• Название:

    07 Петердян беренче хат


  • Размер: 0.28 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTRNT10B.DOC

Предпросмотр документа

·­º­¸¬’µ
©­¸­µ¿­½¨º
 ±§´§²

¥ÂËӜ ®œÓÊ×ÏÇ~ ҜÓkÍÇ ±ÇÔÇÒƜÏ ±ÐÏÔÔ ¥œÍœÔÊáƜ
¬œÑќÆkÌÊáƜ¢ÓÊá—Í̜ÓÇÏƜ€œÎ£ÊÔÕÏÊáƜÌÊÍÎÇڜÌ
ÃÕÍÝÑÔÂÒÂÍÝÑáڜkÙÇÓÂËÍÂÏÅÂÏÏÂÒÅÂӜÍÂ΢Í̀ݢÔÂ
ÏÝ~ÂÍÆÂÏÃÇÍÇÑÔÐÒÕÝÃÕÇÏÙ¢ÏÝ~²Õ×ÝÏÝ~ÓÇÉÏÇÊÉÅÇÊÔkÇ
ÂÚÂ¥ÂËӜ®œÓÊ×̜ÊÔÂÅÂÔÞÍÇÃÕÍÕ—ÙÇÏ€œÎ—ÓÔÇÅÇÉŜ ¢ÏÝ~
ÌÂÏÝÓÊÃÇÍkàÍÝÃÇ͜ÏÙÊÓÔÂÒÝÏÕ—ÙÇÏÓÂËÍÂÏÆÝÅÝÉÓÇÉ
³ÇÉŜΜÒלΜÔáÕÓÝÏ€œÎÊÎÊÏÍÇÅÇÅÇÉÂÒÔÓÝÏ


΋ϤÛÔá
²ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇ~¢ÍÍ€ÝÓÝÏ€œÎ¢ÔÂÓÝÏÂÆÂÏ
µÍiÉÇÏÇ~×ÇÌΜÒלΜÔÇÃÇ͜Ï¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇkÍÇƜÏÔÇÒÇÍ
Ôk ÂÚ ÃÇÉÏÇ á~ÂÆÂÏ ÔÕÆÝÒÆÝ €œÎ ÃÇÉŜ ÔÇÒÇ —ÎÇÔ ÃÊÒÆÇ µÍ
ÎÐÏÝ ÌkÌ͜ÒƜ ÓÇÉÏÇ~ —ÙÇÏ ÓÂÌÍÂÏÅÂÏ ÙÇÒÇΜÓ ÑÂÌÞ ÚÊ~ΜÓ
ÎÊÒÂÓÝÅÝÉ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ßÚ͜ÆÇ ³Ð~ÅÝ ÄÂÌÝÔÔ ÂÙÝÍÝÒÅÂ
œÉÇÒÔÐÒÕÙÝÌÐÔÝÍÕ—ÙÇÏ¢ÍÍ€ÝÓÇÉÏÇÊÎÂÏÊÔkÇÅÇÉÂÚÂiÉÇ
