• Название:

    06 Ягъкубтан хат


  • Размер: 0.28 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - TTRNT10B.DOC

Предпросмотр документа

ǫ²»©º¨µ½¨º
Á¥¼¬µ£

¦—ÏÞáÃÕËÍÂÑÔÂÒÂÍÅÂÏÕÏÊÌÇÌÂÃÊ͜Ŝ
¢Í̀݀œÎ²ÂÃÃÝ
¥ÂËӜ®œÓÊ×ÌÐÍÝÁÅÜÌÕÃÔÂÏӜÍÂÎ


ÀêÜÏâÚÏߍ©Û×ÛÏÜ

ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎ ÊÎÂÏÝÅÝÉ ÓÝÏÂÍÕÝÏÝ~ ÓÂÃÝÒÍÝÌ ÔÕÆÝ
ÒÕÝÏ ÃÇÍŜÏŜ ÌkҜ ԗÒÍÇ ÓÝÏÂÕÍÂÒÅÂ ß͜ÅkÏÇ kÉÇÅÇÉŜ ÉÕÒ
ÚÂÔÍÝÌ ÆÊÑ ÓÂÏÂÅÝÉ ³ÇÉ ÌÂÎÊÍ ×ÔÇÏ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ÓÇÉƜ
ÌÊÎÙÇÍÇÌ ÃÕÍÎÂÓÝÏ —ÙÇÏ ÓÂÃÝÒÍÝÌ kÉ ßÚÇÏ ßÚ͜Ñ ÃÇÔÇÒÇÒŜ
ÔÊÇÚ ŒÅœÒ ÌÂËÓÝÅÝÉÏÝ~ Æ ÃÕÍÓ ÉÊҜÌÍÇÅÇ ÃÕÍÎÂÓ ÕÍ ÄÂ
ÌÝÔÔ ÂÏÝ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÓÐÒÂÓÝÏ €œÎ ÕÍ Â~ ÃÊÒÇٜ͜Ì ٗÏÌÊ
¢ÍÍ€ÝàÎÂÒÔ€œÎÃÇÒÓÇÏƜÚÇÍԜ͜ÎÊٜÃÂÒÝÓÝÏÂÆÂÃÊҜ
­œÌÊÏ ÓÇÉ ÊÎÂÏ ÃÇ͜Ï ÊÏÂÏÝÑ €ÊÙ Ԝ ÚÊÌ͜ÏÎÊٜ ÓÐÒÂÒÅÂ
ÔÊÇÚ ٗÏÌÊ ÚÊÌ͜ÏkÙÇ͜Ò rÊÍ ÌÕÝÑ ˗ÒÔ̜Ï ÃÇÒ áÌÔÂÏ
ÊÌÇÏÙÇ áÌÌ ÜÒÇ͜ ÔÐÒÅÂÏ ÆÊ~ÅÇÉ ÆÕÍÌÝÏÝÏ Ð×ÚÂÅÂÏÏÂÒ
¢ÏÆÝË ÌÇÚÇ ²ÂÃÃÝÆÂÏ ϜÒӜÆÇÒ ÂÍÝÒÎÝÏ ÆÊÑ ÕËÍÂÎÂÓÝÏ
!®ÐÏÆÝË ÌÇÚÇ x ÊÌÇ͜ÏkٜÏ kÉÇÏÇ~ ÌÝÍÅÂÏ ÅÂΜÍ͜ÒÇÏƜ
ÏÝÌÔÐÒÎÂÕÙÂÏ
"®Ð×ÔÂrΜÓÊ×ÙÇkÉÇÏÇ~ÌkԜÒÇÍkÇÃÇ͜ÏÅÐÒÕÒÍÂÏÓÝÏ £ÂË
ÊӜ kÉÇÏÇ~ ÔkÜÏ ԗÚÇÒÇÍkÇ ÃÇ͜Ï ÅÐÒÕÒÍÂÏÓÝÏ ٗÏÌÊ ÕÍ
ÌÝÒÅÝË ٜٜÌ ÚÊÌÇÍÍÇ àÌÌ ÙÝÅÂÙÂÌ ¬ÐáÚ ÙÝÅ ̗ËÆÇÒ
ÅÇÙßÓÓÇÍÇÌÃÂÚÍÂÏÂßÓÓÇƜÏk͜ÏÓÕÍÂÂÏÝ~ٜٜÅÇÌÐÇÍ€œÎ
ÎÂÔÕÒÍÝÅÝàÅÂÍ£ÂËÍÂÒÆÂÚÕÍÂËÕÌkÉ͜ÒÇÏÇ~ ßÚ͜ÒÇÏ ßÚ
͜ŜÏƜàÌÌÂÙÝÅÂÙÂÌ ³ÝÏÂÕÍÂÒÅÂÔkÉŜÏÌÇÚÇÜ×ÇÔÍÇÂÍÂÒ
ÂÚÂÕÉÝÑÕÍ¢ÍÍ€ÝiÉÇÏӗàÙÇ͜ÒŜĜÅÜƜÊÔ̜ÏÔÐÒÎÝÚ
ÔÂrÝÏ ÂÍÂÙÂÌ ¬ÐÔÌÝÅ ÃÊÒÇÍŜÏϜÒÏÇ~ ÃÇÒÓÇ Ɯ £Õ ÌÐÔÌÝ
¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏrÊÜÒÇÍŜϝxÆÊÑœËÔÇÒŜÔÊÇÚÔkÅÇÍ
ٗÏÌÊ áÄÝÉÍÝÌ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ĜÓĜӜ͜ÏÆÇҜ ÂÍÎÝË €œÎ ¢ÍÍ€Ý
iÉÇÃÇÒÌÇÎÏÇƜĜÓĜӜ͜ÏÆÇÒÎÊ ­œÌÊÏ€œÒÌÇÎÏÇƜkÉÇÏÇ~
kÌÌÝÉÝÌÔÝÒÝÑÂÍÝÑÌÇÒÇÑÌÊÔkÙÇ€œÎÂÏÝÔÐÉÂÌÌÂß͜ÌÔÇÒkÙÇ

