• Название:

  06 Ягъкубтан хат


 • Размер: 0.28 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер • Название: Microsoft Word - TTRNT10B.DOC

Предпросмотр документа

ǫ²»©º¨µ½¨º
Á¥¼¬µ£

¦—ÏÞáÃÕËÍÂÑÔÂÒÂÍÅÂÏÕÏÊÌÇÌÂÃÊ͜Ŝ
¢Í̀݀œÎ²ÂÃÃÝ
¥ÂËӜ®œÓÊ×ÌÐÍÝÁÅÜÌÕÃÔÂÏӜÍÂÎ


ÀêÜÏâÚÏߍ©Û×ÛÏÜ

ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎ ÊÎÂÏÝÅÝÉ ÓÝÏÂÍÕÝÏÝ~ ÓÂÃÝÒÍÝÌ ÔÕÆÝ
ÒÕÝÏ ÃÇÍŜÏŜ ÌkҜ ԗÒÍÇ ÓÝÏÂÕÍÂÒÅÂ ß͜ÅkÏÇ kÉÇÅÇÉŜ ÉÕÒ
ÚÂÔÍÝÌ ÆÊÑ ÓÂÏÂÅÝÉ ³ÇÉ ÌÂÎÊÍ ×ÔÇÏ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ ÓÇÉƜ
ÌÊÎÙÇÍÇÌ ÃÕÍÎÂÓÝÏ —ÙÇÏ ÓÂÃÝÒÍÝÌ kÉ ßÚÇÏ ßÚ͜Ñ ÃÇÔÇÒÇÒŜ
ÔÊÇÚ ŒÅœÒ ÌÂËÓÝÅÝÉÏÝ~ Æ ÃÕÍÓ ÉÊҜÌÍÇÅÇ ÃÕÍÎÂÓ ÕÍ ÄÂ
ÌÝÔÔ ÂÏÝ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÓÐÒÂÓÝÏ €œÎ ÕÍ Â~ ÃÊÒÇٜ͜Ì ٗÏÌÊ
¢ÍÍ€ÝàÎÂÒÔ€œÎÃÇÒÓÇÏƜÚÇÍԜ͜ÎÊٜÃÂÒÝÓÝÏÂÆÂÃÊҜ
­œÌÊÏ ÓÇÉ ÊÎÂÏ ÃÇ͜Ï ÊÏÂÏÝÑ €ÊÙ Ԝ ÚÊÌ͜ÏÎÊٜ ÓÐÒÂÒÅÂ
ÔÊÇÚ ٗÏÌÊ ÚÊÌ͜ÏkÙÇ͜Ò rÊÍ ÌÕÝÑ ˗ÒÔ̜Ï ÃÇÒ áÌÔÂÏ
ÊÌÇÏÙÇ áÌÌ ÜÒÇ͜ ÔÐÒÅÂÏ ÆÊ~ÅÇÉ ÆÕÍÌÝÏÝÏ Ð×ÚÂÅÂÏÏÂÒ
¢ÏÆÝË ÌÇÚÇ ²ÂÃÃÝÆÂÏ ϜÒӜÆÇÒ ÂÍÝÒÎÝÏ ÆÊÑ ÕËÍÂÎÂÓÝÏ
!®ÐÏÆÝË ÌÇÚÇ x ÊÌÇ͜ÏkٜÏ kÉÇÏÇ~ ÌÝÍÅÂÏ ÅÂΜÍ͜ÒÇÏƜ
ÏÝÌÔÐÒÎÂÕÙÂÏ
"®Ð×ÔÂrΜÓÊ×ÙÇkÉÇÏÇ~ÌkԜÒÇÍkÇÃÇ͜ÏÅÐÒÕÒÍÂÏÓÝÏ £ÂË
ÊӜ kÉÇÏÇ~ ÔkÜÏ ԗÚÇÒÇÍkÇ ÃÇ͜Ï ÅÐÒÕÒÍÂÏÓÝÏ ٗÏÌÊ ÕÍ
ÌÝÒÅÝË ٜٜÌ ÚÊÌÇÍÍÇ àÌÌ ÙÝÅÂÙÂÌ ¬ÐáÚ ÙÝÅ ̗ËÆÇÒ
ÅÇÙßÓÓÇÍÇÌÃÂÚÍÂÏÂßÓÓÇƜÏk͜ÏÓÕÍÂÂÏÝ~ٜٜÅÇÌÐÇÍ€œÎ
ÎÂÔÕÒÍÝÅÝàÅÂÍ£ÂËÍÂÒÆÂÚÕÍÂËÕÌkÉ͜ÒÇÏÇ~ ßÚ͜ÒÇÏ ßÚ
͜ŜÏƜàÌÌÂÙÝÅÂÙÂÌ ³ÝÏÂÕÍÂÒÅÂÔkÉŜÏÌÇÚÇÜ×ÇÔÍÇÂÍÂÒ
ÂÚÂÕÉÝÑÕÍ¢ÍÍ€ÝiÉÇÏӗàÙÇ͜ÒŜĜÅÜƜÊÔ̜ÏÔÐÒÎÝÚ
ÔÂrÝÏ ÂÍÂÙÂÌ ¬ÐÔÌÝÅ ÃÊÒÇÍŜÏϜÒÏÇ~ ÃÇÒÓÇ Ɯ £Õ ÌÐÔÌÝ
¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏrÊÜÒÇÍŜϝxÆÊÑœËÔÇÒŜÔÊÇÚÔkÅÇÍ
ٗÏÌÊ áÄÝÉÍÝÌ ¢ÍÍ€ÝÏÝ ĜÓĜӜ͜ÏÆÇҜ ÂÍÎÝË €œÎ ¢ÍÍ€Ý
iÉÇÃÇÒÌÇÎÏÇƜĜÓĜӜ͜ÏÆÇÒÎÊ ­œÌÊÏ€œÒÌÇÎÏÇƜkÉÇÏÇ~
kÌÌÝÉÝÌÔÝÒÝÑÂÍÝÑÌÇÒÇÑÌÊÔkÙÇ€œÎÂÏÝÔÐÉÂÌÌÂß͜ÌÔÇÒkÙÇ

