• Название:

  09 Яхъядан беренче хат


 • Размер: 0.26 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер • Название: Microsoft Word - TTR10C1.DOC

Предпросмотр документа

ǽÂǬ¨µ
©­¸­µ¿­½¨º
 Á·¼Á

ÁÝßÛêçÀxÖÔ
£ÂÚÔÂÏÕÌÃÕÍÅÂÏÃÇÉÊÚÇÔ̜ÏkÉÌkÉ͜ÒÇÃÇÉÃÇ͜ÏÌkÒŜÏ
ÌkɜÔ̜Ï€œÎÌÕÍÍÂÒÝÃÝÉÃÇ͜ÏÌÂÅÝÍÅÂÏϜÒӜxÔÐÒÎÝÚ
³kÉÇ×ÂÌÝÏÆÂáÉÂÃÝÉ´ÐÒÎÝÚÂÙÝÍÆÝÃÇÉÂÏÝÌkÒÆÇÌ€œÎ
¢ÔÂÃÝÉ ÌÕÍÝÏÆÂ ÃÕÍÅÂÏ ÃÇÉŜ ÂÙÝÍÅÂÏ Μ~ÅÇÍÇÌ ÔÐÒÎÝÚÏÝ
ÓÇÉŜÚ€ÊÔÍÇÌÊԜÃÇÉ€œÎÊÅÜÍÂÏÊԜÃÇÉ£ÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÂÒÂÍÂ
ÚÕÝÅÝÉÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏkÉÇÃÇÉÌkÒŜÏ€œÎÊÚÇÔ̜ÏϜÒӜÏÇÓÇÉŜ
Ɯ ÊÅÜÍÂÏ ÊԜÃÇÉ Œ ÃÇÉ ÊӜ ¢Ô €œÎ ¢ÏÝ~ µÍÝ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×
ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÚÝÑ áÚÊÃÇÉ €œÎ ÌÕÂÏÝÙÝÃÝÉ ÔÕÍÝ ÃÕÍÓÝÏ ÆÊÑ
ÃÐÍÂÒÏÝÓÇÉŜáÉÂÃÝÉ


¯ÚÚύê…îÙáêÚêÙ
£ÇÉ¢ÏÏÂÏÊÚÇÔ̜Ï€œÎÓÇÉŜÊÅÜÍÂÏÊԜÔÐÒÅÂÏלÜÒÚÕÏ
ÏÂÏÅÝËÃÂҜÔ¢ÍÍ€ÝxáÌÔÝÍÝÌ€œÎ¢~ÂÒÆ€ÊÙÏÊÏÆÊÌÂÒÂ~
ÅÝÍÝÌàÌ ŒÅœÒÃÇɍ¢ÍÍ€ÝÃÇ͜ÏÂÒÂÍÂÚÝÑáÚÊÃÇɝxÆÊÑ
œËÔӜÌ œÎΠÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔ ˗ÒӜÌ x ÃÇÉ áÍÅÂÏÍÝËÃÝÉ €œÎ
×ÂÌÝËÌÂÔÞ ÃÕÇÏÙ áڜÎÊÃÇÉ ŒÅœÒ ÊÏÆÇ ¢ÍÍ€Ý áÌÔÝÍÝÌÔÂ
ÃÕÍÅÂÏ ÌÇÃÇÌ ÃÇÉ Ɯ áÌÔÝÍÝÌÔ ˗ÒӜÌ ÆÊΜÌ ÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉ
ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÚÝÑ áÚÊÃÇÉ €œÎ ¢ÏÝ~ µÍÝ ¥ÂËӜÏÇ~ ÌÂÏÝ ÃÇÉÏÇ
€œÒŗÏ€ÔÂÏÙÊÓÔÂÒÝÏÆÝÒÂ
!ŒÅœÒ ¥—Ï€ÝÃÝÉ à̝ x ÆÊӜÌ ÃÇÉ kÉkÉÇÃÇÉÏÇ ÂÍÆÝËÃÝÉ
€œÎ ÃÇÉƜ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ àÌ "ŒÎΠŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉÏÝ ÊÌÜÒÂÒ ÊÔ
ӜÌÃÇÉÏÇ~ŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉÏÝ¢ÍÍ€Ý áÒÍÝÌÂÒ €œÎ €œÒԗÒÍÇ
×ÂÌÓÝÉÍÝÌÔÂÏÂÒÝÏÆÝÒÝÑ ÃÇÉÏÇ ÙÊÓÔÂÒÔÝÒ ٗÏÌÊ µÍ ÔÕÅÒÝ
€œÎÅÂÆÇÍ £ÇÉŗÏ€ÌÝÍÎÂÆÝ̝xÆÊӜÌ¢ÍÍ€ÝÏÝáÍÅÂÏ
ÙÝÊԜÃÇÉ€œÎ¢ÏÝ~ÓkÉÇÃÇÉƜàÌ


»©à×ä…ÐÔÖÜԋÎÙÚÏâæêÐêÖ

£ÂÍÂÍÂÒÝÎ £ÐÍÂÒÏÝ ÓÇÉŜ ŗÏ€ ÌÝÍÎÂÅÝÉ ÆÊÑ áÉÂÎ
Œ ÊÏÆÇ ÃÇҜk ŗÏ€ ÌÝÍÓ ¢Ô ÂÍÆÝÏÆ ÁÌÍÂÕÙÝÀÂÔÕ
ÙÝÃÝÉ x €œÒÄÂÌÝÔ ƗÒÇÓ ÅÂΜÍ ÊÔkÙÇ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÃÂÒ
 ®œÓÊ× ŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉÏÝ~ ÃÇÉÏÇ~ ÅÇϜ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ×ÔÇÏ
ƗÏÞáÏÝ~ÆÂŗÏ€ÍÂÒÝÌÊÙÇÒÇÍkÇÏÂÍÝÑÌÊÍkÙÇ€œÎ¢ÍÍ€Ý
Á·¼Á


