͜ÒÏÇßÚ͜ÑÌÇϜ
ÌÂÍÎÝËÍÂÒÜÍÌÊÂÏÆÝËßÚ͜ÒÌÝÍÕÙÝÍÂÒÏÝ×ÕÑÍÝËÍÂÒÆÂ
¯ÚÚύêÜê‹ÒÏÓÔÚä¤ÙÔÛÔ

ŒË ÓÊÏ ÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝ חÌÇÎ ÊÔkÙÇ ÂƜÎ kÉÇ~ÏÇ ÂÌÍÂÑ
€ÊÙϜÒӜ œËԜ ÂÍÎÝËÓÝ~ ٗÏÌÊ ÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝ~ ßÚ͜ÒÇÏ
חÌÇÎ ÊÔkÇ~ ÃÇ͜Ï kÉÇ~ÏÇ Ɯ חÌÇÎ ÊԜÓÇ~ ÓÊÏ kÉÇ~ Ɯ
ÚÕÍÕÌßÚ͜ÒÏÇßÚÍÊÓÇ~ÃÊÔ £ÇÉÊӜÃÇ͜ÃÇÉÂÏÆÝËßÚßÚ
͜kÙÇ͜Ò—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÏÝ~חÌÇÎÇÅÂÆÇÍ ŒËÓÊÏÂƜÎÂÏÆÝË
ÅÂΜÍÌÝÍÕÙÝÍÂÒÏÝחÌÇÎÊԜÓÇ~œkÉÇ~ÚÕÍÕÌßÚ͜ÒÏÇßÚ
ÍÊÓÇ~ ŒÍ͜ ÓÊÏ ¢ÍÍ€Ý חÌÇÎÇÏϜÏ ÌÂÙÝÑ ÌÐÔÝÍÝÒÎÝÏ ÆÊÑ
ÕËÍÝËÓÝ~ÎÝ" ÁÌÊ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÊÅÇÍÇÅÇ ÓÊÏÇ ԜkÜŜ ÌÊÔÇҜ
ٜÅÇÏÂ~ÍÂÎÝËÙ¢ÏÝ~ÉÕÒÊÅÇÍÇÅÇÏÓÂÃÝÒÍÝÅÝÏ€œÎÔkÉÇÎÍÇ
ÅÇÏ ÓÂÏÅ ÓÕÌÎÝËÓÝ~ÎÝ" ­œÌÊÏ ÌÊÒÇÍÇÅÇ~ €œÎ ԜkÜ ÊԜÒŜ
ÔÇ͜ΜŜÏ ˗ҜÅÇ~ ÂÒÌÂÓÝÏÆ ÓÊÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÅÂÆÇÍ חÌÇÎÇ
ÂÙÝÍÂÙÂÌ ÂÙÕ ̗ÏÇϜ rœÉÂ~ÏÝ ÂÒÔÔÝÒÂÓÝ~ ¢ÍÍ€Ý €œÒÌÇÎŜ
ÂÏÝ~ßÚ͜ÒÇϜÌÂÒÂÑÔk͜Ò ÓÂÃÝÒÍÝÌÃÇ͜ÏÊÅÇÍÇÌÍÇßÚ͜Ò
ÌÝÍÝÑ ÆÂÏÅ חÒΜÔ̜ €œÎ kÍÇÎÓÇÉÍÇÌ̜ ÐÎÔÝÍÕÙÝÍÂÒÅ µÍ
Μ~ÅÇÍÇÌÔÐÒÎÝÚÃÊҜ !ŒÊÏÆÇkÉÇÏÅÇϜáÒÂÔÝÑ×ÂÌÝËÌÂÔÞ
̜ÃÕËÓÝÏÎÝËÙÂáÄÝÉÍÝÌÂÒÔÝÏÏÂÏÃÂÒÕÙÝÍÂÒ—ÓÔÇϜ¢ÍÍ€Ý
iÉÂÙÕÝÏ€œÎáÒÓÕÝÏԗÚÇҜٜÌ "ÁÄÝÉÍÝÌÌÝÍÕÙÝ€œÒÌÇÎŜx
ÃÂÚÔÂá€kÆ̜ÂÏÏÂÒÝá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÅÂxÎÊ×ϜÔ€œÎÅÂÉÂÑÃÕ
ÍÂÙÂÌ Œ ÊÅÇÍÇÌ ÌÝÍÕÙÝ €œÒÌÇÎŜ x ÃÂÚÔ á€kÆ̜ ÂÏÏÂÒÝ
á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÅ x ÆÂÏ חÒΜÔ €œÎ ÊÎÊÏÍÇÌ ÃÕÍÂÙÂÌ ¹—ÏÌÊ
¢Í̀݀œÒÌÇÎŜÃÇÒÔÊÅÇÉÌÂÒÝË
¬ÂÏÕÏÝ ÃÕÍÎÂÅÂÏ לÍƜ ŗÏ€ ÌÝÍÅÂÏÏÂÒ ÚÕÍ לÍƜ €œÍÂÌ
ÃÕÍÂÙÂÌÍÂÒÆÂœÊÏÆÇÌÂÏÕÏÏÝÃÇ͜ÔÐÒÝÑŗÏ€ÌÝÍÅÂÏÏÂÒÌÂ
ÏÕÏÃÕÇÏÙÂחÌÇÎÊÔÇٜ͜Ì͜Ò ¹—ÏÌÊÌÂÏÕÏÏÝÊÚÇÔkÙÇ͜Ò
ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÌÂÏÕÏÏÝ kԜkÙÇ͜Ò ¢ÍÍ€Ý ÌÂÒÚÝÏÆ ÂÌÍÂÏÅÂÏ
ÆÊÑ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÇٜ͜Ì ®œrkÓÊ͜ÒÏÇ~ ÌÂÏÕÏÝ àÌ ͜ÌÊÏ
ÂÍÂÒÔÂÃÊÅÝËÔÐËÅÝÍÂÒÝÃÇ͜ÏÌÂÏÕÏÃÕÇÏÙÂßÚ͜ŜÏÄÂÌÝÔÔÂ
ÌÂÏÕÏÏÂÒÝ ÃÕÍÎÂÓÂ ÆÂ kÉ͜ÒÇϜ kÉ͜ÒÇ ÌÂÏÕÏ £Õ ÊӜ ÂÍÂÒ
ÏÝ~ ˗ҜÌ͜ÒÇϜ ÌÂÏÕÏ ÔÂ͜Ñ͜ÒÇ áÉÝÍÅÂÏÍÝÅÝÏ ÌkÒӜԜ
ÎÐÏÝ ÂÍÂÒÏÝ~ ėrÆÂÏÝ ÆÂ ÒÂÓÍÝË ٗÏÌÊ ÂÍÂÒÏÝ~ ÕËÖÊÌÇÒÇ
²ª®­½­¢²¥¢


ÌÂËÄÂÌÝÔ ÂÍÂÒÏÝ ÅÂÇÑÍÊ œ ÌÂËÄÂÌÝÔ לÔÔ áÌÍÝË Æ ®ÊÏ
ӗË͜ŜÏ Á×ÚÝ לÜÒ ÃÕÇÏÙ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ÓÇÒ͜ÒÇÏ ¥ÂËӜ ®œ
ÓÊ×ÂÒÌÝÍÝ¢ÍÍ€ÝחÌÇÎÊԜٜÌ̗ÏƜœÏœÚÕÍÂËÃÕÍÂÙÂÌ
΍xÓکߍ©Û¯ÚÚύêÙÏÜâÜê
®ÇϜÓÊÏkÉÇ~ÏÇá€kÆÆÊÑÂÔÝËÓÝ~®ÕÓÂÌÂÏÕÏÝÏÂÔÂá
ÏÂÓÝ~ €œÎ ¢ÍÍ€Ý ÃÇ͜Ï ÎÂÌÔÂÏÂÓÝ~ !ÌÂÏÕÏÏÂÏ —ËҜÏÇÑ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~ Ê×ÔÝáÒÝÏ €œÎ áÎÂÏÏÂÏ á×ÚÝÏÝ ÂÇÒ ÃÇ͜ÓÇ~
"³ÕÌÝÒÍÂÒÏÝ~àÍÌkÒӜÔkÙÇÓÇÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔÂÅÝÍÂÒ—ÙÇÏáÌ
ÔÝÍÝÌ ÏÂÆÂÏÏÂÒÏÝ~ ÐÓÔÂÉÝ ԜrÒÊÜÓÇÉ͜ÒÏÇ~ ÕÌÝÔÕÙÝÓÝ
ÓÊÏkÉÇ~ÃÕÍÕÝÏÂÝÚÂÏÂÓÝ~€œÎÌÂÏÕÏÃÇÍÇÎĜ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ
ŜkƜ͜ÏÆÇҜ ÆÊÑ ÓÂÏÝËÓÝ~ ºÕÍÂË ÃÕÍÅÂÙ ÏÊÙÇÌ ÓÐ~ ÓÊÏ
ÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝ —ËҜÔÇÑ Ԝ kÉÇ~ÏÇkÉÇ~ —ËҜÔÎÊÓÇ~" µÒÍÂÎÂÓÌÂ
kÅÇÔÍÊÓÇ~ œ kÉÇ~ ÕÒÍÝËÓÝ~ÎÝ" ©ÊÏ ÌÝÍΝ ÆÊÓÇ~ œ kÉÇ~
ÉÊÏÂÌÝÍÂÓÝ~ÎÝ"±ÐÔÍÂÒÆÂÏrÊҜϜÓÇ~œkÉÇ~ÂÍÂÒÏÝ~ÔÂÃÝ
ÏÕÕÒÝÏÝÏÔÂÍÝËÓÝ~ÎÝ" ¢ÍÍ€ÝÌÂÏÕÏÝÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÂÓÝ~
œ kÉÇ~ ÂÏÝ ÃÐÉÝÑ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ΜÓלҜÍÊÓÇ~ÎÇ" ªÉÅÇ áÉÎÂÆÂ
áÉÝÍÅÂÏÙ ÎœrkÓÊ͜Ò ¢ÍÍ€Ý ÊÓÇÎÇÏ ÓÇÉÏÇ~ ÂÒÌÂÆ ΜÓל
ҜÍÊ͜ҝ
¬ÂÏÕÏÏÝ kԜӜ~ ӗÏϜÔÍÇ ÃÕÍÕÝ~ ÖÂËÆÂÍÝ œ ÊÏÆÇ ÓÊÏ
ÂÏÝÃÐÉÂÓÝ~ Ê̜Ï ÕÍ ÙÂÌÔÂ ӗÏϜÔ̜ ÕÔÝÒÔÝÍÎÂÅÂÏ ÌÇÃÇÌ ÃÕ
ÍÂÓÝ~ ºÕÍÂË ÃÕÍÅÂÙ ӗÏϜÔÓÇÉ ÌÇÚÇ ÌÂÏÕÏ ÌÂÅÝËƜ͜ÒÇÏ
kԜӜ ÕÍ ӗÏϜÔ̜ ÕÔÝÒÔÝÍÅÂÏ ÃÕÍÝÑ ÓÂÏÂÍÎÂÓÎÝ" ´ÝÚÌÝ
áÌÔÂÏӗÏϜÔÓÇÉÃÕÍÅÂÏœÎÎÂÌÂÏÕÏÏÝkԜkÙÇÌÇÚÇÓÊÏáÉÝÍ
ÅÂÏ ÌÂÏÕÏÅ €œÎ ӗÏϜÔÍÇÍÇÌ̜ Êá ÃÕÍÓÂ~ Æ ÓÊÏÇ ÌÂÏÕÏÏÝ
ÃÐÉÅÂÏÝ~ —ÙÇÏ חÌÇÎ ÊԜÒ !¹—ÏÌÊ ÔÝÚÌÝ áÌÔÂÏ ÅÝÏ á€kÆ
ÃÕÍÅÂÏ x ÙÝÏ á€kÆ ÔkÅÇÍ €œÎ ԜÏƜ ÅÇϜ ÃÕÍÅÂÏ ӗÏϜÔ͜Ïk
ÙÝÏ ӗÏϜÔ ÔkÅÇÍ "ŒÎΠßÙÌÇ áÌÔÂÏ á€kÆ ÃÕÍÅÂÏ ÅÝÏ ÙÝÏ
á€kÆÔÇÒ €œÎ áÉÝÍÅÂÏ ÌÂÏÕÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ²Õ× ÌÊÔÇÒŜÏ ˗ҜÌ
ÔkÒÇÏƜ ÃÕÍÅÂÏ ӗÏϜÔ ÌÇϜ ÙÝÏ ӗÏϜÔÔÇÒ ®ÐÏÆÝË ÌÇÚÇŜ
ÎÂÌÔÂÕÌÇÚÇ͜ÒƜÏÔkÅÇÍÜÍÌÊ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÌÊ͜
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ á€kÆ ÃÕÍÕÏÝ~ —ÓÔÇÏÍÇÅÇ áÌÊ ӗÏϜÔÍÇ ÃÕ
ÍÕÏÝ~ ÖÂËÆÂÓÝ ÃÂÒÎÝ" pœÒÞáÌÔÂÏ ÉÕÒ —ÓÔÇÏÍÇÌ ÃÂÒ ¢Í
Í€Ý ÓkÉÇ Ê~ ßÍÇÌ ϜÌÜ ÂÍÂÒÅ œÎÂϜÔ ÊÔÇÍŜÏ ºÕÍÂË
ÃÕÍÅÂÙ ÌÂËÃÇҜk͜Ò ¢ÍÍ€ÝÅ ÔÕÅÒÝÍÝÌÍÝ ÃÕÍÎÂÅÂÏ Ê̜Ï ÏÊ
ÃÕÍÝÒ" ¢ÍÂÒÏÝ~ ÔÕÅÒÝ ÃÕÍÎÂÕÍÂÒÝ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÔÕÅÒÝÍÝÌÍÝ
ÅÝÏ àÌÌ ÙÝÅÂÒÝÒÎÝ" pÊÙ Ԝ ÂÍÂË ÔkÅÇÍ pœÒ ÌÇÚÇ áÍÅÂÏÙÝ
ÃÕÍÓÂÆ¢ÍÍ€Ý×ÂÌiÉÓkÉÇϜÔÕÒÝÍÝÌÍݺÕ~ÂÌkҜ¢ÏÝ~
ÔÕÒÝÏƪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
³ÊÏÇ~ÓkÉ͜ÒÇ~×ÂÌÆÊÑÔÂÏÝÍÝÒ
€œÎחÌÇÎÊÔÇÍŜÏƜrÊ~œÒÓÇ~
ŒÅœÒ ÃÇÉÏÇ~ ÅÂÆÇÍÓÇÉÍÇÅÇÃÇÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ×ÂÌÍÝÅÝÏ ÂÙÝÅÒÂÌ
ÌkÒӜԜÊ̜Ï¢Í̀ݗÓÔÇÃÇÉŜÂÙÕÝÏáÕÆÝÒÝÑƗÒÇÓßÚ͜ΜÆÇ
 
²ª®­½­¢²¥¢


ÆÊÑ œËԜ ÂÍÂÃÝÉÎÝ" ®ÊÏ ÃÊÒÇƜ ÌÇÚÇ͜Òٜ ÖÊÌÇÒ ˗ÒԜΠ
pÊÙ Ԝ ÀÌÓ ¢ÍÍ€Ý ƗÏÞáÏÝ ÏÊÙÇÌ חÌÇÎ ÊԜ ÂÍÝÒ ÊÆÇ"
ŒÎÎÂÎÊÏÇÎáÍÅÂÏÝÎÂÒÌÝÍÝ¢ÍÍ€ÝÏÝ~×ÂÌÝËÌÂÔÇÂÙÝÅÒÂÌ
ÌkÒÇÏŜÏŜ¢ÏÝ~ÆÂÏÝ€ÂÎÂÏÂÒÔÂÊ̜ÏÏÊ—ÙÇÏÓÐ~œÍÇÎÊÏ
ŗÏ€ÍÝÆÊÑחÌÇÎÊÔÇ͜Î" !¯Ê—ÙÇÏÓÐ~ŒËƜÅÇÉá×ÚÝÍÝÌ
ÌÊÍÓÇÏÆÊÑáÎÂÏÍÝÌÌÝÍÝË̝xÆÊÑœËÔΜÓ̜"¬ÂËÃÇҜk͜Ò
ÃÇÉÏÇ áÎÂÏÍÂÑ ÊÎÇÚ ÃÇÉ ÚÕÍÂË œËԜÃÇÉ ÆÊÑ ӗËÍÊ͜Ò ¢ÍÂÒ
kÉ͜ÒÇϜÔÊÇÚÍÇחÌÇÎÏÇÂÍÝÒÍÂÒ
°Ôßá©ÙéÑÏÙÔçÔÓ©íÙ
ºÕÍÂËÊÔÇÑϜÒӜ"£ÇÉÏÇ~לÍÇÃÇÉá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÝÌÝÍÂÒ
ÆÂÏ á×ÚÝÒÂÌÎÝ" pÊÙ Ԝ àÌ ٗÏÌÊ ÃÇÉ ÊÏÆÇ ÂÙÝÌ ÌkÒӜÔÔÇÌ
á€kÆ͜ÒƜá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÆÂxÃÂÒÝÓÝÆÂŗÏ€×ÂÌÊÎÍÇÅÇ
ÂÓÔÝÏƪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
£ÇÒԜÌÜÄÂÌÇÚÇƜàÌÃÇÒÅÇϜƜ

¢ÌÝÍÅÂÊáÃÕÍÕÙÝÃÇÒÌÇÎƜàÌ¢ÍÍ€ÝÏÝßÉ͜ÎÊ
ÃÇÒÌÇÎƜ

£ÂÒÝÓÝÆ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÙÊÔ͜ÚÔÇ͜Ò€œÎ¢~ÂáÒÂÌÓÝÉ
ÃÕÍÆÝÍÂÒ
á×ÚÝÍÝÌßÚ͜kÙÇàÌÃÇҜkƜàÌ

¢ÍÂÒÏÝ~ÃÕÅÂÉÍÂÒÝxÂÙÝÌÌÂÃÇÒ
ÊÒÇÏϜÒÇÏƜÇÍÂÏÂÅÕÝÔÇÍ͜ÒÇÃÇ͜ÏÂÍÆÝËÍÂÒ

ÂÍÂÒÏÝ~ÂÄÝÉÝ͜ÅÜϜÔ€œÎœÒÏkÃÇ͜ÏÔÕÍÝ

¢ÍÂÒÏÝ~ÂáÌÍÂÒÝÌÂÏÔkÅk—ÙÇÏrÊÔÇÉ

ÂÍÂÒÃÕÍÝÑÕÉÅÂÏrÊÒƜÃÂÒÝrÊÎÇÒÇÌ€œÎ€œÍÂ̜Ô
ÌÇϜÌÂÍÂ

¢ÍÂÒÊÎÊÏÍÇÌàÍÝÏÃÇÍÎÊ͜Ò
!
¢ÍÍ€ÝÏÝחÒΜÔÊÔkÔÕÒÝÏÆÂÕËÍÂÑÔÂÌÂÒÂÎÝËÍÂҝ
"Œ ÃÇÉ ÃÇ͜ÃÇÉ kÉÇÏ ÂÌÍÂÒÅ ÆÊÑ ÂÄÝÉÝÏ Æ ÂÙÎÂÓÝÏ —ÙÇÏ
€œÎ ÃÂÒ ƗÏÞá ¢ÍÍ€Ý ÌÂÒÚÝÏÆ ÅÂÇÑÍÇ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ÌÂÏÕÏ
ϜÒӜƜÃÕÍÓÂӗËÍÊÊ̜ÏÕÍÌÂÏÕÏ×ÂÌÊÎÍÇÅÇÂÓÔÝÏÆÂÃÕÍ
ÅÂÏÏÂÒÅ ӗËÍÊ ÌÂÏÕÏ ÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏ kԜk ÃÇ͜Ï ¢ÏÝ~ ÌÂÒ
ÚÝÏÆÂ ÃÇÒÌÇÎ Ɯ ÂÌÍÂÏÅÂÏ ÃÕÍÎÂÓ ÃÊÔ ¦—ÒÇÓҜÅÇ ÃÇÉ ÌÂÏÕÏ
ÂÒÌÝÍÝŗÏ€ÏÝ~ϜÒӜÊ̜ÏÇϜԗÚÇϜÃÇÉ
"

·ÛÏÜÏçÏÏÙÚÏÜâ
ŒÎΠלÉÇÒ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÌÇÚÇÏÇ ®ÕÓ ÌÂÏÕÏÝÏÏÂÏ ÜËÓÇÉ
ҜÄÇÚԜ×ÂÌÓÂÏÂÄÝ
ÌkÒÇÏÆÇ£ÕÔÕÒÝÆÂÌÂÏÕÏ€œÎќËÅÂÎÜÒ
͜ÒÚ€ÊÔÍÇÌÊԜ ¢Í̀ݥÂËӜ®œÓÊ×̜ÊÎÂÏÊÔkÂÚÂÃÂÒ
ÍÝÌ ÝÚÂÏÕÙÝÍÂÒÏÝ ×ÂÌ ÓÂÏÝË ¬ÇÚÇ ÃÇ͜Ï ÌÇÚÇ ÂÒÂÓÝÏÆÂ
ÂÇÒÎÂàÌ ٗÏÌÊÃÂÒÝÓÝÆÂŗÏ€ÌÝÍÆÝÍÂÒ€œÎ¢ÍÍ€ÝÏÝ~#ÄÏÙàÏÜÏÑêxáÅÜÏʍÂÌÍÂÄݝ²ª®­½­¢²¥¢


ÆÂÏÝÏÏÂÏ Μ×ÒkÎ ÌÂÍÆÝÍÂÒ Œ ÂÍÂÒ ¢ÏÝ~ ΜÒלΜÔÇ ÃÇ͜Ï
kÉ͜ÒÇÏËÐÍÝÑÂÍÕÙÝ®œÓÊ×¥ÂËӜÂÚ¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
Ôk͜kÓÇÉÂÌÍÂÏÂÍÂÒ ¢Í̀ݥÂËӜÏÇ¢ÏÝ~kÍÇÎÇÂÚÂ¥ÂËӜ
Ŝ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜ÒÏÇ~ ŗÏ€ÍÂÒÝ ÌÊÙÇÒÇÍÓÇÏ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÃÇ
͜ÏÔÂÔÕÍÂÚÔÝÒÕÙÝÌÊÙÇÒkÂÍÝÑÌÊÍkÙÇÌÐÒÃÂÏÊÔÇÑÃÊÍÅÇ͜Ñ
ÌÕËÆݺÕÍÂËßÚ͜ÑßÍÇÌÌÝÍÝÏÅÂÏŗÏ€ÍÂÒ—ÙÇÏrœÉÂÃÊÒ
ÎÊٜ µÍ ÉÕÒ ÓÂÃÝÒÍÝÌ ÌkÒӜÔÇÑ iÉÇÏÇ~ ×ÂÌÍÝÅÝÏ ÒÂÓÍÂÆÝ
µÍ ÚÕÍÂË ÊÔÇÑ ×ÂÌÍÝÅÝÏ לÉÇÒ Ɯ ÌkÒӜԜ µÍ iÉÇ ×ÂÌ €œÎ
¥ÂËӜŜÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÏÇÂÌÍÝË
 £ÇÉלÉÇÒϜÒӜÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÂÂÍÂÃÝÉ"£ÇÒϜÒӜÃÇ͜ÏƜ
ÎÂÌÔÂÏ ÂÍÎÝËÃÝÉ ¯ÊÏÆÊ ÌÂÅÝËƜ ÃÇ͜Ï" ¬ÂÏÕÏ ÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏ
kԜkÃÇ͜ÏÎÇ"ÀÌÊÎÂÏÝÃÝÉÃÕÍÕÃÇ͜Ï !¹—ÏÌÊÃÇÉÒÂÓÍÝË
ÃÝÉÌÇÚÇÌÂÏÕÏÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏkԜkƜÏÔÝÚÊÎÂÏÃÇ͜Ï¢ÍÍ€Ý
ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÂÌÍÂÏ "¢ÍÍ€Ý x á€kÆ͜Ò ¢ÍÍ€ÝÓÝ ÅÝÏÂÎÝ
ÃÂÚÌ ×ÂÍÝÌÍÂÒ ¢ÍÍ€ÝÓÝ Æ ÔkÅÇÍÎÇÏÊ" ŒÍÜÔԜ ÃÂÚÌ ×Â
ÍÝÌÍÂÒ¢ÍÍ€ÝÓÝÆ ٗÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÃÇÒµÍá€kÆ͜ÒÏÇÊÎÂÏ
ÃÇ͜Ï€œÎá€kÆÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÏÝÊÎÂÏÂÚÂÂÌÍÝ˺ÕÍÂËÊÔÇÑ
ÃÇÉ ÊÎÂÏ ÊÔk ÃÇ͜Ï ÌÂÏÕÏÏÝ àÌÌ ÙÝÅÂÒÂÃÝÉÎÝ" pÊÙ Ԝ ÂÍÂË
ÔkÅÇÍÌÊÒÇÓÇÏٜÃÇÉÂÏÝÒÂÓÍÝËÃÝÉ
·Ðßύ×ÛxßÜ©ÒÔ