 #ÂÜ×ÙÔÙÏÐ×Ú©xƗÏÞáÃÕËÍÂÑÔÂÒÂÍÅÂÏá€kÆΜÓÊ×ÙÇ͜ÒÇáÊӜ
ƗÏÞáÆÂÅÝÃÂÒÍÝÌΜÓÊ×ÙÇ͜ÒÁ¥¼¬µ£


×ÂËÄÂÏÊÔÇ͜Ì͜ÒÇĜÓĜӜŜÌÇÒԜ ºÕÏÏÂÏÓÐ~×ÂËÄÂÏÊ
ÔÇ͜Ì áÒÂÍÝÑ ŗÏ€ÏÝ œ ŗÏ€ ÏÝÅÝÅÂÙ kÍÇÎÏÇ ÔÕÆÝÒÂ
iÉÇÅÇÉŜ ÂÍÆÂÏÝÒÅÂ ÊÒÇÌ ÃÊÒΜÅÇÉ ӗÇÌÍÇ ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎ
 pœÒԗÒÍÇ ÊÅÇÍÇÌÍÇ €œÎ ÌÂÎÊÍ Ãk͜Ì àÅÂÒÝÆÂÏ áÌÔÝÍÝÌÍÂÒ
¢ÔÂÓÝÏÏÂÏÌÊ͜µÍ€œÒÄÂÌÝÔkÉŜÒÇÚÓÇÉ€œÎ€ÊÙÌÂËÙÂÏÃÐ
ÒÝÍÝÑ ÌÂÒÂ~ÅÝÍÝÌ ÔÕÆÝÒÎÝË
 !ÁÒÂÔÌÂÏÏÂÒÝ ÂÒÂÓÝÏÆÂ ÃÇÉ
ÃÇÒÇÏÙÇ rÊÎÇÚ ÃÕÍÓÝÏ —ÙÇÏ µÍ ÃÇÉÏÇ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ ÓkÉÇ ÂÚÂ
iÉÊ×ÔÝáÒÝÃÇ͜ÏÃÂÒÍÝÌÌÂÌÊÔÇÒÆÇ
Áê‹ÚÏÒê֍©Ûxá©ÒÔÖ
³—ÇÌÍÇÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÚÕ~ÂÊÅÜÔÊÃÂÒÊÔÇÅÇÉ€œÒÌÇÎÔÝ~
ÍÂÒÅ —ÍÅÇÒ ÃÕÍÝÒÅ œ ӗË͜ÒŜ €œÎ ÂÙÕÍÂÏÝÒÅ ÂÚÝÌÎÂÓÌÂ
ÔÊÇÚ ٗÏÌÊ ÌÇÚÇ ÂÙÕÝ ¢ÍÍ€Ý ÔÇ͜ŜÏ ԜÌÜÄ ÔÐÒÎÝÚÌÂ
ÂÍÝÑÌÊÍÎÊ ºÕÍÂËÊÔÇÑ×ÔÇÏœ×ÍÂÌÝËÚÂÌÚÝÍÝÌÔÂÏ€œÎ
ÃÂÚÌ ԗÒÍÇ áÎÂÏÍÝÌÔÂÏ ÄÂÉ ÌÊÙÇÅÇÉ ˗ҜÌ͜ÒÇÅÇÉ ÔÕÖÒÂÅÝÏÂ
ÕÔÝÒÔÝÍÅÂÏ¢ÍÍ€ÝÓkÉÇÏÔÝËÏÂÌÍÝÌÃÇ͜ÏÌÂÃÕÍÊÔÇÅÇÉÕÍÓkÉ
ÓÇÉÏÇ~rÂÏÏÂÒÝÅÝÉÏÝÌÐÔÌÂÒÂÂÍÂ ³kÉÔÝ~ÍÂÑÌÝÏÂkÉkÉÇÅÇÉ
ÏÇ ÂÍÆÂÎÂÅÝÉ œ ÂÏÝ kԜÅÇÉ ¬ÇÎ Ɯ ÃÕÍÓ ¢ÍÍ€Ý ÓkÉÇϜ ÌÐ
ÍÂÌÓÂÍÂ͜ÌÊÏÂÏÝkԜÎÊÊ̜ÏÕÍkÉÇϜÔÂÃÊÅÂÔÞÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ
ÃÊÒÇÍŜÏ ˗ÉÇÏ ̗ÉÅÇƜÏ ÌÂÒÂÕÙÝÅ Ð×ÚÂÑ ÌÂÍ kÉÇϜ rÇÏ
ÔÇÌ͜Ñ ÌÂÒÝË ÆÂ ÙÊÔ̜ҜÌ ÌÊÔk ÃÇ͜Ï ˗ÉÇÏÇ~ ÏÊÏÆÊÍÇÅÇÏ
ÚÕÏÆÕÌÐÏÝÔ ¬ÇÎƜÌÇ΢ÍÍ€ÝÏÝ~ÌÂÎÊÍÃÕÍÅÂÏÊÒÇÌÍÇ
ÍÇÌ ÌÂÏÕÏÝÏ ÊÅÜÔÊÃÂÒ ÃÇ͜Ï ÔÊÌÚÇҜ €œÎ ÚÕÍÂË ƜÄÂÎ ÊÔÇÑ
ÊÚÇÔ̜ÏÇÏÐÏÝÔÎÝËÙÂÂÏÝÃÂÚÌÂÒÂÊ̜ÏÕÍkÉÇÏÇ~ßÚ͜ÒÇÏ
ƜÜ×ÇÔÍÇÃÕÍÂÙÂÌ ŒÅœÒÌÇÎƜÃÕÍÓÂkÉÇÏ¢ÍÍ€ÝÅÂÔÂÃÝÏÕ
ÙÝ ÆÊÑ ÓÂÏÝË ͜ÌÊÏ ÔÇÍÇÏ ÔÝËÎÝË Ê̜Ï ÃÕ ÄÂÌÝÔÔÂ ÕÍ kÉÇÏ
ÂÍÆÝËÅÝÏ€œÎÂÏÝ~ÆÊÏÆÂÒÍÝÅÝÃÇÒÏÊŜÔÐÒÎÝË ¢ÍÍ€Ý
¢ÔÂiÉÌÂÒÚÝÏÆÂÓÂÖÔÂÑÓÝÉÓÂÏÂÅÂÏÔÂÃÝÏÕxáÔÊÎϜÒÏÇ~
ÔÐÍ ×ÂÔÝÏÏÂÒÏÝ~ ÌÂËÅÝÍÂÒÝ ÃÇ͜Ï ÕÒÔÂÌÍÂÚÝÑ ÂÍÂÒ ÔÕÒÝÏÆÂ
ÌÂËÅÝÒÔÕ€œÎkÉÇ~ÏÇϜrÇÓ͜ÎÊٜ

ÖÂÏÊƗÏÞáÆÂÏÓÂÌÍÂÕ
"

