• Название:

    07 Петердян беренче хат


  • Размер: 0.28 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTRNT10B.DOC

Предпросмотр документа

·­º­¸¬’µ
©­¸­µ¿­½¨º
 ±§´§²

¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ҜÓkÍÇ ±ÇÔÇÒƜÏ ±ÐÏÔÔ ¥œÍœÔÊáƜ
¬œÑќÆkÌÊáƜ¢ÓÊá—Í̜ÓÇÏƜ€œÎ£ÊÔÕÏÊáƜÌÊÍÎÇڜÌ
ÃÕÍÝÑÔÂÒÂÍÝÑáڜkÙÇÓÂËÍÂÏÅÂÏÏÂÒÅÂӜÍÂ΢Í̀ݢÔÂ
ÏÝ~ÂÍÆÂÏÃÇÍÇÑÔÐÒÕÝÃÕÇÏÙ¢ÏÝ~²Õ×ÝÏÝ~ÓÇÉÏÇÊÉÅÇÊÔkÇ
ÂÚÂ¥ÂËӜ®œÓÊ×̜ÊÔÂÅÂÔÞÍÇÃÕÍÕ—ÙÇÏ€œÎ—ÓÔÇÅÇÉŜ ¢ÏÝ~
ÌÂÏÝÓÊÃÇÍkàÍÝÃÇ͜ÏÙÊÓÔÂÒÝÏÕ—ÙÇÏÓÂËÍÂÏÆÝÅÝÉÓÇÉ
³ÇÉŜΜÒלΜÔáÕÓÝÏ€œÎÊÎÊÏÍÇÅÇÅÇÉÂÒÔÓÝÏ


΋ϤÛÔá
²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~¢ÍÍ€ÝÓÝÏ€œÎ¢ÔÂÓÝÏÂÆÂÏ
µÍiÉÇÏÇ~×ÇÌΜÒלΜÔÇÃÇ͜Ï¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇkÍÇƜÏÔÇÒÇÍ
Ôk ÂÚ ÃÇÉÏÇ á~ÂÆÂÏ ÔÕÆÝÒÆÝ €œÎ ÃÇÉŜ ÔÇÒÇ —ÎÇÔ ÃÊÒÆÇ µÍ
ÎÐÏÝ ÌkÌ͜ÒƜ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÓÂÌÍÂÏÅÂÏ ÙÇÒÇΜÓ ÑÂÌÞ ÚÊ~ΜÓ
ÎÊÒÂÓÝÅÝÉ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ßÚ͜ÆÇ ³Ð~ÅÝ ÄÂÌÝÔÔ ÂÙÝÍÝÒÅÂ
œÉÇÒÔÐÒÕÙÝÌÐÔÝÍÕ—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÓÇÉÏÇÊÎÂÏÊÔkÇÅÇÉÂÚÂiÉÇ
ÏÇ~ ÌÐÆҜÔÇ ÃÇ͜Ï ÓÂÌÍÂÑ ÔÐÒÂ ºÕ~Â ÌkҜ לÉÇÒ ÌÝÓÌÂ ÄÂ
ÌÝÔÍÝԗÒÍÇÓÝÏÂÕÍÂÒÆÂÏÅÂÉÂÑÙÊŜÒŜÔÊÇÚÃÕÍÓÂÅÝÉÆÂÌÐ
ÔÝÍÂÙÂÅÝÅÝÉÅ ÌÕÂÏÝÅÝÉ ºÕÍÂË ÓÝÏÂÍÅÂÏ ÊÎÂÏÝÅÝÉ ¥ÂËӜ
®œÓÊ×ÌÊÍŜÏƜÓÇÉŜÎÂÌÔÂÕחÒΜÔ€œÎÆÂÏÌÊÔÇÒÇÒ¢ÍÔÝÏ
ÕÔÃÇ͜ÏÓÝÏÂÍÂ͜ÌÊÏÃÂÒÝÃÇÒàÌÌÂÙÝÅÂŒÓÇÉÏÇ~ÊÎÂÏÝ
ÅÝÉÂÍÔÝÏÏÂÏÆÂÌÂÆÇÒÍÇҜÌÃÊÔ !"¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇÌkÒΜŜÏ
ÌÊÍÇÚ áÒÂÔÂÓÝÉ לÉÇÒ ÌkÒΜӜÅÇÉ Ɯ ¢~ ÊÎÂÏ ÊԜÓÇÉ €œÎ
ÊÎÂÏÝÅÝÉÏÝ~ ÎÂÌÓÂÔÝÏÂ rÂÏÝÅÝÉÏÝ~ ÌÐÔÝÍÕÝÏÂ ÊÒÇÚÇÑ
œËÔÇÑ ÃÇÔÇÒÅÇÓÇÉ €œÎ ÊÖÒÂÔ ÉÕÒ ÌÕÂÏÝÙ ÃÇ͜Ï ÚÂÔÍÂÏÂÓÝÉ
³ÇÉŜ ÃÊÒÇٜ͜Ì ΜÒלΜÔ ÔÕÒÝÏÆ ÂÍÆÂÏ ÌkÒÇÑ œËÔ̜Ï
ќËÅÂÎÜÒ͜Ò ÃÕ ÌÐÔÝÍÕ ×ÂÌÝÏÆ ÕËÍÂÏÆÝÍÂÒ €œÎ rÇÏÔÇÌ͜Ñ
ÔÊÌÚÇÒÆÇ͜Ò ±œËÅÂÎÜÒ͜Ò ÂÍÂÒÆÂÅÝ ®œÓÊ× ²Õ×Ý ÂÍÆÂÏ
ÌkÒÇÑ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÅÂÉÂÑ ÙÊŜٜÅÇ €œÎ ÓÐ~ÝÏÏÂÏ ÌÊٜ͜Ì ÆÂÏ
ÔÕÒÝÏÆÂœËÔ̜ÏÓkÉ͜ÒÇÏÇ~ÏÊÏÆÊלÍ͜ÒŜ€œÎÌÂËÓÝÄÂÌÝÔÌÂ
ÌkÒӜÔkÇÏ ÔÊÌÚÇÒÆÇ͜Ò ¬kÌԜÏ rÊÜÒÇÍŜÏ ªÉÅÇ ²Õ× ÂÚÂ
Á×ÚÝ לÜÒ ÔÂÒÂÔÕÙÝÍÂÒ לÉÇÒ ÓÇÉŜ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔ̜ÏϜÒÏÇ
ќËÅÂÎÜÒ͜ÒӗË͜ŜÏƜÂÍÂÒÏÝ~×ÇÉΜÔÇkÉÖÂËÆÂÍÂÒÝ—ÙÇÏ
±§´§²


ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÓÇÉÏÇ~ ÖÂËÆÂÅ ÃÕÍ ÆÊÑ ¢ÍÍ€Ý ÂÍÂÒÅ ÂÙÝÌÍÂÑ
ÃÊÒÆÇ ·œÔÔ ֜ÒÇÚԜ͜Ò Ɯ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÇÍŜÏϜÒ ÔÕÒÝÏÆ Â~
ÍÂÒÅÂÔÇÍÊ͜Ò
·ÖÒÔÐâÚêÒêÖ
ºÕ~ÂÌkҜÂÌÝÍÝÅÝÉÏÝrÊÅÇÑלҜ̜ÔÊԜÒŜœÉÇÒÔÐÒÝ
ÅÝÉÂÇÌÂÌÝÍÍÝÃÕÍÝÅÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÌÊÍŜÏƜÓÇÉŜÃÊÒÇ͜
ٜÌ ΜÒלΜÔ̜ ÔÕÍÝÓÝÏÙÂ —ÎÇÔ ÃÂÅÍÂÅÝÉ ³kÉ ÔÝ~ÍÂÕÙÂÏ
ÃÂÍÂÍÂÒ ÓÝÎÂÏ ÃÕÍÝÅÝÉ Á×ÚÝ לÜÒ ÔÕÒÝÏÆ ÃÇÍΜŜÏ ÄÂÌÝ
ÔÝÅÝÉÆÂÅÝ ßÍÇÌÌÇ ԜÏ ϜÖÇÓ͜ÒÇϜ ÊáÒΜÅÇÉ ¬ÊÒÇÓÇÏٜ
ÓÇÉÏÇÙÂÌÝÒÅÂÏ¢ÍÍ€ÝÊÉÅÇÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌÓÇÉƜ ÃÂÒ ÅÂΜÍ͜
ÒÇÅÇÉƜ ÊÉÅÇ ÃÕÍÝÅÝÉ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ ªÉÅÇ ÃÕÍÝÅÝÉ ٗÏÌÊ
®ÊÏÊÉÅǝxÆÊÑáÉÝÍÅÂÏÃÊÔ  pœÒÌÇÎÏÇßÚÇϜÌÂÒÂÑÔÊÅÇÉ
חÌÇΪÔkÙÇÏÇ¢ÔÂÆÊÑ ÂÔÝËÓÝÉ Ê̜Ï ÃÕ ƗÏÞáÆ ÅÐÎÇÒÇÅÇÉÏÇ
ÌÕÒÌÕÌÂÔÝÚÔÊҜÏחÒΜÔÃÇ͜ÏkÔ̜ÒÇÅÇÉ!¹—ÏÌÊÓÇÉÃÇ͜ÓÇÉ
ÂÔÂÃÂÃÂÍÂÒÝÅÝÉÆÂÏÃÊÒÇÍŜÏΜÅÜϜÓÇÉÔÐÒÎÝÚÔÂÏÂÍÔÝÏ̗
ÎÇÚÌÇÃÇÌÖÂÏÊϜÒӜ͜ÒÃÇ͜ÏÔkÅÇÍ "ÜÍÌÊÅÂÇÑÓÇÉ€œÎÑÂÌÞ
ÜҜÏÌÇÃÇÌÃÕÍÅÂÏ®œÓÊ×ÏÇ~ÌÂÆÇÒÍÇÌÂÏÝÃÇ͜ÏËÐÍÝÏÆÝÅÝÉ
®œÓÊ×ƗÏÞááÒÂÔÝÍÅÂÏÅÂÌÂƜÒkÌÂÍÆÂÏÓÂËÍÂÏÅÂÏÊÆÇœÎ
ÎÂÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÓÐ~ÅÝÄÂÌÝÔÔÂÅÝÏÂÂÙÝÍÆÝ ®œÓÊ×ÏÇkÍÇƜÏ
ÔÇÒÇÍÔÇÑ¢~ÂÆÂÏÃÊÒŜÏ¢ÍÍ€ÝÅÂÓÇÉ®œÓÊ×ÂÚÂÊÎÂÏÊԜ
ÓÇɺÕÍÂËÊÔÇÑÊÎÂÏÝÅÝÉ€œÎ—ÎÇÔÇÅÇÉ¢ÍÍ€ÝÆÂÃÕÍ ·Â
ÌÝËÌÂÔÞ̜ÊÔÂÅÂÔÞÊÔÇÑrÂÏÏÂÒÝÅÝÉÏÝÑÂÌÞ͜ÆÇÅÇÉ€œÎלÉÇÒ
ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÅÝÉÅÂ ÒÊáÓÝÉ ΜלÃÜÔ ÌkÒӜԜÓÇÉ ºÕÍÂË ÃÕÍÅÂÙ
ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇÊ×ÍÂÓÌk~ÇÍƜÏáÒÂÔÝÅÝÉ ¶ÂÏÊÐÒÍÝÌÔÂÏÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊÖÂÏÊÃÕÍÎÂÅÂÏÐÒÍÝÌÔÂÏ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÔÇÒÇ€œÎΜ~ÅÇÍÇÌ
ÓkÉÇÂÚÂá~ÂÆÂÏÔÕÆÝÅÝÉÃÊÔªÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
pœÒÂƜÎk͜ÏÌÇÃÇÌ
¬ÇÚÇÏÇ~€œÒԗÒÍÇÆÂÏÝxk͜ÏٜٜÅÇÌÇÃÇÌ
i͜ÏÌÊÜ
¢ÏÝ~ٜٜÅÇƜÚÊ~œ

ŒÎβÂÃÃÝÓkÉÇΜ~ÅÇÔÐҝ
µÍxÓÇÉŜÊÅÜÍÂÏÊÔÇÍŜÏÓkÉ


ÁÔßÔáÏ獩Û×ÖÒÔäÏÚêÙ

ºÕÍÂË ÊÔÇÑ €œÒԗÒÍÇ áÄÝÉÍÝÌÏÝ €œÎ ΜÌÇÒÍÇÌÏÇ
ÊÌÇ˗ÉÍÇÍÇÌÏÇ €œÎ ̗ÏÙÇÍÇÌÏÇ ÅÂËÜÔÏÇ ÙÊÔ̜ ÔÂÚÍÂÑ
á~ÂÔÕÅÂÏÓÂÃÝËÍÂÒÌÇÃÇÌÑÂÌÞÒÕ×ÊӗÔ
ßٜÒŜÐÎÔÝ
ÍÝÅÝÉ ÚÕÏÝ~ ÃÇ͜Ï kÓÇÑ ÌÐÔÝÍÕÅÂ ÊÒÇÚÇÒÓÇÉ ٗÏÌÊ ÓÇÉ
²ÂÃÃÝÏÝ~ÊÅÇÍÇÅÇÏÔÂÔÝÆÝÅÝÉ ¢~ÂxÌÇÚÇ͜ÒÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ # ¾ÏÙë ßâä× à¤á x ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜ÒÏÇ~ ÊÎÂÏÝÏ kÓÔÇÒk —ÙÇÏ Ϝ
ÓÝËלÔáÅÜÏʲÂÃÃÝÓkÉÇ±§´§²