 #ÂÜ×ÙÔÙÏÐ×Ú©xƗÏÞáÃÕËÍÂÑÔÂÒÂÍÅÂÏá€kÆΜÓÊ×ÙÇ͜ÒÇáÊӜ
ƗÏÞáÆÂÅÝÃÂÒÍÝÌΜÓÊ×ÙÇ͜ÒÁ¥¼¬µ£


×ÂËÄÂÏÊÔÇ͜Ì͜ÒÇĜÓĜӜŜÌÇÒԜ ºÕÏÏÂÏÓÐ~×ÂËÄÂÏÊ
ÔÇ͜Ì áÒÂÍÝÑ ŗÏ€ÏÝ œ ŗÏ€ ÏÝÅÝÅÂÙ kÍÇÎÏÇ ÔÕÆÝÒÂ
iÉÇÅÇÉŜ ÂÍÆÂÏÝÒÅÂ ÊÒÇÌ ÃÊÒΜÅÇÉ ӗÇÌÍÇ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎ
 pœÒԗÒÍÇ ÊÅÇÍÇÌÍÇ €œÎ ÌÂÎÊÍ Ãk͜Ì àÅÂÒÝÆÂÏ áÌÔÝÍÝÌÍÂÒ
¢ÔÂÓÝÏÏÂÏÌÊ͜µÍ€œÒÄÂÌÝÔkÉŜÒÇÚÓÇÉ€œÎ€ÊÙÌÂËÙÂÏÃÐ
ÒÝÍÝÑ ÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌ ÔÕÆÝÒÎÝË
 !ÁÒÂÔÌÂÏÏÂÒÝ ÂÒÂÓÝÏÆÂ ÃÇÉ
ÃÇÒÇÏÙÇ rÊÎÇÚ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ µÍ ÃÇÉÏÇ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ ÓkÉÇ ÂÚÂ
iÉÊ×ÔÝáÒÝÃÇ͜ÏÃÂÒÍÝÌÌÂÌÊÔÇÒÆÇ
Áê‹ÚÏÒê֍©Ûxá©ÒÔÖ
³—ÇÌÍÇÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÚÕ~ÂÊÅÜÔÊÃÂÒÊÔÇÅÇÉ€œÒÌÇÎÔÝ~
ÍÂÒÅ —ÍÅÇÒ ÃÕÍÝÒÅ œ ӗË͜ÒŜ €œÎ ÂÙÕÍÂÏÝÒÅ ÂÚÝÌÎÂÓÌÂ
ÔÊÇÚ ٗÏÌÊ ÌÇÚÇ ÂÙÕÝ ¢ÍÍ€Ý ÔÇ͜ŜÏ ԜÌÜÄ ÔÐÒÎÝÚÌÂ
ÂÍÝÑÌÊÍÎÊ ºÕÍÂËÊÔÇÑ×ÔÇÏœ×ÍÂÌÝËÚÂÌÚÝÍÝÌÔÂÏ€œÎ
ÃÂÚÌ ԗÒÍÇ áÎÂÏÍÝÌÔÂÏ ÄÂÉ ÌÊÙÇÅÇÉ ˗ҜÌ͜ÒÇÅÇÉ ÔÕÖÒÂÅÝÏÂ
ÕÔÝÒÔÝÍÅÂÏ¢ÍÍ€ÝÓkÉÇÏÔÝËÏÂÌÍÝÌÃÇ͜ÏÌÂÃÕÍÊÔÇÅÇÉÕÍÓkÉ
ÓÇÉÏÇ~rÂÏÏÂÒÝÅÝÉÏÝÌÐÔÌÂÒÂÂÍÂ ³kÉÔÝ~ÍÂÑÌÝÏÂkÉkÉÇÅÇÉ