}©ßÙÔÛÒ©á×ÒÔÖÙÏßÏÒêÖ

ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÎÊÏÇÎÊ~×Ç̲ÂÃÃÝÃÝÉ¥ÂËӜ®œÓÊ×̜
ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÕÍÂÒÂÌ €œÒÌÇÎŜ ÔÊÅÇÉ ÌÂÒÂÅÝÉ ŒËÔÊÌ
rÝÇÍÝÚÝÅÝÉÅ ÃÂË ÌÊÇÏŜÏ ÂÍÔÝÏ ÃÂÍÆÂÌÍÝ ÌÇÚÇ €œÎ
ÚÕÍÂËÕÌÔÕÉÅÂÏÌÊÇÎÌÊŜÏáÒÍÝÌÇÚÇƜÌÊ͜ÆÊ £ÂËÌÊ
ÇÏŜÏ ÌÇÚÇŜ ÂÇÒÝÎ ÊÅÜÔÊÃÂÒ ÃÊÒÇÑ ®ÇϜ ÎÐÏÆ ÃÕ á×ÚÝ # °ÝßêÚêÞ ÙÏßϋÒêÚêÙ áâÓêßÛêØ x ®ÐÏÆ ¢ÍÍ€Ý ´œÅÂ͜ÏÇ~
kÉŜÒÇÚÓÇÉÃÕÍÕÝÌkÌrÊÓÇÎϜÒÇÏÇ~ÔÐÒÝÚÍÂÒÝÏkÉŜÒÔÇÑÌÂ
ÒÂ~ÅÝÍÝÌ ÃÕÍÆÝÒÕÍÂÒÝ €œÎ ÃÂÚÌ ÌkÒÇÏÇÚ̜ ÌÇÒk͜ÒÇ ÃÇ͜Ï
ÌÂÑÎÂÌÂÒÚÝÌÕÇÍÂ

# ¼©ÔàÚ©xxÆÊÏÊΜÅÜϜƜÑÝÙÒÂÔÕÆÊŜÏÓkÉÁ¥¼¬µ£


ÕÒÝÏÅ ÕÔÝÒÝÅÝɝ x ÆÊÑ œËÔӜÅÇÉ áÒÍÝÅ ÊӜ ŒÏœ ÔÇÅÇÏƜ
ÃÂӝáÊӜ¢áÅÝÎÐÙÝÏÂÕÔÝҝxÆÊӜÅÇÉkÉÂÒÂÅÝÉÆÂÃÇÒÃÇÒÇ
ÅÇÉÏÇ ÂÇÒÝÑ ÌÂÒÝËÓÝÉ €œÎ ÏÂÙÂÒ ÖÊÌÇÒ͜ÒŜ ÔÂáÏÝÑ חÌÇÎ
ÊÔkÙÇ ×ÂÌÊÎ ÌÇÃÇÌ ÃÕÍÂÓÝÉ ÔkÅÇÍÎÇ" ´Ý~ÍÂÅÝÉ ӗÇÌÍÇ ÊÎÂÏ
ÆÂÚÍÂÒÝ΢ÍÍ€ÝÊÎÂÏÅÂÃÂËÃÕÍÝÒÅ€œÎiÉÇÏáÒÂÔÕÙÝÍÂÒÅÂ
iÉÇ ĜÅÜƜ ÊÔ̜Ï ±ÂÔÚÂÍÝÌÏÝ ÌÂÃÕÍ ÊԜÒŜ ƗÏÞá ÌkÉÍÇÅÇÏϜÏ
ÌÂÒÂÅÂÏÆ áÒÍÝ ÃÕÍÝÑ ÌkÒÇÏŜÏϜÒÏÇ ÓÂËÍÂÆÝ ÔkÅÇÍÎÇ" Œ ÓÇÉ
ÊӜ áÒÍÝÍÂÒÏÝ ΜÓלҜÍÊÓÇÉ ³ÇÉÏÇ rœÃÇÒ͜kÙÇ͜Ò €œÎ ×ÂÌÊÎ
ϜÒÂÍÆÝÏÂӗËҜkÙÇ͜ÒxÃÂËÍÂÒÔkÅÇÍÎÇÏÊÊÏÆÇ" ®œÓÊ×ÏÇ~
á×ÚÝ ÊÓÇÎÇÏ áÎÂÏÍÝËÍÂÒ ÔkÅÇÍÎÇ ÂÍÂÒ" Œ ¢ÍÍ€Ý ÓÇÉÏÇ ÃÕ
ÊÓÇÎ ÃÇ͜Ï ÂÔÂÆÝ !ŒÅœÒ ÓÇÉ ÙÝÏÏÂÏ Æ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ œËÔÇÍŜÏ
ÁÌÝÏÝ~ÏÝkÉÇ~ÏÇáÒÂÔÌÂÏÌÇÃÇÌáÒÂԝÆÊŜÏ¢Í̀ݱÂÔÚÂ
ÍÝÅÝ ÌÂÏÕÏÝÏ kÔÊÓÇÉ Ê̜Ï ƗÒÇÓ ßÚÍÊÓÇÉ "­œÌÊÏ œÅœÒ €œÒ
ÌÇÎŜƜÔÊÅÇÉÌÂÒÂÎÝËÓÝÉÊ̜ÏÓÇÉŗÏ€ÌÝÍÂÓÝÉ€œÎÌÂÏÕÏ
ÓÇÉÏÇ ÌÂÏÕÏ ÃÐÉÕÙÝÍÂÒ ÆÊÑ ÂÔÂÑ חÌÇÎ ÊԜ ¬ÂÏÕÏÏÝ ×ÔÇÏ
ÌÊÍÇÚ ÔÐÔÕÙÝ ÂÏÝ~ ÃÇÒ ÅÇϜ ÔÂ͜ÃÇÏ kԜΜӜ Ɯ ÔÕÍÝÓÝÏÙÂ
ÌÂÏÕÏÏÝ ÃÐÉÕÆ ÅÂÇÑÍÇ ¹—ÏÌÊ ©ÊÏ ÌÝÍΝ ÆÊÑ œËÔ̜Ï
¢ÍÍ€ÝÚÕÍÂËÕ̍iÔÇÒ̝ÆÊÑ Ԝ œËÔ̜Ï pœÎ ÚÕ~ ÌkҜ Ɯ
œÅœÒÉÊÏÂÌÝÍÎÂÓÂ~͜ÌÊÏkÔÇÒӜ~ÓÊÏÌÂÏÕÏÏÝÃÐÉÕÙÝÃÕÍÂ
ÓÝ~ ªÒÇÌÍÇÍÇÌ ÌÂÏÕÏÝ ÃÕÇÏÙÂ חÌÇÎ ÊÔÇ͜ÓÇ ÌÇÚÇ ÃÕÍÂÒÂÌ
ӗË͜ €œÎ ÅÂΜÍ ÌÝÍ ¹—ÏÌÊ Ҝ×ÊÎÍÇÍÇÌ ÌkÒӜÔΜŜÏϜÒŜ
חÌÇÎҜ×ÊÎÓÇÉÃÕÍÂÙÂ̲œ×ÊÎÍÇÍÇÌÊӜחÌÇÎϜÏ—ÓÔÇÏÔÐÒÂ
·ÛÏ܍©ÛìçÚ©ß
ŒÅœÒÌÇÎƜÃÕÍӍ®ÊÏÊÎÂÏÊԜΝx ÆÊÑ œËԜ œ ßÚԜ
ÌkÒӜÔÎÊÊ̜ÏÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÎÐÏÏÂÏÏÊÖÂËÆÂ"¢ÏÆÝËÊÎÂÏ
ÂÏÝ ÌÐÔÌÂÒ ÂÍÂÎÝ" ŒÅœÒ ÊÎÂÏÆÂÚ ÊÒÂÔ áÌÊ ×ÂÔÝÏÌÝÉ ÌÊ
ÇÎŜáÌÊÒÊÉÝÌÌÂÎÐ×ÔÂrÃÕÍÝÑÓÇÉÏÇ~ÃÇҜÒÇÅÇÉ ªÎÊÏÍÇÌ
ÃÇ͜ÏÌÊÔÇÅÇÉbÝÍÝÏÝÅÝÉ€œÎá×ÚÝÊÔÇÑÔÕÌÍÂÏÝÅÝɝxÆÊÑ
œËÔӜœÎÎÂÂÍÂÒÅÂÔÐÒÎÝÚÔÂÌÊҜÌÃÕÍÅÂÏϜÒӜ͜ÒÏÇÃÊÒΜ
ӜÃÕÓkÉ͜ÒƜÏÏÊÖÂËÆÂ" ªÎÂÏÃÇ͜ÏƜÚÕÍÂËÕ̌ŜÒƜ
ÊÎÂÏ kÉÇϜ ÍÂÇÌÍÝ ÅÂΜÍ͜Ò ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÃÕÍÎÝËÙÂ kÉÇ ÅÇϜ
ÃÕÍÓ ÕÍ kÍÇ !­œÌÊÏ ÌÇÎÆÇÒ ³ÊÏÇ~ ÊÎÂÏ œ ÎÊÏÇÎ ßÚ͜Ò
ÃÂҝ x ÆÊÑ œËÔÇÒ ³ÊÏ ÎÊ~ kÉÇ~ÏÇ~ ÊÎÂÏÝ~ÏÝ ÅÂΜÍ͜ÒƜÏ
ÃÂÚÌÂÌkÒӜÔŒÎÊÏÓÊ~ÂkÉÊÎÂÏÝÎÏÝÌÝÍÅÂÏÅÂΜÍ͜ÒÇÎÃÇ
͜Ï ÌkÒӜÔÇÒÎÇÏ "³ÊÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÃÇÒ ÃÕÍÕÝÏ ÝÚÂÏÂÓÝ~
Á×ÚÝ·œÔÔÂrÇÏϜÒƜÎÐ~ÂÝÚÂÏ€œÎÌÂÍÔÝÒÂÑÔÐÒ ŒË
ÓÊÏԗÑÓÇÉÌÇÚÇ¥ÂΜÍÓÇÉÊÎÂÏÏÝ~ÖÂËÆÂÓÝÉÃÕÍÕÝÏÂƜÍÊÍ
͜Ò ÔÇÍÊÓÇ~ÎÇ" ŒÍ͜ ÂÔÂÃÝÉ ªÃÒ€ÊÎ kÉÇÏÇ~ ÕÍÝ ªÓ×ÂÌÏÝ
ÌÐÒÃÂÏ ÌÊÔÇÒk ÕÒÝÏÝÏÂ ÌÐÒÃÂÏ ҜÄÇÚÇÏƜ ԜÌÜÆÊÎ ÊÔÇÑ
ßÚÅÂΜÍ͜ÒÇÃÇ͜Ï¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÂÌÍÂÏÎÂÅÂÏÎÝ" ¬k
ҜÓÇ~ ÌÊ ÂÏÝ~ ÊÎÂÏÝ ÌÝÍÅÂÏ ÅÂΜÍ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï ÃÇÒŜ ÃÂÒÅÂÏ
€œÎÚÕÍÅÂΜÍ͜ÒÇÂÒÌÝÍÝÊÎÂÏÝÌÂÎÊÍÃÕÍÅÂÏ ªÉÅÇáÉÎÂÆÂÁ¥¼¬µ£