ÌÊÒÇÌÂÅÝÍÅÂÏœÎ΢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÓÂËÍÂÏÅÂÏÌÝËÎΜÔ
ÍÇ ÔÇÒÇ ´ÂÚÌ ÌÊÍÇÅÇÉ €œÎ kÉÇÅÇÉ Ɯ ÔÇÒÇ ÔÂÚÍÂÒ ÌÇÃÇÌ ÒÕ×Ê
ËÐÒÔÃÕÍÝÑԗÉÇÍÇÅÇɺÕÍÂËÊÔÇÑ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÂÚ¢ÍÍ€ÝÅÂ
ΜÅÜÌÕÍÞƗÏÞáÄÊÃÕÍÎÂÅÂÏÌÐÒÃÂÏÏÂÒÌÊÔÇÒkÙÇÊÉÅÇÒÕ×ÂÏÊÍÂÒ
ÃÕÍÝÒÓÝɹ—ÏÌʪÉÅÇáÉÎÂÆÂÃÐÍÂËÆÊÑœËÔÇÍŜÏ
®ÇϜ®ÊÏÌÝËÎΜÔÍÇÔÂÚÓÂËÍÂÆÝÎ
¢ÏÝÊ~Η€ÊÎÑÐÙÎÂÌÔÂÚÝÊÔÇѳÊÐÏÆÂ
ÌÕËÆÝÎ
¢~ÂÊÎÂÏÊÔkÙÇ€ÊÙÐáÔÌÂÌÂÍÎÂáÙÂ̝
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ µÍ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò —ÙÇÏ ÌÝËÎ
ΜÔÍÇ´ÂÚœÝÚÂÏÎÂÕÙÝÍÂÒ—ÙÇÏ
´—ÉkÙÇ͜ÒáÒÂÌÓÝÉÆÊÑÌÊÒÇÌÂÌÌÂÏÔÂÚ
ª~Η€ÊÎÑÐÙÎÂÌÔÂÚÝÃÕÍÆݝ
!
µÍxÌÇÚÇ͜ÒÏÇÂÃÝÏÆÝÒÂÙÂÌÔÂÚ
¢ÍÂÒÂÃÝÏÝÑÇÅÝÍÂÙÂÌÌÝá
¢ÍÍ€Ý ÓkÉÇϜ ÊÔÂÅÂÔÞ ÊÔΜŜÏŜ ÝÚÂÏÎÂÕÙÝÍÂÒ ÔÂÚÌ ÂÃÝ
ÏÂÍÂÒÃÕÂÍÂÒ—ÙÇÏÃÊÍÅÇ͜ÏŜÏƜÃÊÔ "ŒÎÎÂÓÇÉxÌÂÒÂ~ÅÝ
ÍÝÌÔÂÏ iÉÇÏÇ~ ÅÂrœÇÑ áÌÔÝÍÝÅÝÏ ¹ÂÌÝÒÕÙÝÏÝ~ ڗ€ÒœÔÍÇ
ßÚ͜ÒÇÏÊÅÜÍÂÏÊÔk—ÙÇÏÓÂËÍÂÏÅÂÏϜÓÇÍÑÂÔÚÂÒÕ×ÂÏÊÍÂÒ


ÊÉÅÇ×ÂÍÝÌ¢ÍÍ€ÝÏÝ~iÉ×ÂÍÌÝ ¬ÂËÙÂÏÆÝÒÓÇÉלÔÔÂ×ÂÍÝÌ
Ô ÔkÅÇÍ ÊÆÇÅÇÉ œ לÉÇÒ ¢ÍÍ€Ý ×ÂÍÌÝ ÃÕÍÆÝÅÝÉ ¬ÂËÙÂÏÆÝÒ
ÓÇÉŜ ڜÖÌÂÔÞ ÌkÒӜÔÇÍΜŜÏ ÊÆÇ לÉÇÒ ÊӜ ڜÖÌÂÔÞÏÇ ÌÂÃÕÍ
ÊÔÔÇÅÇÉ
¯ÚÚύêÜê‹ÙÝÚÚÏßêÙÔÐÔÙîç©ÒÔÖ
³—ÇÌÍÇ͜ÒÇÎ ³ÇÉƜÏ ÌÊÍÎÇڜÌ͜ÒƜÏ €œÎ ÎÐÓÂÖÊÒÍÂÒÆÂÏ
kÔÇϜÎ rÂÏÅ ÌÂÒÚÝ ̗ҜÚkÙÇ ŗÏ€ÍÝ ÔÇ͜Ì͜ÒƜÏ ÙÊÔ͜
ÚÇÅÇÉ ΜrkÓÊ͜Ò ÓÇÉÏÇ áÄÝÉÍÝÌ ÌÝÍÕÙÝÍÂÒ ÆÊÑ áÎÂÏÍÂÓÂ
ÍÂÒÆÂÊÅÇÍÇÌÍÇßÚ͜ÒÇÅÇÉÏÇÌkÒÇÑ¢ÍÍ€ÝáÏÝÃÝÉÅÂÌÊٜ͜Ì
̗ÏƜ ¢ÏÝ ÆÂÏÍÂÓÝÏÏÂÒ —ÙÇÏ ÂÍÂÒ ÂÒÂÓÝÏÆ kÉÇÅÇÉÏÇ œÆœÑÍÇ
ÔÐÔÝÅÝÉ ²ÂÃÃÝ ×ÂÌÝ —ÙÇÏ ÌÇÚÇ͜ÒƜ ÕÒÏÂÚÔÝÒÝÍÅÂÏ ԜÒ
ÔÊÑ̜áÊӜÃÂÒÓÝÏÏÂÏ—ÓÔÇÏÃÕÍÅÂÏÑÂÔÚÂÅ áÊӜrÊÏÂáÔÞ
ÙÇ͜ÒÏÇ rœÉÂÍÂÒÅ ÊÅÇÍÇÌ ÌÝÍÕÙÝÍÂÒÅ œrÇÒÇÏ ÃÊÒÇÒŜ ÂÏÝ~
ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÌÕÇÍÅÂÏ ÊÆÂҜÙÇ͜ÒŜ ÌkÏƜÎ ÃÕÍÝÅÝÉ ¹—ÏÌÊ
¢ÍÍ€ÝÏÝ~Ê×ÔÝáÒÝÚÕÏÆÝËÊÅÇÍÇÌÌÝÍÕÝÅÝÉÃÇ͜ÏÂÌÝÍÓÝÉ
€œÎÏÂÆÂÏÌÇÚÇ͜ÒÏÇ~ÂÄÝÉÝÏÔÐÎÂÍÂÅÝÉ ªÒÇÌÍÇÌÇÚÇ͜Ò
ÌÇÃÇÌ áڜÅÇÉ œÎΠÊÒÇÅÇÅÇÉÏÇ áÄÝÉÍÝÌÏÝ áÚÇÒk —ÙÇÏ ÖÂË
ÆÂÍÂÏÎÂÅÝÉ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÌÐÍÍÂÒÝ ÌÇÃÇÌ áڜÅÇÉ  pœÎΜ ÌÇ
ÚÇ͜ÒÏÇחÒΜÔÊÔÇÅÇÉÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÏÝáÒÂÔÝÅÝÉ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ
ÌÕÒÌÝÅÝÉÑÂÔÚÂÏÝחÒΜÔÊÔÇÅÇÉ

