• Название: Microsoft Word - TTR10C1.DOC

·­º­¸¬’µ
°²­µ¿­½¨º
 ±§´§²

¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ÌÐÍÝĜҜÓkÍǺÊÎÕϱÇÔÇÒƜÏx¢ÍÍÂ
€ÝÃÝÉ €œÎ ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ×ÂÌÍÝÅÝ ÂÚÂ
ÌÝËÎΜÔÍÇÊÎÂÏÏÝÃÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÇÒƜҜrœÆœÌÂÃÕÍÊÔ̜Ï
ÔÕÅÂÏÏÂÒÅ ¢ÍÍ€ÝÏÝ Ĝ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜÏÇ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍk ÂÚÂ
ÓÇÉŜΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÎÕÍÊÔÇÑÃÊÒÇÍÓÇÏ


·ÛÏÜ×áxæÔÜԋæÏÙêßêÚâꍩÛàÏØÚÏÜâê
iÉÇÏÇ~ ÆÂÏÝ €œÎ ÌÂÎÊÍÍÇÅÇ ÃÇ͜Ï ÃÇÉÏÇ ¹ÂÌÝÒÅÂÏ ©ÂÔÏÝ
ÔÂÏÝÑÃÇÍkÇÃÇÉÂÚ¢ÏÝ~ÊÍ€ÊÌÐÆҜÔÇÃÇÉŜ¢ÍÍ€ÝÅÂáÒÂÌ
ÍÝ ÊÔÇÑ áڜÒŜ ÌÊҜÌ ÃÕÍÅÂÏ €œÎΜ ϜÒӜÏÇ Ãk͜Ì ÊÔ̜Ï
£ÐÍÂÒ ÂÒÌÝÍÝ µÍ ÃÇÉŜ Ê~ ×ÇÌ €œÎ ÌÝËÎΜÔÍÇ ĜÅÜƜ͜Ò
ÃÊÒŜÏ¢ÍÂÒÅÂΜÍŜÂÚÌÂÙÓÇÉáÄÝÉϜÖÇÓ͜ÒÂÒÌÂÓÝÏÆÂÃÐ
ÉÝÍÅÂÏƗÏÞáÆÂÏÌÐÔÝÍÝÑÊÍ€ÊÔÂÃÊÅÂÔÞԜÌÂÔÏÂÚÂÂÍÝÒÓÝÉ
ºÕÍӜÜÑÍÇÊÎÂÏÝÅÝÉÅÂÊÅÇÍÇÌ—ÓԜk—ÙÇÏלÍÇÅÇÉƜÏÌÊÍ
ŜÏ ÃÂÒ ϜÒӜÏÇ ßÚ͜ÅÇÉ ªÅÇÍÇÌ̜ ÃÇÍÇÎÏÇ —ÓԜÅÇÉ ÃÇÍÇÎŜ
ÔÐÔÏÂÌÍÝÌÏÝ ÔÐÔÏÂÌÍÝÌÌ ÓÂÃÝÒÍÝÌÏÝ ÓÂÃÝÒÍÝÌÌ ¢ÍÍÂ
€ÝÅÂÃÊÒÇÍkÏÇ ¢ÍÍ€ÝÅÂÃÊÒÇÍkŜÊÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒÝÅÝÉÏÝ
áÒÂÔÕÏÝÊÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒÝÅÝÉÏÝáÒÂÔÕÅÂΜלÃÜÔ—ÓԜÅÇÉ
!ŒÅœÒ ÓÇÉƜ ÃÕ ×ÂÓÊáÔ͜Ò ÃÕÍÓ €œÎ ÂÍÂÒ ÂÒÔ ÃÂÒÓ ÓÇÉÏÇ~
²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ ÃÇÍkÇÅÇÉ ÖÂËÆÂÓÝÉ €œÎ Õ~ÝÚÓÝÉ
ÌÂÍÎÂÓ "ŒÊÏÆÇÌÇÎƜÂÍÂÒàÌÕÍxÓÕÌÝÒÍÂÒÙÂÏÂÙÂÒÌkÒkÙÇ
€œÎ ßÍÇÌÌÇ ßÚ͜ŜÏ ŗÏ€ÍÂÒÝÏÏÂÏ ÙÊÓÔÂÒÔÝÍÅÂÏÝÏ ÐÏÝÔÌÂÏ
ÌÇÚÇ ºÕ~ ÌkҜ ÊÎÂÏÆÂÚ ÔÕÅÂÏÏÂÒ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
ÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏ €œÎ ÓÂËÍÂÏÅÂÏ ÃÕÍÕÝÅÝÉÏÝ ÔÂÅÝÏ Æ ÝÚÂÏÝÙÍÝ
ÒÂÌ ÊԜÒŜ ÔÝÒÝÚÝÅÝÉ ºÕÍÂË ßÚ͜ӜÅÇÉ €ÊÙÌÂËÙÂÏ ÊÎÂÏÝ
ÅÝÉÆÂÏÔÂËÑÝÍÎÂÓÓÝÉ €œÎ²ÂÃÃÝÃÝÉĜ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ¥ÂËӜ
®œÓÊ×ÏÇ~ Μ~ÅÇÍÇÌ ±ÂÔÚÂÍÝÅÝÏ ÉÕÒ ÔÇ͜Ì ÃÇ͜Ï ÌÂÃÕÍ ÊÔÇ
ÍÇÒÓÇÉ
ºÕÍ ӜÜÑԜÏ ÓÇÉ ÃÐÍÂÒÏÝ ÃÇÍӜÅÇÉ Ɯ €œÎ ÓÇÉŜ ÃÊÒÇÍ
ŜÏ×ÂÌÝËÌÂÔÞ̜ÏÝÌÔÐÔÝÏÝÑÔÐÒÓÂÅÝÉÆÂÎÊÏÃÐÍÂÒ×ÂÌÝÏ
Æ€œÒÄÂÌÝÔלÔÇÒÇÅÇÉŜԗÚÇҜٜÌÎÇÏ iÉÇÎœÍÇÊӜÏ€œÎ
ÚÕÚÝԜÏÇÎƜÄÂÌÝÔÔÂÃÐÍÂÒ×ÂÌÝÏÆÂלÔÇÒÇÅÇÉŜԗÚÇÒkÏÇ
±§´§²