ÃÇ͜ÏÔÂÔÕÍÂÚÔÝÒÕÙÝÌÐÒÃÂÏÃÕÍÆÝ Œ¢ÍÍ€ÝÏÝ~œÎÇÒ͜ÒÇÏ
kԜӜÌ¢ÏÝÔÂÏÝÑÃÇÍkÇÃÇÉƜÝÚÂÏÝÙÍÝÃÕÍÂÂÍÂÃÝÉ ¬ÇÎƜ
ÌÇÎ ®ÊÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ÔÂÏÝËΝ x ÆÊ œÎΠ¢ÏÝ~ œÎÇÒ͜ÒÇÏ
kԜÎÊÕÍxáÍÅÂÏÙÝ€œÎÂ~ÂÒÆÂ×ÂÌÝËÌÂÔÞàÌ Œ¢ÏÝ~ÓkÉ
͜ÒÇÏ kԜkÙÇ ÌÇÚÇƜ ¢ÍÍ€Ý ΜלÃÜÔÇ ÙÝÏÏÂÏ Æ ÌÂÎÊÍ͜Ú
̜ÏÃÕÍ ÚÕÏÝ~ ÂÚ ÃÇÉ ¢~ÂÒÆ ÃÕÍÕÝÃÝÉÏÝ ÃÇ͜ÃÇÉ ¬ÇÎ
Ɯ ÌÇÎ ¢ÍÍ€ÝÆ ÔÐÒÂΝ x ÆÊ Ê̜Ï ÕÍ ¥ÂËӜ ÓÝÎÂÏ ÅÂΜÍ
ÊԜÒŜÔÊÇÚ
΋Ï©ÛÔß
³—ÇÌÍÇ͜ÒÇÎ Á~ œÎÇÒ áÉÎÝËÎ ÜÍÌÊ ÓÇÉƜ ÃÂÚÔÂÏ ÕÌ
ÃÕÍÅÂÏ ÊÓÌÇ œÎÇÒÏÇ áÉÂÎ ÊÓÌÇ œÎÇÒ ÊӜ x ÓÇÉ ÊÚÇÔ̜Ï לÜÒ
ÕÍ !ŒÎÎÂÚÕÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜÃÕœÎÇÒá~ÂÆÂÂÏÝ~×ÂÌÝËÌÂÔÇ
®œÓÊ×ԜÂÙÝÍÆÝ€œÎÓÇÉÂÏÝÔÂÏÝÑÃÇ͜ÓÇÉٗÏÌÊÌÂÒÂ~ÅÝ
ÍÝÌÌÊÒÇÙÊÅÇϜ×ÂÌÝËÌÝËáÌÔÝÍÝÌÊÏÆÇÃÂÍÌÝË
"¬ÇÎ Ɯ ÌÇÎ kÉÇÏ áÌÔÝÍÝÌÔ ÆÊӜ œÎΠÊÎÂÏÆÂÚ ÔÕÅÂÏÝÏÂ
ϜÖҜÔ͜ÏӜ ÕÍ €ÂÎÂÏ ÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔ ÃÕÍ ¬ÇÎ Ɯ ÌÇÎ kÉÇ
ÏÇ~ÔÕÅÂÏÝÏáÒÂÔÂÊ̜ÏÕÍáÌÔÝÍÝÌÔÂÃÕÍ€œÎÂ~ÂÒÆÂÃÂÚÌÂ
ÍÂÒÏÝ ĜÓĜӜŜ ÌÊÔÇÒkŜ ÕÒÝÏ àÌ Œ ÌÇÎ kÉÇÏÇ~ ÊÎÂÏÆÂÚ
ÔÕÅÂÏÝÏÂϜÖҜÔ͜ÏӜÕÍÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔÂÃÕÍÂÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔÂ
˗ÒÊ€œÎÌÂáÃÂÒÕÝÏÃÇÍÎÊٗÏÌÊÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÂÏÝ~ÌkÉ͜ÒÇÏ
ÓÕÌÝÒÂËÔÌÂÏ

£ÂÍÂÍÂÒÝÎÓÇÉŜáÉÂÎ
ٗÏÌÊÓÇÉÏÇ~ŗÏ€ÍÂÒÝÅÝÉ¥ÂËӜÂÒÌÂÓÝÏÆÂ
ÌÊÙÇÒÇÍÆÇ

¢ÔÂÍÂÒÓÇÉŜáÉÂÎ
ٗÏÌÊÃÂÚÔÂÏÕÌ£ÕÍÕÙÝÏÝÓÇÉÔÂÏÝÑÃÇ͜ÓÇÉ
§ÅÇÔ͜ÒÓÇÉŜáÉÂÎ
ٗÏÌÊÓÇÉáÄÝÉÊÃÍÊÓÏÇrÊ~ÆÇÅÇÉ

£ÂÍÂÍÂÒÝÎÎÊÏÓÇÉŜáÉÂÎ
ٗÏÌÊÓÇÉ¢ÔÂÏÝÔÂÏÝÑÃÇ͜ÓÇÉ
¢ÔÂÍÂÒÎÊÏÓÇÉŜáÉÂÎ
ٗÏÌÊÓÇÉÃÂÚÔÂÏÕÌ£ÕÍÕÙÝÏÝÔÂÏÝÑÃÇ͜ÓÇÉ
§ÅÇÔ͜ÒÎÊÏÓÇÉŜáÉÂÎ
ٗÏÌÊÓÇÉ̗ÙÍÇ
¢ÍÍ€ÝÓkÉÇÓÇÉƜÔÐÒÂ
€œÎÓÇÉáÄÝÉÊÃÍÊÓÏÇrÊ~ÆÇÅÇÉ
 ¶ÂÏÊ ƗÏÞáÏÝ €œÎ ÂÏÆ ÃÕÍÅÂÏ ϜÒӜ͜ÒÏÇ áÒÂÔÎÂÅÝÉ
¦—ÏÞáÏÝ áÒÂÔÕÙÝÆ ¢ÔÂÏÝ áÒÂÔÕ àÌ ¹—ÏÌÊ ÃÕ ƗÏÞáÆ ÃÕÍ
ÅÂÏ€œÎΜϜÒӜxԜÏϜÖÇÓ͜ÒÇÌkÉ͜ÒϜÖÇÓÇ€œÎÔÐÒÎÝÚÔÂ
Ԝ̜ÃÃÇÒÍÇÌ̜ÌÊÔÇÒkÙÇϜÒӜ͜Òx¢ÔÂÆÂÏÔkÅÇÍ֜ÌÂÔÞƗÏÞ
áÆÂÏÆÝÒ ¦—ÏÞလÎÂÏÝ~ϜÖÇÓ͜ÒÇkÔÇÑÌÊԜœÎ΢ÍÍ€Ý
Ê×ÔÝáÒÝÏkԜkÙÇΜ~ÅÇáÚÊ
Á·¼Á