#À×ÝÜxªÇÒÕÓÂÍÊÎڜ€œÒÇÏÇ~ÚÊÅÜÒÊÊÓÇÎÇ

 #"¾ÏáçÏßâäÏÜ×ÚÏßxÃÇÒkÌÄÂÌÝÔÔÂÑÂÔÚÂÍÂÒÆÂÃÕÍÅÂÏÒÕ×Â
ÏÊÍÂÒ±§´§²


»©à×äÜԋÛ×äÜ©áæ×ÒxÔ…ÐÔÖÜԋ¤æÔÜxßÜ©Ù
·ÇÉΜÔÙÇ͜Ò á×ÚÝ €œÎ ÎʀÇÒÃÂÏÍÝ ×ÕrÂÍÂÒÝÅÝÉÅ ÅÝÏÂ
ÔkÅÇÍÜÍÌÊÌÝÒÝÓÍÂÒÝÏÂÆÂÌÕÒÌÕÌÂÔÝÚÔÊҜÏחÒΜÔÃÇ͜Ï
ÃÕËÓÝÏÝÅÝÉ "¹—ÏÌÊ ÃÇҜÒÓÇ ÏÂ×ÂÌÌ ÎÊ×ϜÔ ÙÊÌ̜ÏƜ ¢Í
Í€Ý ×ÂÌÝÏÆ ÕËÍÂÑ ÔkÉÇÎÍÇ ÃÕÍÓ ¢ÍÍ€Ý ÎÐÏÝ ×ÕÚ ÌkҜ
¥ÂÇÑßÚßÚ͜ŜÏƜÌÝËÏÂÍÅÂÏÄÂÌÝÔÔÂÔkÉÇÎÍÇÌÌkÒӜԜÓÇÉ
Ê̜ÏÎÐÏÝ~ÏÊÎÂÌÔÂÏÝÙÝÃÂÒ"ŒÎÎÂÊÏÆÇÊÅÇÍÇÌßÚ͜ÑԜ
ÎÊ×ϜÔÙÊŜÓÇÉ€œÎÚÕÍÙÂÌÔÂÔkÉÇÎÍÇÌÌkÒӜԜÓÇÉÊ̜ÏÎÇϜ
ÎÐÏÝ¢ÍÍ€Ý×ÕÚÌkҜ ³ÇÉÎÐÏÝ~—ÙÇÏÙÂÌÝÒÝÍÆÝÅÝɳÇÉ
®œÓÊ× ßÉ͜ÒÇ ÃÕÇÏÙ ÃÂÒÓÝÏ —ÙÇÏ µÍ ÓÇÉŜ kÒϜÌ ÌÂÍÆÝÒÝÑ
ÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÅÂÉÂÑÙÊÌÔǺÕ~ÂÌkҜ¢ÏÏÂÏkÒϜÌÂÍÝÅÝɪÉÅÇ
áÉÎÂÆÂ

µÍ€ÊÙÏÊÏÆÊŗÏ€ÌÝÍÎÂÆÝ
pœÎ¢ÏÝ~ÔÇÍÇÏƜΜÌÇÒÍÇÌÃÕÍÎÂÆݝx
ÆÊÑáÉÝÍÅÂÏ
®ÝÓÌÝÍ ÊÔÇÍŜÏ ÄÂÌÝÔÔ µÍ iÉÇ ÎÝÓÌÝÍ ÊÔΜÆÇ ÅÂÉÂÑ
ÙÊÌ̜ÏƜ áÏÂÑ ÌÕÒÌÝÔÎÂÆÝ ÜÍÌÊ iÉÇÏ ÅÂÆÇÍ ·—ÌÇÎ ÊÔkÙÇŜ
ÔÂÑÚÝÒÆÝ ¥—Ï€ÍÂÒÆÂÏÂÒÝÏÆÝÒÝÑ ƗÒÇÓÍÇÌ —ÙÇÏ áڜÓÇÏ
ϜÒÆÊѵÍÃÇÉÏÇ~ŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉÏÝiÉԜÏÇÏƜ×ÂÙÌÂÌkԜÒÆÇ
³ÇÉ ¢ÏÝ~ áÒÂÍÂÒÝ ÃÇ͜Ï ÓÂÄÝÌÔÝÒÝÍÆÝÅÝÉ ¢ÆÂÚÝÑ ˗ÒkÙÇ
ÓÂÒÝÌÍÂÒ ÓÝÎÂÏ ÊÆÇÅÇÉ ÓÇÉ œÎΠלÉÇÒ ¬—ÔkÙÇÅÇÉ €œÎ rÂÏÏÂ
ÒÝÅÝÉÏݳÂÌÍÂÕÙÝáÏÝÏÂœË͜ÏÇÑÌÂËÔÔÝÅÝÉ
!

