• Название:

    08 Петердян икенче хат


  • Размер: 0.25 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTR10C1.DOC

Предпросмотр документа

·­º­¸¬’µ
°²­µ¿­½¨º
 ±§´§²

¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~ÌÐÍÝĜҜÓkÍǺÊÎÕϱÇÔÇÒƜÏx¢ÍÍÂ
€ÝÃÝÉ €œÎ ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ×ÂÌÍÝÅÝ ÂÚÂ
ÌÝËÎΜÔÍÇÊÎÂÏÏÝÃÇÉÏÇ~ÃÇ͜ÏÃÇÒƜҜrœÆœÌÂÃÕÍÊÔ̜Ï
ÔÕÅÂÏÏÂÒÅ ¢ÍÍ€ÝÏÝ Ĝ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜÏÇ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍk ÂÚÂ
ÓÇÉŜΜÒלΜÔ€œÎÊÎÊÏÍÇÌÎÕÍÊÔÇÑÃÊÒÇÍÓÇÏ


·ÛÏÜ×áxæÔÜԋæÏÙêßêÚâꍩÛàÏØÚÏÜâê
iÉÇÏÇ~ ÆÂÏÝ €œÎ ÌÂÎÊÍÍÇÅÇ ÃÇ͜Ï ÃÇÉÏÇ ¹ÂÌÝÒÅÂÏ ©ÂÔÏÝ
ÔÂÏÝÑÃÇÍkÇÃÇÉÂÚ¢ÏÝ~ÊÍ€ÊÌÐÆҜÔÇÃÇÉŜ¢ÍÍ€ÝÅÂáÒÂÌ
ÍÝ ÊÔÇÑ áڜÒŜ ÌÊҜÌ ÃÕÍÅÂÏ €œÎΜ ϜÒӜÏÇ Ãk͜Ì ÊÔ̜Ï
£ÐÍÂÒ ÂÒÌÝÍÝ µÍ ÃÇÉŜ Ê~ ×ÇÌ €œÎ ÌÝËÎΜÔÍÇ ĜÅÜƜ͜Ò
ÃÊÒŜÏ¢ÍÂÒÅÂΜÍŜÂÚÌÂÙÓÇÉáÄÝÉϜÖÇÓ͜ÒÂÒÌÂÓÝÏÆÂÃÐ
ÉÝÍÅÂÏƗÏÞáÆÂÏÌÐÔÝÍÝÑÊÍ€ÊÔÂÃÊÅÂÔÞԜÌÂÔÏÂÚÂÂÍÝÒÓÝÉ
ºÕÍӜÜÑÍÇÊÎÂÏÝÅÝÉÅÂÊÅÇÍÇÌ—ÓԜk—ÙÇÏלÍÇÅÇÉƜÏÌÊÍ
ŜÏ ÃÂÒ ϜÒӜÏÇ ßÚ͜ÅÇÉ ªÅÇÍÇÌ̜ ÃÇÍÇÎÏÇ —ÓԜÅÇÉ ÃÇÍÇÎŜ
ÔÐÔÏÂÌÍÝÌÏÝ ÔÐÔÏÂÌÍÝÌÌ ÓÂÃÝÒÍÝÌÏÝ ÓÂÃÝÒÍÝÌÌ ¢ÍÍÂ
€ÝÅÂÃÊÒÇÍkÏÇ ¢ÍÍ€ÝÅÂÃÊÒÇÍkŜÊÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒÝÅÝÉÏÝ
áÒÂÔÕÏÝÊÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÏÂÒÝÅÝÉÏÝáÒÂÔÕÅÂΜלÃÜÔ—ÓԜÅÇÉ
!ŒÅœÒ ÓÇÉƜ ÃÕ ×ÂÓÊáÔ͜Ò ÃÕÍÓ €œÎ ÂÍÂÒ ÂÒÔ ÃÂÒÓ ÓÇÉÏÇ~
²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ ÃÇÍkÇÅÇÉ ÖÂËÆÂÓÝÉ €œÎ Õ~ÝÚÓÝÉ
ÌÂÍÎÂÓ "ŒÊÏÆÇÌÇÎƜÂÍÂÒàÌÕÍxÓÕÌÝÒÍÂÒÙÂÏÂÙÂÒÌkÒkÙÇ
€œÎ ßÍÇÌÌÇ ßÚ͜ŜÏ ŗÏ€ÍÂÒÝÏÏÂÏ ÙÊÓÔÂÒÔÝÍÅÂÏÝÏ ÐÏÝÔÌÂÏ
ÌÇÚÇ ºÕ~ ÌkҜ ÊÎÂÏÆÂÚ ÔÕÅÂÏÏÂÒ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
ÙÂÌÝÒÝÍÅÂÏ €œÎ ÓÂËÍÂÏÅÂÏ ÃÕÍÕÝÅÝÉÏÝ ÔÂÅÝÏ Æ ÝÚÂÏÝÙÍÝ
ÒÂÌ ÊԜÒŜ ÔÝÒÝÚÝÅÝÉ ºÕÍÂË ßÚ͜ӜÅÇÉ €ÊÙÌÂËÙÂÏ ÊÎÂÏÝ
ÅÝÉÆÂÏÔÂËÑÝÍÎÂÓÓÝÉ €œÎ²ÂÃÃÝÃÝÉĜ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ¥ÂËӜ
®œÓÊ×ÏÇ~ Μ~ÅÇÍÇÌ ±ÂÔÚÂÍÝÅÝÏ ÉÕÒ ÔÇ͜Ì ÃÇ͜Ï ÌÂÃÕÍ ÊÔÇ
ÍÇÒÓÇÉ
ºÕÍ ӜÜÑԜÏ ÓÇÉ ÃÐÍÂÒÏÝ ÃÇÍӜÅÇÉ Ɯ €œÎ ÓÇÉŜ ÃÊÒÇÍ
ŜÏ×ÂÌÝËÌÂÔÞ̜ÏÝÌÔÐÔÝÏÝÑÔÐÒÓÂÅÝÉÆÂÎÊÏÃÐÍÂÒ×ÂÌÝÏ
Æ€œÒÄÂÌÝÔלÔÇÒÇÅÇÉŜԗÚÇҜٜÌÎÇÏ iÉÇÎœÍÇÊӜÏ€œÎ
ÚÕÚÝԜÏÇÎƜÄÂÌÝÔÔÂÃÐÍÂÒ×ÂÌÝÏÆÂלÔÇÒÇÅÇÉŜԗÚÇÒkÏÇ
±§´§²


kÉÇÎÏÇ~ ÃÕÒÝÙÝÎ ÊÔÇÑ ÊӜÑÍÊÎ ®ÊÏ ÃÇ͜Î ÔÊÉƜÏ ÃÕ Ԝ
ÏÇÎϜÏÌÊԜٜÌÎÇÏÎÊ~ÂÎÐÏݲÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÂÙÌÂÏ
ÊÆÇ ºÕ~ ÌkҜ ÂÒÂÅÝÉÆÂÏ ÌÊÔ̜Ù ÃÐÍÂÒÏÝ €œÒÄÂÌÝÔ ÊÓԜ
ÔÐÔÝÅÝÉÆÊÑלÍÇÎϜÏÌÊÍŜÏÃÂÒϜÒӜÏÇßÚÍÊÎ
»©à×äÜԋî‹ÏÓÏÜÙ×ÚxÔ
£ÇÉ ÓÇÉŜ ²ÂÃÃÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÌÐÆҜÔÇ €œÎ ¢ÏÝ~