»©à×äÓÝçÛÏÜÜÏßêáâßêÜÓÏÙ×à©áx
£ÂÍÂÍÂÒÝÎ ·œÉÇÒ ÓÐ~ÅÝ ÄÂÌÝÔÍÂÒ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÆÐÚÎÂÏÝ
ÌÊٜ͜ÅÇ ×ÂÌÝÏÆ ÓÇÉ ÊÚÇÔ̜Ï ÊÆÇÅÇÉ ÊÏÆÇ ·œÉÇÒ ®œÓÊ×ÏÇ~
ÌkÑ ÆÐÚÎÂÏÏÂÒÝ ÙÝÌÔÝÍÂÒ ¢×ÝÒÅÝ ÄÂÌÝÔ rÊÔ̜ÏÇÏ ÚÕÏÏÂÏ
ÃÇ͜ÃÇÉƜÊÏÆÇ "¢ÍÂÒÃÇÉÏÇ~ÂÒÂÃÝÉÆÂÏÙÝÌÔÝÍÂÒœÎÎÂÃÇÉ
ÏÇÌÇ ÃÕÍÎÂÆÝÍÂÒ ŒÅœÒ ÃÇÉÏÇÌÇ ÃÕÍÅÂÏ ÃÕÍÓÂÍÂÒ ÂÍÂÒ ÃÇÉÏÇ~
ÃÇ͜ÏÌÂÍÅÂÏÃÕÍÝÒÍÂÒÊÆÇŒÎ΀œÎΜÓÇƜÃÇÉÏÇÌÇÃÕÍÎÂÄÝ
ÌkÒÇÏÓÇÏ—ÙÇÏÂÍÂÒÙÝÌÔÝÍÂÒ
³ÇÉŜ ÊӜ ªÉÅÇ ¢ÍÍ€Ý iÉÇÏÇ~ ²Õ×ÝÏ ÃÊÒŜÏ

 €œÎ ÓÇÉ
×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ ÃÇ͜ÓÇÉ ®ÊÏ ÓÇÉŜ ×ÂÌÝËÌÂÔÞÏÇ ÃÇÍΜŜÏÇÅÇÉ
—ÙÇÏ ÔkÅÇÍ œÎΠÂÏÝ ÃÇÍŜÏÇÅÇÉ —ÙÇÏ €œÎ ×ÂÌÝËÌÂÔÞԜÏ €ÊÙ
ÏÊÏÆÊáÍÅÂÏÌÊÍΜŜÏŜÌkҜáÉÆÝÎ ¬ÇÎáÍÅÂÏÙÝ"ÁÍÅÂÏÙÝx
¥ÂËӜÏÇ~ ®œÓÊ× Ê̜ÏÇÏ ÊÏÌáÒ ÊÔkÙÇ µÍ ÌÇÚÇ x ®œÓÊ×ÏÇ~
ÆÐÚÎÂÏݵ͢ÔÂÏÝƵÍÝ¥ÂËӜÏÇƜÊÏÌáÒÊԜ ¢ÍÍ€Ý
ÏÝ~ µÍÝÏ ÊÏÌáÒ ÊÔkÙÇ €ÊÙÌÇÎÏÇ~ ¢ÍÍ€Ý ¢Ô ÃÇ͜Ï ΗÅÂΜ
͜ÓÇ àÌ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ µÍÝÏ ÊÌÜÒÂÒ ÊÔkÙÇÏÇ~ ÊӜ ¢Ô ÃÇ͜Ï Ɯ
ΗÅÂΜ͜ÓÇÃÂÒ
³ÇÉÊӜÃÂÚÔÂÏÊÚÇÔ̜ÏϜÒӜÏÇÌk~ÇÍ͜ÒÇÅÇÉƜÓÂÌÍÂÅÝÉ
ŒÅœÒ ÃÂÚÔÂÏ ÊÚÇÔ̜Ï ϜÒӜ Ìk~ÇÍ͜ÒÇÅÇÉƜ ÔÐÒÓ ÕÍ ÙÂÌÔÂ
ÓÇÉ Ɯ¢ÍÍ€ÝÏÝ~µÍÝÏÆ€œÎµÍÝÏÝ~¢ÔÂÓÝÏÆÂÔÐÒÂÙÂÌÓÝÉ
®ÐÏÝΜ~ÅÇÍÇÌÔÐÒÎÝÚÏÝÃÇÉŜ®œÓÊ×iÉÇĜÅÜƜÊÔ̜Ï
£ÐÍÂÒÏÝ ÎÊÏ ÓÇÉÏÇ àÍÆÂÏ áÉÆÝÒÝÒÅ ÔÝÒÝÚÕÙÝÍÂÒ ×Â
ÌÝÏÆ áÉÂÎ Œ ÓÇÉŜ ®œÓÊ×ԜÏ ÃÊÒÇÍŜÏ ªÉÅÇ ²Õ× ÓÇÉÏÇ~
kÉÇÅÇÉƜ ÔÐÒ €œÎ ÓÇÉ €ÊÙÌÇÎÏÇ~ —ËҜÔkÇϜ ÎÐ×ÔÂr ÔkÅÇÍÓÇÉ
®œÓÊ×ÏÇ~²Õ×ÝÓÇÉŜÃÂÒÝÏ Æ —ËҜԜ €œÎ ÕÍ ²Õ× ×ÂÌÝËÌÝË
áÍÅÂÏÔkÅÇͲÕ×ÓÇÉŜ—ËҜÔ̜ÏÌÇÃÇÌ®œÓÊ×ԜÔÐÒÝÅÝÉ
!