ÄÏáêÜÜÏߍ©Û×ßÚ©ß

·ÂÔÝÏÏÂÒ ÓÇÉ Ɯ ÊÒ͜ÒÇÅÇÉŜ ÌkÏƜÎ ÃÕÍÝÅÝÉ ºÕÏÝ~
ÃÇ͜ÏÊÒ͜ÒÇÅÇÉÂÒÂÓÝÏÆ¢ÍÍ€ÝÓkÉÇϜÊÔÂÅÂÔÞÊÔΜk
ÙÇ͜Ò ÓÇÉÏÇ~ ÑÂÌÞ €œÎ ԜÌÜÄ áڜÄÇÅÇÉÏÇ ÌkÒŜÏŜ ÂÍÂÒ
ÏÝ ÃÇÒÓkÉÓÇÉ ¢ÍÍ€Ý áÏÝÏ ÂÍÝÑ ÌÊÍÇÒÓÇÉ ³ÇÉÏÇ~ ÎÂÔÕÒÍÝ
ÅÝÅÝÉkÒÇÍŜÏٜÙÂÍÔÝÏÃÊɜÌ͜ÒÌÕÑÚÝÌÊÇÎϜÒÌÊàÌÇÃÇÌ
ÔÝÚÌÝÎÂÔÕÒÍÝÌÔkÅÇÍœÙÝÏ˗ҜÌԜÏÙÝÌÌÂÏÃÂÓÝÏÌÝ€œÎ
ÔÝÏÝÙ ÒÕ×ÏÝ~ Μ~ÅÇ ÓÕÍÎÂÓ ßÙÌÇ ÎÂÔÕÒÍÝÅÝ ÃÕÍÓÝÏ ¢ÍÍ€Ý
ÌÂÒÚÝÏÆ ÎÇϜ ÚÕÍ ÃÊÌ ÌÝËÎΜÔÍÇ ¿ÍÇÌÌÇ ÉÂÎÂÏÆ ¢ÍÍÂ
€ÝÅ —ÎÇÔ ÃÂÅÍÂÅÂÏ ÊÉÅÇ ×ÂÔÝÏÏÂÒ Æ kÉ͜ÒÇÏ ÚÕÍÂË ÃÊɜŜÏ
ϜÒÊÒ͜ÒÇϜÃÕËÓÝÏÕÙÂÏÃÕÍÅÂÏÏÂÒ ®œÓœÍœÏ³ÂÒÂƪÃ
Ò€ÊÎÏݜ֜ÏÆÇÎÆÊÑÂÔÂÑÂ~ÂÌkÏƜÎÃÕÍÅÂÏÓÇÉƜÊÅÇÍÇÌ
ÌÝÍÓÂÅÝÉ€œÎ€ÊÙϜÒӜƜÏÌÕÒÝÌÎÂÓÂÅÝɳÂÒÂÌÝÉÍÂÒÝÃÕ
ÍÝÒÓÝÉ
ªÒ͜ÒÓÇÉÏÇ~Ɯ×ÂÔÝÏÏÂÒÝÅÝÉÃÇ͜ÏÔÐÒÎÝÚÊÔkÔÕÒÝÏÆÂ
ÃÇÍÇÎÇÅÇÉ ÃÕÍÝÒÅ ÔÊÇÚ ¢ÍÂÒ ÓÇÉƜÏ ̗ÙÓÇÉҜÌ ¢ÍÂÒÏÝ חÒ
ΜÔÊÔÇÅÇÉÂÍÂÒÆÂÓÇÉÏÇ~ÌÇÃÇÌkÌ¢ÍÍ€ÝÆÂÏÔÐÒÎÝÚÃk͜ÅÇÏ
ÌÂÃÕÍÊÔÇÑÂÍÂÍÂÒÃÊÔºÕÍҜÄÇÚٜÆÐÅÂÍÂÒÝÅÝÉÅÂÔÐÔÌÂÒÍÝÌ
ÃÕÍÎÂÓ
±§´§²


²ÏÓÔÚÚÔÙ¤æÔÜÛ×äÜ©áæ×Òx
¯Ê€ÂáÔÞ€œÎΜÅÇÉƜÃÇÒÖÊÌÇÒƜÎʀÇÒÃÂÏÍÝÔÕÅÂÏrÂÏ
ÍÝڜÖÌÂÔÞÍÇÔÝËÏÂÌÃÕÍÝÅÝÉ "ÁÎÂÏÍÝÌÌÂáÎÂÏÍÝÌÃÇ͜Ï
áÌÊÂÙÕÍÝÓkÉ͜ÒŜÂÙÕÍÂÏÕÃÇ͜ÏrÂÄÂÑÌÂËÔÂÒÎÂÅÝɬÊÒÇ
ÓÇÏٜ ÖÂÔÊ× ÃÊÒÇÅÇÉ ٗÏÌÊ ÓÇÉ ÖÂÔÊ× ÌÂÃÕÍ ÊԜÒŜ ÙÂÌÝ
ÒÝÍÆÝÅÝɪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
´ÐÒÎÝÚÏÝáÒÂÔÕÙÝ
ÁÎÞÍÇ̗ÏϜÒÌkÒÇÒŜÔÇ͜kÙÇ
´ÇÍÇÏáÎÂÏÍÝÌÔÂÏ
¢ÄÝÉÝÏΜÌÇÒÍÇÓkÉ͜ÒƜÏÔÝËÓÝÏ