ÌÊÍkÇ ×ÂÌÝÏÆ ӗË͜ŜÏƜ לË͜ÍÇ ÒÊÄÂáÔÞ͜ÒŜ ÊáÒÇÑ ÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ¢ÏÝ~Μ€ÂÜÔÍÇÅÇÏkÉÌkÉ͜ÒÇÃÇÉÃÇ͜ÏÌkÒÇÑӗË͜ÆÇÌ
 £—ÇÌÆÂÏÍÝ¢ÍÍ€ÝÆÂύ£Õ®ÊÏÇÎӗÇÌÍǵÍÝεͮÊÏÇÎ
ÌÕÂÏÝÙÝΝxÆÊŜÏÂÄÂÉÌÊÍŜÏƜ¢Í̀ݢÔÂÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
¥ÂËӜŜ ÌÂÆÇÒ͜k €œÎ ÆÂÏ ÃÂÍÌÝÚÝ ÃÊÒÇÍÆÇ !¥ÂËӜ ÃÇ͜Ï
ÊÉÅÇ ÔÂÕÆÂ ÃÕÍÅÂÏ ÙÂÌÔÂ ÌkÌ͜ÒƜÏ ÌÊÍŜÏ ÃÕ ÂÄÂÉÏÝ kÉÇÃÇÉ
ÊÚÇÔÔÇÌ "ºÕÏÝ~ —ÙÇÏ ÃÇÉ ќËÅÂÎÜÒ͜Ò ӗË͜ŜÏ ¢ÍÍ€Ý
לÜÒÇϜ ÔÂÅÝÏ Æ ÏÝÅÒÂÌ ÝÚÂÏ ÂÍÂÃÝÉ ³ÇÉ Ɯ ÌÂÒÂ~ÅÝ
ÕÒÝÏÆ ÃÂÍÌÝÑ ÔÐÒÅÂÏ áÌÔÝÍÝÌÌ ÊÅÜÔÊÃÂÒ ÊÔ̜Ï ÌÇÃÇÌ ÃÕ
לÜÒŜœ€œÎÊáÔÃÊÒÇÑƗÒÇÓßÚÍÊÓÇɳÇÉ̗ÏrÊÔÇÑ˗ҜÌ
͜ÒÇÅÇÉÏÇÔÂ~ËÐÍÆÝÉÝÃÂÍÌÝÔÌÂÏÅÂÌÂƜÒÂ~Âœ€œÎÊáÔÃÊÒkÇ
ÅÇÉÏÇ ƜÄÂÎ ÊԜÒŜ ÔÊÇÚÓÇÉ ª~ ßÍÇÌ ÚÕÏÝ Â~ÍÂÅÝÉ ªÉÅÇ
áÉÎÂÆÂÅÝ ÃÇÒ ÅÇϜ ќËÅÂÎÜÒÍÇÌ ÓkÉÇÏ Ɯ €ÊÙÌÇÎ kÉ Ӝ͜ÔÇϜ
ÔÂáÏÝÑÂ~ÍÂÔÂÂÍÎÝ˹—ÏÌÊќËÅÂÎÜÒÍÇÌÓkÉÇÃÇÒÌÂËÙÂÏÆÂ
ÌÇÚÇÊ×ÔÝáÒÝÏÏÂÏÃÊÒÇÍΜÆÇÜÍÌÊÌÇÚÇ͜Ò¢ÍÍ€ÝÆÂÏÌÊÍ
ŜÏלÜÒÏǪÉÅDzÕ×ÔÂÏÒÕ×ÍÂÏÆÝÒÝÍÝÑӗË͜ÆÇ͜Ò


ÎÚÒÏܤØß©áxæÔÚ©ßáâßêÜÓÏ

ŒÎÎÂ͜ÌÊϪÓÒÂÊÍ×ÂÍÌÝÂÒÂÓÝÏÆÂáÍÅÂÏќËÅÂÎÜÒ͜Ò
ƜÃÕÍÅÂÏÏÂÒºÕÍÂËÕÌÓÇÉÏÇ~ÂÒÂÅÝÉÆÂÆÂáÍÅÂÏ—ËҜÔk
ÙÇ͜Ò ÃÕÍÝÒ ¢ÍÂÒ áÚÇÒÇÏ ҜÄÇÚԜ €œÍÂ̜Ô̜ ÌÊÔÇÒkÙÇ
áÍÅÂÏԜÅÜÍÊÎÂÔÏÝÂÒÂÅÝÉÆÂÔÂÒÂÔÂÃÂÚÍÂÒÍÂÒלÔÔÂkÉ͜ÒÇÏ
ËÐÍÝÑ ÂÍÅÂÏ ·—ÌÇÎÆÂÒÏÝ ÆÂ ÊÏÌáÒ ÊÔÇÑ kÉ —Ó͜ÒÇϜ ̗ÔÇÍ
