• Название:

    11 Яхъядан оченче хат


  • Размер: 0.19 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTR10C1.DOC

Предпросмотр документа

ǽÂǬ¨µ
Œ¿­µ¿­½¨º
 Á·¼Á

¢ÌÓÂÌÂÍÆÂÏxÙÝÏÌk~ÇÍƜÏӗËŜÏ¥œËŜ
³—ÇÌÍÇ ÆÕÓÔÝÎ rÂÏÝ~ Õ~ÝÚÌ ÊÒÇÚ̜Ï ÌÇÃÇÌ €œÒÞáÌÔÂÏ
Æ ÊÎÊÏ €œÎ ӜÍÂΜÔ ÃÕÍ ÆÊÑ ÆÐÅ ÌÝÍÂÎ ³ÊÏÇ~ ×ÂÌÝË
ÌÂÔÞ̜ ÔÕÅÒÝ ÃÕÍÕÝ~ ×ÂÌÝÏÆ ÊÎÂÏÆÂÚ ÔÕÅÂÏÏÂÒÏÝ~ ÌÊÍÇÑ
Ú€ÊÔÍÇÌÃÊÒk͜ÒÇϜÎÊÏÃÊÌÚÂÔÍÂÏÆÝγÊÏÇ~×ÂÌÝËÌÂÔÞ
Ԝ ˗ÒkÇ~ ×ÂÌ £ÂÍÂÍÂÒÝÎÏÝ~ ×ÂÌÝËÌÂÔÞԜ ˗Òk͜ÒÇ ×ÂÌÝÏÆÂ
ÊÚÇÔkƜÏƜÉÕÒÒÂÌÚÂÔÍÝÌÎÊÏÇΗÙÇÏàÌÔÝÒÄÏÙêØÙÏáë¤æÔÜÐÔßÒ©Ú©ÞìçÚ©x
³—ÇÌÍÇ ÆÕÓÔÝÎ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ ÔÕÅÂÏÏÂÒ ×ÂÌÝÏÆ לÔÔ ÂÍÂÒ
ÓÊÏÇ~ —ÙÇÏ áÔ ÃÕÍÓÂÍÂÒ Æ ÌÂËÅÝÒÔÕÝ~ ÃÊÌ á×ÚÝ ¢ÍÂÒ
ÓÊÏÇ~ ΜלÃÜÔÇ~ ×ÂÌÝÏÆ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇ ÂÍ
ÆÝÏÆ ڀÊÔÍÇÌ ÃÊÒÆÇ͜Ò ©ÊπÂÒ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€ÝÅ áÒÂÌÍÝ
ÊÔÇÑÂÍÂÒÅÂàÍÍÂÒÝÏƜÄÂÎÊԜÒŜáÒƜÎÊÔÙÇ ¹—ÏÌÊÂÍÂÒ
®œÓÊ× ÊÓÇÎÇ ×ÂÌÝÏ ¢~ ÊÎÂÏ ÊÔΜkÙÇ͜ÒƜÏ €ÊÙϜÒӜ
ÌÂÃÕÍ ÊÔÎÊٜ àÍÅ ÙÝÌÔÝÍÂÒ ! ¦ÊΜÌ ÃÇÒŜ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ
—ÙÇÏßÚÍÊÂÍÕÝÃÝÉ—ÙÇÏÃÇÉÂÍÂÒÌÇÃÇÌ͜ÒŜáÒƜÎÊԜÒŜ
ÔÊÇÚÃÇÉ
"®ÊÏ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇϜ ÌÝÓÌ ÊÔÇÑ áÉÆÝÎ œÎÎÂ
ÂÒÂÍÂÒÝÏÆÂÃÇÒÇÏÙÇÍÇÌÏÇÔÐÔÂÒÅÂáÒÂÔÕÙݦÊÐÔÒÇÖÊÓÃÇÉÏÇÊÅÜ
ÔÊÃÂÒÅÂÂÍÎÝË ºÕ~ÂÌkҜÎÊÏáÏÝÅÝÉÅÂÌÊÍӜÎÂÏÝ~ßÚ
͜ŜÏ ßÚ͜ÒÇÏ ÌkԜҜٜÌÎÇÏ µÍ ÃÇÉÏÇ~ ×ÂÌÔ áÎÂÏ ÓkÉ͜Ò
ÔÂÒÂÔÝÑÌÝÏÂÌÂÍÎÝËלÔÔÂÊÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒÏÝÌÂÃÕÍÊÔÎÊ
ÌÂÃÕÍÊԜÒŜÔÇ͜kÙÇ͜ÒŜÌÐÎÂÙÂÕÍÝË€œÎÃÇÒƜÎÍÇÌԜÏÌÕÝÑ
rÊÜҜ
³—ÇÌÍÇÆÕÓÔÝÎÁÄÝÉÍÝÌÌÂÊáÒΜÜÍÌÊá×ÚÝÍÝÌÌÂÊáÒ
Á×ÚÝÍÝÌ ßÚ͜kÙÇ͜Ò ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÆÝÒ áÄÝÉÍÝÌ ßÚ͜kÙÇ ÊӜ
¢ÍÍ€ÝÏÝÌkÒΜŜÏ ¦ÊÎÊÔÇÒ×ÂÌÝÏÆÂÃÂÒÝÓÝÆÂá×ÚÝÊÔÇÑ
ӗËÍÊ לÔÔ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ kÉÇ Ɯ ÂÏÝ~ áÅÝÏÆ ºÕÍÂË ÕÌ ÃÇÉ Ɯ
Ú€ÊÔÍÇÌÊԜÃÇÉpœÎÃÇÉÏÇ~Ú€ÊÔÍÇÅÇÃÇÉÏÇ~×ÂÌÝËÌÝËÃÕÍÕ
ÝÏÓÊÏÃÇ͜ÓÇ~Á·¼Á

®ÊÏ ÓÊ~ ÌkÑÏÇ áÉÂÒ ÊÆÇÎ œÎΠÌÂÒ €œÎ ÌÂ͜Î ÃÇ͜Ï
áÉÂÒÅÂÔÇ͜ÎÊÎ ´ÊÉƜÏÓÊÏÇ~ÃÇ͜ÏÌkÒÇÚÇÒŜ—ÎÇÔ͜ϜÎ
ºÕÏÆÂÃÇÒŜ͜ÑӗË͜ÚÇÒÃÇÉ
ªÎÊÏÍÇÌÓÊ~³ÊÏÇÆÕÓÍÂÒӜÍÂÎÍÊ͜Ò¦ÕÓÍÂÒÝÃÝÉÏÝ~
€œÒÌÂËÓÝÏÂӜÍÂÎœËÔ