·ÂÍÌÝÃÝÉÏÝ~ ϜÓÇÍ ÃÂÚÍÝÅÝ ªÃÒ€ÊÎ ×ÂÌÝÏÆ ϜÒӜ
œËԜÂÍÂÃÝÉ"µÍϜÒӜŜÊáÃÕÍÆÝÓÐ~" ŒÅœÒªÃÒ€ÊÎ
kÉ ÅÂΜÍ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï ÂÌÍÂÏÅÂÏ ÆÊÑ ÓÂÏÂÍÅÂÏ Ê̜Ï ÂÏÝ~
ÎÂÌÔÂÏÝÒÅÂ×ÂÌÝÃÕÍÅÂÏœÎ΢ÍÍ€ÝÌÂÒÚÝÏÆÂÔkÅÇÍ ¹—Ï
ÌʪÉÅÇáÉÎÂÆÂϜÒӜÆÊÇÍŜÏ"ªÃÒ€Ê΢ÍÍ€ÝÅÂÝÚÂÏÆÝ
€œÎÎÐÏÝ~ÃÇ͜Ï×ÂÌÓÂÏÂÍÆݝ
¿ÚÙÇŜÔk͜ÏŜÏ×ÇÉΜÔ×ÂÌÝÃk͜ÌÆÊÑÔkÅÇÍÜÍÌÊÃÊÒÇ
ÍÇÒŜÔÊÇÚÍÇϜÒӜÃÕÍÝÑÓÂÏÂÍ ŒÅœÒÌÇÚÇkÉÇÏÇ~ßÚÅÂ
ΜÍ͜ÒÇϜÔÂáÏÎÝËÙÂÅÂÇÑÍÇ͜ÒÏÇÂÌÍÂÕÙÝ¢ÍÍ€ÝÅÂÝÚÂÏÂ
Ê̜ÏÝÚÂÏÕÝÃÇ͜ÏÕÍ×ÂÌÓÂÏÂÍ ºÕÍÂËÕ̦ÂÄÝÔÔ¢ÍÍÂ
€Ý ßÚÅÂΜÍ͜ÒÇϜ ÌÂÒÂÎÂÓÔÂÏ ×ÂÌ ÊӜÑ͜ŜÏ ÌÇÚÇÏÇ~ ӜÅÂ
ƜÔÍÇÅÇÔÕÒÝÏÆÂӗË͜ŜÏƜÃÐÍÂËÆÊ
ÁÄÝÉßÚ͜ÒÇÌÊÙÇÒÇÍŜÏŗÏ€ÍÂÒÝÃÇÔÇÒÇÍŜÏ
ÌÇÚÇ͜ÒӜÅÂƜÔÍÇ
!
²ÂÃÃÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏŗÏ€ÍÂÒÝÊӜÑ̜ÂÍÝÏÎÂÅÂÏÌÇÚÇ
ӜÅÂƜÔÍǝ
"£ÕӜÅÂƜÔÍÇÍÇÌӗÏϜÔÍÇ͜ÒŜÅÇϜÎÇœÍ͜ӗÏϜÔÓÇÉ͜Ò
Ŝ Ɯ ÌÂÅÝÍÂÎÝ" £ÇÉ ªÃÒ€ÊÎ kÉÇÏÇ~ ÝÚÂÏÕÝ ÃÇ͜Ï ×ÂÌ ÓÂ
ÏÂÍÆݝxÆÊÑœËÔÔÇÌ ¬ÂËÙÂÏÓÂÏÂÍÆÝ"³—ÏϜÔÍÇÃÕÍÅÂÙÎÝ
œÍ͜ӗÏϜÔÍÇÃÕÍÅÂÏÙÝÎÝ"³—ÏϜÔÍÇÃÕÍÅÂÙÔkÅÇÍÜÍÌÊӗÏ
ϜÔÍÇÃÕÍÅÂÏÅÂÌÂƜÒ ŒÍÇӗÏϜÔÓÇÉÙÂÌÔÂÝÚÂÏÕÝÃÇ͜ÏÕÍ
×ÂÌÓÂÏÂÍÆÝ¢ÏÝ~ ӗÏϜÔ̜ ÕÔÝÒÔÝÍÕÝ ÎÐÏÝ ÒÂÓÍÂÕÙÝ ÃÊÍÅÇ
²ª®­½­¢²¥¢


ÃÕÍÆÝ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ªÃÒ€ÊÎ ӗÏϜÔ͜ÏΜŜÏ ÃÕÍÓÂÍÂÒ ÆÂ
ÃÂÒÍÝÌÊÎÂÏÊÔkÙÇ×ÂÌÓÂÏÂÍÕÙÝÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ÒÕ×ÊÂÔÂÓÝÃÕÍ
ÆÝ ªÃÒ€ÊÎ x ÚÕÍÂË ÕÌ ӗÏϜÔÍÇ͜ÒÏÇ~ Ɯ ÂÔÂÓÝ áÅÜÏÊ
ӗÏϜÔ̜ÕÔÝÒÔÝÍÝÑÌÝÏÂÌÂÍÎÝËÙÂÂÔÂÃÝɪÃÒ€ÊÎÏÝ~œÍÇ
ӗÏϜÔ͜ÏΜŜÏÙÂÌÔÂ˗ÒŜÏÊÎÂÏÓÕÌÎÂÌÍÂÒÝÏÏÂÏ˗ÒkÙÇ
͜ÒÏÇ~ÂÔÂÓÝ
¯ÚÚύêÜê‹Ñ©ÒéÓ©àԍ©Û×ÛÏÜ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ƗÏÞá ÓÊÏÇÌÇ ÃÕÍÝÒ ÆÊŜÏ ĜÅÜƜÓÇ ªÃÒÂ
€ÊÎÅ €œÎ ÂÏÝ~ ÔÐÌÝÎÝÏ ÌÂÏÕÏ ÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏ kԜŜÏ —ÙÇÏ Ôk
ÅÇÍÜÍÌÊÊÎÂÏÊÔÇÑ×ÂÌÊӜÑ͜ÏŜÏŜÌkҜÃÊÒÇÍÆÇ ¹—Ï
ÌÊ ÌÂÏÕÏÏÝÔÐÔÕÅÂÔÂáÏÕÙÝÍÂÒ¢ÍÍ€ÝĜÅÜƜÊÔ̜ÏÏÇÂÍÂÍÂÒ
Ê̜ÏÕÍÙÂÌÔÂÊÎÂÏÏÝ~ΜÅÜϜÓÇàÌĜÅÜƜƜàÌÌÂÙÝÅÂÒÝ
Í ¬ÂÏÕÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÂÙÕÝÏ ÌÊÔÇҜ œÎΠÌÂÏÕÏ ÃÕÍÎÂÓÂ
ÌÂÏÕÏÃÐÉÕÆÂÃÕÍÎÝË
 ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ĜÅÜƜÓÇΜÒלΜÔÃÕÇÏÙÂÅÝÏÂÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏ
ÊÎÂÏÅÂÏÊÅÇÉ͜ÏŜϺÕÍÂËÊÔÇÑĜÅÜƜªÃÒ€ÊÎÔÐÌÝÎÝÏÝ~
€œÎΜÓÇ —ÙÇÏ Ɯ ÌÂÏÕÏÏÝ ÔÐÔÕÙÝÍÂÒ —ÙÇÏ ÅÇϜ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ
ÂÏÝ~ÌÇÃÇÌÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜Ò—ÙÇÏƜÝÚÂÏÝÙÍݹ—ÏÌʪÉÅÇáÉ
ÎÂÆ ®ÊÏ ÓÊÏÇ ÌkÑ ×ÂÍÝÌÍÂÒÏÝ~ ÂÔÂÓÝ ÊÔÇÑ ÌÕËÆÝΝ ÆÊÑ
áÉÝÍÅÂÏÙªÃÒ€ÊÎxÃÇÉÏÇ~€œÎΜÃÇÉŜÂÔÂiÍÇ͜ÒÏÇÔÇÒÇÍ
ÔkÙÇÃÕÍÎÂÅÂÏϜÒӜ͜ÒÏÇÃÂÒÍÝÌÌÂÌÊÔÇÒkÙÇ¢ÍÍ€ÝÅÂÝÚÂÏ
ÅÂÏ ªÃÒ€ÊÎ x ¢ÏÝ~ ÌÂÒÚÝÏÆ ÃÇÉÏÇ~ ÃÂÒÝÃÝÉ —ÙÇÏ Ɯ ÂÔÂ
!µÍÃÇÒÏÊÏÆÊ—ÎÇÔÇÃÕÍÎÂÅÂÏÄÂÌÝÔÔÂÆ—ÎÇÔÃÇ͜ÏÝÚÂÏÆÝ
€œÎ³ÊÏÇ~ÔÐÌÝÎÝ~ÚÕÍÌÂƜÒÌkÑÓÂÏÍÝÃÕÍÂÙÂ̝xÆÊÑœË
ÔÇÍŜÏÓkÉ͜ÒÃÕÇÏÙÂÌkÑ×ÂÍÝÌÍÂÒÏÝ~ÂÔÂÓÝÃÕÍÆÝ "µÍ˗É
áÚÞԜ ÆÊáÒÍÇÌ ÃÕÍÓ Æ ԜÏÇÏÇ~ ÊÏÆÇ kÍÇÑ ÃÂÒÅÂÏ ÃÕÍÕÝ €œÎ
³ÂÒ ÌÂÒÝÏÝÏÝ~ ÃÂÍ ÔÕÆÝÒÝÒÅ Ӝ͜ÔÓÇÉ ÃÕÍÕÝ ×ÂÌÝÏÆ ÕË
ÍÂÏÅÂÏÆ ÊÎÂÏÆ ɜÅÝËÖÞ͜ÏΜÆÇ ¢ÍÍ€Ý ĜÅÜƜ ÊÔ̜ÏŜ
ÝÚÂÏÎÝËÙÂÂ~ÂÚÊÌ͜ÏÇÑÌÂÒÂÎÂÆÝÜÍÌÊÊÎÂÏÆÂÏÝÅÝÑ
¢ÍÍ€ÝÏÝÆÂÏÍÂÆÝ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ĜÅÜƜÊÔ̜ÏÇÏkÔÊÂÍÂÙÂÅÝÏÂ
ÊÏÂÏÝѪÃÒ€ÊÎkÉÇÏÇ~ÝÚÂÏÕÝÃÇ͜ύ×ÂÌÓÂÏÂÍÆݝ ·œ
ÇҍÕÍ×ÂÌÓÂÏÂÍÆݝÆÊŜÏÓkÉÃÇÒÂÏÝ~—ÙÇÏÅÇϜÔkÅÇÍÜÍÌÊ
ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ Ɯ áÉÝÍÆÝ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜÏÇ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍÔ̜Ï
¢ÍÍ€ÝÅ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÕÍÅÂÏ ÃÇÉÏÇ Ɯ ¢ÍÍ€Ý ×ÂÌ ÓÂÏÂÒ
¥ÂËӜÃÇÉÏÇ~ŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉ—ÙÇÏkÍÇÎŜÔÂÑÚÝÒÝÍÆÝ€œÎ
ÃÇÉ¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÂÌÍÂÏÕÂÍÓÝÏ—ÙÇÏkÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔÇÍÆÇ


¯ÙÚÏâÜê‹Ü©áשàÔ

ºÕ~ÂÌkҜÃÇÉÊÎÂÏÃÇ͜ÏÂÌÍÂÏÅÂÏÆÊÑÊÅÜÍÂÏÊÔÇÍÇÑ
²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÂÚ¢ÍÍ€ÝÃÇ͜ÏÃÇÉÏÇ~ÂÒÂÆÂÔÂ
ÔÕÍÝÌ ΗϜӜÜÔÇ ÕÒÏÂÚ ®œÓÊ× ÃÇÉŜ ΜÒלΜÔ̜ ÊÒÇ
ÚÇÒŜΗÎÌÊÏÍÇÌÃÊÒÆǪÎÂÏÝÃÝÉÂÚÂÃÕΜÒלΜÔԜÔÐÒÂÃÝÉ
²ª®­½­¢²¥¢


ºÕÏÝ~—ÙÇÏkÉÇÃÇÉ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÝÏÕÒÔÂÌÍÂÚÝÒÃÝÉÆÊŜÏ—ÎÇÔ
ÃÇ͜Ï ÌÕÂÏÂÃÝÉ ®Ð~ ÅÝÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÎÊ×ϜÔ ÙÊÅkŜ Ɯ
ÚÂÔÍÂÏÂÃÝÉ ¹—ÏÌÊ ÃÇ͜ÃÇÉ ÎÊ×ϜÔ ÔkÉÇÎÍÇÌ ÔÕÆÝÒ ÔkÉÇÎ
ÍÇÌԜÏÔÐÔÒÝÌÍÝÍÝÌÔÐÔÒÝÌÍÝÍÝÌÔÂÏ—ÎÇÔ×ÂÓÊÍÃÕÍ Œ—ÎÇÔ
ÂÍÆÂÎÝËٗÏÌÊ¢ÍÍ€ÝiÉÇÏÇ~ΜלÃÜÔÇÏÃÇÉŜÃÊÒÇÍŜϪÉ
ÅDzÕ×ÂÚÂ˗ҜÌ͜ÒÇÃÇÉŜÎÕÍÊÔÇÑáÕÆÝÒÅÂÏ
£ÇÉ œÍÇ áÒƜÎŜ ÎÐ×ÔÂr ÄÂÌÝÔÔ ¢ÍÍ€Ý ÃÊÍÅÇ͜ŜÏ ÃÇÒ
ÉÂÎÂÏÆ ®œÓÊ× ÊÎÂÏÓÝÉÍÂÒ —ÙÇÏ kÍÆÇ ¬ÇÎ Ɯ ÃÕÍÓ ԜÌÜÄÂ
ÌÇÚÇ —ÙÇÏ k͜ÒŜ ÔÇ͜Ò ÎÊ̜Ï" ·œÇÒ ÊÅÇÍÇÌ ÌkÒӜÔkÙÇ ÌÇÚÇ
—ÙÇÏ ÜÍÌÊ ÌÇÎÏÇ~ Ɯ ÃÕÍÓÂ k͜ÒŜ r—ÒޜÔ ÊÔkÇ Ɯ ΗÎÌÊÏ
!ŒÎΠ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉŜ ÃÕÍÅÂÏ ΜלÃÜÔÇÏ ÚÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÊÓÃÂÔ
ÊԜ®œÓÊ×ÃÇÉœÍÇŗÏ€ÍÝÍÂÒÃÕÍÅÂÏÙÂÌÔÂÕÌÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏkÍ
ÆÇ"ºÕ~ÂÌkҜלÉÇÒ¢ÏÝ~ÔkÅÇÍŜÏÌÂÏÝÃÇ͜ÏÂÌÍÂÏÅÂÏÆÊÑ
ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÇÍŜÏŜ ¢ÏÝ~ ÂÒÌÝÍÝ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÂÙÕÝÏÏÂÏ ÃÇÉ ÔÂ
ÅÝÏÆÂÏÝÅÒÂÌÌÐÔÝÍÂÙÂÌÃÝÉ ¹—ÏÌÊÃÇÉ¢ÍÍ€ÝÅÂÆÐÚÎÂÏ
ÃÕÍÅÂÏÄÂÌÝÔÔµÍÝÏÝ~kÍÇÎÇÂÒÌÝÍÝ¢ÍÍ€ÝÃÇ͜ÏÔÂÔÕÍÂÏ
ÅÂÏÃÝÉ Ê̜Ï ÃÊÅҜÌ Ԝ לÉÇÒ ÔÂÔÕÍÂÏÅÂÙ ¢ÏÝ~ ÔÐÒÎÝÚÝ ÃÇ
͜ÏÌÐÔÝÍÂÙÂÌÃÝÉpœÎœÍÇÃÕÅÝÏÂÆÂÔkÅÇÍÜÍÌʲÂÃÃÝÃÝÉ
¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÂÒÌÝÍÝ ¢ÍÍ€Ý —ÙÇÏ ÚÂÔÍÂÏÂÃÝÉ ¢ÏÝ~ ÃÇ͜Ï
ÃÇÉÏÇ®œÓÊ×ÆÕÓÍÂÚÔÝÒÆÝÃÊÔ
¹Ôçԍ©Û»©à×ä
£ÇÒÌÇÚÇÂÒÌÝÍÝŗÏ€€œÎŗÏ€ÃÇ͜ÏÃÇÒŜkÍÇÎƗÏÞá
ÅÂ kÔÇÑ ÌÇÒÆÇ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ kÍÇÎ ÃÂÒÍÝÌ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÔÂÒÂÍÆÝ
ٗÏÌÊÃÂÒÍÝÌÌÇÚÇ͜ÒŗÏ€ÌÝÍÆÝÍÂÒ ªÏÆÇÌÂÏÕÏÅÂÌÂƜÒ
ƜƗÏÞáÆÂŗÏ€ÃÂÒÊÆÇœÎÎÂÌÂÏÕÏÃÕÍÎÂÅÂÏÆÂÃÇҜkÏÇ~Ɯ
ŗÏ€ÝÊӜÑ̜ÂÍÝÏÎÝË ŒÎÎÂ͜ÌÊϢƜÎϜÏÂÍÝÑ®ÕÓÂ
ќËÅÂÎÜÒŜÌÂƜÒÃÂÒÝÓÝ—ÓÔÇÏϜϢƜÎÏÇ~ŗÏ€ÝÌÇÃÇÌ
ŗÏ€ÌÝÍÎÂÅÂÏÏÂÒ—ÓÔÇÏϜÏƜkÍÇÎ×ÂÌÊÎÍÇÌÊÔ̜ϢƜÎ
ÊӜÌÂËÓÝÆÝÒáÅÝÃÇ͜ÏÌÊٜ͜Ì©ÂÔÌÇÃÇÌÃÕÍÅÂÏ
ŒÎ΢ÍÍ€ÝÏÝ~ΜÒלΜÔÃk͜ÅÇÏŗÏ€ÃÇ͜ÏÙÂÅÝÚÔÝ
ÒÝÑ ÃÕÍÎÝË ¹—ÏÌÊ ÃÇҜkÏÇ~ ŗÏ€Ý ÌkÑ͜ÒÏÇ kÍÇÎŜ ÆÕÙÂÒ
ÊԜ Ê̜Ï ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ΜÒלΜÔÇ Ɯ ÃÇÒ ¬ÇÚÇÏÇ~ x ¥ÂËӜ
®œÓÊ×ÏÇ~ ΜÒלΜÔÇ ÃÇ͜Ï ÃÊÒÇÍŜÏ Ãk͜Ì Ԝ ÌkÑ͜Ò —ÙÇÏ
ÙÂÅÝÚÔÝÒÅÝÓÝÉƜҜrœÆœÉÕÒÃÕÍ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~Ãk͜ÅÇÏÃÇÒ
ÌÇÚÇÏÇ~ ŗÏ€Ý ÃÇ͜Ï ÙÂÅÝÚÔÝÒÝÑ ÃÕÍÎÝË ÃÇÒ ŗÏ€ ϜÔÊ
rœÓÇÏƜ ÅÂÇÑÍÇ ÆÊŜÏ חÌÇÎ ÌÂÒÂÒÝ ÙÝÅÂÒÝÍÆÝ œ ÌkÑ ŗÏ€
ÍÂÒÆÂÏ ÓÐ~ ¢ÍÍ€Ý ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÓÇÉ ÅÂÇÑÓÇɝ ÆÊÑ iÉÇÏÇ~
ΜÒלΜÔÇÏ ÌkÒӜԜ ¹—ÏÌÊ ÃÇÒ ÌÇÚÇÏÇ~ ŗÏ€Ý ÂÒÌÂÓÝÏÆÂ
ÚÕÍ ÌÇÚÇ ÂÒÌÝÍÝ kÍÇÎ ×ÂÌÊÎÍÇÌ ÊԜ Ê̜Ï ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÎÕÍ
ΜÒלΜÔÇÏ €œÎ ¢ÏÝ~ ÂÍÆÝÏÆ ×ÂÌ ÃÕÍÕ Ãk͜ÅÇÏ ÌÂÃÕÍ ÊÔ̜Ï
ϜÒ ÊӜ ÃÇÒ ©ÂÔ x ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÂÒÌÝÍÝ ÔÐÒÎÝÚÔ ÃÊÅҜÌ Ԝ
×ÂÌÊÎÍÇÌÊԜٜÌ²ª®­½­¢²¥¢


ºÕÍÂËÃÕÍÅÂÙÃÇÒŗÏ€ÃÂÒÍÝÌÌÇÚÇ͜ÒŜחÌÇÎÌÊÔÇÒ
ŜÏ ÌÇÃÇÌ ÃÇÒ ×ÂÌ ßÚ ÃÂÒÍÝÌ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÂÌÍÂÏÕ €œÎ ÔÐÒÎÝÚ
ÌÊÔÇҜ "¹—ÏÌÊ ÃÇÒ ÌÇÚÇÏÇ~ ÊÔÂÅÂÔÞÓÇÉÍÇÅÇ ÂÒÌÂÓÝÏÆÂ ÌkÑ
͜Ò ŗÏ€ÍÝ ÊÔÇÍŜÏ ÌÇÃÇÌ ÃÇÒ ¬ÇÚÇÏÇ~ ÊÔÂÅÂÔÞ ÊÔkÇ ÂÒÌÂ
ÓÝÏÆÂ ÌkÑ͜Ò ÂÌÍÂÏÆÝÒÝÍÂÙÂÌ bÊÏÂáÔÞÏÇ~ ÂÄÝÒÍÝÅÝÏ
̗ٜËÔk —ÙÇÏ ®ÕÓÂ ÌÂÏÕÏÝ ÌÇÒÔÇÍŜÏ ÃÕÍÅÂÏ ¥—Ï€ ÌkÜËŜÏ
rÊÒƜ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ΜÒלΜÔÇ ÔÂÅÝÏ Æ ÂÒÔÌÂÏ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ
ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ kÍÇÎŜ ÌÊÔÇÒÇÑ ÂÍÂÒ —ÓÔÇÏϜÏ ŗÏ€ ×ÂÌÊÎÍÇÌ
ÊÔ̜Ï ÌÇÃÇÌ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ΜÒלΜÔÇ Ɯ ×ÂÌÍÝÌ ÃÇ͜Ï ×ÂÌÊÎ
ÍÇÌ ÊԜÒ €œÎ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÂÒÌÝÍÝ Μ~ÅÇÍÇÌ ÔÐÒ
ÎÝÚÌÂÊÍÔÇÒ
!