¯ÚÚύêÐÏÚÏÚÏßê
!£ÂÍÂÍÂÒÝήœÓÊ×ÌÊÍŜÏƜ¢ÏÝ~ÂÍÆÝÏÆÂÝÚÂÏÝÙÃÇ
͜Ï €œÎ ÐáÍÕÓÝÉ ÔÐÒ ÂÍÕÝÃÝÉ —ÙÇÏ ®œÓÊ×Ԝ áڜÅÇÉ "¢ÏÝ~
€œÒÄÂÌÝÔ ×ÂÌ ÃÕÍÕÝÏ ÃÇ͜ÓÇÉ Ê̜Ï ÆÊΜÌ ×ÂÌÍÝÌ ßÚ͜kÙÇ
€œÒÌÇÎÏÇ~¢ÍÍ€ÝÆÂÏÔÕÅÂÏÃÕÍÕÝÏÆÂÃÇ͜ÓÇÉ
¬ÂÒÂÅÝÉ x ¢Ô ÃÇÉÏÇ ÏÊÙÇÌ ÏÝÌ áÒÂÔÌÂÏ ºÕ~ ÌkҜ
ÃÇÉÏǍ¢ÍÍ€ÝÃÂÍÂÍÂÒݝÆÊÑÂÔÝËÍÂÒ¦—ÏÞáÌÇÚÇ͜ÒÇ
¢ÍÍ€ÝÏÝ ÔÂÏÝÎÂÅÂÏÅ ÌkҜ ÃÇÉÏÇ ÃÇÍÎÊ͜Ò ³—ÇÌÍÇ͜
ÒÇÎÃÇÉלÉÇÒ¢ÍÍ€ÝÃÂÍÂÍÂÒÝœÎÎÂÃÇÉÏÇ~ϜÒӜÃÕÍÂÙÂÅÝ
ÃÝÉ œÍÇ ÂÙÝÍÎÂÆÝ £Ç͜ÃÇÉ ¥ÂËӜ ÌÊÍŜÏƜ ÃÇÉ ¢~ Ð×ÚÂÕÍÝ
 #! »©à×ä ÓÝçÛÏÜê x ƜrrÂÍ ®œÓÊ×̜ ÌÂÒÚÝ ÔÐÒÕÙÝ ÂÍÆÂÌÙÝ
ÉÂÔÏÝÂ~ÍÂÔ ²ÕÓÙÂxÂÏÔÊ×ÒÊÓÔ

