• Название:

    12 Яхудтян хат


  • Размер: 0.24 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTR10C1.DOC

Предпросмотр документа

Çvo¬º’µ½¨º
Ápi¦

¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÌÐÍÝ ÁÅÜÌÕÃÏÝ~ ÔÕÅÂÏÝ Á€kÆԜÏ ¢ÍÍÂ
€Ý¢ÔÂÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏÏÂÒÅÂӗÇÍŜÏϜÒŜ€œÎ¥ÂËӜ
®œÓÊ×—ÙÇÏÓÂÌÍÂÏÅÂÏÏÂÒÅ ÓÇÉŜڜÖÌÂÔÞÊÎÊÏÍÇÌ€œÎΜ
לÃÜÔÎÕÍÊÔÇÑÃÊÒÇÍÓÇÏ

°ÏßÚêÙîÚÒÏÜÞ©ØÒÏÛЩßÚ©ßÜÔä¤ÙÔÛÙ¤á©
 ³—ÇÌÍÇ͜ÒÇÎ £ÇÉÏÇ~ ÕÒÔÂÌ ÌÐÔÝÍÕÝÃÝÉ ×ÂÌÝÏÆ ÓÇÉŜ
áÉÂÒÅ ÆÊÑ ÃÊÌ ƜÒÔ͜ÏӜÎ Ɯ ÎÊÏ ÊÉÅÇ͜ÒŜ ÃÇÒ ÔÂÑÌÝÒ €œÎ
ÅÐÎÇÒŜ ÃÊÒÇÍŜÏ ÊÎÂÏ —ÙÇÏ ÔÝÒÝÚÝÑ ßÚ͜ÅÇÉ ÆÊÑ —ÏƜÑ
áÉÕÏÝ ÔÊÇÚÍÇ ÔÂÑÔÝÎ ¹—ÏÌÊ ÌÂËÃÇÒ ÊÎÂÏÓÝÉ ÌÇÚÇ͜Ò ÂÒÂ
ÅÝÉÅ áÚÇÒÇÏÇÑ ÌÇÒÆÇ͜Ò ¢ÍÂÒ ¢ÍÍ€ÝÃÝÉÏÝ~ ΜÒלΜÔÇÏ
ÂÉÅÝÏÍÝÌÌ ÃÊÒÇÍk ӜÜÃÇϜ œË͜ÏÆÇҜ͜Ò €œÎ ÃÇÒƜÏÃÇÒ
ÃÕÍÅÂÏ ·—ÌÇÎÆÂÒÝÃÝÉ €œÎ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ ÊÏÌáÒ
ÊԜ͜Ò¢ÍÂÒÂÍÂÙÂÌחÌÇÎÔÕÒÝÏƪÉÅÇáÉÎÂÆÂÊÏÆÇÌkÑԜÏ
œËÔÇÍŜÏ
­œÌÊÏ ÎÊÏ ÓÇÉŜ ÊÏÆÇ ÃÂÒÝÏ Æ ÃÇÍӜÅÇÉ Ɯ לÔÇÒÇÅÇÉŜ
ԗÚÇÒÇÒŜÔÇÍÊβÂÃÃÝÃÇÒÄÂÌÝÔ×ÂÍÝÌÏÝ®ÊÓÝÒÆÂÏÌÐÔÌÂÒ
ÅÂÏ ÃÕÍÓÂ ÆÂ ÊÌÇÏÙÇ ÐÙÒÂÌÔÂ ÂÒÂÍÂÒÝÏÆÂÅÝ ÝÚÂÏÎÂÕÙÝ ÌÇÚÇ
͜ÒÏÇ€œÍÂÌÊÔ̜Ï´ÊÇÚÍÇ×Â͜Ô͜ÒÇÏÓÂÌÍÂÎÝËÔÐÒÝÑœÎÎÂ
kÉ͜ÒÇÏÇ~ ÔÐÒÂÌÍÂÒÝÏ ÔÂÚÍÂÑ ÌÊÔ̜Ï ֜ÒÇÚԜ͜ÒÏÇ ÐÏÝÔÎÂ
ÅÝɲÂÃÃÝÂÍÂÒÏÝÔÊҜÏÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔÂ×ÇÌ̗ÏƜחÌÇÎÊÔk
—ÙÇÏ Μ~ÅÇÍÇÌ ÙÝÍÃÝÒÍÂÒÆÂ ÜË͜Ñ ÔÐÔÂ ºÕÍ ֜ÒÇÚԜ͜Ò
ÌÇÃÇÌ ֜×ÇÚÍÇÌ̜ €œÎ ÜƜÏÊ ÃÐÉÝÌÍÝÌÌ ÃÊÒÇÍŜÏ ³œÆkÎ
ÃÇ͜Ï¥ÂÎÕÒÂڜ€œÒ͜ÒÇ
€œÎÂÍÂÒÔÊҜÍÊÕÒÏÂÚÌÂÏڜ€œÒ
͜ÒƜÃÂÒÝÓÝÏÂÆÂÌÊӜÔkÙÇÅÝËÃҜÔÃÕÍÝÑΜ~ÅÇÍÇÌÕÔrœ
ÉÂÓÝÏÌÊÙÇҜ͜Ò