kÉÇÎÏÇ~ ÃÕÒÝÙÝÎ ÊÔÇÑ ÊӜÑÍÊÎ ®ÊÏ ÃÇ͜Î ÔÊÉƜÏ ÃÕ Ԝ
ÏÇÎϜÏÌÊԜٜÌÎÇÏÎÊ~ÂÎÐÏݲÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÂÙÌÂÏ
ÊÆÇ ºÕ~ ÌkҜ ÂÒÂÅÝÉÆÂÏ ÌÊÔ̜Ù ÃÐÍÂÒÏÝ €œÒÄÂÌÝÔ ÊÓԜ
ÔÐÔÝÅÝÉÆÊÑלÍÇÎϜÏÌÊÍŜÏÃÂÒϜÒӜÏÇßÚÍÊÎ
»©à×äÜԋî‹ÏÓÏÜÙ×ÚxÔ
£ÇÉ ÓÇÉŜ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÌÐÆҜÔÇ €œÎ ¢ÏÝ~
ÌÊÍkÇ ×ÂÌÝÏÆ ӗË͜ŜÏƜ לË͜ÍÇ ÒÊÄÂáÔÞ͜ÒŜ ÊáÒÇÑ ÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ¢ÏÝ~Μ€ÂÜÔÍÇÅÇÏkÉÌkÉ͜ÒÇÃÇÉÃÇ͜ÏÌkÒÇÑӗË͜ÆÇÌ
 £—ÇÌÆÂÏÍÝ¢ÍÍ€ÝÆÂύ£Õ®ÊÏÇÎӗÇÌÍǵÍÝεͮÊÏÇÎ
ÌÕÂÏÝÙÝΝxÆÊŜÏÂÄÂÉÌÊÍŜÏƜ¢Í̀ݢÔÂÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
¥ÂËӜŜ ÌÂÆÇÒ͜k €œÎ ÆÂÏ ÃÂÍÌÝÚÝ ÃÊÒÇÍÆÇ !¥ÂËӜ ÃÇ͜Ï
ÊÉÅÇ ÔÂÕÆÂ ÃÕÍÅÂÏ ÙÂÌÔÂ ÌkÌ͜ÒƜÏ ÌÊÍŜÏ ÃÕ ÂÄÂÉÏÝ kÉÇÃÇÉ
ÊÚÇÔÔÇÌ "ºÕÏÝ~ —ÙÇÏ ÃÇÉ ќËÅÂÎÜÒ͜Ò ӗË͜ŜÏ ¢ÍÍ€Ý
לÜÒÇϜ ÔÂÅÝÏ Æ ÏÝÅÒÂÌ ÝÚÂÏ ÂÍÂÃÝÉ ³ÇÉ Ɯ ÌÂÒÂ~ÅÝ
ÕÒÝÏÆ ÃÂÍÌÝÑ ÔÐÒÅÂÏ áÌÔÝÍÝÌÌ ÊÅÜÔÊÃÂÒ ÊÔ̜Ï ÌÇÃÇÌ ÃÕ
לÜÒŜœ€œÎÊáÔÃÊÒÇÑƗÒÇÓßÚÍÊÓÇɳÇÉ̗ÏrÊÔÇÑ˗ҜÌ
͜ÒÇÅÇÉÏÇÔÂ~ËÐÍÆÝÉÝÃÂÍÌÝÔÌÂÏÅÂÌÂƜÒÂ~Âœ€œÎÊáÔÃÊÒkÇ
ÅÇÉÏÇ ƜÄÂÎ ÊԜÒŜ ÔÊÇÚÓÇÉ ª~ ßÍÇÌ ÚÕÏÝ Â~ÍÂÅÝÉ ªÉÅÇ
áÉÎÂÆÂÅÝ ÃÇÒ ÅÇϜ ќËÅÂÎÜÒÍÇÌ ÓkÉÇÏ Ɯ €ÊÙÌÇÎ kÉ Ӝ͜ÔÇϜ
ÔÂáÏÝÑÂ~ÍÂÔÂÂÍÎÝ˹—ÏÌÊќËÅÂÎÜÒÍÇÌÓkÉÇÃÇÒÌÂËÙÂÏÆÂ
ÌÇÚÇÊ×ÔÝáÒÝÏÏÂÏÃÊÒÇÍΜÆÇÜÍÌÊÌÇÚÇ͜Ò¢ÍÍ€ÝÆÂÏÌÊÍ
ŜÏלÜÒÏǪÉÅDzÕ×ÔÂÏÒÕ×ÍÂÏÆÝÒÝÍÝÑӗË͜ÆÇ͜Ò