 #ÀÔÖÒ©¿âäêÜÐ×ßÒ©Üx£ÕÕÒÝÏÆÂÅÒÇÌÔÇÍÇÏƜÓÇÉÏÇÎÂËÍÂ
ÅÂÏÓÇÉŜÎÂËӗÒÔ̜ϝÆÊŜÏÓkÉ͜ÒÃÂÒÁ·¼Á


ÃÕÍÝÒÃÝÉ ٗÏÌÊ ÙÝÏÍÝÌÔ µÍ ÏÊÙÇÌ ÃÕÍÓ ÃÇÉ ¢ÏÝ ÚÕÍÂË
ÊÔÇÑÌkÒÇÒÃÇÉpœÎÚÕÚÝ—ÎÇÔÇÏ¢~ÂÃÂÅÍÂÅÂÏ€œÒÌÇήœÓÊ×
ÑÂÌÞÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌkÉÇÏÆÂÊÎÊҜÄÇÚԜÑÂÌÞ͜ÏÆÇҜ
¥—Ï€ÌÝÍÕÙÝ€œÒÌÇ΢ÍÍ€ÝÌÂÏÕÏÝÏÃÐÉÂœÃÕÊӜkÉÇ
ŗÏ€ pœÎ ÓÇÉ ÃÇ͜ÓÇÉ ®œÓÊ× ŗÏ€ÍÂÒÏÝ iÉ —ÓÔÇϜ ÂÍÝÒ
—ÙÇÏ ÌÊÍÆÇ pœÎ ¢~ÂÒÆ ŗÏ€ àÌ ¢~ÂÒÆ ÔÐÒÕÙÝ €œÒÌÇÎ
ŗÏ€ ÌÝÍÎÝË ¥—Ï€ ÌÝÍÕÙÝ €œÒÌÇÎ ®œÓÊ×ÏÇ ÌkÒΜŜÏ €œÎ
¢ÏÝÔÂÏÝÎÂÅÂÏ
£ÂÍÂÍÂÒÝÎ ÓÇÉÏÇ €ÊÙÌÇÎ ÂÍÆÂÎÂÓÝÏ ·ÂÌÍÝÌ ÃÕÍÆÝÒÕÙÝ
ÌÇÚÇ ®œÓÊ× ÌÇÃÇÌ kÌ ×ÂÌ ÃÕÍ !¥—Ï€ ÌÝÍÕÙÝ ÊӜ ÊÃÍÊÓԜÏ
ÆÇÒٗÏÌÊÊÃÍÊÓÃÂÚÔÂÏÕÌŗÏ€ÌÝÍ¢Í̀ݵÍÝϜÌÜÎÇ
Ϝ ÊÃÍÊÓ ßÚ͜ÒÇÏ rÊÎÇÒÇÒŜ ÆÊÑ ÌÊÍÆÇ "¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÔÕÅÂÏ
ŗÏ€ÌÝÍÎÝËٗÏÌÊÂ~ÂÒÆ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÃÊÒÇÍŜÏÐÒÍÝÌÌÂÍÂ
pœÎ ÕÍ ÌÇÚÇ ŗÏ€ ÌÝÍ ÂÍÎÝË ٗÏÌÊ ÕÍ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÔÕÅÂÏ
¢ÍÍ€Ý ÃÂÍÂÍÂÒÝ €œÎ ÊÃÍÊÓ ÃÂÍÂÍÂÒÝ ÃÐÍÂË ÔÂÏÝÍ ×ÂÌÍÝÌ
ÌÝÍÎÂÕÙÝ ÚÕÍÂË ÕÌ kÉÇÏÇ~ ÔÕÅÂÏÝÏ áÒÂÔÎÂÕÙÝ €œÒÌÇÎ ¢ÍÍÂ
€ÝÆÂÏÔkÅÇÍ
°ÔßÐÔßÔÒÔÖÜÔîßÏáêÒêÖ
¿ÍÇÌԜÏkÌÓÇÉÊÚÇÔ̜ÏלÜÒÃÇÉÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉÏÇáÒÂÔÝÒÅÂ
ÔÊÇÚÃÇÉ£ÇÉŜáÄÝÉÊÃÍÊÓԜÏÃÕÍÅÂÏ€œÎkÉÇÏÇ~ßÏÇÓÇÏkÔÇÒ
ŜϬÂÃÊÍ
ÌÇÃÇÌÃÕÍÝÒÅÂáÒÂÎÝ˵ÍÏÊ—ÙÇÏßÏÇÓÇÏkÔÇÒŜÏ"
¹—ÏÌʬÂÃÊÍÏÝ~ßÚ͜ÒÇáÄÝÉœßÏÇÓÇÏÇ~ßÚ͜ÒÇԜÌÜÄÂÃÕÍ
ÅÂÏ ´ÕÅÂÏÏÂÒÝÎ ÓÇÉŜ ƗÏÞá ÌÇÚÇ͜ÒÇ ϜÖҜÔ͜Ϝ Ê̜Ï
ÎÐ~ ÅÂrœÑ͜ÏΜÅÇÉ £ÇÉ kÍÇÎϜÏ ÔÐÒÎÝÚÌ ÌkÙ̜ÏÇÃÇÉÏÇ
ÃÇ͜ÃÇÉٗÏÌÊÊÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒÝÃÝÉÏÝáÒÂÔÂÃÝÉÁÒÂÔÎÂÕÙÝ
kÍÇÎßÙÇÏƜÔÐÒ iÉÇÏÇ~ÔÕÅÂÏÝÏÂϜÖҜÔ͜ÏkÙÇ€œÒÌÇÎÌÇ
ÚÇkÔÇÒkÙÇÃÕͬÇÚÇkÔÇÒkÙÇÏÇ~Μ~ÅÇÍÇÌÔÐÒÎÝÚÝÃÕÍÎÂÅÂ
ÏÝÏÓÇÉÃÇ͜ÓÇÉ
£ÇÉΜלÃÜÔÏÇÚÕÍÂËÔÂÏÝÑÃÇÍÆÇÌ®œÓÊ×iÉÇÏÇ~rÂÏÝÏ
ÃÇÉÏÇ~—ÙÇÏÃÊÒÆÇ£ÇÉƜÔÕÅÂÏÏÂÒÝÃÝÉ—ÙÇÏkÉÇÃÇÉÏÇ~rÂÏÝ
ÃÝÉÏÝ ÃÊÒÇÒŜ ÔÊÇÚÃÇÉ ¬ÇÎ Ɯ ÌÇÎ €œÎΜ ϜÒӜÓÇ ÃÕÍÝÑ
€œÎÔÕÅÂÏÝÏÝ~ÎÐ×ÔÂrÍÝÅÝÏÌkҜÔÐÒÝÑÂ~ÂڜÖÌÂÔÞÌkÒӜÔ
ΜӜ Â~ÂÒÆ ¢ÍÍ€Ý ΜלÃÜÔÇ ÏÊÙÇÌ ÔÐÒÝÒ Ê̜Ï" !£ÂÍÂÍÂ
ÒÝÎÓkÉ€œÎÔÇÍÃÇ͜ÏÔkÅÇÍÜÍÌÊßÚ͜ÒÇÃÇÉ€œÎ×ÂÌÝËÌÂÔÞ
ÃÇ͜Ï áÒÂÔÝËÌ "ºÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÃÇÉ kÉÇÃÇÉÏÇ~ ×ÂÌÝËÌÂÔÞԜÏ
ÃÕÍÕÝÃÝÉÏÝ ÃÇÍÇÒÃÇÉ €œÎ ˗ҜÅÇÃÇÉ ÃÇÉÏÇ ÌÂËÙÂÏ ÃÕÍÓ ÆÂ
ÅÂÇÑ͜ӜÂÏÝ¢ÍÍ€ÝÌÂÒÚÝÏÆÂÔÝÏÝÙÍÂÏÆÝÒÝÒÃÝɹ—ÏÌÊ
¢ÍÍ€ÝÃÇÉÏÇ~˗ҜÅÇÃÇÉƜÏ×ÇÌ€œÎµÍ€œÎΜϜÒӜÏÇÃÇ͜

 # ¹ÏÐ×Ú x ¢ÆœÎ €œÎ ·ÂÕÄÂÏÝ~ ÃÇÒÇÏÙÇ ÕÍÝ ÃÕÍÅÂÏ µÍ kÉÇÏÇ~
pÂÃÊÍÊÓÇÎÍÇßÏÇÓÇÏkÔÇÒŜÏ ´œkÒÂԍÁÒÂÔÝÍÝڝÌÊÔÂÃÝÏÙÇ
ÃkÍÇÌ
Á·¼Á


³—ÇÌÍÇ͜ÒÇΌŜÒ˗ҜÅÇÃÇÉÃÇÉÏÇÅÂÇÑ͜ÎÊÊ̜ÏÆÊΜÌ
¢ÍÍ€ÝÆ ÝÚÂÏÝÙÝÃÝÉ ÃÂÒ €œÎ ÏÊ ÅÇϜ ÓÐÒÂÓÂÌ Ô ¢ÏÏÂÏ
ÂÍÂÃÝÉٗÏÌÊ¢ÏÝ~œÎÇÒ͜ÒÇÏkÔÊÃÇÉ€œÎ¢~ÂáÒÂÌÍÝßÚ͜Ò
ßÚÍÊÃÇÉ¢ÏÝ~œÎÇÒÇÚÕÏÏÂÏÅÝËÃÂҜÔÃÇÉ¢ÏÝ~µÍÝ¥ÂËӜ
®œÓÊ×ÏÇ~ ÊÓÇÎÇϜ ÊÎÂÏ ÊԜÒŜ €œÎ µÍ ÃÊÒŜÏ œÎÇÒ ÃÕÇÏÙÂ
ÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉÏÇáÒÂÔÝÒÅÂÔÊÇÚÃÇÉ¢ÍÍ€ÝÏÝ~œÎÇÒ͜ÒÇÏkԜk
ÙÇ ¢~ÂÒÆ ÔÐÒ €œÎ ¢ÍÍ€Ý œÎÇÒ͜ÒÏÇ kԜkÙÇƜ ÔÐÒ pœÎ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÃÇÉƜ ÔÐÒÕÝÏ ¢ÏÝ~ ÃÇÉŜ ÃÊÒŜÏ ²Õ×Ý ÂÒÌÂÓÝÏÆÂ
ÃÇÍÇÒÃÇÉ