ΜŜÏ €œÍÂ̜Ô ÌÊÔÇÒÇÒ͜Ò ¬kÑ͜Ò ÂÍÂÒÏÝ~ ÂÉÅÝÏ áڜÇÚÇϜ
ÊáÒÇÒ€œÎÂÍÂÒÏÝ~ßÚ͜ÒÇÂÒÌÂÓÝÏÆÂ×ÂÌÝËÌÂÔÞàÍÝ×ÕÒ
ÍÂÏÝÒ £Õ áÍÅÂÏ —ËҜÔkÙÇ͜Ò ÌÐÎÓÝÉÍÂÏÝÑ kÉ͜ÒÇ ÕËÍÂÑ
ÙÝÅÂÒÅÂÏ ÒÊÄÂáÔÞ͜ÒÇ áÒƜÎÇÏƜ ÓÇÉƜÏ ÖÂËÆÂÍÂÏÝÒÍÂÒ ¢ÍÂÒ
—ÓÔÇÏϜÏ ÊÏÆÇ ÌkÑԜÏϜÏ חÌÇÎ ÔÐÒ ÂÍÂÒÏÝ~ €œÍÂ̜ÔÇ ÌÐ
ÔÝÍÅÝÓÝÉ
¢ÍÍ€ÝŗÏ€ÌÝÍÅÂÏ֜ÒÇÚԜ͜ÒÏÇƜÂáÎÂÅÂÏÃÊÔÜÍÌÊ
ÙÝÍÃÝÒÍÂÒÃÇ͜ÏÜË͜Ñrœ€œÏϜÎÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÅÝÏÂÔÂÚÍÂÅÂÏ
ÂÍÂÒ ÂÏÆ חÌÇÎ ̗ÏÇÏ ̗Ԝ͜Ò ¢ÍÍ€Ý ԜÌÜÄ ÔÐÒÎÝÚÏÝ
ĜÅÂÉÞ͜kÙÇ ¯Õ× ÃÇ͜Ï rÊÆÇ ÌÇÚÇƜÏ ÌÂÍÂ ÃÐÒÝÏÅÝ rʀÂÏÏÝ
ÆÂÂáÎÂÅÂÏƜ€ÒÊ͜Ò—ÓÔÇϜÔÕÖÂÏÌÊÔÇÒÔ̜Ï µÍƜ€ÒÊ͜Ò
ÃÇ͜Ï ÌÊٜ͜ÌԜ ÏÊ ÃÕÍÂÓÝÏ ÌÊӜÔkÙÇ ÓÂÃÂÌ ÊÔÇÑ ³œÆkÎ €œÎ
¥ÂÎÕÒ ڜ€œÒ͜ÒÇÏ ÕÔ ÃÇ͜Ï ̗ÍŜ œË͜ÏÆÇÒÇÑ חÌÇÎ ÊÔ̜Ï±§´§²


¢ÏÆÂáڜŜÏÂÉÅÝÏÏÂÒÏÝ~œ×ÍÂÌÓÝÉÅÂΜÍ͜ÒÇÏϜÏÊÏÔÇÌ̜Ï
œ×ÍÂÌÍÝ ­ÕÔÏÝ ÌÐÔÌÂÒÅÂÏ !£Õ œ×ÍÂÌÝË ÌÇÚÇ ÂÉÅÝÏÏÂÒ ÂÒÂ
ÓÝÏÆ áڜŜÏƜ ÂÍÂÒÏÝ~ œ×ÍÂÌÓÝÉ ßÚ͜ÒÇÏ ÌkÒÇÑ €œÎ ÊÚÇ
ÔÇÑ ÙÝÏ Ìk~ÇÍÇÏϜÏ ̗ÏϜÏ̗Ï ÅÂÉÂÑ ÙÊÌ̜Ï "ºÕÍÂË ÊÔÇÑ
²ÂÃÃÝ iÉÇϜ ÃÊÒÇÍŜÏϜÒÏÇ ÓÝÏÂÕÍÂÒÆÂÏ ÏÊÙÇÌ ÌÐÔÌÂÒÝÒÅ œ
áÄÝÉÍÂÒÏÝrœÉÂÂÓÔÝÏÆÂÔÐÔÝÑחÌÇÎ̗ÏÇϜÏÊÙÇÌÓÂÌÍÂÒÅÂ
Ê̜ÏÇÏÃÇ͜
£Õ ÃÊÅҜÌ Ԝ kÉ͜ÒÇÏÇ~ ÜƜÏÊ ÂÉÅÝÏ ÔÇ͜Ì͜ÒÇϜ ÊáÒÇÑ
²ÂÃÃÝ×ÂÌÊÎÍÇÅÇÏϜÖҜÔÊÔkÙÇ͜ÒŜÌÂÅÝÍ¢ÍÂÒxԜ̜ÃÃÇÒ
€œÎ ÔÕÑÂÓ ÌÇÚÇ͜Ò ¢ÍÂÒ ÌkÌ͜ÒƜÅÇ ڗ€ÒœÔÍÇ ÉÂÔÍÂÒÅ áÍÂ
áÅÕÆÂÏ Æ ÌÕÒÝÌÎÝËÍÂÒ ·œÇÒ ÃÕ ڗ€ÒœÔÍÇ ÉÂÔÍÂÒÆÂÏ ÌkÑ̜