°ÔÖÒ¤ÜύÙÏÙÏßÏáÏxÚÔ


¯œÒӜ œËÔÊÌ ÓÐ~" ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ΜÒלΜÔÇ ÂÒÔÓÝÏ ÆÊÑ
ŗÏ€ ÌÝÍÕÏÝ ƜÄÂÎ ÊԜÒŜÎÇ" pÊÙÃÇÒ ÄÂÌÝÔÔ Æ £ÇÉ
ŗÏ€ÌÂÌÂÒÂÔÂkÍÇÚÕÍÂËÃÕÍÅÂÙÏÊÙÇÌŗÏ€ÌÝÍÕÏÝƜ
ÄÂÎÊԜÂÍÂÃÝÉ" ³ÕÅÂÙÕÎÆÝÒÝÍÕËÐÍÂÓÝÏkԜÑ®œÓÊ×¥ÂËӜ
Ŝ ÙÕÎÆÝÒÝÍÅÂÏ €œÎΜÃÇÉÏÇ~ Ɯ ¢ÏÝ~ kÍÇÎÇϜ ÙÕÎÆÝÒÝÍÕÝ
ÔÕÒÝÏÆÂÃÇ͜ÓÇÉÆÇÒ ºÕÍÂËÊÔÇÑ¢ÔÂÏÝ~×ÇÌÌÐÆҜÔÇÃÇ͜Ï
®œÓÊ×kÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔÇÍŜÏÌÇÃÇÌá~ÂÔÐÒÎÝÚÃÇ͜Ïáڜk—ÙÇÏ
ÙÕÎÆÝÒÝÍÕ ËÐÍÂÓÝ ÂÚ ÃÇÉ ¢ÏÝ~ kÍÇÎÇÏ ÕÒÔÂÌÍÂÚÔÝÌ €œÎ
¢ÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÌkÎÇÍÆÇÌ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï ÃÇÒԗÒÍÇ kÍÇÎƜ
ÃÇÒ͜Ú̜ÏÃÇÉ Ê̜Ï kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍkƜ Ɯ ¢ÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÃÇÒ͜Ú
̜ÏÃÕÍÂÙÂÌÃÝÉ
 £ÇÉ ÃÇ͜ÃÇÉ ÃÇÉ ŗÏ€ ÌÐÍÍÂÒÝ ÃÕÍÕÆÂÏ ÔÕÌÔÂÓÝÏ ÆÊÑ
ŗÏ€ÍÝ ÂÓÝÍÝÃÝÉÏÝ~ ×ÂÌÊÎÍÇÅÇ àÌÌ ÙÝÅÂÒÝÍÓÝÏ —ÙÇÏ
ßÍÇÌÌÇÌÇÚÇ¢ÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜ×ÂÙÌÂÌÂÆÂÌÍÂÏÆÝ iÍŜÏÌÇ
ÚÇÊÏÆÇŗÏ€×ÂÌÊÎÍÇÅÇÏϜÏÂÉÂÔÊÔÇÍÆÇ !®œÓÊ×ÃÇ͜ÏÃÇÒ
Ŝ kÍŜÏÃÇÉ Ê̜Ï ¢ÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ áڜÒÃÇÉ Ɯ ÆÊÑ ÝÚÂÏÂ
ÃÝÉ "¹—ÏÌÊÃÇ͜ÃÇÉkÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔÇÍŜÙ®œÓÊ×ÌÂÃÂÔkÍÎÊ
ÊÏÆÇ kÍÇÎ ¢ÏÝ~ —ÓÔÇÏϜÏ ×ÂÌÊÎÍÇÌ ÊÔÎÊ µÍ ÃÇÒ ÔÂÑÌÝÒ
kÍÆÇ€œÎŗÏ€ÌÂÌÂÒÂÔÂ×ÔÇÏ͜ËŜkÍÆÇŒ¢ÏÝ~ÅÐÎÇÒÌÊ
ÙÇÒkÇx¢Í̀ݗÙÇÏáڜk ºÕÍÂËÕÌÓÇÉƜkÉÇÅÇÉÏÇŗÏ€
ÌÂÌÂÒÂÔÂkÍÇ œÎΠ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÂÚ ¢ÍÍ€Ý —ÙÇÏ ÔÇÒÇ ÆÊÑ
ÊӜÑ͜ÅÇÉ
 ºÕ~ ÌkҜ ÖÂÏÊ ԜÏÇÅÇÉ —ÓÔÇÏϜÏ ŗÏ€ ×ÂÌÊÎÍÇÌ ÊÔ
ΜÓÇÏ ÚÕÍ ÄÂÌÝÔÔÂ ÓÇÉ ԜÏÇÅÇÉ ϜÖÇÓ͜ÒÇϜ ÃÕËÓÝÏÎÂÓÓÝÉ
´œÏÇÅÇÉƜÅÇÌÂËÓÝÆÂÃÕÍÓ—ÍÇÚÏÇ~áÄÝÉÍÝÌÌÐÒÂÍÝÃÕÍÝÑ
ŗπ̠×ÇÉΜÔ ÊÔkÇϜ àÍ ÌÕËÎÂÅÝÉ ÌÊÒÇÓÇÏٜ kÍÇÎϜÏ ÔÐÒ
ÎÝÚÌ ÌkÙÇÒÇÍŜÏϜÒ ÃÕÍÂÒÂÌ kÉÇÅÇÉÏÇ ¢ÍÍ€ÝÅ €œÎ œÅÜÉÂ
ÍÂÒÝÅÝÉÏÝ ԜÌÜÄÂÍÝÌ ÌÐÒÂÍÝ ÊÔÇÑ ¢~Â ÔÂÑÚÝÒÝÅÝÉ ¥—Ï€
ÓÇÉÏÇ~ —ÓԜÏ ×ÂÌÊÎÍÇÌ ÊÔÎÊ ٗÏÌÊ ÓÇÉ ÌÂÏÕÏ ÂÓÔÝÏÆ ÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ΜÒלΜÔÇÂÓÔÝÏÆÂáÚÊÓÇÉ
²ª®­½­¢²¥¢


²¤ÜύáÏÜÏÖÏáÐâÚâ
ªÏÆÇ ÏÊÚÍÊÌ" ¬ÂÏÕÏ ÂÓÔÝÏÆ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
ΜÒלΜÔÇÂÓÔÝÏÆÂÃÕÍÅÂÏÅÂÌkҜÃÇÉŜŗÏ€ÌÝÍÝÒÅÂÎÝ"£ÇÒ
ÄÂÌÝÔÔÂÆ ³ÇÉÎÐÏÝÃÇ͜ÓÇÉÆÇÒkÉÇÅÇÉÏÇÊÔÂÅÂÔÞÍÇÌÐÍÊÔÇÑ
ÌÇÎŜÔÂÑÚÝÒÓÂÅÝÉÚÕÏÝ~ÌÐÍÍÂÒÝÃÕÍÝÒÓÝÉŗÏ€ÌÐÍÍÂÒÝ
ÃÕÍÓÂÅÝÉ ÃÕ ÓÇÉÏÇ kÍÇÎŜ ÌÊÔÇÒÇÒ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ÔÝ~ÍÂÕÙÂÏÍÝÌ
ÏÝ~ ÌÐÍÍÂÒÝ ÃÕÍÓÂÅÝÉ ÃÕ ÓÇÉÏÇ ¢ÍÍ€Ý ÂÍÆÝÏÆ ×ÂÌ ÓÂÏÂÍÕÅÂ
ÂÍÝÑ ÌÊÍÇÒ ¢ÍÍ€ÝÅ ڗÌÇÒ ßÍÇÌ ŗÏ€ ÌÐÍÍÂÒÝ ÃÕÍÓÂÅÝÉ
ÆÂ לÉÇÒ kÉÇÅÇÉ ÌÂÃÕÍ ÊÔ̜Ï ԜÅÜÍÊÎÂÔ ԗÒÇϜ ÙÝÏ Ìk~ÇÍƜÏ
ÊÔÂÅÂÔÞ ÊÔÔÇÅÇÉ !¥—Ï€ÔÂÏ ÂÉÂÔ ÊÔÇÍŜÙ ԜÌÜÄÂÍÝÌ ÌÐÍÍÂÒÝ
ÃÕÍÆÝÅÝÉ " ³ÇÉÏÇ~ÔÂÃÊÅÝË̗ÙÓÇÉÍÇÅÇÅÇÉӜÜÑÍÇÌÇÚÇ͜Ò
ÖÊÌÇÒ ˗ÒÔ̜Ïٜ ӗËÍÊÎ ¿ÍÇÌ ԜÏϜÒÇÅÇÉÏÇ áÄÝÉ ßÚ͜ÒŜ
ÌÊÔÇÒkÙÇÃÐÉÝÌÍÝÌÌ€œÎáÄÝÉÍÝÌÌÂÌÐÍÊÔÇÑÔÂÑÚÝÒÅÂÏÝÅÝÉ
ÌÇÃÇÌ לÉÇÒ ÂÍÂÒÏÝ ÊÉÅÇ ÔÐÒÎÝÚ ÊÔk —ÙÇÏ ԜÌÜÄÂÍÝÌÌÂ ÌÐÍ
ÊÔÇÑÔÂÑÚÝÒÝÅÝÉ
³ÇÉ ŗÏ€ ÌÐÍÍÂÒÝ ÃÕÍÅÂÏ ÄÂÌÝÔÔ ԜÌÜÄÂÍÝÌ ÅÂΜÍ͜
ÒÇϜ ÌÂÒÂÔ ÂÉÂÔ ÊÆÇÅÇÉ ¿ÍÇÌ ÌÝÍÅÂÏ áÎÂÏ ßÚ͜ÒÇÅÇÉƜÏ
ÓÇÉÏÊÏÆÊÖÂËÆÂÂÍÆÝÅÝÉ"µÍÙÂÌÔÂÂÍÅÂÏϜÒӜ͜ÒƜÏלÉÇÒ
ÓÇÉ ÐáÍÂÓÝÉ ٗÏÌÊ ÂÍÂÒÏÝ~ Â×ÝÒÝ x kÍÇÎ ­œÌÊÏ לÉÇÒ
ŗÏ€ÔÂÏ ÂÉÂÔ ÊÔÇÍŜÏÍÇÌԜÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÌÐÍÍÂÒÝ ÃÕÍÅÂÙ
ÊÉÅÇÍÇÌ̜ÊÍÔkÙÇÕ~ÝÚÌÂÊáÃÕÍÂÓÝÉϜÔÊrœÆœΜ~ÅÇÍÇÌÔÐÒ
ÎÝÚÂÍÝÒÓÝÉ ¹—ÏÌÊŗÏ€—ÙÇÏœrÇÒxkÍÇÎœÊÏÆÇ¢ÍÍÂ
€ÝÏÝ~ ΜÒלΜÔ Ãk͜ÅÇ x ²ÂÃÃÝÃÝÉ ®œÓÊ× ¥ÂËӜƜ Μ~ÅÇÍÇÌ
ÔÐÒÎÝÚ


¹ÏÜâÜÜÏÜÏÖÏáÐâÚâ

ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÓÇÉ ÌÂÏÕÏÏÝ ÃÇÍŜÏÍÇÌԜÏ לÉÇÒ œËԜÓÇ
ÓkÉ͜ÒÇÎÏÇ ÓÇÉ ÃÇÍÇÒŜ ÔÊÇÚ ÌÇÚÇ ÊӜÏ ÄÂÌÝÔÔÂ ÅÝÏÂ
ÂÏÝ~ —ÓÔÇÏϜÏ ÌÂÏÕÏ ×ÂÌÊÎÍÇÌ ÊԜ ®œÓœÍœÏ ÌÊákƜÅÇ
×ÂÔÝÏÊÒÇÊӜÏÙÂÌÔÂÌÂÏÕÏÃÕÇÏÙÂÊÒÇÃÇ͜ÏÜË͜ÏŜÏœÊÒÇ
kÍӜ ×ÂÔÝÏ kÉÇÏ ÊÒÇϜ ÜË͜Ñ ÔÐÒÕÙÝ ÌÂÏÕÏÏÂÏ ÂÉÂÔ ÊÔÇ͜
ºÕ~ÂÌkҜÊÒÇÊӜÏÙÂÌÔÂÃÂÚÌÂÊÒÂÔÏÝÌÝÃÕÍÓÂÉÊÏÂÌÝ
ÍÕÙÝ ÆÊÑ ÂÔÂÍÂÙÂÌ œ ÊÏÆÇ ÊÒÇ kÍӜ ×ÂÔÝÏ ÃÕ ÌÂÏÕÏÏÂÏ ÂÉÂÔ
ÊÔÇ͜€œÎÃÂÚÌÂÃÇҜkŜÌÊákŜÙÝÌÓÂÆÂÉÊÏÂÌÝÍÕÙÝÃÕÍÎÝË
®ÇϜ ÚÕÍÂË ÓÇÉ Ɯ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎ ¢ÍÍ€ÝÅ ×ÇÉΜÔ ÊÔkƜ
ÖÂËÆÂÍÝ ÃÕÍÝËÌ ÆÊÑ ÃÂÚÌ £ÇҜkÏÇÌÇ áÅÜÏÊ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍ
ÔÇÍŜÏ ®œÓÊ×ÏÇÌÇ ÃÕÍÕ —ÙÇÏ ¢ÏÝ~ ԜÏÇ ÂÒÌÝÍÝ ®ÕÓ ÌÂÏÕ
ÏÝÏÂ ÌÂÒÂÔÂ kÍÆÇÅÇÉ ¹—ÏÌÊ ÌÇÚÇÍÇÌ ÔÂÃÊÅÂÔÇÃÇÉ ËÐÅÝÏÔÝÓÝ
ÂÓÔÝÏÆ ÃÕÍÅÂÏ ÙÂÌÔ ÌÂÏÕÏ ÕáÔÌÂÏ ŗÏ€ÍÝ ϜÖÇÓ͜Ò ÃÇÉÏÇ~
œÅÜÉÂÍÂÒÝÃÝÉÆ ßÚ ÊÔÔÇ͜Ò €œÎ ÃÇÉ ÌÝÍÅÂÏ €œÎΜ ϜÒӜÏÇ~
ϜÔÊrœÓÇ kÍÇÎ ÃÕÍÆÝ ŒÎΠלÉÇÒ ßÍÇÌ ÃÇÉÏÇ ÜË͜Ñ ÔÐÒÅÂÏ
²ª®­½­¢²¥¢


ÌÂÏÕÏÅ ÌÂÒÂÔ kÍŜÙ ÃÕ ÌÂÏÕÏÏÂÏ ÂÉÂÔ ÃÕÍÆÝÌ €œÎ לÉÇÒ
¢ÍÍ€ÝÅÂÊÓÌÇٜxáÉÝÍÅÂÏÌÂÏÕÏÃÕÇÏÙÂÔkÅÇÍÜÍÌÊá~ÂÙÂx
²Õ×ÃÕÇÏÙÂ×ÇÉΜÔÊԜÃÇÉ
¯ÚÚύêÙÏÜâÜꍩÛÒ¤Üύ
ªÏÆÇϜÒӜœËÔÊÌ"ŒÍ͜ÌÂÏÕÏŗÏ€ÎÝ"pÊÙԜàÌŒÎÎÂ
ÎÊÏ ŗÏ€ÏÝ ÌÂÏÕÏ ÂÒÌÝÍÝ ÅÝÏ ÃÇÍÆÇÎ ŒÅœÒ ÌÂÏÕÏ £ÂÚÌÂ
ÌÇÚÇÏÇÌÇϜ ϜÖÇÓÇ~ÏÇ ÓÕÉΝ x ÆÊΜӜ ÎÊÏ ϜÖÇÓ͜ÏkÏÇ~
ϜÒӜÊ̜ÏÇÏÂ~ÍÂÎÂÅÂÏÃÕÍÝÒÊÆÇÎ !ŒÎÎÂŗÏ€ÃÕœÎÇÒƜÏ
ÖÂËÆÂÍÂÏÝÑÎÊÏƜ€œÒԗÒÍÇϜÖÇÓÔÇ͜Ì͜ÒÇÕáÔÔݬÂÏÕÏÏÂÏ
ÃÂÚÌÂŗÏ€kÍÇ "¬ÂËÙÂÏÆÝÒÎÊÏÌÂÏÕÏÏÂÏÃÂÚÌÂáÚÊÊÆÇÎ
œÎ΢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏœÎÇÒÃÊÒÇÍŜÙŗÏ€ÔÇÒÇÍÆÇ €œÎ
ÎÊÏkÍÆÇκÕÍÂËÊÔÇÑáڜkÌÊÔÇÒÇÒŜÔÊÇÚÍÇœÎÇÒÙÝÏÍÝÌ
ÔÂÊӜkÍÇÎÌÊÔÇÒÆÇ ¹—ÏÌÊœÎÇÒÏÇÓÝÍÔÂÕÊÔÇÑŗÏ€ÎÊÏÇ
ÂÍÆÂÆÝ €œÎ ÚÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï œÎÇÒ áÒƜÎÇÏƜ ÎÊÏÇ kÔÇÒÆÇ ºÕ
ÍÂËÃÕÍÅÂÙÌÂÏÕÏxÊÉÅÇœÎÇÒƜÊÉÅÇÅÂÆÇÍ€œÎá×ÚÝ
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ á×ÚÝ ϜÒӜ ÎÊ~Â kÍÇÎ ÌÊÔÇÒÆÇÎÇÏÊ" pÊÙ Ԝ
ÂÍÂËÔkÅÇÍŒÎÎÂŗÏ€ŗÏ€ÃÕÍÝÑÔÂÏÝÍÓÝÏ—ÙÇÏá×ÚÝ
ϜÒӜÂÒÌÝÍÝÎÊ~ÂkÍÇÎÌÊÔÇÒÆÇpœÎŗÏ€œÎÇÒÂÒÌÝÍÝÙÊÌ
ԜÏÔÝÚŗÏ€ÍÝÃÕÍÆÝ


²¤ÜύÐÔÚ©Ü٤ߩçx
£ÇÉ ÃÇ͜ÃÇÉ ÌÂÏÕÏ x ÒÕ×Ê œ ÎÊÏ x ƗÏÞáÄÊ ŗπ̠ÌÐÍ
ÊÔÇÑ ÓÂÔÝÍÅÂÏÎÝÏ ·œÔÔ ϜÒӜ ßÚ͜ÄÇÎÏÇ Ɯ Â~ÍÂÎÝËÎ
ٗÏÌÊÔÇ͜ŜÏÇÎÏÇÔkÅÇÍÜÍÌÊϜÖҜÔÊÔ̜ÏÇÎÏÇßÚÍÊÎ Œ
ÊÏÆÇkÉÇÎÔÇ͜ΜŜÏÏÇßÚÍÊÎÊ̜ÏÌÂÏÕÏá×ÚÝÆÊÑÂÏÝ~ÃÇ
͜Ï ÌÊÍÇڜÎ ºÕÍÂË ÃÕÍÅÂÙ ÊÏÆÇ ÎÐÏÝ kÉÇÎ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ
ÎÊÏƜáÚÊÔÐÒÅÂÏŗÏ€ßÚÍÊ !¹—ÏÌÊÃÇ͜ÎÎÊÏƜáÅÜÏÊ
ÌÇÚÇÍÇÌ ÔÂÃÊÅÂÔÇÎƜ €ÊÙÏÊÏÆÊ á×ÚÝ ϜÒӜ àÌ לÇÒ ÎÊÏƜ
á×ÚÝÍÝÌ ÌÝÍÕ ÔÇ͜ÅÇ ÃÂÒ œÎΠÂÏÝ ÔÐÒÎÝÚÌ ÂÚÝÒ ÂÍ
ÎÝËÎ "¿Ú͜ÒŜ ÔÇ͜ŜÏ á×ÚÝÍÝÌÏÝ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÔÇ͜ΜŜÏ
áÄÝÉÍÝÌÏÝßÚÍÊÎÎÊÏ´Ç͜ΜŜÏϜÒӜÏÇßÚÍÊÎÊ̜ÏÊÏ
ÆÇÂÏÝÎÊÏÔkÅÇÍÜÍÌÊÎÊÏƜáڜkÙÇŗÏ€ßÚÍÊ
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÎÐÏÏÂÏ ÚÕÏÆÝË ÌÂÅÝËƜ ÔÂÃÂÎ ÎÊÏ á×ÚÝ
ÍÝÌßÚ͜ÒŜÔÇÍÊÎ ͜ÌÊÏ áÎÂÏÍÝÌÔÂÏ ÂÒÝÏ ÂÍÎÝËÎ ¿ÙÇÎ
ϜÏ¢ÍÍ€ÝÌÂÏÕÏÝÏÂÚÂÔÍÂÏÂÎ œÎÎÂkÉԜÏÇÎƜÃÂÚÌÂÃÇÒ
ÌÂÏÕÏÏÝ~ßÚÊÔkÇÏÌkҜΣÕÌÂÏÕÏÂÌÝÍÝÎ×ÕÑÍÂÅÂÏÌÂÏÕÏÅÂ
ÌÂÒÚÝ̗Ҝڜ€œÎÎÊÏÇkÉÇÎƜßÚÊÔkÙÇŗÏ€ÌÂÏÕÏÝÏÂÃÕË
ÓÝÏÆÝÒ ®ÇÓÌÇÏ ÌÇÚÇ ÎÊÏ iÍÇÎ ÌÊÔÇÒkÙÇ ÃÕ ԜÏϜÏ ÎÊÏÇ
ÌÇÎ ÌÐÔÌÂÒÝÒ" ®ÊÏÇ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÂÒÌÝÍÝ ÌÐÔÌÂ
ÒÕÙÝ¢ÍÍ€ÝÅÂڗÌÇÒ®ÇϜÎÊÏÂÌÝÍÝÎÃÇ͜Ï¢ÍÍ€ÝÌÂÏÕ
ÏÝÏÂœÌÇÚÇÍÇÌÔÂÃÊÅÂÔÇÎÃÇ͜ÏŗÏ€ÌÂÏÕÏÝÏÂ×ÇÉΜÔÊԜÎ


