• Название:

    09 Яхъядан беренче хат


  • Размер: 0.26 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTR10C1.DOC

Предпросмотр документа

ǽÂǬ¨µ
©­¸­µ¿­½¨º
 Á·¼Á

ÁÝßÛêçÀxÖÔ
£ÂÚÔÂÏÕÌÃÕÍÅÂÏÃÇÉÊÚÇÔ̜ÏkÉÌkÉ͜ÒÇÃÇÉÃÇ͜ÏÌkÒŜÏ
ÌkɜÔ̜Ï€œÎÌÕÍÍÂÒÝÃÝÉÃÇ͜ÏÌÂÅÝÍÅÂÏϜÒӜxÔÐÒÎÝÚ
³kÉÇ×ÂÌÝÏÆÂáÉÂÃÝÉ´ÐÒÎÝÚÂÙÝÍÆÝÃÇÉÂÏÝÌkÒÆÇÌ€œÎ
¢ÔÂÃÝÉ ÌÕÍÝÏÆÂ ÃÕÍÅÂÏ ÃÇÉŜ ÂÙÝÍÅÂÏ Μ~ÅÇÍÇÌ ÔÐÒÎÝÚÏÝ
ÓÇÉŜÚ€ÊÔÍÇÌÊԜÃÇÉ€œÎÊÅÜÍÂÏÊԜÃÇÉ£ÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÂÒÂÍÂ
ÚÕÝÅÝÉÃÕÍÓÝÏ—ÙÇÏkÉÇÃÇÉÌkÒŜÏ€œÎÊÚÇÔ̜ÏϜÒӜÏÇÓÇÉŜ
Ɯ ÊÅÜÍÂÏ ÊԜÃÇÉ Œ ÃÇÉ ÊӜ ¢Ô €œÎ ¢ÏÝ~ µÍÝ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×
ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÚÝÑ áÚÊÃÇÉ €œÎ ÌÕÂÏÝÙÝÃÝÉ ÔÕÍÝ ÃÕÍÓÝÏ ÆÊÑ
ÃÐÍÂÒÏÝÓÇÉŜáÉÂÃÝÉ


¯ÚÚύê…îÙáêÚêÙ
£ÇÉ¢ÏÏÂÏÊÚÇÔ̜Ï€œÎÓÇÉŜÊÅÜÍÂÏÊԜÔÐÒÅÂÏלÜÒÚÕÏ
ÏÂÏÅÝËÃÂҜÔ¢ÍÍ€ÝxáÌÔÝÍÝÌ€œÎ¢~ÂÒÆ€ÊÙÏÊÏÆÊÌÂÒÂ~
ÅÝÍÝÌàÌ ŒÅœÒÃÇɍ¢ÍÍ€ÝÃÇ͜ÏÂÒÂÍÂÚÝÑáÚÊÃÇɝxÆÊÑ
œËÔӜÌ œÎΠÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔ ˗ÒӜÌ x ÃÇÉ áÍÅÂÏÍÝËÃÝÉ €œÎ
×ÂÌÝËÌÂÔÞ ÃÕÇÏÙ áڜÎÊÃÇÉ ŒÅœÒ ÊÏÆÇ ¢ÍÍ€Ý áÌÔÝÍÝÌÔÂ
ÃÕÍÅÂÏ ÌÇÃÇÌ ÃÇÉ Ɯ áÌÔÝÍÝÌÔ ˗ÒӜÌ ÆÊΜÌ ÃÇÒÃÇÒÇÃÇÉ
ÃÇ͜Ï ÂÒÂÍÂÚÝÑ áÚÊÃÇÉ €œÎ ¢ÏÝ~ µÍÝ ¥ÂËӜÏÇ~ ÌÂÏÝ ÃÇÉÏÇ
€œÒŗÏ€ÔÂÏÙÊÓÔÂÒÝÏÆÝÒÂ
!ŒÅœÒ ¥—Ï€ÝÃÝÉ à̝ x ÆÊӜÌ ÃÇÉ kÉkÉÇÃÇÉÏÇ ÂÍÆÝËÃÝÉ
€œÎ ÃÇÉƜ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ àÌ "ŒÎΠŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉÏÝ ÊÌÜÒÂÒ ÊÔ
ӜÌÃÇÉÏÇ~ŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉÏÝ¢ÍÍ€Ý áÒÍÝÌÂÒ €œÎ €œÒԗÒÍÇ
×ÂÌÓÝÉÍÝÌÔÂÏÂÒÝÏÆÝÒÝÑ ÃÇÉÏÇ ÙÊÓÔÂÒÔÝÒ ٗÏÌÊ µÍ ÔÕÅÒÝ
€œÎÅÂÆÇÍ £ÇÉŗÏ€ÌÝÍÎÂÆÝ̝xÆÊӜÌ¢ÍÍ€ÝÏÝáÍÅÂÏ
ÙÝÊԜÃÇÉ€œÎ¢ÏÝ~ÓkÉÇÃÇÉƜàÌ