̗ÙÍÇҜÌ€œÎÌ՜ÔÍÇҜÌ֜ÒÇÚԜ͜ÒƜ²ÂÃÃÝÂÍÆÝÏÆÂÂÍÂÒÏÝ
×ÕÒÍÂÑ ÅÂÇÑ͜ÎÊ͜Ò £Õ áÍÅÂÏ —ËҜÔkÙÇ͜Ò kÉ͜ÒÇ Â~ÍÂÎÂÅÂÏ
ϜÒӜÏÇ áÍ áÅÝÑ ÅÂÇÑÍÊ͜Ò ¢ÍÂÒ ÔÂÃÊÅÝË ÔÇ͜Ì͜ÒÇϜ ÃÕË
ÓÝÏÝÑ áڜŜÏ €œÎ ֜ÌÂÔÞ ÂÕÍÂÕ €œÎ kÔÇÒÇÍk —ÙÇÏ ÅÇϜ ÔÕÅÂÏ
Â~ÓÝÉ ×ÂËÄÂÏÏÂÒ ÓÝÎÂÏ ·ÂËÄÂÏÏÂÒ ÏÊÙÇÌ kÔÇÒÇÍӜ ÚÕÍÂË ÃÕ
áÍÅÂÏ —ËҜÔkÙÇ͜Ò Ɯ €œÍÂÌ ÊÔÇٜ͜Ì͜Ò ¢ÍÂÒ kÉ͜ÒÇ ÌÊ
ÔÇÒŜÏ áÄÝÉÍÝÌÍÂÒÝÏ áÄÝÉÍÝÌ œrÇÒÇ ÂÍÂÙÂÌÍÂÒ ¢ÍÂÒ —ÙÇÏ
×ÐÉÕÒÍÝÌ x ̗Ï áÌÔÝÍÝÅÝÏÆ ΜrÍÇÓ͜ÒƜ ÌÐÎÓÝÉÍÂÏÝÑ
ÂÚÂÑßÙk ³ÇÉÏÇ~ ΜrÍÇÓ͜ÒÇÅÇÉƜ ÃÕÍÅÂÏÆ ÂÍÂÒ x ÑÝÙÒÂÌ
€œÎ×ÕÒÍÝÌÍÝÔÂÑÍÂÒٗÏÌÊÂÍÂÒkÉ͜ÒÇÏÂÍÆÂÕÙÝ͜ÉɜÔ͜ÒŜ
ÃÊÒÇ͜͜Ò ¬ÇÎ ÃÇ͜Ï ÉÊÏ ÌÝÍÝÒÅ Ê̜Ï ÆÊÑ ÌÇϜ ×Â
ÔÝÏÌÝÉÍÂÒÅ Ìk~ÇÍ ÃÊҜ͜Ò €œÎ ŗÏ€ÔÂÏ €ÊÙ ÔÕËÎÝËÍÂÒ
ÔÐÔÒÝÌÓÝÉ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ àÍÆÂÏ áÉÆÝÒÂÍÂÒ ÂÍÂÒÏÝ~ Ìk~ÇÍ͜ÒÇ
ÌÐÎÓÝÉÍÝÌÔ ÚÐÎÂÒÅÂÏ ÂÍÂÒ x ͜ÅÜϜÔ ÕÍÍÂÒÝ ¢ÍÂÒ ÔÕÒÝ
àÍÆÂÏÔÂËÑÝÍÝÑÂÆÂÚÔÝÍÂÒ¢ÍÂÒkÉÇÏÇ~áÄÝÉÅÂΜÍ͜ÒÇ—ÙÇÏ
ÔÂÃÝÚÂÍÕÏÝáÒÂÔÌÂÏ£ÇÅÐÒÕÍÝќËÅÂÎÜÒ£ÊÍÞáÎßÉ͜ÒÇÏϜÏ
ÃÂÒ ÃÂÚÍÂÆÝÍÂÒ Œ £ÊÍÞáÎ áÄÝÉ ßÚÇ —ÙÇÏ ÚÇÍԜ͜ÏŜÏ
ªÚœÌ Â~ ÌÇÚÇ ÔÂÄÝÚÝ ÃÇ͜Ï ßÏƜÚÇÑ ќËÅÂÎÜÒÏÇ Â×ÎÂÌ
ÍÝÅÝÏÏÂÏÔÕÌÔÂÔÌÂÏ
 £ÕÌÇÚÇ͜ÒxÓÕÓÝÉÙÊÚΜ͜Ò̗ÙÍÇrÊÍÌÕÝÑÔÂÒÂÔÌÂÏ
ÔÐÎÂÏ ÓÝÎÂÏ ¢ÍÂÒ —ÙÇÏ ÔÊҜÏ ÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌÔ ÕÒÝÏ ÓÂÌÍÂÏÂ