²ª®­½­¢²¥¢


¿âäÐâÔÜæÏîç©x
ºÕÍÂËÊÔÇÑ®œÓÊ×¥ÂËӜƜáڜkÙÇ͜ÒŜלÉÇÒ€ÊÙÏÊÏ
ÆÊ חÌÇÎ àÌ ٗÏÌÊ ÔÐÒÎÝÚ ÃÊÒkÙÇ ²Õ×ÏÝ~ ÌÂÏÕÏÝ
®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÂÒÌÝÍÝ ÓÊÏÇ
 ŗÏ€ Ĝ kÍÇÎ ÌÂÏÕÏÝÏÏÂÏ
ÂÉÂÔ ÊÔÔÇ ¬ÇÚÇÍÇÌ ÔÂÃÊÅÂÔÇ ̗ÙÓÇÉ ÃÕÍÅÂÏÅ ÌÂÏÕÏ ÃÂÚÌÂÒÂ
ÂÍÎÂÅÂÏÏÝ ¢ÍÍ€Ý iÉÇ ÃÂÚÌÂÒÆÝ ¥—Ï€ÍÝ ÌÇÚÇŜ Ð×ÚÂÚÍÝ
ҜÄÇÚԜµÍiÉÇÏÇ~µÍÝÏŗÏ€—ÙÇÏÌÐÒÃÂÏÊԜÒŜrÊÜÒÇÑ
ÌÇÚÇƜ ŗÏ€ÏÝ חÌÇÎ ÊÔÔÇ ¢ÍÍ€Ý ÎÐÏÝ ÌÂÏÕÏÏÝ~ ÅÂÆÇÍ
ÔÂ͜Ñ͜ÒÇ ÃÇÉƜ ÌÇÚÇÍÇÌ ÔÂÃÊÅÂÔÇÃÇÉ ÃÕÇÏÙÂ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ²Õ×
ÃÕÇÏÙÂáڜkÙÇ͜ÒƜÅÂΜÍŜÂÚÓÝÏ—ÙÇÏßÚ͜ÆÇ
¹—ÏÌÊ ÌÇÚÇÍÇÌ ÔÂÃÊÅÂÔÇ ÃÕÇÏÙÂ áڜkÙÇ͜Ò ÚÕÍ ÔÂÃÊÅÂÔÞ
ÔÇ͜ÅÇÃÕÇÏÙÂÅÝÏÂÖÊÌÇÒ˗ÒԜ͜Òœ²Õ×ÃÕÇÏÙÂáڜkÙÇ͜Òx
ªÉÅDzÕ×ÔÇ͜ŜÏٜÖÊÌÇÒ˗ÒԜ͜Ò ¬ÇÚÇÍÇÌÔÂÃÊÅÂÔÇÃÕÇÏÙÂ
ÕËÍÂÕxkÍÇÎŜœ²Õ×ÃÕÇÏÙÂÕËÍÂÕxÔÐÒÎÝÚÌ€œÎÊÎÊÏÍÇÌ
̜ ÌÊÔÇҜ ¹—ÏÌÊ ÌÇÚÇÍÇÌ ÔÂÃÊÅÂÔÇ ÃÕÇÏÙÂ ÖÊÌÇÒ ˗ÒÔ̜Ï
ÌÇÚÇ x ¢ÍÍ€ÝÅ ÆÐÚÎÂÏ ÕÍ ¢ÍÍ€Ý ÌÂÏÕÏÝÏ ÃÕËÓÝÏÎÝË
€œÎ ÃÕËÓÝÏ Æ ÂÍÎÝË !¬ÇÚÇÍÇÌ ÔÂÃÊÅÂÔÇ ÃÕÇÏÙ áڜkÙÇ͜Ò
¢ÍÍ€ÝÅÂáÒÝËÂÍÎÝËÍÂÒ
"ŒÎÎÂ͜ÌÊÏÓÇÉƜ¢Í̀ݲÕ×ÝáÚÊÊ̜ÏÓÇÉÌÇÚÇÍÇÌÔÂÃÊ
ÅÂÔÇÃÕÇÏÙÂÔkÅÇÍÜÍÌʲÕ×ÃÕÇÏÙÂáÚÊÔÐÒÅÂÏÃÕÍÂÓÝɪÏÆÇ
ÃÇҜkƜ®œÓÊײÕ×ÝàÌÊ̜ÏÆÊΜÌÕÍ¢ÏÝÌÝÔkÅÇÍ ŒÊÏÆÇ
®œÓÊ× ÓÇÉƜ Ê̜Ï ÓÇÉÏÇ~ ԜÏÇÅÇÉ ŗÏ€ ÂÒÌÂÓÝÏÆ kÍÇ œÎÎÂ
¢ÍÍ€ÝÓÇÉÏÇ×ÂÌÓÂÏÂÅÂÏÅÂÌkҜªÉÅDzÕ×ÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÔÐÒÎÝÚ
ÃÕÍ ŒÅœÒ ¥ÂËӜÏÇ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍÔ̜Ï ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ²Õ×Ý ÓÇÉƜ
áÚÊ Ê̜Ï ÕÍ ÙÂÌÔ ®œÓÊ×ÏÇ kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍÔ̜Ï ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉƜ
áڜkÙDzÕ×ÝÃÇ͜ÏÖÂÏÊԜÏÇÅÇÉŜƜÔÐÒÎÝÚÃÊҜٜÌ
ºÕÍÂË ÃÕÍÅÂÙ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÃÇÉ ÃÕÒÝÙÍÝ ͜ÌÊÏ ÃÇÉ ÌÇ
ÚÇÍÇÌ ÔÂÃÊÅÂÔÇϜ ÂÏÝ~ ÃÕÇÏÙÂ áڜk —ÙÇÏ ÃÕÒÝÙÍÝ ÔkÅÇÍ
¬ÇÚÇÍÇÌÔÂÃÊÅÂÔÇÃÕÇÏÙÂáڜӜÅÇÉÓÇÉkٜ͜ÌÓÇÉœÊÏÆÇŗ
Ï€ÍÝ ßÚ͜ÒÇÅÇÉÏÇ ªÉÅÇ ²Õ× ̗ÙÇ ÃÇ͜Ï kÔÇҜÓÇÉ Ê̜Ï ÓÇÉ
áڜáٜÌÓÇÉ ¢Í̀ݲÕ×Ý˗ÒÔ̜ÏÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~€œÎΜÓÇƜx
¢ÍÍ€ÝÃÂÍÂÍÂÒÝ ¹—ÏÌÊÓÇÉÌÐÍÍÝÌÌÂԗÚÇÒÇÑÓÇÉÏÇÌÂÃÂÔ
ÌÕÒÌÝÏÝÑ áڜkŜ ÌÊÔÇÒkÙÇ ÒÕ×ÏÝ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ kÉÇÅÇÉÏÇ ¢Í
Í€Ý ÃÂÍÂÍÂÒÝ ÊÔkÙÇ ²Õ×ÏÝ ÌÂÃÕÍ ÊÔÔÇÅÇÉ pœÎ ¢ÏÝ~ ÃÇ͜Ï
¢ÃàŒÔʝ x ÆÊÑ ¢ÍÍ€ÝÅ ΗҜrœÅÂÔÞ ÊԜÃÇÉ ªÉÅÇ ²Õ×
iÉÇ ÒÕ×ÝÃÝÉ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÃÇÉÏÇ~ ¢ÍÍ€Ý ÃÂÍÂÍÂÒÝ ÃÕÍÕÝ
ÃÝÉÏÝÒÂÓÍÝË ŒÅœÒ¢ÏÝ~ÃÂÍÂÍÂÒÝÊ̜ÏÃÇÉÄÂÒÊÓÍÂÒÝÆÂx
ÃÇÉ ÆÊΜÌ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ¢ÍÍ€Ý ĜÅÜƜ ÊÔ̜ÏϜÒŜ Êá
ÃÕÍÂÃÝÉ ¹—ÏÌÊ ÃÇÉ ®œÓÊ× ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÎÊ×ϜÔ ÙÊŜÃÇÉ Ê̜Ï
¢ÏÝ~ÆÂÏÝÏÆÂÕÒÔÂÌÍÂÚÝÒÃÝÉ

!#À×ÜÔxÌÂËÃÇÒÃÐÒÝÏÅÝÌÕÍÜáÉÎÂÍÂÒƍÎÊÏǝ
²ª®­½­¢²¥¢


°âÚÏæÏÙÓÏÜ
®ÊÏÃÐÍÂËÕËÍÝËÎלÉÇÒÅÇÄÂÌÝÔÍÝÅÂÉÂÑÍÂÒÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏ
ÌÊÍÇÑ ÂÙÝÌ ÌkÒÇϜٜÌ ÆÂÏ ÃÇ͜Ï ÙÂÅÝÚÔÝÒÅÂÏÆÂ ÃÇÒϜÒӜŜ
ÔÐÒÎÝËÍÂÒ "¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÃÂÒÍÝÌÌÂÌÊÔÇÒÇÍŜÏϜÒÏÇ~
ÃÂÒÝÓÝ ÆÂ ¢~ÂÒÆÂÏ iÉ ÃÂÍÂÍÂÒÝÏ ÂÙÝÌÔÂÏÂÙÝÌ ÌkÒӜÔkÏÇ
ÔkÉÇÎÓÇÉÍÇÌÃÇ͜Ï—ÎÇÔ͜ÏÇÑ̗Ԝ ٗÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÃÂÒÊÔ̜Ï
ϜÒÏÇ~€œÎΜÓÇ ÝÅÝÉÝÅÝÅ ÃÕËÓÝÏÆÝÒÝÍÆÝ £Õ ÂÍÂÒÏÝ~ Ê×
ÔÝáÒÝÃÕÇÏÙÂÔkÅÇÍÜÍÌÊ£ÕËÓÝÏÆÝÒÕÙÝÏÝ~Ê×ÔÝáÒÝÃÕÇÏÙÂ
ßÚ͜ÏÆÇ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ áÒÂÔÝÍÅÂÏÏÂÒÏÝ~ ×ÔÇÏÇÓÇ
ÖÂÏÊÍÝÌÌÂÊÍÔkÙÇÌÐÍÍÝÌÔÂÏÂÉÂÔÊÔÇÍÇÑ¢ÍÍ€ÝÃÂÍÂÍÂÒÝ
ÏÝ~ ÆÂÏÍÝ ÂÉÂÔÍÝÅÝÏ ÕÒÔÂÌÍÂÚÂÙÂÌ ÆÊŜÏ —ÎÇÔ ÃÕÍÅÂÏÅÂ ÃÕ
ÚÕÍÂËßÚ͜ÏÆÇ
¹—ÏÌÊ ÃÇÉ ÃÇ͜ÃÇÉ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ áÒÂÔÝÍÅÂÏÏÂÒÏÝ~
€œÎΜÓÇ לÉÇÒŜ ÌÂƜÒ ÓÝÌÒÂÏ €œÎ ÃÂÍ ÔÕÆÝÒÅÂÏÆÂÅÝ ÅÂÉÂÑ
ÍÂÒÏÝ ÌÊÙÇҜ pœÎ ÂÍÂÒ ÅÝÏ ÔkÅÇÍ ¢ÍÍ€Ý Ãk͜Ì͜ÒÇÏÇ~
ÃÇÒÇÏÙÇÓÇ ÃÕÍÅÂÏ ªÉÅÇ ²Õ×Ì Êá ÃÕÍÝÑ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÃÇÉÏÇ iÉ
ÃÂÍÂÍÂÒÝ ÊÔkÇÏ ԜÏÇÃÇÉÏÇ~ ÂÉÂÔ ÊÔÇÍkÇÏ ̗ÔÇÑ ÃÇÉ Ɯ ßÙÇÃÇÉ
ƜÏ ÓÝÌÒÂÏÂÃÝÉ ¹—ÏÌÊ ÃÇÉ ÃÕ —ÎÇÔ ÃÇ͜Ï ÌÐÔÝÍÆÝÌ ŒÎÎÂ
—ÎÇÔ ÊÔ̜Ï ϜÒӜÏÇ ÌkÒӜÌ ÕÍ ÊÏÆÇ —ÎÇÔ ÔkÅÇÍ ٗÏÌÊ kÉÇ
ÌkÒŜÏ ϜÒӜÏÇ ÌÇÎ —ÎÇÔ ÊԜ ÓÐ~" Œ ÊÏÆÇ kÉÇÃÇÉ ÌkÒΜŜÏ
ϜÒӜŜ —ÎÇÔ͜ϜÃÇÉ Ê̜Ï ÕÍ ÙÂÌÔÂ ÎÐÏÝ ÓÂÃÝÒÍÝÌ ÃÇ͜Ï
̗ԜÃÇÉ
ºÕÍÂË ÕÌ ²Õ× ÔÂ ɜÅÝËÖÞÍÇÅÇÃÇÉƜ ÃÇÉŜ áÒƜÎ ÌkÒӜԜ
ٗÏÌÊÃÇÉÏÊÙÇÌÆÐÅÂÌÝÍÝÒÅÂÌÊҜÌÊ̜ÏÇÏÃÇÍÎÊÃÇÉœÎÎÂ
²Õ× iÉÇ ÓkÉ ÃÇ͜Ï œËÔÇÑ ÃÕÍÎÂÓÍÝÌ ̗ÒÓÇÏk͜Ò ÃÇ͜Ï ÃÇÉÏÇ~
—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÅÂáÍÄÂÒ  «—ÒœÌ͜ÒÏÇÌÂÒÂÑÃÇÍkÙÇ¢ÍÍ€ÝÊӜ
²Õ×ÏÝ~ÖÊÌÇÒÇÏÃÇٗ͜ÏÌʪÉÅDzÕ×¢ÍÍ€ÝÊ×ÔÝáÒÝÃÕÇÏ
ÙÂÊÉÅÇ͜Ò—ÙÇÏ¢~ÂáÍÄÂÒÂ
!£ÇÍŜÏÇÃÇÉٜ¢ÍÍ€ÝÏÝӗàÙÇ͜ÒŜ¢ÏÝ~ÏÊáÔÇÃÕÇÏÙÂ
ÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏÏÂÒÅÂá×ÚÝÍÝÌÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ €œÒϜÒӜ áÒƜÎ ÊԜ
"¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý µÍÝ ÌkÑ ÓÂÏÍÝ ÔÕÅÂÏÏÂÒÝ ÂÒÂÓÝÏÆ ÃÇÒÇÏÙÇ
ÔÕÅÂϵÅÝÍÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÂÍÆÂÏÌÇÎϜÒÏÇÓÂËÍÂÅÂÏÃÕÍ
Ó ÚÕÍÂÒÏÝ ÕÌ iÉ µÍÝÏ Ð×ÚÂÚ ÃÕÍÝÒÅ ÂÍÆÂÏ ÃÊÍÅÇ͜ÆÇ Ɯ
ŒÌÇÎϜÒÏÇÂÍÆÂÏÃÊÍÅÇ͜ŜÏÃÕÍÓµÍÚÕÍÂÒÏÝÙÂÌÝÒÆÝ
ÌÇÎϜÒÏÇ ÙÂÌÝÒÅÂÏ ÃÕÍÓ ÚÕÍÂÒÏÝ ÂÌÍÂÆÝ €œÎ ÌÇÎϜÒÏÇ
ÂÌÍÂÅÂÏ ÃÕÍÓ ÚÕÍÂÒÅ iÉÇÏÇ~ ×ÇÌÍÇÅÇÏ ÕÒÔÂÌÍÂÚÝÒÅ ΗÎ
ÌÊÏÍÇÌÃÊÒÆÇ

 !#! £ÕÂáÔÞÏÇÅÒÇÌÔÇÍÇÏϜÏÃÐÍÂËÆÂÂ~ÍÂÒÅÂΗÎÌÊύ£ÇÍŜ
ÏÇÃÇÉٜ ¢ÍÍ€Ý iÉÇÏ áÒÂÔÕÙÝÍÂÒÅ ¢ÏÝ~ ÏÊáÔÇ ÃÕÇÏÙ ÙÂÌÝ
ÒÝÍÅÂÏÏÂÒÅÂá×ÚÝÍÝÌÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏ€œÒϜÒӜƜÂÍÂÒÃÇ͜ÏÃÇÒŜ
ßÚÊԜ
!²ª®­½­¢²¥¢


¯ÚÚύêÜê‹»©à×ä²ÏØà©ÏçÏÙxßà©áÙ©ÜÛ©ä©ÐЩáÔ
®Ð~ ϜÒӜ œËÔÇÒŜ ÓÐ~" ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉÏÇ~ áÌÍÝ Ê̜Ï ÌÇÎ
ÃÇÉŜ ÌÂÒÚÝ ÃÕÍ ÂÍ ÓÐ~" iÉÇÏÇ~ µÍÝÏ ÌÝÉÅÂÏÎÝËÙ ¢ÏÝ
ÃÇÉÏÇ~ €œÎΜÃÇÉ —ÙÇÏ ÃÊÒŜÏ ¢ÍÍ€Ý ¢ÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ
€œÒϜÒӜÏÇ ÃÇÉŜ Ãk͜Ì ÊÔÇÑ ÃÊÒΜÓ ÎÊ̜ÏÏÊ" ¢ÍÍ€Ý ÓÂË
ÍÂÅÂÏÏÂÒÏÝ ÌÇÎ ÅÂÇÑÍÊ ÂÍÝÒ" pÊÙÌÇÎ ÅÂÇÑÍÊ ÂÍÎÂÓ ¢ÍÍ€Ý
ÂÍÂÒÏÝÅÂÇÑÓÇÉÆÊÑÊÅÜÍÂÏÊԜ ¬ÇÎÂÍÂÒÏÝחÌÇÎÊԜÂÍÝÒ"
®œÓÊ×¥ÂËӜkÍÆÇœÎÎÂÂÍÂËÅÝÏÂÆÂÔkÅÇÍxkÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔÇÍ
ÆÇ µÍ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ Õ~ áÅÝÏÆ ÔÐÒ €œÎ ÃÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝÅÂ
áÍÄÂÒ ®œÓÊ× ΜלÃÜÔÇÏϜÏ ÃÇÉÏÇ ϜÒӜ ÂÇÒ ÂÍÓÝÏ ÎÊ×
ϜÔÎÇ áÌÊ ÅÂÉÂÑÎÝ ßɜÒÍÇÌ͜kÎÇ ÂÙÍÝÌÎÝ áÌÊ áÍÂÏÅÂÙÍÝÌ
ÎÝלÄÇÖÎÇáÌÊÌÝÍÝÙÎÝ"
ªÉÅÇáÉÎÂÆÂÃÐÍÂËÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ
³ÊÏÇ~—ÙÇÏÃÇÉÏÇ€œÒÄÂÌÝÔkÔÇÒÇÒ͜Ò
£ÇÉÏÇÓÕÇÍÂÓÝÓÂÒÝÌÍÂÒÅÂÓÂÏÝËÍÂҝ
 ŒÎÎÂÃÇÉÃÐÍÂÒÏÝ~€œÎΜÓÇÏƜÃÇÉÏÇÁÒÂÔÕÙÝáÒƜÎÇÏƜ
ÔÕÍÝÓÝÏÙ rÊ~ÇÑ ÙÝÅÂÃÝÉ !¹—ÏÌÊ ÎÊÏ ÊÏÂÏÂÎ kÍÇÎ €œÎ
ÔÇÒÇÌÍÇÌ Ԝ ֜ÒÇÚԜ͜Ò ÌkÌԜÅÇ ÃÂÚÍÝÌÍÂÒ €œÎ ̗Ù͜Ò Ɯ
לÉÇÒÅÇ Ĝ ÌÊٜ͜ÌԜÅÇ ϜÒӜ͜Ò Ɯ "ÃÊÇÌÍÇÌ €œÎ ÔÊҜÏÍÇÌ
Ԝ ÃÂÒÍÝÌÌ ÌÊÔÇÒÇÍŜÏ €ÊÙÃÇÒ ϜÒӜ Ɯ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ²ÂÃÃÝ
ÃÝÉ ®œÓÊ× ¥ÂËӜ ÂÚ ÌkÒӜÔ̜Ï ΜלÃÜÔÇÏϜÏ ÃÇÉÏÇ ÂÇÒÂ
ÂÍÎÂáÙÂÌ


¯ÚÚύꍩ۷àßÏ×ÚäÏÚÙê

®œÓÊ×ÏÇÌÇ ÃÕÍÅÂÏÅ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ ӗËÍÊÎ ÂÍÆÂÎÝËÎ ėr
ÆÂÏÝÎ ªÉÅÇ ²Õ× ÂÒÌÝÍÝ ÂÍÆÂÎÂÄÝÎÏÝ ÒÂÓÍÝË ˗ҜÅÇÎ
kÉ×ÂÍÌÝÎ —ÙÇÏ ÉÕÒ ÌÂËÅÝ €œÎ —ÉÍÇÌÓÇÉ ÅÂÉÂÑ ÃÇ͜Ï ÔÕÍÝ
£Õ kÉ ÎÊÍ͜ÔÇΜ ÌÂÏ ÌÂÒƜÚ͜ÒÇΜ áÒƜÎ ÊԜ ÂÍÓÂ kÉÇÎÏÇ~
Ì€œÒ͜ÏŜÏ €œÎ ®œÓÊ×ԜÏ ÂÇÒÝÍÅÂÏ ÃÕÍÕÝÎÏÝ ÔÇ͜Ò ÊÆÇÎ
¢ÍÂÒxÊÓÒÂÊÍÍÇ͜Ò¢ÍÍ€ÝÂÍÂÒÏÝiÉÃÂÍÂÍÂÒÝÊÔÔÇÂÍÂÒÅÂ
iÉÇÏÇ~ ÆÂÏÝÏ ÌkÒӜÔÔÇ ÂÍÂÒ ÃÇ͜Ï ÌÊÍÇÚk͜Ò ԗÉÇÆÇ ÂÍÂÒÅÂ
ÌÂÏÕÏ ÅÝËÃÂƜÔ ÌÝÍÕ ԜÒÔÊÃÇ ĜÅÜƜ͜Ò ÃÊÒÆÇ ¢ÍÂÒ x ÃÇÉ
ÏÇ~ÐÍÝÂÔÂÍÂÒÝÃÝÉÏÝ~ÔÐÌÝÎÝ®œÓÊ×ÙÝÅÝÚÝÃÇ͜ÏÂÍÂÒ
ÂÒÂÓÝÏÏÂÏ µÍ x €œÒϜÒӜƜÏ —ÓÔÇÏ ¢ÍÍ€Ý µÍ Μ~ÅÇ
ÆÂÏÍÂÏÓÝÏ
¢ÎÊÏ
ŒÎΠ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÓkÉÇ ÅÂΜÍŜ ÂÚÎÂÆÝ ÆÊÑ œËÔÇÒŜ ΗÎ
ÌÊÏÔkÅÇ͹—ÏÌʪÓÒÂÊÍ×ÂÍÌÝÏÝ~€œÎΜÓÇƜ ÙÝÏ ÊÓÒÂÊÍÍÇ
ÔkÅÇÍ ªÃÒ€ÊÎ ϜÓÇÍÇÏϜÏ ÃÕÍÅÂÏÏÂÒÏÝ~ €œÎΜÓÇ Ɯ ÂÏÝ~
ÙÝÏÃÂÍÂÍÂÒÝÔkÅÇͪÉÅÇáÉÎÂƍ³ÊÏÇ~ϜÓÇÍÇ~ªÓ×ÂÌÂÒÌÝÍÝ