»©à×ä…ÐÔÖÜԋÎÙÚÏâæêÐêÖ

£ÂÍÂÍÂÒÝÎ £ÐÍÂÒÏÝ ÓÇÉŜ ŗÏ€ ÌÝÍÎÂÅÝÉ ÆÊÑ áÉÂÎ
Œ ÊÏÆÇ ÃÇҜk ŗÏ€ ÌÝÍÓ ¢Ô ÂÍÆÝÏÆ ÁÌÍÂÕÙÝÀÂÔÕ
ÙÝÃÝÉ x €œÒÄÂÌÝÔ ƗÒÇÓ ÅÂΜÍ ÊÔkÙÇ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ÃÂÒ
 ®œÓÊ× ŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉÏÝ~ ÃÇÉÏÇ~ ÅÇϜ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ×ÔÇÏ
ƗÏÞáÏÝ~ÆÂŗÏ€ÍÂÒÝÌÊÙÇÒÇÍkÇÏÂÍÝÑÌÊÍkÙÇ€œÎ¢ÍÍ€Ý
Á·¼Á


ÃÇ͜ÏÔÂÔÕÍÂÚÔÝÒÕÙÝÌÐÒÃÂÏÃÕÍÆÝ Œ¢ÍÍ€ÝÏÝ~œÎÇÒ͜ÒÇÏ
kԜӜÌ¢ÏÝÔÂÏÝÑÃÇÍkÇÃÇÉƜÝÚÂÏÝÙÍÝÃÕÍÂÂÍÂÃÝÉ ¬ÇÎƜ
ÌÇÎ ®ÊÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ÔÂÏÝËΝ x ÆÊ œÎΠ¢ÏÝ~ œÎÇÒ͜ÒÇÏ
kԜÎÊÕÍxáÍÅÂÏÙÝ€œÎÂ~ÂÒÆÂ×ÂÌÝËÌÂÔÞàÌ Œ¢ÏÝ~ÓkÉ
͜ÒÇÏ kԜkÙÇ ÌÇÚÇƜ ¢ÍÍ€Ý ΜלÃÜÔÇ ÙÝÏÏÂÏ Æ ÌÂÎÊÍ͜Ú
̜ÏÃÕÍ ÚÕÏÝ~ ÂÚ ÃÇÉ ¢~ÂÒÆ ÃÕÍÕÝÃÝÉÏÝ ÃÇ͜ÃÇÉ ¬ÇÎ
Ɯ ÌÇÎ ¢ÍÍ€ÝÆ ÔÐÒÂΝ x ÆÊ Ê̜Ï ÕÍ ¥ÂËӜ ÓÝÎÂÏ ÅÂΜÍ
ÊԜÒŜÔÊÇÚ
΋Ï©ÛÔß
³—ÇÌÍÇ͜ÒÇÎ Á~ œÎÇÒ áÉÎÝËÎ ÜÍÌÊ ÓÇÉƜ ÃÂÚÔÂÏ ÕÌ
ÃÕÍÅÂÏ ÊÓÌÇ œÎÇÒÏÇ áÉÂÎ ÊÓÌÇ œÎÇÒ ÊӜ x ÓÇÉ ÊÚÇÔ̜Ï לÜÒ
ÕÍ !ŒÎÎÂÚÕÏÝ~ÃÇ͜ÏÃÇÒŜÃÕœÎÇÒá~ÂÆÂÂÏÝ~×ÂÌÝËÌÂÔÇ
®œÓÊ×ԜÂÙÝÍÆÝ€œÎÓÇÉÂÏÝÔÂÏÝÑÃÇ͜ÓÇÉٗÏÌÊÌÂÒÂ~ÅÝ
ÍÝÌÌÊÒÇÙÊÅÇϜ×ÂÌÝËÌÝËáÌÔÝÍÝÌÊÏÆÇÃÂÍÌÝË
"¬ÇÎ Ɯ ÌÇÎ kÉÇÏ áÌÔÝÍÝÌÔ ÆÊӜ œÎΠÊÎÂÏÆÂÚ ÔÕÅÂÏÝÏÂ
ϜÖҜÔ͜ÏӜ ÕÍ €ÂÎÂÏ ÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔ ÃÕÍ ¬ÇÎ Ɯ ÌÇÎ kÉÇ
ÏÇ~ÔÕÅÂÏÝÏáÒÂÔÂÊ̜ÏÕÍáÌÔÝÍÝÌÔÂÃÕÍ€œÎÂ~ÂÒÆÂÃÂÚÌÂ
ÍÂÒÏÝ ĜÓĜӜŜ ÌÊÔÇÒkŜ ÕÒÝÏ àÌ Œ ÌÇÎ kÉÇÏÇ~ ÊÎÂÏÆÂÚ
ÔÕÅÂÏÝÏÂϜÖҜÔ͜ÏӜÕÍÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔÂÃÕÍÂÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔÂ
˗ÒÊ€œÎÌÂáÃÂÒÕÝÏÃÇÍÎÊٗÏÌÊÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÂÏÝ~ÌkÉ͜ÒÇÏ
ÓÕÌÝÒÂËÔÌÂÏ