áÉÝÍÅÂύªÃÒ€Ê΢ÍÍ€ÝÅÂÝÚÂÏÆÝ€œÎÎÐÏÝ~ÃÇ͜Ï¢ÍÍÂ
€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏ×ÂÌÓÂÏÂÍÆݝxÆÊŜÏÓkÉ͜ÒÔÐÒÎÝÚÌÂÂÚÔÝ
ºÕÍÂËÊÔÇÑÕ͍¢ÍÍ€ÝÆÕÓÔݝÆÊÑÂÔÂÍÆÝ ¬ÇÚÇÏÇ~¢ÍÍ€Ý
ÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÊÎÂÏ ÃÇ͜Ï ÅÇϜ ÔkÅÇÍ ÜÍÌÊ ÌÝÍÅÂÏ ÅÂΜÍ͜ÒÇ
ÃÇ͜ÏÂÌÍÂÏÕÝÏÌkҜÓÇÉ ·œÃœÒÙÇ͜ÒÏÇÓÝÇÏÆÝÒÝÑ€œÎÂÍÂÒ
Å ÃÂÚÌ àÍÆÂÏ ÌÂÙÂÒÅ áÒƜÎ ÊÔÇÑ ÕËÏÂÚÙÝ ×ÂÔÝÏ ²œ×œÃ
ÚÕÍÂËÕÌÌÝÍÅÂÏÅÂΜÍÇϜÌÂÒÂÑ¢ÍÍ€ÝÔÂÒÂÖÝÏÏÂÏÂÌÍÂÏÆÝ
ºÕÍÂË ÊÔÇÑ rÂÏÓÝÉ ԜÏ kÍÇ ÃÕÍÅÂÏ ÌÇÃÇÌ ÌÝÍÅÂÏ ÅÂΜÍƜÏ
ÃÂÚÌÂÊÎÂÏÆÂkÍÇ
·Òéá×ÐÏßÐÔÚ©Üà¤ØÚ©ÒÔÖ

ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÂÒÂÅÝÉÆÂÏÃÂÒÝÌÂËÃÇÒ͜ÒÇÅÇÉÅÇϜÕÌÝ
ÔÕÙÝ ÃÕÍÓÝÏ ³ÇÉ ÃÇ͜ÓÇÉ ÕÌÝÔÕÙÝ ÃÕÍÂÒÂÌ ÃÂÚÌÂÍÂÒÅÂ
ÌÂÒÂÅÂÏÆÂ ÃÇÉ ÏÝÅÒÂÌ חÌÇÎ ÊÔÇÍÇÒÃÇÉ ¹—ÏÌÊ ÃÇÉ ÃÂÒÝ
ÃÝÉÆÂԗÒÍÇٜÂÃÝÏÂÃÝɳkÉƜŗÏ€ÌÝÍÎÝËÔÐÒÅÂÏÌÇÚÇx
ÌÂÎÊÍkÉÇÏÇ~×ÔÇÏԜÏÇÏÔÝáÃÇ͜ÔÐÒÅÂÏÌÇÚÇ ´Ý~ÍÂÓÝÏÏÂÒ
—ÙÇÏ ÃÇÉ ÂÔÍÂÒÏÝ~ ÂÄÝÉÝÏ ÂÄÝÉÍÝÌ ÌÊÆÇҜÃÇÉ €œÎ ÚÕÍÂË
ÊÔÇÑ ÂÍÂÒÏÝ~ ŜkƜ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï ÊÆÂҜ ÊԜ ÂÍÂÃÝÉ ŒËƜÅÇÉ
ÌÐÒÂÃÍÂÒÏÝ ÎÊÓÂÍ ÊÔÇÑ ÌÊÔÇÒÊÌ ©ÕÒ ÃÕÍÓÂÍÂÒ Æ €œÎ ÂÍÂÒÏÝ
̗ÙÍÇrÊÍ͜ÒÌÕÝÑ˗ÒÔӜƜÂÍÂÒÃÊÌÌÇÙÌÇϜÌÐÒÂÃÌÐËÒÝ
ÅÝáÒƜÎÇÏƜÌÐËÒÝÌÙÝÔÇ͜ŜÏáÌÌÂÊÆÂҜÊÔÇ͜͜Ò ´ÇÍƜ
ÚÕÍÂËÕÌŜkƜÏÇ~ÌÇÙÌÇϜÅÇϜœÅÜÉÂÓÝÃÕÍÓÂÆÂ×ÇÌϜÒӜ
͜ÒÃÇ͜ÏÎÂÌÔÂÏÂÂ͵ËÍÂÏÊÏÆÊÌÇÙÌÇϜÐÙÌÝÏÉÕÒÕÒÎÂÏÏÝ
áÏÆÝÒÝÑ rÊÜÒÇÒŜ ΗÎÌÊÏ ´ÇÍ Ɯ x ÕÔ ´œÏÇÃÇÉÏÇ~ œÅÜÉÂ
ÍÂÒÝ ÂÒÂÓÝÏÆ ÕÍ x áÎÂÏÍÝÌ ƗÏÞáÓÝ µÍ ×ÔÇÏ ԜÏÇÃÇÉÏÇ
ϜrÇÓÍÊ€œÎÔÐÒÎÝÚÝÃÝÉÂÅÝÚÝÏÆÂáÏÅÝÏÙÝÅÂÒ´ÇÍÏÇÊӜ
rœ€œÏϜÎÕÔÝÌÂÃÝÉÝÑrÊÜҜ pœÒԗÒÍÇ×ÂËÄÂÏÏÂÒÏÝÌÐÚ
ÍÂÒÏÝ ӗËҜÍkÙÇ͜ÒÏÇ €œÎ ÆÊ~ÅÇÉ ×ÂËÄÂÏÏÂÒÝÏ ÌÇÚÇ kÉÇϜ
ÃÕËÓÝÏÆÝÒÂÂÍ€œÎÃÕËÓÝÏÆÝÒÆÝÆ !­œÌÊÏÃÇÒÌÇÎƜÔÇÍÏÇ
ÃÕËÓÝÏÆÝÒÂÂÍÎÝËÕÍÔÝÇÍÅÝÓÝÉÕÓÂÍ€œÎkÔÇÒÅÇÙÂÅÕÍÂÒÃÇ
͜ÏÔÕÍÝ "´ÇÍÇÃÇÉÃÇ͜ϲÂÃÃÝ¢ÔÂÃÝÉÏÝÆÂÏÍÝËÃÝÉÚÕÍÕÌ
ÔÇÍÃÇ͜Ï¢ÍÍ€ÝÅÂÐ×ÚÂÚÍÝÊÔÇÑÃÂÒÍÝÌÌÂÌÊÔÇÒÇÍŜÏÌÇÚÇ
͜ÒÏÇÌÂÒÅÝËÃÝÉ£ÇÒkÌÂÄÝÉÆÂÏÆÂÏÍÂÕÍÂÒÆÂÌÂÒÅÝÚÍÂÒÆÂ
ÙÝÅ ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎ ÂÍÂË ÃÕÍÝÒÅ ÔÊÇÚ ÔkÅÇÍ £ÇÒ ÙÊÚΜ
ƜÏԗÙÇ€œÎÔÐÉÍÝÓÕÂÅÂÂÍÂÎÝœÍ͜"ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÊÏrÊÒ
ÂÅÂÙÝ ɜËÔkÏ œ ˗ÉÇÎ ÙÝÃÝÅÝ ÊÏrÊÒ rÊÎÇÚÇ ÃÊҜ ÂÍÂÎÝÏÊ"
´ÐÉÍÝÙÊÚΜƜԗÙÇÓÕÃÊҜÂÍÎÝË


ÆêÜÖ×ß©ÙÚÔÙ
³ÇÉÏÇ~ ÂÒÂÅÝÉÆ ÌÂËÓÝÅÝÉ ÉÊҜÌ €œÎ ÂÌÝÍÍÝ ÕÍ kÉÇÏÇ~
ÚÕÏÆÝË Ê̜ÏÍÇÅÇÏ ÊÅÇÍÇÌÍÇ ÔÐÒÎÝÚÝ ÃÇ͜Ï ÉÊҜÌ ÔÝËÏÂÌÍÝÌ
ÔÕÆÝÒÅÂÏ ÅÂΜÍ͜ÒÇ ÃÇ͜Ï ÌkÒӜÔÓÇÏ ­œÌÊÏ ˗ҜÌ͜ÒÇÅÇÉƜ
ÂÙÝ̗ÏÙÇÍÇÌ€œÎ kÉkÉÇ~ÏÇ ÅÇϜ áÒÂÔÕ áڜӜ ÎÂÌÔÂÏÎÂÅÝÉ
Á¥¼¬µ£


€œÎ ÓÇÉ ×ÂÌÝËÌÂÔÞ̜ ÌÂÒÚÝ áÍÅÂÏÍÂÎÂÓÓÝÉ ¢ÏÆÝË ÉÊҜÌÍÇÌ
àÅÂÒÝÆÂÏÔkÅÇÍÕÍƗÏÞáÏÝÌÝÒÕ×ÊÔkÅÇÍÕÍrÇÏϜÒƜÏÌÊ͜
¹—ÏÌÊ̗ÏÙÇÍÇÌ€œÎkÉkÉÇ~ÏÇÅÇϜáÒÂÔÕÃÕÍÅÂÏÕÒÝÏÆÂԜÒ
ÔÊÑÓÇÉÍÇÌ Ԝ €œÒԗÒÍÇ áÄÝÉ ßÚ͜Ò Ɯ ÃÕÍ  Œ àÅÂÒÝÆÂÏ ÌÊ
ÍkÙÇ ÉÊҜÌÍÇÌ ÃÇÒÇÏÙÇƜÏ ÓÂÖ ÚÕÍÂË ÕÌ ÔÝÏÝÙ ÃÂÚÌÂÍÂÒÅÂ
ÊÅÜÔÊÃÂÒÍÝÂÇÌÂÌÝÍÃÇ͜ÏÔÝ~ÍÂÕÙÂÏڜÖÌÂÔÞÍÇÍÇÌ€œÎÊÅÇ
ÍÇÌÍÇ rÊÎÇÚ͜Ò ÃÇ͜Ï ÔÕÍÝ ÌÇÚÇ͜ÒÏÇ ÂÇÒÎÝË ÔÐÒÅÂÏ €œÎ
ßÙÌÇÒÓÇÉ !´œÌÜÄÂÍÝÌÐÒÍÝÌÍÂÒÝÏÔÝÏÝÙÍÝÌÔÂٜٜ͜Ò€œÎÕÍ
ÐÒÍÝÌÍÂÒÔÝÏÝÙÍÝÌÃÕÍÆÝÒÕÙÝÍÂÒÅÂÕ~ÝÚÌÊÔÇҜ
³¤ÜëîÐÔÚ©ÜÓâàÙÔçÔ…¯ÚÚύêÓÝçÛÏÜê

