• Название:

    10 Яхъядан икенче хат


  • Размер: 0.19 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTR10C1.DOC

Предпросмотр документа

ǽÂǬ¨µ
°²­µ¿­½¨º
 Á·¼Á

¢ÌÓÂÌÂÍÆÂÏ x ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÓÂËÍÂÏÅÂÏ ×ÂÏÝÎÅ €œÎ
ÂÏÝ~ ÃÂÍÂÍÂÒÝÏ ®ÊÏ €œÎΜÅÇÉÏÇ Ê×ÍÂÓ Ìk~ÇÍƜÏ áÒÂÔÂÎ
pœÎ ÎÊÏ ÅÇϜ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ ÔÂÏÕÙÝ €œÎΜ ÌÇÚÇ
ÓÇÉÏÇ áÒÂÔ £ÇÉ ÓÇÉÏÇ áÒÂÔÂÃÝÉ ٗÏÌÊ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ ÃÇÉƜ ÔÐÒÂ
€œÎÃÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏΜ~ÅÇÃÕÍÂÙÂÌ
¢ÍÍ€Ý ¢ÔÂÆÂÏ €œÎ ¢ÔÂÏÝ~ µÍÝÏÏÂÏ x ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ԜÏ
ÃÊÒÇÍŜÏ ΜÒלΜÔ ڜÖÌÂÔÞ €œÎ ÊÎÊÏÍÇÌ ÃÇÉÏÇ~ ÃÇ͜Ï ×Â
ÌÝËÌÂÔÞԜ€œÎΜלÃÜÔԜÃÕÍÓÝÏ


ÄÏÙêØÙÏá덩ÛÛ©ä©ÐЩá
³ÊÏÇ~ ÃÂÍÂÍÂÒÝ~ ÂÒÂÓÝÏÆ ÃÇÉ ¢ÔÂÆÂÏ ÌÂÃÕÍ ÊÔ̜Ï œÎÇÒ
ÃÕÇÏÙÂ×ÂÌÝËÌÂÔÞԜ˗ÒkÙÇ͜ÒÏÇÔÂÑÌÂÏÝÎÂÃÊÌӗÇÏÆÇÎ ·œ
ÉÇÒ ×ÂÏÝÎ ÓÊ~ á~ œÎÇÒ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÃÂÚÔÂÏ ÕÌ ÃÇÉ ÌÂÃÕÍ
ÊÔ̜Ï œÎÇÒÏÇ áÉÂÎ €œÎ kÔÇϜÎ ÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉÏÇ áÒÂÔÝËÌ ®œ
לÃÜÔÊӜÚÕÏÏÂÏÅÝËÃÂҜÔÃÇÉ¢ÍÍ€ÝÏÝ~œÎÇÒ͜ÒÇÃÕÇÏÙÂ
˗ÒÇÒŜ ÔÊÇÚÃÇÉ ³ÇÉ ÃÂÚÔÂÏ ÕÌ ÊÚÇÔ̜ÏÇÅÇÉٜ ¢ÏÝ~ œÎÇÒÇ
ÚÕÏÏÂÏÅÝËÃÂҜÔÓÇÉΜלÃÜÔԜáڜÒŜÔÊÇÚÓÇÉ
¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ԜÏƜ ÌÊÍkÇÏ ÊÏÌáÒ ÊÔkÙÇ ÌkÑ áÍÅÂÏÙÝ
ÍÂÒƗÏÞáÅÂÙÝÌÔÝÍÂÒ¢ÏÆÝËÌÇÚÇ͜ÒxáÍÅÂÏÙÝÍÂÒ€œÎ®œ
ÓÊ× ÆÐÚÎÂÏÏÂÒÝ !³ÇÉ ϜÒӜ ×ÂÌÝÏ ßÚ͜ŜÏÇÃÇÉÏÇ àÅÂÍÔÎÂÓ
—ÙÇÏÜÍÌÊÔÕÍÝœrÇÒÂÍÝÒ—ÙÇÏÓÂÌÃÕÍÝÅÝÉ "®œÓÊ×ԜÅÜ
ÍÊÎÂÔÝÏÓÂÌÍÂÎÂÅÂÏ€œÎÂÏÝ~ÙÊÅÇÏϜÏÕÉÅÂÏ€œÒÌÇÎƜ¢ÍÍÂ
€ÝàÌÔÝÒ´œÅÜÍÊÎÂÔÏÝÓÂÌÍÂÕÙÝÆÂÊӜ¢ÔÂÆ¢ÏÝ~µÍÝÆÂ
ÃÂҌŜÒÓÇÉŜÃÇҜkÌÊÍӜ€œÎÃÕԜÅÜÍÊÎÂÔÌ—ËҜÔΜӜÕÍ
ÌÇÚÇÏÇ —ÇÅÇÉƜ ÌÂÃÕÍ ÊÔΜÅÇÉ €œÎ ÂÏÝ ӜÍÂÎ͜ΜÅÇÉ ¹—ÏÌÊ
ӜÍÂÎ͜ŜÏÌÇÚÇÂÏÝ~áÄÝÉßÚ͜ÒÇϜÌÕÚÝÍÂ
³ÇÉŜ áÉ ÔÐÒÅÂÏ ÓkÉ͜ÒÇÎ ÌkÑ œÎΠ̜ÅÂÉÞŜ ÌÂÒ ÃÇ͜Ï
áÉÂÒÅÂÔÇ͜ÎÊÎÜÍÌÊÌÕÂÏÝÙÝÃÝÉÔÕÍÝÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏáÏÝÅÝÉ
ÅÂÌÊÍÇÑÓÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏӗË͜ÚÇÒŜ—ÎÇÔ͜ϜÎ
¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÓÂËÍÂÏÅÂÏÊÎÂÏÆÂÚÌÝÉÔÕÅÂÏÝ~ÏÝ~
ÃÂÍÂÍÂÒÝÓÊÏÇӜÍÂÎÍÊ͜Ò