 "# ªÌÇÏÙÇ r—Î͜ÏÇ ÅÒÇÌ ÔÇÍÇÏϜÏ ÃÐÍÂË Æ Â~ÍÂÒÅ ΗÎÌÊÏ
pœÒϜÒӜƜÏ—ÓÔÇÏ¢ÍÍ€ÝΜ~ÅÇÆÂÏÍÂÏÓÝϝ²ª®­½­¢²¥¢


ÃÕÍÝҝxÆÊÇÍŜÏÃÊÔ !ÁÅÜÏÊÔÂÃÊÅÝËҜÄÇÚԜÔÕÅÂÏÃÂÍÂÍÂÒ
¢ÍÍ€Ý ÃÂÍÂÍÂÒÝ ÆÊŜÏ ÓkÉ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ĜÅÜƜÓÇ
ϜÔÊrœÓÇÏƜ ÔÕÅÂÏ ÃÂÍÂÍÂÒ ¢ÍÍ€Ý ÃÂÍÂÍÂÒÝ ÃÕÍÝÑ ÓÂÏÂÍÂ
"Œ ĜÅÜƜ ÓkÉÇ ÃÐÍÂË ÊÆÇ £ÊÍÅÇ͜ÏŜÏ ÄÂÌÝÔÔ œË͜ÏÇÑ ÌÊ
ÍÇÒÎÇÏ€œÎ³ÂÒÂÏÝ~ÕÍÝÃÕÍÝҝ
ŒÍÇÃÕÅÝÏÂÆÂÔkÅÇͲÂÃÊŪÓ×ÂÌÂÔÂÃÝÉÆÂÏÊÅÇɜÌÕÅÝÍ
ÍÂÒÅÂÕÉÅÂϪÅÇɜÌ͜ÒœÍÇÔÕÅÂÏÙÝ€œÎÃÇÒÏÊÏÆÊá×ÚÝÍÝÌ
ÔÂáÎÂÏÍÝÌÔÂßÚ͜ÒŜ—ÍÅÇÒŜÏÙÇkÌ¢Í̀ݲÂÃÊÅÂō©ÕÒÝ
ÓÝÌÇÙÇÓÇϜ×ÇÉΜÔÊԜٜ̝xÆÊŜϵÍÎÐÏÝ~ÃÇ͜ÏiÉÇÏÇ~
ÓÂËÍÂÑ ÂÍÕ ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ ÏÊáÔÇÏÇ~ לÇÒÍÇ ßÚ͜ÒŜ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ
ÙÂÌÝÒÕÙÝ¢ÍÍ€ÝÅÂÜËÍÇÃÕÍÕÝÏÌkÒӜÔ̜Ï £ÕÔÕÒÝƪÉÅÇ
áÉÎÂÆ ÃÐÍÂË áÉÝÍÅÂÏ ÃÊÔ ®ÊÏ ÁÅÜÌÕÃÏÝ áÒÂÔÔÝÎ œ ¿ÓÂÕÅÂ
ϜÖҜÔ͜ÏÆÇΝ
®ÐÏÏÂÏ ϜÒӜ ÌÊÍÇÑ ÙÝÅ ÓÐ~" ŒÍ͜ ¢ÍÍ€Ý ÅÂÆÇÍ ÔkÅÇÍ
ÎÇ"pÊÙԜÂÍÂËÔkÅÇ͹—ÏÌʵͮÕÓÂÅÂœËÔÔÇ
¬ÇÎŜÔÇÍÊÎÚÕ~ÂڜÖÌÂÔÞÌkÒӜÔÇÒÎÇÏ
¬ÇÎÏÇÌÝÉÅÂÏÝÒÅÂÔÇÍÊÎÚÕÏÝÌÝÉÅÂÏÝÒÎÝϝ
¦ÊΜÌ €œÎΜÓÇ ÌÇÎÏÇ~ÆÇÒ ÔÇ͜ÅÇϜ áÌÊ ÔÝÒÝÚÍÝÅÝÏ Ôk
ÅÇÍ ÜÍÌÊ ڜÖÌÂÔÞ ÌkÒӜÔkÙÇ ¢ÍÍ€ÝÅ ÜËÍÇ ªÉÅÇ áÉÎÂÆÂ
¢ÍÍ€Ý ÖÊÒÅÂÄÇÏŜ ÃÐÍÂË ÆÊŜÏ ³ÊÏÇ~ ÂÚ iÉÇÎÏÇ~ ÌÐÆҜ
ÔÇÎÏÇ ÌkÒӜÔk —ÙÇÏ €œÎ ×ÔÇÏ rÊÒ ˗ÉÇÏƜ ®ÊÏÇÎ ÊÓÇÎÇÎ
ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÇÍÓÇÏ ÆÊÑ ®ÊÏ ÓÊÏÇ ÑÂÔÚ ÊÔÇÑ ÌÕËÆÝΝ !ºÕÍÂË
ÊÔÇÑ¢ÍÍ€ÝiÉÇÔÇ͜ŜÏÌÇÚÇŜڜÖÌÂÔÞÌkÒӜԜ€œÎiÉÇÔÇ
͜ŜÏÌÇÚÇÏÇkrœÔÊԜ
¯ÚÚύêÜê‹ÏæâꍩÛç©ãÙÏáÔ
"£ÇҜÒÇÅÇÉ ÎÊÏϜÏ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉÏÇ ÏÊ —ÙÇÏ ÅÂÇÑÍÊ ÓÐ~"
¢ÏÝ~ Ê×ÔÝáÒÝÏ ÌÇÎ ÌÂÒÚÝ ÌÊ͜ ÂÍÂ" x ÆÊÑ ÓÐÒÂÒ ŒË
ÂƜÎ ¢ÍÍ€Ý ÃÇ͜Ï ÜלÓ͜ÚÇÒŜ ÓÊÏ ÌÇÎ ÓÐ~" ¹kÍΜÌ ÙkÍ
ΜÌÙÇŜ ¯Ê —ÙÇÏ ÎÊÏÇ ÃÐÍÂË ÊÔÇÑ áÓÂÆÝ~" x ÆÊáÒÎÇ"
¹kÍΜÌÙÇÏÇ~ ÃÇÒ kÌ ÃÂÍÙÝÌ ÌÊӜÅÇÏϜÏ ÃÇÒ ÓÂÄÝÔÏÝ ÎÂ×ÓÕÓ
ÌÕÍÍÂÏÕ —ÙÇÏ œ ÊÌÇÏÙÇÓÇÏ ÅÂƜÔÊ ÌÕÍÍÂÏÕ —ÙÇÏ áÓÂÒÅ ×ÐÌÕÌÝ
àÌÎÝÏÊ"
¢ÍÍ€ÝÆÂÚÕÍÂËÕÌßÚ͜ÆÇÔkÅÇÍÎÇÓÐ~"µÍiÉÇÏÇ~ÂÙÕ
ÝÏ ÌkÒӜÔÇÒŜ €œÎ ÌÐÆҜÔÇÏ ÃÇÍÆÇÒÇÒŜ ÔÇ͜Ñ iÉÇÏÇ~ ÂÙÕÝ
àϜÍŜÏ €œÍÂ̜Ô̜ ÆÕÙÂÒ ÊÔÇÍŜÏ ÙkÍΜÌ͜ÒŜ ÉÕÒ ÓÂÃÝÒÍÝÌ
ÃÇ͜Ï ÔkÉÆÇ µÍ ÎÐÏÝ iÉÇÏÇ~ ÆÂÏÝ —ÙÇÏ iÉÇ œÉÇÒ͜ŜÏ ڜÖ
ÌÂÔÞ ÌkÒӜÔ̜Ï ÙkÍΜÌ͜ÒŜ iÉÇÏÇ~ ÃÂË ÆÂÏÝÏ ÃÇÍÆÇÒk —ÙÇÏ
ßÚ͜ÆÇ Á€kÆ͜ÒƜÏ ÅÇϜ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÃÂÚÌ ×ÂÍÝÌÍÂÒÆÂÏ
Æ x µÍ ÙÂÌÝÒÅÂÏ ÚÕÏÆÝË ÙkÍΜÌ͜Ò ÃÇÉ pÐÚÇá ÌÊÔÂÃÝÏÆÂ
¢ÍÍ€ÝÃÐÍÂËÆÊ
®ÊÏÇÎ×ÂÍÌÝÎÃÕÍÎÂÅÂÏÏÝiÉ×ÂÍÌÝÎÆÊÑ
ӗÇÌÍÇÃÕÍÎÂÅÂÏÏÝӗÇÌÍÇÎÆÊÑÂÔÂÒÎÝÏ²ª®­½­¢²¥¢
!

pœÎÂÍÂÒÅÂf³ÇÉ®ÊÏÇÎ×ÂÍÌÝÎÔkÅÇÍuxÆÊÑœËÔÇÍŜÏ
ÕÒÝÏÆÂ
ÂÍÂÒÔÇÒÇ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÕÍÍÂÒÝÆÊÑÂÔÂÍÝÒÍÂҝ
 ŒªÚÂÅÝËáªÓÒÂÊÍ×ÂÌÝÏÆÂÚÕÏÝÊÅÜÍÂÏÊԜ
ªÓÒÂÊÍÕÍÍÂÒÝÏÝ~ÓÂÏÝÆÊ~ÅÇÉáÒÝÏÆÂÅÝÌÐÎ
×ÒÔÇÌ͜ÒÇÌÂƜÒÃÕÍÓÂÆÂ
ÃÊÌÂÉÍÂÒÅÝÏÂÌÐÔÝÍÂÙÂÌ
¹—ÏÌʲÂÃÃÝrÊÒ˗ÉÇÏƜÌÇÚÇ͜Ò—ÓÔÇÏϜÏ
ßÚÇÏÔÊÉÔÐÒÎÝÚÌÂÂÚÝÒÂÙÂ̝
"ªÚÂÅÝËáÂÍÆÂÏœËÔ̜Ïٜ
¹ÊÌÓÇɬÐÆҜÔÍDzÂÃÃÝÃÇÉŜϜÓÇÍÌÂÍÆÝÒÎÂÅÂÏÃÕÍÓÂ
ÃÇɳœÆkÎÌÇÃÇÌ€œÎ¥ÂÎÕÒÂÅÂÐ×ÚÂÚÍÝÃÕÍÝÒÊÆÇ̝
·àßÏ×ÚäÏÚÙꍩÛÎäçêä©Ð©ß

ªÏÆÇϜÒӜœËÔÊÌ"¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÂÌÍÂÄÝÏßÉ͜ΜŜÏÙÊÔ×Â
ÍÝÌÍÂÒ¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÂÌÍÂÕÂÍÆÝÍÂÒ£ÕÂÌÍÂÕÊÎÂÏÂÚÂ
ÃÕÍÆÝ Œ ÊÏÆÇ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÂÌÍÂÄÝÏ ÃÊÒkÙÇ ÌÂÏÕÏÏÝ ßÉ͜ŜÏ
ªÓÒÂÊÍ ×ÂÍÌÝ ÕÍ ÌÂÏÕÏÅ ÊÒÇڜ ÂÍÎÂÆÝ ¯Ê —ÙÇÏ" ¹—ÏÌÊ
ÂÏÝ ÊÎÂÏ ÃÇ͜Ï ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ßÚÅÂΜÍ͜Ò ÃÇ͜Ï ÊÒÇÚÇÒŜ
ΗÎÌÊÏÆÊÑÌÂÏÕÏÅÂΜÍ͜ÒÇÂÚÂßÉ͜ÆÇ¢ÍÂÒÔÂÚÌÂÂÃÝÏÆÝ
ÍÂÒŒªÉÅÇáÉÎÂÆÂÃÕÔÂÚÔÕÒÝÏÆÂÃÐÍÂËáÉÝÍÅÂÏ
®ÇϜ³ÊÐÏÆÂÌÇÚÇ͜ÒÏÇÂÃÝÏÆÝÒÂÙÂÌÃÇÒÔÂÚ
ÂÍÂÒÂÃÝÏÝÑÇÅÝÍÂÙÂÌÃÇÒÌÝáÌÕáÎ
œÎ΢~ÂÊÎÂÏÊÔkÙÇ€ÊÙÌÇÎÐáÔÌÂÌÂÍÎÂӝ
 ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ®ÊÏ ÙÝÏ Ìk~ÇÍƜÏ ªÓÒÂÊÍ ×ÂÍÌÝÏÝ~
ÌÐÔÝÍÕÝÏ ÔÇÍÊÎ €œÎ ÃÕ ×ÂÌÔ ¢ÍÍ€ÝÅ ÆÐÅ ÌÝÍÂÎ
®ÊÏ Ú€ÊÔÍÇÌ ÊԜ ÂÍÂÎ ÂÍÂÒ kÉ͜ÒÇÏ Ê×ÍÂÓ Ìk~ÇÍƜÏ
¢ÍÍ€ÝÅÂÃÂÅÝÚÍÂÅÂÏÏÂÒœÎÎÂÃÕ×ÂÌÃÇÍÇÎŜÏÊÅÇÉ͜ÏΜŜÏ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ ÏÊ ҜÄÇÚÍÇ ×ÂÌ ÊÔkÇÏ ÃÇÍÎÊٜ ÂÍÂÒ
kÉ͜ÒÇÏٜ ×ÂÌ ÃÕÍÕÏÝ ÕÒÏÂÚÔÝÒÝÒÅ ÔÝÒÝÚÝÑ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
×ÂÌÍÝÌ àÍÝÏ ÃÕËÓÝÏÎÂÆÝÍÂÒ Œ ®œÓÊ× ÌÂÏÕÏÅ ÙÊÌ ÌÕËÆÝ
€œÎ¢Í̀݀œÒÊÎÂÏÊÔkÙÇÏÇ×ÂÌÆÊÑÊÅÜÍÂÏÊԜ¹ÝáêÚâФáÔÜÙÔçÔکߤæÔÜ
¬ÂÏÕÏÏÝ kԜk ÂÒÌÝÍÝ ¢ÍÍ€Ý ÂÍÆÝÏÆ ×ÂÌ ÃÕÍÕ ÔÕÒÝÏÆÂ
®ÕÓÂÃÐÍÂËÆÊÑáɍ¬ÂÏÕÏÔÂ͜Ñ͜ÒÇÏkԜkÙÇÌÇÚÇÂÍÂÒÃÇ
͜Ï áڜáٜ̝ Œ ÊÎÂÏ ÂÒÌÝÍÝ ¢ÍÍ€Ý ÂÍÆÝÏÆ ×ÂÌ ÃÕÍÕ ÔÕ
ÒÝÏÆ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ ÃÐÍÂË ÆÊÇ͜ ¬k~ÇÍÇ~ϜÏ ¬kÌ̜ ÌÇÎ
ÎÇϜÒ áÅÜÏÊ®œÓÊ×ÏÇԗÚÇÒÇÒŜ " ÁÌʵÑÌÝÏÅÂÌÇÎԗڜÒ
áÅÜÏÊ ®œÓÊ×ÏÇ kÍÇ͜ÒƜÏ ÂÍÝÑ ÙÝÅÕ —ÙÇÏ " x ÆÊ̝ !ªÉÅÇ
áÉÎÂÆÂϜÒӜÆÊÇ͜ÓÐ~"¢ÍÍ€ÝÓkÉÇÓÊÏÇ~áÏÝ~ÆÂÂÄÝÉÝ~ÆÂ
€œÎ Ìk~ÇÍÇ~Ɯ ÔÐҝ ®ÇϜ ÃÕ ÓkÉ x ÃÇÉ ÊÅÜÍÂÏ ÊԜ ÔÐÒÅÂÏ
ÊÎÂÏÔÕÒÝÏÆÂÅÝלÜÒ "¥ÂËӜÏDzÂÃÃÝÆÊÑÊÌÜÒÂÒÊÔӜ~€œÎ
²ª®­½­¢²¥¢


¢ÍÍ€ÝÏÝ~¢ÏÝkÍÇƜÏÔÇÒÇÍÔkÇϜÙÝÏÌk~ÇÍƜÏÊÏÂÏÓÂ~ÌÐ
ÔÝÍÂÙÂÌÓÝ~ ¹—ÏÌÊ ˗ҜÌ ÃÇ͜Ï ÊÎÂÏ ÊÔk ¢ÍÍ€Ý ÃÊÒŜÏ
×ÂÌÍÝÌÌÂ
 ÂÍÝÑ ÌÊ͜ œ ÊÎÂÏÏÝ ÊÌÜÒÂÒ ÊÔk x ÌÐÔÝÍÕ ÃÊҜ
ªÉÅÇáÉÎÂÆÂÃÐÍÂËÆÊÇ͜¢~ÂÊÎÂÏÊÔkÙÇÃÇÒÌÇÎÐáÔÌÂÌÂÍ
ÎÂӝ Á€kÆ͜Ò ÃÇ͜Ï á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒ ÂÒÂÓÝÏÆ ÂÇÒΠàÌ
ٗÏÌÊ ÃÇÒ ²ÂÃÃÝ x ÃÂÒÝÓÝÏÝ~ Æ ²ÂÃÃÝÓÝ ¢~ ΗҜrœÅÂÔÞ
ÊÔkÙÇ͜ÒÏÇ~ €œÎΜÓÇ —ÙÇÏ Ɯ µÍ àÎÂÒÔ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ ÃÐÍÂË
ÆÊÑáÉÝÍÅÂύÁÍÄÂÒÝѲÂÃÃÝÅÂΗҜrœÅÂÔÞ ÊÔ̜Ï €œÒÌÇÎ ÌÐ
ÔÝÍÂÙÂ̝
ŒÎΠ²ÂÃÃÝÅ ÊÎÂÏ ÊÔΜŜÏ ÌÊÍÇÚ ¢~ ÏÊÙÇÌ áÍÄÂÒÝÑ
ΗҜrœÅÂÔÞ ÊԜ ÂÍÝÒÍÂÒ" ¢ÏÝ~ ×ÂÌÝÏÆ ÊÚÇÔΜŜÏ ÌÊÍÇÚ
¢~ ÏÊÙÇÌ ÊÎÂÏ ÌÊÔÇҜ ÂÍÝÒÍÂÒ" ¢ÏÝ~ ÔÕÒÝÏÆ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔkÙÇ
ÃÕÍÎÂÅÂÙ ÂÍÂÒ ÏÊÙÇÌ ÊÚÇԜ ÂÍÝÒÍÂÒ" ŒÅœÒ ÊÅÜÍÂÏ ÊԜÒŜ
rÊÜÒÇÍΜŜÏÃÕÍÓÂÏÊÙÇÌÊÔÇÑÌÇÎƜÃÕÍÓÂÊÅÜÍÂÏÊԜÂÍÝÒ"
ªÉÅÇ áÉÎÂÆ ÃÐÍÂË ÆÊÑ áÉÝÍÅÂÏ Á×ÚÝ לÜÒ ÌÊÔÇÒkÙÇ͜Ò
ÏÇ~ ÌÊÍkÇ ÏÊÙÇÌ ÌÕÂÏÝÙÍݝ ŒÎΠÁ×ÚÝ לÜÒÏÇ ÃÂÒÝÓÝ
Æ ÌÂÃÕÍ ÊÔΜÆÇ ªÚÂÅÝËá ÃÐÍÂË ÆÊ ÃÊÔ «Â ²ÂÃÃÝÎ £ÇÉ
ӗË͜ŜÏלÜÒŜÌÇÎÝÚÂÏÆÝÊ̜ÏÓÐ~" ºÕÍÂËÊÔÇÑÌÇ
ÚÇ͜ÒŜÊÎÂÏÁ×ÚÝלÜÒÏÇÊÚÇÔkƜÏÌÊ͜œÊÚÇÔkx®œÓÊ×
ÔÕÒÝÏÆÂÅÝ Á×ÚÝ לÜÒƜÏ ÔÕ !ŒÎΠÃÐÍÂË ÆÊÑ ÓÐÒÝËÎ
œÍ͜ ªÓÒÂÊÍ ×ÂÍÌÝ ÚÕÍ לÜÒÏÇ ÊÚÇÔΜÆÇ ÎÊ̜Ï" ŒÍÜÔԜ
ÊÚÇÔÔÇ͜Ò
¢ÍÂÒÏÝ~ÔÂÄÝÚÝ×ÔÇÏƗÏÞáÃÕËÍÂÑkÔÔÇ
€œÎÂÍÂÒÏÝ~ÓkÉ͜ÒÇrÊÒ˗ÉÇÏÇ~ÃÂÒÍÝÌÙÊÔ͜ÒÇϜ
ÃÂÒÝÑrÊÔÔǝ
"pœÎ á~ÂÆÂÏ ÓÐÒÝËÎ œÍ͜ ªÓÒÂÊÍ ×ÂÍÌÝ Â~ÍÂÎÂÆÝ ÎÊ̜Ï"
£ÇÒÇÏÙÇÃÕÍÝÑ®ÕÓÂrÂÄÂÑÃÊҜ
®ÊÏÓÇÉƜ×ÂÍÝÌÆÊÑÂÔÂÑÃÕÍÎÂÅÂÏ×ÂÍÝÌÂÒÌÝÍÝ
̗ÏÙÇÍÇÌÕáÔÂÙÂÌÎÝÏ
Â~ÓÝÉ×ÂÍÝÌÂÒÌÝÍÝÓÇÉƜÂÙÕÌÕÉÅÂÔÂÙÂÌÎÝϝ
ŒªÚÂÅÝËáÔÂÅÝÏÆÂÌÝàÒÂÌÊÔÇÑœËԜ
®ÊÏÇßÉ͜ΜŜÏÌÇÚÇ͜Ò®ÊÏÇÔÂÑÔÝ
®ÊÏÇÓÐÒÂÎÂÅÂÏÏÂÒÅÂiÉÇÎÏÇÌkÒӜÔÔÇΝ
ªÓÒÂÊÍ×ÂÍÌÝÔÕÒÝÏÆÂÊӜ®ÊÏÔÝ~ÍÂÕÓÝÉ€œÎkÉÓkÉÍÇ×Â
ÍÝÌÌÂ̗ÏÇÃÕÇÌÕÍÍÂÒÝÎÏÝÓÕÉÝÑÔÐÒÆÝΝxÆÊ
¯ÚÚύêvÖäÏÚÙêÜÙ×ßÔÙÏÙÛÏÓê

ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÓÇÉƜÏ ÓÐÒÝËÎ œÍ͜ ¢ÍÍ€Ý iÉ ×ÂÍÌÝÏ
ÌÊÒÇ ÌÂÌÔÝÎÝ" pÊÙ Ԝ ÂÍÂË ÔkÅÇÍ ®ÊÏ kÉÇÎ ªÃÒ€ÊÎ
ϜÓÇÍÇÏϜÏ£ÊÏÞáÎÊÏÌÂÃÊ͜ÓÇÏϜÏÃÕÍÅÂÏÊÓÒÂÊÍÍÇ
ÎÇÏ ¢ÍÍ€ÝiÉ×ÂÍÌÝÏÌÊÒÇÌÂÌÎÂÆÝٗÏÌʵÍÂÏÝÂÍÆÂÏÕÌ

#ÄÏÙÚêÙÙÏxáÅÜÏʍÂÌÍÂÕŝ
²ª®­½­¢²¥¢


ÓÂËÍÂÑÂÍÆÝŒÍ͜ÓÇɪÉÅÇáÉÎÂƪÍÞáÓ×ÂÌÝÏÆÂϜÒӜœËÔÇÍ
ŜÏÏÇÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ"ªÓÒÂÊÍ×ÂÍÌÝÔÕÒÝÏÆ¢ÍÍ€ÝÅÂÉÂÒÍÂÏÝÑ
ÕÍ ÎÇϜ ϜÒӜ ÆÊŜÏ «Â ²ÂÃÃÝÎ ³ÊÏÇ~ ќËÅÂÎÜÒ͜ÒÇ~ÏÇ
kÔÇÒÆÇ͜Ò ÌÐÒÃÂÏ ÌÊÔÇÒk ÕÒÝÏÏÂÒÝ~ÏÝ rÊÎÇÒÆÇ͜Ò ÃÇÒ ÎÊÏ
ÅÇϜ ÌÂÍÆÝÎ ÎÊÏÇÎ rÂÏÝÎÏÝ Æ ßÉÍÊ͜ҝ ¢~ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
rÂÄÂÃÝÏÊÏÆÊÃÕÍÆÝÓÐ~"ÁÍÅÂÏÊÍ€£ÂÅÂÍÌÂÒÚÝÏÆÂÔÇÉ͜
ÏÇÑÂ~ÂÔÂÃÝÏÎÂÅÂÏ rÊÆÇ ÎÇ~ ÌÇÚÇÏÇ ®ÊÏ iÉÇÎ —ÙÇÏ ÓÂÌÍÂÑ
ÌÂÍÆÝΝ ·œÉÇÒÅÇÄÂÌÝÔÔÂÆ¢ÍÍ€ÝiÉÇÏÇ~ΜÒלΜÔÇÃÕÇÏ
Ù ÓÂËÍÂÑ ÂÍÅÂÏ ÌÇÚÇ͜Ò ÃÂÒ œÎΠÂÍÂÒ ÌkÑ ÔkÅÇÍ ŒÎÎÂ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÓÂËÍÂÄÝ iÉÇÏÇ~ ΜÒלΜÔÇ ÃÕÇÏÙ Ê̜Ï ÆÊΜÌ
ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ לÇÒÍÇ ßÚ͜ÒÇϜ ÌÂÒÂÑ ÔkÅÇÍ àÅÝËӜ ΜÒלΜÔ
ÙÝÏΜÒלΜÔÃÕÍÎÂÓÊÆÇ
¢ÍÂËÓÂϜÒӜÓÐ~"ªÓÒÂÊÍßÉ͜ŜÏÇϜÊÒÇÚΜÆÇœÓÂËÍÂÏ
ÅÂÏÏÂÒ ÂÏÝ ÂÍÆÝÍÂÒ ÃÂÚÌÂÍÂÒ ÊӜ ÔÕ~ Ìk~ÇÍÍÇŜ œË͜ÏÆÇ͜Ò
!ªÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
£kÅÇÏÅÇ̗ÏŜÌÂƜÒ¢ÍÍ€ÝÂÍÂÒÏÝÓÊÉΜkٜÏÊÔÔÇ
ÂÍÂÒÅÂÌkÒÎÊÔÐÒÅÂÏÌkÉ͜Ò
€œÎÊÚÇÔÎÊÔÐÒÅÂÏÌÐÍÂÌÍÂÒÃÊÒÆǝ
"¦ÂÄÝÔÔÂœËԜ
iÉ͜ÒÇÏÇ~ÂÚÔÂÃÝÏÝÂÍÂÒ—ÙÇÏÔÐÉÂÌ€œÎáÔÞΜ
ÂÃÝÏÆÝÒÕÙÝϜÒӜ€œÎrœÉÂÃÕÍÓÝÏ