ÄÏÙêØÙê؍©ÛîÚÒÏÜßâä

³—ÇÌÍÇ͜ÒÇÎpœÒÒÕ×ÌÂÊÏÂÏÎÂÅÝÉÕÍÒÕ×ÍÂÒÏÝ~¢ÍÍÂ
€ÝÆÂÏÎÝ Ê̜ÏÍÇÅÇÏ ÓÝÏÂÅÝÉ ¹—ÏÌÊ ƗÏÞáÅ ÌkÑ áÍÅÂÏ
ќËÅÂÎÜÒ͜Ò ÙÝÌÔÝÍÂÒ ¢ÍÍ€Ý ²Õ×ÝÏ ÓÇÉ ÃÐÍÂË ÔÂ
ÏÝÒÓÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ÌÇÚÇÃÕÍÝÑÌÊÍŜÏÍÇÅÇÏÊÌÜÒÂÒÊÔk
ÙÇ€œÒÒÕ×¢ÍÍ€ÝÆÂÏÃÕÍ Œ¥ÂËӜÏÇÊÌÜÒÂÒÊÔΜkÙÇÃÇÒÒÕ×
Ô¢ÍÍ€ÝÆÂÏÔkÅÇÍÕÍxÓÇÉÂÏÝ~ÌÊٜ͜ÅÇ×ÂÌÝÏÆÂÊÚÇÔ̜Ï
€œÎלÉÇÒÊÏÆÇƗÏÞáÆÂÃÕÍÅÂÏ®œÓÊ×ÆÐÚÎÂÏÝÏÝ~ÒÕ×ÝÃÕÍÂ
³ÇÉÊӜ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÃÂÍÂÍÂÒÝÎpœÎáÍÅÂÏќËÅÂÎÜÒ͜Ò
ÏÇrÊ~ÆÇÅÇÉٗÏÌÊÓÇÉƜ´ÐÒÕÙÝ¢Í̀ݲÕ×ÝƗÏÞáÆÂÃÕÍÅÂÏ
ÒÕ×ÔÂÏ ×ÇÌ ¢ÍÂÒ x ÃÕ ƗÏÞáÆÂÏ ÚÕ~ ÌkҜ ÂÍÂÒ ƗÏÞáÄÊ
ӗËÍÊ͜Ò€œÎƗÏÞáÌÇÚÇ͜ÒÇÂÍÂÒÏÝÔÝ~ÍÝË £ÇÉx¢ÍÍ€Ý
ÆÂÏ¢ÍÍ€ÝÏÝÔÂÏÝÑÃÇÍkÙÇÃÇÉÏÇÔÝ~ÍÝË¢ÍÍ€ÝÆÂÏÃÕÍÎÂÕ
ÙÝÊӜÃÇÉÏÇÔÝ~ÍÂÎÝË£ÇÉÚÕÏÝ~ÂÚÂ×ÂÌÝËÌÂÔÞÒÕ×ÝÏ€œÎ
áÍÅÂÏÍÝÌÒÕ×ÝÏÔÂÏÝËÃÝÉ


¯ÚÚύê…Û©ä©ÐЩá
³—ÇÌÍÇ͜ÒÇÎ £ÇÒÃÇÒÇÃÇÉÏÇ áÒÂÔÝËÌ ٗÏÌÊ ΜלÃÜÔ ¢Í
Í€ÝÆÂÏ ÌÊ͜ pœÒ áÒÂÔÕÙÝ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÔÕÅÂÏ €œÎ ¢ÍÍ€ÝÏÝ
ÔÂÏÝÑÃÇ͜ !ÁÒÂÔÎÂÕÙÝ¢ÍÍ€ÝÏÝÔÂÏÝÑÃÇÍÎÊٗÏÌÊ¢ÍÍÂ
€ÝxΜלÃÜÔÕÍ "¢ÍÍ€ÝÃÇÉŜΜלÃÜÔÇÏÌkÒӜÔÔÇiÉÇÏÇ~
µÍÝ ÂÚ ÃÇÉŜ áڜk ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÒƜÏÃÇÒ µÍÝÏ
ƗÏÞáÅÂrÊÜÒÆÇ ®œ×œÃÜÔÎÇϜÚÕÏÏÂÏÅÝËÃÂҜÔÃÇÉ¢Í
Í€ÝÏÝ áÒÂÔÌÂÏÏÂÏ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ µÍ ÃÇÉÏÇ áÒÂÔÔÝ €œÎ ÃÇÉÏÇ~
ŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉÏÝ~ ÌÊÙÇÒÇÍkÇÏ ÂÍÝÑ ÌÊÍkÙÇ €œÎ ÃÇÉÏÇ ¢ÍÍ€Ý
ÃÇ͜Ï ÔÂÔÕÍÂÚÔÝÒÕÙÝ ÌÐÒÃÂÏ ҜÄÇÚÇÏƜ iÉÇÏÇ~ µÍÝÏ rÊ
ÜÒÆÇ ³—ÇÌÍÇ͜ÒÇÎ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉÏÇ ÚÕÍÂË áÒÂÔÌÂÏ Ê̜Ï ÃÇÉ
Ɯ ÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉÏÇ áÒÂÔÝÒÅ ÔÊÇÚÃÇÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ €ÊÙÌÇÎ €ÊÙ
ÌÂËÙÂÏ ÌkÒΜŜÏ ŒÅœÒ ÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉÏÇ áÒÂÔÂÃÝÉ Ê̜Ï ¢ÍÍ€Ý
ÃÇÉƜáÚÊ€œÎ¢ÏÝ~ΜלÃÜÔÇÃÇÉƜÌÂÎÊÍ͜Ú̜ÏÃÕÍÂ
¢ÍÍ€Ý ÃÇÉŜ iÉÇÏÇ~ ²Õ×ÝÏÏÂÏ ÃÊÒŜÏ ºÕÏÍÝÌÔÂÏ ÃÇÉ
¢ÍÍ€ÝÆÂÔÐÒÕÝÃÝÉÏÝ€œÎ¢ÏÝ~ÃÇÉƜÔÐÒÕÝÏÃÇ͜ÃÇÉ ¢ÔÂ
iÉÇÏÇ~µÍÝÏƗÏÞáÏݬÐÔÌÂÒÕÙÝÊÔÇÑrÊÜÒŜÏÇÏÃÇÉÌkÒÆÇÌÁ·¼Á