¢ÒÂÅÝÉÆÂÅÝÏÊÉÂÅ€œÎÔÂÍÂÚÍÂÒÌÂËÆÂÏÌÊ͜"pœÒÄÂÌÝÔ
ÓÇÉƜ̗ҜÚÇÑ áڜkÙÇ ̗ÙÍÇ ÔÇ͜Ì͜ÒƜÏ ÌÊÍÇÑ ÙÝÌÎÝË
ÎÝÏÊ ÂÍÂÒ" ³ÇÉ ϜÒӜÆÇÒ ÔÇÍÊÓÇÉ ͜ÌÊÏ ÂÍ ÂÍÎÝËÓÝÉ
kÔÇҜÓÇÉÃÊÌÌÂÔÝÔÇÍÊÓÇÉ͜ÌÊÏÔÇ͜ŜÏÇÅÇÉŜÊÒÇڜÂÍÎÝË
ÓÝÉ ³ÇÉ ÔÂÍÂÚÂÓÝÉ €œÎ ̗ҜڜÓÇÉ ¢ÍÍ€ÝÆÂÏ ÓÐÒÂÎÂÅÂÏÅÂ
ÌkҜ ÔÇ͜ŜÏÇÅÇÉÏÇ ÂÍ ÂÍÎÝËÓÝÉ ³ÐÒÂÑ Ô ÂÍ ÂÍÎÝËÓÝÉ
ٗÏÌÊ ÂÍÅÂÏ ϜÒӜ͜ÒÏÇ ×ÐÉÕÒÍÂÏÕ —ÙÇÏ ÌÕÍÍÂÏÝÒÅ ÔÇ͜Ñ
ƗÒÇÓ ÃÕÍÎÂÅÂÏ ÏÊáÔ͜Ò ÃÇ͜Ï ÓÐÒÝËÓÝÉ ·ÝáϜÔÙÇ͜Ò ÓÇÉ
ƗÏÞáÏÝ áÒÂÔÕÏÝ~ ¢ÍÍ€Ý ÃÇ͜Ï ÆÐÚÎÂÏ ÃÕÍÕÅ ÜÒÂÜÒ Ê̜
ÏÇÏ ÃÇÍÎÊÓÇÉÎÇ œÍ͜" ¦—ÏÞá ÃÇ͜Ï ÆÕÓ ÃÕÍÝÒÅ ÔÇ͜kÙÇ ÌÇÚÇ
¢ÍÍ€ÝÅ ÆÐÚÎÂÏ ÃÕÍ ÁÌÊ ªÉÅÇ áÉÎÂÆ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉŜ ÓÂÍ
ÅÂÏÒÕ×ÏÝ̗Ï͜ÑÃÊÌÏÝÌÂÚÌÝÏÝÑÔÇÍÊ
xÆÊÑàÌÌÂÅÝÏÂ
œËÔÇÍŜÏÎÇ œÍ͜" ­œÌÊÏ ¢ÍÍ€ÝÏÝ~ ÃÊҜ ÔÐÒÅÂÏ ΜÒלΜÔÇ
ÔÂÅÝÏÆÂÉÕÒÒÂÌ®ÇϜÚÕ~ÂÌkҜªÉÅÇáÉÎÂÆÂ
¢ÍÍ€ÝԜ̜ÃÃÇÒ͜ÒŜÌÂÒÚÝÔÐÒÂ
ŒÃÂÓÝÏÌÝÍÂÒÅÂΜÒלΜÔÇÏÃÊҜx
ÆÊÑ œËÔÇÍŜÏ ºÕ~ ÌkҜ kÉÇÅÇÉÏÇ ¢ÍÍ€ÝÅ ÃÕËÓÝÏÆÝÒÝÅÝÉ
ªÃÍÊÓ̜ÌÂÒÚÝÍÝÌÌkÒӜÔÇÅÇÉ€œÎÕÍ ÓÇÉƜÏ ÌÂÙÂÒ !¢ÍÍ€ÝÅÂ
áÌÝÏÌÊÍÇÅÇÉ€œÎµÍÆÂÓÇÉŜáÌÝÏÂÇÒ¥—Ï€ÍÝÍÂÒÌÕÍÍÂÒÝ
ÅÝÉÏÝ ÙÊÓÔÂÒÔÝÅÝÉ ÊÌÇ͜ÏkÙÇ͜Ò ˗ҜÌ͜ÒÇÅÇÉÏÇ ÓÂÖÍÂÏÆÝ
ÒÝÅÝÉ "·œÓҜÔ͜ÏÇÅÇÉ ÂÙÝÏÝÅÝÉ €œÎ Ý~ÅÝÒÂÚÝÅÝÉ ³ÇÉÏÇ~
̗ÍkÇÅÇÉ ÌÂËÅÝÅ œ ÚÂÔÍÝÅÝÅÝÉ לÓҜÔ̜ œË͜ÏÓÇÏ ²ÂÃÃÝ
ÂÍÆÝÏÆ ÃÂÚ ÊÇÅÇÉ €œÎ µÍ ÓÇÉÏÇ àÅÂÒÝ ÌkԜÒÇÒ ´ÕÅÂÏÏÂÒ
ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉÏÇ áÎÂÏÍÂÎÂÅÝÉ iÉÇÏÇ~ ÊÎÂÏÆÂÚÝÏ áÎÂÏÍÂÕÙÝ
€œÎחÌÇÎÊÔkÙÇÌÂÏÕÏÏÝÆÂáÎÂÏÍÝË€œÎחÌÇÎÊԜŒÅœÒÓÊÏ
ÌÂÏÕÏÏÝ חÌÇÎ ÊԜÓÇ~ Ê̜Ï ÆÊΜÌ ÓÊÏ x ÌÂÏÕÏÏÝ kԜkÙÇ
ÔkÅÇÍœÂÏÝחÌÇÎÊÔkÙÇ×ÂÌÊΣÂÒÝÔÊÌÃÇÒÅÇϜÌÂÏÕϹÝ
ÅÂÒÕÙÝ €œÎ ·ÂÌÊÎ ÃÂÒ µÍ ÅÝÏ ÌÐÔÌÂÒ €œÎ €œÍÂÌ ÊԜ ÂÍÂ
ºÕÍÂËÃÕÍÅÂÙÃÂÚÌÂÍÂÒÏÝחÌÇÎÊԜÒŜÌÇÎÓÐ~ÓÊÏ"