# À©ÓxÛ ²ÏÛâßÏ x iÍÇ ÆÊ~ÅÇÉ ÃÕÇÏÆÂÅÝ ÔÊÅÇÉÍÇÌԜ ÕÒÏÂÚÌÂÏ
ÃÊÚ ڜ€œÒÏÇ~ ÊÌÇÓÇ ³œÆkÎ €œÎ ¥ÂÎÕÒ ڜ€œÒ͜ÒÇ ÃÕÍÅÂÏ ¢ÏÆÂ
áڜkÙÇ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ ŗÏ€ÍÂÒÝ —ÙÇÏ ÌkÌԜÏ ÕÔ áÕÆÝÒÝÑ ¢ÍÍ€Ý
ÃÕ ڜ€œÒ͜ÒÏÇ àÌÌ ÙÝÅÂÒÅÂÏ ´œkÒÂÔ ÁÒÂÔÝÍÝڝ ÌÊÔÂÃÝ
ÏÙÝÃkÍÇÌ

Ápi¦

ºÕÍÂËÃÕÌÇÚÇ͜ÒƜ ×ÝáÍÅ ÃÊÒÇÍÇÑ ԜÏϜÒÇÏ ϜrÇÓÍÊ
͜Ò²ÂÃÃÝ×ÂÌÊÎÍÇÅÇÏÊÏÌáÒÊԜ͜ÒלÔÔÂÌkÌ͜ÒƜÅÇڗ€
ҜÔÍÇ ÉÂÔÍÂÒÅ áÍ áÅÂÍÂÒ "bÊԜÌÙÇ ®ÊÌÂÊÍ ֜ÒÇÚԜ Ɯ
®ÕÓÂÏÝ~ŜkƜÓÇ×ÂÌÝÏÆÂÊÃÍÊÓÃÇ͜ÏÜלÓ͜Ú̜ÏƜ×ÕÒÍÂÕ
ÓkÉÇœËÔÇÒŜÃÂÔÝÒÙÝÍÝÌÊÔΜŜÏÜÍÌʍ³ÊÏDzÂÃÃÝÚÇÍԜ
͜ÓÇϝ x ÆÊŜÏ ¢ÍÂÒ ÊӜ kÉ͜ÒÇ Â~ÍÂÎÂÅÂÏ €œÎΜ ϜÒӜÏÇ
áÎÂÏÍÝËÍÂÒ Â~ÓÝÉ ×ÂËÄÂÏÏÂÒ ÓÝÎÂÏ ÔÂÃÊÅÝË ÔÇ͜Ì͜ÒÇϜ
ÃÊÒÇÍÇÑáÚÊ͜Ò€œÎϜÌÜÚÕÍÂÍÂÒÏÝ€œÍÂÌÊԜƜ
 ¢ÍÂÒÅ ÌÂËÅÝ ٗÏÌÊ ÂÍÂÒ ¬ÂÃÊÍ àÍÝÏÏÂÏ ÃÂÒÆÝÍÂÒ
£ÊÍÞáÎÌÇÃÇÌÂÌÙÂ×ÂÌÝÏÂ×ÔÇÏ͜Ë áÍÅÝÚÍÝÌÌ ÃÊÒÇÍÆÇ͜Ò
¬ÐÒÂ×
ÌÇÃÇÌÖÇÔϜÙÝÅÂÒÅÂÏ—ÙÇÏ€œÍÂÌÃÕÍÆÝÍÂÒ
³ÇÉÏÇ~ ΜלÃÜÔ ΜrÍÇÓ͜ÒÇÅÇÉƜ ÂÍÂÒ x ÑÝÙÒÂÌ ÔÂÑÍÂÒ
ėrÆÂÏÓÝÉÍÂÏÝÑ ÓÝËÍÂÏÂÍÂÒ ¢ÍÂÒ x kÉ͜ÒÇ ×ÂÌÝÏÆ ÅÝÏÂ
ÌÂËÅÝÒÔÕÙÝ ̗ÔkÙÇ͜Ò ¢ÍÂÒ x rÊÍ ÌÕÝÑ ˗ÒÔ̜Ï á~ÅÝÒÓÝÉ
ÃÐÍÝÔÍÂÒ¢ÍÂÒx×ÔÇÏ͜ËkÍŜÏÔÂÎÝÒÝÃÇ͜ÏÌÕÃÂÒÝÍÅÂÏ
̗ÉÇÏ rÊÎÇÚ ÃÊÒÎÊ ÔÐÒÅÂÏ ÂÅÂÙÍÂÒ ¢ÍÂÒ x kÉ͜ÒÇÏÇ~ ×ÕÒ