ÁÎÂÏÏÂÏÙÊÔ̜ÌÊÔÓÇÏá×ÚÝÍÝÌÌÝÍÓÝÏ
´ÝÏÝÙÍÝÌßÉ͜ÓÇÏ€œÎÚÕ~ÂÐÎÔÝÍÓÝÏ

¹—ÏÌʲÂÃÃÝÏÝ~ÌkÉ͜ÒÇԜÌÜÄÂÌÇÚÇ͜ÒŜ
¢ÏÝ~ÌÐÍÂÌÍÂÒÝÂÍÂÒÏÝ~áÍÄÂÒÕÝÏÂàϜÍŜÏ
ŒÎεÍáÎÂÏÍÝÌÌÝÍÕÙÝÍÂÒÅÂÌÂÒÚÝÔÐҝ
ªÅÇÍÇÌ ßÚ͜ÒŜ ÐÎÔÝÍÓÂÅÝÉ ÓÇÉŜ ÌÇÎ áÄÝÉÍÝÌ ÌÝÍÝÒ"
ŒÅÂÆÇÍÍÇÌ—ÙÇÏÅÂÉÂÑÙÊŜÓÇÉÊ̜ÏÓÇÉÜ×ÇÔÍÇŒÌÇÚÇ͜Ò
ÏÇ~ áÏÂÕÍÂÒÝÏÏÂÏ ÌÕÒÝÌÎÂÅÝÉ €œÎ ÃÐÒÙÝÍÎÂÅÝÉ ŒÎΠ˗
ҜÌ͜ÒÇÅÇÉƜ ®œÓÊ×ÏÇ ²ÂÃÃÝ ÊÔÇÑ ÐÍÝÍÂÅÝÉ µÒÔÂÌ —ÎÇÔÇÅÇÉ
×ÂÌÝÏÆÂÓÇÉƜÏ×ÊÓÂÑÔÂ͜ÑÊÔkÙÇ €œÒÌÇÎŜ €œÒÄÂÌÝÔ ÃÂÓÝÏ
ÌÝÍÝÌ€œÎÊ×ÔÊÒÂÎÃÇ͜ÏrÂÄÂÑÃÊÒÇÒŜœÉÇÒÃÕÍÝÅÝÉ ėr
ÆÂÏÝÅÝÉ ÓÂÖ ÃÕÍÓÝÏ ºÕÍ ÄÂÌÝÔÔ ®œÓÊ×ÏÇÌÇ ÃÕÍÕÝÅÝÉÏÝ
€œÎ ÊÅÇÍÇÌÍÇ ßÚÇÅÇÉÏÇ ÌkÒÇÑ ÓÇÉÏÇ áÎÂÏÍÂÅÂÏ ÅÂÇÑ͜kÙÇ͜Ò
ÐáÔÌÂÌÂÍÝÒÍÂÒ  ŒÅœÒÃÕ¢ÍÍ€ÝÊ×ÔÝáÒÝÃÕÍÓÂÊÅÇÍÇÌÍÇßÚ
—ÙÇÏ ÅÂÉÂÑÍÂÏÕ áÎÂÏÍÝÌ —ÙÇÏ ÅÂÉÂÑÍÂÏÕÅ ÌÂÒÂÅÂÏÆ á×ÚÝÒÂÌ
!¹—ÏÌÊ®œÓÊ×ÃÇÉÏÇ¢ÍÍ€ÝáÏÝÏÂÂÍÝÑÃÂÒÕ—ÙÇÏŗÏ€ÍÝ
ÌÇÚÇ͜ÒÕÒÝÏÝÏÂÅÂÆÇͬÇÚÇÃÕÍÂÒÂÌŗÏ€ÍÂÒÝÃÝÉ—ÙÇÏÃÇÒ
ÔÂÑÌÝÒ kÍÆÇ ¢ÏÝ~ ԜÏÇ kÍÇÎŜ ÔÂÑÚÝÒÝÍÆÝ œÎΠ¢ÍÍ€Ý
¢ÏÝiÉÇÏÇ~²Õ×ÝÃÇ͜ÏÔÇÒÇÍÔÔÇ "ŒÏœÚÕͲÕ×áÒƜÎÇÏƜµÍ
ÔÐÔÌÝÏÆÂÅÝ ÒÕ×ÍÂÒ áÏÝÏ ÃÂÒÝÑ ÂÍÂÒÅ ĜÅÂÉÞ ÊÔÔÇ £Õ ÒÕ×
ÍÂÒ ÃÐÒÝÏÅÝ ÉÂÎÂÏÏÂÒÆ x ¯Õ× ̗ÏϜÒÇÏƜ x ¢ÍÍ€ÝÅ ÊÔÂ
ÅÂÔÞÓÇÉ ÃÕÍÅÂÏÏÂÒ ŒÎΠ¢ÍÍ€Ý ÓÂÃÝÒÍÝÌ ÌkÒӜÔÇÑ ̗ËΜ
ÏÇ~ԗÉÇÍÇÑÃÇÔkÇÏ̗Ô̜ÏÕÍ̗ËΜƜÃÊÌÂÉáÅÜÏÊÓÊÅÇÉrÂÏ
ÅÝÏÂÓÕáÒƜÎÇÏƜÌÐÔÝÍÝÑÌÂÍÅÂÏ £ÕÓÕלÉÇÒÓÇÉÏÇ ÌÐÔ
ÌÂÒÂ ÔÐÒÅÂÏ ÓÕÅÂ ÙÕÎÆÝÒÝÍÕ ËÐÍÂÓÝÏ ŜkƜ͜ÏÆÇҜ ³ÕÅÂ ÙÕÎ
ÆÝÒÝÍÕxԜÏÏÇ~ÌÇÒÇÏàÝÑԗÚÇÒkÔkÅÇÍÜÍÌÊÓÂÖėrÆÂÏ
ÃÇ͜Ï ¢ÍÍ€ÝÅ ΗҜrœÅÂÔÞ ÊÔk ÃÕÍÂÒÂÌ ¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~
kÍÇƜÏ ÔÇÒÇÍÇÑ ÔÐÒÕÝ ÂÚ ÓÇÉÏÇ ÌÐÔÌÂÒ µÍ ÌkÌ̜ ÂÚÔÝ
€œÎ ¢ÍÍ€Ý áÏÝÏÆ Ê~ Η€ÊÎ ÕÒÝÏÆ ÔÐÒ ¶œÒÇÚԜ͜Ò ÃÇ
͜Ï ÃÇÒŜ ÌkÌԜÅÇ ÃÂÒÍÝÌ ×ÂÌÊÎÍÇÌ͜Ò €œÎ ÌÐÆҜÔ͜Ò ¢~Â
ÃÕËÓÝÏÅÂÏ
!