¢ÍÂÒÏÝ~ÌkÉ͜ÒÇÌkÒΜÓ—ÙÇÏÔÐÎÂÍÂÏÓÝÏ
ÂÒÌÂÍÂÒÝÅÐÎÇÒÃÕÇ×ÌҜËŜÏלÍƜÌÂÍÓÝϝ
°ÏçÙÏäÏÚêÙÚÏßÙÝáÙÏßêÚÏæÏÙ
ºÕÍÂË ÃÕÍÅÂÙ ÓÐÒÝËÎ œÍ͜ ÊÓÒÂÊÍÍÇ͜Ò ÂÃÝÏÅÂÏÆ ×
ÔÇÏ͜ËÇÅÝÍÆÝÍÂÒÎÝ"pÊÙàÌ¢ÍÂÒÏÝ~ÂÃÝÏÕÍÂÒÝÂÒÌÂÓÝÏÆÂ
ÃÂÚÌÂ×ÂÍÝÌÍÂÒÅÂÌÐÔÝÍÕÌÊÍÆÇ€œÎÃÕÊÓÒÂÊÍÍÇ͜ÒƜ̗ÏÙÇÍÇÌ
ÕáÔÔÝ ŒÅœÒ ÂÍÂÒÏÝ~ ÂÃÝÏÕÍÂÒÝ ƗÏÞáÅ Õ~ÝÚÓÝÉÍÝÌÍÂÒÝ
ÃÂÚÌÂ×ÂÍÝÌÍÂÒÅÂÎÕÍÖÂÔÊ×ÂÍÂÒÃÊÒӜÊÓÒÂÊÍÍÇ͜ÒÏÇ~¢ÍÍÂ
€ÝÏÝÔÕÍÝÓÝÏÙÂÊÔÂÅÂÔÞÊÔkÇ
ÚÕÍÌÂƜÒÌkÃҜÌÖÂÔÊ×ÂÌÊÔÇÒÇÒ
³ÇÉŜ x á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÅ œËԜÎ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÏÝ~
ҜÓkÍÇ ÃÕÍÂÒÂÌ kÉ ×ÇÉΜÔÇÎÏÇ Ê×ÔÊÒÂÎ ÊԜÎ iÉ ×ÂÍÌÝÎÏÂÏ
ÃÕÍÅÂÏÏÂÒÆÂÚÕÍҜÄÇÚٜ̗ÏÙÇÍÇÌÕáÔÝÑÂÍÂÒÏÝ~ÌÂËÃÇÒ͜
ÒÇÏ ÌÐÔÌÂÒ ÂÍÕÝΠ—ÎÇÔ͜ϜÎ ŒÅœÒ ÂÍÂÒÏÝ~ ÌÊÒÇ ÌÂÅÝÍÕÝ
ƗÏÞáÏÝ ¢ÍÍ€Ý ÃÇ͜Ï ÆÕÓÍÂÚÔÝÒ Ê̜Ï ¢ÏÝ~ ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
ÌÂÃÕÍ ÊÔÇÍk͜ÒÇ ϜÒӜ ÃÕÍÝÒ ÓÐ~" £Õ x kÍÇ͜Ò —ÙÇÏ ÔÇÒÇÌÍÇÌ
ÃÕÍÝÒ ŒÅœÒ ¢ÍÍ€ÝÅ Ãk͜Ì ÊÔÇÍŜÏ ÃÇÒÇÏÙÇ ÊÌΜÌ ÊÉÅÇ
Ê̜ÏÚÕÍÌÂÎÝÒÆÂÏÑÇÚÇÒÇÍŜÏÃÂÚÌÂÊÌΜÌ͜ÒƜÊÉÅǜŜÒ
ÔÂÎÝÒÊÉÅÇÊ̜ÏÃÐÔÂÌÍÂÒÆÂÊÉÅÇÃÕÍÂ

 # ·àßÏ×ÚÚÔÚ©ßÜԋ áâÚêàêÜæÏ ×áÏÒÏáë ×áxÔ x £Õ ÓkÉ͜ÒÏÇ ÊÓ
ÒÂÊÍÍÇ͜ÒÏÇ~ÔÕÍÝÓÂÏÍÝÃÕÍÕݝÆÊÑԜÂ~ÍÂÒÅÂΗÎÌÊÏ²ª®­½­¢²¥¢


ŒÅœÒ ɜËÔkÏ ÂÅÂÙÝÏÝ~ ÌÂËÃÇÒ ÃÐÔÂÌÍÂÒÝ ÓÝÏÆÝÒÝÍÝÑ
ÌÂÍÅÂÏɜËÔkÏÃÐÔÂÌÍÂÒÝÂÒÂÓÝÏÂÓÊÏxÌÝÒÅÝËɜËÔkÏÂÅÂÙÝ
ÏÝ~ ÃÐÔÂÅÝ x áÍÅÂÏÝÑ ɜËÔkÏ ÂÅÂÙÝÏÝ~ àÂÏ ÔÂÎÝÒÝÏÏÂÏ
ÚÕÍÂËÕÌÔÕÇÏÂÓÝ~Ê̜Ï !ÓÝÏÆÝÒÝÍÅÂÏÃÐÔÂÌÍÂÒÂÍÆÝÏÆÂԜ
̜ÃÃÇÒ͜ÏΜ ´œÌœÃÃÇÒ͜ÏӜ~ לÔÇÒÇ~œ ԗÚÇÒ ÓÊÏ ÔÂÎÝÒÏÝ
ÔkÅÇÍÜÍÌÊÓÊÏÇÔÂÎÝÒÔÐÔÝÑÔÐÒ "³ÊÏÊӜÃÐÍÂËœËÔÇÒÓÇ~
¢ÍÂÒ ÕÒÝÏÝÏ ÎÊÏÇ áÍÅÂÕ —ÙÇÏ ÃÐÔÂÌÍÂÒÏÝ ÓÝÏÆÝÒÆÝÍÂҝ
¦—ÒÇÓ ¢ÍÂÒ ÊÎÂÏ ÊÔΜŜÏŜ ÓÝÏÆÝÒÝÍÆÝÍÂÒ œ ÓÊÏ ÊÎÂÏ
ÊÔkÇ~ ÃÇ͜Ï ÕÒÝÏÝ~ÆÂ ÔÐÒÂÓÝ~ ÃÐÒÝÏÝ~ÏÝ ÌkԜÒΜ ÌÊÒÇ
ÓÇÏٜ ÓÂÌ ÃÕÍ ¹—ÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÃÊÅÝË ÃÐÔÂÌÍÂÒÏÝ ÌÝÉÅÂÏ
ÎÂÅÂÏÊ̜ÏÓÊÏÇƜÌÝÉÅÂÏÎÂÓ ºÕÏÝ~ —ÙÇÏ ÌkÒ ¢ÍÍ€Ý
ÊÅÇÍÇÌÍÇƜÌÝÒÝÓÔµÍàÍÆÂÏáÉÅÂÏÏÂÒÅÂÌÂÒÂÔÂÌÝÒÝÓœ
ÊÏÆÇ¢ÏÝ~ÊÅÇÍÇÅÇϜ—ÎÇÔÃÂÅÍÂÓÂ~ÓÊ~ÂÊÅÇÍÇÌÃÕÍÂàÅÝËӜ
ÓÊÏƜÌÊÓÇÑÔÂÚÍÂÏÝÒÓÝ~ ŒÎÎÂàÍÆÂÏ áÉÅÂÏÏÂÒ Æ ÊÎÂÏ
ÓÝÉÃÕÍÝÑÌÂÍÎÂÓÂÍÂÒÌÊÒÇáÍÅÂÏÝÒÍÂÒٗÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÂÍÂÒÏÝ
á~ÂÆÂÏáÍÅÝËÂÍ ŒÅœÒÓÊÏÌÝÒÅÝËɜËÔkÏÂÅÂÙÝÏÏÂÏÌÊÓÇ
ÍÇÑÔÂÃÊÅÂÔÞ̜ÌÂÒÚÝÃÂÌÙÂÆÂkÓ̜ÏɜËÔkÏÂÅÂÙÝÏÂáÍÅÂÏÅÂÏ
ÓÝ~ Ê̜Ï ÓÝÏÆÝÒÝÍÅÂÏ ÔÂÃÊÅÝË ÃÐÔÂÌÍÂÒ á~ÂÆÂÏ kÉ ÂÅÂÙÝÏÂ
ÃÊÅҜÌԜÔÊÉáÍÅÂÏÂÙÂÌÍÂÒ
 

·àßÏ×ÚäÏÚÙêÜê‹ÙÝáÙÏßêÚâê
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÓÇÉkÉÇÅÇÉÏÇÂÌÝÍÍÝÅÂÓÂÏÂÎÂÓÝÏ—ÙÇÏÃÕ
ÓÇÒÏÇ~ÓÇÉƜÏ áÚÇÒÇÏ ÃÕÍÝÑ ÌÂÍÕÝÏ ÔÇ͜ÎÊÎ ÃÂÚÌ ×ÂÍÝÌ
ÍÂÒÏÝ~ÌÊҜÌÌÂƜÒÔÕÍÝÓÂÏÝ¢Í̀ݱÂÔÚÂÍÝÅÝÏÂÌÇÒŜÏŜ
ÌÂƜÒªÓÒÂÊÍ—ÍÇÚٜÔÊÓ̜ÒÇÍÇÅÇÏƜƜÄÂÎÊԜٜÌ pœÎ×
ÔÇϪÓÒÂÊÍÚÕÍҜÄÇÚٜÌÐÔÝÍÂÙÂ̪ÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
³ÊÐÏÏÂϬÐÔÌÂÒÕÙÝÌÊٜ͜Ì
€œÎÊÎÂÏÓÝÉÍÝÌÏÝÁÅÜÌÕÃÔÐÌÝÎÝÏÏÂÏÂÍÝÑ
ÔÂÚÍÂáÙÂÌ

®ÊÏÂÍÂÒÏÝ~ŗÏ€ÍÂÒÝÏÂÍÝÑÔÂÚÍÂÅÂÏÆÂ
ÂÍÂÒÃÇ͜ÏÌÊÍÇÚkÇÎÎÇϜÚÕÍÃÕÍÝҝ
!Á×ÚÝלÜÒŜÌÊÍŜÏƜÊÓÒÂÊÍÍÇ͜Ò¢ÍÍ€ÝÅÂÓÇÉÏÇ~×ÂÌÌÂ
ÆÐÚÎÂÏÏÂÒœ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÓÂËÍÂÄÝÏÂÌÊÍŜÏƜÂÍÂÒÂÔÂÃÂÃÂÍÂ
ÒÝ×ÂÌÝÏ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ӗÇÌÍÇ͜ÒÇÃÕÍÝÑÌÂÍÂÍÂÒ "¹—ÏÌÊ¢ÍÍÂ
€ÝÏÝ~Ãk͜Ì͜ÒÇ€œÎÙÂÌÝÒÕÝÌÊÒÇÂÍÝÏÎÂÓ ¬ÂËÙÂÏÆÝÒÓÇÉ
¢ÍÍ€ÝÅ ÊÔÂÅÂÔÞÓÇÉ ÃÕÍÆÝÅÝÉ œ לÉÇÒ ÂÍÂÒÏÝ~ ÊÔÂÅÂÔÞÓÇÉÍÇÅÇ
ϜÔÊrœÓÇÏƜ ڜÖÌÂÔÞ ÂÍÆÝÅÝÉ ºÕÍÂË ÕÌ ÓÇÉŜ ÌkÒӜÔÇÍŜÏ
ڜÖÌÂÔÞ —ÙÇÏ לÉÇÒ ÊÓÒÂÊÍÍÇ͜Ò ¢ÍÍ€ÝÅ ÊÔÂÅÂÔÞÓÇÉ ÃÕÍÆÝ
ÍÂÒ£ÕלÉÇÒÂÍÂÒÅÂÆÂڜÖÌÂÔÞÌkÒӜÔÇÍÓÇÏ—ÙÇÏßÚ͜ÏÆÇ
¢ÍÍ€ÝÃÂÒÝÓÝÏÂÆÂڜÖÌÂÔÞÌkÒӜÔk—ÙÇÏÃÂÒÌÇÚÇ͜Ò
ÏÇÊÔÂÅÂÔÞÓÇÉÍÇÌÔÐÔÌÝÏÝÊÔÔÇ

ŒË¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÃÂËÍÝÅÝÏÊÙÇÌÉÕÒ
¢ÏÝ~ÉÊҜÌÍÇÅÇ€œÎÃÇÍÇÎÇÏÊÙÇÌÔÊҜÏ
²ª®­½­¢²¥¢


¢ÏÝ~חÌÇÎϜÒÇÂÌÝÍÊÒÇÚΜÓÍÇÌ
¢ÏÝ~àÍÍÂÒÝßÉ͜ÑÔÂÑÎÂÓÍÝÌ
²ÂÃÃÝÏÝ~ÕËÖÊÌÇÒ͜ÒÇϜÌÇÎԗÚÇÏÆÇ"
ÁÌÊ¢~ÂÌÇÎÌÊ~œÚÃÊҜÂÍÂ"
ÁÌÊ¢ÍÍ€ÝÌÊÒÇÌÂËÔÂÒÝÒÆÂË
ÌÇ΢~ÂϜÒӜƜÃÕÍÓÂÃÊÒŜÏ"
pœÎΜÓÇ¢ÏÏÂÏ¢ÏÝ~ÂÚ€œÎ¢ÏÝ~—ÙÇÏÃÊÔ
¢~ÂΜ~ÅÇŜÆÂÏ¢ÎÊÏ
²ÏØà©»©à×äá©î‹ÏáÝßÛêç


ºÕÍÂËÊÔÇÑÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒ¢ÍÍ€ÝÏÝ~Ҝ×ÊÎڜÖÌÂÔÇ
ÃÇ͜ÏÓÇÉŜáÍÄÂÒÂÎkÉÇÅÇÉÏÇÔÇÒÇÊÉÅÇ¢ÍÍ€ÝÅÂáÒÂÌ
ÍÝ ÌÐÒÃÂÏ ÊÔÇÑ ԜÌÜÆÊÎ ÊÔÇÅÇÉ £Õ ¢ÍÍ€ÝÅ ÓÇÉÏÇ~
ÙÝÏ ÅÝËÃÂƜÔÇÅÇÉ ÃÕÍ £Õ ƗÏÞáÏÝ~ ÅÂƜÔ͜ÒÇϜ ÃÕËÓÝÏÝÑ
ÂÍÂÒ ÃÕÇÏÙÂ ÅÂΜÍ ÌÝÍÎÂÅÝÉ ÎÐÏÝ~ ÕÒÝÏÝÏÂ ÉʀÇÏÇÅÇÉÏÇ~
á~ÂÒÕÝÂÚ¢ÍÍ€ÝÅÂkÉÇÅÇÉÏÇkÉŜÒÔÇÒŜàÍÌÕÇÅÝɺÕÏÝ~
ÃÇ͜Ï ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ Ê×ÔÝáÒÝÏ x ϜÒӜÏÇ~ á×ÚÝ ¢~ áÒÂÌÍÝ
€œÎÌÂÎÊÍÊ̜ÏÇÏxÂÏÝÌÍÝËÂÍÝÒÓÝÉ
¢ÍÍ€Ý ÃÊÒŜÏ ΜÒלΜÔ áÒƜÎÇÏƜ ÓÇÉÏÇ~ €œÒÃÇÒÇÅÇÉŜ
œËԜÎ kÉÇÅÇÉ ×ÂÌÝÏÆ ÔÊÇÚÍÇÓÇÏϜÏ ÂÒÔÝÌ ÕËÍÂÎÂÅÝÉ ÜÍÌÊ
€œÒÃÇÒÇÅÇÉ ¢ÍÍ€Ý ÃÊÒŜÏ ÊÎÂÏ ÎÊÌÜÆÂÒÝÏÙ ÂÇÌ ÖÊÌÇÒÍÇ
ÃÕÍÝÅÝÉ £ÇÉÏÇ~ ÃÇÒƜÏÃÇÒ ԜÏÇÃÇÉƜ œÅÜÉÂÍÂÒ ÌkÑ ÂÍÂÒÏÝ~
ßÚ͜ÒÇԗÒÍÇԗÒÍǺÕÍÂËÕÌÃÇÉÌkÑÃÕÍÓÂÌÔ®œÓÊ×ԜÃÇÒ
ԜÏÏÇ ԜÚÌÊÍ ÊԜÃÇÉ ÂÇÒÝÎÂÇÒÝÎ ÊӜ €œÒÃÇÒÇÃÇÉ ÊÌÇÏÙÇ
ÃÇÉÏÇ~ œÅÜÉÂÓÝ ÃÕÍ £ÇÉŜ ¢ÍÍ€Ý ÃÊÒŜÏ ΜÒלΜÔ ÃÕÇÏÙÂ
€œÒÃÇÒÇÃÇÉÏÇ~ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÃÊÒÇÍŜÏ ÒÕ×Ê Ӝ͜Ô͜ÒÇ
ԗÒÍÇ ÌÇÎŜ ќËÅÂÎÜÒÍÇÌ ÊÔk Ӝ͜ÔÇ ÃÊÒÇÍӜ ÚÕÍ ÊÎÂÏÝ
ÏÊÓÜÔÇÏٜœÍÇÅÇӜ͜ÔÏÇÌÕÍÍÂÏÓÝÏ ¬ÇÎŜ×ÇÉΜÔÊÔkӜ͜
ÔÇÃÊÒÇÍӜÕÍ×ÇÉΜÔÊÔÓÇÏÌÇÎŜ—ËҜÔkӜ͜ÔÇÃÊÒÇÍӜ—Ë
ҜÔÓÇÏ !¬ÇÎŜ ÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝ~ Ìk~ÇÍÇÏ ÌkԜÒk Ӝ͜ÔÇ ÃÊÒÇÍӜ
ÕÍ ÂÍÂÒÏÝ~ Ìk~ÇÍÇÏ ÌkԜÒÓÇÏ ¬ÇÎ kÉÇÏÇÌÇÏ ÃÂÚÌÂÍÂÒ ÃÇ͜Ï
ÕÒÔÂÌÍÂÚÓÂàÎÂÒÔÍÝÌÃÇ͜ÏÕÒÔÂÌÍÂÚÓÝÏÌÇÎrÊԜÌÙÇÃÕÍ
ÓÂ ÕÍ ÔÝÒÝÚÝÑ rÊԜÌÙÇÍÇÌ ÊÔÓÇÏ ÌÇÎ ڜÖÌÂÔÞ ÌkÒӜÔkÙÇ
ÃÕÍÓÂÚÂÔÍÂÏÝÑڜÖÌÂÔÞÌkÒӜÔÓÇÏ
"®œ×œÃÜÔÇÅÇÉ ÓÂÖ ÃÕÍÓÝÏ áÎÂÏÍÝÌÏÝ ϜÖҜÔ ÊÔÇÅÇÉ á×
ÚÝÍÝÌÌ Ê×ÍÂÓ Ìk~ÇÍƜÏ ÃÊÒÇÍŜÏ ÃÕÍÝÅÝÉ £ÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ
ÔÕÅÂÏÏÂÒÙÂ ßÙÌÇÒÓÇÉ ΜלÃÜÔ ÌkÒӜÔÇÅÇÉ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉƜÏ ÕÉ
ÆÝÒÝÒÅ ÔÝÒÝÚÝÑ Ê×ÔÊÒÂÎÍÝ ÃÕÍÝÅÝÉ ´ÝÒÝÚÍÝÅÝÅÝÉÏÝ
ÌÂÌÚÂÔÎÂÅÝɲÕ×ÃÇ͜ÏáÏÝÑÔÐÒÝÅÝɲÂÃÃÝÅÂ×ÇÉΜÔÊÔÇÅÇÉ
†ÎÇÔ ÊÔÇÑ ӗÇÏÇÅÇÉ ÎÊ×ϜÔ ÙÊÅkƜ ÔkÉÇÎÍÇ ÃÕÍÝÅÝÉ ÂÒ
ÎÝËÔÂÍÎÝË ÆÐÅ ÌÝÍÝÅÝÉ ®Ð×ÔÂr ÃÕÍÅÂÏ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÅÝÉ
ÃÇ͜Ï kÉÇÅÇÉÏÇÌÇÏ ÕÒÔÂÌÍÂÚÝÅÝÉ ÌÕÏÂÌÙÝÍ ÃÕÍÝÅÝÉ ³ÇÉÏÇ
ßɜÒÍÇÌ͜kÙÇ͜ÒŜ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÖÂÔÊ× ÓÐÒÂÅÝÉ ÂÍÂÒÅ ÌÂÒ
ÅÝÚÔkÅÇÍÜÍÌÊÖÂÔÊ×ÂÓÐÒÂÅÝÉ ¬ÕÂÏÕÙÝÍÝÒÃÇ͜ÏÃÇÒŜ²ª®­½­¢²¥¢


ÌÕÂÏÝÅÝÉÇÍÂÕÙÝÍÂÒÃÇ͜ÏÃÇÒŜÇÍÂÅÝÉ £ÇÒÃÇÒÇÅÇÉÃÇ͜Ï
ÌÊÍÇÚÇÑ áڜÅÇÉ Ԝ̜ÃÃÇÒ ÃÕÍÎÂÅÝÉ ÜÍÌÊ ÅÂÆÊ ÌÇÚÇ͜Ò ÃÇ
͜ÏÂÒÂÍÂÚÝÅÝÉkÉÇÅÇÉÏÇÂÌÝÍÍÝÅÂÓÂÏÂÎÂÅÝÉ
 £ÇÒÌÇÎŜ Ɯ áÎÂÏÍÝÌÌ ÌÂÒÚÝ áÎÂÏÍÝÌ ÌÝÍÎÂÅÝÉ ÌÊÒÇ
ÓÇÏٜÃÂÒÍÝÌÌÇÚÇ͜ÒÂÍÆÝÏÆÂÊÅÇÍÇÌÍÇÃÕÍÅÂÏßÚ͜ÒßÚ͜ÒŜ
ÔÝÒÝÚÝÅÝÉ !ŒÅœÒΗÎÌÊÏÃÕÍÓÂÌÕÍÝÅÝÉÆÂÏÌÊÍŜÏٜÃÂÒ
ÍÝÌÌÇÚÇ͜ÒÃÇ͜ÏƜÔÂÔÕáڜÅÇÉ "ŒËӗÇÌÍÇ͜ÒÇÎkÉÇÅÇÉ
kÙ ÂÍÎÂÅÝÉ ÜÍÌÊ ¢ÍÍ€Ý ÂÙÕÝÏ ÕÒÝÏ ÌÂÍÆÝÒÝÅÝÉ ¹—ÏÌÊ
ªÉÅÇáÉÎÂÆÂÃÐÍÂËáÉÝÍÅÂύiÙÂÍÕx®ÊÏÇÎßÚiÉÇÎÌÂËÔÂ
ÒÝÑÃÊҜٜÌÎÇÏxÆʲÂÃÃݝ¬ÊÒÇÓÇÏٜªÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍ
ÅÂÏٍ¦ÐÚÎÂÏÝ~ÂÙÃÕÍÓÂÂÏÝÂÚÂԜŜÒÓÕÓÂÅÂÏÃÕÍÓÂßÙÇÒ
£ÕÊÅÇÍÇÅÇ~ÏÇßÚ͜ÑÓÊÏÂÏÝ~ÃÂÚÝÏÂÕÔÍÝÌkÎÇÒ—áÓÇ~