ÏÇ~ ÌÐÆҜÔÇ ÃÇ͜Ï ÓÂÌÍÂÑ ÔÐÒÂ ºÕ~Â ÌkҜ לÉÇÒ ÌÝÓÌÂ ÄÂ
ÌÝÔÍÝԗÒÍÇÓÝÏÂÕÍÂÒÆÂÏÅÂÉÂÑÙÊŜÒŜÔÊÇÚÃÕÍÓÂÅÝÉÆÂÌÐ
ÔÝÍÂÙÂÅÝÅÝÉÅ ÌÕÂÏÝÅÝÉ ºÕÍÂË ÓÝÏÂÍÅÂÏ ÊÎÂÏÝÅÝÉ ¥ÂËӜ
®œÓÊ×ÌÊÍŜÏƜÓÇÉŜÎÂÌÔÂÕחÒΜÔ€œÎÆÂÏÌÊÔÇÒÇÒ¢ÍÔÝÏ
ÕÔÃÇ͜ÏÓÝÏÂÍÂ͜ÌÊÏÃÂÒÝÃÇÒàÌÌÂÙÝÅÂŒÓÇÉÏÇ~ÊÎÂÏÝ
ÅÝÉÂÍÔÝÏÏÂÏÆÂÌÂÆÇÒÍÇҜÌÃÊÔ !"¥ÂËӜ®œÓÊ×ÏÇÌkÒΜŜÏ
ÌÊÍÇÚ áÒÂÔÂÓÝÉ לÉÇÒ ÌkÒΜӜÅÇÉ Ɯ ¢~ ÊÎÂÏ ÊԜÓÇÉ €œÎ
ÊÎÂÏÝÅÝÉÏÝ~ ÎÂÌÓÂÔÝÏÂ rÂÏÝÅÝÉÏÝ~ ÌÐÔÝÍÕÝÏÂ ÊÒÇÚÇÑ
œËÔÇÑ ÃÇÔÇÒÅÇÓÇÉ €œÎ ÊÖÒÂÔ ÉÕÒ ÌÕÂÏÝÙ ÃÇ͜Ï ÚÂÔÍÂÏÂÓÝÉ
³ÇÉŜ ÃÊÒÇٜ͜Ì ΜÒלΜÔ ÔÕÒÝÏÆ ÂÍÆÂÏ ÌkÒÇÑ œËÔ̜Ï
ќËÅÂÎÜÒ͜Ò ÃÕ ÌÐÔÝÍÕ ×ÂÌÝÏÆ ÕËÍÂÏÆÝÍÂÒ €œÎ rÇÏÔÇÌ͜Ñ
ÔÊÌÚÇÒÆÇ͜Ò ±œËÅÂÎÜÒ͜Ò ÂÍÂÒÆÂÅÝ ®œÓÊ× ²Õ×Ý ÂÍÆÂÏ
ÌkÒÇÑ ®œÓÊ×ÏÇ~ ÅÂÉÂÑ ÙÊŜٜÅÇ €œÎ ÓÐ~ÝÏÏÂÏ ÌÊٜ͜Ì ÆÂÏ
ÔÕÒÝÏÆÂœËÔ̜ÏÓkÉ͜ÒÇÏÇ~ÏÊÏÆÊלÍ͜ÒŜ€œÎÌÂËÓÝÄÂÌÝÔÌÂ
ÌkÒӜÔkÇÏ ÔÊÌÚÇÒÆÇ͜Ò ¬kÌԜÏ rÊÜÒÇÍŜÏ ªÉÅÇ ²Õ× ÂÚÂ
Á×ÚÝ לÜÒ ÔÂÒÂÔÕÙÝÍÂÒ לÉÇÒ ÓÇÉŜ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔ̜ÏϜÒÏÇ
ќËÅÂÎÜÒ͜ÒӗË͜ŜÏƜÂÍÂÒÏÝ~×ÇÉΜÔÇkÉÖÂËÆÂÍÂÒÝ—ÙÇÏ
±§´§²


ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÓÇÉÏÇ~ ÖÂËÆÂÅ ÃÕÍ ÆÊÑ ¢ÍÍ€Ý ÂÍÂÒÅ ÂÙÝÌÍÂÑ
ÃÊÒÆÇ ·œÔÔ ֜ÒÇÚԜ͜Ò Ɯ ÊÅÜÍÂÏ ÊÔÇÍŜÏϜÒ ÔÕÒÝÏÆ Â~
ÍÂÒÅÂÔÇÍÊ͜Ò
·ÖÒÔÐâÚêÒêÖ
ºÕ~ÂÌkҜÂÌÝÍÝÅÝÉÏÝrÊÅÇÑלҜ̜ÔÊԜÒŜœÉÇÒÔÐÒÝ
ÅÝÉÂÇÌÂÌÝÍÍÝÃÕÍÝÅÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×ÌÊÍŜÏƜÓÇÉŜÃÊÒÇ͜
ٜÌ ΜÒלΜÔ̜ ÔÕÍÝÓÝÏÙÂ —ÎÇÔ ÃÂÅÍÂÅÝÉ ³kÉ ÔÝ~ÍÂÕÙÂÏ
ÃÂÍÂÍÂÒ ÓÝÎÂÏ ÃÕÍÝÅÝÉ Á×ÚÝ לÜÒ ÔÕÒÝÏÆ ÃÇÍΜŜÏ ÄÂÌÝ
ÔÝÅÝÉÆÂÅÝ ßÍÇÌÌÇ ԜÏ ϜÖÇÓ͜ÒÇϜ ÊáÒΜÅÇÉ ¬ÊÒÇÓÇÏٜ
ÓÇÉÏÇÙÂÌÝÒÅÂÏ¢ÍÍ€ÝÊÉÅÇÃÕÍÅÂÏÌÇÃÇÌÓÇÉƜ ÃÂÒ ÅÂΜÍ͜
ÒÇÅÇÉƜ ÊÉÅÇ ÃÕÍÝÅÝÉ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ ªÉÅÇ ÃÕÍÝÅÝÉ ٗÏÌÊ
®ÊÏÊÉÅǝxÆÊÑáÉÝÍÅÂÏÃÊÔ  pœÒÌÇÎÏÇßÚÇϜÌÂÒÂÑÔÊÅÇÉ
חÌÇΪÔkÙÇÏÇ¢ÔÂÆÊÑ ÂÔÝËÓÝÉ Ê̜Ï ÃÕ ƗÏÞáÆ ÅÐÎÇÒÇÅÇÉÏÇ
ÌÕÒÌÕÌÂÔÝÚÔÊҜÏחÒΜÔÃÇ͜ÏkÔ̜ÒÇÅÇÉ!¹—ÏÌÊÓÇÉÃÇ͜ÓÇÉ
ÂÔÂÃÂÃÂÍÂÒÝÅÝÉÆÂÏÃÊÒÇÍŜÏΜÅÜϜÓÇÉÔÐÒÎÝÚÔÂÏÂÍÔÝÏ̗
ÎÇÚÌÇÃÇÌÖÂÏÊϜÒӜ͜ÒÃÇ͜ÏÔkÅÇÍ "ÜÍÌÊÅÂÇÑÓÇÉ€œÎÑÂÌÞ
ÜҜÏÌÇÃÇÌÃÕÍÅÂÏ®œÓÊ×ÏÇ~ÌÂÆÇÒÍÇÌÂÏÝÃÇ͜ÏËÐÍÝÏÆÝÅÝÉ
®œÓÊ×ƗÏÞááÒÂÔÝÍÅÂÏÅÂÌÂƜÒkÌÂÍÆÂÏÓÂËÍÂÏÅÂÏÊÆÇœÎ
ÎÂÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÓÐ~ÅÝÄÂÌÝÔÔÂÅÝÏÂÂÙÝÍÆÝ ®œÓÊ×ÏÇkÍÇƜÏ
ÔÇÒÇÍÔÇÑ¢~ÂÆÂÏÃÊÒŜÏ¢ÍÍ€ÝÅÂÓÇÉ®œÓÊ×ÂÚÂÊÎÂÏÊԜ
ÓÇɺÕÍÂËÊÔÇÑÊÎÂÏÝÅÝÉ€œÎ—ÎÇÔÇÅÇÉ¢ÍÍ€ÝÆÂÃÕÍ ·Â
ÌÝËÌÂÔÞ̜ÊÔÂÅÂÔÞÊÔÇÑrÂÏÏÂÒÝÅÝÉÏÝÑÂÌÞ͜ÆÇÅÇÉ€œÎלÉÇÒ
ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÅÝÉÅÂ ÒÊáÓÝÉ ΜלÃÜÔ ÌkÒӜԜÓÇÉ ºÕÍÂË ÃÕÍÅÂÙ
ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇÊ×ÍÂÓÌk~ÇÍƜÏáÒÂÔÝÅÝÉ ¶ÂÏÊÐÒÍÝÌÔÂÏÔkÅÇÍ
ÜÍÌÊÖÂÏÊÃÕÍÎÂÅÂÏÐÒÍÝÌÔÂÏ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ÔÇÒÇ€œÎΜ~ÅÇÍÇÌ
ÓkÉÇÂÚÂá~ÂÆÂÏÔÕÆÝÅÝÉÃÊÔªÉÅÇáÉÎÂÆÂáÉÝÍÅÂÏÙÂ
pœÒÂƜÎk͜ÏÌÇÃÇÌ
¬ÇÚÇÏÇ~€œÒԗÒÍÇÆÂÏÝxk͜ÏٜٜÅÇÌÇÃÇÌ
i͜ÏÌÊÜ
¢ÏÝ~ٜٜÅÇƜÚÊ~œ

ŒÎβÂÃÃÝÓkÉÇΜ~ÅÇÔÐҝ
µÍxÓÇÉŜÊÅÜÍÂÏÊÔÇÍŜÏÓkÉ


ÁÔßÔáÏ獩Û×ÖÒÔäÏÚêÙ

ºÕÍÂË ÊÔÇÑ €œÒԗÒÍÇ áÄÝÉÍÝÌÏÝ €œÎ ΜÌÇÒÍÇÌÏÇ
ÊÌÇ˗ÉÍÇÍÇÌÏÇ €œÎ ̗ÏÙÇÍÇÌÏÇ ÅÂËÜÔÏÇ ÙÊÔ̜ ÔÂÚÍÂÑ
á~ÂÔÕÅÂÏÓÂÃÝËÍÂÒÌÇÃÇÌÑÂÌÞÒÕ×ÊӗÔ
ßٜÒŜÐ