±§´§²


ÁÝßÛêçáÏÒêxÖÒ©ßÔçÚ©ß
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ®œÓÊ× ԜÏ ÅÂÉÂÃÝ ÌÊÙÇÒŜÏ ÌÇÃÇÌ ÓÇÉ Ɯ
ÚÕÏÆÝËÕÌÖÊÌÇÒ͜kҜÄÇÚÇÃÇ͜ÏÌÐÒÂÍÍÂÏÝÅÝÉٗÏÌÊ
ԜÏÅÂÉÂÃÝÌÊÙÇÒkÙÇŗÏ€ÔÂÏÙÊÔ̜ÃÐÒÝÍÆÝ ϜÔÊrœÆœ
ÃÕ ƗÏÞáÆ ÌÂÍÅÂÏ ÄÂÌÝÔÝÏ ÊÏÆÇ ÌÇÚÇ ϜÖÇÓÇ ÃÕÇÏÙ ÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊ ¢ÍÍ€Ý Ê×ÔÝáÒÝ ÃÕÇÏÙ áÚÊ ¥ÐÎÇÒÇÅÇÉÏÇ~ ÚÂÌÔÝË
—ÍÇÚÇÏ ΜrkÓÊ͜Ò ÌÇÃÇÌ ÂÉÅÝÏÍÝÌÌ ŗÏ€ÍÝ ÔÇ͜Ì̜ ßÙ
ÌÇÙÇÍÇÌ̜ ÌÊҜÅÇÏϜÏ ÂÒÔÝÌ ÌkÑ ÂÚÂÕßÙkŜ ÃÊÒkÇÅÇÉ €œÎ
rÊҜÏÅÇÙÑÐÔÍÂÒÅÂÔÂÃÝÏÕÝÅÝÉÊÏÆÇrÊԜÒ ºÕ~ÂÌkҜΜrk
ÓÊ͜Ò לÉÇÒ ÓÇÉÏÇ~ kÉ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÚÕÍ ÕÌ ÂÉÅÝÏÍÝÌÍÂÒÆÂ
ÌÂÔÏÂÚÎÂÄÝÅÝÉÅ ÅÂrœÑ͜Ϝ͜Ò €œÎ ÚÕÏÝ~ —ÙÇÏ ÓÇÉÏÇ áÎÂÏ
ÍÝËÍÂÒ ¢ÍÂÒ kÍÇ͜ÒÏÇ €œÎ ÔÇÒÇ͜ÒÏÇ חÌÇÎ ÊԜÒŜ œÉÇÒ
ÃÕÍÅÂÏ¢ÍÍ€ÝÅÂrÂÄÂÑÃÊÒÇÒŜÔÊÇÚ ºÕ~ÂÌkҜÁ×ÚÝלÜÒ
ÊÏÆÇkÍÇÃÕÍÅÂÏÏÂÒÅÂÆÂÊÅÜÍÂÏÊÔÇÍÆǹ—ÏÌÊÃÂÒÍÝÌÌÇÚÇ
͜ÒÏÇÌÇÌÇÃÇÌԜÏϜÒÇkÍÇÎŜÔÂÑÚÝÒÝÍÓÂÆÂÂÍÂÒÒÕ×ÍÂÒÝ
ÃÇ͜Ï¢ÍÍ€ÝÌÇÃÇÌáÚÊ͜Ò
pœÒ ϜÒӜÏÇ~ Â×ÝÒÝ áÌÝÏÍÂÚ ºÕ~ ÌkҜ ÆÐÅ ÌÝÍ ÂÍÕ
—ÙÇÏÂÇÌ€œÎÔÐÔÏÂÌÍÝÃÕÍÝÅÝÉ !£ÂÒÝÏÏÂÏÆÂÃÊÅҜÌÃÇÒÃÇ
ÒÇÅÇÉÏÇßÙÌÇÒÓÇÉáÒÂÔÝÅÝÉٗÏÌÊΜלÃÜÔÌkÑŗÏ€ÍÂÒÏÝ
àÌÌ ÙÝÅÂÒ "ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ ÉÂÒÍÂÏÕÓÝÉ ÌÕÏÂÌÙÝÍ ÃÕÍÝÅÝÉ
¢ÍÍ€ÝÆÂÏÏÊÏÆÊӜ͜ÔÂÍÅÂÏÃÕÍÓÂÅÝÉ€œÒÃÇÒÇÅÇÉÚÕÍӜ
͜ÔÃÇ͜ÏÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ×ÇÉΜÔÊÔÇÅÇÉÁ×ÚÝÊÆÂҜÙÇ͜ÒÌÇÃÇÌ
¢ÍÍ€Ý ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ ÃÊÒÇÍŜÏ ԗÒÍÇ Ӝ͜Ô͜ÒÏÇ ÌÕÍÍÂÏÝÅÝÉ
£ÇҜk ӗËÍÊ Ê̜Ï ¢ÍÍ€Ý ÓkÉ͜ÒÇÏ œËÔ̜Ï ÌÇÃÇÌ ӗË͜ÓÇÏ
ÃÇҜk×ÇÉΜÔÌkÒӜԜÊ̜Ï¢ÍÍ€ÝÃÊÒŜÏ̗ÙÃÇ͜Ï×ÇÉΜÔ
ÊÔÓÇÏÚÕÍÂÒÃÇ͜Ï¥ÂËӜ®œÓÊ×ÂÚ€œÒϜÒӜƜ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ
ÍÂÏÝÒ®œÓÊ×̜Μ~ÅÇΜ~ÅÇŜÆÂÏ€œÎÌÐÆҜÔ¢ÎÊÏ


»©à×ä×àÔÛÔ¤æÔÜÒÏÖÏÞæ×Òx
³—ÇÌÍÇ͜ÒÇÎ ³ÇÉÏÇ ÓÝÏÂÕ —ÙÇÏ rÊÜÒÇÍŜÏ ÌÕÒÌÝÏÝÙ
ĜÓĜӜÏÇkÉÇÅÇÉÃÇ͜ÏÃÕÍÅÂÏÏÊÏÆÊÆÇÒӜÇÒלÍÌÇÃÇÌÌkÒÇÑ
ÅÂrœÑ͜ÏΜÅÇÉ ¬ÊÒÇÓÇÏٜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÆÂÏÝ ÂÙÝÍÅÂÏÅ ÆÂ
ÔÂÏÔÂÏÂÊÔÇÑÌÕÂÏÕ—ÙÇÏ¢ÏÝ~ÅÂÉÂÑÍÂÒÝÏÆÂÌÂÔÏÂÚÕÙÝÃÕÍÂ
ÒÂÌ ÚÂÔÍÂÏÝÅÝÉ ³ÇÉÏÇ ®œÓÊ× ÊÓÇÎÇ —ÙÇÏ ÎÝÓÌÝÍ ÊԜ͜Ò
Ê̜Ï ÓÇÉ Ü×ÇÔÍÇ ٗÏÌÊ ÓÇÉƜ ÆÂÏ ²Õ×Ý ¢ÍÍ€Ý ²Õ×Ý áÚÊ
ŒÅœÒÃÇÒÇÅÇÉÅÂÉÂÑÙÊÌӜÌÇÚÇkÔÇÒkÙÇáÌÊÌÂÒÂÌáÄÝÉÍÝÌ
ÌÝÍÕÙÝáÌÊÃÂÚÌÂÍÂÒßÚÇϜÔÝÌÚÝÏÕÙÝÃÕÍÂÒÂÌÅÂÉÂÑÙÊŜÒ
ŜÔÊÇÚÔkÅÇÍ ŒΜÓÊ×ÙÇ
ÃÕÍÂÒÂÌÅÂÉÂÑÙÊŜÓÇÉÊ̜ÏÐáÍÎÂ
ÅÝÉÜÍÌÊΜÓÊ×ÙÇÊÓÇÎÇÏ˗ÒÔkÇÅÇÉ—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÏÝÆÂÏÍÂÅÝÉ
 ¹—ÏÌÊ¢ÍÍ€ÝÏÝ~חÌÇÎÊԜÃÂÚÍÂÕÄÂÌÝÔÝrÊÔÔǪ~ßÍÇÌ#»©à×äæÔx¥ÂËӜ®œÓÊ×̜ÊÎÂÏÊÔkÙÇ±§´§²


µÍkÉÇÏÇÌÇ͜ÒÇÏחÌÇÎÊԜٜÌ£ÕÃÇÉƜÏÃÂÚÍÂÏÓ¢ÍÍ€ÝÏÝ~
Á×ÚÝ לÜÒÇϜ ÊÔÂÅÂÔÞ ÊÔΜŜÏϜÒÏÇ~ Â×ÝÒÝ ÏÊÙÇÌ ÃÕÍÝÒ"
ªÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
!
ŒÅœÒԜÌÜÄÂÌÇÚÇ̗Ù̜ÌÐÔÝÍÂÊ̜Ï
ªÎÂÏÓÝÉ€œÎŗÏ€ÍÝÌÂáÃÂÒÝÒ"
"ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ¢ÍÍ€Ý Ê×ÔÝáÒÝ ÃÕÇÏÙ ÅÂÉÂÑ ÙÊÅkÙÇ͜Ò kÉ
rÂÏÏÂÒÝÏÔÕÅÒÝ´ÕÆÝÒÕÙÝÅÂÔÂÑÚÝÒÓÝÏÏÂÒ€œÎÊÅÇÍÇÌÌÝÍÕ
ÍÂÒÝÏƜÄÂÎÊÔÓÇÏϜÒ
“ÚÙ©ÜÜ©ßÒ©©ÛÙÔæÔÚ©ßÒ©Ü©àêØä©á