ÁÎÂÏÍÝÌÌÂkÉÇ~ÏÇrÊ~œÒŜàÍÌÕËÎÂÜÍÌÊáÎÂÏÍÝÌÏÝ
á×ÚÝÍÝÌÃÇ͜ÏrÊ~
ÄÏÙ×Û×îáÙ©ÐâØàêÜâ

pœÒ ÌÇÚÇ ×ÂÌÊÎÍÇÌ ÊÔkÙÇ rÊԜÌÙÇ͜ÒŜ ÃÕËÓÝÏÓÝÏ
ٗÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÕÒÏÂÚÔÝÒÅÂÏ×ÂÌÊÎÍÇÌԜÏÃÂÚÌÂ×ÂÌÊÎ
ÍÇÌ àÌ ÅÂΜÍƜÅÇ ×ÂÌÊÎÍÇÌ ÊӜ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
ÌÕÇÍÅÂÏ ºÕ~ ÌkҜ ×ÂÌÊÎÍÇÌ̜ ÌÂÒÚÝ ÌÊÍkÙÇ ÌÇÚÇ ¢ÍÍ€Ý
ÃÊÍÅÇ͜ŜÏŜ ÌÂÒÚÝ ÌÊ͜ œ ÌÂÒÚÝ ÌÊÍkÙÇ͜Ò kÉkÉ͜ÒÇÏ ח
ÌÇÎŜÆÕÙÂÒÊԜÒ͜Ò ¹—ÏÌÊÊÆÂҜÊÔkÙÇ͜Òá×ÚÝÍÝÌßÚ͜kÙÇ
—ÙÇÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ áÎÂÏÍÝÌ ÌÝÍÕÙÝ —ÙÇÏ ÌÕÒÌÝÏÝÙ ·ÂÌÊÎÍÇÌ
ÊÔkÙÇƜÏÌÕÒÝÌÎÂÓÌÂÔÇÍÊÓÇ~ÎÇ"Á×ÚÝÍÝÌßÚ͜€œÎÕÍÓÊÏÇ
ÎÂÌÔÂÒ ¹—ÏÌÊ×ÂÌÊÎÍÇÌÊÔkÙÇxÓÊÏÇ~ΜÏ֜ÅÂÔÇ~—ÙÇÏ¢ÍÍÂ
€ÝÅÂ×ÇÉΜÔ ÊԜ ŒÎΠáÎÂÏÍÝÌ ÌÝÍÂÓÝ~ Ê̜Ï ÌÕÒÝÌ ¹—ÏÌÊ
ÕÍÔÊÌΜŜÅÇϜÌÝÍÝÙÔÂÅÝÑ˗ÒÎÊÕÍ¢ÍÍ€Ý×ÇÉΜÔÙÇÓÇÃÕ
ÍÂÒÂÌ áÄÝÉÍÝÌ ÌÝÍÕÙÝÍÂÒÏÝ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÂÙÕÝÏ ÆÕÙÂÒ ÊÔÇÑ
rœÉ ÃÂÚÌÂÒ ºÕÏÝ~ —ÙÇÏ rœÉ ÂÍÕÆÂÏ ÌÕÒÌÝÑ ÌÝÏ ÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊėrÆÂÏÌÕÚÕÝÃÕÇÏÙÂÆÂÃÂÚÍÝÌÍÂÒÅÂÃÕËÓÝÏÝÒÅÂÌÊҜÌ
®ÇϜÚÕÏÝ~—ÙÇÏÓÇÉÓÂÍÝÎÔkÍÊÓÇÉƜٗÏÌÊÂÍÂÒkÉ×ÇÉ
ΜÔ͜ÒÇÏ ÃÂÚÌÂÒÕ ÃÇ͜Ï ¢ÍÍ€ÝÅ ×ÇÉΜÔ ÊԜ͜Ò ºÕÍÂË
ÃÕÍÅÂÙ €œÒÌÇÎŜ ÔÊÇÚÍÇÓÇÏ ÃÊÒÇÅÇÉ ÌÇÎŜ ÓÂÍÝÎ ÃÕÍÓ x ÓÂ
ÍÝÎÌÇÎŜÊÎÂÏÂÃÕÍÓÂxÊÎÂÏÂÔk͜ÅÇÉÌÇÎϜÏÌÕÒÌÝÒÅÂÔÊÇÚ
ÃÕÍÓÂÅÝÉxÚÕÏÏÂÏÌÕÒÌÝÅÝÉÌÇÎחÒΜÔ̜ÍÂÇÌÃÕÍÓÂxÚÕÏÝ
חÒΜÔÊÔÇÅÇÉ


°ÔßÐÔßÔÒÔÖÒ©Û©ä©ÐЩáÙxßà©áÔÒÔÖ
iÉÂÒ ΜלÃÜÔԜÏ ÃÂÚÌ ÃÇÒÌÇÎŜ Ɯ €ÊÙϜÒӜ ÃÇ͜Ï Ɯ
ÃÕÒÝÙÍÝÌÂÍÎÂÅÝÉٗÏÌÊáÌÝÏÝÏáÒÂÔÕÙÝ®ÕÓÂÌÂÏÕÏÝÏÆÂÅÝ
!


#À×ÜÏÜê‹ÐÏçêÜÏâáÚêÙxÛÔߤîàԋx£ÕÓkÉ͜ҍ³ÊÏÂÏÝÐáÍ
ÔÝÒÓÝ~ÆÊŜÏΜÅÜϜŜÊá²ª®­½­¢²¥¢


ÔÂ͜Ñ͜ÒÏÇkԜŜÏÃÕÍ "©ÊÏÂÌÝÍ͍ÌÇÚÇkÔÇÒ̝ÕÒÍÂ
͍×ÊÒÝÓÍÝÌÌÝÍ͍ÃÂÚÌÂÃÇҜkÏÇÌÇϜϜÖÇÓÇ~ÏÇÓÕÉΝ
ÆÊŜÏ€œÎ ÃÂÒÍÝÌ ÃÂÚÌ œÎÇÒ͜Ò ÌÝÓÌÂÙ ÃÇÒ ÓkÉ ÃÇ͜Ï œËÔ
̜ÏƜ áÌÝÏÝ~ÏÝ kÉÇ~ÏÇ áÒÂÔÌÂÏ ÌÇÃÇÌ áÒÂԝ ÆÊŜÏ ÓkÉ͜Ò
ÃÇ͜Ï Â~ÍÂÔÝÍ ®œ×œÃÜÔ ÃÂÚÌ ÌÇÚÇŜ áÄÝÉÍÝÌ ÌÊÔÇÒÎÊ
ÚÕ~ÂÌkҜ×ÔÇÏÌÂÏÕÏΜלÃÜÔÃÇ͜ÏkԜÍŜÏÃÕÍÂ
£ÐÍÂÒÏÝ~ ÃÂÒÝÓÝÏ Æ ßÚ͜ÅÇÉ ٗÏÌÊ ÓÇÉ ÏÊÏÆÊ ÉÂÎÂÏÆÂ
áڜÄÇÅÇÉÏÇ ÃÇ͜ÓÇÉ ·œÉÇÒ ÃÇÉŜ ËÐÌÝÆÂÏ ÕáÏÕ ӜÅÂÔÇ ÌÊÍÇÑ
rÊÔÔǹ—ÏÌÊÊÎÂÏÌÊÔÇÒŜÏÄÂÌÝÔÌÂÌÂÒÂÅÂÏÆÂלÉÇÒÌÐÔÝÍÕ
ÝÃÝÉ áÌÝÏÒÂÌ ´—Ï kÔÇÑ ÃÂÒ ̗Ï ÔÕ ªÏÆÇ ÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌ
ßÚ͜ÒÇÏÙÊÔ̜ÌÕÇÑáÌÔÝÍÝÌÌÐÒÂÍÍÂÒÝÏÂÍÝËÌ ³ÝËÍÂÏÕ
ĜßÙÌÇÙÇÍÇÌ֜×ÇÚÍÇÌ€œÎÂÉÅÝÏÍÝÌÝÉÅÝÚÔÂÍÂÚĜ̗ÏÙÇ
ÍÇÌ ÃÇ͜Ï ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ̗ÏÆÇÉƜÅÇ ÌÇÃÇÌ œÆœÑ ÃÇ͜Ï ÅÐÎÇÒ
ÊÔÊÌ ´ÐÒÎÝÚÝÅÝÉ ÃÇ͜Ï ²ÂÃÃÝ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÊÆÂҜ ÊÔÓÇÏ

€œÎÌÇÚÇÍÇÌÔÂÃÊÅÂÔÇÅÇÉÏÇ~ÂÉÅÝÏϜÖÇÓ͜ÒÇÏÌÂϜÅÂÔÞ͜ÏÆÇÒk
ÔÕÒÝÏÆÂÕËÍÂÕÆÂÏÔÕÌÔÂÅÝÉ
·ÛÏÜÓÏçê‹Üêä¤ÙÔÛ×áÛ©

ªÎÂÏÝ ɜÅÝËÖÞ ÃÕÍÅÂÏÏÝ ÖÊÌÇÒ͜Ò ÔÕÒÝÏÆ ÜלÓ
͜ÚÎÊٜ×ÕÑÍÂÑÌÂÃÕÍÊÔÇÅÇɬÂËÃÇҜk͜ÒÏÇ~ÊÎÂÏÝ
Â~ €œÒԗÒÍÇ ÒÊÉÝÌÏÝ ÂÚÂÒÅ җ×ӜÔ ÊԜ œ ÃÂÚÌ ÃÇ
Ҝk ÊÎÂÏÆÂ ɜÅÝËÖÞ ÃÕÍÅÂÏÅÂ ֜ÌÂÔÞ áÚÇÍٜ͜Ò ÅÇϜ ÂÚÝË
pœÒϜÒӜÏÇÂÚÂÕÙÝÂÚÂÎÂÕÙÝÏÝÌÊÎÓÇÔΜÓÇÏÂÚÂÎÂÕÙÝÊӜ
ÂÚÂÕÙÝÏÝ חÌÇÎ ÊÔΜÓÇÏ ٗÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý ÂÏÝ iÉÇϜ ÌÂÃÕÍ
ÊÔ̜Ï £ÂÚÌÂÏÝ~×ÇÉΜÔÙÇÓÇÏחÌÇÎÊԜÒŜÓÊÏÌÇÎ"µÍkÉ
·ÕrÂÓÝ ÂÍÆÝÏÆ ÃÂÓÝÑ ÔÐÒ áÌÊ ÇÅÝÍ €œÎ ÃÂÓÝÑ ÔÐÒÂÙÂÌ
ٗÏÌʲÂÃÃÝÂÏÝÃÂÓÔÝÒÝÑÔÐÔÂÒÅÂÌÐÆҜÔÍÇ
£ÇҜk͜ÒÏÊÏÆÊÆÇÒÃÇÒ̗ÏÏÇÃÂÚÌÂ̗ÏϜÏΗ€ÊÎҜÌÆÊÑ
ÊӜÑÍÊœÃÂÚÌÂÃÇҜk€œÒ̗ÏÏÇÃÇÒԗÒÍÇÆÊÑÓÂÏÝËpœÒÌÇÎ
kÉ ÖÊÌÇÒÇÏƜ ÏÝÌ ÔÐÒÓÝÏ ¬ÇÎ ÃÇÒ ̗ÏÏÇ ÊÌÇÏÙÇÓÇÏϜÏ Η
€ÊÎҜÌ ÓÂÏÝË Ê̜Ï ÕÍ ÂÏÝ ²ÂÃÃÝ חÒΜÔÇϜ Η€ÊÎ ÆÊÑ
ÊӜÑÍÊ ¬ÇÎ ÂÚÝË Ê̜Ï ÕÍ ²ÂÃÃÝ חÒΜÔÇϜ ÂÚÝË ٗÏÌÊ
¢ÍÍ€ÝÅ ڗÌÇÒ ÊԜ ¬ÇÎ ÂÚÂÎÝË Ê̜Ï ÕÍ ²ÂÃÃÝ ×ÂÌÝ —ÙÇÏ
ÂÚÂÎÝË €œÎ ¢ÍÍ€ÝÅ ڗÌÇÒ ÊԜ ¹—ÏÌÊ ÃÇÉÏÇ~ ÃÇÒÇÃÇÉ Ɯ
kÉÇ —ÙÇÏ áڜÎÊ €œÎ ÃÇÒÇÃÇÉ Ɯ kÉÇ —ÙÇÏ kÍÎÊ !ŒÅœÒ áÚÊÃÇÉ
Ê̜Ïx²ÂÃÃÝ—ÙÇÏáÚÊÃÇÉk͜ÃÇÉÊ̜Ïx²ÂÃÃÝ—ÙÇÏk͜ÃÇÉ
ºÕ~ ÌkҜ áÚÊÃÇÉÎÇ áÌÊ k͜ÃÇÉÎÇ x ÃÇÉ €œÒÄÂÌÝÔ ²ÂÃÃÝÏÝ
ÌÝ "¹—ÏÌÊ ®œÓÊ× ϜÌÜ ÚÕÏÝ~ —ÙÇÏ x kÍÇ͜Ò €œÎ ÔÇÒÇ͜Ò
—ÓÔÇÏϜϲÂÃÃÝÃÕÍÝÑ×ÂÌÊÎÍÇÌÊÔk—ÙÇÏkÍÆÇƜÔÇÒÇÍÆÇ Ɯ

 #ÁÝßÛêçêÒêÖÐÔÚ©Ü¿ÏÐÐê²ÏØà©»©à×ä×ÓÏß©×áàÔÜx£ÕÓkÉ
͜ÒԗÑϗÓלƜÓkÉŜÓkɍ¬ÊŜÏÌÊÇÎÇÅÇɲÂÃÃÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×
ÃÕÍÓÝϝ
²ª®­½­¢²¥¢


ºÕÍÂË ÃÕÍÅÂÙ ÓÊÏ ÏÊ —ÙÇÏ ÊÎÂÏÆÂÚÝ~ÏÝ חÌÇÎ ÊԜÓÇ~" Œ
ÓÊÏÏÊ—ÙÇÏÊÎÂÏÆÂÚÝ~ÏÝÌÊÎÓÇԜÓÇ~"£ÇÉÃÂÒÝÃÝÉÆ¢Í
Í€ÝÏÝ~חÌÇÎÊÔkÕÒÝÏÝÂÍÆÝÏÂÃÂÓÂÙÂÌÃÝÉ ¹—ÏÌʪÉÅÇ
áÉÎÂÆÂÃÐÍÂËÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ
®ÊÏÇÎÔÇÒÇÃÕÍÕÝÎ×ÂÌÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌx
®ÊÏÇÎÂÍÆ€œÒÃÇÒÌÇÚÇÔÇÉÙkŜٜÌ
€œÒÔÇÍ®ÊÏÇ΢ÍÍ€ÝÊ̜ÏÇÎÏÇÊÌÜÒÂÒÊԜٜÌx
ÆʲÂÃÃݝ
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÃÇÉÏÇ~ €œÒÌÂËÓÝÃÝÉ kÉÇ ×ÂÌÝÏÆ ¢ÍÍ€ÝÅÂ
×ÊÓÂÑÃÊÒÇÒŜÔÊÇÚ


·ÛÏÜÓÏçêÒêÖÜêÑ©àÑ©à©Ò©àÏÚÛÏÒêÖ
ºÕ~ÂÌkҜÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉÏÇחÌÇÎÊÔkƜÏÔÕÌÔÝËÌÎÐÏÝ~
ÕÒÝÏÝÏ ÊÎÂÏÆÂÚÝÅÝÉÏÝ~ àÍÝÏ ÌÊÒԜ ÌÕËÎÂÓÌ áÌÊ ĜÓĜ
ӜŜ ÃÊÒÇÍk —ÙÇÏ ӜÜÑ ÔÕÆÝÒÎÂÓÌ ÌÂÒÂÒ ÌÝÍÝÅÝÉ ®ÊÏ
²ÂÃÃÝ ¥ÂËӜŜ ÊÎÂÏ ÊÔ̜ÏŜ €ÊÙϜÒӜ Ɯ kÉÇÏϜÏkÉÇ לҜÎ
ÔkÅÇÍÆÊÑÊÏÂÏÂÎŒÌÇÎÃÇҜÒϜÒӜÏÇלҜÎÆÊÑÕËÍÂÓÂÚÕÍ
ϜÒӜ ÂÏÝ~ —ÙÇÏ לҜÎ ÃÕÍ ŒÅœÒ ÂÚÂÅÂÏ ÒÊÉÝÅÝ~ ÊÎÂÏÆÂ
ÚÝ~ÂÌÂËÅÝÌÊÔÇҜÊ̜ÏÆÊΜÌÓÊÏáÒÂÔÝÑßÚÊÔÎÊÓÇ~Â~Â
ÒÊÉÝÅÝ~ ÃÇ͜Ï €œÍÂ̜Ô ÌÊÔÇÒΜ ®œÓÊ× ÂÏÝ~ —ÙÇÏ Ɯ kÍÆÇ
ÃÊÔ iÉÇÅÇÉ á×ÚÝ ÆÊÑ ÊӜÑ͜ŜÏ ϜÒӜÏÇ ΜÓלҜ͜ÒŜ àÍ
ÌÕËÎÂÅÝÉ ¢ÍÍ€Ý ±ÂÔÚÂÍÝÅÝ ÒÊÉÝÌ €œÎ ßÙÇÎÍÇÌԜÏ ÔÐÒ
ÎÝËÜÍÌʪÉÅDzÕ×ÃÊÒÇÑÔÐÒÕÙÝԜÌÜÄÂÍÝÌÔÂÏÔÂÔÕÍÝÌÔÂÏ
€œÎ ÚÂÔÍÝÌÔÂÏ ÔÐÒ !¬ÇÎ ®œÓÊ×̜ ÃÐÍÂË ×ÇÉΜÔ ÊԜ ÕÍ
¢ÍÍ€ÝÅÂáÒÂÌÍÝÃÕÍ€œÎÌÇÚÇ͜ÒÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ×ÕÑÍÂÏÝÍÂ
" ºÕÍÂËÃÕÍÅÂÙkÉÂÒÂÔÝÏÝÙÔÂÔÕáÚÊÌ€œÎÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉ
ÏÇÒÕ×ÊáÌÔÂÏÏÝÅÝÔÕÅÂ×ÇÉΜÔÊÔkÙÇϜÒӜ͜ÒŜÐÎÔÝÍÝËÌ
²ÊÉÝÌÂÒÌÂÓÝÏÆ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ßÚÇÏrÊÎÇÒΜ€œÒÒÊÉÝÌÓÂÖ
œÎÎÂÌÇÚÇÂÚÂÅÂÏÒÊÉÝÌÃÂÚÌÂÃÇҜkÏÇĜÓĜӜŜԗÚÇÒӜÃÕ
á×ÚÝÔkÅÇͪÔÂÚÂÎÂÕڜÒÂÃßÙΜk€œÎÊÎÂÏÆÂÚÝ~ÏÝҜÏ
rÇÔÇÒÍÇÌ áÌÊ ĜÓĜӜŜ ԗÚÇÒÇÒÍÇÌ áÊӜ ÂÏÝ~ לÍÓÇÉ͜ÏkÇϜ
ӜÜÑÃÕÍÝÒÍÝÌ€ÊÙϜÒӜßÚ͜Μká×ÚÝ
iÉ ÌÂÒÂÚÍÂÒÝ~ÏÝ kÉÇ~ ÃÇ͜Ï ¢ÍÍ€Ý ÂÒÂÓÝÏÆ ÅÝÏ ÓÂÌ
ÍÂÑÔÐÔiÉÇƗÒÇÓÆÊÑÓÂÏÂÅÂÏϜÒӜ—ÙÇÏkÉÇÏחÌÇÎÊԜÒÍÇÌ
ӜÜÑ ÔÂÑÎÂÕÙÝ Ü×ÇÔÍÇ ¬ÂËÓÝ Æ ÃÕÍÓ ÒÊÉÝÌÏÝ ÂÚÂÒÅÂ
áÒÝËÎÝáÌÊàÌÎÝÆÊÑÚÊÌ͜ÏÇÑԜÌÇÚÇÂÏÝÂÚÂÓÂÕÍחÌÇÎ
ÊÔÇÍÇÒٗÏÌÊÂÚÂÄÝÊÎÂÏÃÕÇÏÙÂÔkÅÇÍœÊÎÂÏÃÕÇÏÙÂÃÕÍÎÂ
ÅÂÏ€œÒϜÒӜxŗÏ€
£ÇÉ̗ÙÍÇ͜Ò̗ÙÓÇÉ͜ÒÏÇ~˗Ì͜ÒÇÏÌkԜÒÇÑ˗ÒÇÒŜ
ÔÊÇÚ €œÎ ÃÇÉ kÉkÉÇÃÇÉŜ áÒÂÒÅ ÔÊÇÚ ÔkÅÇÍ £ÇÉÏÇ~
€œÒÃÇÒÇÃÇÉáÌÝÏÝÃÝÉÏÝ~ÊÎÂÏÝÏÏÝÅÝÔÕ—ÙÇÏÂ~Âá×
ÚÝÃÕÍÓÝÏÆÊÑÂ~ÂáÒÂÒÅÂÔÝÒÝÚÝÒÅÂÔÊÇÚ ¹—ÏÌÊ®œÓÊ×
Ԝ iÉÇϜ áÒÂÒÅ ÔÝÒÝÚÎÂÆÝ ÜÍÌÊ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ áÉÝÍÅÂÏÙÂ

²ª®­½­¢²¥¢


³ÊÏÇ áÎÂÏÍÂÕÙÝÍÂÒÏÝ~ ×ÕÒÍÂÕÍÂÒÝ ®ÊÏÇÎ —ÓÔÇΜ ԗÚÔǝ
¿ÍÇ̪ÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÏÂÒÏÝ~ÃÂÒÝÓÝÆÂÂÍÂÒÃÊÒŜÏÓÂ
ÃÝÒÍÝÌ€œÎỀÂÎÂÚÂÃÇÉƜ—ÎÇÔÃÕÍÓÝÏÆÊÑÃÇÉŜϜÓÝËלÔ
ÃÊÒk —ÙÇÏ áÉÝÍÅÂÏ ³ÂÃÝÒÍÝÌ €œÎ ỀÂÎ ÙÝÅÂÏÂÅÝ ÃÕÍÅÂÏ
¢Í̀ݮœÓÊ×¥ÂËӜkÒϜÅÇϜÊáÒÇÑkÉÂÒÂÅÝÉÆÂÃÇÒÖÊÌÇÒ
Ɯ ÃÕÍÕÏÝ Ãk͜Ì ÊÔÓÇÏ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÓÇÉ ÃÇÒƜÎ ҜÄÇÚԜ
ÃÇÒÂÄÝÉÆÂϲÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~¢ÍÍ€ÝÓÝÏ€œÎ¢ÔÂ
ÓÝÏÆÂÏÍÂÒÓÝÉ
Îäçêä©Ð©ßÐÏçÙÏäÏÚêÙÚÏßÒÏ×ÒéÚÏÜ×áÔÚ©
ºÕ~ÂÌkҜ ¢ÍÍ€ÝÅ ÆÂÏ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ®œÓÊ× ÓÇÉÏÇ ÌÂÃÕÍ
ÊÔ̜ÏÌÇÃÇÌÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇÚÕÍÂËÌÂÃÕÍÊÔÇÅÇÉ !ºÕÏÝœËԜÎ
ÂÔÂÃÂÃÂÍÂÒÅÂÃÊÒÇÍŜÏĜÅÜƜkԜÍÓÇÏÆÊÑ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÔÕÅÒÝ
ÍÝÌÍÝ Ê̜ÏÇÏ ÌkÒӜÔk —ÙÇÏ ®œÓÊ× á€kÆ͜ÒŜ ×ÇÉΜÔ ÊԜÒŜ
ÌÊÍÆÇ "µÍÚÕÍÂËÕÌ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÃÂÚÌÂ×ÂÍÝÌÍÂÒÅÂÌkÒӜÔ̜Ï
ڜÖÌÂÔÇ —ÙÇÏ ÂÍÂÒ ¢ÏÝ ÆÂÏÍÂÓÝÏ ÆÊÑ Ԝ ÌÊÍÆÇ ¹—ÏÌÊ ªÉÅÇ
áÉÎÂÆÂ
ºÕÍӜÜÑÍdzÊÏÇ×ÂÍÝÌÍÂÒÂÒÂÓÝÏÆÂÆÂÏÍÂÒÎÝÏ
³ÊÏÇ~ÊÓÇÎÇ~ÏÇÎÂÌÔÂÑrÝÒÍÂÒÎÝϝx
ÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ¢ÏÏÂÒÝÔÂÅÝÏ
ŒËÃÂÒ×ÂÍÝÌÍÂÒ¢ÍÍ€Ý×ÂÍÌÝÃÇ͜ÏÃÇÒŜ
ÚÂÔÍÂÏÝÅÝɝx
ÆÊÇÍŜÏpœÎÔÂÅÝÏ
£ÂÒ×ÂÍÝÌÍÂÒ²ÂÃÃÝÏÝÎÂÌÔÂÅÝÉ
œËÃÂÒÎÊÍ͜ÔÌÇÚÇ͜ÒÇ¢ÏÝÆÂÏÍÂÅÝɝx
ÆÊÑáÉÝÍÅÂϪÚÂÅÝËáÆÂÃÐÍÂËÆÊ
ªÚÂËϜÓÇÍÇÏϜÏ£ÇҜkÌÊÍÇÒ
€œÎ×ÂÍÝÌÍÂÒ—ÓÔÇÏϜÏ×ÂÌÊÎÍÇÌÊÔk—ÙÇÏÌkԜÒÇÍÇÒ
ÂÍÂÒ¢~—ÎÇÔÃÂÅÍÂáÙÂÌÍÂҝ
ªÉÅDzÕ×ÏÝ~ÌÐÆҜÔÇÂÚ—ÎÇÔÇÅÇÉÂÒÔÌÂÏÏÂÏÂÒÔÂÃÂÒÓÝÏ
—ÙÇÏ —ÎÇÔ ÃÊÒkÙÇ ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉÏÇ ¢~ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜ÒÏÇ ÃÂÒ
ÚÂÔÍÝÌ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÃÇ͜ÏÓÕÅÂÒÓÝÏ