ÍÝÌÍÝ ßÚ͜ÒÇÏÇ~ ÌkÃÇÅÇ ÃÇ͜Ï ÌÂÑÍÂÏÅÂÏ ÆÂÄÝÍÍÝ ÆÊ~ÅÇÉ
ÆÕÍÌÝÏÏÂÒÝ ¢ÍÂÒ x ÂÆÂÚÌÂÏ ËÐÍÆÝÉÍÂÒ ®œ~ÅÇÍÇÌ ƗÎ ÌÂ
ÒÂ~ÅÝÍÝÌÔÂÂÍÂÒ—ÙÇÏÕÒÝÏÓÂÌÍÂÏÂ
·ÂÏÕעƜÎÃÕÝÏÝÏÏÂÏrÊÆÇÏÙÇÓÇÂÍÂÒ×ÂÌÝÏÆÂќË
ÅÂÎÜÒÍÇÌÊÔÇÑÃÐÍÂËÆÊŜύ®ÇϜ²ÂÃÃÝÃÂÒÝÓÝ—ÓÔÇÏϜÏ
חÌÇÎÊÔk—ÙÇÏÂÍÂÒÏÝ~ÌÝÍÅÂÏÃÂÒÙÂÊÎÂÏÓÝÉÅÂΜÍ͜ÒÇ€œÎ
×ÔÇÏ ŗÏ€ÍÝ ÊÎÂÏÓÝÉÍÂÒÏÝ~ ²ÂÃÃÝÅ ÌÂÒÚÝ ӗË͜ŜÏ ÃÂÒ
ÍÝÌÐáÔÓÝÉÓkÉ͜ÒÇ—ÙÇÏrœÉÂÍÂÒÅÂÆÊÑiÉÇÏÇ~ÎÇ~ϜÒٜÊÉ
ÅÇ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï ÌÊ͜ £Õ ÌÇÚÇ͜Ò x áÉÎÝÚÍÂÒÝÏÏÂÏ ÌÂϜÅÂÔÞ
ÃÕÍÎÂÅÂÏÓÕÌÒÂÏÕÙÝÍÂÒ¢ÍÂÒkÉ͜ÒÇÏÇ~ϜÖÇÓÔÇ͜Ì͜ÒÇÃÕÇÏ
ÙÂÅÂΜÍÊԜ͜ÒԜ̜ÃÃÇÒÓkÉ͜ÒœËԜ͜ÒkÉÖÂËÆÂÍÂÒÝ×ÂÌÝ
ÏÂáÍÂÅÂËÍÂÏÝÑ˗ÒÊ͜Ò
!

¹×à©áxکߍ©ÛÙ׋©çÚ©ß
³ÇÉÊӜӗÇÌÍÇ͜ÒÇβÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ҜÓkÍ͜
ÒÇ ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÂÍÆÂÏ œËÔÇÍŜÏ ÓkÉ͜ÒÏÇ ÊÓԜ ÔÐÔÝÅÝÉ !¢ÍÂÒ
ÓÇÉŜ ³Ð~ÅÝ ÄÂÌÝÔÔ kÉ͜ÒÇÏÇ~ ÃÐÉÝÌ ÔÇ͜Ì͜ÒÇ ÃÕÇÏÙ ÅÂ
ΜÍÌÝÍÕÙÝÎÝÓÌÝÍÍÂÕÙÝÍÂÒÙÝÅÂÙÂ̝xÆÊÆÇ͜Ò "µÍÌÇÚÇ
͜Ò ÔÂÒÌÂÍÝÚ ÙÝÅÂÒÂÍÂÒ ϜÖÇÓ ÔÇ͜Ì͜ÒÇϜ ÃÕËÓÝÏÂÍÂÒ €œÎ
ÂÍÂÒƪÉÅDzÕ×àÌ
³ÇÉÊӜӗÇÌÍÇ͜ÒÇÎkÉÔÐÒÎÝÚÝÅÝÉÏÝÊ~ÊÉÅÇÊÎÂÏÝ
ÅÝÉ ÏÊÅÇÉÇÏƜ ÌÐÒÝÑ áڜÅÇÉ ªÉ