!¹—ÏÌÊÂÍÂÒÌkÑÇÒÔÇÍŜÏÃÕÚÓkÉ͜ÒӗË͜ÑÂÉÅÝÏÜƜÏÊ
ÔÇ͜Ì͜ÒÇÏ ÌÕÍÍÂÏÝÑ áÍÅÝÚ àÍÆÂÏ ÃÂÒÕÙÝÍÂÒ ÂÒÂÓÝÏÏÂÏ œÍÇ
ÅÇϜ ÂÒÝÏÂ ÃÂÚÍÂÅÂÏÏÂÒÏÝ áÔÞΜŜ ß͜ÌÔÇÒÇÒŜ ÔÝÒÝÚÂÍÂÒ
"¢ÍÂÒ ÔÇÅÇ ÌÇÚÇ͜ÒŜ ÂÉÂÔÍÝÌ ĜÅÜƜ ÊԜ͜Ò œ kÉ͜ÒÇ x ÃÐ
ÉÝÌÍÝÌ ÌÐÍÍÂÒÝ ٗÏÌÊ ÌÇÚÇ ϜÒӜŜ rÊ~ÇÍӜ ÚÕÏÝ~ ÌÐÍÝ
ÃÕÍ ŒÅœÒ ÃÕ ÌÇÚÇ͜Ò ²ÂÃÃÝÃÝÉ €œÎ ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ ¥ÂËӜ
®œÓÊ×ÏÇ ÔÂÏÝÑ ÃÇÍk ÂÚ ÃÕ ƗÏÞáÏÝ~ ÂÉÅÝÏÍÝÅÝÏÏÂÏ ÂÒÝÏ
ÅÂÏÏÂÏ ÓÐ~ áϜ ÃÕÔÂÍÂÍÂÒ €œÎ Â~ rÊ~Ç͜͜Ò Ê̜Ï ÆÊΜÌ
ÂÍÂÒÏÝ~ÓÐ~ÅÝ×Â͜ÔÇßÍÇÌÌÇÅÇƜÏáÎÂÏÒÂÌÃÕÍ ¹—ÏÌÊ×ÂÌ
ÍÝÌàÍÝÏÔÂÏÝÑÃÇÍŜÏϜÏÓÐ~kÉ͜ÒÇϜÃÊÒÇÍŜÏÊÉÅÇœÎÇÒ
ƜÏ ÌÊÒÇ ÙÊÅÇÏkŜ ÌÂÒÂÅÂÏÆ ÕÍ àÍÏÝ ×ÔÇÏ͜Ë ÃÇÍΜk͜ÒÇ
±§´§²


ÂÍÂÒ —ÙÇÏ á×ÚÝÒÂÌ ÃÕÍÅÂÏ ÃÕÍÝÒ ÊÆÇ ¢ÏÆÝË ÌÇÚÇ͜Ò ÃÇ͜Ï
ÏÊ ÃÕÍÅÂÏÝ ×ÂÌÝÏÆ ΜÌÂÍÞ͜ÒƜ ƗÒÇÓ œËÔÇÍŜÏ ¿Ô kÉÇÏÇ~
ÌÐÓÝÅÝÏÂœË͜ÏÇÑÌÂËԝ€œÎÀÝÏÆÝÒÝÍÅÂÏÆÕ~ÅÝÉÑÝÙÒÂÌ
ÓÂÉÆÂÂÕÏÂÒÅÂÃÂҝ
¿ÏÐÐêÙ¤ÜÔîÙêÜÚÏçÏ

³—ÇÌÍÇ ÊÎÂÏÆÂÚ ÔÕÅÂÏÏÂÒÝÎ ®ÊÏ ÓÇÉŜ ÊÏÆÇ ÊÌÇÏÙÇ
×ÂÔÝÎÏÝáÉÂΣÕ×ÂÔÍÂÒÆÂÃÇÍŜÏϜÒÇÅÇÉ×ÂÌÝÏÆÂלÔÇ
ÒÇÅÇÉŜԗÚÇÒÇÑÎÊÏÓÇÉÏÇƗÒÇÓÖÊÌÇÒ˗ÒÔkŜƜÒÔ͜Ï
ÆÇҜÎ ¿ÍŜÒÇ ÄÂÌÝÔÍÂÒÆ ÊÉÅÇ ќËÅÂÎÜÒ͜Ò ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
œËÔÇÍŜÏ ÓkÉ͜ÒÏÇ €œÎ ²ÂÃÃÝÃÝÉ Ĝ ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ ҜÓkÍ͜ÒÇ
ÅÇÉÂÚÂÃÊÒŜÏœÎÇÒÏÇÊÓ̜ԗÚÇÒkÇÅÇÉÏÇÔÇÍÊÎ