iÉÇÎƜ—Í̜Ï®œÓÊ×ÅÂÉÂÑÍÂÒÝÏÝ~Ú€ÊÔÇ€œÎÌÊ͜
ٜÌԜ ÂÙÝÍÂÙÂÌ ÆÂÏÏÝ ÕÒÔÂÌÍÂÚÕÙÝ ÃÕÍÂÒÂÌ ÂÒÂÅÝÉÆÂÅÝ
—Í̜ÏϜÒŜ áÍÄÂÒÂÎ kÉÇÅÇÉƜÅÇ ¢ÍÍ€Ý ÝÚÂÏÝÑ ÔÂÑ
ÚÝÒÅÂÏÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜Ò ̗ÔkÇÏ ΜrÃkÒÊ͜Ñ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ kÉÇÅÇÉ
ÔÇ͜Ñ€œÎ¢ÍÍ€ÝÊ×ÔÝáÒÝÃÕÇÏÙÂÂÌÙÂÅÂÌÐÎÓÝÉÍÂÏÝÑÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊÌk~ÇÍÌÕÚÌÂÏÙÂÔÝÒÝÚÍÝÌÃÇ͜Ï̗ÔÇÅÇÉ ³ÇÉŜÔÂÑ
ÚÝÒÝÍÅÂÏÏÂÒ—ÓÔÇÏϜÏ×ÂÌÊÎÍÇÌÊÔΜÅÇÉÜÍÌÊ̗ÔkŜkÒϜÌ
ÃÕÍÝÅÝÉ pœÎ £ÂÚ ¬—ÔkÙÇ ÌÊÍŜÙ ÓÕÍÎÝË ÔÐÒÅÂÏ ÆÂÏ ÔÂrÝÏ
ÂÍÝÒÓÝÉ ÁÚÞ͜ÒÓÇÉÚÕÍÂËÕÌ—Í̜ÏϜÒŜÃÕËÓÝÏÝÅÝɺÕ
ÍÂËÕÌ€œÒÃÇÒÇÅÇÉÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜÌÂÒÂÔÂÃÂÓÝÏÌÝÍÝÌÌkÒӜÔÇÅÇÉ
ٗÏÌʪÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
¢ÍÍ€ÝԜ̜ÃÃÇÒ͜ÒŜÌÂÒÚÝÔÐÒÂ
ŒÃÂÓÝÏÌÝÍÂÒÅÂΜÒלΜÔÇÏÃÊҜ
ºÕÍÂËÊÔÇÑ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÌÐÆҜÔÇϜÃÕËÓÝÏÝÅÝÉ€œÎµÍkÉ
ÄÂÌÝÔÝÏÆÂÓÇÉÏÇàÅÂÒÝÌkԜÒÇÒ iÉÇÅÇÉÏÇ~ÃÂÒÍÝÌΜڜÌÂÔÞ
͜ÒÇÅÇÉÏÇ¢ÍÍ€ÝÅÂ˗Ì͜ÅÇÉٗÏÌʵÍÓÇÉÏÇ~×ÂÌÔÂÌÂËÅÝÒ
Ô !¢ÇÌ €œÎ ÕáÕ ÃÕÍÝÅÝÉ ÓÇÉÏÇ~ ÆÐÚÎÂÏÝÅÝÉ ÊÃÍÊÓ kÌÇÒkÙÇ
ÂÒÝÓÍÂÏÌÇÃÇÌÌÇÎÏÇËÐÔÂÒÅÂÆÊÑßÉ͜ÏÇÑ˗ÒÊ "ªÎÂÏÆÂÚÍÂ
ÒÝÅÝÉÏÝ~ ƗÏÞáÆ ÚÕÏÆÝË ÕÌ ÅÂÉÂÑÍÂÒÅ ÆÕÙÂÒ ÊÔÇÍkÇÏ ÃÇ
ÍÇÑ ÊÎÂÏÆÂÏÝÌÔÐÒÝÅÝÉ €œÎ ÊÃÍÊÓ̜ ÌÂÒÚÝ ÔÐÒÝÅÝÉ ®œ
ÓÊ× ÂÚ ÃÇÉÏÇ iÉÇÏÇ~ Μ~ÅÇÍÇÌ ÆÂÏÝÏ ÙÂÌÝÒÝÑ ÂÍÅÂÏ €œÒ
ΜÒלΜÔÏÇ~ ÙÝÅÂÏÂÅÝ ÃÕÍÅÂÏ ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉ ÃÇÒÌÂƜÒ ÅÂÉÂÑ
ÙÊÌ̜ÏϜÏ ÓÐ~ ̗ÙÇÅÇÉÏÇ ÌÂËÔÂÒÂÙÂÌ Ì՜Ô ÃÊҜٜÌ Ĝ ÏÝÅÝ
ÔÂÙÂÌ€œÎkÉÇÅÇÉÏÇÌÂÌÚÂÎÂÓÊԜٜÌ ¢~ÂΜ~ÅÇΜ~ÅÇŜÌÐÆ
ҜÔÃÕÍÓÝÏ¢ÎÊÏ
®ÊÏ ÃÕ ÌÝÓÌ ×ÂÔÏÝ kÉÇÎ ÝÚÂÏÝÙÍÝ ÆÊÑ ÓÂÏÂÅÂÏ ÊÎÂÏ
ÆÂÚÝÃÝÉ ³ÊÍÂÓ ÂÒÌÝÍÝ áÉÆÝÎ ³ÇÉÏÇ~ Ìk~ÇÍÇÅÇÉÏÇ ÌkԜÒÇÑ
ÎÐÏÝ~¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÙÝÏΜÒלΜÔÇÃÕÍÕÝÏÒÂÓÍÝËκÕÍΜÒ
לΜÔ ÃÇ͜Ï ÏÝÌ ÔÐÒÝÅÝÉ ÓÇÉ £ÂÃÝÍÆÂÅÝ ÓÇÉÏÇ~ ÌÇÃÇÌ kÌ
ÓÂËÍÂÏÅÂÏÊÎÂÏÊÔkÙÇ͜ÒÃÇÒƜÎÍÇÅÇ€œÎÒÕ×ÊÕÍÝήÂÒÌÓÇÉ
Ŝ ӜÍÂÎ àÍÍÝË £ÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇ áÒÂÔÕ ÃÇ͜Ï kÃÇÑ ӜÍÂÎ͜ÅÇÉ
®œÓÊ×ÏÇÌÇÃÕÍÅÂÏ€œÎΜÅÇÉŜÊÎÊÏÍÇÌÃÕÍÓÝÏ