£ÂÍÂÍÂÒÝÎÓÇÉŜáÉÂÎ
ٗÏÌÊÓÇÉÏÇ~ŗÏ€ÍÂÒÝÅÝÉ¥ÂËӜÂÒÌÂÓÝÏÆÂ
ÌÊÙÇÒÇÍÆÇ

¢ÔÂÍÂÒÓÇÉŜáÉÂÎ
ٗÏÌÊÃÂÚÔÂÏÕÌ£ÕÍÕÙÝÏÝÓÇÉÔÂÏÝÑÃÇ͜ÓÇÉ
§ÅÇÔ͜ÒÓÇÉŜáÉÂÎ
ٗÏÌÊÓÇÉáÄÝÉÊÃÍÊÓÏÇrÊ~ÆÇÅÇÉ

£ÂÍÂÍÂÒÝÎÎÊÏÓÇÉŜáÉÂÎ
ٗÏÌÊÓÇÉ¢ÔÂÏÝÔÂÏÝÑÃÇ͜ÓÇÉ
¢ÔÂÍÂÒÎÊÏÓÇÉŜáÉÂÎ
ٗÏÌÊÓÇÉÃÂÚÔÂÏÕÌ£ÕÍÕÙÝÏÝÔÂÏÝÑÃÇ͜ÓÇÉ
§ÅÇÔ͜ÒÎÊÏÓÇÉŜáÉÂÎ
ٗÏÌÊÓÇÉ̗ÙÍÇ
¢ÍÍ€ÝÓkÉÇÓÇÉƜÔÐÒÂ
€œÎÓÇÉáÄÝÉÊÃÍÊÓÏÇrÊ~ÆÇÅÇÉ
 ¶ÂÏÊ ƗÏÞáÏÝ €œÎ ÂÏÆ ÃÕÍÅÂÏ ϜÒӜ͜ÒÏÇ áÒÂÔÎÂÅÝÉ
¦—ÏÞáÏÝ áÒÂÔÕÙÝÆ ¢ÔÂÏÝ áÒÂÔÕ àÌ ¹—ÏÌÊ ÃÕ ƗÏÞáÆ ÃÕÍ
ÅÂÏ€œÎΜϜÒӜxԜÏϜÖÇÓ͜ÒÇÌkÉ͜ÒϜÖÇÓÇ€œÎÔÐÒÎÝÚÔÂ
Ԝ̜ÃÃÇÒÍÇÌ̜ÌÊÔÇÒkÙÇϜÒӜ͜Òx¢ÔÂÆÂÏÔkÅÇÍ֜ÌÂÔÞƗÏÞ
áÆÂÏÆÝÒ ¦—ÏÞလÎÂÏÝ~ϜÖÇÓ͜ÒÇkÔÇÑÌÊԜœÎ΢ÍÍ€Ý
Ê×ÔÝáÒÝÏkԜkÙÇΜ~ÅÇáÚÊ
Á·¼Á


»©à×äÓÝçÛÏÜÜÏßêáâßêÜÓÏÙ×à©áx
£ÂÍÂÍÂÒÝÎ ·œÉÇÒ ÓÐ~ÅÝ ÄÂÌÝÔÍÂÒ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÆÐÚÎÂÏÝ
ÌÊٜ͜ÅÇ ×ÂÌÝÏÆ ÓÇÉ ÊÚÇÔ̜Ï ÊÆÇÅÇÉ ÊÏÆÇ ·œÉÇÒ &