ª~ßÍÇÌÚÕÏÝÂ~ÍÂÄÝÅÝÉÌÊҜÌÓÐ~ÅÝ̗ÏϜÒƜkÉ͜ÒÇÏÇ~
ϜÖÇÓ ÔÇ͜Ì͜ÒÇ ÃÕÇÏÙÂ ÅÂΜÍ ÌÝÍÕÙÝ ÎÝÓÌÝÍÍÂÕÙÝ ÌÇÚÇ͜Ò
ÙÝÅÂÙÂÌ ¢ÍÂÒ ¥ÂËӜ á~ÂÆÂÏ ÌÊÍÇÒŜ ĜÅÜƜ ÊÔΜÆÇÎÇÏÊ"
¬ÂáÓÐ~µÍ"£ÇÉÏÇ~ÂÔÂÃÂÃÂÍÂÒÝÃÝÉkÍÇÎËÐÌÝÓÝÏÂÔÂÍÆÝÍÂÒ
œ €œÎΜ ϜÒӜ ƗÏÞá áÒÂÔÝÍÅÂÏÏÂÏ ÃÊÒÍÇ ÏÊÙÇÌ ÃÕÍÓ ÚÕÍ
ÌÊÍÇÚ ÌÂÍ ÃÊҜ x ÆÊáٜÌ͜Ò ŒÎΠÂÍÂÒ ÌkÌ Ĝ rÊÒ ÃÐ
ÒÝÏÅÝÆÂÏ ÃÕÍÕÝÏ ÂÍÂÒÏÝ~ ¢ÍÍ€Ý ÓkÉÇ ÂÒÌÝÍÝ ÓÕÆÂÏ €œÎ ÓÕ
ÃÇ͜ÏáÒÂÔÝÍÅÂÏÝÏàÒÊÐÏÝÔÂÍÂÒ £ÐÒÝÏÅÝƗÏÞáÓkÉÂÒÌÝ
ÍÝ ÔÕÖÂÏ ÓÕÝ ÃÇ͜Ï àÌ ÊÔÇÍŜÏ Œ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÚÕÍ ÕÌ ÓkÉÇ
ÃÇ͜ÏלÉÇÒÅÇÌkÌ€œÎrÊÒÕÔÃÇ͜ÏàÌÊÔÇÍk—ÙÇÏחÌÇÎ̗ÏÇ
ϜÓÂÌÍÂÏÝÑÔÐÒºÕÍ̗ÏƜÂÍÂÒáÏÆÝÒÝÍÝÑÃÇÔÇÒÇٜ͜Ì͜Ò
€œÎƜ€ÒÊ͜Ò€œÍÂÌÊÔÇٜ͜Ì͜Ò
!³ÇÉ ӗÇÌÍÇ͜ÒÇÎ ÃÇÒ ϜÒӜÏÇ ÐÏÝÔÎÂÅÝÉ ²ÂÃÃÝ —ÙÇÏ ÃÇÒ
̗Ï ÎÇ~ ÇÍ ÓÝÎÂÏ €œÎ ÎÇ~ ÇÍ ÃÇÒ ̗Ï ÓÝÎÂÏ "¬ÂËÃÇҜk͜Ò
ÐÉÂÌÌ ÓÕÉ ÆÊÑ ÊӜÑ͜k͜ÒÇϜ ÌÂÒÂÎÂÓÔÂÏ ²ÂÃÃÝ iÉÇÏÇ~
ĜÅÜƜÓÇÏ kԜkÏÇ ÐÉÂÌÍÂÔÎÝË ¬ÊÒÇÓÇÏٜ µÍ ÓÇÉŜ ÉÕÒ ÓÂÃÝÒ
ÍÝÌ ÌkÒӜԜ ٗÏÌÊ µÍ ÃÇÒÌÇÎÏÇ~ Ɯ €œÍÂÌ ÃÕÍÕÝÏ ÔÇ͜ÎÊ
ÜÍÌÊÃÂÒÝÓÝÏÝ~ÆÂԜkÜŜÌÊÍkÇÏÔÇÍÊ
 ŒÎΠ²ÂÃÃÝ ̗ÏÇ áÌÝÏÍÂÚ ¬ÂÒÂÌ ̗ÔΜŜÏƜ ÌÇÒŜÏ
ÌÇÃÇÌ ²ÂÃÃÝ Æ ÚÕÍÂË ÌÊٜ͜Ì ¬kÌ͜Ò ̗ÙÍÇ ƗÎÃÇÒƜŜÏ
ÔÂÄÝÚ ÂÓÔÝÏÆ àÌÌ ÙÝÅÂÙÂÌ ÌkÌ rÊÓÇÎϜÒÇ ÕÔÔ áÏÝÑ ÔÂÒ
ÌÂÍÂÙÂÌ rÊÒ —ÓÔÇÏƜÅÇ €œÎΜ ϜÒӜ ÖÂÚ ÊÔÇٜ͜Ì ŒÅœÒ
€œÎΜϜÒӜÚÕÍÂËÔÂÒÌÂÍÂÙÂÌÊ̜ÏÕÍÙÂÌÔÂÓÇÉÏÊÏÆÊÌÇÚÇ