€œÎÂ~ÂÚ€ÊÔÍÇÌÃÊҜÃÇɬÇÎƜÌÇÎ¥ÂËӜÏÇ~¢Í̀ݵÍÝ
ÃÕÍÕÝÏÊÌÜÒÂÒÊÔӜÂ~ÂÒÆ¢ÍÍ€ÝÔÐÒ€œÎÕÍ¢ÍÍ€ÝÆÂÔÐ
Ò ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÃÇÉŜ ÌÂÒÂÔ ÃÕÍÅÂÏ ΜלÃÜÔÇÏ
ÃÇÉÔÂÏÝÆÝÌ€œÎÂ~ÂÊÏÂÏÆÝÌ
¢ÍÍ€Ý x ΜלÃÜÔ ®œ×œÃÜÔԜ ÔÐÒÕÙÝ ¢ÍÍ€ÝÆ ÔÐÒÝÒ
€œÎ¢ÍÍ€ÝÂ~ÂÒÆÂÔÐÒÝÒ ºÕÍÂËÊÔÇÑחÌÇÎ̗ÏÇÏƜÃÇÉ
ÝÚÂÏÝÙ ÃÇ͜Ï ÔÐÒÂ ÂÍÓÝÏ —ÙÇÏ ΜלÃÜÔÇÃÇÉ ÌÂÎÊÍ͜ÚÔÇ
¹—ÏÌÊ¥ÂËӜÏÊÙÇÌÃÕÍÓÂÃÇÉ Ɯ ÃÕ ƗÏÞáÆ ÚÕÏÆÝË ÃÕÍÂÃÝÉ
!®œ×œÃÜÔԜ ÌÕÒÌÕ àÌ ÜÍÌÊ ÌÂÎÊÍ ΜלÃÜÔ ÌÕÒÌÕÏÝ ÌÕÂ
bœÉÂ×ÂÌÝÏÆÂÕËÍÂÏÕÍÂÒÌÕÒÌÝÔÂÌÕÒÌÕÙÝÌÇÚÇÊӜΜלÃÜÔ
ԜÌÂÎÊÍ͜ÚΜŜÏÃÕÍÂ
"£ÇÉ áÒÂÔÂÃÝÉ ٗÏÌÊ ÃÇÒÇÏÙÇ ÃÕÍÝÑ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉÏÇ áÒÂÔÔÝ
ŒÅœÒÃÇҜk ®ÊÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ áÒÂÔÂΝ x ÆÊÑ œËÔӜ œ kÉÇÏÇ~
ÊÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÝÏÂϜÖҜÔ͜ÏӜÕÍxáÍÅÂÏÙݹ—ÏÌÊkÉÇÌkÒ
ŜÏÔÕÅÂÏÝÏáÒÂÔÎÂÕÙÝÌÇÚÇÌkÒΜŜÏ¢ÍÍ€ÝÏÝáÒÂÔÂÂÍÎÝË
¢ÍÍ€ÝÃÇÉŜ ¢ÍÍ€ÝÏÝ áÒÂÔÕÙÝ ÌÇÚÇ kÉÇÏÇ~ ÔÕÅÂÏÝÏ ÆÂ
áÒÂÔÓÝϝxÆÊŜÏœÎÇÒÏÇÃÊÒÆÇ
»©‹ÒÔÚÔÙáÝßÛêç…¯ÚÚύêÂÚêÜÓÏ

¥ÂËӜÏÇ~ ®œÓÊ× ÃÕÍÕÝÏ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ €œÒÌÇÎ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ
ÔÕÅÂÏ pœÎ ÂÔÂÏÝ áÒÂÔÕÙÝ €œÒÌÇÎ ÂÏÝ~ ÃÂÍÂÓÝÏ Æ áÒÂÔÂ
£ÇÉ ¢ÍÍ€Ý ÃÂÍÂÍÂÒÝÏ áÒÂÔÕÝÃÝÉÏÝ ¢ÍÍ€ÝÏÝ áÒÂÔÕÝÃÝÉ
€œÎ ¢ÏÝ~ œÎÇÒ͜ÒÇÏ kԜÄÇÃÇÉ ÂÒÌÝÍÝ ÃÇ͜ÃÇÉ pœÎ ¢ÍÍ€Ý
ÏÝáÒÂÔÕÝÃÝÉÏÝ¢ÏÝ~œÎÇÒ͜ÒÇÏkԜÄÇÃÇÉÃÇ͜ÏÌkÒӜԜÃÇÉ
Œ ¢ÏÝ~ œÎÇÒ͜ÒÇ ÂÄÝÒ ÔkÅÇÍ ٗÏÌÊ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÔÕÅÂÏ €œÎΜ
ÌÇÚÇ áÄÝÉ ƗÏÞáÏÝ rÊ~œ ¦—ÏÞáÏÝ rÊ~ŜÏ rÊ~k x ÃÇÉÏÇ~
ÊÎÂÏÝÃÝÉÕÍ ¥ÂËӜÏÇ~¢Í̀ݵÍÝÃÕÍÕÝÏÂÊÏÂÏÕÙÝƗÏÞá
ÏÝrÊ~kÙÇÃÕÍÎÝËÌÇÎÃÕÍÓÝÏ"
µÍ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× iÉÇÏÇ~ ÙÕÎÆÝÒÝÍÕÝÏÝ~ ÓÕÝ €œÎ kÍÇÎÇ
ÏÇ~ÌÂÏÝÃÇ͜ÏÌÊÍŜϳÕÃÇ͜ÏÅÇϜÔkÅÇÍÜÍÌÊÓÕ€œÎÌÂÏ
ÃÇ͜Ï ÌÊÍŜÏ £Õ ×ÂÌÔ ²Õ× Ú€ÊÔÍÇÌ ÃÊҜ ٗÏÌÊ ²Õ× x ×Â
ÌÝËÌÂÔÞÕÍ ºÂ€ÊÔÍÇÌÃÊÒkÙÇ—ÙœkÃÂÒ !²Õ×ÓÕ€œÎÌÂÏpœÎ
—ÙÇÓÇ Ɯ ÃÇÒ kÌ Ú€ÊÔÍÇÌ ÃÊҜ͜Ò "£ÇÉ ÌÇÚÇ͜Ò Ú€ÊÔÍÇÅÇÏ
ÌÂÃÕÍ ÊԜÃÇÉ œ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ Ú€ÊÔÍÇÅÇ ×ÇÅҜÌ ¹—ÏÌÊ ÃÕ x
¢ÍÍ€Ý Ú€ÊÔÍÇÅÇ µÍ iÉÇÏÇ~ µÍÝ ×ÂÌÝÏÆ ڀÊÔÍÇÌ ÃÊÒÆÇ
¢ÍÍ€Ý µÍÝÏ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇÏÇ~ kÉÇÏƜ ÚÕÚÝ Ú€ÊÔÍÇÌ ÃÂÒ
¢ÍÍ€ÝÅÂÊÎÂÏÊÔΜkÙÇ¢ÏÝáÍÅÂÏÙÝÊÔ̜ÏÃÕÍÂٗÏÌÊ¢ÍÍÂ
€ÝÏÝ~ iÉ µÍÝ ×ÂÌÝÏÆ ÃÊÒŜÏ Ú€ÊÔÍÇÅÇϜ ÝÚÂÏÎÂÆÝ µÍ
Ú€ÊÔÍÇÌÊӜÚÕÏÏÂÏÅÝËÃÂҜÔ¢ÍÍ€ÝÃÇÉŜΜ~ÅÇÍÇÌÔÐÒ
ÎÝÚ ÃÊÒÆÇ €œÎ ÕÍ ÔÐÒÎÝÚ x ¢ÏÝ~ µÍÝÏÆ ¢ÍÍ€Ý µÍÝ
ÃÂÒÏÝ~ÔÐÒÎÝÚÝÃÂÒ¢Í̀ݵÍÝÃÕÍÎÂÅÂÏÏÝ~ÔÐÒÎÝÚÝàÌ
®ÊÏ ÎÐÏÝ ÓÇÉŜ ¢ÍÍ€Ý µÍÝ ÊÓÇÎÇϜ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜ÒŜ
kÉÇÅÇÉÏÇ~Μ~ÅÇÍÇÌÔÐÒÎÝÚÝÅÝÉÃÂÒÍÝÅÝÏÃÇÍÇÅÇÉÆÊÑáÉÆÝÎ
Á·¼Á