 # ¯ÚÚύê ÐÔÖÒ© àÏÚÒÏÜ ßâäÜê Ù¤ÜÚ©Þ Ð×Ù ÜêÙ ÏçÙêÜêÞ áÔÚ× x £Õ
ÓkÉ͜ÒÏÇ ¢ÍÍ€Ý ÃÇÉŜ ÓÂÍÅÂÏ ÒÕ×Ô ̗ÙÍÇ ÔÇ͜Ì͜Ò ÃÂҝ ÆÊÑ Ԝ
Â~ÍÂÒÅÂΗÎÌÊÏÁ¥¼¬µ£


»ÏàÏíæÏÜÚêÙÜêÙ×à©áx
£kÅÇÏ áÌÊ ÊÒԜŜ ÃÇÉ ÚÕÏÆÝËÚÕÏÆÝË ڜ€œÒŜ ÌÊԜÒÃÇÉ
€œÎ ÂÏÆ ÇÍ ÃÕÇ ÔÐÒÝÒÃÝÉ ÓÂÔÕ ÊԜÒÃÇÉ €œÎ ÉÕÒ ÔÂÃÝÚ ÂÍÝÒ
ÃÝɝxÆÊÑӗË͜kÙÇ͜ÒלÉÇÒÓÇÉÔÝ~ÍÂÅÝÉ ³ÇÉלÔÔÂÊÒ
ԜŜ ÔÐÒÎÝÚÝÅÝÉÆ ϜÒӜ ÃÕÍÂÓÝÏ Æ ÃÇÍÎÊÓÇÉ ³ÇÉ ÂÉ ÅÝÏÂ
ÌkÒÇÏÇÑÂÍÕÙÝœÓÐ~ÝÏÏÂÏàÌÌÂÙÝÅÕÙÝÔÐÎÂÏÌÇÃÇÌ ¢ÏÝ~
ÕÒÝÏÝÏÂÓÇɍŒÅœÒ²ÂÃÃÝÔÇ͜ӜÃÇÉÊӜÏÃÕÍÝÒÃÝÉ€œÎÎÐ
ÏÝ áÌÊ ÔÇÅÇÏÇ ßÚ͜ÒÃÇɝ x ÆÊÑ œËÔÇÒŜ ÔÊÇÚ ­œÌÊÏ ÓÇÉ
ÙÝÏÍÝÌÔ Ԝ̜ÃÃÇÒ͜ϜÓÇÉ €œÎ ÎÂÓÂáÓÝÉ ÅÝÏ pœÒ ÎÂÓÂà
ÙÂÏÍÝÌ x ÏÂÙÂÒ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÌÇÎ Ɯ ÌÇÎ ƗÒÇÓÇÏ ßÚ͜ÒŜ
ÌÊҜÌÍÇÌÏÇ ÃÇÍÇÑ Ԝ ÂÍÂË ßÚ͜ÎÊ Ê̜Ï ÃÕ ÄÂÌÝÔÔÂ ŗÏ€
ÌÝÍÅÂÏÃÕÍÂ


°ÏØÚÏßÒÏÙ×à©áx

£ÂËÍÂÒ ÓÇÉ ÔÝ~ÍÂÅÝÉ ³ÇÉŜ áÌÝÏÍÂÚÕÙÝ Ü×ÇÔÓÇÉÍÇÌ͜Ò
—ÙÇÏÝ~ÅÝÒÂÚÝÑÇÍÂÅÝÉ ³ÇÉÏÇ~ÃÂËÍÝÅÝÅÝÉÙÇÒÇÑÃÇÔÔÇ
ÌÊÇÎϜÒÇÅÇÉÏÇ ̗á ÂÚÂÑ ÃÇÔÇÒÆÇ ¢ÍÔÝÏ̗ÎÇÚ͜ÒÇÅÇÉ
ÔÕÔÝÌÔÝ£ÕÔÕÔÝÌÓÇÉŜÌÂÒÚÝƜÍÊÍÃÕÍÂÙÂÌ€œÎԜÏÇÅÇÉÏÇÕÔ
ÚÊÌÇÍÍÇ ÂÚÂáÙÂÌ £ÂËÍÝÌÏÝ ÚÕÚÝ ÓÐ~ÅÝ ̗ÏϜÒƜ ÔÕÑÍÂÆÝ
ÅÝÉ ¬ÝÒÍÂÒÝÅÝÉÆÂßÚ͜kÙÇ͜ÒÓÇÉÏÇ~—ÙÇÏÕ~ÝÚrÝËÆÝÓÇÉ
ÊӜÂÍÂÒÅÂÔk͜ΜÆÇÅÇÉ´Ý~ÍÂÅÝÉx×ÂÌÝÔk͜ÏΜŜÏ×ÇÉΜÔ
ÓÇÉŜÌÂÒÚÝÌÝÙÌÝÒµÒÂÌÙÝÍÂÒÏÝ~ÂÙÝÔÂÄÝÚÍÂÒݹÊÌÓÇÉ
¬ÐÆҜÔÍÇ ²ÂÃÃÝÏÝ~ ÌÐÍÂÌÍÂÒÝÏ ÃÂÒÝÑ ÊÚÇÔÇÍÆÇ bÊÒƜ
áڜŜÏƜÓÇÉÌk~ÇÍÇÅÇÉÏÇÌkÒÆÇÅÇɳÇÉÏÇ ÙÂÍÕ —ÙÇÏ ÃÊÍÅÇ͜Ï
ŜÏ ̗ÏƜ kÉÇÅÇÉÏÇ ÓÊÎÇÒÔÔÇÅÇÉ ¥ÂÇÑÓÇÉÏÇ חÌÇÎ ÊÔÔÇÅÇÉ €œÎ
kÔÇÒÆÇÅÇÉÕÍÓÇÉŜÌÂÒÚÝÌÊÍÎÊ