ÃÕÍÝÒÅ ÔÊÇÚ ÓÐ~" ³ÇÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ̗ÏÇÏ ̗Ô̜ÏƜ €œÎ ÕÍ
̗ÏÏÇ~ÔÊÉҜÌÌÊÍkÇ—ÙÇÏÔÝÒÝÚÌÂÏÆÂÔÐÒÎÝÚÝÅÝÉÊÉÅÇ€œÎ
¢ÍÍ€ÝÅÂÃÂÅÍÂÏÅÂÏÃÕÍÕÝÌÊҜ̵Í̗ÏÏÇÌkÌáÏÝÑÔÂÒÌÂÍÂ
ÙÂÌ€œÎÌÝÉÕÍÝÌÔÂÏÌkÌrÊÓÇÎϜÒÇßÒÇÑÃÇԜٜÌ ŒÎΠÃÇÉ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ĜÅÜƜÓÇϜ ÊÏÂÏÝÑ ÅÂÆÇÍÍÇÌ ×ÂÌÊÎÍÇÌ ÊԜ ÔÐÒÅÂÏ
á~ÂÌkÌÏÇ€œÎá~ÂrÊÒÏÇ̗ԜÃÇÉ
ºÕ~ÂÌkҜӗÇÌÍÇ͜ÒÇÎÎÐÏÝ~€œÎΜÓÇÏƜ ̗ÔÇÑ ¢Í
Í€ÝÌÂÒÚÝÏÆÂÊÎÊÏÍÇÌԜáڜÑ€ÊÙÃÇÒÔÂÑÓÝÉÌÊÎÙÇÍÇÌÓÇÉ
±§´§²


ÔÂÃÝÍÕÝÅÝÉ —ÙÇÏ לÍƜÏ ÌÊÍŜÏ ×ÔÇÏ ϜÒӜÏÇ ßÚ͜ÅÇÉ
²ÂÃÃÝÏÝ~ ÓÂÃÝÒÍÝÅÝÏ ÓÇÉ ÌÐÔÝÍÕ ΗÎÌÊÏÍÇÅÇ ÆÊÑ Â~ÍÂÅÝÉ
iÉÇϜ ¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÃÊÒÇÍŜÏ ÉÊҜÌÍÇÅÇ ÃÇ͜Ï ÃÇÉÏÇ~
ӗÇÌÍÇÊÎÂÏÆÂÚÔÕÅÂÏÝÃÝɱÂÕÍÆÂÓÇÉŜÚÕÍÂËÆÊÑáÉÅÂÏÊÆÇ
£Õ×ÂÌÔÂÕÍ×ÔÇÏ×ÂÔÍÂÒÝÏÆÂÆÂáɵÍ×ÂÔÍÂÒÆÂÂÄÝÒÂ~ÍÂ
ÚÝÍÂÔÐÒÅÂÏÌÂËÃÇÒϜÒӜ͜ÒÃÂÒ£ÇÍÇÎÓÇÉÔÐÔÒÝÌÓÝÉÌÇÚÇ
͜Ò ÃÂÚÌ ªÉÅÇ áÉÎÂÍÂÒÏÝ ÃÐÉÅÂÏ ÌÇÃÇÌ ÃÕ ÕÒÝÏÏÂÒÏÝ ÆÂ
ÃÐÉÝÑ Â~ÍÂÔÂÍÂÒ ®ÐÏÝ~ ÃÇ͜Ï ÂÍÂÒ kÉ͜ÒÇÏ €œÍÂ̜Ô̜ ÆÕÙÂÒ
ÊԜ͜Ò  Œ ÓÇÉ ÊӜ ӗÇÌÍÇ͜ÒÇÎ ÃÕ ×ÂÌÔ ÊÏÆÇ ÃÇÍŜÏÍÇÌԜÏ
œ×ÍÂÌÓÝÉ ÌÇÚÇ͜Ò áÍÅÝÚÍÝÌÍÂÒÝ ÓÇÉÏÇ ÔÂËÑÝÍÆÝÒÎÂÓÝÏ €œÎ
ÓÇÉ ÝÚÂÏÝÙÍÝ ÏÊÅÇÉƜÏ ÇÅÝÍÝÑ ԗÚΜÓ —ÙÇÏ ÓÂÌ ÃÕÍÝÅÝÉ
! ²ÂÃÃÝÃÝÉ €œÎ ¬ÐÔÌÂÒÕÙÝÃÝÉ ¥ÂËӜ ®œÓÊ× ΜÒלΜÔÇÏƜ
€œÎ¢ÏÝÔÂÏÝÑÃÇÍkƜÆÂÊÎÊkÓÇÅÇÉ¢~ÂÃkÅÇÏƜ€œÎΜ~ÅÇ
ÆÂÏÃÕÍÓÝÏ¢ÎÊÏ