ÏÇ ÂÍÆÂÎÂÅÝÉ œ ÂÏÝ kԜÅÇÉ ¬ÇÎ Ɯ ÃÕÍÓ ¢ÍÍ€Ý ÓkÉÇϜ ÌÐ
ÍÂÌÓÂÍÂ͜ÌÊÏÂÏÝkԜÎÊÊ̜ÏÕÍkÉÇϜÔÂÃÊÅÂÔÞÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
ÃÊÒÇÍŜÏ ˗ÉÇÏ ̗ÉÅÇƜÏ ÌÂÒÂÕÙÝÅ Ð×ÚÂÑ ÌÂÍ kÉÇϜ rÇÏ
ÔÇÌ͜Ñ ÌÂÒÝË ÆÂ ÙÊÔ̜ҜÌ ÌÊÔk ÃÇ͜Ï ˗ÉÇÏÇ~ ÏÊÏÆÊÍÇÅÇÏ
ÚÕÏÆÕÌÐÏÝÔ ¬ÇÎƜÌÇ΢ÍÍ€ÝÏÝ~ÌÂÎÊÍÃÕÍÅÂÏÊÒÇÌÍÇ
ÍÇÌ ÌÂÏÕÏÝÏ ÊÅÜÔÊÃÂÒ ÃÇ͜Ï ÔÊÌÚÇҜ €œÎ ÚÕÍÂË ƜÄÂÎ ÊÔÇÑ
ÊÚÇÔ̜ÏÇÏÐÏÝÔÎÝËÙÂÂÏÝÃÂÚÌÂÒÂÊ̜ÏÕÍkÉÇÏÇ~ßÚ͜ÒÇÏ
ƜÜ×ÇÔÍÇÃÕÍÂÙÂÌ ŒÅœÒÌÇÎƜÃÕÍÓÂkÉÇÏ¢ÍÍ€ÝÅÂÔÂÃÝÏÕ
ÙÝ ÆÊÑ ÓÂÏÝË ͜ÌÊÏ ÔÇÍÇÏ ÔÝËÎÝË Ê̜Ï ÃÕ ÄÂÌÝÔÔÂ ÕÍ kÉÇÏ
ÂÍÆÝËÅÝÏ€œÎÂÏÝ~ÆÊÏÆÂÒÍÝÅÝÃÇÒÏÊŜÔÐÒÎÝË  ¢ÍÍ€Ý
¢ÔÂiÉÌÂÒÚÝÏÆÂÓÂÖÔÂÑÓÝÉÓÂÏÂÅÂÏÔÂÃÝÏÕxáÔÊÎϜÒÏÇ~
ÔÐÍ ×ÂÔÝÏÏÂÒÏÝ~ ÌÂËÅÝÍÂÒÝ ÃÇ͜Ï ÕÒÔÂÌÍÂÚÝÑ ÂÍÂÒ ÔÕÒÝÏÆÂ
ÌÂËÅÝÒÔÕ€œÎkÉÇ~ÏÇϜrÇÓ͜ÎÊٜ

ÖÂÏÊƗÏÞáÆÂÏÓÂÌÍÂÕ
"

}©ßÙÔÛÒ©á×ÒÔÖÙÏßÏÒêÖ

ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÎÊÏÇÎÊ~×Ç̲ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×̜
ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÕÍÂÒÂÌ €œÒÌÇÎŜ ÔÊÅÇÉ ÌÂÒÂÅÝÉ ŒËÔÊÌ
rÝÇÍÝÚÝÅÝÉÅ ÃÂË ÌÊÇÏŜÏ ÂÍÔÝÏ ÃÂÍÆÂÌÍÝ ÌÇÚÇ €œÎ
ÚÕÍÂËÕÌÔÕÉÅÂÏÌÊÇÎÌÊŜÏáÒÍÝÌÇÚ&Cced