ÎÚÒÏܤØß©áxæÔÚ©ßáâßêÜÓÏ

ŒÎÎÂ͜ÌÊϪÓÒÂÊÍ×ÂÍÌÝÂÒÂÓÝÏÆÂáÍÅÂÏќËÅÂÎÜÒ͜Ò
ƜÃÕÍÅÂÏÏÂÒºÕÍÂËÕÌÓÇÉÏÇ~ÂÒÂÅÝÉÆÂÆÂáÍÅÂÏ—ËҜÔk
ÙÇ͜Ò ÃÕÍÝÒ ¢ÍÂÒ áÚÇÒÇÏ ҜÄÇÚԜ €œÍÂ̜Ô̜ ÌÊÔÇÒkÙÇ
áÍÅÂÏԜÅÜÍÊÎÂÔÏÝÂÒÂÅÝÉÆÂÔÂÒÂÔÂÃÂÚÍÂÒÍÂÒלÔÔÂkÉ͜ÒÇÏ
ËÐÍÝÑ ÂÍÅÂÏ ·—ÌÇÎÆÂÒÏÝ ÆÂ ÊÏÌáÒ ÊÔÇÑ kÉ —Ó͜ÒÇϜ ̗ÔÇÍ
ΜŜÏ €œÍÂ̜Ô ÌÊÔÇÒÇÒ͜Ò ¬kÑ͜Ò ÂÍÂÒÏÝ~ ÂÉÅÝÏ áڜÇÚÇϜ
ÊáÒÇÒ€œÎÂÍÂÒÏÝ~ßÚ͜ÒÇÂÒÌÂÓÝÏÆÂ×ÂÌÝËÌÂÔÞàÍÝ×ÕÒ
ÍÂÏÝÒ £Õ áÍÅÂÏ —ËҜÔkÙÇ͜Ò ÌÐÎÓÝÉÍÂÏÝÑ kÉ͜ÒÇ ÕËÍÂÑ
ÙÝÅÂÒÅÂÏ ÒÊÄÂáÔÞ͜ÒÇ áÒƜÎÇÏƜ ÓÇÉƜÏ ÖÂËÆÂÍÂÏÝÒÍÂÒ ¢ÍÂÒ
—ÓÔÇÏϜÏ Ê&I