ÀÏÐêßÚêٍ©ÛÓÝÒÏÙêÚâ
 ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ²ÂÃÃÝÏÝ~ ÌÊÍkÇϜ ÌÂƜÒ ÓÂÃÝÒ ÃÕÍÝÅÝÉ
ªÅÇÏÙÇÏÇ~kÉrÊÒÇÏϜÏÌÝËÎΜÔÍÇÕ~ÝÚ̗ÔÇÑÂÍÕÝÏÊÓÇÅÇÉ
ƜÔÐÔÝÅÝɵÍÓÂÃÝÒÍÝÌÃÇ͜Ï̗ÉÅÇ€œÎáÉÅÝá~ÅÝÒÍÂÒ̗Ԝ
! ³ÇÉ Ɯ ÚÕÍÂË ÕÌ ÓÂÃÝÒ ÃÕÍÝÅÝÉ ¬k~ÇÍÇÅÇÉÏÇ ÏÝÅÝÔÝÅÝÉ
ٗÏÌÊ ²ÂÃÃÝ ÌÊٜ͜Ì ̗Ï áÌÝÏ "ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉŜ
ÌÂÒÚݜ͜Ì͜ΜÅÇÉÂÍÂËßÚ͜ӜÅÇÉחÌÇÎÊÔÇÍÇÒÓÇÉ·ÂÌÊÎ
ÊÏÆÇÊÚÇÌáÏÝÏÆÂÔÐÒ ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒ²ÂÃÃÝÊÓÇÎÇÏϜÏӗË
͜ŜÏ ќËÅÂÎÜÒ͜ÒÏÇ~ ÅÂÉÂÑÍÂÏÕÍÂÒÝÏÏÂÏ €œÎ ÔkÉÇÎÍÇÍÇÌ͜
ÒÇÏϜÏ kÒϜÌ ÂÍÝÅÝÉ ´kÉÇÑ ÏÝÌ ÔÐÒÅÂÏÏÂÒÏÝ ÃÇÉ Ü×ÇÔÍÇ
ÆÊÑ ÂÔÝËÃÝÉ ³ÇÉ ŒàÃÏÇ~ ÓÂÃÝÒÍÝÅÝ ÔÕÒÝÏÆ ÊÚÇÔÔÇÅÇÉ €œÎ
²ÂÃÃÝÏÝ~ Â×ÝÒÆ ÂÏÝ~ ÃÇ͜Ï ϜÒӜ ßÚ͜ŜÏÍÇÅÇÏ ÌkÒÆÇÅÇÉ
²ÂÃÃÝ ڜÖÌÂÔÞÍÇÍÇÌ ÃÇ͜Ï ÔÕÍÝ €œÎ Ҝ×ÊÎÍÇ ÃÊÔ ª~ ßÍÇÌ
ÊÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎÂÏÔÊÔΜÅÇÉÌkÌrÊÒÃÇ͜ÏƜáÃÂÚÌÂϜÒӜ
ÃÇ͜Ï Ɯ ÂÏÔ ÊÔΜÅÇÉ ¢ÍÍ€Ý חÌÇÎÇϜ ÆÕÙÂÒ ÃÕÍÎÂÓ —ÙÇÏÁ¥¼¬µ£


ÓÇÉÏÇ~ŒËǝxŒËǝÃÕÍÓÝύÀ̝xÀ̝ÃÕÍÓÝÏ ³ÇÉÏÇ~
ÃÇҜÒÇÅÇÉ ÅÂÉÂÑÌ ÆÕÙÂÒ ÃÕÍ Ê̜Ï ÆÐÅ ÌÝÍÓÝÏ ¬ÂËÓÝÅÝÉ
Ü×ÇÔÍÇ ÎÂÌÔÂÕ rÝÒÍÂÒÝ rÝÒÍÂÓÝÏ ¬ÂËÓÝÅÝÉ ÂÄÝÒÕ ÃÕÍÓÂ
ÚÕÍ ÊÎÂÏ ÊÔkÙÇ͜Ò ÃÇÒƜÎÍÇÅÇ —Í̜ÏϜÒÇÏ ÙÂÌÝÒÓÝÏ €œÎ
ÂÍÂÒ ²ÂÃÃÝ ÊÓÇÎÇ ÃÇ͜Ï Â~ ɜËÔkÏ ÎÂÇ ӗÒÔÇÑ ÂÏÝ~ —ÙÇÏ
ÆÐÅÂÌÝÍÓÝÏÏÂÒ ªÎÂÏÃÇ͜ÏÌÝÍÝÏÅÂÏ ÆÐÅ ÂÄÝÒÕÏÝ Ӝ
ÍÂΜÔ͜ÏÆÇÒÇÒ ²ÂÃÃÝ ÂÏÝ ÓÂÄÝÌÔÝÒÝÒ ŒÅœÒ ÕÍ ŗÏ€ÍÂÒ
ÌÝÍÅÂÏ ÃÕÍÓ ¢ÍÍ€Ý ÂÏÝ ÅÂÖÕ ÊԜÒ ºÕÍÂË ÊÔÇÑ ÓÂÄÝÅÕ
—ÙÇÏ ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉ ÂÍÆÝÏÆ ŗÏ€ÍÂÒÝÅÝÉÏÝ ÊÌÜÒÂÒ ÊÔÇÅÇÉ €œÎ
ÃÇÒÃÇÒÇÅÇÉ—ÙÇÏÆÐÅÂÌÝÍÝÅÝÉ´œÌÜÄÂÌÇÚÇÆÐÅÂÓÝÉÕÒÌ՜Ô̜
€œÎ ̗ÙÍÇ ԜßÓÊÒŜ Êá ªÍÞáÓ ÃÇÉÏÇ~ ÌÇÃÇÌ kÌ ÌÇÚÇ ÃÕÍÅÂÏ
Á~ÅÝÒáÕÎÂÓÝÏ—ÙÇÏÕÍÔÝÒÝÚÍÝÌÃÇ͜ÏÆÐÅÂÌÝÍÅÂÏ€œÎÕÍ
rÊÒƜ —Ù ÇÍ áÒÝÎ á~ÅÝÒ áÕÎÂÅÂÏ !³Ð~ÝÏÏÂÏ ÕÍ ÔÂÅÝÏ ÆÐÅÂ
ÌÝÍÅÂÏ€œÎÌkÌá~ÅÝÒrÊÜÒŜÏrÊÒÕ~ÝÚÌÊÔÇÒŜÏ
"ªÎÂÏÆÂÚÍÂÒÝÎ œÅœÒ ÓÇÉÏÇ~ ÃÇҜÒÇÅÇÉ ×ÂÌÝËÌÂÔÞԜÏ ÙÊÔ
͜ÚÇÑÊÌÇÏÙÇÅÇÉÂÏÝ×ÂÌÝËÌÂÔÞÌÐÙÂÅÝÏÂÌÊÒÇÌÂËÔÂÒÓ ÕÍ
ÄÂÌÝÔÔ ÃÇÍÇÅÇÉ ŗÏ€ÍÝÏÝ áÍÅÂÏ àÍÝÏÏÂÏ ÌÊÒÇ ÌÂËÔÂÒÕÙÝ
ÌÇÚÇÃÕŗÏ€ÍÝÏÝ~rÂÏÝÏkÍÇÎϜÏÌÐÔÌÂÒÝÒ€œÎÌkÑŗÏ€
ÍÂÒÏÝ~ÌÊÙÇÒÇÍkÇÏԜßÎÊÏÊԜÒ