£ÇÉÏÇ~¢ÏÝ~ÌÂÒÚÝÏÆÂÃÕÍÅÂÏÝÚÂÏÝÙÝÃÝÉÃÂÒxÃÇÉ¢Í
Í€ÝÏÝ~ Ê×ÔÝáÒÝ ÃÕÇÏÙ ϜÒӜÏÇ ÅÇϜ ÓÐÒÂÓÂÌ Ô µÍ ÃÇÉÏÇ
ÔÝ~ÍÝË¢ÏÝ~ÔÝ~ÍÂÅÂÏÝÏÃÇÉÃÇ͜ÃÇÉÊ̜ÏϜÒӜÅÇϜÓÐ
ÒÂÓÂÌÔÂÓÐÒÂÅÂÏÝÃÝÉÏÝÂÍÕÝÃÝÉÏÝÃÇ͜ÃÇÉ
ŒÅœÒ ÃÇҜk ÊÎÂÏÆÂÚ ÔÕÅÂÏÝÏÝ~ kÍÇÎŜ ÌÊÔÇÒΜkÙÇ ŗÏ€
ÌÝÍÕÝÏÌkҜÊ̜ÏÕÍÌÇÚÇÆÐÅÂÌÝÍÓÝÏ€œÎ¢ÍÍ€ÝÂÏÝ~ÔÕ
ÅÂÏÝÏ ÔÐÒÎÝÚ ÃÊҜٜÌ ®ÐÏÝ kÍÇÎŜ ÌÊÔÇÒΜkÙÇ ŗÏ€ ÌÝ
ÍÕÙÝÍÂÒ ×ÂÌÝÏÆ œËԜÎ iÍÇÎŜ ÌÊÔÇÒkÙÇ ŗÏ€ ÃÂÒ ÃÕ ŗÏ€
×ÂÌÝÏÆÂÆÐÅÂÌÝÍÓÝÏÏÂÒÆÊÑœËÔÎÊÎ pœÒáÄÝÉÍÝÌxŗÏ€
œÎÎÂ×ÔÇÏŗÏ€ÔÂkÍÇÎŜÌÊÔÇÒÎÊ
!¢ÍÍ€ÝÆÂÏÔÕÅÂÏÏÂÒÏÝ~ŗÏ€ÌÝÍÎÂÄÝÏÃÇÉÃÇ͜ÃÇÉ¢Í
Í€ÝÆÂÏÔÕÅÂϵÅÝÍÂÍÂÒÏÝÓÂÌÍÝË€œÎáÄÝÉÊÃÍÊÓÂÍÂÒÅÂÌÂ
ÅÝÍ ÂÍÎÝË "£ÇÉ kÉÇÃÇÉÏÇ~ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÃÕÍÕÝÃÝÉÏÝ œ ×ÔÇÏ
ƗÏÞáÏÝ~ÊӜáÄÝÉÊÃÍÊÓÏÇ~×ÂÌÊÎÍÇÅÇÂÓÔÝÏÆÂÃÕÍÕÝÏÃÇ͜
ÃÇÉ £ÇÉ¢Í̀ݵÍÝÏÝ~ÌÊÍŜÏÇÏ€œÎ×ÂÌÝËÌÝË¢ÍÍ€ÝÏÝ
ÔÂÏÝÒ —ÙÇÏ ÃÇÉŜ Â~ ÃÊÒŜÏÇÏ ÃÇ͜ÃÇÉ pœÎ ÃÇÉ ·ÂÌÝËÌÝËÆÂ
¢ÏÝ~µÍÝ¥ÂËӜ®œÓÊ×ԜµÍx×ÂÌÝËÌÝË¢Í̀݀œÎΜ~ÅÇ
ÍÇÌÔÐÒÎÝÚ
£ÂÍÂÍÂÒÝÎkÉÇÅÇÉÏÇÑÐÔÍÂÒÆÂÏÓÂÌÍÂÅÝÉ