¾ÏâÚ…ÐÏçÙÏÛ×ÚÚ©áÚ©ßÏßÏàêÜÓÏäÔÖÛ©á×áxæÔ
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎ ÎÊÏ ÝÚÂÏÂÎ ÓÇÉ ÊÅÇÍÇÌ ÃÇ͜Ï ÔÕÍÝ ÃÂÒ
ÃÇÍÇÎ ÃÇ͜Ï ÓÕÅÂÒÝÍÅÂÏÓÝÉ €œÎ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ kÅÇÔϜÓÝËלÔ
ÃÊҜÃÇ͜ÓÇɺÕ~ÂÆÂÌÂÒÂÎÂÓÔÂÏÎÊ~¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
ÃÊÒÇÍŜÏ ΜÒלΜÔ ÃÕÇÏÙÂ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎ ÓÇÉÏÇ~ ÊÓÇÅÇÉŜ
ԗÚÇÒÇÑ ÌÂËÃÇÒ ΜÓޜ͜͜Ò ÔÕÒÝÏÆÂ ÚÂÌÔÝË ÌÝà ҜÄÇÚԜ
áÉÆÝÎ ٗÏÌÊ ¢ÍÍ€Ý iÉÇÏÇ~ ΜÒלΜÔÇ ÃÇ͜Ï ÎÊÏÇ á€kÆ
ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÅ ®œÓÊ× ¥ÂËӜÏÇ~ ×ÇÉΜÔÙÇÓÇ ÊÔÔÇ ¢ÏÝ~ ×ÇÉ
ΜÔÙÇÓÇ ÃÕÍÂÒÂÌ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒ ¢ÍÍ€ÝÅ áÒÂÌÍÝ ªÉÅÇ
²Õ× ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÊÉÅÇ͜ÏÆÇÒÇÍŜÏ ÌÐÒÃÂÏ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ÎÊÏ
²ª®­½­¢²¥¢


¢ÍÍ€ÝÏÝ~ Á×ÚÝ לÜÒÇÏ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÇÑ ÒÕ×ÂÏÊ ×ÇÉΜÔÇÏ
ÃÂÚÌÂÒÂÎ
 ºÕÍÂËÊÔÇÑ®œÓÊ×¥ÂËӜÏÇÌÇÃÕÍÅÂÏÍÝÌÔÂÏ¢ÍÍ€ÝÅÂ
×ÇÉΜÔ ÊÔkÇÎ ÃÇ͜Ï ÅÐÒÕÒÍÂÏ ÂÍÂÎ !"¹—ÏÌÊ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏ
ÏÂÒÏÝ¢ÍÍ€ÝÅÂÃÕËÓÝÏÕÙÂÏÊÔk—ÙÇÏ®œÓÊ×ÎÊÏÇÎÂÚÂÅÂ
ΜÍÌÝÍÅÂÏÏÂÒÆÂÏÃÂÚÌÂϜÒӜ͜Ò×ÂÌÝÏÆ€ÊÙϜÒӜӗË͜ÒŜ
ÃÂÔÝÒÙÝÍÝÌÊÔΜεÍÃÐÍÂÒÏÝÓkÉ€œÎßÚÃÇ͜ÏÅÂ͜ΜÔ͜Ò
€œÎÎÐÅrÊÉÂÍÂÒ̗ÙÇáÒƜÎÇÏƜ¢Í̀ݲÕ×ÝÏÝ~ÌÐÆҜÔÇÃÇ
͜ÏÃÂÚÌÂÒÆÝ®ÊϪÇÒÕÓÂÍÊÎÏÂϪÍÍkÒÊÌkÏ—Í̜ÓÇϜÌÂƜÒ
˗ÒÇÑ®œÓÊ××ÂÌÝÏÆÂÅÝÁ×ÚÝלÜÒÏÇÔÕÍÝÓÝÏÙÂrÊÔÌÇÒÆÇÎ
Œ ÃÂÚÌ ÃÇҜk ÓÂÍÅÂÏ ÏÊÅÇÉŜ ÌÐÒÎÂÓ —ÙÇÏ ÎÊÏ €œÒÄÂÌÝÔ
Á×ÚÝלÜÒÏÇ®œÓÊ×ÏÇ~ÊÓÇÎÇÃÊÍÅÇÍÇÃÕÍÎÂÅÂÏÕÒÝÏÏÂÒÆÂ
ÃÇÍÆÇÒÇÒŜÔÝÒÝÚÂÊÆÇΪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
¢ÏÝ~×ÂÌÝÏÆÂÊÚÇÔΜŜÏÌÇÚÇ͜ÒÌkҜٜÌ͜Ò
€œÎÊÚÇÔΜŜÏϜÒÂ~ÍÂáÙÂÌÍÂҝx
ÆÊÑßÚ͜ÆÇÎ
¾ÏâÚÜê‹¿×ÛÒÏÐÏßâÜ×îáÔ
®ÐÏÝ~ —ÙÇÏ ÎÊÏ ÌkÑ ÔÂÑÌÝÒÍÂÒ áÏÝÅÝÉÅ ÃÂÒÝÒÅ ÔÇ͜
ӜÎ Ɯ œÍÇŜٜ ÔÐÔÌÂÒÍÝÌÍÂÒÅ ÐÙÒÂÆÝÎ ·œÉÇÒ ÊӜ ÃÕ ԗ
ÜÌ͜ÒƜ ßÚ͜k ΗÎÌÊÏÍÇÅÇ ÃÕÍÎÂÅÂÏÅ €œÎ ÌkÑ ÇÍÍÂÒÆÂÏ
ÃÊÒÍÇ ÓÇÉŜ ÃÂÒÝÒÅ ÃÊÌ ÔÇ͜ŜÏÍÇÌԜÏ ªÓÑÂÏÊáŜ àÍ ÔÐ
ÔÝÑ áÏÝÅÝÉÅ ÃÂÒÝÒÎÝÏ ¢ÏÆ ÃÂÒÝÚÍÝË ÓÇÉÏÇ ÌkÒÇÒÎÇÏ
€œÎ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÚÕÆÂÏ ÃÇÒÏÊÌÂƜÒ ͜ÉɜÔ ÂÍÅÂÏÏÂÏ
ÓÐ~ ÓÇÉ ÎÊÏÇ àÍÅ ÐÉÂÔÝÒÓÝÉ ÆÊÑ —ÎÇÔ ÊԜÎ Œ לÉÇÒ ÊÉÅÇ
͜ÒŜ×ÇÉΜÔÊÔk—ÙÇϪÇÒÕÓÂÍÊÎÅÂÃÂÒÂÎ ¹—ÏÌÊ®ÂÌÇÆÕ
ÏÊá ÃÇ͜Ï¢×ÂáƜÅÇÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒǪÇÒÕÓÂÍÊÎ
ÆÂÅÝ ÊÉÅÇ͜Ò ÂÒÂÓÝÏÆÂÅÝ áÒÍÝÍÂÒÅÂ ÂÌÙÂÍÂÔÂ áÒƜÎ ÊԜÒŜ
ÒÊÉ ÃÕÍÆÝÍÂÒ ¢ÍÂÒ ÚÕÍÂË ßÚ͜ÒŜ ÌÂÒÂÒ ÌÝÍÆÝÍÂÒ €œÎ
ƗÒÇÓԜÏ Ɯ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒ á€kÆ͜Ò ÂÍÆÝÏÆ ÃÕÒÝÙÍÝ
¹—ÏÌÊ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒ á€kÆ͜ÒÏÇ~ ÒÕ×Ê ÖÂÔÊ×ÂÍÂÒÝÏ ÕÒ
ÔÂÌÍÂÚÌÂÏÅ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒ ÎÂÔÆÊ ϜÒӜ͜Ò ÃÇ͜Ï áÒƜÎ
ÌkÒӜÔÇÒŜÔÊÇÚ͜Ò !®ÐÏÝÃÂÚÌÂÒÝÑÙÝÌÌÂÙ€œÎrÝÇÍÅÂÏ
ÂÌÙÂÏÝ ÊӜÏÊÎÊÏ ÂÍÂÒÅÂ ÔÂÑÚÝÒÅÂÏÏÂÏ ÓÐ~ ÎÊÏ ªÓÑÂÏÊáŜ
ÌÊԜÒÎÇÏ €œÎ àÍ Õ~ÂÇÏÆ ÓÇÉÏÇ~ áÏÅ ÔÕÌÔÂÍÝÑ kԜÒÎÇÏ
"ÁÏÝÅÝÉÅÂÌÊÍŜÏƜÊӜ®œÓÊ×ÏÇ~ÔÕÍÝÖÂÔÊ×ÂÓÝÃÇ͜ÏÌÊ
ٜ͜ÅÇÎÏÇÃÇ͜Î
ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× €œÎ ²Õ× ΜלÃ
ÜÔÇÃÇ͜ÏÓÇÉŜáÍÄÂÒÂÎÎÊÏÇÎÃÇ͜ÏÃÇÒŜÔÝÒÝÚÍÝÌÌkÒ
ӜÔÇÑ ÎÊÏÇÎ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝÅ ÆÐÅ ÌÝÍÝÅÝÉ Á€kÆÊáƜÅÇ
ÊÎÂÏ ÊÔΜkÙÇ͜Ò ÎÊ~ ÉÝáÏ ÌÊÔÇÒΜÓÇÏ €œÎ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÆÂÅÝ
ÊÉÅÇ͜Ò ÎÊÏ ÂÍÝÑ ÌÊÍŜÏ ÂÌÙÂÍÂÔÂ áÒƜÎÏÇ ÌÂÃÕÍ ÊÔÓÇÏ —ÙÇÏ
ÆÐÅ ÌÝÍÝÅÝÉ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ¢ÍÍ€Ý ÏÂÓÝËÑ ÊÔӜ ÎÊÏ ÚÂÔ
²ª®­½­¢²¥¢


לÍƜ áÏÝÅÝÉÅ ÌÊÍÇÒÎÇÏ €œÎ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÚÝÑ ̗Ù
rÝáÂÍÝÒÎÝϪÎÊÏÍÇÌÃÊÒkÙÇ¢ÍÍ€ÝÓÇÉÏÇ~€œÎΜÅÇÉÃÇ
͜ÏÃÕÍÓÝÏ¢ÎÊÏ
Ç©äà×à©ÚÏÛÜ©ß


³ÇÉŜ ¬ÇÏ×ÇҜËƜÅÇ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏÇ~ áÒ
ƜÎÙÇÓÇÊÎÂÏÆÂÚÌÝÉÌÂÒƜÚÇÃÇɶÐËÜÏÇԜÌÜÆÊÎ
ÊԜÎ µÍ²ÂÃÃÝÏÝÌÝÃÕÍÅÂÏÅÂÂÏÝÊÉÅÇ͜ÒŜÍÂÇÌÃÕÍ
ÅÂÏÙÂÌÂÃÕÍÊÔÇÅÇÉ€œÎÂ~ÂkÉÇÅÇÉƜÏÔÊÇÚÍÇáÒƜÎÌkÒӜÔÇÅÇÉ
ٗÏÌÊÕÍÌkÑ͜ÒŜ€œÎÎÊÏÇÎkÉÇΜƜÊÅÇÍÇÌßÚ͜ÆÇ
®ÊÏÇÎÃÇ͜ÏÃÇÒŜ®œÓÊ×¥ÂËӜŜ×ÇÉΜÔÊÔkÙDZÒÊÓÌÊÍ͜
€œÎ ŒÌkÍŜ ӜÍÂÎ œËÔÇÅÇÉ ¢ÍÂÒ ÎÊÏÇÎ rÂÏÝÎ ×ÂÌÝÏ ÔÐÒ
ÎÝÚÍÂÒÝÏÌÕÒÌÝÏÝÙÂÓÔÝÏÂÌÕËÆÝÍÂÒÂÍÂÒÅÂÎÊÏÅÇϜÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ á€kÆ ÃÕÍÎÂÅÂÏÏÂÒÏÝ~ ÃÂÒÍÝÌ ÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇ Ɯ Ҝ×ΜÔ
ÃÇÍÆÇҜ͜Ò ¢ÍÂÒÏÝ~ —ÇÏƜ rÝÇÍÕÙÝ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎ
ÍÇÅÇϜƜӜÍÂÎœËÔÇÅÇÉ
¢ÓÊá —Í̜ÓÇÏƜ ®œÓÊ×̜ ÃÇÒÇÏÙÇ ÃÕÍÝÑ ÊÎÂÏ ÊÔ̜Ï ӗÇÌÍÇ
ÆÕÓÔÝÎ ¿ÑÂËÏÇÔÌ ӜÍÂÎ ÔÂÑÚÝÒÝÅÝÉ ³ÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÌkÑ ÔÝ
ÒÝÚÍÝÌÍÂÒÌÕËÅÂÏ®œÒÞáÎŜӜÍÂÎœËÔÇÅÇÉ ®ÊÏÇÎÃÇ͜ÏÃÇÒ
ŜԗÒΜƜÃÕÍÅÂÏÌÂÒƜÚÝÒÕÍÂÒÝ΢ÏÆÒÐÏÊÌĜÀÏÊáŜӜ
ÍÂÎœËÔÇÅÇɲœÓkÍ͜ÒÂÒÂÓÝÏÆÂÂÍÂÒÌÊ~ÔÂÏÝÍÅÂÏ€œÎ®œÓÊ×̜
ÎÊÏϜÏ ÂÍÆ ÊÎÂÏ ÌÊÔÇÒŜÏ !²ÂÃÃÝÏÝÌÝ ÃÕÍÅÂÏ ÌÂÆÇÒÍÇ ÆÕÓ
ÔÝ΢ÎÑÍʜÔ̜ӜÍÂÎœËÔÇÅÇÉ "®ÊÏÇÎÃÇ͜Ï®œÓÊ×̜×ÇÉΜÔ
ÊÔkÙǵÒÃÂÏÅ€œÎӗÇÌÍÇÆÕÓÔÝγÔÂ×ÕÓÌÂӜÍÂÎÃÇÍÆÇÒÇÅÇÉ
®œÓÊ×̜×ÇÉΜÔԜÓÝÏÂÍÝÑá×ÚÝÆÊÑÔÂÃÝÍÅÂÏ¢ÑÇÍÍÇÓ̜
ӜÍÂÎœËÔÇÅÇÉ¢ÒÊÓÔÐÃÕÍÅÂÊ͜ÓÇÏƜÅÇ͜ÒŜӜÍÂÎrÊÔÌÇÒÇÅÇÉ
¬ÂÒƜÚÝÒÕÝÎ pÊÒÕÆÊÕÏÅ ӜÍÂÎ œËÔÇÅÇÉ ¯œÒÌÊÓ —ÇÏϜÏ
ÃÕÍÅÂÏÏÂÒÏÝ~²ÂÃÃÝÅÂÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÇϜ ӜÍÂÎ ÆÊÇÅÇÉ ²ÂÃÃÝ
—ÙÇÏÃÊÌÔÝÒÝÚÝÑ×ÇÉΜÔÊÔkÙÇ´ÒÕÖÂËÏÂÃÇ͜Ï´ÒÕÖÕÓÂÅÂӜ
ÍÂÎœËÔÇÅÇɲÂÃÃÝ—ÙÇÏÌkÑÔÝÒÝÚÍÝÌÍÂÒÌÕËÅÂÏÌÂÆÇÒÍÇÆÕÓ
ÔÝÎ ±ÇÒÓÊӜŜ ӜÍÂÎ œËÔÇÅÇÉ ²ÂÃÃÝ ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÓÂËÍÂÏÅÂÏ
²ÕÖÕÓÌ€œÎÚÕÍÂËÕÌÂÏÝ~ÂÏÂÓÝÏÂÆÂӜÍÂεÍÎÊÏÇΗÙÇÏ
ƜÂÏ ¢ÓÕÏÌÒÊÔ̜¶ÍÇÅkÏŜpÇÒÎÊÓ̜±ÂÔÒÕÃÌÂpÇÒÎÂÓ
Ì €œÎ ÂÍÂÒ ÃÇ͜Ï ÃÕÍÅÂÏ ÃÂÚÌ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÅ ӜÍÂÎ œËÔÇÅÇÉ
¶ÊÍÐÍkÅ̜€œÎÀÍÊáŜ¯ÊÒÇŜ€œÎÂÏÝ~ÓÇ~ÍÇÓÇϜ°ÍÕÎ
ÑÂÓ€œÎÂÍÂÒÃÇ͜ÏÃÕÍÅÂÏÃÂÒÍÝÌÊÉÅÇ͜ÒŜӜÍÂÎœËÔÇÅÇÉ
£ÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇÊÉÅÇkÃkÃÇ͜ÏӜÍÂÎ͜ÅÇÉ®œÓÊ×ÏÇ~ÃÂÒÍÝÌ
ÃÇÒƜÎÍÇÌ͜ÒÇÓÇÉŜӜÍÂÎÔÂÑÚÝÒÂÍÂÒ
 ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÓÇÉƜÏ áÍÄÂÒÝÑ ÓÐÒÝËÎ kÉÇÅÇÉ —ËҜÏŜÏ
ԜÅÜÍÊÎÂÔÌ ÌÂÒÂÔ ÃkÍÇÏÇÚ ÌÊÔÇÒÇÑ ÙÝÅÂÒÕÙÝÍÂÒÆÂÏ €œÎ Ɨ
ÒÇÓ àÍÆÂÏ áÉÆÝÒÕÅ ӜÜÑ ÔÕÆÝÒÕÙÝÍÂÒÆÂÏ ÓÂÌÍÂÏÝÅÝÉ €œÎ
ÂÍÂÒÆÂÏ ÙÊÔ͜ÚÇÅÇÉ !¹—ÏÌÊ ÂÏÆÝË ÌÇÚÇ͜Ò ²ÂÃÃÝÃÝÉ ®œ
ÓÊ×̜ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ kÉ͜ÒÇÏÇ~ ÌÂÒÝÏÏÂÒÝÏ ×ÇÉΜÔ ÊԜ͜Ò
²ª®­½­¢²¥¢


ÝÚÂÏÆÝÒÝÒÍÝÌ ÓkÉ͜Ò ӗË͜Ñ €œÎ áÍÂÅÂËÍÂÏÝÑ Ê×ÍÂÓ Ìk
~ÇÍÍÇ͜ÒÏÇ ÂÍÆÝËÍÂÒ "³ÇÉÏÇ~ ÊÎÂÏÅ ÊÔÂÅÂÔÇÅÇÉ €œÒÌÇÎŜ
ΜÅÜÍkÎ ÚÕ~ ÌkҜ ÎÊÏ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÚÂÔÍÂÏÂÎ ŒÎΠ͜ÌÊÏ
á×ÚÝÍÝÌÌÂÌÂÒÂÔÂÉÊҜÌáÎÂÏÍÝÌÌÂÌÂÒÂÔÂÌÇÒÓÇÉÌk~ÇÍÍÇÃÕ
ÍÕÝÅÝÉÏÝ ÔÇÍÊÎ ªÎÊÏÍÇÌ ÃÊÒkÙÇ ¢ÍÍ€Ý ÚÂËÔÂÏÏÝ ÔÊÉƜÏ
ÂáÌÍÂÒÝÅÝÉ ÂÓÔÝÏÆ ÊɜٜÌ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜÏÇ~ ΜÒלΜÔÇ
ÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÕÍÓÝÏ
 ·ÇÉΜÔԜÚÇδÊÎÕÔÇ€œÎÌÂÒƜÚÝÒÕÍÂÒÝέÕÌÊÁÓÕÏ
€œÎ³ÐÓÊÑÂÔÝÒÓÇÉŜӜÍÂÎrÊÜҜ͜Ò
£Õ ×ÂÔÏÝ áÉÝÑ ÔÐÒÕÙÝ ÎÊÏ ´ÇÒÔÊ Ɯ ÊÎÂÏÆÂÚÝÅÝÉ ÃÕÍÂ
ÒÂÌӜÍÂÎÍÊÎ
®ÊÏÇ €œÎ ×ÔÇÏ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇÏ —ÇϜ ÌÂÃÕÍ
ÊÔ̜Ï¥œËÓÇÉŜӜÍÂÎrÊÜҜºœ€œÒÎÊÍÌÇÏÓÂÌÍÂÕÙÝ¿ÒÂÓ
ÔÝ€œÎÊÎÂÏÆÂÚÝÃÝɬÄÂÒÔÓÇÉŜӜÍÂÎœËԜ͜Ò>@
¢ÍÍ€ÝÅÂÆÂÏ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÔÕÒÝÏÆÂÎÊÏӗË͜ŜÏÁ×ÚÝ
לÜÒÃÕÇÏÙµÍÓÇÉÏÇÏÝÅÝÔÝÒÅÂÌÐÆҜÔÍÇ£ÕÁ×ÚÝלÜÒx
ÃÐÒÝÏÅÝ ÉÂÎÂÏÏÂÒÆÂÏ ÃÊÒÍÇ áÚÇÒÇÑ ÔÐÔÝÍÅÂÏ œÎΠלÉÇÒ
ÂÙÝÍÅÂÏÓÇÒ®œ~ÅÇÍÇÌ¢ÍÍ€ÝÏÝ~œÎÇÒÇÃÇ͜ÏќËÅÂÎÜÒ͜Ò
ÏÇ~áÉÎÂÍÂÒÝÂÒÌÝÍÝÌÇÚÇ͜Ò¢~ÂÊÎÂÏÌÊÔÇÒÓÇÏ€œÎÊÔÂÅÂÔÞ
ÊÔÓÇÏ —ÙÇÏ ÃÕ ÓÇÒ ÃÂÒ ×ÂÍÝÌÍÂÒÅ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÇÍÆÇ £ÇÒƜÏÃÇÒ
ÉÊҜÌ¢ÍÍ€ÝÅÂ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÂÚÂΜ~ÅÇÆÂÏÃÕÍÓÝÏ¢ÎÊÏ #¬ÂËÃÇÒÌÕÍÜáÉÎÂÍÂÒÆ  ÏÙÇ ÂáÔÞ Ԝ ÃÂÒ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ
®œÓÊ×ÏÇ~ΜÒלΜÔÇÓÇÉÏÇ~€œÎΜÅÇÉÃÇ͜ÏÃÕÍÓÝÏ¢ÎÊϝ

# ¬ÂËÃÇÒÌÕÍÜáÉÎÂÍÂÒÆÂÏÙÇÂáÔÞ͜ÒàÌ